Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport"

Transkript

1 Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport R 9. august 2013 Rev. nr.: 0

2

3 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: R Dokumenttittel: Datarapport Dato: 9. august 2013 Rev. nr./rev. dato: 0 Oppdragsgiver Oppdragsgiver: COWI AS Kontaktperson: Kirsti Stokke Burheim Kontraktreferanse: Oppdragsbekreftelse mottatt For NGI Prosjektleder: Utarbeidet av: Kontrollert av: José Cepeda José Cepeda Bjørn Kalsnes Sammendrag I forbindelse med vurdering av områdestabilitet i nærheten av Nerdrum stasjon, er de utført en grunnundersøkelse. Resultatene fra sonderingene viser dybde til fjell fra terreng mellom 7,0 til 8,6 meter. Laboratorieanalysene viser hard til meget fast leire fra terreng ned til ca 4 meter, deretter meget fast til fast leire til 8 meter under terreng. Leira er lite til middels sensitiv. Basert på poretrykksmålere i hull nr. 102, ligger grunnvann ca 3.5 m under terreng med et overtrykk på ca 20% over hydrostatisk. Disse grunnundersøkelsene gir datagrunnlag for beregning av områdestabilitet i en separat geotekniske rapport som utarbeides som en del av dette prosjektet.

4 Innhold Dokumentnr.: R Dato: Side: 4 1 Innledning 5 2 Feltundersøkelser Generelt Sonderinger Feltmålinger Prøvetaking 6 3 Laboratorieundersøkelser Generelt Klassifiseringsforsøk 6 4 Grunnforhold Topografi Løsmasser Berggrunn Grunnvann 7 5 Referanser 7 Bilag Bilag 1 Tegnforklaring plan- og profiltegninger Tegninger Tegning nr 001 Oversiktskart M= 1: Tegning nr 010 Borplan M= 1: Vedlegg Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg E Vedlegg F Dreietrykksonderinger Totalsonderinger Trykksonderinger (CPTU) Poretrykksmålere Laboratorieanalyser Kalibreringsskjema CPTU-sonde Kontroll- og referanseside

5 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 5 1 Innledning COWI AS har bedt NGI om å utføre grunnundersøkelser for vurdering av områdestabilitet i forbindelse med planlagt anleggsarbeid i nærheten av Nerdrum stasjon. 2 Feltundersøkelser 2.1 Generelt Grunnundersøkelsene er gjennomført i juni/juli Boringene ble utført med en beltegående borerigg av typen GM 100. Boreriggen er utstyrt med digitalt feltminne (D-MON) for registrering av boredata. Borplan er utarbeidet av NGI (ref. /1/). Punktene er plassert ut fra eksisterende rør, kabler og tilkomst på stedet. Koordinatene er gitt i UTM/Euref 89 sone 32N. Se tabell 1. Tabell 1 Oversikt borpunkter Borhull Koordinater Metode X Y Z DrT Tot CPTU PZ Ø Sum DRT = Dreietrykk sondering TOT = Totalsondering PZ = Elektrisk poretrykksmåler Ø72 = Uforstyrret sylinderprøver diameter 72 mm 2.2 Sonderinger Dreietrykksondering Det er gjennomført dreietrykksonderinger i de to borpunktene for å kartlegge grunnens relative fasthet, eventuelle laggrenser, grunnens sensitivitet og dybde til faste masser. Dreietrykksonderinger er velegnet til å skille sensitive masser fra mindre sensitive masser. Resultatene fra dreietrykksonderingene er vist som enkeltboringer i vedlegg A. p:\2013\04\ \leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\ r_nerdrum_fet_datarapport.docx

6 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: Totalsonderinger Det er utført en totalsondering i BP 101 for kartlegging av grunnens relative fasthet, lagdeling og dybde til berg. Resultatene fra totalsonderingen er vist som en enkeltboring i vedlegg B. 2.3 Feltmålinger CPTU-sonderinger Det er utført en CPTU-sondering i BP 102. Det ble forboret gjennom de faste massene på toppen. Formålet med CPTU-sonderingene er i første rekke å gi grunnlag for bestemmelse av geotekniske jordartsparametre, spesielt leiras skjærstyrke. Resultatene fra CPTU-sonderingen er vist som en enkeltboring i vedlegg C Poretrykksmålinger To elektriske piezometre er installert i BP. 102 på to dybder. Piezometrene logger data kontinuerlig, og er satt opp til å logge poretrykket hver time. Etter innledende poretrykksdissipasjon viser målerne stabile verdier. Målte poretrykk er vist i figur D1. Resultatene fra poretrykksmålere er vist i vedlegg D. 2.4 Prøvetaking Det er gjennomført prøvetaking i BP Til sammen er det tatt opp 7 uforstyrrede Ø72 mm prøvesylindre. 3 Laboratorieundersøkelser 3.1 Generelt Alle de 7 uforstyrrede Ø72 mm prøvesylindrene fra borhull 102 ble analysert i NGIs laboratorium. 3.2 Klassifiseringsforsøk Rutineundersøkelser av uforstyrrede Ø72 mm omfatter prøveåpning, materialbeskrivelse, bestemmelse av naturlig vanninnhold(w), plastisitets-(wp) og flytegrense(wl), bestemmelse av romvekt(γ), og bestemmelse av skjærstyrke(su) ved konus- og enaksiale trykkforsøk. p:\2013\04\ \leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\ r_nerdrum_fet_datarapport.docx

7 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 7 Resultatene fra rutineundersøkelsene er vist i vedlegg E. 4 Grunnforhold 4.1 Topografi Prosjektområdet ligger ved Nerdrum stasjon og omegn. Det undersøkte området ligger i en skråning med helning 1:5. Området er dekket av marine avsetninger. Kotenivået befinner seg mellom kote +105 og +150 moh. Nordvest for området, ca 400 meter, ligger en tidligere kartlagt kvikkleiresone, 705 Holen. 4.2 Løsmasser Fra punkt 102 er det tatt opp sylinderprøver. Massene i dette borpunktet beskrives som leire som er hard til meget fast fra terreng ned til ca 4 meter dybde, deretter overgang til fast til middels fast leire til avsluttet prøvetaking på 8 meter under terreng. Leira er lite til middels sensitiv. 4.3 Berggrunn Det er antatt fjell mellom 7 til 8,6 meter under terreng. Det vil si at fjellet ligger på i de undersøkte punktene, forholdvis i kote +103 og + 129,4 moh. 4.4 Grunnvann Piezometre i BP. 102 indikerer grunnvannsnivå i ca. 3,5 m og poreovertrykk 20% over hydrostatisk. 5 Referanser /1/ Norges Geotekniske Institutt (2013). Grunnforhold for strekningen Nerdrumveien-Lundeveien-Sandgata og J. E. Ekornes vei - Fet kommune, Akershus. Generell vurdering av områdestabilitet og forslag til grunnundersøkelser. Dokument nr R datert 8.mai p:\2013\04\ \leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\ r_nerdrum_fet_datarapport.docx

8 Grunnundersøkelser Tegnforklaring plan- og profiltegninger Bilag 1 Plantegninger Symbol Metode Symbol Metode Enkel sondering Dreiesondering Dreietrykksondering Ramsondering Fjellkontrollboring Totalsondering Vingeboring Trykksondering (CPTU) Poretrykksmåling Setningsmåling Helningsmåling In situ permeabilitetsmåling Prøveserie Prøvegrop Nivåer og dybder (m) Profiltegninger Konturlinjer Foran symbol: Punkt nr. (118) Over linjen: Kote terreng (12,8) eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann Ut for linjen: Boret dybde i løsmasser (18,5) + boret dybde i fjell (+3,0). Under linjen: Kote antatt fjell (-5, 7). Antas at fjell ikke er påtruffet angis ~. Terreng Berg Vannstand Grunnvannsspeil Forboring Forboret Forboret med grovere utstyr Avslutning av boring Boring avsluttet (årsak ikke angitt) Antatt stein, blokk eller fast grunn Antatt berg Boret i berg , rev. 00 Side 1 av 1 p:\2013\04\ \leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\bilag\standardbilag grunnundersøkelser land.docx Skj. 022

9 NGI NO-0806 Oslo, Norway T: (+47) F: (+47)

10 NGI Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion NO-0806 Oslo, Norway T: (+47) F: (+47)

11 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: A Vedlegg A - Dreietrykksondering Innhold A1 Metode 2 A2 Resultater 2 A3 Referanser 2 FIGUR Figur A1 Borhull 101 Figur A2 Borhull 102 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg A.docx

12 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg: A A1 Metode Metoden benyttes for å bestemme lagdeling i løsmasser og dybder til fast grunn eller antatt fjell. Metoden gir ikke sikker påvisning av fjell. Resultatene gir grunnlag for å identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i grunnen. Metoden er velegnet for å betegne antatt sensitivt materiale. A2 Resultater Resultatene er vist som enkeltboring på figurer A1 og A2. A3 /A1/ /A2/ Referanser Veiledning for utførelse av dreietrykksondering. Melding nr. 7, Norsk Geoteknisk Forening, 1982 Rev. nr. 1, 1989 Håndbok 015. Feltundersøkelser. Statens vegvesen, august 1997 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg A.docx

13 R

14 R

15 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: B Vedlegg B - Totalsonderinger Innhold B1 Metode 2 B2 Resultater 2 B3 Referanser 2 Figurer Figur B1 Borhull 101 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg B.docx

16 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg: B B1 Metode Metoden benyttes for å bestemme lagdeling i løsmasser og dybder til fast grunn eller fjell. Metoden regnes for å gi sikker fjellpåvisning ved boring 3 m inn i fjell. Resultatene gir grunnlag for å identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i grunnen. B2 Resultater Resultater er vist som enkeltboring på figur B1. B3 Referanser /1/ Veiledning for utførelse av totalsondering. Melding nr. 9, Norsk geoteknisk forening, 1994 /2/ Håndbok 015, Feltundersøkelser Statens vegvesen, august 1997 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg B.docx

17 R

18 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: C Vedlegg C - CPTU sonderinger Innhold C1 Metode 2 C2 Resultater 2 C3 Referanser 2 Figur C1 Borprofil hull 102 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg C.docx

19 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg: C C1 Metode Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) benyttes for å tolke lagdelinger, jordart, lagringsbetingelser, og jordartens styrkegenskaper. Under nedpressingen måles trykket (qc) mot den koniske spissen og sidefriksjonen(fs) mot friksjonshylsen. I tillegg måles poretrykket (u) på en eller flere steder langs sondens overflate (CPTU). C2 Resultater Resultatene er vist som enkeltboring på figur C1. C3 Referanser /C1/ /C2/ Veiledning for utførelse av trykksondering. Melding nr. 5, Norsk Geoteknisk Forening, 1982 Rev. Nr.3, 2010 Håndbok 015. Feltundersøkelser. Statens vegvesen, august 1997 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg C.docx

20

21 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: D Vedlegg D - Poretrykksmålere Innhold D1. Metode 2 D2. Utstyr 2 D3. Resultater 2 D4. Referanser 2 FIGUR Figur D1 Borhull 102 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg D.docx

22 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg: D D1. Metode Metoden brukes for å bestemme grunnvannstanden (GV) og kartlegge poretrykket i dybden. D2. Utstyr Det er brukt elektrisk poretrykkmåler fra Geotech. Piezometrene logger data kontinuerlig, og er satt opp til å logge poretrykket hver time. D3. Resultater Resultatene er vist i figur D1 D4. Referanser /D1/ Veiledning for måling av grunnvannstand og poretrykk Melding nr 6, Norsk geoteknisk forening, 1982 Rev. nr. 1, 1989 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg D.docx

23

24 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: E Vedlegg E - Laboratorieanalyser Innhold E1 Prøveåpning og materialbeskrivelse 2 E2 Vanninnhold 2 E3 Romvekt 2 E4 Udrenert og omrørt skjærfasthet (cu) ved konusprøving 2 E5 Udrenert skjærfasthet (cu) ved enaksialt trykkforsøk 2 E6 Flyte- (wl) og utrullingsgrense (wp) 3 E7 Referanser 3 Figurer: Figur E1 Borprofil borhull 102 P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg E.docx

25 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg: E E1 Prøveåpning og materialbeskrivelse Alle prøver registreres, åpnes og det foretas en visuell klassifisering og beskrivelse av materialtype. Resultatene er vist i figur E1. E2 Vanninnhold Fra hver prøvesylinder tas det ut to prøver for bestemmelse av naturlig vanninnhold (vekt %). Naturlig vanninnhold bestemmes i henhold til NS Resultatene er vist i figur E1. E3 Romvekt Romvekt bestemmes som gjennomsnitt for hel sylinder. Romvekt bestemmes i henhold til NS8011. Resultatene er vist i figur E1. E4 Udrenert og omrørt skjærfasthet (cu) ved konusprøving Fra hver prøvesylinder er det tatt ut to prøver for bestemmelse av udrenert og omrørt skjærstyrke med konusprøving. Konusprøving utføres i henhold til NS8015. Resultatene er vist i figur E1. E5 Udrenert skjærfasthet (cu) ved enaksialt trykkforsøk Fra hver prøvesylinder er det tatt ut en prøve for bestemmelse av udrenert skjærfasthet med enaksialt trykkforsøk. Det taes også ut en prøve for bestemmelse av vanninnhold av prøven det gjennomføres trykkforsøk på. Enaksialt trykkforsøk utføres i henhold til NS8016. Resultatene er vist i figur E1. P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg E.docx

26 Dokumentnr.: R Dato: Side: 3 Vedlegg: E E6 Flyte- (wl) og utrullingsgrense (wp) Fra hver prøvesylinder er det tatt ut prøve for bestemmelsene av flyte- og utrullingsgrense. Plastisitetsindeks bestemmes ved IP = wl wp. Bestemmelsen er utført i henhold til NS8002 og NS8003. Resultatene er vist i figur E1. E7 /E1/ Referanser Statens vegvesen. Håndbok 014. Laboratorieundersøkelser P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg E.docx

27 Dybde (m) Beskrivelse Prøve Forsøk Vanninnhold (%) Tyngdetetthet (kn/m 3 ) Porøsitet (%) Humus (%) Skjærfasthet (kn/m 2 ) S t Konus LEIRE, tørrskorpe hard, tynne siltlag > 2 LEIRE, tørrskorpe hard, siltlag, finsandlag 3 4 LEIRE LEIRE meget fast, enkelte finsandlag fast, finsandlag/lommer, noen få tørrskorpeflekker LEIRE LEIRE middels fast, enkelte finsandlag fast, noen få finsandlommer LEIRE fast til middels fast, noen få sandlag TEGNFORKLARING: Dato/Rev / Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd Konus forsøk, uforstyrret Konus forsøk, omrørt Vingeboring S t Treaksial forsøk, aktiv Treaksial forsøk, passiv Direkte skjærforsøk Sensitivitet Ø = Ødometer forsøk P = Permeabilitetsforsøk K = Korngraderingsanalyse T = Treaksial forsøk K/S = Kalk-/Sement stabilisering Områdestabilitet, Nerdrum, Fet kommune Borprofil Borpunkt nr.: 102 Prøvetype: Terrengkote: 72 mm moh Grunnvannst. dybde: - m Dato boret R E1 FI

28 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: F Vedlegg F - Kalibreringsskjema CPTU-sonde P:\2013\04\ \Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg\ R Vedlegg F.docx

29

30 Kontroll- og referanseside/ Review and reference page Dokumentinformasjon/Document information Dokumenttittel/Document title Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune - Datarapport Dokumenttype/Type of document Rapport/Report Oppdragsgiver/Client COWI AS Distribusjon/Distribution Begrenset/Limited Emneord/Keywords Kvikkleire, stabilitet, geoteknisk utredning, datarapport Stedfesting/Geographical information Land, fylke/country, County Akershus Kommune/Municipality Fet Sted/Location Nerdrum Kartblad/Map 1914 I Fet UTM-koordinater/UTM-coordinates ETRS 1989 UTM Sone 32N: , meter Dokumentnr./Document No R Dato/Date 9. august 2013 Rev.nr.&dato/Rev.No.&date 0 Havområde/Offshore area Feltnavn/Field name Sted/Location Felt, blokknr./field, Block No. Dokumentkontroll/Document control Kvalitetssikring i henhold til/quality assurance according to NS-EN ISO9001 Rev./ Rev. Revisjonsgrunnlag/Reason for revision Egenkontroll/ Self review av/by: 0 Originaldokument JMC BGK Sidemannskontroll/ Colleague review av/by: Uavhengig kontroll/ Independent review av/by: Tverrfaglig kontroll/ Interdisciplinary review av/by: Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release Dato/Date 9. august 2013 Sign. Prosjektleder/Project Manager José Cepeda Mal rev. dato: Skj.nr. 043

31

32

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred 20001008-67 19. juni 2006 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre Kontraktreferanse: Tilsagnsbrev av 14.07.2005 Ref.: NVE

Detaljer

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FLOAN Steinkjer kommune Tp Trønder-plan as i Rådgivende ingenierer MRIF,k>ENTfre 03.01.12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN INNHOLDSFORTEGNELSE 0.

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport desember 2007

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport desember 2007 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Månedsrapport desember 2007 20051785-43 6. mai 2008 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Rapportnummer: 20051785-43

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

NGF-seminar Rica Hell Stjørdal 24. og 25. august 2010 Tolkning av måleverdier fra CPTU Metoder, muligheter og begrensninger Dr. ing. Arne Åsmund Skotheim Seniorrådgiver Geovest-Haugland AS Tolkningsmetoder

Detaljer

Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer R A P P O R T

Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer R A P P O R T Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 75 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt KvikkleireK e Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger

Detaljer

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6.

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. MAI 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDNING FOR SYMBOLER OG DEFINISJONER I GEOTEKNIKK IDENTIFISERING OG KLASSIFISERING AV JORD

VEILEDNING FOR SYMBOLER OG DEFINISJONER I GEOTEKNIKK IDENTIFISERING OG KLASSIFISERING AV JORD MELDING NR. 2 UTGITT 1982, REVIDERT 2011 VEILEDNING FOR SYMBOLER OG DEFINISJONER I GEOTEKNIKK IDENTIFISERING OG KLASSIFISERING AV JORD NORSK GEOTEKNISK FORENING NORWEGIAN GEOTECHNICAL SOCIETY FORORD Formålet

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver 41 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.472 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.47 Skjærstyrke 14.472 Enkelt trykkforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres

Detaljer

Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport.

Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden. Innledende undersøkelser og vurderinger

Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden. Innledende undersøkelser og vurderinger Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden Innledende undersøkelser og vurderinger 20071599-1 12. juni 2008 Prosjekt Prosjekt: Lier Industriterminal

Detaljer

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan Målområde Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune (SFT id.nr.: 1114005-007) 25.07.2011 FBSE-2011/11 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: 5193007 Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse

Detaljer

Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud RAPPORT Alunskiferdeponi på Taraldrud OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS EMNE DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn MULTICONSUL, Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Thor Dahl AS Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8 Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn Dato: Rev. - Dato 17. oktober

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane R A P P O R Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon T Rådgivende Biologer AS 930 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Konsekvensutredning

Detaljer

9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret.

9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret. NVEs kvikkleireveileder anno 2012 Seminar 30. mai Program 9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret. NVE v/steinar Schanche 9.40-10.00 KL-veileder sett fra DIBKs

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer