Rusforskning i Helse Nord. Rusforum i Lofoten mars Aslak E Himle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusforskning i Helse Nord. Rusforum i Lofoten 24-25 mars 2015. Aslak E Himle"

Transkript

1 Rusforskning i Helse Nord Rusforum i Lofoten mars 2015 Aslak E Himle Man må holde fast ved troen på at det ubegripelige kan begripes, ellers ville man ikke forske. Johann Wolfgang von Goethe

2 Hva betyr å forske? Granske Undersøke Finne ut Legge under lupen Oppdage Studere Teste Gå etter i sømmene... Med hjelp av vitenskapelige metoder

3 Forskning er en av fire hovedoppgaver i sykehusene.

4 Forskning er.også viktig for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi samt for å ivareta og veilede pasientene.

5 Krav til forskning FORSKNINGSHÅNDBOKEN 6. UTGAVE: 2014 FRA IDE TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen m fl

6 Forskning på rusmiddelfeltet i Norge NOU 2003:4 Kommisjonen registrerer at de norske bidragene til den internasjonale kunnskapen om effekter av ulike tiltak benyttet i rusfeltet er svært få.

7 Forske på? Noen anbefalinger i NOU 2003:4 Tiltak rettet mot barn og unge med særskilt risiko for å utvikle rusmiddelproblemer. Dobbeltdiagnoser Poliklinisk behandling vs institusjonsbehandling Bivirkninger av medikamentell behandling for det enkelte individ som får slik behandling (medisinske bivirkninger, kognitiv funksjon, komplikasjoner), og mulige bivirkninger på samfunnsplan (lekkasje til det illegale markedet, ulykker, metadonrelaterte dødsfall osv.)

8 Helse Nord: «Rusfeltet har tradisjonelt vært et forskningssvakt fagfelt både nasjonalt og ikke minst regionalt.»

9 Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord HN har ansatt forskningsleder 50% for rusfeltet i 2009, Trond Nergaard Bjerke.

10 Oppdragsdokumentet Viktig Mål 2015: For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, skal det innføres krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av kliniske studier eller helsetjenesteforskning.

11 Hvordan er situasjonen i dag?

12 RHF finansiert forskning Helse Nord forskningsprogram: Somatisk forskningsprogram Psykiatrisk forskningsprogram inkludert rusforskning Forskningsprogram for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin

13 HF finansiert forskning

14 Nye og videreførte tildelinger fra Forskningsprogram for psykiatri og rus (PRU)

15 Totalt til rus millioner kroner Stanset

16 Forskningsprosjekter støttet av HN Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Tildelingsutvalget konstaterer at andelen støtteverdige søknader i psykiatri og rus er foruroligende lav. USAM bes arbeide videre med tiltak for å få opp kvaliteten på prosjekt/ søknader i rus og psykiatri.

17 Aktuelle forskningsprosjekter innen Rus

18 Forskningsprosjekt PFP / PhD Effekt av endringsarbeid i fengsel Gjennom prosjektet kartlegges faktorer som påvirker tilbakefallskriminalitet første to år etter løslatelse fra fengsel. Innsattes selvopplevde helsetilsytand under fengseling kartlegges ved psykometriske skjemaer. Deres opplevelser med- og bruk av rehabiliteringstilbud i fengsel kartlegges ved spørreskjema og intervjuer. Stoppet.

19 Forskningsprosjekt PFP / PhD ROP-Nord. En studie av behandling for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser. Prosjektansvarlig: Nivison/Wynn. // E Hoxmark Fullført: PhD 2011

20 Forskningsprosjekt RUS / PhD Oppmerksomhet og nærvær. Oppmerksomhetstrening og utvikling av empatievne i behandlingsrelasjoner i en rusavdeling. Ikkje fullført PhD?

21 RUS / PhD Rus og ADHD: En studie av behandlingsforløp og grad av måloppnåelse i forhold til målsetting for pasienter med og uten ADHD-diagnose, innlagt ved seksjon ReStart Prosjektansvarlig: Martin Eisemann / Lizbett Flores Pågår..Forsinket

22 Flerårig forskningsprosjekt RUS / PhD Mental Health.Outpatient clinics treating substance use disorders in Archangelsk and Northern Norway: Characteristics, psychiatric comorbidity and screening for it. Prosjektansvarlig: Terje Øiesvold NLSH / Helene Dahl Forsinket - Pågår.

23 Doktorgradsstipend RUS / PhD Nettbasert rusbehandling: En randomisert klinisk kontrollert studie av nettbasert versus tradisjonell behandling for rusproblematikk, PhD studie, (biveileder). Stoppet.

24 Postdoktorstipend ved Bjerke ROP-Nord: En studie av bedring og pasienttilfredshet blant innlagte til rusbehandling, post doc, (post doc stipendiat). Pågår. Ruslidelser fra et pasientperspektiv: Fra radikale til variable bedringsfaktorer, 2 årig prosjekt, (prosjektleder). Holdninger til rusavhengige pasienter: En spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider med rusbehandling ved UNN. 2 årig prosjekt, (prosjektleder) - pågår

25 Forskningsprosjekter blir borte på veien?

26 Publiserte artikler om Rus i Helse Nord regi inkl to doktorgrader Søk: PubMed og publikasjoner fra HN

27 Bjerke, Trond Nergaard. Opplevd tilstedeværelse. Potensialer ved bruk av IKT i rusbehandling. Dr grad 2009 med støtte fra HN. 1.Users and GPs causal attributions of illegal substance use: An exploratory interview study. 2. It made me feel connected : an exploratory study on the use of mobile SMS in follow-up care for substance abusers. 3.Cross-cultural gateway to recovery: a qualitative study of recovery experiences in international online AA groups. 4.When my eyes bring pain to my soul: facing preconceptions in face-to-face and interviews

28 UNN 2010: Hoxmark, Ellen Margrethe. PhD Substance use treatment in northern Norway. 1.Hoxmark E, Benum V, Friborg O, Wynn R. Int J Ment Health Syst. Reduction in mental distress among substance users receiving inpatient treatment. 1.Hoxmark, E., Nivison, M., & Wynn, R. Predictors of mental distress among substance abusers receiving inpatient treatment. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 5:15. 1.Hoxmark, E., & Wynn. R. Health providers descriptions of the significance of the therapeutic relationship in treatment of patients with dual diagnoses. Journal of Addictions Nursing, 21(4),

29 UiT / HN 2011 Dr.grad farmasi ved Tomas Log. Log T, Hartz I, Handal M, Tverdal A, Furu K, Skurtveit S. Pharmacoepidemiol Drug Saf The association between smoking and subsequent repeated use of prescribed opioids among adolescents and young adults--a population-based cohort study.

30 UNN 2012: Bjerke TN. (Perspektiv artikkel) Self-help groups for substance addiction. Hoxmark E, Wynn TN, Wynn R. Scand J Occup Ther. Loss of activities and its effect on the well-being of substance abusers

31 NLSH: Øiesvold T, Nivison M, Hansen V, Skre I, Østensen L, Sørgaard KW. (2013). BMC Psychiatry. Diagnosing comorbidity in psychiatric hospital: challenging the validity of administrative registers.

32 Finnmarkssykehuset: Spein Anna Rita. Dr. med Substance use behavior among etnic diverse young people in North Norway in the 1990s. The North Norwegian Youth Study : A cross-cultural longitudinal study comparing smoking and drinking rates and patterns among yount indigenous Sami and non-indigenous peers.

33 Finnmark: Spein, A. R., Sexton, H., & Kvernmo, S. E. (2006). Longitudinal drinking patterns in indigenous Sami and non-indigenous youth in Northern Norway. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 5, Spein, A. R., Sexton, H., & Kvernmo, S. (2007). Substance use in young indigenous sami: an ethnocultural and longitudinal perspective. Substance Use & Misuse, 42, Spein, A. R. (2008). Substance use among young indigenous sami - a summary of findings from the North Norwegian Youth Study. International Journal of Circumpolar Health, 67, Kvernmo S, Rosenvinge JH. (2009). Int J Circumpolar Health. Selfmutilation and suicidal behaviour in Sami and Norwegian adolescents: prevalence and correlates. Spein, A. R., Melhus, M., Kristiansen, R., & Kvernmo, S. (2010). The influence of religious factors on drinking behavior among young indigenous sami and non-sami peers in Northern Norway. Journal of Religion and Health, 1-16.

34 Tromsø 4 ( )...og psykiske plager, passiv røyking og egne røykevaner, fysisk aktivitet i fritiden, bruk av kaffe, alkohol og... Tromsø 5 ( ) alkoholbruk, passiv røyking og egne røykevaner,... Tromsø 6 ( )...psykiske plager,...alkoholbruk, passiv røyking og egne røykevaner..

35 Tromsø 7 - Spesifikt om Bruk av rusmidler i Tromsø befolkning «...undersøke omfanget av bruk av rusmidler som alkohol og sammenhenger med psykiske og somatiske lidelser. Problemstilling(er) Hva er prevalensen av alkoholforbruket? En sammenligning av tidligere Tromsøundersøkelser og HUNT 3. Hvilke risikofaktorer er knyttet til skadelig alkoholforbruk? Hva er sammenhengen mellom alkoholforbruk og psykiske og somatiske helseplager? Hvilken informasjon skal samles inn Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)...

36 Publikasjoner og avhandlinger Data fra Tromsøundersøkelsen inngår i en rekke vitenskapelige arbeider 91 doktorgradsavhandlinger 25 hovedfagsoppgaver 480 vitenskapelige artikler publisert i anerkjente vitenskapelige tidskrift i perioden I perioden alene ble det publisert 175 arbeider fra Tromsøundersøkelsen I 2013 ble det publisert om lag 60 arbeider En god del artikler om rus, men ingen dr.grader.

37 Fagartikler om rus fra Tromsøundersøkelsene Brenn T. J Epidemiol Community Health Sep;40(3): The Tromsø heart study: alcoholic beverages and coronary risk factors. Sexton H, Lipton RI, Nilssen O: Relating alcohol use and mood: results from the Tromsø study. J Stud Alcohol 1999, 60: O. Nilssen and O. H. Førde. The Tromsø Study: the positive predictive value of gamma-glutamyltransferase and an alcohol questionnaire in the detection of early-stage risk drinkers. Article first published online: 4 AUG 2009 Arntzen KA, Schirmer H, Wilsgaard T, Mathiesen EB. Moderate wine consumption is associated with better cognitive test results: a 7 year follow up of 5033 subjects in the Tromsø Study. Acta Neurol Scand: 2010: 122 (Suppl. 190): John Wiley & Sons A/S.

38 Fagartikler om rus fra Tromsøundersøkelsene Ida J Hansen-Krone, Sigrid K Brækkan, Kristin F Enga, Tom Wilsgaard, John- Bjarne Hansen. Alcohol consumption, types of alcoholic beverages and risk of venous thromboembolism - the Tromsø Study. Thromb Haemost 2011 Aug 26;106(2): Haakon Lindekleiv, MD, PhD; Marie S. Sandvei, MD, PhD; Pål R. Romundstad, PhD; Tom Wilsgaard, PhD; Inger Njølstad, MD, PhD; Tor Ingebrigtsen, MD, PhD; Anne Vik, MD, PhD*; Ellisiv B. Mathiesen, MD, PhD. Joint Effect of Modifiable Risk Factors on the Risk of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage A Cohort Study. (Stroke. 2012;43: )

39 Publiserte artikler om Rus i Helse Nord regi inkl tre doktorgrader

40 Takk for oppmerksomheten! Vi trenger flere rusforskere :-)

4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling

4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling 4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling 5 Rusfag nr. 1 2011 Av: Trond Nordfjærn, KoRus-Midt-Norge Unge rusmisbrukere opplever oftere tilbakefall

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord

Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord Posterpresentasjon onsdag 25. mars: Electroencephalografi og event-related potentials i studiet av smerte Flaten, M.A. Aslaksen, P.M.,

Detaljer

Faglig rapportering 2012

Faglig rapportering 2012 H Faglig rapportering 2012 Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten, UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN. Innhold 1 Den faglige rapporteringen...

Detaljer

Opplevd tilstedeværelse

Opplevd tilstedeværelse Opplevd tilstedeværelse Potensialer ved bruk av IKT i rusbehandling Trond Nergaard Bjerke Avhandling for graden Philosophiae Doctor UNIVERSITETET I TROMSØ Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Faglig rapportering 2014 Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet

Detaljer

SIRUS ÅRSMELDING 2014

SIRUS ÅRSMELDING 2014 SIRUS ÅRSMELDING 2014 Forord SIRUS er et internasjonalt anerkjent og nasjonalt ledende institutt innen samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning. Instituttet har en 55 år lang historie med et samfunnsperspektiv

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Hovedrapport forskningsaktivitet

Faglig rapportering 2014. Hovedrapport forskningsaktivitet Faglig rapportering 2014 Hovedrapport forskningsaktivitet Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet er fra samme

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom

Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom Av Jens Christoffer Skogen (Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, KORFOR/Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt)

Detaljer

Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper?

Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper? HVA er DeT SoM ViRKeR i SeLVHjeLPSGRuPPeR? 5 Av: Trond Nergaard Bjerke, Kompetansesenter rus Nord-Norge 12-trinns selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere (AA) har utviklet en helt spesifikk modell som

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen - Årsmelding 2010 01 Årsmeldingen finnes også på www.uni.no/helse/afe Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk

Detaljer

1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6. 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene...

1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6. 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene... Faglig rapportering 2010 Innhold 1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene... 9 1.3 Vitenskapelig produksjon

Detaljer

Modum Bad 2010. - en kilde til liv. Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 1. 16 Pasienten har ordet. 2-4 Styret har ordet. 17 Nytt behandlingtilbud

Modum Bad 2010. - en kilde til liv. Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 1. 16 Pasienten har ordet. 2-4 Styret har ordet. 17 Nytt behandlingtilbud Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 1 Modum Bad 2010 - en kilde til liv 2-4 Styret har ordet 5 Iso-sertifisering 6-8 Forskningsinstituttets 25-års jubileum 9 Pioneren Simen 10-11 Doktorgrader 14-15 Annerledesåret

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Årsrapport 2005 - 1 -

Årsrapport 2005 - 1 - Årsrapport 2005-1 - Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for 2005. Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt

Detaljer

«Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte»? - om alkoholbruk hos eldre 23

«Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte»? - om alkoholbruk hos eldre 23 «Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte»? - om alkoholbruk hos eldre 23 Rusfag nr. 1 2011 Av: Terje Knutheim, KoRus-Sør Den eldre delen av befolkningen drikker mer alkohol enn tidligere. Det vil gi

Detaljer

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Rapport fra Kunnskapssenteret nr 9 2012 Systematisk oversikt Bakgrunn: Behandling og undersøkelse av pasienter i helsevesenet er

Detaljer

NyhetsTIPS. Familiens vokter fra Iran: Yasaman Mottaghipour. Hjelp meg det haster! side 27. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #01/2015

NyhetsTIPS. Familiens vokter fra Iran: Yasaman Mottaghipour. Hjelp meg det haster! side 27. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #01/2015 #01/2015 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser FAMILIEARBEID Familiens vokter fra Iran: Yasaman Mottaghipour side 24 FRA REGIONEN Hjelp meg det haster! side 27 NyhetsTIPS Nr. 1-2015

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering i Norge

Arbeidsrettet rehabilitering i Norge Arbeidsrettet rehabilitering i Norge en komparativ studie av Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR john henry strupstad forskningsleder ved Hernes Institutt. Fysioterapeut og MSc i Helsevitenskap*

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden Norsk Epidemiologi 2009; 19 (2): 103-114 103 Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden Johan Håkon Bjørngaard 1, Steinar Krokstad 1, Roar Johnsen 1, Anita Oxaas Karlsen 1, Kristine Pape 1, Morten

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse Årsmeldingen finnes også på www.uni.no/helse/afe Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet,

Detaljer

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt?

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Av: Kjetil Frøyland, forsker/forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Hva slags ny kunnskap om temaet

Detaljer

Rusproblemer blant eldre er ofte

Rusproblemer blant eldre er ofte Rus Rusproblemer blant eldre Av Siri Ytrehus professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse, Oslo, hvor hun er faglig ansvarlig for et masterprogram i helse- og sosial faglig arbeid

Detaljer

Denne uttalelsen kom fra en psykolog som

Denne uttalelsen kom fra en psykolog som fagartikkel Overgrep Therese Dahl er klinisk sosionom, bachelor of management og sertifisert coach. Hun har erfaring fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og er nå prosjekt- og metodeutvikler

Detaljer

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN Vedlegg 1: Kvantitativ analyse, spørreundersøkelser og intervjuer med nøkkelpersoner Dette material er utviklet av Sirona AB (org. nr. 556804-5487). Materialet

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer