Tiden. Vi reduserer effekten av den!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiden. Vi reduserer effekten av den!"

Transkript

1 Tiden. Vi reduserer effekten av den! Jan Erik Salomonsen MainTech AS Hvordan redusere drift og vedlikeholdskostnader innen vindkraft MainTech konferansen 2014

2 Agenda Kort presentasjon av MainTech Erfaringer med vedlikeholdsstyring vindkraft Potensial for reduserte drift og vedlikeholdskostnader

3 Jan Erik Salomonsen M.Sc., EFNMS Certified European Expert in Maintenance Management, Certified Vibration analyst; ISO Cat II. Position: Principal Engineer at MainTech AS Field Experience 24+ years Materials and corrosion, inspection, condition monitoring and subsea technology

4 MainTech s erfaringer MainTech er en uavhengig tjenesteleverandør og har erfaring med vindkraft siden 2004: MainTech sitt fokus i prosjekter med operatører: Innkjøp / kontraktsforhandlinger Ivareta driftsfase under innkjøp / design Kodifisering (EBL / RDS-PP) FV-Program Analysere Forbedre

5 Erfaringsbakgrunn innen vind NTE (Vestas) 2004 Kodifisering EBL, registrering i VH-system, RCM analyse Scanwind / GE Wind Energy 2005-The end VH-manual / FMEA / Utvikling / FV-program / Lede revisjon TrønderEnergi (Enercon) Kontraktsforhandlinger / kodifisering / registrering VH-system Statoil Sheringham Shoal (Siemens) 2009 Kodifisering RDS-PP / (FMEA) Statkraft Smøla, Hitra og Kjøllefjord (Siemens) Kodifisering RDS-PP / RCM analyser / FV-program Sarepta - Teknisk Due Diligence innkjøp av turbiner P.T. Deltager i Windcluster Mid-Norway

6 MainTech s kompetanse Materialteknologi Katodisk beskyttelse beregninger og verifikasjon (Nordsee Ost, Aasgard, Aker Verdal) Malingssystemer Materialvalg Metalliske materialer, kompositter, plaster og elastomerer påvirkning nedbryting og bestandighet Inspeksjon Risiko basert inspeksjonsplanlegging Strukturinspeksjon offshore og onshore Kunnskap om de fleste NDE metoder Vedlikeholdsstyring (9 EFNMS sertifiserte som Europeisk Vedlikeholdsekspert) RCM Jobbpakking Styringssystemer ERP og CMMS Analyser Alle disipliner representert i PT 41 ansatte: Maskinteknikk Instrumentering automasjon Kjemiteknikk Elektroteknikk Logistikk Lang erfaring innen offshore- og landbasert energiproduksjon

7 Potensial D&V kostnader tilsvarer 20 til 25% av energikostnaden for vind kraft systemer (EWEA 2009) Dagens norske onshore vindparker har en D&V kostnad på 12 til 22 øre/kwh (2011) PÅSTAND: Det er mulig å drive nye parker med en D&V kostnad på 5 til 8,5 øre/kwh (tilsvarende vannkraft)!

8 Potensial For en 100MW park utgjør forskjellen en økt inntjening på typisk 18 mill. per år.

9 Hvordan? Valg av teknisk løsning Bedre vedlikeholdsstyring Bedre diagnostikk basert på tilstandskontroll i kombinasjon med logistikk og reservedelshold Tilgang på kran!

10 Valg av teknisk løsning - Pålitelighet I en vindturbin er stort sett alle komponenter pålitelighetsmessig i serie med hverandre (ingen redundans) Det betyr at det stilles store krav til den enkelte komponents pålitelighet Dersom en komponent svikter vil turbinen stå stille!

11 Vedlikeholdsvennlighet Inspeksjonsvennlighet Pålitelighet Vedlikeholdsevne Driftssikkerhet

12 Driftssikkerhet (Dependability) Konstruert Driftssikkerhet Designet og bygd driftssikkerhet er startpunktet til ledet driftssikkerhet Et dårlig planlagt, designet eller bygd anlegg vil aldri kunne oppnå verdensklasse driftssikkerhet! Vi må sikre at vårt startpunkt for drift blir optimalisert ved å grundig kontrollere design, konfigurasjon, kvalitet og byggeaktiviteter. Ledet Driftssikkerhet Prosedyrer, arbeidsprosesser og opplært personell må være på plass før oppstart, for å sikre at driften blir verdensklasse! Konstruert Ledet

13 Driftssikkerhetsfaktorer Driftssikkerhet Systemets Pålitelighet Systemets Vedlikeholdsvennlighet Organisasjonens Vedlikeholdsevne Hvor godt komponentene er konstruert Robust system arrangement Hvor påkjent systemet er Vedlikehold er tatt hensyn til i utstyrskonstruksjonen Tilgjengelig teknisk dokumentasjon Tilkomst og plass Hjelpeutstyr Modularisering/Standardisering Arbeidsmiljø Vedlikeholdsstrategi/politikk Vedlikeholdsorganisasjon Vedlikeholdssystem Lokasjon Tilgang på riktig kompetanse Reservedelshold Tilgjengelighet på hjelpeutstyr

14 Driftssikkerhetsfaktorer Driftssikkerhet De røde er de vi også kan påvirke i prosjekteringen! Systemets Pålitelighet Systemets Vedlikeholdsvennlighet Organisasjonens Vedlikeholdsevne Hvor godt komponentene er konstruert Robust system arrangement Hvor påkjent systemet er Vedlikehold er tatt hensyn til i utstyrskonstruksjonen Tilgjengelig teknisk dokumentasjon Tilkomst og plass Hjelpeutstyr Modularisering/Standardisering Arbeidsmiljø Vedlikeholdsstrategi/politikk Vedlikeholdsorganisasjon Vedlikeholdssystem Lokasjon Tilgang på riktig kompetanse Reservedelshold Tilgjengelighet på hjelpeutstyr

15 Tilgjengelighet AA oooo.mmmmmm = MMMMMMMM 1 MMMMMMMM + nn 1 + nn (nn 1 MMMMMMMM + nn 2 MMTTPPPP) + MMMMMMMM 2 A op.max = Maksimal operasjonell tilgjengelighet MTBM = Middeltid mellom vedlikehold (Mean Time Between Maintenance) MTTR = Midlere reparasjonstid (Mean Time To Repair) Σ(PKV+KV) MTPM = Midlere tid for preventivt VH (Mean Time for Preventive Maintenance) MLDT = Midlere logistikk tid (Mean Logistic Delay Time) - Maksimal operasjonell tilgjengelighet er den tilgjengelighet som oppnås når både korrektive og forebyggende tiltak regnes med - Av formelen fremgår det at tilgjengeligheten forbedres dersom antall velikeholdsaksjoner reduseres Ressursbruk Arbeidsbelastning - Et skift fra korrektive til prediktive og preventive vedlikeholdsoppgaver vil øke tilgjengeligheten da disse er av totalt kortere varighet. Prediktivt Preventivt Korrektivt Med 30% produksjonstid gir det muligheter for opportunity maintenance, dvs. Vedlikeholdstiden skal ikke utføres i god produksjonstid.

16 Kvantitativt mål = tilgjengelighet (Availability) Tilgjengelighet uttrykkes som: A = System tilgjengelighet MTBF = Middeltid mellom feil (Mean Time Between Failures) MTTR = Midlere reparasjonstid (Mean Time To Repair) MLDT = Midlere logistikk tid (Mean Logistic Delay Time) MTBF A = MTBF + MTTR + MLDT Formelen inkluderer tre viktige variabler som påvirker tilgjengeligheten: Pålitelighets oppnåelse (Reliability performance) (MTBF) Hvor godt systemet er designet, laget drevet og vedlikeholdt Vedlikeholdsvennlighets oppnåelse (Maintainability performance) (MTTR) Hvor enkelt det er å reparere systemet og hvor raskt og godt vedlikeholdsorganisasjonen utfører reparasjoner Vedlikeholdsevne oppnåelse (Maintenance support performance) (MLDT) Ledetid for reservedelser og reparasjonsutstyr, lagerholds filosofi For å sikre den påkrevde tilgjengeligheten må vi vurdere og forbedre disse tre faktorene.

17 Primært fokus på kostnadsdrivere

18 Kran!

19 Valg av teknisk løsning Blad: Integral cast (Siemens) Karbonfiber spar + epoxy (Vestas mfl.) Aeroelastisk design (Siemens mfl.) Tykke og korte (Enercon) Doble rader med bolter (Enercon) Coating system!!!!

20 Blad - degradering over tid Nedbryting av Gelcoat Trinn 1 matt overflate Trinn 2 avsetning av støv (chalking) Trinn 3 Hårlinje sprekker Trinn 4 Stedvis blistering og avflassing

21 Blad Påkjenninger og inspeksjon

22 Blad utmatting fra IEC

23 Blad utmatting (IEC ) 10 millioner lastvekslinger = design kriterie som korresponderer med ca 20 år bruk av en landbasrt vind turbin, tillatt spenning kan da eks. Være ca 30% av den initielle ultimate. Dette er imidlertid sterkt materialavhengig: Karbon fiber i epoxy kan typisk motstå 50% av sin ultimate last I 10 millioner lastvekslinger, mens en lavere kvalitet glassfiber I vinylester kan typisk klare 20% av sin initielle bruddlast. [NB! Landbaserte turbiner har 15-30% produksjonstid]

24 Blad - utmatting Mest utsatte områder er trailing edge og foran på leading edge Denne kunnskapen kan tas inn i inspeksjonsplanleggingen

25 Blad - utmatting Siemens 3,6-107 Rpm 5 13 glassfiber i epoxy Ved 50% tilgjengelighet (Hywind 2011) og 13rpm gir dette inntil 3.4 mill. dynamiske flexinger per år, eller behov for 65 millioner lastvekslinger på 20 år. Avhengig av robustheten i design og relevante S-N kurver vil man da måtte påregne en utmattingslevetid på bladene på?? År

26 Blad - utmatting Bruk av Palmgren-Miner i tilstandsstyring Sensor input: RPM Last Driftstid ved last Vindhastighet, pitch, tip-clearance (Distribuerte bragg sensorer) (Strekklapper) Tilbakeberegning spenning/n Beregne akkumulert utmatting P-M Beregne tid til utskiftning

27 Blad - Bolter Hyppig ettertrekking gir herding og utmatting!

28 Hub Bladlager Grease smurte rullelager Doble kulelager Motstående rullelager Problematikk Fretting ved stillstand Greasetilførsel Løsning Herding eller belegg Automatisk grease system

29 Hub Pitch system To hovedteknologier Hydraulisk (tradisjonell dansk) Hydraulisk trykk fra HPU i nacelle via swivel Elektrisk (nyere) Individuelle motordrevne gir per blad

30 Drivverk og generator Tradisjonell hovedaksel med to lager, tretrinns girkasse, kobling og DFID generator

31 Drivverk og generator Direktedrevet

32 Drivverk og generator Direktedrevet Permanent Magnet generator

33 Drivverk og generator Hybrid

34 Drivverk og generator Hybrid

35 Drivverk og generator DD vs. Gir DD gir 20% lavere D&V kost (Vattenfall offshore) Gjennomprøvd/testet teknologi Problem at utviklingen gir stadig ny teknologi

36 Hovedlager Konsiske Preloaded 3 row Sferisk + sylindrisk

37 Hovedlager - L10 tall L10 indikerer lagerets beregnede levetid og angir det antall driftstimer der 10% av en gruppe lager viser tegn til utmatting altså 90% pålitelighet. Dimensjonerende feilmekanisme er subsurface fatigue spalling

38 Hovedlager Andre feilmekanismer Andre feilmekanismer: Scoring: Can occur when the end of the roller contacts an improperly lubricated flange or if a high rib contact stress or improper contact geometry exists. Scuffing: Can occur when there are insufficient traction forces between the roller and the raceways resulting in gross sliding at the contact. As the heat generation increases, the surfaces adhere and cause transfer of the material. Micropitting:Generally small pits on the surface that are generally due to increased stresses that occur when lubricant films are thin compared to the surface texture resulting from the finishing process. Structural issues: Can be related to sections of the inner or outer raceways that may be used as structural members to transmit the load instead of using a housing or shaft to transfer the load. Brinelling and false brinelling: Results from permanent deformation or yielding in the part. False brinelling is commonly seen when the rollers are not rotating and oscillate back and forth along the direction of the rotational axis of the roller.

39 Yaw bearing

40 Yaw bearing slewing ring

41 SCADA og kodifisering IEC serien for felles SCADA data OPC XML DA IEC DNP3 RDS-PP kodifisering av komponenter Nødvendig å ha data tilgjengelig fra SCADA systemet for å oppnå egen kontroll på historikk og CMMS system!

42 Opportunity Pit-stop maintenance Pit stop filosofi God vedlikeholdsstyring med basis i RCM/RBI Veldefinerte og beskrevne oppgaver Klare ansvarsforhold i teamet Forberedt jobbpakking med gode leksjoner Logistikk er organisert og prøvet på forhånd Reservedeler ligger pakket og klar for jobbene Pokajoke kits Mannskap er godt trent på forhånd i utførelsen av oppgavene Jobbene pakkes og legges klar til Opportunity og tas når annet korrektivt vedlikehold trigger besøk på turbinene. Oppdatering, erfaringsoverføring og «nullstilling» av tilstand i CMMS

43 MainTech s erfaringer RCM av en kundes vindparker ga meget gode resultater: Kunden ble «herre i eget hus» med kontroll over data/historikk og mulighet til egen kompetanseoppbygging Systematisk dokumentert og auditerbar gjennomgang Innføring av en tilstandsparameter 1-4 for gradvis degradering (Markov state) Egenutviklet vedlikeholdsprogram basert på egne erfaringer Sporbart og etterprøvbart grunnlag for kontinuerlig forbedring og optimalisering Høyere andel av tilstandskontroll og periodisert utskiftning (43%) Utvidede serviceintervaller 12 til 18 måneder på en rekke aktiviteter Filterskift Sentralsmøre systemer Utvidede intervaller på ettertrekking av bolter Redusert antall funksjonstester - kun funksjonskritiske komponenter Halvering av antall funksjonstester - Hydraulikksystemer Halvering av antall funksjonstester - Elektriske systemer Bedre jobbpakking og logistikk for vedlikeholdsjobber og runder Forslag til fysiske endringer av turbinene

44 Det store bildet Strømprisen er lavest om sommeren, det blåser mindre og det er da det også er mulig å drive vedlikehold = mye VH aktivitet om sommeren og VH har da liten innvirkning på årsproduksjon og krevd tilgjengelighet.

45 Tilgjengelighet En optimal mix av vedlikeholdskostnader oppnås når det er mulig å balansere korrektive oppgaver med preventive og prediktive. Ressursbruk Arbeidsbelastning Prediktivt Preventivt Korrektivt

46 Maintenance strategy - component level Before failure Maintenance After failure Preventive Determined on: Criticality / redundancy Consequences at failure Can failure be predicted? Corrective Counter based Calendar based Operating hours Condition Based (PdM) Inspection Condition Monitoring Failure Planned corrective

47 Feilkarakteristikk UAL 1968 Bromberg 1973 MSP 1982 SUBMEPP % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 17 % 10 % 5 % 4 % 3 % 17 % Z(t) 7 % 11 % 6 % 9 % 14 % 15 % 42 % 56 % 68 % 66 % 29 % 6 % t

48 Hvilke komponenter er egnet for TK? Kun 8-29 % har aldringsforløp sviktintensiteten øker med alderen Komponenten må ha en kritisk systemfunksjon Komponenten må ha et målbart degraderingsforløp som sikrer nok tid til å måle utvikling og utføre vedlikehold før svikt inntrer For øvrige komponenter % er sviktinteniteten enten konstant, tilfeldig eller tidlig For disse komponentene vil ikke planlagt utskiftning eller tilstandskontroll ha noen effekt på påliteligheten. - Man bør imidlertid foreta målinger og verifikasjon på at driftsparametere holder seg innenfor et gitt driftsvindu Integrity Operating Window (IOW) for å sikre optimale driftsforhold.

49 P-F Intervallet P Sensitivity Condition Inspections F Action Time

50 RCM metoden Tegninger (en-linjeskjema) Kodeplan/ utstyrslister Personkunnskap Funksjonshierarki Funksjonsanalyse Historikk Personkunnskap FMECA Kritikalitet Personkunnskap Vedlikeholdsstrategi på komponentnivå Personkunnskap FUNKSJONS- ANALYSE FMECA TILORDNING AV VEDLIKEHOLDS- AKTIVITETER OG RESERVEDELER JOBB- GRUPPERING Funksjonsbeskrivelse Kritisk/ukritisk? Vedlikeholdsstrategi (aktivitet/intervall) Reservedelsbehov Ressursbehov Vedlikeholdspakker (på utstyrsnivå) Inspeksjonsrunder

51 RCM metoden - Funksjonsanalyse Eksempel: Gruppe: MDX11 Hydraulic pitch blade A Utstyr: MM001- Pitch cylinder Funksjon: Holde tett og overføre kraft Funksjonsfeil: Holder ikke tett Feilmode 1: Feilmode 2: Lekkasje forbi stempel Pakningsbrudd eksternt NB! En funksjon kan ha flere funksjonsfeil

52 RCM metoden

53 RCM av en gitt turbintype

54 Utfordring: Hvordan kan vi så øke preventiv vedlikeholsdandel ytterligere? Svar: Ved å utvide RCM analysen med en Feilmode og Symptom Analyse (FMSA) Deretter ta i bruk nye tilgjengelige metoder for tilstandskontroll og diagnostikk

55 RCM metoden + FMSA +FMSA

56 Knowledge based system - Kontekst Ekspert systemer og kunstig intelligens: Enkelte ganger er prosessen for kompleks til at en enkel signal analyse er tilstrekkelig til å gi en pålitelig feildeteksjon. Dvs. Ulike svikt kombinasjoner påvirker systemet på forskjellig vis. I slike tilfeller er det mulig å klassifisere feil ut fra kombinasjonen av signal ved å bruke kvalitativ prosessforståelse for å vurdere relasjonen mellom ulike målte signaler og de gjeldende driftsbetingelser.

57 FMSA Failure Mode Symptoms Analysis Hjertesvikt (feilmode) Symptomer svikt (fault) Tretthet Kortpustethet, tung pust ved anstrengelser eller om natten i liggende stilling. Nattlig hoste, dårlig matlyst, hovne ben, vektøkning på grunn av vannansamlinger og hjertebank. Smerter i rygg, kjeve, nakke og bryst, «Stråling» i armer Influensalignende plager/sykdomsfølelse Kvalme/brekninger/kaldsvette Fordøyelsesplager Tilbakevendende press i brystet Direkte årsak / Indikator Alder -Teller Høyt blodtrykk Puls, blodtrykk, lytte Diabetes - Insulinmåling Basert på symptomene danner legen seg en hypotese og utreder indikatorene på feilmodet (og evt. Andre feilmoder eks. influensa) = tar tempen. Basert på samsvar (og ikke samsvar eks. feber) mellom generelle statistiske akseptkriterier og målte verdier stilles diagnose med prognose på rest levetid.

58 FMSA Failure Mode Symptoms Analysis Hydraulisk pumpe leverer ikke nok trykk og volum: Anomalitet / symptomer svikt Aktuator går tregt - Tidstrend Temperatur øker - Temperaturtrend Trykktap i system - Trykktrend Støynivå - Støytrend Synkende oljenivå - Nivåtrend Direkte årsak / Indikator Driftstid- slitasje - Teller tid / omdreininger - Oljeprøve partikkelmåling - Trykkmåling - Vibrasjonsanalyse Vann i olje - Oljeprøve Kavitasjon - Støy/Vibrasjonsmåling Ekstern lekkasje - Visuell inspeksjon Intern lekkasje - Regel: Treg aktuator og trykktap og ikke ekstern lekkasje og ikke synkende oljenivå Forhåndsdefinerte mulige symptomer for aktuelt feilmode Analyse trigges av: TK rutinen sjekker aktivt indikatorene på symptomene eller en «anomalitet» flagges via målinger/alarmer Basert på samsvar (og ikke samsvar) mellom indikatorer og satte driftsvindu stilles diagnose med prognose på rest levetid Desto flere symptomer som samsvarer, desto sikrere diagnose

59 FMSA metodikk ISO DET = Detectabilty (1-5) SEV = Severity (1-4) DGN = Diagnosability (1-5) PGN = Prognosability (1-5) MPN = Monitoring Priority Number (Max 500)

60 FMSA systematikk Listing the components involved Listing the possible failure modes for each component; Listing the effects of each failure mode; Listing the causes of each failure mode; Listing the symptoms produced by each failure mode; Listing the most appropriate monitoring technique; Listing the estimated frequency of monitoring; Ranking each failure mode by detection, severity, diagnosis confidence and prognosis confidence resulting in a monitoring priority number (MPN); Listing the most appropriate correlation techniques {Regelsamsvar med andre symptomer eller målinger} Listing the frequency of monitoring for the correlation techniques.

61 FMECA Kombinert FMECA og FMSA i ett verktøy >MS-Excel

62 Inspeksjon - systematikk Overflate

63 Fremtiden er her Statoil s supplier Siemens has developed a gearless turbine that represents a major step forward in the simplification of the technology and which promises to reduce maintenance by 20%.

64 Man må unngå å begrense seg selv 8 år etter - Siemens 3 MW: 50% færre deler 12% redusert vekt 18% mer produksjon I forhold til 2,3 MW As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality... Albert Einstein ( )

65 Riktig kompetanse = riktig diagnose Wind turbine destroyed after 'octopus UFO' seen in sky. An octopus-shaped UFO was reported flying through the air hours before a wind turbine was destroyed in mysterious circumstances. However: The bolts securing the blade to the turbine's hub "exhibited classic signs of fatigue failure". Though the bolts themselves had shown no flaws, it appears that a component part on either side had "induced stress in the bolts beyond their design limits".

Big Data & Condition Monitoring. MainTech konferansen 2015

Big Data & Condition Monitoring. MainTech konferansen 2015 Big Data & Condition Monitoring MainTech konferansen 2015 Jan Erik Salomonsen, Trondheim 08.04.2015 Safety first No planned drills! Big Data Mining - i samarbeid med: Hvorfor kom du hit? Expectations?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk Stud.techn. Per Pfister Forord Denne prosjektoppgaven er utført ved Institutt for

Detaljer

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold.

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. APPLY SØRCO Forus, koppholten 25 i HOVEDPROSJEKT Studenten(e)s

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell teknologi og driftsledelse Forfatter: Michael Sørensen Fagansvarlig: Vårsemesteret, 2010 Åpen (signatur

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling.

Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling. Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling. Jørgen Olsen Master i energi og miljø Oppgaven levert: Mars 2008 Hovedveileder: Terje Gjengedal, ELKRAFT Biveileder(e):

Detaljer

FORFATTER(E) Knut Øien og Per Schjølberg OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Knut Øien og Per Schjølberg OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Oppdragsgiver: SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Basisstudie vedlikeholdsstyring

Basisstudie vedlikeholdsstyring Oljedirektoratet Basisstudie vedlikeholdsstyring Metode for egenvurdering av vedlikeholdsstyring Revisjon 0, - 1.5.1998 Innhold Beskrivelse av prosjektet s. 3 Formål med studien s. 5 Gjennomføring s. 6

Detaljer

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk

Stor revisjon av Kvittingen kraftverk Teknisk-økonomisk analyse av rehabilitering og modifikasjon Trond Sliper Master of Science in Electric Power Engineering Innlevert: Mai 212 Hovedveileder: Eivind Solvang, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger

Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger Vilde Johansen Øverby Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Gerd Kjølle, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Strategisk lagerstyring for INEOS

Strategisk lagerstyring for INEOS Strategisk lagerstyring for INEOS Camilla Øien Anne Gro Refsland Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Luitzen de Boer, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Document number: TBA Revision number: 1 Date: 19.06.2009 Prepared by: Mette Kristine Kanestrøm Date: 19.06.2009 Verified by: Pia P. Weider Date: 19.06.2009 Approved by: Stig Svalheim Date: 19.06.2009 Mulighetsstudie,

Detaljer

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling Rapport Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling 21. juni 2013 Godkjent av Norsk olje og gass: - HSE Managers Forum 23.5.2013 - Operations

Detaljer

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag.

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag. SAMMENDRAG AV FOREDRAGENE Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag. SESJON 1: SIKKERHET OG BEREDSKAP Ordstyrere: Olav Hauso, Oljedirektoratet

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi

Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi Høringsuttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendring - med kommentarer fra Jæren Energi 1 Time kommune, datert 03.12.07 Time kommune har følgende kommentarer til oversendelse av

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 3 / 2011 8 Et privilegium å jobbe med sikkerhet 10 Skjemaveldet forenkles 20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides southern-marine.com SAFE OPERATION

Detaljer

Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner

Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner Lucy Kongevold Fjermeros Master i energi og miljø Innlevert: September 2012 Hovedveileder:

Detaljer