Maskinforskriften. Hermod Pettersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maskinforskriften. Hermod Pettersen"

Transkript

1

2 Maskinforskriften Vedlegg 1 punkt Prinsipper for integrering av sikkerhet a) Maskiner skal være konstruert og utformet slik at de kan fungere, innstilles og vedlikeholdes uten at personer utsettes for risiko når operasjonene blir utført under forhold produsenten har forutsatt, men også ved feil bruk som med rimelighet kan forutses. Formålet med tiltakene skal være å fjerne enhver risiko for skade på liv og helse som kan oppstå i løpet av maskinenes forventede levetid, også under transport, montering, demontering, frakobling og når maskinen blir skrotet.

3 Maskinforskriften Vedlegg 1 punkt Risiko ved brudd under drift Forskjellige seksjoner av maskiner og forbindelsene mellom dem skal tåle de påkjenningene de blir utsatt for under bruk. Materialene som blir brukt, skal være tilstrekkelig holdbare for det arbeidsmiljøet produsenten eller dennes representant har forutsatt at maskiner skal brukes i, særlig når det gjelder forhold som tretthet, aldring, korrosjon og slitasje.

4 Maskinforskriften Vedlegg 1 punkt Risiko ved brudd under drift I bruksanvisningen skal produsenten opplyse om hvor ofte og på hvilken måte maskiner skal etterses og vedlikeholdes av sikkerhetsmessige grunner. Produsenten skal eventuelt gi informasjon om hvilke deler som blir nedslitt, og kriterier for utskifting.

5 Maskinforskriften Vedlegg 1 punkt r) angivelse av hvilke justerings- og vedlikeholdsoperasjoner som skal utføres av brukeren, samt hvilke forebyggende vedlikeholdstiltak som skal overholdes

6 Før " Bestilling 291" Løfteinnretninger og løfteredskap 38 ( 8.13) Prøvebelastning hvert 4. år. Frem til 1998 når Brukerforskriften kom.

7 15. November 1995 ISO September 2014

8 Normer for kontrollomfang

9 ISO : 2014

10 ISO : 2014 Introduksjon Kraner er designet for begrenset levetid, som er spesifisert i lastcykler og lastspektrum, og er ikke relatert til levetid på kalendernivå. Typisk brukstid for industrielle kraner er fra 10 til 20 år. Uansett kan klassifikasjon av kraner, avhengig av utstyr og løsning, være begrenset til 5-10 år eller 40 år for langsiktige investeringer. Overvåkning av kranens bruk endrer ikke kravet til at kranen skal underlegges periodisk kontroll og regelmessig vedlikehold. Design arbeids periode (DWP) gitt av kran- og maskingrupper kan ikke garantere en sikker driftsperiode for kranen. Med bakgrunn i utmatting og andre påvirkende faktorer, kan ikke tidlig opptredende feil under DWP listes opp. Uansett, DWP representerer et pålitelig estimat på en sikker arbeidsperiode for kranen, med hensyn til design standarder og standardiserte design sikkerhets faktorer.

11 ISO : Omfang Denne internasjonale standarden spesifiserer metoder for overvåking, over tid og med bruksbelastning for kranen, som kan sammenlignes opp mot de opprinnelige kran- og maskingrupper for kranen. Den relaterte design standarden er ISO Når grensen for design perioden nærmer seg, medfører det en økt sannsynlighet for farer. Overvåkning av kranens bruk, som er beskrevet i denne standarden, gir et verktøy for å forutse enden på design levetiden og for å fokusere på spesialkontroll på kritiske områder på kranen. Denne internasjonale standarden er ment å bli brukt til å justere/oppdatere kontrollene som er beskrevet i ISO Den er aktuell for kraner med en permanent konstruksjon gjennom hele kranens levetid. Den gjelder ikke for mobil og tårnkraner, med unntak av permanent plasserte tårnkraner. NB! Metoden som er beskrevet i denne internasjonale standarden kan tilpasses andre standarder og regler enn ISO som spesifiserer klassifikasjoner

12 ISO : Normative referanser Følgende dokumenter i sin helhet eller delvis, er normative referanser til dette dokument og uunnværlige i denne sammenheng. For daterte referanser, gjelder bare den nevnte utgaven. For udaterte referanser gjelder den siste utgaven av det beskrevne dokument (inkludert eventuelle tillegg). ISO : 1986, Cranes and lifting appliances - Classification ISO Cranes Vocabulary Part 1: General ISO Cranes Inspections Part 1: General.

13 ISO : Registrering av kranbruk 4.1 Generelt Kraneier bør ta vare på all informasjon om bruk av kranen, tilstrekkelig til å identifisere de kriterier som er fastsatt av leverandøren og relevant for å utføre spesialkontroll som er beskrevet i denne standarden. Relevant informasjon omfatter også vedlikehold, inspeksjoner, reparasjoner, moderniseringer og ekstraordinære hendelser som har inntruffet, f.eks. overlast, ekstreme klimatiske forhold eller kollisjoner. Slike registreringer bør oppdateres minst en gang pr. år mellom de periodiske kontrollene, se ISO

14 ISO : Registrering av kranbruk 4.2 Metoder for registrering av bruk Fastsettelse av de historiske data om bruk kan deles opp i følgende kategorier, basert på systematisk og pålitelig oppsamling av data og dokumenterte prosedyrer. a) Kranbruken er registrert i spesiallaget enhet (levetidsregistrator og annen viktig informasjon) som alltid er i funksjon når kranen brukes. Kranfører har ingen mulighet til å slå av registreringssystemet. b) Kranen er utstyrt med et registreringssystem som tar vare på alle operative data. Brukeren avleser registratoren og dokumenterer bruken med manuell overføring av data. c) Kranbruken er kalkulert og beregnet basert på en helt vanlig arbeidsprosess som kranen er en del av. Data for arbeidsprosessen er dokumentert

15 ISO : Registrering av kranbruk 4.2 Metoder for registrering av bruk d) Kranbruken er estimert basert på generelle produksjonsdata fra det område kranen opererer. e) Kranbruken, eller de historiske data er mangelfulle f) Kranbruken er ukjent. (f.eks. ved eierskifte). Kranbruken for en DWP beregning er basert på estimering eller er antatt å være i samsvar med kran- og maskingrupper, men da redusert levetid ved bruk av faktor f1 fra Tabell 1, pos 5 All basisinformasjon om kranbruken er forutsatt fremskaffet av kraneier/bruker. Hvor det er automatiske overvåkninger eller systemer for registreringer må brukeren regelmessig inspisere instrumentene for å forsikre seg om at de fungerer ordentlig.

16 ISO : Registrering av kranbruk 4.3 Sikkerhetsfaktorer ved fastsetting av bruk Ved beregning av design arbeids periode (DWP), skal den estimerte bruken bli økt med en sikkerhetsfaktor, f1 i samsvar med Tabell 1, for å ta hånd om den upålitelighet som fremkommer ved estimeringen. Tabell 1 Sikkerhetsfaktor f1 for bruk ved beregning av DWP Nr. Metode for fastsetting av data for kranbruk f1 1 Automatisk registrering (4.2 a) eller registrering med manuell overføring (4.2 b) Estimering basert på arbeidsprosess som er dokumentert (4.2 c) Estimering basert på dokumentert produksjon for kranen (4.2.d) Estimering basert på udokumentert estimert produksjon for kranen (4.2.e) Kranens bruk er ukjent (4.2 f) 1.5

17 ISO : Vurdering av design levetid 5.1 Generelt Mange komponenter på en kran kan havarere pga. utmatting, noe som kan være vanskelig å forutse eller anslå ved fysisk inspeksjon. Å sikre seg mot utmatting ved fysisk inspeksjon kan være vanskelig ut fra følgende: Sikkerhetsvinduet fra noe er oppdaget ved en inspeksjon til selve havari kan være meget kort, og det kan lede til unødvendige hyppige kontroller. For å påvise et tretthetsbrudd vil det i mange tilfelle kreve en komplett demontering av den aktuelle komponenten Planlegging og fastsetting av fremtidige reparasjoner av kranen er ikke mulig, og underkjennelse ved inspeksjon vil typisk kreve omgående aksjon og avbrudd i bruken av kranen.

18 ISO : Vurdering av design levetid 5.1 Generelt Hensikten med å vurdere DWP er for å estimere den akkumulerte bruken og fastsette restlevetiden. Dette forutsetter at: Alle periodiske inspeksjoner som er fastsatt er utført Ødeleggelser som er oppdaget under bruken er blitt registrert og tilfredsstillende utbedret, og Vedlikeholdsarbeidet samt skifte av slitedeler, er utført i samsvar med produsentens anvisninger

19 ISO : Vurdering av design levetid 5.2 Tidsplan Innsamling av data vedrørende bruken av kranen for å vurdere DWP bør gjennomføres i sammenheng med utførelse av periodisk kontroll (se ISO ) i 12 mnd. intervaller.

20 ISO : Vurdering av design levetid 5.3 DWP beregningsmetoder Den beregningsmetoden som anvendes på DWP skal følge spesifikasjonene for kran- og maskingrupper som kranen opprinnelig er levert for, eller så nært som mulig til original standard. Vedlegg A og B viser DWP beregninger med bakgrunn i ISO (eller NS-EN 13001) DWP beregningene skal omfatte både stålstruktur på kranen og heismaskineriet. Klassifiseringen og designgrunnlaget i de gamle standardene er nødvendigvis ikke i samsvar med ovennevnte standarder. For å oppnå en grundig teoretisk vurdering må kraneier enten kontakte produsenten eller en "ekspert ingeniør" for å få gjennomført beregninger i samsvar med aktuelle kran standarder.

21 6 Spesial kontroll 6.1 Generelt ISO : 2014 En spesial kontroll/vurdering går inn på mere detaljer og spesielt inn på kritiske komponenter på stålstruktur/heisverk på kranen. Spesial kontrollen skal omfatte både: en teoretisk del, hvor restlevetiden DWP på hver kritisk komponent på kranen er analysert basert på faktiske registreringer, og en praktisk del, hvor kranen underlegges en grundig inspeksjon i samsvar med ISO Når en kran har nådd sin design levetid, kan kranen kun brukes etter en generaloverhaling, basert på at en spesial vurdering har blitt utført.

22 6 Spesial kontroll 6.1 Generelt ISO : 2014 Det må tas i betraktning at de ulike komponenter når sin design grense på forskjellig tidspunkt, avhengig av ulik bruk og konfigurasjon på kranen. Disse ulikheter skulle bli tatt hensyn til under spesial vurderingen ved å velge de mest kritiske komponenter med hensyn til utmatting Den teoretiske beregningen av en av komponents restlevetid DWP må ikke være avhengig av metoden brukt i den opprinnelige design standard, men anerkjente metoder kan anvendes i stedet. De reviderte analysene må ta i betraktning den aktuelle syklus, og effekten på utmatting av komponenten. Informasjon om bruk må fremskaffes av eier. Spesial kontroll/bedømmelse skal utføres av en "ekspert ingeniør" (se ISO ).

23 6 Spesial kontroll 6.2 Kriterier for spesial kontroll ISO : 2014 En spesial kontroll/vurdering skal gjøres for å kartlegge tilstanden på kranen, når vurderingen av DWP indikerer at kranens DWP vil være oppbrukt før neste periodiske kontroll, eller ett eller flere av følgende indikerer at det må gjøres tidligere: Økning av hyppighet på rapporterte feil Betydelig økning av last-størrelse Når den Periodiske kontrollen påviser betydelig forringelse av tilstanden på kranen, feks. feil eller havarerte elementer, økning i vibrasjoner eller endring i egenskaper, korrosjon o.l. Betydelig modernisering av kran konfigurasjon som endrer det opprinnelige valget av kritiske komponenter

24 6 Spesial kontroll 6.2 Kriterier for spesial kontroll ISO : 2014 Den første spesial kontrollen skal ikke gjennomføres senere enn den spesifiserte operative levetiden på kranen eller heisverket oppgitt av produsenten. For påfølgende spesialkontroll se 6.5. I de tilfeller eier tar i bruk en brukt kran (overtatt fra annen eier) hvor det ikke finnes noen informasjon om tidligere bruk, skal spesial kontroll utføres før kranen tas i bruk.

25 6 Spesial kontroll 6.3 Ansvar for bruker/eier ISO : 2014 Eieren av kranen er ansvarlig for å få utført periodisk DWP kontroll (oppfølging av kranens levetid/restlevetid) og for å initiere spesial kontroll med mulige konsekvenser og tiltak, inkludert generaloverhaling (GO) Kraneier skal inkludere rapporten fra spesial kontrollen sammen med servicedokumenter som bakgrunn for fremtidige kontroller. Kraneier skal informere "ekspert ingeniøren" som utfører spesial kontroll om eventuelle modifiseringer av kranen som er utført etter at kranen ble tatt i bruk.

26 6 Spesial kontroll 6.4 Produsentens instruksjoner ISO : 2014 Produsenten skal skaffe eier nødvendig informasjon om kran- og maskingrupper for DWP kontrollen. Denne informasjon skal gis i bruksanvisningen til kranen. I tillegg skal produsent beskrive: Grensene for uvanlige forhold og laster som kranen er designet for En liste over komponenter eller områder som må ha spesiell oppfølging Fremgangsmåter og akseptkriterier for fysiske inspeksjoner, og Anbefalinger for GO i forbindelse med funn under spesialkontroll "Ekspert ingeniøren" som utfører spesial kontrollen skal forholde seg til design informasjonen som er gitt av produsenten.

27 6 Spesial kontroll 6.5 Rapport ISO : 2014 Det skal utarbeides en rapport etter spesial kontrollen. Rapporten skal oppbevares sammen med de andre servicedokumentene for kranen. Rapporten skal minimum inneholde følgende: En beskrivelse av de kriterier som er brukt. Resultat av DWP analysen og vesentlige oppdagelser under inspeksjonen. Krav til tiltak som skal gjennomføres for å gi tillatelse til videre bruk av kranen, feks. reparasjoner, forandring i kontrollintervaller, reduksjon av tillatt last. Anbefalinger på tiltak som må gjennomføres innen en gitt driftstid. Oppdaterte kriterier og tidspunkt for neste spesial kontroll og GO, om det er nødvendig. Oppdatert inspeksjonsprogram frem til neste spesial kontroll, om det er nødvendig.

28 ISO : Generaloverhaling (GO) 7.1 Generelt Generaloverhaling er en blanding av reparasjoner, utskiftninger og vedlikeholdstiltak som er nødvendig for videre sikker bruk av kranen. Noen områder kan kreve omgående tiltak, noen kan utsettes. I slike tilfeller må de fremtidige tiltakene planlegges i henhold til den faktiske fremtidige bruken av kranen. Denne forskjell er illustrert ved kategorier A, B og C i skjema 1 Behovet for og tidspunktet for Generaloverhaling fremkommer gjennom Spesial kontroll. Innholdet i en Generaloverhaling GO skal være basert på produsentens anvisninger.

29 ISO : Generaloverhaling (GO) 7.2 Kategorier av tiltak Ved gjennomføring av den første GO er de forskjellige komponenter på ulike nivåer med hensyn til utmatting eller slitasje, se skjema 1. Basert på type komponent og status mot utmatting, skal det velges passende tiltak under GO. Følgende kategorier av tiltak kan være aktuelle: Komponenten erstattes alltid ved en GO, og erstatning kan være aktuell selv om ikke noen fysisk tegn er oppdaget under kontrollen Komponenten kan repareres, og muligens bare noen deler erstattet Erstatning av komponenten er uøkonomisk, hvor spesial kontrollen beslutter hyppigere vanlige kontroller og nye kassasjonskriterier er utarbeidet Produsenten skal fremskaffe vedlikeholds manualer for kranen, inkludert informasjon om kontroll, reparasjoner og kassasjonskriterier for komponentene.

30 Utmattin g 7 Generaloverhaling (GO) Forklaring SA Spesial kontroll GO Generaloverhaling ud Relativ bruk av levetid T Operativ tid A Komponenter som er byttet ved 1st GO B,C Komponenter som er kontrollert ved 1st GO X DWP for komponenter B og C er nådd, hvis ikke tiltak var utført ved Spesial kontroll ISO : 2014 U 3 ny A Brukstid B C SA / GO A Skjema 1 B A X C SA / GO

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Kontroll. arbeidsutsyr

Kontroll. arbeidsutsyr Best. nr. 001 Kontroll av arbeidsutsyr Desember 2007-1 - Forord For å få en forståelse av dagens sakkyndigordning og forskrifter til arbeidsmiljøloven er det etter KTFs syn viktig at man kaster ett tilbakeblikk

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Notater. Randi Johannessen. Kvalitetssikring av korttidsstatistikk. 1999/60 Notater 1999

Notater. Randi Johannessen. Kvalitetssikring av korttidsstatistikk. 1999/60 Notater 1999 1999/60 Notater 1999 Randi Johannessen Notater Kvalitetssikring av korttidsstatistikk Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Hovedtrekk

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN.

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 1 av 34 Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...6 2 spesifikasjonens

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

NA Dok. nr. 48b Medisinsk mikrobiologi

NA Dok. nr. 48b Medisinsk mikrobiologi Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48b: Medisinsk mikrobiologi Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: AGR Versjon: 1.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 25.10.2010 Sidenr: 1 av 28 NA Dok. nr. 48b Medisinsk

Detaljer

NEK 405-3: 2010 2010-03-17

NEK 405-3: 2010 2010-03-17 1 NEK 405-3:2010 NEK NEK 405-3: 2010 2010-03-17 Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Krav til personell, sertifiseringsordning

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

FITS Nettverksovervåking

FITS Nettverksovervåking FITS Nettverksovervåking Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS nettverksovervåking Innhold NO 1 Introduksjon... 1 NO 2 Oversikt... 1 NO 3 Implementeringsveiledning... 4

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE 1. DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Arbeidet betyr anlegg og/eller tjenester som Selskapet skal levere ifølge Kontrakten, inkludert men ikke begrenset

Detaljer