HØRINGSUTTALELSE - RPBA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSUTTALELSE - RPBA"

Transkript

1 Vestfold Fylkeskommune HØRINGSUTTALELSE - RPBA Det vises til høringsbrev datert Bærekraftig utvikling og bærekraftig planlegging er; en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine begrepet brukes i dagens samfunn mer utstrakt enn hva tidligere normalt da fortrinnsvis av politikere og miljøorganisasjoner. TNF vil i sin høringsuttalelse fokusere på bærekraft fortrinnsvis fra næringslivets ståsted. Med dette mener vi vektlegging av hensiktsmessig videreutvikling av eksisterende og nytt næringsliv, samtidig med tilrettelegging for fremtiden og det behovet som vi kan anta, men som vi ikke kjenner. Høringsutkastet til RPBA består av 8 samfunnsformål, og alle påvirker og er avhengig av hverandre for best mulig måloppnåelse og samlet fungering. TNF ønsker å belyse vår uttalelse i 2 deler; Del A: Vestfold perspektiv Arealstrategi for byer og tettsteder Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser Miljøvennlig og fremtidsrettet transportsystem Del B: Tønsberg regionen Næringsarealer i Tønsberg regionen By og tettstedsutvikling i Tønsberg regionen Det er nødvendig for oss som næringsforening å presisere viktigheten av fleksibilitet knyttet til vedtatte planer. God planlegging er en forutsetning for fremtiden, men dette kan ikke være absolutte planer som gjør det vanskelig å tenke nytt da vi ikke kan forutsi fremtidens behov. I denne sammenheng vil vi påpeke at Vestfold har vært inne i og, er inne i en utfordrende økonomisk periode som preger investeringsvilje og evne. Bærekraft, herunder for kommende generasjoner, innebærer også evnen til omstilling ved behov. Det er helt nødvendig at kommuner kan endre planer etter de behov som til enhver tid oppstår, og som er mest hensiktmessig for kommunens økonomiske situasjon. Absolutte planer som strekker seg over lang tid ser ikke Tønsberg Næringsforening som hensiktmessig da det til enhver tid vil være både nødvendig å vurdere, analysere og ikke minst lage nye planer for en god bærekraftig utvikling. Idet det foreligger et (foreløpig) kartgrunnlag, samt konkrete beskrivelser om et lokalt område TNF har som sentralt virkeområde, har vi valgt å komme med våre betraktninger. Tønsberg Næringsforening antar at man har hatt hovedspørsmålet «overordnet plangrep» foran seg i arbeidet også med de konkrete beskrivelser som fremkommer av høringsdokumentet. Tønsberg Næringsforening Postboks Tønsberg Besøksadresse: Kammegaten 6, 3. etg. (gamle håndverkeren) Tlf:

2 DEL A Betraktninger om følgende 3 samfunnsmål i et Vestfold perspektiv Generelt om RPBA som styringsdokument for kommunene Tønsberg Næringsforening har fått forståelsen av at RPBA skal ha til hensikt å være et retningsgivende dokument som vil ligge over kommunens planhierarki. Dette vil da etter vår mening medføre at RPBA går for langt i å detaljstyre kommunene, og tror at man med dette kan miste en verdifull tilpasningsfaktor til kommunenes naturlige utvikling. Det er viktig med forutsigbarhet mht til arealer som er avsatt, men det bør ikke være begrensende for nytenkning og omstilling i forhold til den løpende utvikling. Vi ser også en begrensning i at det foreligger et 30 års perspektiv for RPBA i forhold til bystruktur. Slik vi leser RPBA dokumentet i dag finnes det ingen hentydninger om «sikkerhetsventiler» eller rulleringsmuligheter. Tønsberg Næringsforening mener at det må innføres rullering av planen slik at den står i forhold til planer for by og kommuneplanlegging. Når det gjelder de store næringsområdene som man har tiltenkt skal favne inn under RPBA, stiller dette seg noe annerledes etter våre tanker om forutsigbarhet for næringslivet. Vi ser det som mer formålstjenlig å ha langsiktige planer for store næringsarealer i Vestfold, enn detaljstyring av by struktur på kommunalt nivå. Vi stiller oss derfor positive til at store næringsarealer og knutepunkter utenfor byene får en helhetlig og fremtidsrettet strategi inn under RPBA. Dette vil etter vårt syn også være mer i tråd med de regionale tanker for Vestfold som ligger til grunn for arbeidet med RPBA, slik at denne først og fremst må angi overordnede prinsipper og retningslinjer, og utelate detaljstyring. Men vi ønsker å legge til at ved siden av viktigheten av forutsigbarhet, så skal ikke planer stoppe naturlig utvikling av områder som kan vise seg å tjene som næringsområder. Vi ønsker å presisere at det også for de regionale næringsområder som Sandefjord Lufthavn Torp, Borgeskogen, Høgskoleområdet, Larvik Havn o. a må tildeles rikelig areal slik at mulighet for utvidelse og nytenkning samsvarer med fremtidens behov. 1. Arealstrategi for byer og tettsteder TNF ønsker godt fungerende byer med balansert arealfordeling mellom handel, kontor, bolig, kultur og annen næringsvirksomhet. Det er nødvendig at det tilrettelegges for næringsvirksomhet i harmoni med by - og boligutvikling. I den grad det er arealknapphet, så må det foretas en fornuftig og bærekraftig fordeling. I tillegg må det gis en fleksibilitet mht arealbruken slik at vi ikke får regulerte arealer som står uutnyttet, eller lite hensiktsmessig utnyttet. 1.1 Balansen i boligutbygging, fortetting og bærekraft i arbeidsliv Det antas at Vestfold vil øke med mange tusen mennesker de neste årene. Rekruttering til næringslivet slik at en god befolkningssammensetning ivaretas. Det må legges til rette for at unge mennesker som ønsker det kan bli boende ut i fra sine økonomiske forutsetninger. Av denne grunn behøves en boligpolitikk som også ivaretar denne gruppen, ved siden av den boligpolitikken vi i dag har. Dette bør det stimuleres til fra kommunenes politikere og administrasjon i langt større grad enn hva vi ser i dag Gode parkeringsmuligheter Skal man få til ønske om en god by og sentrumsutvikling er parkering viktig, og vi foreslår fokus på: - Parkeringshus i sentrum - Parkering på areal som ikke er viktige til bruk for næringsliv eller boligformål - 2 -

3 1.3. Et godt kollektivtilbud Byer og tettsteder må fungere som knutepunkt for kollektivtrafikk gjennom hele Vestfold - Kollektivtrafikk som følger åpningstider, kulturbehov - Kollektivtrafikk mellom byer i Vestfold - Kollektivsystem som fungerer som en helhetlig løsning og som kan erstatte biltrafikk til f. eks større næringsområder, Torp og Borgeskogen og andre som blir avmerket i RPBA som regionale og viktige områder. For næringslivet er det sentralt at det legges opp til parkeringsstrategier og kollektivhensyn som også ivaretar næringslivet behov for bilbruk. I mange sammenhenger vil det ikke være praktisk mulig å la bilen stå, og benytte kollektivt/sykkel Døgnåpne byer Flere boliger i sentrum har heldige synergieffekter i forhold til at flere da vil oppholde seg i gatene og bringe liv til sentrum. - Det bør åpnes for at eks. kontorbyggenes øvre etasjer kan nyttes til bolig der de i dag står tomme grunnet manglende interessenter til næringsformål. - Boliger for alle legge til rettet for studenter, småbarnsfamilier, nyetablerte, etablerte og eldre. - Et godt bidrag til å gjøre HIVE til en attraktiv institusjon er tilrettelegging av boligtilbud, som står i forhold til studentenes ønsker. Generelt innspill ang. fortetting Hvem ønsker Vestfold å være attraktive ovenfor? Det er derfor vesentlig at det foreligger en fornuftig planlegging i forhold til målgruppespørsmål. Denne utviklingen bør ses i sammenheng med fylkets behov for arbeidskraft. Oppsummering arealstrategi for byer og tettsteder: RPBA bør først og fremst angi overordnede prinsipper og unngå detaljstyring av kommunenes muligheter for selv å utvikle naturlig by-struktur. En detaljert RPBA plan vil etter vårt skjønn ikke bidra til forenkling av planarbeid og hierarki. Uansett hva RPBA skal regulere må det innarbeides en rulleringsmulighet/sikkerhetsventil innenfor 30 års perspektivet. Eventuell arealknapphet må vurderes også fra et utnyttelsesperspektiv God balanse i boligbygging som ivaretar flere målgrupper og bærekraft til næringslivet Parkeringsmuligheter er en viktig logistikkfunksjon, og må søkes plassert på arealer som er ugunstige til andre formål. Kollektivtilbudet må legges i samsvar med våre byer, regionale knutepunkt, arbeidsplasser og utdannelsesinstitusjoner. «Døgnåpne byer» sikrer liv i gatene og gir en mix av boliger i sentrum som ivaretar flere målgrupper. Åpnere reguleringsformål for samme bygningsmasse. 2. Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser TNF vil som nevnt innledningsvis fokusere på bærekraft fortrinnsvis fra næringslivets ståsted. Med dette mener vi vektlegging av hensiktsmessig videreutvikling av eksisterende og nytt næringsliv, samtidig med tilrettelegging for fremtiden og det behovet som vi kan anta, men som vi ikke kjenner. Det er nødvendig for oss som næringsforening å presisere viktigheten av fleksibilitet knyttet til oppsatte planer. Vi støtter god planlegging, men dette kan ikke være absolutte planer som gjør det vanskelig å tenke nytt da vi ikke kan forutsi fremtidens behov. 2.1 Næringsområder etter A, B, C-prinsippet. Det er i RPBA-henvist til næringsetablering etter ABC-prinsippet. Dette bør være retningsgivende, men ikke praktiseres absolutt. Vi mener det kan medføre uhensiktsmessig arealutnyttelse, samt at viktige nyetableringer kan forsvinne for oss

4 2.2 Skog og jordbruksperspektiv RPBA ivaretar i størst mulig grad å verne om skog og jordbruksinteressene. TNF tror at inneklemte områder på sikt mest sannsynlig vil gå tapt. Da Vestfold har god matproduksjon vil vern om de store jordbruksområdene være viktig fremfor vern av små inneklemte områder. TNF hadde møte med Hans Edvard Torp i Vestfold Bondelag den 6. februar, hvor vi ønsket innspill fra jordbruket selv om hva de anså som viktige arealer. I all hovedsak skisserte de at all tilgjengelig jord er viktig. TNF ber om at det foretas en prioritering av disse arealenes viktighet sett i lys av de øvrige hensyn som her er skissert, herunder jordkvalitetsrapporter og mulig manglende driftseffektivitet på inneklemte områder. 2.3 Arealbank En bred og smart meny av arealer krever tilgjengelighet for brukerne for å være verdifull. Det forslås at det opprettes en «arealbank» for Vestfold over disse store områdene, som viser tilgjengelig areal og utnyttet areal. Dette vil gi muligheter for næringslivet til godt valg av plassering og mulig samlokalisering, og er i tillegg investorvennlig. En slik bank gir både private og kommunale aktører en enkel oversikt, og Vestfold et konkurransefortrinn i nasjonal og internasjonal sammenheng. En arealbank er også i god harmoni med RPBA s punkt om «kommunen som aktiv tilrettelegger for eksisterende og ny næringsvirksomhet, og vil etter vår oppfatning være et nyttig verktøy for måloppnåelsen. Videre vil en arealbank gi et reelt bilde på arealknapphet, disponeringsmuligheter og omdisponeringer. Oppsummering arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser Reell forankring av den «brede meny av næringsområder og lokaliseringsmuligheter. Beholde og utvikle næringsområder i nærheten av der folk bor enkelhet, nærhet og lokal forankring er en viktig faktor som må ivaretas. Hensiktsmessig praktisering av ABC-prinsippet Næringsområder langs E18 må gjøres til et konkurransefortrinn for Vestfold. Inneklemte jordbruksområder kan ha langt større verdi som næringsfaktor enn som primærnæring. 3. Miljøvennlig og fremtidsrettet transportsystem TNF ønsker et praktisk og gjennomtenkt system som binder knutepunktene sammen, og som kan utgjøre et konkurransefortrinn for vår region. Strategier som eksempelvis redusert bruk av bil må sees i en praktisk sammenheng med reelle alternativer. Disse strategiene må stimulere det de kan og ikke legges som hemsko på næringsliv. 3.1 Jernbane som effektivt bindeledd Det bør vurderes inntatt i RPBA retningslinjer for hvordan vårt viktigste utdanningssentra HIVE skal inkluderes i transportplanene. Jfr. RPBA s punkt skal togene stoppe i alle byene, ved Torp og andre befolkningskonsentrasjoner. Det bør vurderes å presisere at togforbindelse til HIVE er i vår alles interesse for å styrke HIVEs posisjon og innovasjonsmiljøet i FIN-senteret i Sør/Øst-Norge. Det må også sørges for gode veinettsforbindelser inn til knutepunktene for jernbanen slik at vi får utnyttet jernbanens fulle potensial i et fremtidsrettet system. 3.2 Øvrig kollektive tilbud og sykkel/gangveg Besørge opprette kollektive muligheter mellom knutepunktsområder og inn mot nærmeste byer/tettsteder. Det er viktig at det tilrettelegges for økt bruk av sykkel- og gangveger. Samtidig må vi be om at det gis klare signaler om at denne tilretteleggingen ikke er like praktisk for alle næringer

5 Forflytning gjennom gang-/sykkelveier kan også medføre økt tidsbruk hvilket kan bety en økt kostnad for arbeidsgiver, og manglende produktivitet. Tønsberg Næringsforening mener man ikke kan pålegge eller oppfordre arbeidsgiver (privat eller offentlig) til bruk av sykkel/gang-transport i arbeidstiden dersom det går utover produktiviteten. Oppsummering miljøvennlig og fremtidsrettet transportsystem Transportsystemet må binde knutepunkt, byer, jernbane, flyplass og utdannelsesinstitusjoner sammen. Transportsystem og infrastruktur må være en sentral del av konkurransefortrinnet for vår region, og at dette må holdes foran oss som mål i arbeidet fremover. Anerkjenne at transportsystemet gjennom økt tilgjengelighet kan bidra til å posisjonere Vestfold i en tid der fagkunnskap etterspørres. Gi skjønnsmessige og praktiske retningslinjer for bruk/etablering av sykkel/gangsti. DEL B Betraktninger om RPBA for Tønsberg regionen 1. Næringsarealer i Tønsberg regionen I høringsutkastet er det avmerket 2 områder i Tønsbergregionen; Åskollen og Slagentangen. I henhold til RPBA ser det ut til at spesialindustri bør legges til både Slagentangen og delvis også på Åskollen. Dette medfører at nærmeste område for «annen virksomhet» er Borgeskogen. Det er vanskelig å si om Borgeskogen i et 30 års perspektiv kan ivareta arealbehovet for «annen virksomhet» selv med en kommende utvidelse. Tønsberg Næringsforening ønsker at det avsettes områder som egner seg til næringsvirksomhet i Tønsberg regionen, og vi har troen på at et allsidig næringsliv er viktig både i og utenfor bykjernen. Dette med tanke på den vekst i befolkningen som Tønsberg nå har, og som ser ut til å fortsette. Prinsippet om å jobbe i nærheten av der man bor er for mange viktig, det er miljøvennlig og effektivt. Vi håper Tønsberg kommune ser dette behovet og vi tror på et godt samarbeid i tiden fremover hva dette angår. Åskollen i RPBA utpekt område for Næringsmiddelområde: Vi foreslår at «næringsmiddelindustri» fjernes helt som følgetittel i RPBA. Dette fordi man kan oppfatte dette som et øremerket område for denne type industri, og ikke at området er generelt egnet til arealkrevende virksomhet. At spesifiseringen fjernes er i tråd med «bred arealmeny» og Tønsberg Næringsforenings ønske om en videre formålsbestemmelse generelt i områdeplaner. Dette vil i fremtiden sikre en mer naturlig utfoldelse, samt hindre ressursbruk i form av dispensasjonssøknader m.m. Området har ikke status som regionalt næringsområde, men som «særlig viktig», jfr. Punkt TNF ser at dette området med fordel kan utvides både sydover og nordover da det her finnes inneklemte jordbruksområder og areal som ikke utnyttes. Med beliggenhet nær jernbane og E18 vil hele området fra Nauen i nord til Grensen mot Stokke, være verdifulle områder for areal/transportkrevende næring. Jfr. S. 66 forutsettes det også i RPBA at evnt. utflytting av arealkrevende virksomheter fra bynære områder krever nye arealer eksempelvis langs E18. Vi antar at samme argumentasjon må gjelde for nyetableringer av samme type virksomhet. Slagentangen Energiparken på Slagentangen bør opprettholde sin status som industriområde (næringsområde) for å kunne utnytte spillvarme fra raffineriet. Planene som gikk ut på en kombinasjon av fjernvarmeleveranse fra raffineriet til Tønsberg og bygging av et avfallsforbrenningsanlegg i Energiparken for leveranse av damp til raffineriet ser - 5 -

6 ikke ut til å la seg realisere i denne omgang, og det til tross for støtte både fra Miljøverndepartementet og Tønsberg Bystyre. Essos område på Vallø har i mange år vært utnyttet for industriformål, og det er vel kjent at området er forurenset. Det pågår nå et arbeid i nært samarbeid med forurensningsmyndighetene for å planlegge fjerning av denne forurensningen, og i den forbindelse vil også mulige alternativer for fremtidig bruk av området bli undersøkt. Dette vil skje i nært samarbeid med relevante myndigheter. Prinsippet om rett virksomhet på rett plass og formålsbestemmelser i regulerings/områdeplanene Prinsippet opplistet i RPBA punkt om at virksomhet plasseres etter ABC-prinsippet må være mulig å etterleve, videre bør ikke ABC-prinsippet praktiseres slik at ikke hensiktsmessighet og behov kan ivaretas for den som ønsker etablering. Vi mener at områdene langs E18 vil være velegnet både til næring, industri og rene kontorbygg. Dersom man kunne få på plass tydelige retningslinjer om ulik benyttelse i disse områdene, vil dette både gi et godt handlingsrom og god forutsigbarhet for utbyggere/investorer. Det er også etter vår mening av sentral betydning for verdien av våre næringsarealer at formålsbestemmelsene ikke er så snevre at de vil volde problemer for bedrifter som har en naturlig utvikling og vokseprosess. Dersom man gir handlingsrommet bedre vilkår tidlig i prosessen, vil man også i etterkant bespare resurser og arbeid med dispensasjonssøknader. Oppsummering forslag til endringer og nye områder for Tønsberg-regionen «Næringsmiddelindustri» fjernes fra knutepunktet rundt Ås slik at man ikke blir låst i formålet med området. Reguleringsformålene må gjøres romslige slik at bedrifter naturlig kan vokse. Bevaring av handlingsrommet og fleksibilitet 2. By - og tettstedsutvikling for Tønsberg regionen Det forutsettes i RPBA at offentlige og private aktører samhandler omkring ønsket utvikling. Vi vil her vise til vår argumentasjon i Del A, hvor vi uttrykker skepsis til detaljstyring av kommunen gjennom RPBA. Plan for eksisterende arealer For å kunne ivareta en «bred meny av arealer» også i denne sammenheng, er det viktig at de helhetlige planer for sentrum ferdigstilles og dette er et kommunalt ansvar. Byutviklingen må være et samspill mellom ønsket og tilrettelegging for både næring og strukturert boligutvikling. Også i lokal målestokk bør tilgjengelige arealer vises i «areal-banken». Kommentarer til temakartgrunnlaget i RPBA Etter bistand fra våre medlemmer har man funnet at klassifisering av landbruksarealer mht produksjonsverdi, stedvis ikke er korrekte på detaljnivå. Flere jordbruksareal er fremstilt som «røde» arealer. Ved nærmere ettersyn i bla. de inneklemte arealene mellom gammel og ny E18, finner man at flere av områdene avmerket med rødt, allerede er bebygget og således ikke består av verdifull landbruksjord (eks. syd for Ås mot Tem). Tønsberg Næringsforening påpeker at dette kartgrunnlaget må være korrekt også på detaljnivå. Videre mener TNF at man på nytt må vurdere enkelte av de «røde områdene» idet det finnes rapporter som viser at området eksempelvis ikke har jordkvalitet som hevdet Med vennlig hilsen Tønsberg Næringsforening - 6 -

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER I REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK VESTFOLD (RPBA)

HØRINGSUTTALELSE MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER I REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK VESTFOLD (RPBA) Vestfold Fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 Tønsberg Stokke, 23.04.2012 HØRINGSUTTALELSE MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER I REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK VESTFOLD (RPBA) Jordvernforeningen

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Tønsberg Kommune postmottak@tonsberg.kommune.no Tønsberg, 27. februar 2015 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Det vises til Kommuneplanens arealdel, med høringsfrist 27. februar 2015. Tønsberg Næringsforening

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD 1 av 5 Til Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren Svend Foynsgate 9 3126 TØNSBERG Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

I hjertet av Vestfold

I hjertet av Vestfold Haugan Næringspark AS Tomter fra 3-50 mål I hjertet av Vestfold www.haugan-naeringspark.no Om Haugan Næringspark Haugan Næringspark er et stort logistikk- og næringsområde med meget sentral plassering

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Saksframlegg Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Arkivsak.: 13/35917 Forslag til vedtak: Bygningsrådet vedtar Grønn strek for en trygg fremtid Kommuneplanmelding

Detaljer

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Til Stokke kommune Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Stokke, 10.08.2015 Sammendrag og konklusjon Stokke er en av de viktigste landbrukskommunene i Vestfold hvor nærmere halvparten

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Kommuneplanmelding om byutvikling. Regionalt planforum 9. september 2014 Birgitte Kahrs

Kommuneplanmelding om byutvikling. Regionalt planforum 9. september 2014 Birgitte Kahrs Kommuneplanmelding om byutvikling Regionalt planforum 9. september 2014 Birgitte Kahrs Vårt mål Å utarbeide et strategidokument som forklarer hovedprinsippene for den langsiktige byutviklingen. Langsiktig

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplan

Høringsuttalelse kommuneplan Lunner Fotballklubb Postboks 3 2715 Lunner Lunner Kommune Sandsveien 1, 2740 ROA Roa, 13.05.2013 Att: Anne Grønvold, post@lunner.kommune.no Kopi: ordfører Harald Tyrdal, Lunner Kommune Høringsuttalelse

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Miljøverndepartementet P.b. 8013 Dep. 0030 Oslo Postmottak@md.dep.no Oslo, 25.10.2013 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging OBOS takker for invitasjonen

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

Kommuneplanmelding om byutvikling. Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014

Kommuneplanmelding om byutvikling. Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014 Kommuneplanmelding om byutvikling Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014 Vårt mål Å utarbeide et robust strategidokument som forklarer hovedprinsippene for den langsiktige byutviklingen. Langsiktig

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

«Trondheim fjordby og havneby»

«Trondheim fjordby og havneby» «Trondheim fjordby og havneby» Otto Frøseth, styreleder, Trondheim Havn Næringsforeningen i Trondheimsregionen 10. mai 2016 13 Eierkommuner -58 Ansatte -135 MNOK Oms, EBIT 9% ca. 7000 meter med kai Vi

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

IC TØNSBERG-LARVIK. Orientering for Plattform Vestfold. Tønsberg 25. mai 2016

IC TØNSBERG-LARVIK. Orientering for Plattform Vestfold. Tønsberg 25. mai 2016 IC TØNSBERG-LARVIK Orientering for Plattform Vestfold Tønsberg 25. mai 2016 Hvorfor InterCity-satsing? Utfordring: Befolkningsvekst trengsel i byområdene og økt etterspørsel etter transport Svar: Moderne

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Innledning Næringsforeningen i Stavanger-regionen viser til det utsendte høringsutkastet og

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune Campus- og byutvikling i Trondheim blir tilstrekkelige arealer til et variert boligtilbud ivaretatt? Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger,

Detaljer

By- og stedsutvikling i Vestfold

By- og stedsutvikling i Vestfold By- og stedsutvikling i Vestfold Røst 15.6.2016 Line Havstein, rådgiver regionalsektoren Vestfold fylkeskommune Organisering Ansvar hos Regionalsektoren (plan, samferdsel, næring og miljø) Aktiv kultursektor

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Lønnsom etablering i Norges mest attraktive næringsområde!

Lønnsom etablering i Norges mest attraktive næringsområde! Lønnsom etablering i Norges mest attraktive næringsområde! Sande DRAMMEN NEDRE EIKER ØVRE EIKER SVELVIK SANDE Et unikt samarbeid mellom fem kommuner På aksen mellom Fornebu og Kongsberg ligger næringsklyngen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold 1 av 6 Til Vestfold Fylkeskommune Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Viser

Detaljer

Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen miljøvennlig transport.

Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen miljøvennlig transport. Plan- og miljøavdelingen Bane/ buss/ bil/ sykkel og fot: Hva har vi, og hvordan Kort om fungerer Bærum det? 21.08.2008 Orientering om Asker Sandvika Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Deres ref: Oslo, 24.10.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-25511 Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse

Detaljer

Høringsinnspill planprogram samfunndel: Det vises til mottatt publisert Kommuneplan Samfunnsdelen, med høringsfrist

Høringsinnspill planprogram samfunndel: Det vises til mottatt publisert Kommuneplan Samfunnsdelen, med høringsfrist Tønsberg, 10.01.14 Høringsinnspill planprogram samfunndel: Innledning Det vises til mottatt publisert Kommuneplan Samfunnsdelen, med høringsfrist 10.01.2014. Vi viser innledningsvis til tidligere innsendt

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet jorgen.brun@kmd.dep.no Bedre byluft-forum 23. september 2014 Innledning Areal- og transportplanlegging et virkemiddel i arbeidet med lokal luftkvalitet?

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: 14/198140/TERHAN 14.10.2014 ES/FL 14.12.2014

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: 14/198140/TERHAN 14.10.2014 ES/FL 14.12.2014 Side 1 av 5 Bærum kommune 1304 SANDVIKA Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: 14/198140/TERHAN 14.10.2014 ES/FL 14.12.2014 HØRINGSUTTALELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030. Innledning Bærum Velforbund

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Innspill/merknader til høring av kommuneplanens arealdel 2013 2030, Nes kommune Klokkerhaugen hageby del av eiendommen gnr 60, bnr 16 ca 19 dekar.

Innspill/merknader til høring av kommuneplanens arealdel 2013 2030, Nes kommune Klokkerhaugen hageby del av eiendommen gnr 60, bnr 16 ca 19 dekar. Nes kommune Kommuneplanutvalget ved ordfører Rådhusgata 2, 2150 ÅRNES Oslo, 26. September 2014 Innspill/merknader til høring av kommuneplanens arealdel 2013 2030, Nes kommune Klokkerhaugen hageby del av

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi.

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. Til Re kommune Stokke, 09.02.2015 Rullering av kommuneplanen i Re - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel 2015-2022 som ble 1.gangsbehandlet i kommuneplanutvalget 04.12.2014 og som ligger

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - REGULERINGSENDRING FORUS SØR GNR. 67, BNR 246 - FELT B13

SANDNES KOMMUNE - REGULERINGSENDRING FORUS SØR GNR. 67, BNR 246 - FELT B13 Saksutredning: SANDNES KOMMUNE - REGULERINGSENDRING FORUS SØR GNR. 67, BNR 246 - FELT B13 Trykte vedlegg: 1. Reguleringsplankartet 2. Reguleringsplanbestemmelsene 3. Kommunens saksframstilling Utrykte

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET?

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? PER ERIK FONKALSRUD OPPLAND FYLKESKOMMUNE PAUL BERGER STATENS VEGVESEN, REGION ØST 18. MARS 2015 UTFORDRINGER! Mange aktører! Ulike interesser

Detaljer

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019 v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i september 2013 Fire satsingsområder:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Kommunereformen v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Målsetting med kommunereformen Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen Hva har vi lykkes med - utfordringer videre 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Til: Fra:

<ovstebo@netcom.no> Til: Fra: Fra: Til: Dato: 07.08.2013 21:17 Emne: Fwd: Revidering av regionalplan for jæren Vedlegg: 282130.pdf; Administrasjon forslag.pdf; CCF18022013_00000.jpg; Ortofoto

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer