Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel"

Transkript

1 Tønsberg Kommune Tønsberg, 27. februar 2015 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Det vises til Kommuneplanens arealdel, med høringsfrist 27. februar Tønsberg Næringsforening og Tønsberg Sentrum leverer felles høringsuttalelse. Høringsuttalelsen vil inneholde elementer som også berører den kommende sentrumsplanen idet vi ser det som nødvendig for helheten å betrakte arealdelen også i lys av sentrumsområdene. Egen høringsuttalelse for sentrumsområdene vil imidlertid komme senere. 1. Planbeskrivelsen 1.1 Ang. punkt 14 Næring og handel: Tønsberg Næringsforening synes det er svært positivt at Tønsberg Kommune i planen har uttrykk for at: «Kommunen ønsker å være i forkant med hensyn til å dekke etterspørselen etter næringsareal med ulike behov. Et godt tilbud av næringsarealer tiltrekker seg flere bedrifter. Det anses derfor som viktig å ha overkapasitet av næringsarealer med god arbeidsdeling, og en god plan for hvordan disse skal tas i bruk», jfr. beskrivelsen s. 30. Utfordringene/mulighetene for næringsarealene må knyttes opp til utfordringen mht antall arbeidsplasser som må skapes frem til år 2040 for å opprettholde en forholdsvis prosentsats på 63% mellom innbyggere og arbeidsplasser. Dette betyr i praksis betyr ca nye arbeidsplasser. For å kunne lykkes med dette som målsetting mener vi at det behøves ytterligere føringer: Økonomisk bærekraft Det er en forutsetning for at eiendommer utvikles at prosjektene er økonomisk bærekraftig for utvikler, dvs. at det finnes et økonomisk lønnsomt aspekt som motiverer og stimulerer til utvikling. Dette er også fremhevet i By-satellittens rapport Næringslivets interesser må tre sterkere frem i all offentlig og kommunal saksbehandling I forslag til Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon (RPVI), er det fremmet et ambisiøst og meget godt forslag om at man «I offentlig sektor skal ha en kultur for å lete etter løsninger som bidrar til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser». Vi mener at dette også bør inntas i planbeskrivelsen som et tiltak

2 for lykkes med de oppsatte målsettinger i areal- og samfunnsdelen Effektiv utnyttelse av næringsarealer i- og utenfor sentrumskjernen. Vi står ovenfor en periode preget av stor usikkerhet mht båndlegging av verdifulle næringsarealer. I tillegg har vi flere utfordringer knyttet til effektiv og positiv utvikling av arealer i sentrumskjernen som kan bidra til å styrke handelen og fortette i hht overordnede føringer. Vi står i fare for å «overanalysere» bystrukturen istedenfor å mobilisere handlekraft vise at vi ønsker en attraktiv byutvikling også for næringslivet i sentrumsområdene. Vi tenker da spesielt på volumbegrensende forslag som i for stor grad hindrer utvikling og oppfyllelse av de lokaliseringsprinsipper for sentrumsområdene, opplistet på s.32 i plandokumentet Infrastruktur til/fra våre næringsarealer God infrastruktur er viktig faktor for etablering. Vi ønsker å fremheve dette punktet som spesielt viktig, og at vi må finne gode løsninger for å koble våre næringsarealer til bykjernen med både parkeringsmuligheter, gang/sykkelvei og kollektive muligheter. Vi er informert om at det planlegges gang/sykkelvei til/fra Barkåker, men vi har andre områder, eksempelvis Ås (Norturaområdet), hvor vi så langt ikke kan se at det finnes planer for hverken sykkel/utvidet kollektivmuligheter til/fra sentrumsområdene. Det er avgjørende for handelen i Tønsberg sentrum at det må være enkelt å bruke byen. Dette bør også løftes frem i planens punkt 16 «samferdsel og teknisk infrastruktur» slik at viktige knutepunkter som næringsarealer blir synliggjort på lik linje som sentrum og lokalsentrene «Rekkefølgepool» Det settes svært ofte rekkefølgekrav for tiltakshavers prosjekter som medfører store økonomiske konsekvenser. Dette kan i mange tilfeller føre til at den tiltakshaver som er først ute i et område vil få høye kostnader i sitt prosjekt, mens den neste i samme område ikke får disse. Disse kostnadene veltes igjen over på forbruker/sluttkjøper. En konsekvens av dette er at man får en vilkårlig og usammenhengende prisstruktur for ulike prosjekter i samme område, og en annen er at det ikke nødvendigvis er attraktivt å være første mann ut med et prosjekt i et område. Vi ser at dette ikke stimulerer næringslivet eller utbyggingsmønster, og kan være en brems for en ønsket og rask utbygging. Vi foreslår at det etableres en «rekkefølgepool» hvor alle tiltakshavere bidrar sammen med kommunen til et økonomisk fellesskap for å løse disse utfordringene «Arealbank» for næringsarealer Som ledd i å øke vår attraktivitet mtp næringsutvikling foreslår vi at vi gjør våre tilgjengelige næringsarealer synlig på en mer kommersiell måte, - eksempelvis ved å gjøre de synlig på nett i en «arealbank». Vi ser det som svært viktig at kommunen nå inntar en mer proaktiv holdning, og en «arealbank» hvor man kan orientere seg i «en bred meny av næringsarealer» vil være et viktig kommersialiseringstiltak. Dette vil gjøre det enkelt for utenforstående å orientere seg i vår region, - enn videre skaper det et «næringsvennlig inntrykk» som bidrar til å styrke omdømmet

3 1.2 Ang. punkt 13 Boligbebyggelse Det er bred enighet om at det forventes en sterk befolkningsvekst til Tønsberg-regionen. Vi ønsker å løfte frem «bysatellitt-rapportens punkt 5: «For å nå målet om 5000 nye boenheter må kommunen bidra til at det gis lønnsomhet i utbyggers prosjekter. Høydebestemmelser, bruksendring, parkeringsstrategi, samt utdype muligheter mellom bevaring og vern som berører historiske bygg må bli en del av den helhetlige saksbehandlingen». Videre er det også ønskelig at flere skal bo i bykjernen slik at vi får en levende by med trygge tilbud og opplevelser. For at man skal kunne lykkes med tiltak med fortetting i sentrumskjerne, betyr dette at det må legges til rette for nye boliger som er av en slik art at de er attraktive for kjøper. En konsekvens av dette er at man må finne smidige løsninger som sikrer at prosjekter kan bli realisert. Sagt på en annen måte er det viktig at kommunen ikke vedtar krav for viktige områder som gjør at de ikke blir utviklet. 1.3 Generell debatt - «vern» Det er flere kjente utfordringer knyttet til fortetting av en historisk by med dertil hørende bygningsmasse. Vi er kjent med at ulike restriksjoner og krav kan gjøre det vanskelig for tiltakshaver å få tilstrekkelig økonomi i sitt prosjekt. Det er derfor viktig at der vi har skjønnsbestemmelser også ivaretar å finne en god løsning på «vernet». Vi ønsker at debatten omkring «vern» løftes til å få flere dimensjoner der dette er mulig. Eksempelvis er det ikke nødvendigvis slik at et verneverdig bygg blir best bevart eller kommer til sin rett ved at det kun tillates oppført svært like bygg i tilgrensende nærhet til dette. Enkelte ganger kan en kontrast som avviker i høyde og/eller form, være det som tilfører kvartalet en positiv dimensjon og tydeliggjør det historiske byggets egenart. Vi tror at dette er et viktig grep for både å tydeliggjøre våre historiske bygg og skape lønnsomhet i prosjekter som er en nødvendig forutsetning for å lykkes med byutviklingen. 1.4 Ang. punkt 16 Samferdsel og teknisk infrastruktur Av kommuneplanens samfunnsdel fremkommer det av målsettingene at: Vi vil ha effektive, trafikksikre og robuste transportløsninger. Det skal skje gjennom: å etablere nytt hovedveisystem for Tønsberg-regionen og ny vegforbindelse til Nøtterøy. å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk i og gjennom sentrum, samt på sentrale hovedstrekninger mellom sentrum og lokalsentrene. Videre skal blant annet ny fastlandsforbindelse, og gang- sykkelveier belyses/utredes i arealdelen Bymiljøavtale I et av de faglige grunnlagsdokumentene for NTP , er vi kjent med at det anbefales at Tønsberg-regionen kan inngå i en fremtidig såkalt «bymiljøavtale» (tidligere Fremtidens Byer). Anbefalingen i "Byområdeutfordringer" går på at ordningen med Bymiljøavtaler utvides til flere byer, inkludert Tønsberg-regionen, Sandefjord og Larvik. Ordningen med Bymiljøavtaler har hittil bare omfattet de 9 byområdene som har tilhørt "Fremtidens byer". Belønningsordningen vil nå fases inn i Bymiljøavtalene. Bymiljøavtaler er så langt - 3 -

4 vi vet den eneste måten å få noen statlige midler inn i det videre arbeidet med utviklingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen (bortsett fra en tilskuddsordning til sykkel med noen få milllioner på landsbasis). Når det gjelder føringer fra KVUen venter vi fortsatt på regjeringens beslutning om videre planlegging. Det er i KVU-anbefalingen at man foreløpig arbeider etter bypakken, og formelt skal regjeringen fortsatt fatte en beslutning basert på KVU-anbefaling, KS1 og alle høringsinnspillene som er kommet inn. For i det hele tatt å komme med i betraktning for bymiljøavtaler bør man innrette seg mot de kravene som gjelder for det regimet, - altså en null-vekst i trafikken. Null-vekst i trafikken er også en av hovedlinjene i KVU en, selv om Klimaforliket og NTP i stor grad er rettet mot de største byområdene. Vi er kjent med at Vestfold Fylkeskommune gjennom sitt ansvar for hovedveinettet, arbeider for at Vestfoldbyene/Tønsberg-regionen kan oppnå en slik avtale. Foreløpig vet vi ennå ikke hva som vil bli tatt inn i det samlede forslaget fra etatene, men ser det som svært viktig at Vestfoldbyene/Tønsberg-regionen i det hele tatt er nevnt i dette grunnlaget. En mulig statlig belønningsordning vil gi oss et større økonomisk handlingsrom gjennom at deler av gang/sykkel/kollektiv-satsing kan finansieres med statlige midler og ikke bompenger. Det vil etter vårt skjønn da være økonomisk fornuftig at vi allerede nå i en tidlig fase løfter frem og arbeider mot en slik mulighet. Dette bør derfor gjenspeiles i arealdelen, - vi kan ikke se at dette gjøres slik det står nå. Vi ønsker derfor at Tønsberg Kommune viser at man ser på dette som en god mulighet for å løse visse infrastrukturelle utfordringer og er proaktive med tanke på å skape attraktivitet gjennom bærekraft og et bedre økonomisk regnestykke for regionen. At Norges eldste by eventuelt også får status som «miljøby» vil være et pluss for vårt omdømme. Tønsberg har en relasjon særlig til Oslo, og vi vet at Oslo satser mot å bli en miljøby og således øke sin attraktivitet ytterligere. Det er derfor viktig for Tønsbergs fremtid at vi også på denne måten viser hvordan vi ønsker å posisjonere oss til sterke omkringliggende områder. Avslutningsvis vil det også være i næringslivets interesse at flest mulig benytter kollektive transportløsninger. Dette vil medføre redusert trafikk på veiene og øke fremkommeligheten for de deler av næringslivet som må bruke bil. 2. De enkelte arealer Vi ser det som svært positivt at Tønsberg nå har fått flere større arealer avsatt til næring. 2.1 Konsekvensutredningen Vi forutsetter at Konsekvensutredningen som foreligger for de enkelte arealområder er korrekt, og at eventuelle uklarheter har blitt avklart, jfr tidligere henvendelse om dette. 2.2 Næringsarealene Kilen, Korten og Stensarmen - båndlegging Vi har forståelse for at båndlegging av arealer generelt er en nødvendighet for å få på plass en ny helhetlig transportløsning/veiforbindelse til/fra Nøtterøy. TNF ønsker ikke på noen måte å legge hindringer for dette og vi er opptatt av at ny fastlandsforbindelse bør realiseres i tråd med foreslått løsning fra Statens Vegvesen

5 Vi ser imidlertid med stor bekymring på omfanget av båndleggingen, som nå i praksis i stor grad berører alle våre 3 utpekte næringsområder, Kilen, Korten og Stensarmen. Dette medfører klart en begrensning for utvikling av næringslivet. Kommunen må gjøre det de kan og vise ansvar for at attraktiviteten for våre viktigste næringsarealer ikke blir synkende. Det vi med sikkerhet vet er at ny fastlandsforbindelse ikke skal berøre alle disse områdene og for disse vil restriksjoner med dertil hørende konsekvenser være til ingen nytte. Vi ber derfor om at Tønsberg Kommune gjør det de kan for å skape klarhet i og begrense omfanget av båndleggingen i størst mulig grad. TNF mener videre at tiltak vedrørende eksisterende bygg, og som ikke berører veitraseer, må kunne omsøkes i planperioden for en ny fastlandsforbindelse i samarbeid med Statens vegvesen. I slike tilfeller vil TNF støtte opp under bruken av dispensasjon (midlertidig), og eventuelt forankre i et utsatt plankrav for tiltaket. Vi mener det mest fornuftige er å akseptere tiltak som ikke vil ødelegge KVU-prosessen, og som samtidig muliggjør en fornuftig saksbehandling, - enn videre at resultatet av dette er midlertidig slik at kommunen kan korrigere eller tilpasse tiltaket i en kommende ny kommunedelplan for de båndlagte områder. En ytterligere mulighet kan også være å sette noe av risikoen på søker/tiltakshaver i et dispensasjonsvedtak, slik at kommune og offentlig myndighet ikke vil komme i større erstatningsansvar enn for opprinnelig eiendom dersom ilandføringspunktet blir på det angjeldende området. Alle næringsdrivende/omsøkere som blir berørt av de båndlagte arealer må selvsagt få god informasjon om mulige konsekvenser for området slik at de selv får vurdere risiko ved oppføringen/det som er omsøkt. I en fase med båndlegging av store sentrumsnære områder, er det særdeles viktig at kommunen inntar en proaktiv og smidig rolle slik at områder i sentrum som ikke er berørt av båndleggingen kan utvikles best mulig og med forutsetninger som også er forenlig med økonomisk bærekraft. 2.3 Område A10 - Vallø Det er positivt at området er inntatt. Vi ønsker å komme med noen generelle betraktninger ut fra de foreslåtte begrensninger som er satt for området. Det ser ut til at det i konsekvensutredningen er foreslått en begrensning på 800 boenheter. Dette området har forurenset grunn og arbeidet med opprydding er ikke igangsatt. Følgelig er heller ikke kostnadene ved dette arbeidet annet enn stipulert på det nåværende tidspunkt. Vi ser det som et mulig hinder for god utvikling at man på et så tidlig tidspunkt som nå ser ut til å legge inn en begrensning på antall boenheter i området, som for øvrig er lavere enn forslagsstillers forslag, og mener at dette må avklares på et senere tidspunkt når kostnads- og opprydningsspørsmålet er mer avklart. Dersom dette området skal utvikles er man, som tidligere fremhevet, avhengig av at forslagsstiller ser at det gir økonomisk bærekraft. En foreslått begrensning i antall boenheter vil selvsagt medføre en lavere potensiell inntjening, og det kan dermed fremstå som et usikkerhetsmoment om lønnsomheten er godt nok ivaretatt. Vallø har et stort potensiale med sin attraktive beliggenhet, og det vil være svært uheldig om begrensinger i tidligfasen vil vanskeliggjøre utvikling av området. Uten den foreslåtte begrensningen vil det være mer forutsigbart for eier å effektuere opprydningsarbeidet og igangsette utviklingen. Vi foreslår derfor at denne begrensningen tas ut og at antall boenheter bestemmes i en senere områderegulering når kostnads- og opprydningsspørsmålet er bedre avklart

6 3. Kommentarer til de utfyllende bestemmelser 3.1. Ang. punkt d) antall boenheter uten reguleringsplan Vi ser det er foreslått en videreføring av antall boenheter på 3 før det må utarbeides en reguleringsplan, og at dette er en lik praksis i Nøtterøy og Tønsberg. Vi mener at det vil være et viktig tiltak for effektiv byggesaksbehandling og ønsket fortetting at dette antallet heves til å være i nærheten med nærliggende sterke regioner. Vi har kunnskap om at Sandefjord har hevet grensen til 6 boenheter. Vi mener enn videre at slik forenkling også vil bidra til å styrke omdømmet om at Tønsberg har en proaktiv holdning til forventet vekst. 3.2 Ang. punkt lagervirksomhet med showroom Det er foreslått at næringsaktører innen segmentet netthandel må skille lager og showroom, - følgelig et krav om 2 lokaliteter. Vi oppfatter at intensjonen med dette forslaget er å bidra til slutte opp om sentrumshandelen. Vi mener imidlertid at dette ikke er korrekt virkemiddel. Vi mener det må være en frivillig sak om man ønsker en eller to lokaliteter, og at dette ikke vil bidra til stimulering av etablering av slike virksomheter i vår region. Tvert i mot kan dette føre til at Tønsberg faller bort som område for ønsket etablering for en rekke større netthandelsvirksomheter. Vi har i dag også gode eksempler på at butikk/nettbutikk har lager og butikk i ett, eks. Lune Hjem. Videre bør det bemerkes generelt at ikke alle showroom vil fungere i sentrum. En god sentrumsfunksjon er avhengig av flere elementer; bla noenlunde like åpningstider, samt motivasjon og bidrag til fellesskapet. Flere nettaktører med showroomsfunksjon har kun åpent etter avtale. Dette betyr avvikende åpningstider fra resten av sentrum, og at shoowrooms vil være tomme/ubetjente store deler av dagen. Dette gir ingen økt trafikk til sentrum, og kan tvert om bidra til å beslaglegge verdifulle butikklokaler som kunne stimulert livet mellom husene i sentrum. For sentrumsområdene er det enn videre en robust målsetting fremkommet i bysatellitten at man i størst mulig grad bør betrakte byen ut fra et 24-timers perspektiv. Vi kan ikke se at forlaget om showroom i sentrum slik det her er formulert slutter opp om dette. Vi ønsker enn videre å gi ytterligere et innspill om at de tiltakene som må igangsettes for å stimulere tradisjonell byhandel må kretse omkring opplevelsen av byen. Tiltak som foreslås kan derfor eksempelvis sees i lys av følgende spørsmål fra et gårdeier/ butikkeierperspektiv: «Hva ville kundene ha savnet om vi stengte i morgen?». Idet netthandel i seg selv ivaretar produktetterspørselen, bør svaret på spørsmålet som skal danne utgangspunkt for tiltak, nettopp ikke være et produkt. Tønsberg Næringsforening Eli K. Saastad Daglig leder Tønsberg Sentrum Cecilie B. Sørumshagen Daglig leder - 6 -

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Politisk styringsgruppe 7.september 2017 Linda Lomeland Vestfold fylkeskommune reviderer

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 12.12.2016 5-2016 46/16 Overordnet styringsgruppe 20.12.2016 5-2016 46/16 Parter i bypakken etter 1.1.2017

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/1863-8 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 26/17 15.03.2017 Formannskapet 45/17 16.03.2017 Komite

Detaljer

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Vår ref. 17/22914 17/2043-1 / Saksbehandler: Tore Rolf Lund Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Administrasjonens forslag 1. Formannskapet i Horten kommune vil i hovedsak støtte forslaget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000 Hareide Per Roy Fossum Gaby Kern Else Minde Karlstrøm m/flere 13.03.2015 Telefon: 77 79 04 55 Saken skal behandles i

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Arealpolitikk Et virkemiddel for næringsutvikling

Arealpolitikk Et virkemiddel for næringsutvikling Arealpolitikk Et virkemiddel for næringsutvikling Linda Lomeland Vestfold Fylkeskommune DET URBANE FYLKET Hvorfor arealpolitikk? HVORDAN og HVA? EVALUERINGEN AV RPBA Tankegangen og prinsippene i PRBA påvirker

Detaljer

Figur 5 Faksimile fra Stavanger Aftenblad

Figur 5 Faksimile fra Stavanger Aftenblad 10 2.3 Hva skal til for å styrke Stavanger sentrum og hvordan sikrer vi best at det skjer? Mennesker styrker sentrum Utgangspunktet for en positiv sentrumsutvikling er at sentrum tiltrekker seg mennesker.

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord Innledning Kommuneplanens arealdel for distriktet 2008-2018 blei vedtatt i kommunestyret i juni 2008. Planen oppfattes fortsatt som aktuell, med

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Hva skjer i Brønnøysund? Plan og Utvikling v/lill-anita Horn og Line Tholstrup

Hva skjer i Brønnøysund? Plan og Utvikling v/lill-anita Horn og Line Tholstrup Hva skjer i Brønnøysund? Plan og Utvikling v/lill-anita Horn og Line Tholstrup Brønnøy kommune Sør-Helgeland Regionsenteret Tema Bygget på kyst, sjø og trafikk Brønnøysundet, Storgata og havnegata Befolkningsutvikling

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon - Høringsinnspill til planprogram

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon - Høringsinnspill til planprogram Tønsberg kommune JournalpostID 17/23726 Saksbehandler: Cathrine Heisholt, telefon: Kommuneutvikling Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon - Høringsinnspill til planprogram Utvalg

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Sandefjord september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18 Hvor

Detaljer

Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med?

Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med? Terje Kaldager Røst 15.juni 2016 2 Tittel på presentasjon Regjeringen er opptatt av en tydelig

Detaljer

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe.

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe. Arkivsak-dok. 201314604-31 Arkivkode ---/L04 Saksbehandler Linda Lomeland Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 19/15 Fylkestinget 12.03.2015 Bypakke Tønsbergregionen.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Nettverk for regional og kommunal planlegging 6. Desember 2017 Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Hva

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Prosjekt: Teie torg Lengde: km Trafikkmengde

Prosjekt: Teie torg Lengde: km Trafikkmengde Prosjekt: Teie torg Lengde: km Trafikkmengde Revidert 19.02.15 (ÅDT): 12000 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsnes Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 30 km/t Oversiktskart Beskrivelse

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen 20.-21. januar 2015 Bymiljøavtaler Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Utredning om byområdene (2010) Sterk befolkningsvekst i byene Helhetlig

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel REGION VALDRES Sak nr.50:17 Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel Jørand Ødegård Lunde 0 MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr: 50-/-17 Høring,

Detaljer

Høringsinnspill planprogram samfunndel: Det vises til mottatt publisert Kommuneplan Samfunnsdelen, med høringsfrist

Høringsinnspill planprogram samfunndel: Det vises til mottatt publisert Kommuneplan Samfunnsdelen, med høringsfrist Tønsberg, 10.01.14 Høringsinnspill planprogram samfunndel: Innledning Det vises til mottatt publisert Kommuneplan Samfunnsdelen, med høringsfrist 10.01.2014. Vi viser innledningsvis til tidligere innsendt

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 - Klepplandsveien 80

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 - Klepplandsveien 80 Søgne kommune Arkiv: 73/1 Saksmappe: 2014/1529-16814/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.04.2017 Saksframlegg Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 -

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201208987/12 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe.

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe. Nøtterøy kommune JournalpostID: 15/3413 Arkiv: FE-016, FA-N10 Saksbehandler: Per Ole Bing-Jacobsen, Telefon: 33 40 21 98 Rådmannen Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 19.03.2014 015/14 Kommunestyret 26.03.2014 011/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 19.03.2014 015/14 Kommunestyret 26.03.2014 011/14 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/4597 Arkiv: FE-016, FA-N10 Saksbehandler: Per Ole Bing-Jacobsen, Telefon: 33 40 21 98 Organisering av Bypakke Tønsbergregionen Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK Byrådssak 329/15 Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet OHST ESARK-03-201500990-205 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune v/fylkesutvalget har vedtatt å sende forslag

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Notat Utarbeidet av Bjørn Bertelsen Dato: 22.07.2014 Saksnr.: 201422078/1 Emnekode: EBYGG - 5210 PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Hovedutvalg for samferdsel og areal inviterer til politisk verksted 24. oktober 2017 Nasjonal jordvernpris til Vestfold Gjennomførte møter Politisk referansegruppe

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11495-1 Dato: 25.11.2014 BOLIGMELDING â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET 09.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til boligmelding for

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap 12.06.2017 066/17 Kommunestyre 26.06.2017 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Lindeberg, Nils Arkiv: K1-100 Arkivsaknr: 14/661 Planstrategi

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1.

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1. Byrådssak 1526 /13 Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene 69000000 Vågsbunnen, 16040000 Vågen, kaiene og Bryggen og 4620000 Marken. 1. gangs høring UHSA ESARK-5120-201302469-23 Hva saken gjelder:

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN

INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN 2018-2021 FRA SARPSBORG NÆRINGSFORENING Innledning/ bakgrunn Innspillet til arbeidet med fylkesplanens arealstrategi, bygger videre på tidligere

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune Kulturminner i by- & stedsutvikling Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune 1. Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at

Detaljer

Utbyggingsavtaler i Øyer kommune

Utbyggingsavtaler i Øyer kommune Utbyggingsavtaler i Øyer kommune Vika 22.Oktober 2008 -Utfordringer og erfaringer Om Utbyggingsprogram og modell for felles finansiering av sentrumsring 1 Øyer kommune Sentral beliggenhet i Lillehammerregionen

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - Hva er nytt og hvorfor? Maylinn Stomperud, Planavdelingen Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 2015, Elverum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Hva Gulskogen vel jobber med Gulskogen vel har fokus på bærekraftig utvikling av bydelen. Gulskogen vel jobber for et trygt og godt miljø, trygg skolevei, grønne

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Innledning Næringsforeningen i Stavanger-regionen viser til det utsendte høringsutkastet og

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Møteserie, første seminar 21.01.2014 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 1 Kort om tema Nasjonale retningslinjer Hva innebærer byutvikling hos Fylkesmannen? Hva kreves av oss med hensyn til samordning? 2 Faglig råd

Detaljer