STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til nye arealer Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Hovedutvalg Plan og Miljø /2013 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden. 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. Vedlegg: Høringsbrev PDF Fylkestingets vedtak.pdf Fylkestinget saksfremstilling PDF Konsekvensutredning - Nye områder Stokke.PDF Mål, strategier og retningslinjer.pdf RPBA Kommuneark gjeldende mai 2013.pdf Vedtatt plankart Stokke.PDF Stokke - tillegg til vedtatt plankart.pdf Plankart Stokke inkludert nye områder.pdf Tegnforklaring.PDF Dokumenter i saksmappen Høringsforslag og tidligere behandlinger. Sammendrag Kommunestyret behandlet den høringsforslaget til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Det ble fattet et vedak i 17 punkter som forutsetter eller ber om

2 endringer når det gjelder både retningslinjer og arealbruk. Etter fylkeskommunens gjennomgang av alle høringsuttalelsene og påfølgende endringer i RPBA, vedtok fylkestinget den RPBA med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Også plankart med kommuneark ble behandlet og vedtatt, men med forutsetning om at tillegg i plankartet og endring i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter høring. Dette innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at dette ikke vil bli komplett før etter høring av tilleggsforslag og ny behandling i fylkestinget. Når det gjelder endringer som er gjort i tekstdelen, herunder retningslinjer, anser fylkeskommunen ikke disse som vesentlige. Kommunen må i denne saken vurdere om høringsuttalelsen er imøtekommet på de punkter der det er uttrykt vesentlig innvending mot planen. Dersom det anses at dette ikke er gjort, kan det kreves at saken bringes inn for departementet for endelig avgjørelse. Videre skal det avgis en høringsuttalelse til endringene som er gjort i plankartet. Når det gjelder kommunestyrets innvendinger mot høringsforslaget, anser administrasjonen at disse er imøtekommet på de vesentligste punktene. Det foreslås derfor ikke å kreve noen deler av vedtatt plan behandlet i departementet. Når det gjelder kommunestyrets ønsker om nye utbyggingsområder er det kun boligområde «Korsane nord» som er lagt inn som endring i plankartet. Dette utgjør ca. 50 daa og vil med en middels tetthet kunne bygges ut med nærmere 150 boliger. Det er også lagt inn en ytterligere utvidelse av Borgeskogen Næringsareal, men ikke innenfor det arealet som kommunestyret vedtok som et ønske. Som en følge av boligområdet «Korsane nord» samt en økning av antall boliger i nye områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser, er behovet for fortetting i eksisterende byggeområder redusert til ca. 30%. Det fremgår av planen at Hogsnes og Vear bør ses i sammenheng som avklaringsområde i samarbeid med Tønsberg kommune. Administrasjonen mener at antall boliger som det nå er tilrettelagt for både i ferdig regulerte områder, innenfor langsiktige utviklingsgrenser, utenfor langsiktige utviklingsgrenser og som fortetting, vil dekke kommunens boligbehov på en forsvarlig måte i planperioden. Når det gjelder forslag til ytterligere utvidelse av næringsområdet på Borgeskogen, mener administrasjonen at dette bør vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune. Både endringer i vedtatt plan og forslag til endringer i plankart og kommuneark er nærmere redegjort for i saksutredningen. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken RPBA skal etter intensjonene gi forutsigbare rammer for utviklingen av kommunene i Vestfold frem til Det skal sikres arealer for å dekke nødvendige behov for bolig og næringsutvikling. Samtidig skal verdifulle arealer for landbruk, natur og friluftsliv sikres. Det skal legges til rette for en redusert bilbruk og økt bruk av gange,- sykkel og kollektiv. Det er en målsetting at RPBA skal redusere konfliktene mellom kommunale og regionale myndigheter hva angår arealplanleggingen.

3 Kommunestyret fattet følgende vedtak da høringsforslaget var til behandling: Stokke kommune støtter de mål og strategier som fremgår av høringsforslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Forslag til retningslinjer, plankart og kommuneark støttes på følgende vilkår: 1. Stokke kommune mener at en høyere fortetting enn 30% i allerede bebygde områder ikke er realistisk. 2. Som følge av færre boliger i fortetting og innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene (jfr. pkt 3), forutsetter Stokke kommune at det avsettes ytterligere ca. 100 daa innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene. Dette bør primært skje nordøst for område 214 som en utvidelse av byggeområdet Sentrum syd og innenfor området som er konsekvensutredet. 3. Krav til tetthet innenfor område 207 og 141 i de langsiktige utbyggingsgrensene må reduseres til middels arealutnyttelse. 4. Areal til offentlig og privat tjenesteyting forutsettes å komme i tillegg til de arealer som fremgår av kommuneark og plankart. 5. I retningslinjenes pkt om rekkefølge for omdisponering av dyrket areal bes «skal» byttes ut med «bør». 6. I retningslinjenes pkt forutsettes det at temakart vil være tilstrekkelig for å fastlegge grønnstrukturen. 7. Stokke kommune mener at gjennomføring av kulturminneundersøkelser før overordnet plan legges ut på høring er urealistisk, jfr. retningslinjene pkt Stokke kommune forutsetter at detaljering av areal innenfor langsiktige utbyggingsgrenser gjøres i kommuneplanen når kommunen finner dette hensiktsmessig. Det forutsettes også at reguleringsplan kan utarbeides selv om arealer ikke er avsatt i de langsiktige utbyggingsgrensene der dette er mest hensiktsmessig. 9. Stokke kommune mener at krav til utnyttelse i de regionale næringsområdene vanskeliggjør etablering av logistikkbedrifter med stort trafikk og manøvreringsareal. Stokke kommune forutsetter at det i RPBAs pkt og ikke settes krav til minimum arealutnyttelse for lokale næringsarealer utenfor sentrumsområder og regionale næringsarealer. 10. Stokke kommune forutsetter at det kan gjennomføres planlegging for næringsformål m.m. for Torp Øst før byggestart for jernbanen er avklart 11. Det regionale næringsområdet Borgeskogen forutsettes vurdert nærmere i reguleringsplan med hensyn på arealavgrensing og mulig utvidelse mot nordøst. I denne forbindelse må siste oppdaterte kunnskapsgrunnlag om naturverdier og vilttrekk legges til grunn. 12. Hovedveien til nye regionale næringsområder bør klassifiseres som fylkesveier, eventuelt stamveier. 13. Det forutsettes at kommunen får fylkestingets planvedtak til endelig behandling og tilslutning. 14. Det forutsettes at RPBA rulleres hvert 4. år. 15. Stokke kommune mener at veksten i kommunen blir vesentlig høyere enn det som er oppgitt i RPBA. Stokke kommune legger til grunn en betydelig høyere vekst i planperioden, hvor Stokke inngår i knutepunktstrukturen for Vestfoldbanen. 16. Vedr pkt om virkemidler for parkering. Stokke kommune vurderer selv regulering og bruk av parkeringsbestemmelser innen kommunen. 17. Stokke kommune vil tilføre arealer i tråd med vedlagte plankart til RPBA. Etter gjennomgang av høringsuttalelser med påfølgende endringer i RPBA ble en samlet regional plan som gjelder mål, strategier, retningslinjer, plankart og handlingsprogram vedtatt av fylkestinget den Planen svarer på 8 viktige utfordringer i Vestfold med 8

4 overordnede samfunnsmål. For hvert samfunnsmål er det listet opp en rekke strategier og retningslinjer som skal bidra til at målene nås. Det er også listet opp en rekke effektmål, altså virkninger av planen. Plankartet er vedtatt med unntak av foreslåtte tilleggsarealer. Tilleggsarealene vil ikke bli vedtatt før fylkestinget har vedtatt dette etter høringsuttalelse fra kommunene. Saken som her er til behandling skal derfor også omfatte en høringsuttalelse til endringer i plankartet. Plankart med endringer/tillegg er basert på Stokkes arealbehov som følger av antatt befolkningsvekst i kommuneplanens arealdel, d.v.s. 1,5 % årlig vekst. Dette gir en økning på personer i Stokke frem til 2040 og et behov for nye boliger. ( 2 personer pr. bolig i snitt). Av dette er det i Stokke ferdig regulert for boliger, slik at fortetting og boliger i nye byggeområder utgjør Det er nå lagt til grunn at 30 % av dette skal skje som fortetting, d.v.s. ca. 550 boliger. Av de øvrige boligene skal ca. 750 boliger (60 %) ligge innenfor langsiktige utbyggingsgrenser, mens ca. 500 boliger skal ligge utenfor de langsiktige grensene, men i all hovedsak innenfor stor U. Nedenfor følger en punktvis gjennomgang av hvordan kommunens høringsuttalelse er fulgt opp: Pkt. 1: Det er nå lagt inn ett nytt boligområde langs Arne Garborgsvei (Korsane nord) på ca. 50 daa. Med en middels utnyttelse som i RPBA forutsetter 2-4 boliger pr. daa, vil det her kunne bygges ca. 150 boenheter. Videre er det forutsatt at nye boliger utenfor langsiktige grenser økes fra 400 til 500. Dette innebærer at behovet for fortetting i eksisterende byggeområder reduseres tilsvarende slik at behovet blir ca. 30 %. Dette er i samsvar med det fortettingspotensiale som etter kommunens oppfatning er mulig å oppnå. Det forutsetter imidlertid at det innenfor enkelte av områdene innenfor de langsiktige utviklingsgrensene utnyttes noe høyere enn det kommunen mener er ønskelig. (jfr. pkt. 2) Pkt. 2: Kommunestyret forutsatte i sitt vedtak at det ble avsatt ytterligere ca. 100 daa innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene og at dette primært ble gjort som en utvidelse av sentrum øst. Behovet for arealøkning var i hovedsak begrunnet med at det må forventes en lavere fortetting enn det som er forutsatt i RPBA. Det aktuelle området er konsekvensutredet, men grunnet stor verdi som landbruksjord er det ikke tatt med i de langsiktige utviklingsgrensene. Korsane nord med 50 daa er imidlertid lagt inn samtidig som antall boliger utenfor langsiktige grenser er økt. Pkt. 3: Det er ikke definert lavere tetthet i disse områdene enn i høringsforslaget. Områdene er imidlertid nå definert som utviklingsområde for bolig uten definert langsiktig grense. Dette innebærer at omfang og grenser skal avklares i kommuneplanen. Administrasjonen mener at det i kommuneplanprosessene bør være mulig å finne gode løsninger for utvikling av disse områdene. Pkt. 4: Vedtatt RPBA omtaler ikke areal til offentlig eller privat tjenesteyting. Administrasjonen forutsetter derfor at dette kommer i tillegg til de arealer som fremgår av plankart. Pkt. 5: Det er fremdeles en rekkefølgebestemmelse om at dyrket areal skal disponeres så sent som mulig i planperioden. Dette er imidlertid nå kun knyttet opp mot de øvrige arealene innenfor de langsiktige utviklingsgrensene og ikke mot fortetting i eksisterende byggeområder. Dersom dyrket areal skal utvikles før ikke dyrket eller dyrkbart areal må dette begrunnes særskilt. Pkt. 6: Forutsetningen om at regional grønnstruktur skal fastlegges i kommuneplanen er fastholdt. Hvorvidt dette kan vises i egne temakart eller må vises i kommuneplankartet er

5 ikke klart definert i RPBA, og administrasjonen forutsetter at temakart som vedlegg til kommuneplanen vil være tilstrekkelig. Pkt. 7: Det forutsettes i vedtatte retningslinjer at kulturminneinteresser innenfor langsiktige utviklingsgrenser skal avklares på et tidligst mulig stadium. Det er imidlertid nå presisert at dette skal skje ved kommunens initiativ, ved frivillig samarveid og uten økte kostnader for kommunen. Pkt. 8: Vedtatte retningslinjer forutsetter at langsiktige utviklingsgrenser skal detaljeres og vises i kommuneplanens arealdel. Som tidligere forutsetter kommunen at dette kan gjøres når kommunen finner det hensiktsmessig. Når det gjelder muligheten for å utarbeide reguleringsplan selv om areal ikke er avsatt i de langsiktige utviklingsgrensene, mener administrasjonen at dette er uheldig og at det kun bør skje ved helt særskilte behov. Pkt. 9: Retningslinjene for arealutnyttelse i næringsområder er nå endret. Det fremgår at det bør settes minimumskrav til arealutnyttelse varierende etter formål og virksomhetens art. Dersom arealutnyttelsen er svært lav uten at dette er begrunnet ut fra virksomhetens formål og art, kan regionale myndigheter stille krav om høyere utnyttelse, eventuelt fremme innsigelse. Parkeringsareal som inngår i beregning av bruksareal skal i utgangspunktet være ansatteparkering. I den samlede vurderingen av arealkrav skal det imidlertid tas hensyn til om det er særlige arealbehov knyttet til parkering og manøvrering av kjøretøy knyttet til virksomheten. Det er også utarbeidet en informasjonstekst som ikke inngår som del av retningslinjene. Her fremgår at det skilles på utnyttelse for henholdsvis kontorvirksomhet (100% ved full utbygging), industri/lager (70% ved full utbygging) og primært lager med stort behov for parkering/manøvrering (40% ved full utbygging). Pkt. 10: Administrasjonen kan ikke se at retningslinjene er til hinder for å gjennomføre planlegging av Torp øst selv om ikke byggestart for jernbanen er avklart. Retningslinjene forutsetter at endelig avgrensing av området og valg av arealformål skal avklares i kommunal arealplanprosess. I høringsforslaget var det en forutsetning om at Torp Øst ikke kan åpnes for utvikling før ny jernbanetrase med stasjon er avklart. Dette er fremdeles en forutsetning, men det er nå tatt inn en tilleggstekst som som forutsetter at det eventuelt må være startet planarbeid for ny flyplassterminal dersom det besluttes at denne skal flyttes til østsiden av rullebanen. Administrasjonen ser det som naturlig og nødvendig at planlegging av næringsområdet Torp Øst må ses i nær sammenheng med planlegging av ny flyplassterminal dersom denne innen rimelig tid vedtas flyttet til østsiden. Pkt. 11: I endret plankart som nå er på høring er Borgeskogen Øst utvidet med 40 daa (nr. 309). En større utvidelse mot nordøst som fremgår av kartvedlegg til kommunstyrets vedtak er imidlertid ikke tatt inn. Begrunnelsen for dette er i hovedsak vilttrekket i området. Pkt. 12: Status for hovedveier til nye regionale næringsområder er ikke tema i RPBA. Dette må avklares i samråd med Statens Vegvesen og/eller Vestfold Fylkeskommune som veieier. Pkt. 13: RPBA med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram er nå vedtatt. Også plankart med kommuneark er vedtatt, men med forutsetning om at tillegg i plankartet og endring i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter høring. Dette innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at dette

6 ikke vil bli komplett før etter høring av tilleggsforslag og ny behandling i fylkestinget. Videre er det slik at kommunen har mulighet til å bringe deler av vedtaket inn for Miljøverndepartementet dersom det anses at vesentlige innvendinger i høringsuttalesen ikke er hensyntatt. Pkt. 14: Fylkestinget har vedtatt at det skal legges opp til revisjon av RPBA hvert år og at dette skal vurderes ved revisjon av regional planstrategi hvert 4. år. Innen utgangen av 2016 skal kommuner og andre aktører inviteres til å gi sine erfaringer med praktisering av RPBA. På den bakgrunn kan Fylkestinget vedta eventuelle justeringer i plandokumentet uten at det iverksettes full gjennomgang av planen. Pkt. 15: Vedtatt RPBA legger ikke opp til større befolkningsvekst enn det som fremgår av høringsforslaget. Dette er en vekst på 1,5 % årlig i samsvar med vedtatt kommuneplan. Pkt. 16: Retningslinjene forutsetter at byene i Vestfold skal bruke virkemidler innenfor parkering og transportplanlegging som bidrar til å fremme overgang til mer miljøvennlige arbeidsreiser. Slik forutsetning er ikke satt for de øvrige kommunene, herunder Stokke. Pkt. 17: I forhold til den del av plankartet som er vedtatt, er det tatt inn to nye arealer som er sendt på høring. Dette er område nr. 12 langs Arne Garborgsvei. Området er ca. 50 daa og forutsettes bygd ut med boliger med middels tetthet (2-4 boliger pr. daa). Videre er det område nr. 309 innenfor Borgeskogen Øst. Dette er en utvidelse av næringsområdet med ca. 40 daa til allerede vedtatte utvidelse på ca. 190 daa (område 13). Nye arealer som er på høring Kommunestyret vedtok en rekke nye arealer som tillegg til de arealene som lå inne i høringsforslaget. Dette var boligområdene utvidelse Sentrum Syd, Djupedal-Lunden, Sjuestok samt Korsane Nord. Videre ble det vedtatt nye næringsarealer både på Borgeskogen nordøst og Torp Nord. Av de arealene som kommunestyret ønsket tatt inn, er det gjennomført konsekvensutredning (KU) for Torp Nord (315), Sentrum Syd (307,308), Korsane Nord (12) og utvidelse Borgeskogen (309, 310 og 311). KU har vurdert verdier for landbruk, rekreasjon, natur og muligheter for redusert bilbruk. Av alle disse arealene er kun Korsane Nord (12) og en mindre utvidelse av Borgeskogen (309) tatt med i forslaget til tillegg i plankart. Samtlige nevnte arealer som er konsekvensutredet er imidlertid gjenstand for høring. Plankartet For de arealene der det er uenighet om grensene er det ikke tegnet inn langsiktige utviklingsgrenser. Dette gjelder omådet knyttet til Sentrum syd (214), områdene nord for Sentrum Øst (207, 140 og 141) samt Torp Øst (112 og 131). For område 214 er arealet avmerket uten langsiktig grense, mens de andre nevnte områdene er vist som utviklingsområde siden det her er uenighet om både omfang og grenser. Omfang og grenser forutsettes avklart i kommuneplan. Juridiske grunnlag Plankart og bestemmelser er ikke juridisk bindende, men de gir føringer for kommunens planarbeid og gir dessuten grunnlag for innsigelse fra regionale myndigheter dersom kommunen ikke følger RPBA i sin arealplanlegging.

7 Økonomiske konsekvenser En oppfølging av krav til mer bruk av områdeplaner og kommunedelplaner vil etter all sannsynlighet kreve økt planleggingskapasitet i kommunen. Det vil også være ressurskrevende å følge opp alle de mål, strategier og retningslinjer som fremgår av RPBA. Barn- og unges interesser Barn- og unges interesser er et viktig hensyn i RPBA, blant annet med fokus på gode oppvekstmiljøer og trygge skoleveier. Miljøkonsekvenser Reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk er et eget samfunnsmål i RPBA. HMS/Folkehelse Også folkehelse er et eget samfunnsmål i RPBA. Vurdering og konklusjon Generelt: Administrasjonen anser det som positivt at det nå utarbeides en regional plan for arealpolitikken i Vestfold de neste 30 årene. Det er positivt at kommunene gis utviklingsmuligheter for å kunne dekke det kommende arealbehovet for bolig- og næringsbygging samtidig som dette hensyntar de overordnede hensyn til grønnstruktur, landbruk og kulturmiljøer. Vestfold er et lite fylke med stor befolkningstetthet og korte avstander mellom de ulike tilbud. Da er det naturlig å se utvikling av byggeområder, naturverdier, kollektivløsninger etc. i en sammenheng. RPBA vil dessuten kunne gi forutsigbarhet både med hensyn til utvikling og vern, og den vil forhåpentligvis kunne redusere konfliktnivået mellom regionale og kommunale myndigheter i fremtidig arealplanlegging. Samtidig er det viktig at lokale behov og interesser ivaretas i RPBA. En regional plan skal legge de overordnede føringene, mens den enkelte kommunes spesielle behov og utfordringer skal løses gjennom den kommunale arealplanleggingen. Det er derfor viktig å finne en fornuftig balanse som ivaretar behovet for det lokale selvstyret på en god måte. Retningslinjer: I planen er det ikke foreslått bestemmelser, kun retningslinjer. Disse er ikke juridisk bindende. Det er imidlertid slik at retningslinjene vil gi grunnlag for innsigelse fra regionale myndigheter dersom kommunen ikke følger opp disse i sin arealplanlegging. RPBA vil derfor være klart førende for både kommuneplanleggingen og reguleringsplanleggingen i den enkelte kommune. Selv om ikke alle høringsuttalelsene til Stokke kommune er hensyntatt, mener administrasjonen at vedtatte retningslinjer vil ivareta fremtidig bolig- og næringsutvikling i Stokke kommune på en tilfredsstillende måte. Kommunens innvendinger når det gjelder tomteutnyttelse i næringsområdene er grundig vurdert og delvis hensyntatt. Krav til utnyttelse er nå mer differensiert avhengig av type

8 næring, behov for transport/manøvrering av store kjøretøy etc. Administrasjonen mener at retningslinjene på dette punktet vil ivareta utvikling av de ulike type næringsområder på en forsvarlig måte. Også retningslinjer som gjelder rekkefølge for å ta i bruk dyrket areal samt tidspunkt og forutsetninger for kulturminneundersøkelser anses justert tilfredsstillende. Administrasjonen mener at kommunens høringsuttalelse er imøtekommet på en slik måte at det ikke er grunnlag for vesentlige innvendinger, jfr. pbl Plankart og kommuneark/høring av nye nye areal. Boliger Kommuneark, som er vedlegg til plankartet, definerer forventet befolkningsutvikling og boligbehov. Det gjøres også rede for fordeling av boliger innenfor og utenfor langsiktige utviklingsgrenser samt hvilke områder som skal inngå i de langsiktige utviklingsgrensene. I Stokke kommune er det forutsatt en årlig befolkningsvekst på 1,5 % i samsvar med gjeldende kommuneplan. Dette gir en befolkningsvekst på personer innen Det bor i snitt 2 personer pr. bolig, hvilket gir et behov for nye boliger i planperioden. Av dette er det regulert ferdig for ca boliger. Av de resterende boligene skal bygges i nye byggeområder og 550 som fortetting i eksisterende byggeområder. Dette innebærer at ca. 30% av nye boliger bygges som fortetting. Dette er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Av de boligene i nye byggeområder skal ca. 750 ligge innenfor langsiktige utviklingsgrenser og ca. 500 utenfor, men hovedsakelig innenfor stor U. Nye areal forutsettes avklart i kommuneplan. Primært har kommunestyret ønsket at økning av de langsiktige utviklingsgrenser i forhold til tidligere høringsforslag skal skje i forbindelse med eksisterende boligområde Sentrum Syd. Av hensyn til bevaring av dyrket areal er dette ikke foreslått. Det er imidlertid tatt inn et 50 daa stort område langs Arne Garborgsvei som delvis dekker økt behov. Det er også lagt inn en forutsetning om at antall boliger i nye områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser skal økes fra 400 til 500. Dette gjør også at krav til fortetting i eksisterende byggeområder reduseres til 30 %. Administrasjonen mener at rammene som nå er lagt for boligutviklingen i Stokke frem til 2040 er I tråd med de forutsetninger som fremgår av gjeldende kommuneplan. De forutsetningene som nå ligger til grunn gjør at forventet befolkningsvekst kan møtes med tilstrekkelig boligbygging. Riktignok er det ikke tatt hensyn til kommunestyrets vedtak om at det forventes en vesentlig høyere vekst enn forutsatt i RPBA. Det er imidlertid kommunenes eget vekstanslag i den enkelte kommuneplan som er benyttet for alle kommunene i Vestfold. Dersom det viser seg at faktisk vekst vil avvike vesentlig fra dette, er det lagt til grunn av RPBA må justeres. RPBA innebærer også at prinsippet om Stor U kan videreføres og at Stokke sentrum kan styrkes som tettsted, som handelssenter og som knutepunkt med jernbanestasjon. Alle boliger innenfor langsiktige utviklingsgrenser vil med planforslaget ligge i eller i nær tilknytning til Stokke sentrum. De boligområdene som ikke er tatt inn i foreslått plankart, må eventuelt vurderes i sammenheng med kommende kommuneplanrevisjoner som nye boligfelt utenfor langsiktige utviklingsgrenser. Næring

9 Når det gjelder næringsutvikling fattet kommunestyret vedtak om at en utvidelse mot nord av Torp Øst samt en utvidelse av Borgeskogen mot nordøst ønskes tatt inn som en del av de to regionale næringsområdene i kommunen. Ingen av disse arealene er tatt inn, men Borgeskogen er utvidet med ca. 40 daa. Innvendingene mot ønsket utvidelse av Borgeskogen antas å være begrunnet med hensynet til vilttrekket. Dette er imidlertid ikke redegjort nærmere for i høringsdokumentene. Administrasjonen mener at arealene på Borgeskogen må vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune, og det må gis en mer utfyllende begrunnelse for valg av areal i dette området. Konsekvensutredningen viser at arealer som ikke er tatt inn berører landbruks-, skogbrukseller naturinteresser. Konklusjon Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at både mål og retningslinjer legger til rette for en langsiktig bolig- og næringsutvikling i Stokke kommune i samsvar med vedtatt kommuneplan. Det anses ikke å være grunnlag for å ha vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan. Når det gjelder den delen av planen som nå er på høring mener administrasjonen at plankartet som viser både vedtatte og nye areal legger til rette for en boligutvikling i Stokke kommune i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det foreslås derfor ikke innvendinger mot høringsforslaget som gjelder boliger. Når det gjelder nytt areal for næring (309), mener administrasjoen at dette må vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune. Utvidelse av Borgeskogen må legge til rette for en langsiktig og robust næringsutvikling som en videreføring av den suksessen området så langt har vært. Kommunestyrets vedtak bør derfor hensyntas i større grad enn det som er tilfelle i høringsforslaget. Det må også forventes en mer utdypende begrunnelse for arealvalg på stedet. Behandlinger og vedtak: Hovedutvalg Plan og Miljø Forslag fremmet i møtet: Kaiser (H) fremmet forslag til endringer i rådmannens innstilling: Erstatte punkt 3 hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse Nytt punkt 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA.

10 Behandling: Votering: Pkt. 1 og 2- Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Pkt. 3 - Rådmannens innstilling pkt. 3 satt opp mot Kaiser(H) sitt forslag. Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet utgjorde (APog SP) Pkt. 4 - Rådmannens innstilling pkt. 4 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Nytt Pkt. 5 - Kaiser (H) sitt forslag til nytt pkt. 5 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA. Kommunestyret Behandling: Repr Nils Ingar Aabol (AP) gjentok forslag fra HPM på vegne av AP, SV, SP, V: Rådmannens punkt 3 opprettholdes: 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden. Votering: punkt 1: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 2: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 3: Ved alternativ votering mellom HPM's innstilling r bolig ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse og opposisjonens forslag fremmet av repr Nils Ingar Aabol (AP) 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at

11 plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden ble HPM's innstilling vedtatt Opposisjonen AP, SV, SP, V utgjorde mindretallet. punkt 4: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 5: HPM's innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyrets vedtak: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA.

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Re kommune JournalpostID 17/4004 Saksbehandler: Trond Wifstad, telefon: 917 32 442 Rådmannen Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/447 HØRING AV REGIONALE PLANER Saksbehandler: Knut Johansen Arkiv: 121 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/17 Kommunalt råd for funksjonshemmede 06.04.2017 5/17

Detaljer

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25 SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNEPLANUTVALGET 26.09.2013 KPL-4/13

Detaljer

Egen nettadresse: vfk.no/rpba Bærekraftig utvikling sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare.

Egen nettadresse: vfk.no/rpba Bærekraftig utvikling sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare. RPBA i praksis en veileder for saksbehandleren Egen nettadresse: vfk.no/rpba Bærekraftig utvikling sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare. Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Til mottakere i flg. liste 1 av 9

Til mottakere i flg. liste 1 av 9 Regionalsektoren PLANSEKSJONEN Til mottakere i flg. liste 1 av 9 Dato: 201100478-405 Saksbehandler: Rune Kippersund 33344071 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Orientering om vedtak og høring

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Vår ref. 17/22914 17/2043-1 / Saksbehandler: Tore Rolf Lund Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Administrasjonens forslag 1. Formannskapet i Horten kommune vil i hovedsak støtte forslaget

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/1863-8 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 26/17 15.03.2017 Formannskapet 45/17 16.03.2017 Komite

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/4-61 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2011-2023 - SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingunn Hellerdal

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2017/3036-1 Arkiv: 140 Dato: 28.04.2017 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Arne Aukland Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/17 Fast utvalg for plansaker

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Oversendelse av merknad til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Oversendelse av merknad til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Hanne Holmen 33 17 16 67 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.:arkiv:vår dato:deres dato: 13/61346FE-131, TI- 20.09.2013

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/146 REVISJON - KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LILLEHAMMER 2011-2024 Saksbehandler: Gunhild Stugaard Arkiv: 140 L Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/12 Kommuneplanutvalget

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon - Høringsinnspill til planprogram

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon - Høringsinnspill til planprogram Tønsberg kommune JournalpostID 17/23726 Saksbehandler: Cathrine Heisholt, telefon: Kommuneutvikling Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon - Høringsinnspill til planprogram Utvalg

Detaljer

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING ArkivsakID.: 16/5342 Arkivkode: FE - 149, PlanID - 201310-201311-201312 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 181/16 Formannskapet 23.11.2016 221/16 Kommunestyret 07.12.2016 REVISJON AV BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00523-87 Arkivkode. --- Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Rådet for mennesker med nedsatt 19.05.2015 3/15 funksjonsevne 2 Eldrerådet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.03.2017 Sak: 57/17 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 - TIL ENDELIG VEDTAK

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune Bjugn KOMMUNE Arkiv: 140 Dato: 02.04.2013 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift 23.04.2013 13/20 Kommunestyret - Bjugn kommune 29.04.2013 Saksbehandler: Lisa Ekmann

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi.

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. Til Re kommune Stokke, 09.02.2015 Rullering av kommuneplanen i Re - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel 2015-2022 som ble 1.gangsbehandlet i kommuneplanutvalget 04.12.2014 og som ligger

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Kompetansesamling 24. oktober 2017 v/ rådgiver Karl-Otto Mauland Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18 Press på knappe, verdifulle

Detaljer

Avklaring i formannskapet.

Avklaring i formannskapet. Avklaring i formannskapet. I løpet av prosessen med planstrategiarbeidet er det fra rådmannen tatt opp forholdet mellom planstrategi, samfunnsplan og arealplan. Spesielt er det forholdet til sentrale temaer

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold Arkivsak-dok. 201105866-20 Arkivkode 123/P11 Saksbehandler Torstein Kiil Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 24.04.2014 42/14 Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Til Stokke kommune Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Stokke, 10.08.2015 Sammendrag og konklusjon Stokke er en av de viktigste landbrukskommunene i Vestfold hvor nærmere halvparten

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2015 52145/2015 2015/2987 122 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/39 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/87 Bystyret 10.09.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset sluttbehandling

Kommunedelplan for Hjelset sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: K201301 Saksmappe: 2015/3351-80 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 19.10.2016 Saksframlegg Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 - sluttbehandling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold 1 av 6 Til Vestfold Fylkeskommune Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Viser

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Statsråden I følge liste Deres ref Vår ref 16/3079-13 Dato 21.6.2017 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Jeg viser

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-35 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - ENDELIG PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET 24.04.2013 KST-15/13

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 010.1 15/150746 16/213220 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift /39 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift /39 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/39 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av områderegulering

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/7809 / 43 Ordningsverdi: 09062014-26 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget His bydelssenter

Detaljer

Sel kommune SAKSUTREDNING

Sel kommune SAKSUTREDNING Sel kommune SAKSUTREDNING Arkivsak: 2009/21-14 Arkiv: KOMM-201 Saksbehandler: Ingunn Synstnes Dato: 05.10.2010 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 122/10 Formannskapet 12.10.2010 Forslag til planprogram for kommuneplanens

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL EN VURDERING UT FRA PLANSITUASJON OG NYE PLANBESTEMMELSER I PBL (VIRKNINGSDATO

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL EN VURDERING UT FRA PLANSITUASJON OG NYE PLANBESTEMMELSER I PBL (VIRKNINGSDATO Saksframlegg RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007 2018 EN VURDERING UT FRA PLANSITUASJON OG NYE PLANBESTEMMELSER I PBL (VIRKNINGSDATO 01.07.09) Arkivsaksnr.: 09/32324 ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000 Hareide Per Roy Fossum Gaby Kern Else Minde Karlstrøm m/flere 13.03.2015 Telefon: 77 79 04 55 Saken skal behandles i

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Saksutskrift. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen

Saksutskrift. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen Saksutskrift Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Kommuneplanens arealdel gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet

Kommuneplanens arealdel gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet Kvinesdal kommune Kommuneplanens arealdel 2014-2026 - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012001 2012/339 17438/2014 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/995-34 Arkiv: PLN 000 Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill Forslag til vedtak: 1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til

Detaljer

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Side 1 av 6 Andebu kommune - kommuneplanens arealdel - revisjon 2014-2026 - sluttbehandling av arealbruksforslag

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /863

Ørland kommune Arkiv: /863 Ørland kommune Arkiv: 142-2014/863 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: Oddgeir Myklebust SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/36 Planutvalget - Ørland kommune 23.10.2014 Kommunestyret - Ørland kommune Kommuneplanens

Detaljer