STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til nye arealer Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Hovedutvalg Plan og Miljø /2013 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden. 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. Vedlegg: Høringsbrev PDF Fylkestingets vedtak.pdf Fylkestinget saksfremstilling PDF Konsekvensutredning - Nye områder Stokke.PDF Mål, strategier og retningslinjer.pdf RPBA Kommuneark gjeldende mai 2013.pdf Vedtatt plankart Stokke.PDF Stokke - tillegg til vedtatt plankart.pdf Plankart Stokke inkludert nye områder.pdf Tegnforklaring.PDF Dokumenter i saksmappen Høringsforslag og tidligere behandlinger. Sammendrag Kommunestyret behandlet den høringsforslaget til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Det ble fattet et vedak i 17 punkter som forutsetter eller ber om

2 endringer når det gjelder både retningslinjer og arealbruk. Etter fylkeskommunens gjennomgang av alle høringsuttalelsene og påfølgende endringer i RPBA, vedtok fylkestinget den RPBA med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Også plankart med kommuneark ble behandlet og vedtatt, men med forutsetning om at tillegg i plankartet og endring i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter høring. Dette innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at dette ikke vil bli komplett før etter høring av tilleggsforslag og ny behandling i fylkestinget. Når det gjelder endringer som er gjort i tekstdelen, herunder retningslinjer, anser fylkeskommunen ikke disse som vesentlige. Kommunen må i denne saken vurdere om høringsuttalelsen er imøtekommet på de punkter der det er uttrykt vesentlig innvending mot planen. Dersom det anses at dette ikke er gjort, kan det kreves at saken bringes inn for departementet for endelig avgjørelse. Videre skal det avgis en høringsuttalelse til endringene som er gjort i plankartet. Når det gjelder kommunestyrets innvendinger mot høringsforslaget, anser administrasjonen at disse er imøtekommet på de vesentligste punktene. Det foreslås derfor ikke å kreve noen deler av vedtatt plan behandlet i departementet. Når det gjelder kommunestyrets ønsker om nye utbyggingsområder er det kun boligområde «Korsane nord» som er lagt inn som endring i plankartet. Dette utgjør ca. 50 daa og vil med en middels tetthet kunne bygges ut med nærmere 150 boliger. Det er også lagt inn en ytterligere utvidelse av Borgeskogen Næringsareal, men ikke innenfor det arealet som kommunestyret vedtok som et ønske. Som en følge av boligområdet «Korsane nord» samt en økning av antall boliger i nye områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser, er behovet for fortetting i eksisterende byggeområder redusert til ca. 30%. Det fremgår av planen at Hogsnes og Vear bør ses i sammenheng som avklaringsområde i samarbeid med Tønsberg kommune. Administrasjonen mener at antall boliger som det nå er tilrettelagt for både i ferdig regulerte områder, innenfor langsiktige utviklingsgrenser, utenfor langsiktige utviklingsgrenser og som fortetting, vil dekke kommunens boligbehov på en forsvarlig måte i planperioden. Når det gjelder forslag til ytterligere utvidelse av næringsområdet på Borgeskogen, mener administrasjonen at dette bør vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune. Både endringer i vedtatt plan og forslag til endringer i plankart og kommuneark er nærmere redegjort for i saksutredningen. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken RPBA skal etter intensjonene gi forutsigbare rammer for utviklingen av kommunene i Vestfold frem til Det skal sikres arealer for å dekke nødvendige behov for bolig og næringsutvikling. Samtidig skal verdifulle arealer for landbruk, natur og friluftsliv sikres. Det skal legges til rette for en redusert bilbruk og økt bruk av gange,- sykkel og kollektiv. Det er en målsetting at RPBA skal redusere konfliktene mellom kommunale og regionale myndigheter hva angår arealplanleggingen.

3 Kommunestyret fattet følgende vedtak da høringsforslaget var til behandling: Stokke kommune støtter de mål og strategier som fremgår av høringsforslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Forslag til retningslinjer, plankart og kommuneark støttes på følgende vilkår: 1. Stokke kommune mener at en høyere fortetting enn 30% i allerede bebygde områder ikke er realistisk. 2. Som følge av færre boliger i fortetting og innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene (jfr. pkt 3), forutsetter Stokke kommune at det avsettes ytterligere ca. 100 daa innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene. Dette bør primært skje nordøst for område 214 som en utvidelse av byggeområdet Sentrum syd og innenfor området som er konsekvensutredet. 3. Krav til tetthet innenfor område 207 og 141 i de langsiktige utbyggingsgrensene må reduseres til middels arealutnyttelse. 4. Areal til offentlig og privat tjenesteyting forutsettes å komme i tillegg til de arealer som fremgår av kommuneark og plankart. 5. I retningslinjenes pkt om rekkefølge for omdisponering av dyrket areal bes «skal» byttes ut med «bør». 6. I retningslinjenes pkt forutsettes det at temakart vil være tilstrekkelig for å fastlegge grønnstrukturen. 7. Stokke kommune mener at gjennomføring av kulturminneundersøkelser før overordnet plan legges ut på høring er urealistisk, jfr. retningslinjene pkt Stokke kommune forutsetter at detaljering av areal innenfor langsiktige utbyggingsgrenser gjøres i kommuneplanen når kommunen finner dette hensiktsmessig. Det forutsettes også at reguleringsplan kan utarbeides selv om arealer ikke er avsatt i de langsiktige utbyggingsgrensene der dette er mest hensiktsmessig. 9. Stokke kommune mener at krav til utnyttelse i de regionale næringsområdene vanskeliggjør etablering av logistikkbedrifter med stort trafikk og manøvreringsareal. Stokke kommune forutsetter at det i RPBAs pkt og ikke settes krav til minimum arealutnyttelse for lokale næringsarealer utenfor sentrumsområder og regionale næringsarealer. 10. Stokke kommune forutsetter at det kan gjennomføres planlegging for næringsformål m.m. for Torp Øst før byggestart for jernbanen er avklart 11. Det regionale næringsområdet Borgeskogen forutsettes vurdert nærmere i reguleringsplan med hensyn på arealavgrensing og mulig utvidelse mot nordøst. I denne forbindelse må siste oppdaterte kunnskapsgrunnlag om naturverdier og vilttrekk legges til grunn. 12. Hovedveien til nye regionale næringsområder bør klassifiseres som fylkesveier, eventuelt stamveier. 13. Det forutsettes at kommunen får fylkestingets planvedtak til endelig behandling og tilslutning. 14. Det forutsettes at RPBA rulleres hvert 4. år. 15. Stokke kommune mener at veksten i kommunen blir vesentlig høyere enn det som er oppgitt i RPBA. Stokke kommune legger til grunn en betydelig høyere vekst i planperioden, hvor Stokke inngår i knutepunktstrukturen for Vestfoldbanen. 16. Vedr pkt om virkemidler for parkering. Stokke kommune vurderer selv regulering og bruk av parkeringsbestemmelser innen kommunen. 17. Stokke kommune vil tilføre arealer i tråd med vedlagte plankart til RPBA. Etter gjennomgang av høringsuttalelser med påfølgende endringer i RPBA ble en samlet regional plan som gjelder mål, strategier, retningslinjer, plankart og handlingsprogram vedtatt av fylkestinget den Planen svarer på 8 viktige utfordringer i Vestfold med 8

4 overordnede samfunnsmål. For hvert samfunnsmål er det listet opp en rekke strategier og retningslinjer som skal bidra til at målene nås. Det er også listet opp en rekke effektmål, altså virkninger av planen. Plankartet er vedtatt med unntak av foreslåtte tilleggsarealer. Tilleggsarealene vil ikke bli vedtatt før fylkestinget har vedtatt dette etter høringsuttalelse fra kommunene. Saken som her er til behandling skal derfor også omfatte en høringsuttalelse til endringer i plankartet. Plankart med endringer/tillegg er basert på Stokkes arealbehov som følger av antatt befolkningsvekst i kommuneplanens arealdel, d.v.s. 1,5 % årlig vekst. Dette gir en økning på personer i Stokke frem til 2040 og et behov for nye boliger. ( 2 personer pr. bolig i snitt). Av dette er det i Stokke ferdig regulert for boliger, slik at fortetting og boliger i nye byggeområder utgjør Det er nå lagt til grunn at 30 % av dette skal skje som fortetting, d.v.s. ca. 550 boliger. Av de øvrige boligene skal ca. 750 boliger (60 %) ligge innenfor langsiktige utbyggingsgrenser, mens ca. 500 boliger skal ligge utenfor de langsiktige grensene, men i all hovedsak innenfor stor U. Nedenfor følger en punktvis gjennomgang av hvordan kommunens høringsuttalelse er fulgt opp: Pkt. 1: Det er nå lagt inn ett nytt boligområde langs Arne Garborgsvei (Korsane nord) på ca. 50 daa. Med en middels utnyttelse som i RPBA forutsetter 2-4 boliger pr. daa, vil det her kunne bygges ca. 150 boenheter. Videre er det forutsatt at nye boliger utenfor langsiktige grenser økes fra 400 til 500. Dette innebærer at behovet for fortetting i eksisterende byggeområder reduseres tilsvarende slik at behovet blir ca. 30 %. Dette er i samsvar med det fortettingspotensiale som etter kommunens oppfatning er mulig å oppnå. Det forutsetter imidlertid at det innenfor enkelte av områdene innenfor de langsiktige utviklingsgrensene utnyttes noe høyere enn det kommunen mener er ønskelig. (jfr. pkt. 2) Pkt. 2: Kommunestyret forutsatte i sitt vedtak at det ble avsatt ytterligere ca. 100 daa innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene og at dette primært ble gjort som en utvidelse av sentrum øst. Behovet for arealøkning var i hovedsak begrunnet med at det må forventes en lavere fortetting enn det som er forutsatt i RPBA. Det aktuelle området er konsekvensutredet, men grunnet stor verdi som landbruksjord er det ikke tatt med i de langsiktige utviklingsgrensene. Korsane nord med 50 daa er imidlertid lagt inn samtidig som antall boliger utenfor langsiktige grenser er økt. Pkt. 3: Det er ikke definert lavere tetthet i disse områdene enn i høringsforslaget. Områdene er imidlertid nå definert som utviklingsområde for bolig uten definert langsiktig grense. Dette innebærer at omfang og grenser skal avklares i kommuneplanen. Administrasjonen mener at det i kommuneplanprosessene bør være mulig å finne gode løsninger for utvikling av disse områdene. Pkt. 4: Vedtatt RPBA omtaler ikke areal til offentlig eller privat tjenesteyting. Administrasjonen forutsetter derfor at dette kommer i tillegg til de arealer som fremgår av plankart. Pkt. 5: Det er fremdeles en rekkefølgebestemmelse om at dyrket areal skal disponeres så sent som mulig i planperioden. Dette er imidlertid nå kun knyttet opp mot de øvrige arealene innenfor de langsiktige utviklingsgrensene og ikke mot fortetting i eksisterende byggeområder. Dersom dyrket areal skal utvikles før ikke dyrket eller dyrkbart areal må dette begrunnes særskilt. Pkt. 6: Forutsetningen om at regional grønnstruktur skal fastlegges i kommuneplanen er fastholdt. Hvorvidt dette kan vises i egne temakart eller må vises i kommuneplankartet er

5 ikke klart definert i RPBA, og administrasjonen forutsetter at temakart som vedlegg til kommuneplanen vil være tilstrekkelig. Pkt. 7: Det forutsettes i vedtatte retningslinjer at kulturminneinteresser innenfor langsiktige utviklingsgrenser skal avklares på et tidligst mulig stadium. Det er imidlertid nå presisert at dette skal skje ved kommunens initiativ, ved frivillig samarveid og uten økte kostnader for kommunen. Pkt. 8: Vedtatte retningslinjer forutsetter at langsiktige utviklingsgrenser skal detaljeres og vises i kommuneplanens arealdel. Som tidligere forutsetter kommunen at dette kan gjøres når kommunen finner det hensiktsmessig. Når det gjelder muligheten for å utarbeide reguleringsplan selv om areal ikke er avsatt i de langsiktige utviklingsgrensene, mener administrasjonen at dette er uheldig og at det kun bør skje ved helt særskilte behov. Pkt. 9: Retningslinjene for arealutnyttelse i næringsområder er nå endret. Det fremgår at det bør settes minimumskrav til arealutnyttelse varierende etter formål og virksomhetens art. Dersom arealutnyttelsen er svært lav uten at dette er begrunnet ut fra virksomhetens formål og art, kan regionale myndigheter stille krav om høyere utnyttelse, eventuelt fremme innsigelse. Parkeringsareal som inngår i beregning av bruksareal skal i utgangspunktet være ansatteparkering. I den samlede vurderingen av arealkrav skal det imidlertid tas hensyn til om det er særlige arealbehov knyttet til parkering og manøvrering av kjøretøy knyttet til virksomheten. Det er også utarbeidet en informasjonstekst som ikke inngår som del av retningslinjene. Her fremgår at det skilles på utnyttelse for henholdsvis kontorvirksomhet (100% ved full utbygging), industri/lager (70% ved full utbygging) og primært lager med stort behov for parkering/manøvrering (40% ved full utbygging). Pkt. 10: Administrasjonen kan ikke se at retningslinjene er til hinder for å gjennomføre planlegging av Torp øst selv om ikke byggestart for jernbanen er avklart. Retningslinjene forutsetter at endelig avgrensing av området og valg av arealformål skal avklares i kommunal arealplanprosess. I høringsforslaget var det en forutsetning om at Torp Øst ikke kan åpnes for utvikling før ny jernbanetrase med stasjon er avklart. Dette er fremdeles en forutsetning, men det er nå tatt inn en tilleggstekst som som forutsetter at det eventuelt må være startet planarbeid for ny flyplassterminal dersom det besluttes at denne skal flyttes til østsiden av rullebanen. Administrasjonen ser det som naturlig og nødvendig at planlegging av næringsområdet Torp Øst må ses i nær sammenheng med planlegging av ny flyplassterminal dersom denne innen rimelig tid vedtas flyttet til østsiden. Pkt. 11: I endret plankart som nå er på høring er Borgeskogen Øst utvidet med 40 daa (nr. 309). En større utvidelse mot nordøst som fremgår av kartvedlegg til kommunstyrets vedtak er imidlertid ikke tatt inn. Begrunnelsen for dette er i hovedsak vilttrekket i området. Pkt. 12: Status for hovedveier til nye regionale næringsområder er ikke tema i RPBA. Dette må avklares i samråd med Statens Vegvesen og/eller Vestfold Fylkeskommune som veieier. Pkt. 13: RPBA med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram er nå vedtatt. Også plankart med kommuneark er vedtatt, men med forutsetning om at tillegg i plankartet og endring i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter høring. Dette innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at dette

6 ikke vil bli komplett før etter høring av tilleggsforslag og ny behandling i fylkestinget. Videre er det slik at kommunen har mulighet til å bringe deler av vedtaket inn for Miljøverndepartementet dersom det anses at vesentlige innvendinger i høringsuttalesen ikke er hensyntatt. Pkt. 14: Fylkestinget har vedtatt at det skal legges opp til revisjon av RPBA hvert år og at dette skal vurderes ved revisjon av regional planstrategi hvert 4. år. Innen utgangen av 2016 skal kommuner og andre aktører inviteres til å gi sine erfaringer med praktisering av RPBA. På den bakgrunn kan Fylkestinget vedta eventuelle justeringer i plandokumentet uten at det iverksettes full gjennomgang av planen. Pkt. 15: Vedtatt RPBA legger ikke opp til større befolkningsvekst enn det som fremgår av høringsforslaget. Dette er en vekst på 1,5 % årlig i samsvar med vedtatt kommuneplan. Pkt. 16: Retningslinjene forutsetter at byene i Vestfold skal bruke virkemidler innenfor parkering og transportplanlegging som bidrar til å fremme overgang til mer miljøvennlige arbeidsreiser. Slik forutsetning er ikke satt for de øvrige kommunene, herunder Stokke. Pkt. 17: I forhold til den del av plankartet som er vedtatt, er det tatt inn to nye arealer som er sendt på høring. Dette er område nr. 12 langs Arne Garborgsvei. Området er ca. 50 daa og forutsettes bygd ut med boliger med middels tetthet (2-4 boliger pr. daa). Videre er det område nr. 309 innenfor Borgeskogen Øst. Dette er en utvidelse av næringsområdet med ca. 40 daa til allerede vedtatte utvidelse på ca. 190 daa (område 13). Nye arealer som er på høring Kommunestyret vedtok en rekke nye arealer som tillegg til de arealene som lå inne i høringsforslaget. Dette var boligområdene utvidelse Sentrum Syd, Djupedal-Lunden, Sjuestok samt Korsane Nord. Videre ble det vedtatt nye næringsarealer både på Borgeskogen nordøst og Torp Nord. Av de arealene som kommunestyret ønsket tatt inn, er det gjennomført konsekvensutredning (KU) for Torp Nord (315), Sentrum Syd (307,308), Korsane Nord (12) og utvidelse Borgeskogen (309, 310 og 311). KU har vurdert verdier for landbruk, rekreasjon, natur og muligheter for redusert bilbruk. Av alle disse arealene er kun Korsane Nord (12) og en mindre utvidelse av Borgeskogen (309) tatt med i forslaget til tillegg i plankart. Samtlige nevnte arealer som er konsekvensutredet er imidlertid gjenstand for høring. Plankartet For de arealene der det er uenighet om grensene er det ikke tegnet inn langsiktige utviklingsgrenser. Dette gjelder omådet knyttet til Sentrum syd (214), områdene nord for Sentrum Øst (207, 140 og 141) samt Torp Øst (112 og 131). For område 214 er arealet avmerket uten langsiktig grense, mens de andre nevnte områdene er vist som utviklingsområde siden det her er uenighet om både omfang og grenser. Omfang og grenser forutsettes avklart i kommuneplan. Juridiske grunnlag Plankart og bestemmelser er ikke juridisk bindende, men de gir føringer for kommunens planarbeid og gir dessuten grunnlag for innsigelse fra regionale myndigheter dersom kommunen ikke følger RPBA i sin arealplanlegging.

7 Økonomiske konsekvenser En oppfølging av krav til mer bruk av områdeplaner og kommunedelplaner vil etter all sannsynlighet kreve økt planleggingskapasitet i kommunen. Det vil også være ressurskrevende å følge opp alle de mål, strategier og retningslinjer som fremgår av RPBA. Barn- og unges interesser Barn- og unges interesser er et viktig hensyn i RPBA, blant annet med fokus på gode oppvekstmiljøer og trygge skoleveier. Miljøkonsekvenser Reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk er et eget samfunnsmål i RPBA. HMS/Folkehelse Også folkehelse er et eget samfunnsmål i RPBA. Vurdering og konklusjon Generelt: Administrasjonen anser det som positivt at det nå utarbeides en regional plan for arealpolitikken i Vestfold de neste 30 årene. Det er positivt at kommunene gis utviklingsmuligheter for å kunne dekke det kommende arealbehovet for bolig- og næringsbygging samtidig som dette hensyntar de overordnede hensyn til grønnstruktur, landbruk og kulturmiljøer. Vestfold er et lite fylke med stor befolkningstetthet og korte avstander mellom de ulike tilbud. Da er det naturlig å se utvikling av byggeområder, naturverdier, kollektivløsninger etc. i en sammenheng. RPBA vil dessuten kunne gi forutsigbarhet både med hensyn til utvikling og vern, og den vil forhåpentligvis kunne redusere konfliktnivået mellom regionale og kommunale myndigheter i fremtidig arealplanlegging. Samtidig er det viktig at lokale behov og interesser ivaretas i RPBA. En regional plan skal legge de overordnede føringene, mens den enkelte kommunes spesielle behov og utfordringer skal løses gjennom den kommunale arealplanleggingen. Det er derfor viktig å finne en fornuftig balanse som ivaretar behovet for det lokale selvstyret på en god måte. Retningslinjer: I planen er det ikke foreslått bestemmelser, kun retningslinjer. Disse er ikke juridisk bindende. Det er imidlertid slik at retningslinjene vil gi grunnlag for innsigelse fra regionale myndigheter dersom kommunen ikke følger opp disse i sin arealplanlegging. RPBA vil derfor være klart førende for både kommuneplanleggingen og reguleringsplanleggingen i den enkelte kommune. Selv om ikke alle høringsuttalelsene til Stokke kommune er hensyntatt, mener administrasjonen at vedtatte retningslinjer vil ivareta fremtidig bolig- og næringsutvikling i Stokke kommune på en tilfredsstillende måte. Kommunens innvendinger når det gjelder tomteutnyttelse i næringsområdene er grundig vurdert og delvis hensyntatt. Krav til utnyttelse er nå mer differensiert avhengig av type

8 næring, behov for transport/manøvrering av store kjøretøy etc. Administrasjonen mener at retningslinjene på dette punktet vil ivareta utvikling av de ulike type næringsområder på en forsvarlig måte. Også retningslinjer som gjelder rekkefølge for å ta i bruk dyrket areal samt tidspunkt og forutsetninger for kulturminneundersøkelser anses justert tilfredsstillende. Administrasjonen mener at kommunens høringsuttalelse er imøtekommet på en slik måte at det ikke er grunnlag for vesentlige innvendinger, jfr. pbl Plankart og kommuneark/høring av nye nye areal. Boliger Kommuneark, som er vedlegg til plankartet, definerer forventet befolkningsutvikling og boligbehov. Det gjøres også rede for fordeling av boliger innenfor og utenfor langsiktige utviklingsgrenser samt hvilke områder som skal inngå i de langsiktige utviklingsgrensene. I Stokke kommune er det forutsatt en årlig befolkningsvekst på 1,5 % i samsvar med gjeldende kommuneplan. Dette gir en befolkningsvekst på personer innen Det bor i snitt 2 personer pr. bolig, hvilket gir et behov for nye boliger i planperioden. Av dette er det regulert ferdig for ca boliger. Av de resterende boligene skal bygges i nye byggeområder og 550 som fortetting i eksisterende byggeområder. Dette innebærer at ca. 30% av nye boliger bygges som fortetting. Dette er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Av de boligene i nye byggeområder skal ca. 750 ligge innenfor langsiktige utviklingsgrenser og ca. 500 utenfor, men hovedsakelig innenfor stor U. Nye areal forutsettes avklart i kommuneplan. Primært har kommunestyret ønsket at økning av de langsiktige utviklingsgrenser i forhold til tidligere høringsforslag skal skje i forbindelse med eksisterende boligområde Sentrum Syd. Av hensyn til bevaring av dyrket areal er dette ikke foreslått. Det er imidlertid tatt inn et 50 daa stort område langs Arne Garborgsvei som delvis dekker økt behov. Det er også lagt inn en forutsetning om at antall boliger i nye områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser skal økes fra 400 til 500. Dette gjør også at krav til fortetting i eksisterende byggeområder reduseres til 30 %. Administrasjonen mener at rammene som nå er lagt for boligutviklingen i Stokke frem til 2040 er I tråd med de forutsetninger som fremgår av gjeldende kommuneplan. De forutsetningene som nå ligger til grunn gjør at forventet befolkningsvekst kan møtes med tilstrekkelig boligbygging. Riktignok er det ikke tatt hensyn til kommunestyrets vedtak om at det forventes en vesentlig høyere vekst enn forutsatt i RPBA. Det er imidlertid kommunenes eget vekstanslag i den enkelte kommuneplan som er benyttet for alle kommunene i Vestfold. Dersom det viser seg at faktisk vekst vil avvike vesentlig fra dette, er det lagt til grunn av RPBA må justeres. RPBA innebærer også at prinsippet om Stor U kan videreføres og at Stokke sentrum kan styrkes som tettsted, som handelssenter og som knutepunkt med jernbanestasjon. Alle boliger innenfor langsiktige utviklingsgrenser vil med planforslaget ligge i eller i nær tilknytning til Stokke sentrum. De boligområdene som ikke er tatt inn i foreslått plankart, må eventuelt vurderes i sammenheng med kommende kommuneplanrevisjoner som nye boligfelt utenfor langsiktige utviklingsgrenser. Næring

9 Når det gjelder næringsutvikling fattet kommunestyret vedtak om at en utvidelse mot nord av Torp Øst samt en utvidelse av Borgeskogen mot nordøst ønskes tatt inn som en del av de to regionale næringsområdene i kommunen. Ingen av disse arealene er tatt inn, men Borgeskogen er utvidet med ca. 40 daa. Innvendingene mot ønsket utvidelse av Borgeskogen antas å være begrunnet med hensynet til vilttrekket. Dette er imidlertid ikke redegjort nærmere for i høringsdokumentene. Administrasjonen mener at arealene på Borgeskogen må vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune, og det må gis en mer utfyllende begrunnelse for valg av areal i dette området. Konsekvensutredningen viser at arealer som ikke er tatt inn berører landbruks-, skogbrukseller naturinteresser. Konklusjon Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at både mål og retningslinjer legger til rette for en langsiktig bolig- og næringsutvikling i Stokke kommune i samsvar med vedtatt kommuneplan. Det anses ikke å være grunnlag for å ha vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan. Når det gjelder den delen av planen som nå er på høring mener administrasjonen at plankartet som viser både vedtatte og nye areal legger til rette for en boligutvikling i Stokke kommune i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det foreslås derfor ikke innvendinger mot høringsforslaget som gjelder boliger. Når det gjelder nytt areal for næring (309), mener administrasjoen at dette må vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune. Utvidelse av Borgeskogen må legge til rette for en langsiktig og robust næringsutvikling som en videreføring av den suksessen området så langt har vært. Kommunestyrets vedtak bør derfor hensyntas i større grad enn det som er tilfelle i høringsforslaget. Det må også forventes en mer utdypende begrunnelse for arealvalg på stedet. Behandlinger og vedtak: Hovedutvalg Plan og Miljø Forslag fremmet i møtet: Kaiser (H) fremmet forslag til endringer i rådmannens innstilling: Erstatte punkt 3 hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse Nytt punkt 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA.

10 Behandling: Votering: Pkt. 1 og 2- Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Pkt. 3 - Rådmannens innstilling pkt. 3 satt opp mot Kaiser(H) sitt forslag. Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet utgjorde (APog SP) Pkt. 4 - Rådmannens innstilling pkt. 4 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Nytt Pkt. 5 - Kaiser (H) sitt forslag til nytt pkt. 5 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA. Kommunestyret Behandling: Repr Nils Ingar Aabol (AP) gjentok forslag fra HPM på vegne av AP, SV, SP, V: Rådmannens punkt 3 opprettholdes: 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden. Votering: punkt 1: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 2: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 3: Ved alternativ votering mellom HPM's innstilling r bolig ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse og opposisjonens forslag fremmet av repr Nils Ingar Aabol (AP) 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at

11 plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden ble HPM's innstilling vedtatt Opposisjonen AP, SV, SP, V utgjorde mindretallet. punkt 4: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 5: HPM's innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyrets vedtak: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utleggelse til offentlig ettersyn

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utleggelse til offentlig ettersyn Til Høringsinstansene Vår saksbehandler Vår dato Ellen Grepperud 21.11.2014 Telefon / e-post 994 42 252 / ellen.grepperud@akershus-fk.no Vår referanse 2012/6970 Høringsforslag til Regional plan for areal

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/00215-7 : 026, N00 Vår dato: 21.10.2010 Tlf.: 38 17 67 36 Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: 421.4 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN "PLANBESKRIVELSE"

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013; OVERSIKTSPLANEN, KOMMUNEDELPLANENE HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE TEKSTDELEN "PLANBESKRIVELSE" Dokument gjennomgått/revidert etter kommunestyrets behandlinger i sak PS 0010/03

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Hemnes Kommune. Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes Kommune. Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes Kommune Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Innhold 1. Planbeskrivelse... 4 1.1 Generelt om kommuneplanlegging... 4 1.2 Bakgrunnen og formål med planarbeidet... 4 1.3 Planområdet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

STOKKE KOMMUNE. Kommuneplan 2009-2020

STOKKE KOMMUNE. Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE Kommuneplan 2009-2020 Vedtatt av Stokke kommunestyre 2. nov. 2009 Kommuneplan 2009-2020 2 Stokke Kommune Innhold 1. Innledning.................................................................................

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10 HØRINGSFORSLAG Rambøll Byfogd Paus gate 10 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Forankring i plan- og bygningsloven... 4 1.4 Overordnede føringer og sammenheng

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 102 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens

Detaljer