STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til nye arealer Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Hovedutvalg Plan og Miljø /2013 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden. 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. Vedlegg: Høringsbrev PDF Fylkestingets vedtak.pdf Fylkestinget saksfremstilling PDF Konsekvensutredning - Nye områder Stokke.PDF Mål, strategier og retningslinjer.pdf RPBA Kommuneark gjeldende mai 2013.pdf Vedtatt plankart Stokke.PDF Stokke - tillegg til vedtatt plankart.pdf Plankart Stokke inkludert nye områder.pdf Tegnforklaring.PDF Dokumenter i saksmappen Høringsforslag og tidligere behandlinger. Sammendrag Kommunestyret behandlet den høringsforslaget til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Det ble fattet et vedak i 17 punkter som forutsetter eller ber om

2 endringer når det gjelder både retningslinjer og arealbruk. Etter fylkeskommunens gjennomgang av alle høringsuttalelsene og påfølgende endringer i RPBA, vedtok fylkestinget den RPBA med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Også plankart med kommuneark ble behandlet og vedtatt, men med forutsetning om at tillegg i plankartet og endring i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter høring. Dette innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at dette ikke vil bli komplett før etter høring av tilleggsforslag og ny behandling i fylkestinget. Når det gjelder endringer som er gjort i tekstdelen, herunder retningslinjer, anser fylkeskommunen ikke disse som vesentlige. Kommunen må i denne saken vurdere om høringsuttalelsen er imøtekommet på de punkter der det er uttrykt vesentlig innvending mot planen. Dersom det anses at dette ikke er gjort, kan det kreves at saken bringes inn for departementet for endelig avgjørelse. Videre skal det avgis en høringsuttalelse til endringene som er gjort i plankartet. Når det gjelder kommunestyrets innvendinger mot høringsforslaget, anser administrasjonen at disse er imøtekommet på de vesentligste punktene. Det foreslås derfor ikke å kreve noen deler av vedtatt plan behandlet i departementet. Når det gjelder kommunestyrets ønsker om nye utbyggingsområder er det kun boligområde «Korsane nord» som er lagt inn som endring i plankartet. Dette utgjør ca. 50 daa og vil med en middels tetthet kunne bygges ut med nærmere 150 boliger. Det er også lagt inn en ytterligere utvidelse av Borgeskogen Næringsareal, men ikke innenfor det arealet som kommunestyret vedtok som et ønske. Som en følge av boligområdet «Korsane nord» samt en økning av antall boliger i nye områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser, er behovet for fortetting i eksisterende byggeområder redusert til ca. 30%. Det fremgår av planen at Hogsnes og Vear bør ses i sammenheng som avklaringsområde i samarbeid med Tønsberg kommune. Administrasjonen mener at antall boliger som det nå er tilrettelagt for både i ferdig regulerte områder, innenfor langsiktige utviklingsgrenser, utenfor langsiktige utviklingsgrenser og som fortetting, vil dekke kommunens boligbehov på en forsvarlig måte i planperioden. Når det gjelder forslag til ytterligere utvidelse av næringsområdet på Borgeskogen, mener administrasjonen at dette bør vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune. Både endringer i vedtatt plan og forslag til endringer i plankart og kommuneark er nærmere redegjort for i saksutredningen. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken RPBA skal etter intensjonene gi forutsigbare rammer for utviklingen av kommunene i Vestfold frem til Det skal sikres arealer for å dekke nødvendige behov for bolig og næringsutvikling. Samtidig skal verdifulle arealer for landbruk, natur og friluftsliv sikres. Det skal legges til rette for en redusert bilbruk og økt bruk av gange,- sykkel og kollektiv. Det er en målsetting at RPBA skal redusere konfliktene mellom kommunale og regionale myndigheter hva angår arealplanleggingen.

3 Kommunestyret fattet følgende vedtak da høringsforslaget var til behandling: Stokke kommune støtter de mål og strategier som fremgår av høringsforslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Forslag til retningslinjer, plankart og kommuneark støttes på følgende vilkår: 1. Stokke kommune mener at en høyere fortetting enn 30% i allerede bebygde områder ikke er realistisk. 2. Som følge av færre boliger i fortetting og innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene (jfr. pkt 3), forutsetter Stokke kommune at det avsettes ytterligere ca. 100 daa innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene. Dette bør primært skje nordøst for område 214 som en utvidelse av byggeområdet Sentrum syd og innenfor området som er konsekvensutredet. 3. Krav til tetthet innenfor område 207 og 141 i de langsiktige utbyggingsgrensene må reduseres til middels arealutnyttelse. 4. Areal til offentlig og privat tjenesteyting forutsettes å komme i tillegg til de arealer som fremgår av kommuneark og plankart. 5. I retningslinjenes pkt om rekkefølge for omdisponering av dyrket areal bes «skal» byttes ut med «bør». 6. I retningslinjenes pkt forutsettes det at temakart vil være tilstrekkelig for å fastlegge grønnstrukturen. 7. Stokke kommune mener at gjennomføring av kulturminneundersøkelser før overordnet plan legges ut på høring er urealistisk, jfr. retningslinjene pkt Stokke kommune forutsetter at detaljering av areal innenfor langsiktige utbyggingsgrenser gjøres i kommuneplanen når kommunen finner dette hensiktsmessig. Det forutsettes også at reguleringsplan kan utarbeides selv om arealer ikke er avsatt i de langsiktige utbyggingsgrensene der dette er mest hensiktsmessig. 9. Stokke kommune mener at krav til utnyttelse i de regionale næringsområdene vanskeliggjør etablering av logistikkbedrifter med stort trafikk og manøvreringsareal. Stokke kommune forutsetter at det i RPBAs pkt og ikke settes krav til minimum arealutnyttelse for lokale næringsarealer utenfor sentrumsområder og regionale næringsarealer. 10. Stokke kommune forutsetter at det kan gjennomføres planlegging for næringsformål m.m. for Torp Øst før byggestart for jernbanen er avklart 11. Det regionale næringsområdet Borgeskogen forutsettes vurdert nærmere i reguleringsplan med hensyn på arealavgrensing og mulig utvidelse mot nordøst. I denne forbindelse må siste oppdaterte kunnskapsgrunnlag om naturverdier og vilttrekk legges til grunn. 12. Hovedveien til nye regionale næringsområder bør klassifiseres som fylkesveier, eventuelt stamveier. 13. Det forutsettes at kommunen får fylkestingets planvedtak til endelig behandling og tilslutning. 14. Det forutsettes at RPBA rulleres hvert 4. år. 15. Stokke kommune mener at veksten i kommunen blir vesentlig høyere enn det som er oppgitt i RPBA. Stokke kommune legger til grunn en betydelig høyere vekst i planperioden, hvor Stokke inngår i knutepunktstrukturen for Vestfoldbanen. 16. Vedr pkt om virkemidler for parkering. Stokke kommune vurderer selv regulering og bruk av parkeringsbestemmelser innen kommunen. 17. Stokke kommune vil tilføre arealer i tråd med vedlagte plankart til RPBA. Etter gjennomgang av høringsuttalelser med påfølgende endringer i RPBA ble en samlet regional plan som gjelder mål, strategier, retningslinjer, plankart og handlingsprogram vedtatt av fylkestinget den Planen svarer på 8 viktige utfordringer i Vestfold med 8

4 overordnede samfunnsmål. For hvert samfunnsmål er det listet opp en rekke strategier og retningslinjer som skal bidra til at målene nås. Det er også listet opp en rekke effektmål, altså virkninger av planen. Plankartet er vedtatt med unntak av foreslåtte tilleggsarealer. Tilleggsarealene vil ikke bli vedtatt før fylkestinget har vedtatt dette etter høringsuttalelse fra kommunene. Saken som her er til behandling skal derfor også omfatte en høringsuttalelse til endringer i plankartet. Plankart med endringer/tillegg er basert på Stokkes arealbehov som følger av antatt befolkningsvekst i kommuneplanens arealdel, d.v.s. 1,5 % årlig vekst. Dette gir en økning på personer i Stokke frem til 2040 og et behov for nye boliger. ( 2 personer pr. bolig i snitt). Av dette er det i Stokke ferdig regulert for boliger, slik at fortetting og boliger i nye byggeområder utgjør Det er nå lagt til grunn at 30 % av dette skal skje som fortetting, d.v.s. ca. 550 boliger. Av de øvrige boligene skal ca. 750 boliger (60 %) ligge innenfor langsiktige utbyggingsgrenser, mens ca. 500 boliger skal ligge utenfor de langsiktige grensene, men i all hovedsak innenfor stor U. Nedenfor følger en punktvis gjennomgang av hvordan kommunens høringsuttalelse er fulgt opp: Pkt. 1: Det er nå lagt inn ett nytt boligområde langs Arne Garborgsvei (Korsane nord) på ca. 50 daa. Med en middels utnyttelse som i RPBA forutsetter 2-4 boliger pr. daa, vil det her kunne bygges ca. 150 boenheter. Videre er det forutsatt at nye boliger utenfor langsiktige grenser økes fra 400 til 500. Dette innebærer at behovet for fortetting i eksisterende byggeområder reduseres tilsvarende slik at behovet blir ca. 30 %. Dette er i samsvar med det fortettingspotensiale som etter kommunens oppfatning er mulig å oppnå. Det forutsetter imidlertid at det innenfor enkelte av områdene innenfor de langsiktige utviklingsgrensene utnyttes noe høyere enn det kommunen mener er ønskelig. (jfr. pkt. 2) Pkt. 2: Kommunestyret forutsatte i sitt vedtak at det ble avsatt ytterligere ca. 100 daa innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene og at dette primært ble gjort som en utvidelse av sentrum øst. Behovet for arealøkning var i hovedsak begrunnet med at det må forventes en lavere fortetting enn det som er forutsatt i RPBA. Det aktuelle området er konsekvensutredet, men grunnet stor verdi som landbruksjord er det ikke tatt med i de langsiktige utviklingsgrensene. Korsane nord med 50 daa er imidlertid lagt inn samtidig som antall boliger utenfor langsiktige grenser er økt. Pkt. 3: Det er ikke definert lavere tetthet i disse områdene enn i høringsforslaget. Områdene er imidlertid nå definert som utviklingsområde for bolig uten definert langsiktig grense. Dette innebærer at omfang og grenser skal avklares i kommuneplanen. Administrasjonen mener at det i kommuneplanprosessene bør være mulig å finne gode løsninger for utvikling av disse områdene. Pkt. 4: Vedtatt RPBA omtaler ikke areal til offentlig eller privat tjenesteyting. Administrasjonen forutsetter derfor at dette kommer i tillegg til de arealer som fremgår av plankart. Pkt. 5: Det er fremdeles en rekkefølgebestemmelse om at dyrket areal skal disponeres så sent som mulig i planperioden. Dette er imidlertid nå kun knyttet opp mot de øvrige arealene innenfor de langsiktige utviklingsgrensene og ikke mot fortetting i eksisterende byggeområder. Dersom dyrket areal skal utvikles før ikke dyrket eller dyrkbart areal må dette begrunnes særskilt. Pkt. 6: Forutsetningen om at regional grønnstruktur skal fastlegges i kommuneplanen er fastholdt. Hvorvidt dette kan vises i egne temakart eller må vises i kommuneplankartet er

5 ikke klart definert i RPBA, og administrasjonen forutsetter at temakart som vedlegg til kommuneplanen vil være tilstrekkelig. Pkt. 7: Det forutsettes i vedtatte retningslinjer at kulturminneinteresser innenfor langsiktige utviklingsgrenser skal avklares på et tidligst mulig stadium. Det er imidlertid nå presisert at dette skal skje ved kommunens initiativ, ved frivillig samarveid og uten økte kostnader for kommunen. Pkt. 8: Vedtatte retningslinjer forutsetter at langsiktige utviklingsgrenser skal detaljeres og vises i kommuneplanens arealdel. Som tidligere forutsetter kommunen at dette kan gjøres når kommunen finner det hensiktsmessig. Når det gjelder muligheten for å utarbeide reguleringsplan selv om areal ikke er avsatt i de langsiktige utviklingsgrensene, mener administrasjonen at dette er uheldig og at det kun bør skje ved helt særskilte behov. Pkt. 9: Retningslinjene for arealutnyttelse i næringsområder er nå endret. Det fremgår at det bør settes minimumskrav til arealutnyttelse varierende etter formål og virksomhetens art. Dersom arealutnyttelsen er svært lav uten at dette er begrunnet ut fra virksomhetens formål og art, kan regionale myndigheter stille krav om høyere utnyttelse, eventuelt fremme innsigelse. Parkeringsareal som inngår i beregning av bruksareal skal i utgangspunktet være ansatteparkering. I den samlede vurderingen av arealkrav skal det imidlertid tas hensyn til om det er særlige arealbehov knyttet til parkering og manøvrering av kjøretøy knyttet til virksomheten. Det er også utarbeidet en informasjonstekst som ikke inngår som del av retningslinjene. Her fremgår at det skilles på utnyttelse for henholdsvis kontorvirksomhet (100% ved full utbygging), industri/lager (70% ved full utbygging) og primært lager med stort behov for parkering/manøvrering (40% ved full utbygging). Pkt. 10: Administrasjonen kan ikke se at retningslinjene er til hinder for å gjennomføre planlegging av Torp øst selv om ikke byggestart for jernbanen er avklart. Retningslinjene forutsetter at endelig avgrensing av området og valg av arealformål skal avklares i kommunal arealplanprosess. I høringsforslaget var det en forutsetning om at Torp Øst ikke kan åpnes for utvikling før ny jernbanetrase med stasjon er avklart. Dette er fremdeles en forutsetning, men det er nå tatt inn en tilleggstekst som som forutsetter at det eventuelt må være startet planarbeid for ny flyplassterminal dersom det besluttes at denne skal flyttes til østsiden av rullebanen. Administrasjonen ser det som naturlig og nødvendig at planlegging av næringsområdet Torp Øst må ses i nær sammenheng med planlegging av ny flyplassterminal dersom denne innen rimelig tid vedtas flyttet til østsiden. Pkt. 11: I endret plankart som nå er på høring er Borgeskogen Øst utvidet med 40 daa (nr. 309). En større utvidelse mot nordøst som fremgår av kartvedlegg til kommunstyrets vedtak er imidlertid ikke tatt inn. Begrunnelsen for dette er i hovedsak vilttrekket i området. Pkt. 12: Status for hovedveier til nye regionale næringsområder er ikke tema i RPBA. Dette må avklares i samråd med Statens Vegvesen og/eller Vestfold Fylkeskommune som veieier. Pkt. 13: RPBA med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram er nå vedtatt. Også plankart med kommuneark er vedtatt, men med forutsetning om at tillegg i plankartet og endring i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter høring. Dette innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at dette

6 ikke vil bli komplett før etter høring av tilleggsforslag og ny behandling i fylkestinget. Videre er det slik at kommunen har mulighet til å bringe deler av vedtaket inn for Miljøverndepartementet dersom det anses at vesentlige innvendinger i høringsuttalesen ikke er hensyntatt. Pkt. 14: Fylkestinget har vedtatt at det skal legges opp til revisjon av RPBA hvert år og at dette skal vurderes ved revisjon av regional planstrategi hvert 4. år. Innen utgangen av 2016 skal kommuner og andre aktører inviteres til å gi sine erfaringer med praktisering av RPBA. På den bakgrunn kan Fylkestinget vedta eventuelle justeringer i plandokumentet uten at det iverksettes full gjennomgang av planen. Pkt. 15: Vedtatt RPBA legger ikke opp til større befolkningsvekst enn det som fremgår av høringsforslaget. Dette er en vekst på 1,5 % årlig i samsvar med vedtatt kommuneplan. Pkt. 16: Retningslinjene forutsetter at byene i Vestfold skal bruke virkemidler innenfor parkering og transportplanlegging som bidrar til å fremme overgang til mer miljøvennlige arbeidsreiser. Slik forutsetning er ikke satt for de øvrige kommunene, herunder Stokke. Pkt. 17: I forhold til den del av plankartet som er vedtatt, er det tatt inn to nye arealer som er sendt på høring. Dette er område nr. 12 langs Arne Garborgsvei. Området er ca. 50 daa og forutsettes bygd ut med boliger med middels tetthet (2-4 boliger pr. daa). Videre er det område nr. 309 innenfor Borgeskogen Øst. Dette er en utvidelse av næringsområdet med ca. 40 daa til allerede vedtatte utvidelse på ca. 190 daa (område 13). Nye arealer som er på høring Kommunestyret vedtok en rekke nye arealer som tillegg til de arealene som lå inne i høringsforslaget. Dette var boligområdene utvidelse Sentrum Syd, Djupedal-Lunden, Sjuestok samt Korsane Nord. Videre ble det vedtatt nye næringsarealer både på Borgeskogen nordøst og Torp Nord. Av de arealene som kommunestyret ønsket tatt inn, er det gjennomført konsekvensutredning (KU) for Torp Nord (315), Sentrum Syd (307,308), Korsane Nord (12) og utvidelse Borgeskogen (309, 310 og 311). KU har vurdert verdier for landbruk, rekreasjon, natur og muligheter for redusert bilbruk. Av alle disse arealene er kun Korsane Nord (12) og en mindre utvidelse av Borgeskogen (309) tatt med i forslaget til tillegg i plankart. Samtlige nevnte arealer som er konsekvensutredet er imidlertid gjenstand for høring. Plankartet For de arealene der det er uenighet om grensene er det ikke tegnet inn langsiktige utviklingsgrenser. Dette gjelder omådet knyttet til Sentrum syd (214), områdene nord for Sentrum Øst (207, 140 og 141) samt Torp Øst (112 og 131). For område 214 er arealet avmerket uten langsiktig grense, mens de andre nevnte områdene er vist som utviklingsområde siden det her er uenighet om både omfang og grenser. Omfang og grenser forutsettes avklart i kommuneplan. Juridiske grunnlag Plankart og bestemmelser er ikke juridisk bindende, men de gir føringer for kommunens planarbeid og gir dessuten grunnlag for innsigelse fra regionale myndigheter dersom kommunen ikke følger RPBA i sin arealplanlegging.

7 Økonomiske konsekvenser En oppfølging av krav til mer bruk av områdeplaner og kommunedelplaner vil etter all sannsynlighet kreve økt planleggingskapasitet i kommunen. Det vil også være ressurskrevende å følge opp alle de mål, strategier og retningslinjer som fremgår av RPBA. Barn- og unges interesser Barn- og unges interesser er et viktig hensyn i RPBA, blant annet med fokus på gode oppvekstmiljøer og trygge skoleveier. Miljøkonsekvenser Reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk er et eget samfunnsmål i RPBA. HMS/Folkehelse Også folkehelse er et eget samfunnsmål i RPBA. Vurdering og konklusjon Generelt: Administrasjonen anser det som positivt at det nå utarbeides en regional plan for arealpolitikken i Vestfold de neste 30 årene. Det er positivt at kommunene gis utviklingsmuligheter for å kunne dekke det kommende arealbehovet for bolig- og næringsbygging samtidig som dette hensyntar de overordnede hensyn til grønnstruktur, landbruk og kulturmiljøer. Vestfold er et lite fylke med stor befolkningstetthet og korte avstander mellom de ulike tilbud. Da er det naturlig å se utvikling av byggeområder, naturverdier, kollektivløsninger etc. i en sammenheng. RPBA vil dessuten kunne gi forutsigbarhet både med hensyn til utvikling og vern, og den vil forhåpentligvis kunne redusere konfliktnivået mellom regionale og kommunale myndigheter i fremtidig arealplanlegging. Samtidig er det viktig at lokale behov og interesser ivaretas i RPBA. En regional plan skal legge de overordnede føringene, mens den enkelte kommunes spesielle behov og utfordringer skal løses gjennom den kommunale arealplanleggingen. Det er derfor viktig å finne en fornuftig balanse som ivaretar behovet for det lokale selvstyret på en god måte. Retningslinjer: I planen er det ikke foreslått bestemmelser, kun retningslinjer. Disse er ikke juridisk bindende. Det er imidlertid slik at retningslinjene vil gi grunnlag for innsigelse fra regionale myndigheter dersom kommunen ikke følger opp disse i sin arealplanlegging. RPBA vil derfor være klart førende for både kommuneplanleggingen og reguleringsplanleggingen i den enkelte kommune. Selv om ikke alle høringsuttalelsene til Stokke kommune er hensyntatt, mener administrasjonen at vedtatte retningslinjer vil ivareta fremtidig bolig- og næringsutvikling i Stokke kommune på en tilfredsstillende måte. Kommunens innvendinger når det gjelder tomteutnyttelse i næringsområdene er grundig vurdert og delvis hensyntatt. Krav til utnyttelse er nå mer differensiert avhengig av type

8 næring, behov for transport/manøvrering av store kjøretøy etc. Administrasjonen mener at retningslinjene på dette punktet vil ivareta utvikling av de ulike type næringsområder på en forsvarlig måte. Også retningslinjer som gjelder rekkefølge for å ta i bruk dyrket areal samt tidspunkt og forutsetninger for kulturminneundersøkelser anses justert tilfredsstillende. Administrasjonen mener at kommunens høringsuttalelse er imøtekommet på en slik måte at det ikke er grunnlag for vesentlige innvendinger, jfr. pbl Plankart og kommuneark/høring av nye nye areal. Boliger Kommuneark, som er vedlegg til plankartet, definerer forventet befolkningsutvikling og boligbehov. Det gjøres også rede for fordeling av boliger innenfor og utenfor langsiktige utviklingsgrenser samt hvilke områder som skal inngå i de langsiktige utviklingsgrensene. I Stokke kommune er det forutsatt en årlig befolkningsvekst på 1,5 % i samsvar med gjeldende kommuneplan. Dette gir en befolkningsvekst på personer innen Det bor i snitt 2 personer pr. bolig, hvilket gir et behov for nye boliger i planperioden. Av dette er det regulert ferdig for ca boliger. Av de resterende boligene skal bygges i nye byggeområder og 550 som fortetting i eksisterende byggeområder. Dette innebærer at ca. 30% av nye boliger bygges som fortetting. Dette er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Av de boligene i nye byggeområder skal ca. 750 ligge innenfor langsiktige utviklingsgrenser og ca. 500 utenfor, men hovedsakelig innenfor stor U. Nye areal forutsettes avklart i kommuneplan. Primært har kommunestyret ønsket at økning av de langsiktige utviklingsgrenser i forhold til tidligere høringsforslag skal skje i forbindelse med eksisterende boligområde Sentrum Syd. Av hensyn til bevaring av dyrket areal er dette ikke foreslått. Det er imidlertid tatt inn et 50 daa stort område langs Arne Garborgsvei som delvis dekker økt behov. Det er også lagt inn en forutsetning om at antall boliger i nye områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser skal økes fra 400 til 500. Dette gjør også at krav til fortetting i eksisterende byggeområder reduseres til 30 %. Administrasjonen mener at rammene som nå er lagt for boligutviklingen i Stokke frem til 2040 er I tråd med de forutsetninger som fremgår av gjeldende kommuneplan. De forutsetningene som nå ligger til grunn gjør at forventet befolkningsvekst kan møtes med tilstrekkelig boligbygging. Riktignok er det ikke tatt hensyn til kommunestyrets vedtak om at det forventes en vesentlig høyere vekst enn forutsatt i RPBA. Det er imidlertid kommunenes eget vekstanslag i den enkelte kommuneplan som er benyttet for alle kommunene i Vestfold. Dersom det viser seg at faktisk vekst vil avvike vesentlig fra dette, er det lagt til grunn av RPBA må justeres. RPBA innebærer også at prinsippet om Stor U kan videreføres og at Stokke sentrum kan styrkes som tettsted, som handelssenter og som knutepunkt med jernbanestasjon. Alle boliger innenfor langsiktige utviklingsgrenser vil med planforslaget ligge i eller i nær tilknytning til Stokke sentrum. De boligområdene som ikke er tatt inn i foreslått plankart, må eventuelt vurderes i sammenheng med kommende kommuneplanrevisjoner som nye boligfelt utenfor langsiktige utviklingsgrenser. Næring

9 Når det gjelder næringsutvikling fattet kommunestyret vedtak om at en utvidelse mot nord av Torp Øst samt en utvidelse av Borgeskogen mot nordøst ønskes tatt inn som en del av de to regionale næringsområdene i kommunen. Ingen av disse arealene er tatt inn, men Borgeskogen er utvidet med ca. 40 daa. Innvendingene mot ønsket utvidelse av Borgeskogen antas å være begrunnet med hensynet til vilttrekket. Dette er imidlertid ikke redegjort nærmere for i høringsdokumentene. Administrasjonen mener at arealene på Borgeskogen må vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune, og det må gis en mer utfyllende begrunnelse for valg av areal i dette området. Konsekvensutredningen viser at arealer som ikke er tatt inn berører landbruks-, skogbrukseller naturinteresser. Konklusjon Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at både mål og retningslinjer legger til rette for en langsiktig bolig- og næringsutvikling i Stokke kommune i samsvar med vedtatt kommuneplan. Det anses ikke å være grunnlag for å ha vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan. Når det gjelder den delen av planen som nå er på høring mener administrasjonen at plankartet som viser både vedtatte og nye areal legger til rette for en boligutvikling i Stokke kommune i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det foreslås derfor ikke innvendinger mot høringsforslaget som gjelder boliger. Når det gjelder nytt areal for næring (309), mener administrasjoen at dette må vurderes ytterligere i samarbeid med Stokke kommune. Utvidelse av Borgeskogen må legge til rette for en langsiktig og robust næringsutvikling som en videreføring av den suksessen området så langt har vært. Kommunestyrets vedtak bør derfor hensyntas i større grad enn det som er tilfelle i høringsforslaget. Det må også forventes en mer utdypende begrunnelse for arealvalg på stedet. Behandlinger og vedtak: Hovedutvalg Plan og Miljø Forslag fremmet i møtet: Kaiser (H) fremmet forslag til endringer i rådmannens innstilling: Erstatte punkt 3 hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse Nytt punkt 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA.

10 Behandling: Votering: Pkt. 1 og 2- Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Pkt. 3 - Rådmannens innstilling pkt. 3 satt opp mot Kaiser(H) sitt forslag. Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet utgjorde (APog SP) Pkt. 4 - Rådmannens innstilling pkt. 4 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Nytt Pkt. 5 - Kaiser (H) sitt forslag til nytt pkt. 5 - Enstemmig tiltrådt (7-0) Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA. Kommunestyret Behandling: Repr Nils Ingar Aabol (AP) gjentok forslag fra HPM på vegne av AP, SV, SP, V: Rådmannens punkt 3 opprettholdes: 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden. Votering: punkt 1: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 2: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 3: Ved alternativ votering mellom HPM's innstilling r bolig ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse og opposisjonens forslag fremmet av repr Nils Ingar Aabol (AP) 3. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot nytt areal for boliger og mener at

11 plankart med vedtatt og foreslått nytt areal og med tilhørende kommuneark tilrettelegger for kommunens boligbehov på en tilfredsstillende måte i planperioden ble HPM's innstilling vedtatt Opposisjonen AP, SV, SP, V utgjorde mindretallet. punkt 4: HPM's innstilling enstemmig vedtatt punkt 5: HPM's innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyrets vedtak: 1. Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i vedtatt plan for RPBA. Jfr. pbl Stokke kommune har ikke vesentlige innvendinger mot endringer i langsiktige utviklingsgrenser. 3. hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse 4. Stokke kommune mener at foreslått nytt areal for næring ikke i tilstrekkelig grad hensyntar fremtidig behov eller kommunestyrets høringsuttalelse. Det forutsettes derfor at utvidet areal for næring på Borgeskogen vurderes på nytt i nært samarbeid med Stokke kommune. 5. Stokke kommune beklager at kommunens innspill til høringen ikke er tatt inn i den av fylkestingets vedtatte RPBA.

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Til mottakere i flg. liste 1 av 9

Til mottakere i flg. liste 1 av 9 Regionalsektoren PLANSEKSJONEN Til mottakere i flg. liste 1 av 9 Dato: 201100478-405 Saksbehandler: Rune Kippersund 33344071 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Orientering om vedtak og høring

Detaljer

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25 SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNEPLANUTVALGET 26.09.2013 KPL-4/13

Detaljer

Egen nettadresse: vfk.no/rpba Bærekraftig utvikling sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare.

Egen nettadresse: vfk.no/rpba Bærekraftig utvikling sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare. RPBA i praksis en veileder for saksbehandleren Egen nettadresse: vfk.no/rpba Bærekraftig utvikling sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare. Vestfold fylkeskommune

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/4-61 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2011-2023 - SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingunn Hellerdal

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi.

jordvernstrategi: Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. Til Re kommune Stokke, 09.02.2015 Rullering av kommuneplanen i Re - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel 2015-2022 som ble 1.gangsbehandlet i kommuneplanutvalget 04.12.2014 og som ligger

Detaljer

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Til Stokke kommune Rullering av kommuneplanen i Stokke - høringsuttalelse Stokke, 10.08.2015 Sammendrag og konklusjon Stokke er en av de viktigste landbrukskommunene i Vestfold hvor nærmere halvparten

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Lardal kommune. Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak

Lardal kommune. Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak Side 1 av 9 Lardal kommune Saksbehandler: Morten Ulleberg Telefon: 33 15 52 06 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 13/2715 Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold 1 av 6 Til Vestfold Fylkeskommune Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Viser

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksutskrift. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen

Saksutskrift. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen Saksutskrift Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Side 1 av 6 Andebu kommune - kommuneplanens arealdel - revisjon 2014-2026 - sluttbehandling av arealbruksforslag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Miljøverndepartementet P.b. 8013 Dep. 0030 Oslo Postmottak@md.dep.no Oslo, 25.10.2013 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging OBOS takker for invitasjonen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/1551-35 KOMMUNEDELPLAN HJELLUM - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 143 Saksnr.: Utvalg Møtedato 192/12 FORMANNSKAPET 02.05.2012 3/14 FORMANNSKAPET

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000 Hareide Per Roy Fossum Gaby Kern Else Minde Karlstrøm m/flere 13.03.2015 Telefon: 77 79 04 55 Saken skal behandles i

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for plan, areal og miljø Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTELEDER Ramberg, Ivar (SV) DISSE MØTTE Norvang, Eldbjørg (AP) Kaworek,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad Vei, idrett og natur Akershus fylkeskommune Postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Espen Andersen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00522-5 Arnt Martin Kvæstad 29.09.2016 Innspill til forslag til regional

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1858 Saksbehandler: Morten Lysheim KVU for helhetlig transportløsning - Organisering av Bypakke Tønsbergregionen Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 PLANER-31 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 04/3632 Arkivkode: PLAN ANDRE Saksbehandler: Bjørn Gregull Saksnummer Utvalg Møtedato 182/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2003/12038 Dokumentnr.: 62 Løpenr.: 42389/2010 Klassering: Oldenborg/Byens Marker Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2798 Høring- Regional plantstrategi for Akershus legges ut for offentlig ettersyn Saksbehandler: Arild Øien Arkiv: 140 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/16

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. SLUTTBEHANDLING.

KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. SLUTTBEHANDLING. ArkivsakID.: 10/6579 Arkivkode: FE-142, PLANID-201201, FA-L12 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 001/15 Kommuneplanutvalget 20.01.2015 010/15 Formannskapet 04.02.2015 006/15 Kommunestyret 11.02.2015 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Saksnr Innhold Side 2/09 KOMMUNEPLAN 2009-2020. BEHANDLING AV INNSIGELSER

Saksnr Innhold Side 2/09 KOMMUNEPLAN 2009-2020. BEHANDLING AV INNSIGELSER STOKKE KOMMUNE KOMMUNEPLANUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.08.2009 Tidspunkt: 14.30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen /14 2 Utvalg for byutvikling Bystyret

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen /14 2 Utvalg for byutvikling Bystyret Arkivsak-dok. 14/01443 Arkivkode Saksbehandler Anne Sviland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen 22.09.2014 33/14 2 Utvalg for byutvikling 15.10.2014 3 Bystyret 28.10.2014 SAKSPROTOKOLL Kommuneplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/38 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av endring

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-43097/2014 Arkiv: 026 Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer