Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsevaluering 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2011"

Transkript

1 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål... 6 Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet... 9 ater tjenestebeskrivelser... 9 FOKUSOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING ater styringsmål ater resultatmål Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: KULTUR ater styringsmål ater resultatmål ater resultatmål forskjøvet fra tidligere år Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: OPPVEKST ater styringsmål ater resultatmål Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: HELSE OG OMSORG ater styringsmål ater resultatmål ater resultatmål forskjøvet fra tidligere år Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: ORGANISASJONSUTVIKLING ater styringsmål Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet ANDRE VEDTAKSPUNKTER FOKUSOMRÅDE: ØKONOMI Overordnet økonomistyring Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet Hovedresultater Økonomisk oversikt driftsbudsjett/-regnskap Kommentarer til driftsregnskapet Rapporteringsområdenes resultater Vurdering av resultatoppnåelse, eventuelt korrigerende tiltak Overføring av merforbruk / mindreforbruk Økonomisk oversikt investeringsbudsjett/-regnskap Kommentarer til investeringsregnskapet Rapport - investeringsprosjekter Årsevaluering Side 1

3 DEL RAPPORTERINGSOMRÅDER FORMANNSKAPET Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Lønnsreserve/ tilleggsbevilgninger Folkevalgte styringsorganer Skatteoppkreveren i Larvik Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner RAPPORTERINGSOMRÅDER OPPVEKSTKOMITÉEN Fellesområde oppvekstenhetene Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Barne- og ungdomstjenester Barneverntjenesten Private barnehager RAPPORTERINGSOMRÅDER IDRETT- OG KULTURKOMITÉEN Kultur, idrett og fritid Samfunnskontakt og bibliotek Kirker og kirkegårder RAPPORTERINGSOMRÅDER OMSORGSKOMITÉEN Fellesområde pleie og omsorg Omsorg nordøst Omsorg sentrum Omsorg sørvest Omsorgstjenesten for funksjonshemmede Helse- og rehabiliteringstjenesten Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse NAV-kommune Arbeid og kvalifisering Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern RAPPORTERINGSOMRÅDER NÆRING-, MILJØ- OG TEKNIKK-KOMITÉEN Kommunalteknikk vei, park og friområder Kommunalteknikk vann, avløp og renovasjon Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata Larvik brannvesen Eiendomsforvaltning RAPPORTER Rapport - likestilling Rapport revisjon av iso-sertifisering Rapport meldingsordningen for innbyggere Rapport sykefraværsprosjektet Årsevaluering Side 2

4 DEL 1 Årsevaluering Side 3

5 Fokusområde: Natur og miljø ater styringsmål Begrense forbruket av ikke-fornybare ressurser Andel husholdningsavfall som går til materialgjenvinning Antall tonn avfall i alt i 2010 var et angir mengde 48,7 % 49,9 % 52 % 57,6 % 52 % utsortert glass, metall, papp, papir og plast, i % av antall tonn husholdningsavfall (eksklusiv hvitevarer) fra hytter og hus. Gjennomsnittlig for de 9 Vestfoldkommunene Vesar har innsamling for i 2010: 57,2 %. Kommentar Indikatoren er en samling av hva som tidligere var 3 ulike indikatorer. atet har blitt betydelig bedre enn målet og det skyldes blant annet at publikum har respondert positivt på den nye og utvidete kildesorteringen. Redusere tilførselen til naturen av miljøgifter og naturfremmede stoffer Kvaliteten på slam fra Lillevik renseanlegg Antall tonn produsert slam med jordbrukskvalitet i % av total mengde produsert slam. Renseeffekt for fosfor ved Lillevik renseanlegg % fosfor som fjernes av mengde som kommer til renseanlegget. Krav til rensing er 90 %. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 94,2 % 90 % 95 % 90 % Reduksjon i avfall hentet ut fra friområder ut fra at behovet er redusert Antall tonn avfall hentet inn fra friområder i 2009: 18 tonn ( % 34 % 30 % sekker à 20 kg). om å redusere dette i omfang målt i % ift Gjennomføring av målet avhengig av effekt av holdningstiltak for å få redusert tilførsel av avfall. Kommentarer Renseeffekt for fosfor ved Lillevik renseanlegg: atet er betydelig bedre enn målet, og noe over resultatet for Reduksjon i avfall hentet ut fra friområder ut fra at behovet er redusert: oppnåelsen er bedre enn forventet. Det skyldes blant annet at informasjonen om endringer i avfallshentingen har blitt observert og etterfulgt, og at de tiltak som er satt inn, har hatt en bedre virkning enn det en kunne anta på forhånd. Det er ikke innkommet klager/merknader om hyppigere forsøpling. Årsevaluering Side 4

6 Mer bærekraftige kommuner i praksis Badevannet tilfredsstiller EU-krav Antall badeplasser med god badevannskvalitet i forhold til antall badeplasser undersøkt ( > 100 TKB44/100 ml vann). Andel prøver av drikkevannet som oppfyller krav til kvalitet 87 % 91 % 90 % 98% 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prøver med tilfredsstillende lavt innhold av tarmbakterier. Antall nye bedrifter sertifisert som miljøfyrtårn Antall bedrifter i alt i med slik sertifisering: 49 Antall km vannledning av asbestsement som er fornyet har kommunen 110 km vannledninger av asbestsement. Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning 15 8, Økningen målsatt pr år er en kombinasjon av kommunalt avløpsnett og de som får godkjent separat avløpsløsning. Antall vannlekkasjer (både private og offentlige) som er funnet og reparert Indikatoren utgår fra Økt nivå på antall syklister i % av antall syklister som er målt i 2010 Tellepunkt: Gloppe bru : 73 syklister Nansetgata (gågata ved Amfi) : 31 syklister Økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste som slipper ut mindre CO2 enn 120 g/km % 66 % 20 % Antall biler i 2010: 1 Årsevaluering Side 5

7 ater resultatmål atmål 1 Sykkelplan er vedtatt oppnåelse: God Planen ble vedtatt i Kommunestyret atmål 2 Utarbeide handlingsprogram i forlengelse av sykkelplanen oppnåelse: Mangelfull Arbeidet er utsatt til Det var høsten vanskelig å vurdere hvilket ambisjonsnivå handlingsplanen skulle ha og hvor omfattende virkemiddelbruk kommunen skulle legge opp til. I lys av en anstrengt kommunal økonomi er det behov for grundige og tydelige prioriteringer av tiltak i planen. atmål 3 Gjennomføre informasjons- og holdningskampanje for å redusere tilførsel av avfall i tilrettelagte friområder oppnåelse: God Det gjenstår noen tilpasninger på friområdene i forbindelse med levering av ny båt til Skjærgårdstjenesten sommeren atmål 4 Evaluering av sertifiseringsordningen Miljøfyrtårnbedrifter er gjennomført oppnåelse: God Evalueringen er gjennomført og egen rapport er utarbeidet. Rapporten skal legges frem som melding for kommunestyret første kvartal atmål 5 Eget skoleopplegg for vann, klima og miljø tatt i bruk i skoleundervisningen oppnåelse: Mangelfull Tema arbeides med i andre fag. Noen skoler har grønt flagg. Men ingen skoler har gått inn i akkurat dette skoleundervisningstemaet. atmål 6 Informasjons-, rådgivnings- og opplæringstiltak overfor innbyggere og ansatte er iverksatt for å øke bevisstheten om klimautslipp og miljøvennlig energibruk, iht vedtatt Klima- og energiplan oppnåelse: God Intern opplæring er foretatt. Miljødag (R7) og oppfølging av Naturmangfoldloven (R13) følger opp dette resultatmål videre. atmål 7 Miljødag er arrangert iht vedtatt Klima- og energiplan oppnåelse: God Miljødag er gjennomført. atmål 8 Profilere Larvik som miljøkommune på den fjerde nordiske miljøkonferansen oppnåelse: Mangelfull Larvik deltok ikke på miljøkonferansen. atmål 9 Kommunedelplan for steinressurser er vedtatt oppnåelse: Delvis la Kommuneplanutvalget kommunedelplanen ut til nytt offentlig ettersyn. Planen forventes lagt fram for endelig behandling i Kommunestyret i april Innsigelser har forsinket framdriften. atmål 10 Innføre lokal forskrift som begrenser åpen brenning og brenning av avfall i småovner oppnåelse: Mangelfull Kommunestyresak kommer til behandling våren Årsevaluering Side 6

8 atmål 11 Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger oppnåelse: Delvis Det har primært vært arbeidet med utvikling av 4 parkområder i. Status er: 1. Futeparken: Grunnundersøkelse foretatt, rapportert dårlig grunnforhold. Søknad om spillemidler er ikke innvilget, noe som gjør at videre framdrift for nye tiltak i parken er utsatt. 2. Torstrand Torg: Nærlekeplass: Et nytt lekeapparat er kjøpt inn sammen med Vellaget. Mangler midler til blant annet oppsetting av gjerde. Lekeplassutstyret kan ikke monteres før det blir satt opp gjerde. Ses videre på i Kronprinsparken: Nærlekeplass/grøntområde Ny oppgradert nærlekeplass. Det aktuelle området på Kronprinsen blir i vinter brukt som riggplass for VVA prosjektet i Stavern sentrum. Foreløpig forventet ferdig medio juni Oppgradering av parken planlegges etter medio juni Presteløkka: Grøntområde: Nytt buske- og staudebed er etablert. Videre samarbeide i prosjektet i Prosjektgruppe har fått midler fra Sparebankstiftelsen på kr for videre oppgradering av parken. atmål 12 Ha utarbeidet handlingsplan for å redusere klimautslipp fra kommunal bilpark og anleggsmaskiner (fra Klima- og energiplan) oppnåelse: Delvis Det er laget en god oversikt over leasingbilene, mens kartleggingen av de eide må fullføres atmål 13 Ha gjennomført kompetansehevende tiltak for å sikre bedre oppfølging av Naturmangfoldloven oppnåelse: God Kartverk er oppdatert og opplæring gjennomført. atmål 14 Kommunedelplan camping under arbeid. Planprogram vedtatt oppnåelse: Delvis Kommunestyret vedtok i sak 120/10 at det skulle igangsettes arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for camping. Planens hensikt er å avklare arealbruken vedrørende campingdrift i kommunen. Kommuneplanutvalget behandlet sak som fastsetter rammene for planprogrammet. Forslag til planprogram, som skal legges ut til offentlig ettersyn, blir behandlet av Kommunestyret 18. april atmål 15 Plan for gang- og sykkelvei FV 303 Hem Sandefjord grense utarbeides oppnåelse: Mangelfull Arbeidet er ikke igangsatt. Avventer prosess med Sandefjord kommune og vegvesenet. Sandefjord kommune skal kalle inn til møte. Det mangler gang-/sykkelveg på strekningen Enga-Hem. Ca 180 meter av denne strekningen ligger i Larvik kommune. Planarbeidet skal skje i samarbeid med Sandefjord kommune og Statens vegvesen Region sør slik at det blir en reguleringsplan som binder sammen eksisterende gang-/sykkelvegnett i Larvik og Sandefjord. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Årsevaluering Side 7

9 atmål 16 Planer for gang- og sykkelveier i Brunlanes er vedtatt for strekningene (prioritert rekkefølge): Grevle-Skårabakken Søndersrød-Berg Skårabakken-Hummerbakken-Berg Tvetenebakken-Bakkane oppnåelse: Delvis (i sum for de fire strekningene) A. Grevle/Jahrehagen-Skårabakken oppnåelse: Delvis Forslag til reguleringsplan for strekningen er ferdig fra Norconsult AS. Planforslaget er behandlet i Planutvalget De arkeologiske registreringene er ferdige på strekningen. Det er flere funn som det må søkes dispensasjon for hos Riksantikvaren (RA). Rapporten forelå i månedsskiftet marsapril søkte fylkeskommunen om frigivelse av funnene hos RA. Svar fra RA foreligger ikke. Videre behandling av reguleringsplanen avklares med VFK/RA. I Kst 077/10 ble følgende besluttet: "Strekningen Grevle-Skårabakken legges ut på anbud når reguleringsplanen er vedtatt. Larvik kommune forskutterer beløpet stipulert til ca 30 mill kr. Larvik kommune søker samtidig Fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler til tiltaket. Forskutteringen finansieres ved låneopptak." Etter dette vedtaket har det vært avholdt møte med fylkeskommunen. Det foreligger skriftlig tilbakemelding fra møtet. Finansieringen er ikke avklart. B. Søndersrød-Berg oppnåelse: Delvis Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen. Rapport fra registreringene foreligger ved utgangen av. Reguleringsplanforslaget er under utarbeidelse av Cowi AS i samarbeid med Larvik kommune. Reguleringsplanforslaget legges frem til 1. gangs behandling vinteren Det er gjort arkeologiske funn på strekningen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. C. Skårabakken-Hummerbakken-Berg oppnåelse: Delvis Konsulenten skal gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan og bestemmelser. De arkeologiske registreringene er sluttført. Reguleringsplanforslaget legges fram for 1. gangs behandling vinteren Det er gjort arkeologiske funn på strekningen. Rapporten er mottatt fra fylkeskommunen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. D. Tvetenebakken-Bakkane oppnåelse: God Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen og arbeidet ble avsluttet i oktober Det ble ikke gjort funn på strekningen (muntlig informasjon). Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Cowi AS i samarbeid med Larvik kommune. Høsten ble det gjennomført en geoteknisk vurdering av de arealene som omfattes av reguleringen etter krav fra NVE. Reguleringsplanforslaget legges fram for vedtak i Kommunestyret i februar atmål 17 Plan for gang- og sykkelvei, FV 104 (øvre del av Nansetveien) er igangsatt oppnåelse: God Arbeidet er varslet igangsatt og Cowi AS har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for strekningen. Geotekniske vurderinger er gjennomført. Arkeologiske undersøkelser gjennomføres ikke for strekningen. Planarbeidet sluttføres så raskt som mulig i Statens vegvesen, E18-prosjektet, har budsjettert med 10 mill kr til bygging av den aktuelle gang- /sykkelvegen som et resultat av mulig økt trafikk i Nansetgata når ny E18 med antennepunkt står ferdig. Det forutsettes at reguleringsplanleggingen forestås og bekostes av Larvik kommune. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Kr er satt av fra en ramme på kr til generell styrking av planarbeidet i. Det finnes ingen avsatte midler for atmål 18 Regulering av gang- og sykkelvei Hem-Santra, Rv 303, er startet opp oppnåelse: Mangelfull Det er øremerkede midler til planarbeidet i. Planarbeidet er ikke startet opp på grunn av kapasitetsproblemer som følge av redusert bemanning på berørt resultatenhet og store kommunale reguleringsplaner i startgropa. Årsevaluering Side 8

10 Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet Det er god måloppnåelse knyttet til de 3 styringsmålene slik disse er formulert og vedtatt. Av 12 styringsindikatorer er det bare 2 som har et resultat som er svakere enn det som er målsatt, og de negative avvikene er av en dimensjon som ikke er betydelig. Når det gjelder de 18 resultatmålene er 7 av disse rapportert med god måloppnåelse, 5 av målene er delvis oppnådd og 6 er mangelfulle. Mange av de mangelfulle resultatene skyldes blant annet for svak kapasitet og bevilgninger som ikke er tilstrekkelige, samt innsigelser på planarbeider. I en del tilfeller er aktiviteter satt i gang på resultatmålene, men gjennomføringen er forsinket eller har tatt lengre tid enn planlagt. Rådmannen antar at forventninger og krav til kommunen innen tema miljø/energi blir forsterket. En utfordring fremover blir å sikre høy faglig kompetanse i egen organisasjon, tilknytning til gode faglige nettverk, samt samhandling med andre samfunnsaktører om gode løsninger. ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om og legge til rette for dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Miljø og bærekraftig utvikling Med brukergaranti: Renovasjon Med brukergaranti: Vann og avløp Antall brudd: Kommentar: Årsevaluering Side 9

11 Fokusområde: Samfunnsutvikling ater styringsmål En mer optimal befokningssammensetning Andel av befolkningen i aldersgruppen 0-18 år Ny i. Statistisk sentralbyrå, alternativ MMMM 23 % 22,9 % 22,8 % 22,7 % 22,9 % Tall for Vestfold i er 23,4 % og for hele landet 23,8 % Kommentar SSB opplyser at tallene for er foreløpige. Det er en tendens til nedgang i andelen av befolkning i aldersgruppen 0 18 både i landet og Vestfold. Nedgangen i Larvik er mindre enn for landet og fylket. Et høyere utdanningsnivå blant innbyggerne Andel av befolkningen med universitets- /høgskoleutdanning 22 % 22,5 % 23 % Se komm 23 % Tall for Vestfold i 2009 er 24,6 % og for hele landet 27,3 %. Kommentar Tall er ikke tilgjengelig før i juni En mer attraktiv kommune for næringslivet Larviks plassering i Nærings NM atet i 2008 var nr 162. Rangering i % vis vekst i arbeidsplasser, rangert i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien. Andel av befolkningen år som pendler ut av Larvik Ny i. Tallet for kommunene i Vestfold andel som pendler ut av bostedskommunen i 2009 = 40,9 %. Tall for kommunene i Kostragruppe 13 er 28,5 %. Rangering i antall nyetablerte foretak i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien. Netto tilvekst av foretak rangert i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien pl 3 pl 1-2 pl 22,8 % 22,8 % 22,5 % 3 pl 4 pl 1-2 pl 4 pl 1 pl 1-2 pl Se komm Se komm Se komm Se komm 1-2 pl 23,2 % 1-2 pl 1-2 pl Årsevaluering Side 10

12 Kommentarer Larviks plassering i Nærings NM: Det er ingen påvist sammenheng mellom plassering i Nærings NM og hvor mange arbeidsplasser som skapes i den aktuelle kommunen. Ser man på arbeidsplassutviklingen i næringslivet ligger Larvik på 1. plass av referansekommunene to år på rad. Larvik har relativt sett klart seg bra gjennom en krevende periode, både nasjonalt og globalt. Det knytter seg stor usikkerhet til hvordan de globale utfordringene for verdensøkonomien vil påvirke det lokale næringslivet. For de 4 siste indikatorene er ikke tall tilgjengelig pr nå. Redusere ulikhet i levekår blant innbyggerne NAV Barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp Ny i. Andel barnefamilier som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder i forhold til totalt antall mottakere. Utgår fra Andel frafall (drop-out) fra Thor Heyerdahl videregående skole Skoleåret var inntaket elever, 60 hadde avbrudd, noe som gir 3,6 % frafall på Thor Heyerdahl vgs, målt i perioden skoleslutt. Samme skoleår var gjennomsnitt i fylket 3,8 %. NAV - Andel brukere som mottar sosialstønad kortere enn 6 måneder Totalt antall klienter i var 982. Gjennomsnitt for kommuner i gruppe 13 for 2010 er 63 % NAV Stønadstid sosialstønad måneder Ny i. Gjennomsnittlig stønadstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste 12 måneder. NAV - Andel brukere som er kommet ut i arbeid eller utdanning etter gjennomført introduksjonsprogram (flytninger) Antall deltakere ved introduksjonsprogrammet i 2010 var 23. Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak Kvalifiseringsprogrammet ble startet samtidig med opprettelsen av NAV-kontor i Antall ungdom (18-25 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder % 29 % - 4,1 % 4,1 % 3,7 % 3,6 % 3,5 % 46 % 55 % 60 % 56 % 60 % 6,7 6,8 6,3 5,8 6,2 36 % 48 % 45 % 43 % 55 % 74 % 70 % 70 % 76 % 70 % NAV sosialhjelp Kommentarer De fleste indikatorene som bygger opp under styringsmålet har en positiv utvikling, selv om ikke alle mål er nådd. Spesielt bra er det at andelen som dropper ut av videregående skole synker, at gjennomsnittlig stønadslengde på sosialhjelp går ned og at andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak er høy. Arbeid som varig løsning er det resultatet som for brukere gir størst endring i levekårene. Alt arbeid som NAV gjør sammen med brukere skal derfor preges av et arbeidsfokus. Årsevaluering Side 11

13 Alle innbyggere skal gis et botilbud Antall bostedsløse uten bolig over 3 måneder Ny i Indikerer at det å være uten bolig over tid er uakseptabelt. Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder Ny i Gjelder alle med behov for ny bolig, også de som ikke er bostedsløse. Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste Ny i. Gjelder alle som blir vurdert som reelle boligsøkere. Estimat 2010: 120. Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig - 8/ /48* Ny i % 41 % 70 % Viser kommunens evne til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Estimat 2010: 60 %. Kommentarer Bostedsløse blir prioritert foran alle andre ved boligtildelinger. Det, samt knapphet på utleieboliger i det private markedet og i kommunen, fører til at maksimal ventetid ved tildeling av bolig blir lenger enn oppsatt mål. Det må likevel bemerkes at et fåtall har ventet så lenge som resultatet viser, og de har spesielle behov. Maksimal ventetid ved tildeling av boliger, i måneder: Lengste ventetid utleiebolig er 13 måneder på grunn av et svært spesielt tilfelle, lengste ventetid på omsorgsbolig er 48 måneder. Et godt tilbud til vanskeligstilte for å beholde egen bolig 2009 Antall lån og tilskudd gitt til tilrettelegging/utbedring av egen bolig Ny i Dersom søknad ikke er urealistisk, vil den innvilges. Antall barnefamilier som får gjeldsrådgivning Ny i Alle som søker får, i tillegg til noe oppsøkende virksomhet (som planlegges utvidet). Utgår fra Kommentarer: et er nådd ved hjelp av råd, veiledning og noe markedsføring. Tilfredshet med tjenester fra byggesaksavdelingen minst på nivå med landsgjennomsnittet Tilfredshet med byggesaksavdelingen Gjennomsnittlig brukertilfredshet på en skala fra 6 (svært fornøyd) til 1 (svært misfornøyd). Nasjonalt gjennomsnitt 4,6. Endres fra Kommentar es ikke i, og endres fra Årsevaluering Side 12

14 God kvalitet på saksbehandlingen på byggesaksavdelingen Byggesaker - andel klagesaker hvor vedtak omgjøres Viser evne til korrekt saksbehandling i byggesaker. 30 % 14 % 10 % 13 % - Antall klagesaker omgjort av fylkesmannen i % av antall klagesaker totalt (bygg). Gjennomsnittet i Vestfold er 20 %. Utgår fra Kommentar Av 46 saker som gikk til Fylkesmannen ble 3 saker omgjort i favør av klager, og 3 vedtak opphevet og saken henvist til ny behandling. Saksbehandlingstid i plan- og byggesaker under lovkravet Saksbehandlingstid i byggesaker Saksbehandlingstid byggesaker i uker. Lovkrav: 12 uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 5,1 uker, landsgjennomsnittet var 5,4 uker. Saksbehandlingstid i oppmålingssaker Saksbehandlingstid oppmålingssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 12 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. 8 8,5 6 5, , Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker Saksbehandlingstid private reguleringssaker i uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 40 uker, landsgjennomsnittet var 40 uker. Kommentarer: Saksbehandlingstid i plan- og reguleringssaker: Manglende måloppnåelse kan tilskrives en enkelt plan Reguleringsplan for Enigheten (resultat uten denne ville ha vært 24 uker). Fremst på informasjon og service at fra årlig undersøkelse utført av norge.no En kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, utført av norge.no. Skala fra 1 til 6, der 6 er best. Servicenivå i kommunen skal alltid være bedre enn Maksimal score er 100 i Forbrukerrådets undersøkelser om kommuneservice. Larvik ble kåret til årets servicekommune i 2007, med 88 poeng. es hvert 2. år. Kommentarer Det er iverksatt endrede rutiner i enhetene for å bedre servicenivå. Arbeidet med utvikling av nye nettsider for Larvik kommune er prioritert. Det forventes at dette vil bidra til å nå målet for 2012 både når det gjelder servicenivå og kvalitetsvurderingen gjennomført av norge.no. Årsevaluering Side 13

15 ater resultatmål Kommunen har etablert 2 nye partnerskapsavtaler innen satsingen på atmål 1 folkehelse/levekår oppnåelse: God Larvik kommune, Diakonhjemmet Høgskole Oslo og sosialentreprenøren KREM har inngått et institusjonssamarbeid for å gjennomføre studiet Brobyggermetodikk, 60 studiepoeng, deltid over 2 år. Larvik kommune, Telemarksforskning og sosialentreprenøren KREM har inngått et prosjektpartnerskap for å etablere prosjektet Sosial innovasjon i velferdsstaten. Larvik kommune har inngått partnerskapsavtale med Vestfold fylkeskommune for å fremme folkehelse. atmål 2 Digital politiker fase 2 er innført oppnåelse: God Det ble avholdt opplæring i november hvor 54 av 55 aktuelle har deltatt (35 KST-representanter + vara). Evaluering av gjennomførte kurs er utført. Nettbrett ble utlevert ved gjennomført kurs. I administrasjon har de personer som deltar i komitéene og KST-møter fått opplæring og utlevert ipad med samme innhold som politikerne. Det er inngått avtale med Østlandsposten vedrørende eavis/app for politikerne. Prosjektet har brukt mer penger enn det som var budsjettert i saken som ble vedtatt, siden vedtaket ble endret til å innbefattet innkjøp av ipad til flere vara enn det var budsjettert med. Dette er løst innenfor vedtatt ramme til Sentraladministrasjonen. atmål 3 Prosjektet Innovasjon i velferdsstaten er etablert i samarbeid med Telemarksforskning og KREM (Sosial entreprenør- og brobyggerorganisasjon) oppnåelse: God Larvik kommune, Telemarksforskning og sosialentreprenøren KREM har inngått et prosjektpartnerskap for å etablere prosjektet Sosial innovasjon i velferdsstaten. Det er gjennomført læringslaboratorier, aksjonsforskning, konferanser og samarbeidsprosesser mellom næringsliv og offentlige aktører, for å skaffe beslutningsgrunnlag inn mot 2012 for eventuell etablering av Nasjonalt senter for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap, eierskap, organisasjonsform og arbeidsform. atmål 4 Det er utredet muligheten for etablering av kommunale praksisplasser for ungdom som har falt ut av skole eller arbeid oppnåelse: God NAV og Thor Heyerdahl videregående skole har behov for slike praksisplasser i kommunen. I forbindelse med Strategidokumentet for er det vedtatt et resultatmål hvor alle kommunale enheter må tallfeste hvor mange praksisplasser de til enhver tid kan ha. atmål 5 For å minske frafall i videregående og høyere utdanning, etablere et forum for samarbeid mellom Larvik (som vertskommune og grunnskoleeier) og representanter for videregående og høyere utdanning oppnåelse: Delvis Tverrfaglig ledergruppe Oppvekst har hatt et møte med representanter fra videregående skole og prosjektet NY Giv for å få på plass en samarbeidsarena. Det ble besluttet at det skulle settes av en dag hvor det skulle jobbes i prosess med alle involverte etter mal fra kvalitet i oppvekst. Dette møtet ble utsatt, men avholdes våren atmål 6 Det er gjennomført et prosjekt med innbyggere som vertskap, såkalte "vertskapsambassadører" oppnåelse: Delvis Det er ikke gjennomført et prosjekt rettet generelt mot innbyggere som vertskap, men Opplev Larvik AS har valgt å kurse sine medlemsbedrifter i godt vertskap. Det har vært god deltakelse fra medlemsbedriftene. atmål 7 Ambisjonene fra Omdømmeprosjektet Agenda Larvik implementeres i oppstart av arbeidet med ny Kommunal planstrategi etter ny plan- og bygningslov oppnåelse: God Omdømmeprosjektet er foreslått innarbeidet som en del av beslutningsgrunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel i sak om planprogram Kommuneplanens samfunnsdel , vedtatt sendt på høring Årsevaluering Side 14

16 atmål 8 Prosjektet Utviklingsorientert informasjon startes for å sikre utvikling av et moderne web-system for informasjon, brukerdialog, e-demokrati og resultatsikring oppnåelse: Delvis Design-skissene er levert og gjennomgått av prosjektgruppa. På grunn av økonomi er det usikkert om det kan startes nytt prosjekt for teknisk implementering av designet. atmål 9 Et bredt sammensatt partnerskap etablerer en prosess med det formål å få prosjektet Orlogsbriggen Fredriksvern inn på statsbudsjettet oppnåelse: God Arbeidsgruppe er etablert. Stiftelsen Orlogsbriggen, Nasjonale festningsverk og Larvik kommune har gjennomført møter for å avklare videre arbeid med å koordinere fullførelsen ved utarbeidelsen av milepælsplan. Intensjonsavtaler mellom de involverte parter under utarbeidelse. Prosjektet og partnerskapssamarbeidet er beskrevet i høringsforslaget til Handlingsprogram for Kommunedelplan Stavern by. Det er søkt midler fra LUK i 2012 til prosjektledelse og kvalitetssikring av tidligere utarbeidet materiale som skal brukes i prospektet for prosjektet ved innsalg til statlige aktører. atmål 10 Rullering av handlingsprogrammene for Byplanene Stavern og Larvik er gjennomført oppnåelse: Delvis Handlingsprogrammet for Kommunedelplan Stavern by er vedtatt sendt på høring av kommunestyret i møtet Saken planlegges lagt frem for endelig vedtak til kommunestyrets møte i april. Som rapportert i 2. tertial: Grunnet ansettelses- og innkjøpsstopp er arbeidet med rullering av handlingsprogrammet for Larvik by gjennom vedtak i Strategidokumentet utsatt til atmål 11 Formingsveileder for Larvik by er vedtatt oppnåelse: God Formingsveilederen for Larvik by ble vedtatt i kommunestyret , sak 106/11. atmål 12 Strategiplan for sterkere integrering av innvandrergrupper er vedtatt oppnåelse: God Planen er laget av en arbeidsgruppe med representasjon fra sentrale enheter. Planen ble levert til politisk behandling i kommunestyret i desember. Kommunestyret vedtok å utsette behandlingen til februar Spesielt rettet mot Kommuneplanens samfunnsdel atmål 13 Utredning av samlokalisert Servicesenter og Bibliotek er startet. Informasjon til tilreisende og næringsaktører og behov/sambruk med Høyskolen i Vestfold vurderes. Begge elementer iht Kommuneplanens samfunnsdel ( Fjordbyen Larvik og Høyere utdanning ). oppnåelse: Delvis Avsatte prosjektmidler, kr til utredningen ble ikke benyttet på grunn av kommunens økonomiske situasjon i. Det er avholdt møter med HiVe og Heyerdahlinstituttet som mulige aktører og samarbeidsparter i utredningen. Disse viser positiv interesse for prosjektet, også med tanke på at dette kan bli en del av et framtidig Heyerdahl-senter. Andre aktuelle aktører er vurdert til å være Opplev Larvik, Vestfold fylkeskommune, Vestfoldmuseene IKS, Nasjonalt senter for sosial innovasjon, Gea Norvegica Geopark IKS m fl. Problemstillinger i forhold til å skille servicesenterfunksjonen fra rådhusfunksjonen for øvrig er utredet internt og vil måtte avklares i egen politisk sak. Årsevaluering Side 15

17 atmål 14 Utredning av et ressurs- og frivillighetssenter med fokus på folkehelse og levekår startes. Eventuell kobling mot utredningen under resultatmål 5 vurderes. Iht Kommuneplanens samfunnsdel ( Ressurssenter ). oppnåelse: Delvis Det har vært en utfordring å få fremdrift i disse vedtakene, som tangerer hverandre: Kommunestyre sak 101/10: Utredning av frivilligsentral. Ressurssenter vurderes inkludert i frivilligsentral. atmål 14, : Utredning av ressurs og frivillighetssenter atmål 8, 2012: Frivillighetssentral er etablert. atmål 11, 2012: Kommunalt lærings- og mestringssenter er etablert. En gjennomgang av begreper, eventuelt kryssende intensjoner og ny forankring av disse ulike målene må gjennomføres. Forprosjektet har ikke hatt forventet fremdrift, men kommunestyret har vedtatt å etablere frivillighetssentral i Ansvaret for dette er plassert i organisasjonen. For å lykkes i samhandlingsreformen vil antakelig en videre utvikling av de resterende vedtakene være en forutsetning. atmål 15 Prosjektet Transport og miljø er videreført og det er avklart om det skal utarbeides en Konseptvalgutredning i regi av Statens vegvesen for alternative løsninger på transport- og miljøutfordringene i Larvik. På bakgrunn av en KOU er det laget et program for prioritering av mindre tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik. oppnåelse: Delvis Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 082/11 i møtet : 1. Larvik kommune ber Statens vegvesen om å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for et område som er avgrenset av kommunedelplanen for Larvik by for å bestemme hvordan det overordnede trafikksystemet i Larvik bør utformes i fremtiden. Kommunen ønsker spesiell fokus på hvordan øst-vest trafikken gjennom det sentrale Larvik skal avvikles. 2. Larvik kommune forutsetter at Statens vegvesen dekker utgiftene til KVU en etter vanlige regler. Vedtaket er oversendt Vestfold fylkeskommune for videre/endelig avklaring. atmålet inneholder to forskjellige oppgaver. En KOU må utarbeides av, eller i samarbeid med, KMT. Statens vegvesen Region sør svarte på kommunens brev av Svaret bringer ikke Larvik kommune videre i prosessen med tanke på gjennomføring av en KVU/KS1-prosess. Sitat: Begrunnelsen for en eventuell statlig KVU i Larvik må være et reelt kommunalt/fylkeskommunalt ønske om en bypakke som inkluderer bompenger. Et eventuelt initiativ om bompengefinansiering må være politisk forankret i Vestfold fylkeskommune. Sitat slutt. Administrasjonen har fulgt opp saken i et eget møte med Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen på nyåret 2012, og det ser nå ut til at en har en felles forståelse av innholdet i en videre prosess. Samferdselsdepartementet beslutter om KVU skal gjennomføres. atmål 16 Oppstart av prosess for Indre havn i et partnerskap mellom Larvik kommune, Larvik Havn, Høgskolen i Vestfold, Heyerdahl-instituttet og berørte grunneiere. oppnåelse: Delvis Det forventes god måloppnåelse, men med kraftig forsinket fremdrift. Som rapportert i 2. tertial, har det vært stor usikkerhet tilknyttet fremdrift på avklaringer vedrørende fremtidens kommunikasjons- og trafikkløsninger for Larvik by. Grunnet innkjøps- og ansettelsesstopp er prosjektet kraftig forsinket, men ved årsskiftet er det avklart og prioritert at planprogram for arbeidet i Indre havn skal løses og leveres. Se vedtak i Strategidokumentet , Fokusområde Samfunnsutvikling, atmål 6: Planprogram for Indre havn er godkjent. Lokalisering og rammer for et Thor Heyerdahl Institute og bibliotek/servicesenter avklares i planarbeidet. Årsevaluering Side 16

18 atmål 17 En programkomité utarbeider og forankrer gjennomføringen av et program for markering av vannets år : Vannvittige sider ved vann! oppnåelse: God Gjennomført idémyldring, samarbeid med Opplev Larvik og Vannklynge Vestfold. Informasjon utarbeidet og lagt ut på kommunens internettside Stand med informasjon og utdeling av vannflasker i forbindelse med Waterweek i juni. Tema på miljødagen 2. september. Temadag om vann i samarbeid med samfunnskontakt og bibliotek i november. Det var ikke avsatt spesielle midler til å markere årets tema, noe som begrenser mulighetene i et år med fokus på økonomisk tilpasning. atmål 18 Kommunen har etablert prosjektet Regional strategi i et partnerskap med andre sentrale aktører, iht Kommuneplanens samfunnsdel ( Regionalt grep ). oppnåelse: Delvis Ambisjonen var å ha etablert prosjektet høsten. Grunnet innkjøps- og ansettelsesstopp ble ikke dette mulig å gjennomføre. Prosjektet er i stedet foreslått lagt inn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og ligger som en del-levering i dette arbeidet, iht forslag til planprogram vedtatt sendt på høring av kommunestyret Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet Arbeid med strategier, planlegging, utredninger, prosjekter og tiltak for å nå sammensatte og brede problemstillinger innen samfunnsutviklingen, har blitt lidende grunnet den økonomiske situasjonen i kommunen. På kort sikt synes dette i en gjennomgående svakere måloppnåelse på relativt enkle utviklingsoppgaver i forhold til tidligere år. Det vurderes at dette får følger for kommunens evne til over tid å posisjonere seg i forhold til fremtidens utfordringer, innen både samfunns- og tjenesteutviklingen. Det vurderes som særdeles viktig at det i neste planperiode fokuseres sterkt på gjennomføring av vedtatte vekst- og velferdsstrategier, og at en i enda større grad benytter alle tilgjengelige verktøy og virkemidler for å nå vedtatte mål. Potensialet for å oppnå bedre resultat i forhold til ønsket samfunnsutvikling er stort i Larvik og kommunen vurderes å være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer enn tidligere i kraft av etablerte samarbeidsarenaer, vedtatte mål og strategier. Det er gledelig at NAV Larvik leverer gode resultater, det gir grunn til optimisme både for brukergruppen, et voksende arbeidsmarked og fremtidig verdiskaping og velferdsutvikling i regionen. Årsevaluering Side 17

19 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Med brukergaranti: Byggesaker 6 Reduksjon i gebyret iht Gebyrregulativet. Med brukergaranti: Detaljerte 0 reguleringsplaner Med brukergaranti: Eierseksjonssaker 1 Ingen alvorlige konsekvenser Med brukergaranti: Avklares med mottaker av tjenesten som beskrevet i 16 Feiertjenesten tjenestebeskrivelsen. Innkreving av skatt 0 Med brukergaranti: Larvik kommunes nettsted 1 Nedetid på nettet. Larvik Overformynderi 0 Med brukergaranti: Oppmålingssaker 0 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 0 Sammenføying av grunneiendom 0 Sommervedlikehold av 0 kommunale veier Med brukergaranti: Tilsyn med piper og ildsteder Tjenestetilbudet i Samfunnskontakt Tolketjenesten muntlig tolkning og skriftlig oversettelse Vintervedlikehold av kommunale veier Avklares med mottaker av tjenesten som beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Ikke overholdt frist på 24 timer for tilbakemelding til kunder. Avvik er varslet avdelingen Post-/arkiv og egne rutiner er innskjerpet. Årsevaluering Side 18

20 Fokusområde: Kultur ater styringsmål Et tilrettelagt kulturtilbud for brukere hvor dette er nødvendig for deltagelse Kulturtilbud funksjonshemmede Antall brukere i % av antall registrerte brukere i Omsorgstjenesten for funksjonshemmede. Verket - antall aktive pr semester 48 % 48 % 50 % 50 % 50 % Ny i. Viser oppslutning om tilbudet. Kulturskrinet Antall ganger en elev i gjennomsnitt deltar i opplegg fra kulturskrinet. 5,0 6,5 6,5 6,5 6 Tilfredshet med deltakelse og tilbud at fra brukerundersøkelse annethvert år % Gjennomsnittlig tilfredshet med tilrettelegging for deltakelse i % av totalt antall deltagere. Første måling (i 2012) vil klargjøre hvor stor utfordringen er. Kommentarer Verket antall aktive pr semester: Dagens økonomiske ramme dekker deltakelse for mennesker innen psykisk helsearbeid. utmeldinger grunnet bortfall av aktivitetstilbudet innen fysisk aktivitet innmeldinger via NAV og tiltaksarrangører kraftig redusert grunnet krav om medfinansiering for å benytte seg av tilbudet. Årsevaluering Side 19

21 Kulturinstitusjoner med mange brukere Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i % av antall elever i grunnskolen. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket % 60 % 56 % 56 % 55 % Viser interessen for biblioteket som kulturelt møtested. Nasjonalt gjennomsnitt i 2010: 4,4. Vestfold bykommuner gjennomsnitt i 2010: 5,8. 4,5-5,0 3,9 4,4 Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år 45 % - 60 % 57,2 % 65 % Kommentarer Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket: Antatt besøk er stipulert for høyt. Tiltak for økning av besøk er foreslått i virksomhetsplanen for Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år: Bruken av MappaMi er på et akseptabelt og allerede høyt nivå. Antall brukere vil derfor ikke øke like raskt i de neste årene. God oppslutning om kultur- og idrettsforeninger Andel under 20 år aktive i idrettsforeningene t ut fra oversikt fra de foreningene som søker om tilskudd fra kommunen i prosent av antall under 20 år totalt. : Totalt av = 46 %. Andel aktive under 18 år i kulturforeningene 51 % 53 % 66 % 46 % 66 % t ut fra oversikt fra de foreningene som søker om tilskudd fra 40 % 41 % 42 % 42 % 42 % kommunen i prosent av antall under 18 år totalt. 2010: Totalt av Kommentarer Andel under 20 år aktive i idrettsforeningene: Tallene for aktive under 20 år i idrettsforeningene er hentet fra Norges Idrettsforbunds idrettsregistreringen pr lag har ikke registrert noen medlemstall. Det er totalt 49 av 54 klubber som har registrert medlemmer. Foreløpig en nedgang på 1025 medlemmer fra Andel aktive under 18 år i kulturforeningene; Det er en nedgang i antall medlemmer, men prosenten av antall under 18 år er konstant. God utnyttelse av de kommunale idrettshallene Gjennomsnittlig belegg på ettermiddag og kveldstid kl for de kommunale idrettshallene % 89 % 95 % 93 % 95 % Stavernshallen, Bommestadhallen, Kveldehallen, Farrishallen Kommentar Bommestadhallen 87 % - her er det totalt 4 timer som ikke er leid ut. Disse var leid ut fra start av, men er sagt opp. Nye ikke kommet inn. Farrishallen 100 % - her har blant annet Larvik basketballklubb fått flere timer. Kveldehallen 84 % - ikke en eneste time leid ut på fredager (totalt 5 timer). Stort sett bare brukere fra Kvelde. Stavernhallen 100%. Årsevaluering Side 20

22 ater resultatmål atmål 1 Eksisterende løypenett har fått en oppgradering i et samarbeid mellom kommunen og LOT. oppnåelse: God Arbeidet med tiltak i Larvik og Omegns Turistforenings (LOT) hovedløype for ski ble startet allerede sesongen 2009/2010. Hovedmålet var å bedre fremkommelighet for kommunens skiløypemaskiner. Kommunen har gitt tilskudd til utbedringer med totalt kr i 2009/2010 og kr i. Gjenstående utbedringer både i Brunlanes og Vestmarka er planlagt avsluttet høsten Arbeidet vil bli utført av Larvik Ski og Nanset IF i samarbeid med LOT og grunneiere. atmål 2 Beslutningsgrunnlag for et eventuelt framtidig svømmeanlegg/badeland foreligger. oppnåelse: Delvis Med bakgrunn i mulighetsstudie om sambruk av Farrishallen og nye Mesterfjellet skole vil det bli lagt frem en politisk sak våren atmål 3 Det foreligger helhetlig plan for fysisk aktivitet for de nye oppvekstområdene. oppnåelse: Delvis Planen legges inn som en del av arbeidet med ny kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv atmål 4 Prosjekt Aktiv skolegård er igangsatt. Prosjektet retter seg mot aktivitetsanlegg i skolegårder. oppnåelse: God Er lagt inn som et temaområde i ny kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv atmål 5 I samarbeid med EU-prosjektet KRUT er det gangsatt minst ett nytt prosjekt med aktiviteter for barn med spesielle fysiske eller psykiske behov. oppnåelse: God EU-prosjektet har innbefattet studier i Sverige, Danmark og Norge. Prosjektplan for området er under utvikling. 2 nye tiltak ble igangsatt ved skolestart. atmål 6 Seniorteater er igangsatt som et samarbeid mellom pleie og omsorg og kultur. oppnåelse: Delvis Utredning er igangsatt. Det er søkt om statlige midler, svar er ennå ikke mottatt. Forsøksprosjekt igangsettes atmål 7 Utbygging av idrettsarenaer har ført til at det arrangeres minst 4 nasjonale og ett internasjonalt idrettsarrangement årlig. oppnåelse: God Larvik Turns årlige nasjonale Petter Wessel cup i håndball for aldersbestemte lag. Larvik Håndballklubb internasjonale deltagelse i Champions League med historisk gull. NM skateboard på Lovisenlund Skatepark august. Nordisk Mesterskap i Team Gym Senior i Arena Larvik 12.november. NM nattorientering v/larvik orienteringsklubb. atmål 8 Det er gjennomført en kulturhøring og en idrettshøring som bakgrunn for strategiske veivalg. oppnåelse: Delvis Høringene ble utsatt til 2012 på grunn av økonomiske innsparinger, endringer av rammen til kultur. Idrettshøring gjennomføres i forbindelse med rullering av KDP for idrett og friluftsliv atmål 9 Kommunens organisering knyttet opp mot kulturminnevern er avklart. oppnåelse: God Organiseringen er avklart fordelt mellom Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata, Utviklingsavdelingen, LKE og Kultur, idrett og fritid. Årsevaluering Side 21

23 atmål 10 Utrede Let s make an opera som samarbeidsprosjekt mellom grunnskolen og kulturskolen. oppnåelse: God Utredningsarbeidet er igangsatt, det er bevilget utviklingsmidler fra staten til forprosjektet Teaterfabrikken. Teaterfabrikken ble igangsatt på 2 skoler høsten, et av prosjektene ble avsluttet høsten og et avsluttes vinteren atmål 11 Arbeidet med forestillingen Fargespill der musikk, dans og rytmer fra ulike kulturer møtes, er igangsatt. oppnåelse: God Fargespill Larvik har hatt ukentlige øvelser for ungdom i alderen år med ca 30 deltakende ungdom i Kongegata, i tillegg til ukentlige øvelser for ca 60 elever på Verdensmesteren mottaksskole. Fargespill Larvik deltok under åpning av kulturnatta. atmål 12 Høsten gjennomføres et aktivitetsprogram i samarbeid med Vestfoldmuseene innenfor EU-prosjektet Vesterhavets kulturarv (KASK). oppnåelse: God Aktivitetsdag i forbindelse med Vesterhavets kulturarv ble gjennomført søndag 18. september med ca 300 besøkende på museet. De internasjonale foreningene deltok med mat, underholdning og utstilling. ater resultatmål forskjøvet fra tidligere år atmål Framtidig formidling av Kaupangs historie er avklart oppnåelse: Mangelfull Det har gjennom året vært avholdt møter mellom Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune og Vestfoldmuseene IKS for å avklare betingelser knyttet til at Vestfoldmuseene skal drifte det nedskalerte formidlingskonseptet på Kaupang, slik dette er vedtatt av Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune. De tre partene har ved utgangen av fortsatt ikke kommet til enighet om økonomiske rammer for drift av vedtatt konsept, og har derfor så langt ikke lagt dette fram til politisk behandling. Årsevaluering Side 22

24 Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet Året har vært preget av stram økonomi. Noe som selvsagt har hatt innflytelse på måloppnåelsen. Likevel vurderes samlet måloppnåelse som god. Særlig gjelder dette styringsmålene. Det samme kan sies om resultatmålene, men her vil en del utredningsarbeid måtte fortsette i Nedgangen i antall medlemmer i lag og foreninger er en nasjonal trend. Organisasjonsstruktur og interesse for organisasjonsarbeid er avtagende. Flere er kulturelt og idrettslig aktive enn tidligere, men stadig flere ønsker å utøve sine aktiviteter utenom lag og foreninger. Foreningsarbeid er ikke så populært som tidligere. Utfordringen i framtida vil være å finne nye strukturer og støtte opp om stor aktivitet i det brede laget av folket. Bruk av idrettshaller har noe lav måloppnåelse som skyldes at fredag har blitt en dårlig dag i forhold til leie. Dette henger sammen med at mange kultur og idrettsaktiviteter har problemer med å samle utøvere på fredager. Fredag har blitt en del av helgen. Dette merkes i de fleste aktiviteter. ene er omfattende og angår mange enheter i kommunen. Samarbeide på tvers av enheter har i vært svært vellykket. Dette gjelder ikke minst samarbeid kultur og oppvekst, likeledes kultur og omsorg. Kulturens betydning i flere sektorer blir sett på som stadig viktigere. Kultur som redskap for å oppnå andre mål blir viktigere noe som forskning dokumenterer. Samarbeid ut over kommunens og landets grenser er viktig å videreføre. Mye positivt har kommet ut av internasjonalt samarbeid og ført blant annet til igangsatte aktiviteter for barn med spesielle behov. Påbegynt planarbeid får stor betydning for framtiden. Dette gjelder særlig for idrett og friluftsektoren. Svakere økonomi kan føre til mindre aktivitet innenfor fokusområdet. På sikt vil dette få konsekvenser for styringsmålene hvor mengden deltakere fort vil reduseres. Desto viktigere vil det da være å øke samarbeidet for å oppnå målene. ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om og legge til rette for dialog og tilpassning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Med brukergaranti: Kommunale lokaler, idretts- og 0 svømmehaller Med brukergaranti: 0 Kulturskolen Larvik bibliotek 0 Støttekontakt 0 Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med fysisk / psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til kulturformål Årsevaluering Side 23

Årsevaluering 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012

Årsevaluering 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål...

Detaljer

Rapport 2. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Rapport 2. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene Rapport 2. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål...

Detaljer

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Tertialrapportene er delt opp i følgende: 1. tertial som omfatter perioden januar - april 2. tertial som omfatter perioden mai - august 3. tertial

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012

Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012 STRATEGIDOKUMENT 2013-2016 Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Organisasjon Økonomiplan 2014-2017 og økonomiske oversikter STRATEGIDOKUMENT 2014-2017

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015 Bakgrunnsdokumenter Økonomiplan 2012-2015 Betalingssatser og gebyrer Omtale av rapporteringsområder Rammer for Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

Rådmannens kommentarer side 1

Rådmannens kommentarer side 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for året 2011 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet redegjør detaljert for kommunens økonomiske resultat. Budsjett for 2011 ble vedtatt som del av handlingsprogrammet,

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Oppstart av Lier frisklivssentral. Tidsreisen nytt sommerferietilbud for barn.

Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Oppstart av Lier frisklivssentral. Tidsreisen nytt sommerferietilbud for barn. Årsrapport 2014 Noen glimt fra året som gikk Oppstart av Lier frisklivssentral. Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Arbeid med masterplan og strategisk plattform for fjordbyen. Tidsreisen nytt

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer