Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsevaluering 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012"

Transkript

1 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål... 6 ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: KULTUR ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: OPPVEKST ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: HELSE OG OMSORG ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: ORGANISASJONSUTVIKLING ater styringsmål FOKUSOMRÅDE: ØKONOMI Overordnet økonomistyring Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet Hovedresultater Økonomisk oversikt driftsbudsjett/-regnskap Kommentarer til driftsregnskapet Rapporteringsområdenes resultater Vurdering av resultatoppnåelse, eventuelt korrigerende tiltak Overføring av merforbruk / mindreforbruk Økonomisk oversikt investeringsbudsjett/-regnskap Kommentarer til investeringsregnskapet Rapport - investeringsprosjekter DEL RAPPORTERINGSOMRÅDER FORMANNSKAPET Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Lønnsreserve/ tilleggsbevilgninger Folkevalgte styringsorganer Skatteoppkreveren i Larvik Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner RAPPORTERINGSOMRÅDER OPPVEKSTKOMITEEN Årsevaluering Side 1

3 Fellesområde oppvekstenhetene Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Barne- og ungdomstjenester Barneverntjenesten Ikke-kommunale barnehager RAPPORTERINGSOMRÅDER IDRETT- OG KULTURKOMITEEN Kultur, idrett og fritid Samfunnskontakt og bibliotek Kirker og kirkegårder RAPPORTERINGSOMRÅDER OMSORGSKOMITÉEN Fellesområde pleie og omsorg Omsorg nordøst Omsorg sentrum Omsorg sørvest Omsorgstjenesten for funksjonshemmede Helse- og rehabiliteringstjenesten Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse NAV - kommune Arbeid og kvalifisering Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern RAPPORTERINGSOMRÅDER NÆRING-, MILJØ- OG TEKNIKK- KOMITEEN Kommunalteknikk vei, park og friområder Kommunalteknikk vann, avløp og renovasjon Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata Larvik brannvesen Eiendomsforvaltning RAPPORTER Rapport - likestilling Rapport revisjon av ISO-sertifisering Rapport meldingsordningen for innbyggere Rapport - sykefraværsprosjektet (sluttrapport) Årsevaluering Side 2

4 DEL 1 Årsevaluering Side 3

5 Fokusområde: Natur og miljø ater styringsmål Begrense forbruket av ikke-fornybare ressurser Andel husholdningsavfall som går til materialgjenvinning Mål Antall tonn avfall i alt i var , en nedgang på 679 tonn fra Målet angir mengde utsortert glass, metall, papp, papir og plast, i % av antall 49,9 % 57,6 % 52 % 59,3 % tonn husholdningsavfall (eksklusiv hvitevarer) fra hytter og hus. Gjennomsnittlig for de 9 Vestfoldkommunene Vesar har innsamling for i : 58,9 %. Kommentar De mest markerte endringene fra 2011 til har vært en viss nedgang i sum husholdningsavfall totalt (med hytter), en liten nedgang i mengde matavfall mens det for innsamlet mengde plast har økt. Vedtatt mål for er 52 %, men prognosen som ble antydet for (i 2. tertialrapports kommentarer) var på ca 57 %. Redusere tilførselen til naturen av miljøgifter og naturfremmede stoffer Mål Kvaliteten på slam fra Lillevik renseanlegg Antall tonn produsert slam med jordbrukskvalitet i % av total mengde produsert slam Renseeffekt for fosfor ved Lillevik renseanlegg % fosfor som fjernes av mengde som kommer til renseanlegget Krav til rensing er 90 % Reduksjon i avfall hentet ut fra friområder ut fra at behovet er redusert Antall tonn avfall hentet inn fra friområder i 2009: 18 tonn (900 sekker à 20 kg). Mål om å redusere dette i omfang målt i % ift Gjennomføring av målet er avhengig av effekt av holdningstiltak for å få redusert tilførsel av avfall 100 % 100 % 100 % 100 % 94,2 % 95 % 90 % 94,8 % - 34 % 30 % 33 % Årsevaluering Side 4

6 Mer bærekraftige kommuner i praksis Mål Badevannet tilfredsstiller EU-krav Antall badeplasser med god badevannskvalitet i forhold til antall badeplasser undersøkt (> 100 TKB44/100 ml vann) Andel prøver av drikkevannet som oppfyller krav til kvalitet Prøver med tilfredsstillende lavt innhold av tarmbakterier. Antall nye bedrifter sertifisert som miljøfyrtårn Antall bedrifter i alt pr med slik sertifisering: 66 Antall km vannledning av asbestsement som er fornyet hadde kommunen 110 km vannledninger av asbestsement. Måltallene for 2014 og 2015 bygger på forutsetning om at det bevilges 8 mill kr hvert år til formålet. 91 % 98 % 90 % 93 % 100 % 100 % 100 % 100 % , Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett, eller som har fått godkjent separat avløpsløsning Økningen målsatt pr år er en kombinasjon av kommunalt avløpsnett og de som får godkjent separat avløpsløsning. Ca hytter pr Av disse har 808 hytter kommunale avløpsløsninger, har private anlegg og betaler kommunale gebyrer for dette Økt nivå på antall syklister i % av antall syklister som er målt i Tellepunkter (2 stk): Gloppe bru : 108 syklister (i løpet av 4 timer) og 284 i 2011 (tilsvarende tid på året). Nansetgata (gågata ved Amfi) : 73 syklister, og 81 i % 20 % Se komm Økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste som slipper ut mindre CO2 enn 110 g/km Antall biler i 2010: 1, i.: 70 Kommentarer: Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning: Økningen i antallet skyldes kommunens engasjement i graving av vann og avløp ved hytteområdene både i Tjølling og Brunlanes. Økt nivå på antall syklister i % av antall syklister som er målt i 2010: Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å følge opp tellingen av syklister i. Det planlegges å sette ned automatiske tellestasjoner i Økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste som slipper ut mindre CO2 enn 110 g/km: Målet med økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste med CO2 utslipp lavere enn 110g/km ble ikke helt nådd. 14 varebiler som ble kjøpt ut fra en leasingavtale hadde et høyere utslipp enn de minste bilene, men biltypen var nødvendig for å sikre transport av ulike nødvendige artikler (hjelpemidler osv) til de som trengte dette. Årsevaluering Side 5

7 ater resultatmål atmål 1 Utarbeide handlingsprogram i forlengelse av sykkelplanen. Måloppnåelse: God. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret atmål 2 Gjennomføre minst 3 av tiltakene i handlingsprogrammet for økt sykkelbruk. Måloppnåelse: Delvis. Fremleggelse av sykkelplan er oversendt kommunens prioriteringsliste til fylkeskommunen. De midlene en har hatt i inneværende år har gått til TS-tiltak i Heibergsgt., Frostvedtveien, Kongegate, Øvre Bøkeligate og Gamle Kongevei. Det vil også bedre trafikkbildet for syklister. atmål 3 Kommunedelplan camping under arbeid. Måloppnåelse: God Planprogrammet ble vedtatt i Kommunestyrets møte den , sak 155/12. Høsten er det foretatt befaringer på alle campingplassene i kommunen. Det er sendt ut karter til den enkelte campingplassdriver for å få oversikt over ambisjonene for den framtidige utviklingen av næringen. atmål 4 Plan for gang- og sykkelvei, FV 303 Hem-Sandefjord grense er startet opp. Måloppnåelse: Mangelfull Det mangler gang-/sykkelveg på strekningen Enga-Hem. Ca 200 meter av denne strekningen ligger i Larvik kommune. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Arbeidet er ikke igangsatt i. Vegvesenet foreslår prosjektet Enga Hem inn i handlingsprogram for fylkesvegnettet Det avventes derfor en felles prosess med Sandefjord kommune og vegvesenet. Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet ble vedtatt av Fylkestinget i desember, sak 72/12. Det aktuelle prosjektet ligger inne for gjennomføring i 2014 med en bevilgning på 20 mill kr. Prosjektet gjennomføres dermed, men ikke i kommunal regi. atmål 5 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Hem-Santra, Rv 303, er vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull Det var øremerket kr til planarbeidet i. I kst-sak 118/12 ble det besluttet å fordele disse midlene til andre gang/sykkelvei-prosjekter som har startet opp og som manglet sluttfinansiering. Planarbeidet er derfor ikke startet opp på denne strekningen. atmål 6 Plan for gang- og sykkelvei, FV 104 (øvre del av Nansetveien) er vedtatt. Måloppnåelse: Delvis Arbeidet er varslet igangsatt og Cowi AS har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for strekningen. Geotekniske vurderinger er gjennomført. Arkeologiske undersøkelser gjennomføres ikke for strekningen. Statens vegvesen, E18-prosjektet, har budsjettert med 10 mill kr til bygging av den aktuelle gang- /sykkelvegen, som et resultat av mulig økt trafikk i Nansetgata når ny E18 med antennepunkt står ferdig. Det forutsettes at reguleringsplanleggingen forestås og bekostes av Larvik kommune. Avtale skal utarbeides. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. kst-sak 118/12. Det er utarbeidet et reguleringsplanalternativ 2 og de to alternative forslagene til løsning ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Planutvalgets møte den , sak 280/12. Årsevaluering Side 6

8 atmål 7 Planer for gang- og sykkelveier i Brunlanes er vedtatt for strekningene (i prioritert rekkefølge): Søndersrød-Berg Skårabakken-Hummerbakken-Berg A. Søndersrød-Berg Måloppnåelse: Delvis Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen med arkeologiske funn. Det gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Rapport fra registreringene forelå ved utgangen av Reguleringsplanforslaget er under utarbeidelse av Cowi AS, i samarbeid med Larvik kommune. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling den , og lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist Statens vegvesen hadde innsigelser til planforslaget, og planforslaget ble lagt fram til ny 1. gangs behandling i Planutvalgets møte den , sak 277/12. Det kom innsigelser til planforslaget som ikke var ventet. Målet om sluttbehandling av planen i løpet av ble derfor ikke nådd. B. Skårabakken-Hummerbakken-Berg Måloppnåelse: Delvis Konsulenten skal gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan og bestemmelser. De arkeologiske registreringene er sluttført med arkeologiske funn på strekningen. Rapporten er mottatt fra fylkeskommunen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling den og lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist Statens vegvesen hadde innsigelser til planforslaget, og planforslaget ble lagt fram til ny 1. gangs behandling i Planutvalgets møte den , sak 0097/13. Det kom innsigelser til planforslaget som ikke var ventet. Målet om sluttbehandling av planen i løpet av ble derfor ikke nådd. atmål 8 KOU: Vei og vedlikehold for er vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull Arbeidet med utredningen er startet. Det er inngått avtale med Asfaltteknisk Institutt for å verdifastsette vegkapitalen, dette er gjennomført sommeren. Det skal gjennomføres registrering og analyse av eksisterende veinett. Analysere status og behov for langsiktig veivedlikehold. Gjennomføre verksted og befaring med NMT-komiteen april Skrive ferdig utredningen og levere til politisk behandling i juni atmål 9 Miljødag er arrangert. Måloppnåelse: God Tema for årets dag var Bøkeskogen med fokus på forvaltningsplanen som revideres av Fylkesmannen i Vestfold. Dagen ble en suksess, ikke minst på grunn av innsatsen til flere lokale og regionale aktører. Programmet var fyldig og hadde noe for alle aldersgrupper. Et slikt program hadde ikke vært mulig uten en meget velvillig og positiv holdning til dette opplegget fra mange aktører. Foredragssalen var full under alle foredragene og foredragsholderne berømmes for engasjementet de skapte. Neste år arrangeres Larvik kommunes miljødag på den nærmeste tirsdag til Verdens miljødag som feires 5. juni hvert år. atmål 10 Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger. Måloppnåelse: God Følgende er utført: a) Marius bryggepark parken er nå gjort klar til bruk. b) Lekeplassen på Torstrand Torg satt opp gjerde og det som gjenstår er montering av lekeplassutstyr. Torstrand vel overtar vedlikeholdet etter avtale. c) Kronprinsen parken er satt i stand og oppgradert etter utomhusplan. atmål 11 Starte utbygging av UV-anlegg på Gopledal Vannverk. Måloppnåelse: God Tiltaket ble fysisk startet opp på Gopledal i oktober måned og vil være klar til november I tillegg til UV-anlegget skal det bygges et spylebasseng. Årsevaluering Side 7

9 atmål 12 Ha utarbeidet plan i samarbeid med LKE, for Enøk-tiltak i egne anlegg med fokus på tiltak for bygninger, veilys og vann og avløpsanlegg. Måloppnåelse: Delvis Det er enighet om en plattform for videre arbeid med Enøk-tiltak. Gjennomført ENØK-kurs for driftsteknikere. Videreføring av prosjektet i atmål 13 Ha utviklet retningslinjer for innkjøp mht miljøpåvirkning og livsløpskostnader. Måloppnåelse: God Retningslinjer ble utarbeidet i 1. halvår og fulgte med som vedlegg til 2. tertialrapport. Retningslinjene implementeres i alle konkurranser. atmål 14 Eget skoleopplegg for vann, klima og miljø tatt i bruk i skoleundervisningen. Måloppnåelse: Mangelfull Ingen skoler har tatt i bruk dette undervisningsopplegget. Temaene dette opplegget omhandler er allerede ivaretatt av andre undervisningsopplegg i skolene. atmål 15 Lokal forskrift om separate avløpsanlegg er utarbeidet. Måloppnåelse: Mangelfull. På grunn av for liten kapasitet i administrasjonen har utarbeidelse av denne ikke blitt prioritert. Fremmes i atmål 16 Arbeid med miljøinformasjonsprogram er startet opp. Måloppnåelse: God Arbeidet er godt i gang og kommunikasjonselementet er digitalisert og arbeidsgrupper er i gang med arbeidet med internettportalen. Av planlagte elementer som er under utvikling kan nevnes å designe og implementere en verktøypakke som kan brukes av alle enheter i kommunen som inkluderer internettportal, kommunikasjonselement og aktivitetspakke. Kommunikasjonselementet skal benyttes av alle enheter i kommunen i miljørelaterte sammenhenger. Bruk av referansegrupper og vektlegging av deres innspill vil fremdeles være en viktig faktor i det videre arbeidet. Forankring og aksept i alle enheter vil være avgjørende for prosjektets suksess. Årsevaluering Side 8

10 Kommunestyrets vedtakspunkt 16: Rådmannen legger frem en plan for å skifte kommunens bilpark til el- eller hybridbiler der dette er hensiktsmessig. Det legges samtidig frem forslag til ladestasjoner for elbiler med finansiering. Rådmannen la fram sak til kommunestyret som ble behandlet Der ble følgende vedtatt «El-hybridbiler brukes der rådmannen finner det hensiktsmessig ut fra miljøhensyn. Vedtaket vil bli lagt til grunn i et konkurransegrunnlag som vil omhandle rammeavtale for kjøp og leie av biler for Larvik kommune.» KMT og Sentraladministrasjonen har vært i kontakt med Transnova for å få avklart støttemuligheter til dette. Det var i år ikke støtteordninger for/rettet til kommunene. Med kommunens mangel på fri økonomi har det ikke vært mulig/prioritert å fremskaffe en finansiering for ladestasjoner i år. Plan for ladestasjoner fra 2009 anses fremdeles som gjeldene og gjennomførbar, men finansiering til gjennomføring, eller delvis gjennomføring, er ikke til stede. Kommunestyrets vedtakspunkt 24: Rådmannen legger frem en forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning i kommunen våren, gjerne i samarbeid med lag og foreninger i nærmiljøene. Rådmannen la frem i 1.tertialrapport en melding: «Rådmannen har ikke hatt kapasitet til å fremme egen handlingsplan for beplantning og forskjønning dette året.» Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Det er god måloppnåelse knyttet til de 3 styringsmålene slik disse er formulert og vedtatt. Av 11 styringsindikatorer er det bare ett som har et resultat som er svakere enn det som er målsatt. Det gjelder økt nivå på antall biler i kommunale tjeneste med CO2 utslipp. Her ble resultatet 10 biler mindre enn målsatt. Dette skyldes at 14 varebiler som ble kjøpt ut fra en leasingavtale med høyere utslipp enn 110 g/km. Denne biltypen var nødvendig for å sikre transport av ulike nødvendige artikler til hjemmetjenester. Når det gjelder de 16 resultatmålene er 7 av disse rapportert med god måloppnåelse, 4 av målene er delvis oppnådd og 5 er mangelfulle. Mange av de mangelfulle resultatene skyldes blant annet for svak kapasitet og bevilgninger som ikke er tilstrekkelige, samt innsigelser på planarbeider. I en del tilfeller er aktiviteter satt i gang på resultatmålene, men gjennomføringen er forsinket eller har tatt lengre tid enn planlagt. Rådmannen antar at forventninger og krav til kommunen innen tema miljø/energi blir forsterket. En utfordring fremover blir å sikre høy faglig kompetanse i egen organisasjon, tilknytning til gode faglige nettverk, samt samhandling med andre samfunnsaktører om gode løsninger. Natur og miljø er fokusert i rådmannens forslag til Kommuneplanens samfunnsdel -2020, og i vedtatt planstrategi for inngår rullering av Klima- og energiplan. Årsevaluering Side 9

11 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Miljø og bærekraftig utvikling 0 Med brukergaranti: Renovasjon 0 Med brukergaranti: Vann og avløp 1 Vedlikehold av parker og friområder 0 Kommentar: Vanskelig vannlekkasje i Stavern medførte at noen abonnenter var uten vann i 32 timer. De berørte har fått deler av vanngebyret tilbakebetalt. Årsevaluering Side 10

12 Fokusområde: Samfunnsutvikling ater styringsmål Økt folketall og gunstig befolkningssammensetning som forutsetning for vekst og velferd Befolkningsvekst i % Mål 0,2 % 0,8 % 1,0 % 0,4 % Andel av befolkningen i aldersgruppen 0-18 år Prognose: Statistisk sentralbyrå, alternativ MMMM (middels nasjonal vekst). Vekst i aldersgruppen år 22,9 % 22,7 % 22,9 % 22,5 % 0,8 % 1,4 % 1,4 % 0,3 % Kommentar For alle indikatorene gjelder at tall fra SSB ikke er tilgjengelig før juni Et høyere utdanningsnivå blant innbyggerne Andel av befolkningen med universitets-/høgskoleutdanning Tall for Vestfold i 2010 er 25,2 % og for hele landet 27,8 %. Kommentar Tall fra SSB er ikke tilgjengelig før juni Mål 22,5 % 23,4 % 23,0 % Se komm En mer attraktiv kommune for næringslivet Larviks plassering i Nærings NM De indikatorene som legges til grunn er; 1) Etableringsvekst, 2) Lønnsomhet, 3) Vekst, 4) Næringslivets størrelse Rangering i % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Andel av befolkningen år som pendler ut av Larvik Ny i Rangering i antall nyetablerte foretak i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Netto tilvekst av foretak rangert i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Kommentar Tall for er ikke tilgjengelig pr dd Mål pl 4 pl 1-2 pl 22,8 % 23,2 % 23,2 % 4 pl 3 pl 1-2 pl 1 pl 3 pl 1-2 pl Se komm Se komm Se komm Se komm Årsevaluering Side 11

13 Redusere ulikhet i levekår blant innbyggerne Mål Andel frafall (drop-out) fra Thor Heyerdahl videregående skole Skoleåret var inntaket elever, 60 hadde avbrudd, noe som gir 3,6 % frafall på Thor Heyerdahl vgs, målt i perioden skoleslutt. Samme skoleår var gjennomsnitt i fylket 3,8 %. NAV - Sosialstønad Andel brukere som mottar stønad kortere enn 6 måneder 4,1 % 3,6 % 3,5 % 3,0 % 55 % 56 % 60 % 59 % Totalt antall klienter i 2011 var 950. Gjennomsnitt for kommuner i gruppe 13 i 2011 er 65,1 %. NAV Stønadstid sosialstønad måneder Ny i Gjennomsnittlig stønadstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste 12 måneder. NAV Introduksjonsprogram (flyktninger) Andel brukere som er kommet ut i arbeid eller utdanning etter gjennomført introduksjonsprogram Antall avsluttede deltakere ved introduksjonsprogrammet i 2011 var 28. NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak 6,8 5,8 6,2 4,5 48 % 43 % 55 % 57 % 70 % 76 % 70 % 89 % NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet med overgang til arbeid eller utdanning (får ikke lenger ytelser fra NAV) 29 % 48 % 50 % 47 % Antall ungdom (18-25 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder NAV sosialhjelp. Brukernes tilfredshet med tjenesten de mottar er gjennomgående på nasjonalt gjennomsnitt NAV - Brukertilfredshet Andel som får den servicen de trenger hos NAV Mål 60 % 71,5 % 64 % 78,3 % Årsevaluering Side 12

14 Alle innbyggere skal gis et botilbud Antall bostedsløse uten bolig over 3 måneder Indikerer at det å være uten bolig over tid er uakseptabelt. Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder Gjelder alle med behov for ny bolig, også de som ikke er bostedsløse (Utleieboliger og omsorgsboliger.) Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste Ny i 2011 Gjelder alle som blir vurdert som reelle boligsøkere. Estimat 2010: 120 Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig Mål utleie og 46 omsorg 13 utleie og 48 omsorg 3 11 utleie og 51 omsorg Ny i % 41 % 70 % 43,7 % Viser kommunens evne til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Estimat 2010: 60 % Kommentarer: Samlet for indikatorene: Antall boligsøkere er stabilt høyt og det er få ledige utleieboliger. I følge NAV har 13 personer midlertidig botilbud. Uten flere utleieboliger vil antall personer i midlertidige botilbud fortsatt være høyt. For å holde ventetid på bolig lavest mulig, blir alle med mulighet til å kjøpe bolig, tilbudt Startlån. Flere har benyttet seg av dette. Et godt tilbud til vanskeligstilte for å beholde egen bolig Antall lån og tilskudd gitt til tilrettelegging/utbedring av egen bolig Mål Dersom søknad ikke er urealistisk, vil den innvilges. Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker skal være Svært god Plan-, oppmåling- og byggesaksbehandling i Larvik kommune skal bli et konkurransefortrinn Mål Kommunal saksbehandling ved areal- og plan- og byggesaker er ofte en vesentlig faktor ved etableringer. Gjennomføres i samarbeid med Telemarksforskning-Bø. Hovedkonklusjon fra 2007 legges til grunn for ambisjonen: Det er langt flere brukere som vurderer saksbehandlingen som god eller svært god, enn som vurderer saksbehandlingen som dårlig eller svært dårlig. - - Kommentar Det ble varslet i 1. tertialrapport at dette ikke kunne prioriteres på grunn av ressurser. Svært god Se komm Årsevaluering Side 13

15 Saksbehandlingstid i plan-, bygge- og oppmålingssaker lavere enn gjennomsnitt for Vestfold Mål Saksbehandlingstid i byggesaker Saksbehandlingstid byggesaker i uker. Lovkrav: 12 uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 5,1 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i oppmålingssaker Saksbehandlingstid oppmålingssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 12 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker Saksbehandlingstid private reguleringssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 40 uker, landsgjennomsnittet var 40 uker. Kommentarer Saksbehandlingstid i byggesaker: atet på 6 uker må sees opp mot lavere bemanning i deler av året. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker atet på 21 uker i plansaker er bedre enn målet. 8,5 5, , Fremst på informasjon og service Mål at fra årlig undersøkelse utført av norge.no En kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, utført av norge.no. Skala fra 1 til 6, der 6 er best Se komm Servicenivå i kommunen skal alltid være bedre enn 75 % - 72 % - - Kommunen har som mål å oppnå score bedre enn 75 % på alle undersøkelser av servicenivå, i regi av kommunale eller andre offentlige instanser, med et representativt utvalg. Kommentar at fra årlig undersøkelse utført av norge.no: Det ble ikke gjennomført kvalitetsvurdering i på grunn av utarbeidelse av nye kriteria-sett. Neste vurdering blir i mai Årsevaluering Side 14

16 ater resultatmål Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. kommunal planstrategi vedtatt. Planen skal fokusere på befolkningsvekst, behovet for omstilling i atmål 1 velferdstjenestene iht oppstartssak av desember 2011, og resultatmålene 2, 3 og nr 1 under helse og omsorg. Måloppnåelse: Delvis. Planforslag har vært igjennom høringsperiode. Rådmannen fremmer forslag til endelig plan i kommunestyrets møte Prosjekt Ungdom fra verditap til verdiskaping er etablert. Målgruppen er atmål 2 ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet (iht resultatmål 1). Måloppnåelse: Mangelfull. Målet og tiltaket er vedtatt i strategidokument for 2013 for gjennomføring i neste periode. Prosjekt Økt verdiskaping. Befolkningsvekst ved omdømmebygging og økt atmål 3 boligbygging er etablert i samhandling mellom kommune og andre relevante aktører (iht resultatmål 1). Måloppnåelse: Mangelfull. Planarbeid tilknyttet Boligplan er under oppstart. Kommunestyret har vedtatt å ikke arbeide med omdømmebygging; jf. egen sak om Omdømmeprosjektet. Sosial Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap er etablert som prosjekt i atmål 4 samhandling mellom offentlig og privat sektor. Måloppnåelse: Mangelfull. Det er ikke avsatt kapasitet og ressurser til gjennomføring. atmål 5 Minst 3 av tiltakene i Handlingsprogram for Stavern er gjennomført. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Planprogram for Indre havn er godkjent. atmål 6 Lokalisering og rammer for et Thor Heyerdahl senter og Bibliotek/servicesenter avklares i planarbeidet. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. atmål 7 Områdeplan for Faret/Kverken er startet opp. Måloppnåelse: God Planarbeidet er varslet igangsatt og forslaget til planprogram lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden Forslaget inkluderer kunnskapen NVE bringer inn i prosjektet vedrørende de usikre grunnforholdene. Åpent møte for grunneiere og drivere i området ble holdt den 30. oktober. Det utarbeides anbudspapirer slik at en trafikkutredning for området kan gjennomføres. Det arbeides med en handelsanalyse for Larvik by. Vedtatt strategidokument sikrer midler som blant annet skal dekke gjennomføring av en trafikkanalyse/trafikkvurdering for planområdet. En handelsanalyse, vedtatt av Kommunestyret, er også finansiert i atmål 8 Rullering av handlingsprogram for Byplan Larvik er gjennomført. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. På bakgrunn av en KOU er det laget et program for prioritering av mindre atmål 9 tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik. Måloppnåelse: Mangelfull. KOU en er ikke påbegynt. Det utarbeides en KOU for «Vei og vedlikehold », iht resultatmål 8 () under fokusområdet Natur og miljø. I tillegg er det planlagt oppstart av en KOU «Trafikksikkerhet for » i 2013, iht resultatmål 4 (2013) under fokusområdet Natur og miljø. I inneværende år gjennomføres det trafikksikkerhetstiltak for 18 mill kr (Larvik kommune 7 mill kr/svv 11 mill kr). Årsevaluering Side 15

17 Avklaring og koordinering av denne bestillingen i forhold til andre utredninger samt intern kapasitet, har vært en stor del av utfordringsbildet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe er etablert for å sikre fokus på atmål 10 forebyggingsperspektivet i Samhandlingsreformen. Måloppnåelse: Delvis. Forebyggingsperspektivet i samhandlingsreformen er gjennomgått og lagt til grunn for diskusjoner knyttet til fremtidige valg av innsatsområder både i Strategidokumentet og i vedtatt KST sak «Oppfølgingsplan samhandlingsreformen 2013». Disse prosessene har foregått i allerede bestående ledergrupper og fagnettverk. atmål 11 Det er etablert høgskoleutdanning for sykepleiere i Larvik. Måloppnåelse: God. Veilederutdanning er ferdigstilt sammen med Høgskolen i Vestfold. Det er tatt opp 34 studenter fra samordnet opptak høsten Utdanningen er i gang. Reguleringsplan for Øya-krysset, Sika-tomta og G/S-vei langs Elveveien er atmål 12 vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull. Arbeidet har ikke kommet i gang. atmålet er formulert ut fra en enighet med Statens vegvesen Vestfold om at Larvik kommune skulle gjennomføre reguleringsarbeidet ved hjelp av forskutterte restmidler til Øya-krysset (den gjennomførte ombyggingen) mottok kommunen et negativt svar fra Statens vegvesen Region sør på ønsket om utvidet bruk av gjenstående midler i inngått forskutteringsavtale. Reguleringsarbeidet startes derfor ikke opp. Kommunestyret gjorde i sak 082/11 vedtak om å be Statens vegvesen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for et område som er avgrenset av kommunedelplanen for Larvik by, for å bestemme hvordan det overordnede trafikksystemet i Larvik bør utformes i fremtiden. Rådmannen har hatt ytterligere fokus på KVU og Øya-krysset i kommunens arbeid med Nasjonal transportplan Av Fylkestingets sak 28/12 vedr NTP , vedtakspunkt 5, framgår bl.a. følgende: «Øya-krysset må løftes frem til prioriteringskategori 1, i forslaget til NTP.» Personer som står utenfor arbeidslivet gis tilbud om praksisplass eller atmål 13 avklaring av arbeidsevne i de kommunale enhetene. Enhetene fastsetter hvor mange den enkelte arbeidsplass kan ta imot pr år. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Mulighetene for å endre Larvik kommunes ansettelsesreglement utredes, hvor atmål 14 det vurderes om personer som står utenfor arbeidslivet, og er på praksisplass og avklaring av arbeidsevne, kan søke på internt utlyste stillinger. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Områdeplan som avklarer grensen mellom bolig og næring, Torstrand / Larvik atmål 15 havn er startet opp. Planen skal avklare innholdet i buffer mellom de to arealformålene. Måloppnåelse: Mangelfull. DIVE-seminar (kulturhistorisk stedsanalyse) i regi av Riksantikvaren ble gjennomført mai hvor hovedtemaet var framtidig arealbruk på Torstrand. Kunnskapen fra seminaret har direkte relevans for planoppgaven. Av Kst-sak 118/12 går det fram at arbeidet med et forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet ikke prioriteres i. Risiko- og sårbarhetsanalyser samt trafikkanalyser i tilknytning til planarbeidet har en antatt kostnad på kr Midlene er ikke bevilget i. Minst tre tjenesteområder har tatt i bruk K-LEAN som er en metode for atmål 16 effektivisering av tjenesteproduksjonen, sett både fra bruker og organisasjon. Interne veiledere er utdannet. Måloppnåelse: God. Følgende tjenesteområder har gjennomført en eller flere prosesser: PBLG, Omsorg Sørvest, Omsorg Nordøst, Omsorg Sentrum, OmFu, Larvik læringssenter, Stabsavdelingen. Årsevaluering Side 16

18 Kommunestyrets vedtakspunkt 15: Det legges frem egen sak med forslag til løsning av øst-vest trafikk i Larvik by, og herunder sikre god fremdrift for KVU en. Forskuttering av byggekostnader fra primæroppgavefondet skal inn i vurderingen av gjennomføring. Den langsiktige løsningen for øst/vest-trafikken vil være sentral i konseptvalgutredningen (KVU) for Larvik. Fylkestinget har i sak 28/12, Forslag til Nasjonal Transportplan , høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune, blant annet vedtatt følgende: «9. Konseptvalgutredning for Larvik må prioriteres nasjonalt i 2013, for å løse de utfordringer som ligger i transportsystemet i byen.» Kommunestyrets vedtakspunkt 17: En frivilligsentral etableres i løpet av første halvår. Frivilligsentralen i Larvik er etablert. Daglig leder er ansatt, og styre bestående av lag og foreninger i Larvik er etablert. Høsten er benyttet til å forberede oppstart, og å finne egnede lokaler. Kommunestyrets vedtakspunkt 20: Rådmannen utvikler en helhetlig strategi for markedsføring av Larvik kommune basert på eksisterende planer i samarbeid med Link, Opplev Larvik og eventuelt andre relevante aktører. atet legges frem som sak med forslag til finansiering. Kommunestyret har vedtatt å ikke ha en aktiv politikk vedrørende Omdømmebygging, jf. sak evaluering av Omdømmeprosjektet Kommunestyrets vedtakspunkt 23: Administrasjonen bes om å arbeide for sikker kryssing av Elveveien til næringsparken ved Yttersø for brukere og ansatte. Vurdering legges frem våren. Vurderingen ble ikke lagt fram våren, men avventer forslag til løsning i konseptvalgutredningen for Larvik, vedtatt i Kst-sak 082/11. Kommunestyrets vedtakspunkt 25: Rådmannen fremmer forslag om et velkomstmøte til nye tilflyttere, enten de kommer fra andre steder i Norge eller fra utlandet. Innflyttertreffet ble avviklet på kulturhuset Bølgen 11.4., i samarbeid med LINK. Andre bidragsytere/samarbeidspartnere var: Opplev Larvik, Oppvekst, Samfunnskontakt og bibliotek. I forkant av treffet var det annonsert i Østlands-Posten, lagt ut som nyhet på kommunens nettsider, på Larvik biblioteks nettsider, på infoskjermene (for publikum) både i Feyersgt. 7 og på Larvik bibliotek. I tillegg var det hengt opp plakater på aktuelle steder i byen. Treffet fikk ikke det helt store besøket, men over halvparten av de fremmøtte var utenlandske. De fremmøtte var meget fornøyde. Siden dette var det aller første innflyttertreffet som ble arrangert i Larvik, må det sies å være et tilfredsstillende arrangement. Årsevaluering Side 17

19 Kommunestyrets vedtakspunkt 27: Evaluering av LINKs (Larvik innovasjon, nærings- og kompetansesenter) arbeid: Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret i løpet av første kvartal med kriterier for evaluering av LINKs arbeid. I samme sak fremmes forslag til hvem som skal utføre evalueringen. Sak som fastla kriterier for evaluering av Link ble behandlet av kommunestyret Rapport fra evaluering av LINK skal inngå i beslutningsgrunnlaget for Næringsplan, som jfr planstrategi skal utarbeides i Kommunestyrets vedtakspunkt 28: I forbindelse med første revidering av strategidokumentet, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag om følgende nye målsetninger under styringsmål: a. Økt folketall og sysselsetning som forutsetning for vekst og velferd b. Antall godkjente boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger c. Antall ferdigstilte boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger d. Antall m2 godkjent næringsbygg e. Antall m2 ferdigstilt næringsbygg f. Antall arbeidsplasser i privat sektor i Larvik g. Antall arbeidsplasser i offentlig sektor i Larvik h. Andel av befolkningen år sysselsatt mer enn 50 % Kommunestyret har vedtatt en annen struktur på Strategidokumentet. Larvik kommune har ikke lenger styringsmål. Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Måloppnåelsen innen samfunnsutvikling vurderes av rådmannen til å være noe mer mangelfull enn ønskelig, både for styringsmålene og resultatmålene. Dette er i hovedsak en konsekvens av reduserte ressurser til plan- og utredningsarbeid. Dette gjelder både egne ressurser og økonomi til å benytte eksterne utredningsmiljø. Hovedfokus i har fra rådmannen vært økonomisk tilpasning, og ressursallokering til dette arbeidet samt redusert kapasitet har medført mindre fokus på samfunnsutvikling enn det som er ønskelig. Det vurderes som bekymringsfullt at organisasjonen ikke i større grad evner å invitere og mobilisere eksterne aktører til å bidra inn i både drifts- og utviklingsarbeid, for å sikre både kompetanse, kapasitet og bærekraftige løsninger på lengre sikt. Særlig bekymret er en over at arbeid med strategisk næringsutvikling, boligpolitikk og omdømmebygging ikke har hatt tilstrekkelig med ressurser. Rådmannen har innen de rammene som er fastlagt for 2013 foretatt noen interne grep for å øke fokuset på framdrift i kritiske planprosesser som retter seg mot økt boligbygging / større befolkningsvekst og næringsutvikling / antall nye arbeidsplasser. Årsevaluering Side 18

20 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger 0 Med brukergaranti: Byggesaker 8 Konsekvens er reduksjon i gebyret Med brukergaranti: Detaljerte 0 reguleringsplaner Med brukergaranti: Eierseksjonssaker 1 Redusert gebyr. Med brukergaranti: Avklares med mottaker av tjenesten, som beskrevet i 5 Feiertjenesten tjenestebeskrivelsen Innkreving av skatt 0 Med brukergaranti: Larvik kommunes nettsted 5 Nedetid på nettet, uten klager fra brukere. Larvik Overformynderi 0 Med brukergaranti: Oppmålingssaker 0 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 0 Sammenføying av grunneiendom 0 Servicesenter og boligkontor 0 Sommervedlikehold av 0 kommunale veier Med brukergaranti: Tilsyn med piper og ildsteder Tolketjenesten muntlig tolkning og skriftlig oversettelse Vintervedlikehold av kommunale veier Avklares med mottaker av tjenesten, som beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Årsevaluering Side 19

21 Fokusområde: Kultur ater styringsmål Et tilrettelagt kulturtilbud for brukere hvor dette er nødvendig for deltagelse Mål Kulturtilbud funksjonshemmede Antall brukere i % av antall registrerte brukere i Omsorgstjenesten for funksjonshemmede. Verket. Antall aktive pr semester 48 % 50 % 50 % 50 % Ny i Viser oppslutning om tilbudet Kulturskrinet 6,5 6,5 6 6 Antall ganger en elev i gjennomsnitt deltar i opplegg fra kulturskrinet Tilfredshet med deltakelse og tilbud at fra brukerundersøkelse annethvert år. Gjennomsnittlig tilfredshet med tilrettelegging for deltakelse i % av totalt antall deltagere. Første måling vil klargjøre hvor stor utfordringen er % Kommentarer Verket. Antall aktive pr semester: Verket: Målet på 270 er ikke nådd på grunn av kutt i aktivitetstilbudet innen fysisk aktivitet. I tillegg hadde Verket prosjektmidler i 2011 som ikke ble videreført i. Tilfredshet med deltakelse og tilbud: Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i, grunnet økonomiske nedskjæringer i Kultur, idrett og fritid. Se komm Kulturinstitusjoner med mange brukere Mål Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder 60 % 56 % 55 % 62 % Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i % av antall elever i grunnskolen. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Viser interessen for biblioteket som kulturelt møtested. Nasjonalt gjennomsnitt i 2011: 4,4. Vestfold fylke gjennomsnitt i 2011: 4,4-3,9 4,4 4,0 Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år - 57 % 65 % 64 % Årsevaluering Side 20

22 Kommentarer Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder: Årsaken til positivt avvik er at strammere økonomiske ramme har medført økt aktivitet med store grupper. I tillegg har Kulturskolen fått prosjektmidler til flere store prosjekter i grunnskolen. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket: Besøket på 4,0 pr innbygger er lavere enn gjennomsnittet for bibliotekene i Vestfold. En av årsakene er færre impulsbesøk enn i de andre bybibliotekene i Vestfold. Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år: Bruken av MappaMi øker jevnt (fra 12 % i 2006). Økt bruk henger sammen med utvikling av nettbaserte tjenester. Det jobbes aktivt med å rekruttere brukere til MappaMi. God oppslutning om kultur- og idrettsforeninger Mål Andel under 20 år aktive i idrettsforeningene Målt ut fra oversikt fra de foreningene som søker om tilskudd fra kommunen i prosent av antall under 20 år totalt : Totalt av = 45 % Andel aktive under 18 år i kulturforeningene 53 % 46 % 66 % 45 % Målt ut fra oversikt fra de foreningene som søker om tilskudd fra kommunen i 41 % 42 % 42 % 42 % prosent av antall under 18 år totalt : Totalt av Kommentarer Andel under 20 år aktive i idrettsforeningene: Det er en stadig nedgang i medlemsmassen i idrettsforeningene. Fra 2010 til er det en total nedgang på 730 medlemmer. I 2008 var 62 % av medlemmene i idrettslagene under 20 år, i er tallet 45 %. Dette er en landsomfattende tendens som viser utfordringen med barn og unge i forhold til organisert idrett. God utnyttelse av de kommunale idrettshallene Gjennomsnittlig belegg på ettermiddag og kveldstid kl for de kommunale idrettshallene Mål 89 % 93 % 95 % 92 % Stavernshallen, Bommestadhallen, Kveldehallen, Farrishallen Kommentarer Det er vanskelig å få leid ut fredag fra kl og i Kveldehallen fra kl Fredag er en lite attraktiv dag for trening og aktiviteter. Årsevaluering Side 21

23 ater resultatmål Det er gjennomført en undersøkelse om innbyggernes aktivitetsvaner, ønsker atmål 1 og barrierer for fysisk aktivitet. Måloppnåelse: Delvis. atmålet var aktuelt i forbindelse med rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv I samråd med helsedirektoratet ble det besluttet at en støtter seg til nasjonale undersøkelser, da disse også gjenspeiler situasjonen for Larvik kommune. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleelever om aktivitetsvaner og ønsker for anlegg i skolegårder i forbindelse med Aktiv Larvik. Larvik er Vestfolds ledende kommune i internasjonalt samarbeid innen kultur atmål 2 og idrett. Måloppnåelse: God. Det er igangsatt flere samarbeidsprosjekter innen internasjonalt samarbeid. Larvik Håndballklubb arrangerte en internasjonal håndballturnering for barn og ungdom i august. Verdiskapningsprosjektet i Hammerdalen er nå i ferd med å avsluttes. EU prosjekt (KASK) mellom Nordiske kulturskoler er i gang. Kulturskolen samarbeider med kulturskoler i Sverige, Skottland og Venezuela i et El Sistema prosjekt for barn og unge. Det er imidlertid vanskelig å definere hva som skal til for å bli Vestfolds ledende kommune innen internasjonalt samarbeid. Toppidrett/toppkultur Larvik, plan for utvikling av toppidrett og toppkultur i atmål 3 Larvik, er utarbeidet av idretten, kulturlivet, kommunen og næringslivet i fellesskap. Måloppnåelse: God. Planer for talentsatsing i Kulturskolen er utarbeidet. Det samarbeides med Barrat Dues Musikkinstitutt og Norges Musikkhøyskole. Det har vært arrangert talentsamling for hele sør Norge i Sliperiet. Idretten er også i gang med et arbeid. Koordineringen viser seg å være vanskelig å gjennomføre. Det er vanskelig å finne ensartede programmer innen de forskjellige uttrykkene. Samtidig er det en utfordring å engasjere næringslivet forpliktende inn i arbeidet. Kulturskolen har satt i gang minimum 2 nye tilbud i kunstuttrykk med atmål 4 flerkulturell bakgrunn for alle. Måloppnåelse: God. I samarbeid med Asylmottaket er gruppene Kulturkick I og II, samt Alla Basalla igangsatt. Begge med støtte fra UDI. Likeledes er igangsatt musikkgrupper El Sistema. atmål 5 Kulturskolens aktiviteter i SFO er utredet. Måloppnåelse: God. Kulturskolens aktiviteter i SFO er igangsatt i samarbeid med Torstrand og Byskogen skole. Utvidelse fra høsten 2013 som en konsekvens av statlige tilføringer, er utredet. Kulturskolen har igangsatt minst 2 nye tilbud spesielt tilrettelagt for atmål 6 funksjonshemmede. Måloppnåelse: God. Kulturparaply og Kulturkick ble startet ved skolestart. Teaterprosjekt med Frøy skole ble gjennomført høsten. atmål 7 Rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Måloppnåelse: God. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er vedtatt. atmål 8 Nærmiljøanlegget Aktivitetshjulet er bygd på Furumoa, Torstrand. Måloppnåelse: Delvis. Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Foreløpig på vent. atmål 9 Nærmiljøanlegget Møteplassen er utredet for plassering ved Lovisenlund. Måloppnåelse: Delvis. Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Foreløpig på vent. Årsevaluering Side 22

24 Vestfold Filmsenter er etablert med kontor i samarbeid med Vestfold Fylke, atmål 10 Vestfold Filmforum og Næringslivet. Måloppnåelse: God. Kontoret er etablert i Sliperiet. Kommunestyrets vedtakspunkt 4: Søknader om tilskudd fra kommunen til ulike formål som ikke inngår i ordinære tilskuddsordninger og som er fremmet av organisasjoner, lag og foreninger, innvilges/avslås iht særskilt sak. Sak 224/11 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger Samtlige søknader om tilskudd for avslås, begrunnet i kommunens økonomiske situasjon, med unntak av Gurvika Kr Tollerodden Kr Ballbinge Kvelde IL Kr Tilskuddene er fordelt i henhold til vedtak. Kommunestyrets vedtakspunkt 21: Dagens aktivitet i Fabrikken, Kongegt.1, opprettholdes. Aktiviteten er opprettholdt. Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Måloppnåelsen anses for området totalt å være god. Samarbeid eksternt har blitt mer og mer viktig for enhetene, og derved er flere involvert for å klare måloppnåelsen. Dette kan selvsagt slå to veier. Samarbeid institusjonene mellom, særlig Bølgen, Sliperiet og Arena fungerer godt og bør utvikles videre. Barn og unge med spesielle behov er særlig prioritert. Likeledes voksne og eldre som ikke selv kan benytte seg av kultur-, idretts- og fritidstilbudene. For begge disse grupperingene er kultur og idrett svært viktige redskaper. Frivillig sektor, lag og foreninger er viktig å styrke, samtidig som man må se seg om etter nye måter å utvikle lag og foreninger på. En viktig prioritering er å arbeide for å snu trenden med frafall av barn og unge i foreningslivet, eller finne andre organisasjonsformer. Folkehelse er en utfordring som har høy prioritet hvor både idrett og kultur er betydelige virkemidler for alle aldersgrupper og samfunnslag. Årsevaluering Side 23

25 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, Antall brudd: resultatenhet: Kommunale lokaler, idretts- og 0 svømmehaller Med brukergaranti: 0 Kulturskolen Larvik bibliotek 0 Støttekontakt 0 Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med 0 fysisk / psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til 0 mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til 0 kulturformål Kommentar: Årsevaluering Side 24

26 Fokusområde: Oppvekst ater styringsmål Økt trivsel i skolen 7. trinn, elevenes grad av trivsel Andel elever som trives godt eller svært godt på skolen. Indeks hentet fra elevundersøkelsen. Skala fra 1 til 5 der høy verdi gir positivt resultat. Nasjonalt gjennomsnitt: 4,4 i 2011/ 10. trinn, elevenes grad av trivsel Andel elever som trives godt eller svært godt på skolen. Indeks hentet fra elevundersøkelsen. Skala fra 1 til 5 der høy verdi gir positivt resultat Nasjonalt gjennomsnitt: 4,3 i 2011/ Andel elever på 7. trinn som blir mobbet en eller flere ganger i uken Målet er å få ned antall mobbesaker. Skala fra 1 til 5 der lav verdi gir liten forekomst av mobbing. Nasjonalt gjennomsnitt: 1,4 i 2011/ Andel elever på 10. trinn som blir mobbet en eller flere ganger i uken Målet er å få ned antall mobbesaker. Skala fra 1 til 5 der lav verdi gir liten forekomst av mobbing. Nasjonalt gjennomsnitt: 1,4 i 2011/ Mål 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 4,5 4,2 1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,6 Forbedre læringsresultatene Elevenes leseferdigheter på 2. trinn Andel elever under kritisk grense på nasjonal lesetest for 2. trinn. Nasjonalt resultat : 7,1 % Elevenes ferdigheter i lesing på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 27,6 % Elevenes ferdigheter i regning på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 25,6 % Elevenes ferdigheter i engelsk på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 26,3 % Elevenes ferdigheter i lesing på 8. trinn atene er inndelt i 5 mestringsnivå. Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 28,0 % Elevenes ferdigheter i regning på 8. trinn atene er inndelt i 5 mestringsnivå. Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 28,0 % Mål 7,6 % 8,5 % 7,0 % 7,0 % 22 % 27 % 22 % 30 % 25 % 28 % 27 % 32 % 26 % 25 % 23 % 30,4 % 26 % 28 % 30 % 31 % 28 % 26 % 29 % 30 % Årsevaluering Side 25

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012

Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012 STRATEGIDOKUMENT 2013-2016 Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Organisasjon Økonomiplan 2014-2017 og økonomiske oversikter STRATEGIDOKUMENT 2014-2017

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015 Bakgrunnsdokumenter Økonomiplan 2012-2015 Betalingssatser og gebyrer Omtale av rapporteringsområder Rammer for Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Oppstart av Lier frisklivssentral. Tidsreisen nytt sommerferietilbud for barn.

Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Oppstart av Lier frisklivssentral. Tidsreisen nytt sommerferietilbud for barn. Årsrapport 2014 Noen glimt fra året som gikk Oppstart av Lier frisklivssentral. Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Arbeid med masterplan og strategisk plattform for fjordbyen. Tidsreisen nytt

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer