Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsevaluering 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012"

Transkript

1 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål... 6 ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: KULTUR ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: OPPVEKST ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: HELSE OG OMSORG ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: ORGANISASJONSUTVIKLING ater styringsmål FOKUSOMRÅDE: ØKONOMI Overordnet økonomistyring Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet Hovedresultater Økonomisk oversikt driftsbudsjett/-regnskap Kommentarer til driftsregnskapet Rapporteringsområdenes resultater Vurdering av resultatoppnåelse, eventuelt korrigerende tiltak Overføring av merforbruk / mindreforbruk Økonomisk oversikt investeringsbudsjett/-regnskap Kommentarer til investeringsregnskapet Rapport - investeringsprosjekter DEL RAPPORTERINGSOMRÅDER FORMANNSKAPET Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Lønnsreserve/ tilleggsbevilgninger Folkevalgte styringsorganer Skatteoppkreveren i Larvik Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner RAPPORTERINGSOMRÅDER OPPVEKSTKOMITEEN Årsevaluering Side 1

3 Fellesområde oppvekstenhetene Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Barne- og ungdomstjenester Barneverntjenesten Ikke-kommunale barnehager RAPPORTERINGSOMRÅDER IDRETT- OG KULTURKOMITEEN Kultur, idrett og fritid Samfunnskontakt og bibliotek Kirker og kirkegårder RAPPORTERINGSOMRÅDER OMSORGSKOMITÉEN Fellesområde pleie og omsorg Omsorg nordøst Omsorg sentrum Omsorg sørvest Omsorgstjenesten for funksjonshemmede Helse- og rehabiliteringstjenesten Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse NAV - kommune Arbeid og kvalifisering Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern RAPPORTERINGSOMRÅDER NÆRING-, MILJØ- OG TEKNIKK- KOMITEEN Kommunalteknikk vei, park og friområder Kommunalteknikk vann, avløp og renovasjon Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata Larvik brannvesen Eiendomsforvaltning RAPPORTER Rapport - likestilling Rapport revisjon av ISO-sertifisering Rapport meldingsordningen for innbyggere Rapport - sykefraværsprosjektet (sluttrapport) Årsevaluering Side 2

4 DEL 1 Årsevaluering Side 3

5 Fokusområde: Natur og miljø ater styringsmål Begrense forbruket av ikke-fornybare ressurser Andel husholdningsavfall som går til materialgjenvinning Mål Antall tonn avfall i alt i var , en nedgang på 679 tonn fra Målet angir mengde utsortert glass, metall, papp, papir og plast, i % av antall 49,9 % 57,6 % 52 % 59,3 % tonn husholdningsavfall (eksklusiv hvitevarer) fra hytter og hus. Gjennomsnittlig for de 9 Vestfoldkommunene Vesar har innsamling for i : 58,9 %. Kommentar De mest markerte endringene fra 2011 til har vært en viss nedgang i sum husholdningsavfall totalt (med hytter), en liten nedgang i mengde matavfall mens det for innsamlet mengde plast har økt. Vedtatt mål for er 52 %, men prognosen som ble antydet for (i 2. tertialrapports kommentarer) var på ca 57 %. Redusere tilførselen til naturen av miljøgifter og naturfremmede stoffer Mål Kvaliteten på slam fra Lillevik renseanlegg Antall tonn produsert slam med jordbrukskvalitet i % av total mengde produsert slam Renseeffekt for fosfor ved Lillevik renseanlegg % fosfor som fjernes av mengde som kommer til renseanlegget Krav til rensing er 90 % Reduksjon i avfall hentet ut fra friområder ut fra at behovet er redusert Antall tonn avfall hentet inn fra friområder i 2009: 18 tonn (900 sekker à 20 kg). Mål om å redusere dette i omfang målt i % ift Gjennomføring av målet er avhengig av effekt av holdningstiltak for å få redusert tilførsel av avfall 100 % 100 % 100 % 100 % 94,2 % 95 % 90 % 94,8 % - 34 % 30 % 33 % Årsevaluering Side 4

6 Mer bærekraftige kommuner i praksis Mål Badevannet tilfredsstiller EU-krav Antall badeplasser med god badevannskvalitet i forhold til antall badeplasser undersøkt (> 100 TKB44/100 ml vann) Andel prøver av drikkevannet som oppfyller krav til kvalitet Prøver med tilfredsstillende lavt innhold av tarmbakterier. Antall nye bedrifter sertifisert som miljøfyrtårn Antall bedrifter i alt pr med slik sertifisering: 66 Antall km vannledning av asbestsement som er fornyet hadde kommunen 110 km vannledninger av asbestsement. Måltallene for 2014 og 2015 bygger på forutsetning om at det bevilges 8 mill kr hvert år til formålet. 91 % 98 % 90 % 93 % 100 % 100 % 100 % 100 % , Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett, eller som har fått godkjent separat avløpsløsning Økningen målsatt pr år er en kombinasjon av kommunalt avløpsnett og de som får godkjent separat avløpsløsning. Ca hytter pr Av disse har 808 hytter kommunale avløpsløsninger, har private anlegg og betaler kommunale gebyrer for dette Økt nivå på antall syklister i % av antall syklister som er målt i Tellepunkter (2 stk): Gloppe bru : 108 syklister (i løpet av 4 timer) og 284 i 2011 (tilsvarende tid på året). Nansetgata (gågata ved Amfi) : 73 syklister, og 81 i % 20 % Se komm Økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste som slipper ut mindre CO2 enn 110 g/km Antall biler i 2010: 1, i.: 70 Kommentarer: Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning: Økningen i antallet skyldes kommunens engasjement i graving av vann og avløp ved hytteområdene både i Tjølling og Brunlanes. Økt nivå på antall syklister i % av antall syklister som er målt i 2010: Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å følge opp tellingen av syklister i. Det planlegges å sette ned automatiske tellestasjoner i Økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste som slipper ut mindre CO2 enn 110 g/km: Målet med økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste med CO2 utslipp lavere enn 110g/km ble ikke helt nådd. 14 varebiler som ble kjøpt ut fra en leasingavtale hadde et høyere utslipp enn de minste bilene, men biltypen var nødvendig for å sikre transport av ulike nødvendige artikler (hjelpemidler osv) til de som trengte dette. Årsevaluering Side 5

7 ater resultatmål atmål 1 Utarbeide handlingsprogram i forlengelse av sykkelplanen. Måloppnåelse: God. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret atmål 2 Gjennomføre minst 3 av tiltakene i handlingsprogrammet for økt sykkelbruk. Måloppnåelse: Delvis. Fremleggelse av sykkelplan er oversendt kommunens prioriteringsliste til fylkeskommunen. De midlene en har hatt i inneværende år har gått til TS-tiltak i Heibergsgt., Frostvedtveien, Kongegate, Øvre Bøkeligate og Gamle Kongevei. Det vil også bedre trafikkbildet for syklister. atmål 3 Kommunedelplan camping under arbeid. Måloppnåelse: God Planprogrammet ble vedtatt i Kommunestyrets møte den , sak 155/12. Høsten er det foretatt befaringer på alle campingplassene i kommunen. Det er sendt ut karter til den enkelte campingplassdriver for å få oversikt over ambisjonene for den framtidige utviklingen av næringen. atmål 4 Plan for gang- og sykkelvei, FV 303 Hem-Sandefjord grense er startet opp. Måloppnåelse: Mangelfull Det mangler gang-/sykkelveg på strekningen Enga-Hem. Ca 200 meter av denne strekningen ligger i Larvik kommune. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Arbeidet er ikke igangsatt i. Vegvesenet foreslår prosjektet Enga Hem inn i handlingsprogram for fylkesvegnettet Det avventes derfor en felles prosess med Sandefjord kommune og vegvesenet. Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet ble vedtatt av Fylkestinget i desember, sak 72/12. Det aktuelle prosjektet ligger inne for gjennomføring i 2014 med en bevilgning på 20 mill kr. Prosjektet gjennomføres dermed, men ikke i kommunal regi. atmål 5 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Hem-Santra, Rv 303, er vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull Det var øremerket kr til planarbeidet i. I kst-sak 118/12 ble det besluttet å fordele disse midlene til andre gang/sykkelvei-prosjekter som har startet opp og som manglet sluttfinansiering. Planarbeidet er derfor ikke startet opp på denne strekningen. atmål 6 Plan for gang- og sykkelvei, FV 104 (øvre del av Nansetveien) er vedtatt. Måloppnåelse: Delvis Arbeidet er varslet igangsatt og Cowi AS har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for strekningen. Geotekniske vurderinger er gjennomført. Arkeologiske undersøkelser gjennomføres ikke for strekningen. Statens vegvesen, E18-prosjektet, har budsjettert med 10 mill kr til bygging av den aktuelle gang- /sykkelvegen, som et resultat av mulig økt trafikk i Nansetgata når ny E18 med antennepunkt står ferdig. Det forutsettes at reguleringsplanleggingen forestås og bekostes av Larvik kommune. Avtale skal utarbeides. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. kst-sak 118/12. Det er utarbeidet et reguleringsplanalternativ 2 og de to alternative forslagene til løsning ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Planutvalgets møte den , sak 280/12. Årsevaluering Side 6

8 atmål 7 Planer for gang- og sykkelveier i Brunlanes er vedtatt for strekningene (i prioritert rekkefølge): Søndersrød-Berg Skårabakken-Hummerbakken-Berg A. Søndersrød-Berg Måloppnåelse: Delvis Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen med arkeologiske funn. Det gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Rapport fra registreringene forelå ved utgangen av Reguleringsplanforslaget er under utarbeidelse av Cowi AS, i samarbeid med Larvik kommune. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling den , og lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist Statens vegvesen hadde innsigelser til planforslaget, og planforslaget ble lagt fram til ny 1. gangs behandling i Planutvalgets møte den , sak 277/12. Det kom innsigelser til planforslaget som ikke var ventet. Målet om sluttbehandling av planen i løpet av ble derfor ikke nådd. B. Skårabakken-Hummerbakken-Berg Måloppnåelse: Delvis Konsulenten skal gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan og bestemmelser. De arkeologiske registreringene er sluttført med arkeologiske funn på strekningen. Rapporten er mottatt fra fylkeskommunen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling den og lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist Statens vegvesen hadde innsigelser til planforslaget, og planforslaget ble lagt fram til ny 1. gangs behandling i Planutvalgets møte den , sak 0097/13. Det kom innsigelser til planforslaget som ikke var ventet. Målet om sluttbehandling av planen i løpet av ble derfor ikke nådd. atmål 8 KOU: Vei og vedlikehold for er vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull Arbeidet med utredningen er startet. Det er inngått avtale med Asfaltteknisk Institutt for å verdifastsette vegkapitalen, dette er gjennomført sommeren. Det skal gjennomføres registrering og analyse av eksisterende veinett. Analysere status og behov for langsiktig veivedlikehold. Gjennomføre verksted og befaring med NMT-komiteen april Skrive ferdig utredningen og levere til politisk behandling i juni atmål 9 Miljødag er arrangert. Måloppnåelse: God Tema for årets dag var Bøkeskogen med fokus på forvaltningsplanen som revideres av Fylkesmannen i Vestfold. Dagen ble en suksess, ikke minst på grunn av innsatsen til flere lokale og regionale aktører. Programmet var fyldig og hadde noe for alle aldersgrupper. Et slikt program hadde ikke vært mulig uten en meget velvillig og positiv holdning til dette opplegget fra mange aktører. Foredragssalen var full under alle foredragene og foredragsholderne berømmes for engasjementet de skapte. Neste år arrangeres Larvik kommunes miljødag på den nærmeste tirsdag til Verdens miljødag som feires 5. juni hvert år. atmål 10 Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger. Måloppnåelse: God Følgende er utført: a) Marius bryggepark parken er nå gjort klar til bruk. b) Lekeplassen på Torstrand Torg satt opp gjerde og det som gjenstår er montering av lekeplassutstyr. Torstrand vel overtar vedlikeholdet etter avtale. c) Kronprinsen parken er satt i stand og oppgradert etter utomhusplan. atmål 11 Starte utbygging av UV-anlegg på Gopledal Vannverk. Måloppnåelse: God Tiltaket ble fysisk startet opp på Gopledal i oktober måned og vil være klar til november I tillegg til UV-anlegget skal det bygges et spylebasseng. Årsevaluering Side 7

9 atmål 12 Ha utarbeidet plan i samarbeid med LKE, for Enøk-tiltak i egne anlegg med fokus på tiltak for bygninger, veilys og vann og avløpsanlegg. Måloppnåelse: Delvis Det er enighet om en plattform for videre arbeid med Enøk-tiltak. Gjennomført ENØK-kurs for driftsteknikere. Videreføring av prosjektet i atmål 13 Ha utviklet retningslinjer for innkjøp mht miljøpåvirkning og livsløpskostnader. Måloppnåelse: God Retningslinjer ble utarbeidet i 1. halvår og fulgte med som vedlegg til 2. tertialrapport. Retningslinjene implementeres i alle konkurranser. atmål 14 Eget skoleopplegg for vann, klima og miljø tatt i bruk i skoleundervisningen. Måloppnåelse: Mangelfull Ingen skoler har tatt i bruk dette undervisningsopplegget. Temaene dette opplegget omhandler er allerede ivaretatt av andre undervisningsopplegg i skolene. atmål 15 Lokal forskrift om separate avløpsanlegg er utarbeidet. Måloppnåelse: Mangelfull. På grunn av for liten kapasitet i administrasjonen har utarbeidelse av denne ikke blitt prioritert. Fremmes i atmål 16 Arbeid med miljøinformasjonsprogram er startet opp. Måloppnåelse: God Arbeidet er godt i gang og kommunikasjonselementet er digitalisert og arbeidsgrupper er i gang med arbeidet med internettportalen. Av planlagte elementer som er under utvikling kan nevnes å designe og implementere en verktøypakke som kan brukes av alle enheter i kommunen som inkluderer internettportal, kommunikasjonselement og aktivitetspakke. Kommunikasjonselementet skal benyttes av alle enheter i kommunen i miljørelaterte sammenhenger. Bruk av referansegrupper og vektlegging av deres innspill vil fremdeles være en viktig faktor i det videre arbeidet. Forankring og aksept i alle enheter vil være avgjørende for prosjektets suksess. Årsevaluering Side 8

10 Kommunestyrets vedtakspunkt 16: Rådmannen legger frem en plan for å skifte kommunens bilpark til el- eller hybridbiler der dette er hensiktsmessig. Det legges samtidig frem forslag til ladestasjoner for elbiler med finansiering. Rådmannen la fram sak til kommunestyret som ble behandlet Der ble følgende vedtatt «El-hybridbiler brukes der rådmannen finner det hensiktsmessig ut fra miljøhensyn. Vedtaket vil bli lagt til grunn i et konkurransegrunnlag som vil omhandle rammeavtale for kjøp og leie av biler for Larvik kommune.» KMT og Sentraladministrasjonen har vært i kontakt med Transnova for å få avklart støttemuligheter til dette. Det var i år ikke støtteordninger for/rettet til kommunene. Med kommunens mangel på fri økonomi har det ikke vært mulig/prioritert å fremskaffe en finansiering for ladestasjoner i år. Plan for ladestasjoner fra 2009 anses fremdeles som gjeldene og gjennomførbar, men finansiering til gjennomføring, eller delvis gjennomføring, er ikke til stede. Kommunestyrets vedtakspunkt 24: Rådmannen legger frem en forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning i kommunen våren, gjerne i samarbeid med lag og foreninger i nærmiljøene. Rådmannen la frem i 1.tertialrapport en melding: «Rådmannen har ikke hatt kapasitet til å fremme egen handlingsplan for beplantning og forskjønning dette året.» Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Det er god måloppnåelse knyttet til de 3 styringsmålene slik disse er formulert og vedtatt. Av 11 styringsindikatorer er det bare ett som har et resultat som er svakere enn det som er målsatt. Det gjelder økt nivå på antall biler i kommunale tjeneste med CO2 utslipp. Her ble resultatet 10 biler mindre enn målsatt. Dette skyldes at 14 varebiler som ble kjøpt ut fra en leasingavtale med høyere utslipp enn 110 g/km. Denne biltypen var nødvendig for å sikre transport av ulike nødvendige artikler til hjemmetjenester. Når det gjelder de 16 resultatmålene er 7 av disse rapportert med god måloppnåelse, 4 av målene er delvis oppnådd og 5 er mangelfulle. Mange av de mangelfulle resultatene skyldes blant annet for svak kapasitet og bevilgninger som ikke er tilstrekkelige, samt innsigelser på planarbeider. I en del tilfeller er aktiviteter satt i gang på resultatmålene, men gjennomføringen er forsinket eller har tatt lengre tid enn planlagt. Rådmannen antar at forventninger og krav til kommunen innen tema miljø/energi blir forsterket. En utfordring fremover blir å sikre høy faglig kompetanse i egen organisasjon, tilknytning til gode faglige nettverk, samt samhandling med andre samfunnsaktører om gode løsninger. Natur og miljø er fokusert i rådmannens forslag til Kommuneplanens samfunnsdel -2020, og i vedtatt planstrategi for inngår rullering av Klima- og energiplan. Årsevaluering Side 9

11 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Miljø og bærekraftig utvikling 0 Med brukergaranti: Renovasjon 0 Med brukergaranti: Vann og avløp 1 Vedlikehold av parker og friområder 0 Kommentar: Vanskelig vannlekkasje i Stavern medførte at noen abonnenter var uten vann i 32 timer. De berørte har fått deler av vanngebyret tilbakebetalt. Årsevaluering Side 10

12 Fokusområde: Samfunnsutvikling ater styringsmål Økt folketall og gunstig befolkningssammensetning som forutsetning for vekst og velferd Befolkningsvekst i % Mål 0,2 % 0,8 % 1,0 % 0,4 % Andel av befolkningen i aldersgruppen 0-18 år Prognose: Statistisk sentralbyrå, alternativ MMMM (middels nasjonal vekst). Vekst i aldersgruppen år 22,9 % 22,7 % 22,9 % 22,5 % 0,8 % 1,4 % 1,4 % 0,3 % Kommentar For alle indikatorene gjelder at tall fra SSB ikke er tilgjengelig før juni Et høyere utdanningsnivå blant innbyggerne Andel av befolkningen med universitets-/høgskoleutdanning Tall for Vestfold i 2010 er 25,2 % og for hele landet 27,8 %. Kommentar Tall fra SSB er ikke tilgjengelig før juni Mål 22,5 % 23,4 % 23,0 % Se komm En mer attraktiv kommune for næringslivet Larviks plassering i Nærings NM De indikatorene som legges til grunn er; 1) Etableringsvekst, 2) Lønnsomhet, 3) Vekst, 4) Næringslivets størrelse Rangering i % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Andel av befolkningen år som pendler ut av Larvik Ny i Rangering i antall nyetablerte foretak i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Netto tilvekst av foretak rangert i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Kommentar Tall for er ikke tilgjengelig pr dd Mål pl 4 pl 1-2 pl 22,8 % 23,2 % 23,2 % 4 pl 3 pl 1-2 pl 1 pl 3 pl 1-2 pl Se komm Se komm Se komm Se komm Årsevaluering Side 11

13 Redusere ulikhet i levekår blant innbyggerne Mål Andel frafall (drop-out) fra Thor Heyerdahl videregående skole Skoleåret var inntaket elever, 60 hadde avbrudd, noe som gir 3,6 % frafall på Thor Heyerdahl vgs, målt i perioden skoleslutt. Samme skoleår var gjennomsnitt i fylket 3,8 %. NAV - Sosialstønad Andel brukere som mottar stønad kortere enn 6 måneder 4,1 % 3,6 % 3,5 % 3,0 % 55 % 56 % 60 % 59 % Totalt antall klienter i 2011 var 950. Gjennomsnitt for kommuner i gruppe 13 i 2011 er 65,1 %. NAV Stønadstid sosialstønad måneder Ny i Gjennomsnittlig stønadstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste 12 måneder. NAV Introduksjonsprogram (flyktninger) Andel brukere som er kommet ut i arbeid eller utdanning etter gjennomført introduksjonsprogram Antall avsluttede deltakere ved introduksjonsprogrammet i 2011 var 28. NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak 6,8 5,8 6,2 4,5 48 % 43 % 55 % 57 % 70 % 76 % 70 % 89 % NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet med overgang til arbeid eller utdanning (får ikke lenger ytelser fra NAV) 29 % 48 % 50 % 47 % Antall ungdom (18-25 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder NAV sosialhjelp. Brukernes tilfredshet med tjenesten de mottar er gjennomgående på nasjonalt gjennomsnitt NAV - Brukertilfredshet Andel som får den servicen de trenger hos NAV Mål 60 % 71,5 % 64 % 78,3 % Årsevaluering Side 12

14 Alle innbyggere skal gis et botilbud Antall bostedsløse uten bolig over 3 måneder Indikerer at det å være uten bolig over tid er uakseptabelt. Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder Gjelder alle med behov for ny bolig, også de som ikke er bostedsløse (Utleieboliger og omsorgsboliger.) Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste Ny i 2011 Gjelder alle som blir vurdert som reelle boligsøkere. Estimat 2010: 120 Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig Mål utleie og 46 omsorg 13 utleie og 48 omsorg 3 11 utleie og 51 omsorg Ny i % 41 % 70 % 43,7 % Viser kommunens evne til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Estimat 2010: 60 % Kommentarer: Samlet for indikatorene: Antall boligsøkere er stabilt høyt og det er få ledige utleieboliger. I følge NAV har 13 personer midlertidig botilbud. Uten flere utleieboliger vil antall personer i midlertidige botilbud fortsatt være høyt. For å holde ventetid på bolig lavest mulig, blir alle med mulighet til å kjøpe bolig, tilbudt Startlån. Flere har benyttet seg av dette. Et godt tilbud til vanskeligstilte for å beholde egen bolig Antall lån og tilskudd gitt til tilrettelegging/utbedring av egen bolig Mål Dersom søknad ikke er urealistisk, vil den innvilges. Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker skal være Svært god Plan-, oppmåling- og byggesaksbehandling i Larvik kommune skal bli et konkurransefortrinn Mål Kommunal saksbehandling ved areal- og plan- og byggesaker er ofte en vesentlig faktor ved etableringer. Gjennomføres i samarbeid med Telemarksforskning-Bø. Hovedkonklusjon fra 2007 legges til grunn for ambisjonen: Det er langt flere brukere som vurderer saksbehandlingen som god eller svært god, enn som vurderer saksbehandlingen som dårlig eller svært dårlig. - - Kommentar Det ble varslet i 1. tertialrapport at dette ikke kunne prioriteres på grunn av ressurser. Svært god Se komm Årsevaluering Side 13

15 Saksbehandlingstid i plan-, bygge- og oppmålingssaker lavere enn gjennomsnitt for Vestfold Mål Saksbehandlingstid i byggesaker Saksbehandlingstid byggesaker i uker. Lovkrav: 12 uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 5,1 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i oppmålingssaker Saksbehandlingstid oppmålingssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 12 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker Saksbehandlingstid private reguleringssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 40 uker, landsgjennomsnittet var 40 uker. Kommentarer Saksbehandlingstid i byggesaker: atet på 6 uker må sees opp mot lavere bemanning i deler av året. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker atet på 21 uker i plansaker er bedre enn målet. 8,5 5, , Fremst på informasjon og service Mål at fra årlig undersøkelse utført av norge.no En kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, utført av norge.no. Skala fra 1 til 6, der 6 er best Se komm Servicenivå i kommunen skal alltid være bedre enn 75 % - 72 % - - Kommunen har som mål å oppnå score bedre enn 75 % på alle undersøkelser av servicenivå, i regi av kommunale eller andre offentlige instanser, med et representativt utvalg. Kommentar at fra årlig undersøkelse utført av norge.no: Det ble ikke gjennomført kvalitetsvurdering i på grunn av utarbeidelse av nye kriteria-sett. Neste vurdering blir i mai Årsevaluering Side 14

16 ater resultatmål Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. kommunal planstrategi vedtatt. Planen skal fokusere på befolkningsvekst, behovet for omstilling i atmål 1 velferdstjenestene iht oppstartssak av desember 2011, og resultatmålene 2, 3 og nr 1 under helse og omsorg. Måloppnåelse: Delvis. Planforslag har vært igjennom høringsperiode. Rådmannen fremmer forslag til endelig plan i kommunestyrets møte Prosjekt Ungdom fra verditap til verdiskaping er etablert. Målgruppen er atmål 2 ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet (iht resultatmål 1). Måloppnåelse: Mangelfull. Målet og tiltaket er vedtatt i strategidokument for 2013 for gjennomføring i neste periode. Prosjekt Økt verdiskaping. Befolkningsvekst ved omdømmebygging og økt atmål 3 boligbygging er etablert i samhandling mellom kommune og andre relevante aktører (iht resultatmål 1). Måloppnåelse: Mangelfull. Planarbeid tilknyttet Boligplan er under oppstart. Kommunestyret har vedtatt å ikke arbeide med omdømmebygging; jf. egen sak om Omdømmeprosjektet. Sosial Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap er etablert som prosjekt i atmål 4 samhandling mellom offentlig og privat sektor. Måloppnåelse: Mangelfull. Det er ikke avsatt kapasitet og ressurser til gjennomføring. atmål 5 Minst 3 av tiltakene i Handlingsprogram for Stavern er gjennomført. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Planprogram for Indre havn er godkjent. atmål 6 Lokalisering og rammer for et Thor Heyerdahl senter og Bibliotek/servicesenter avklares i planarbeidet. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. atmål 7 Områdeplan for Faret/Kverken er startet opp. Måloppnåelse: God Planarbeidet er varslet igangsatt og forslaget til planprogram lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden Forslaget inkluderer kunnskapen NVE bringer inn i prosjektet vedrørende de usikre grunnforholdene. Åpent møte for grunneiere og drivere i området ble holdt den 30. oktober. Det utarbeides anbudspapirer slik at en trafikkutredning for området kan gjennomføres. Det arbeides med en handelsanalyse for Larvik by. Vedtatt strategidokument sikrer midler som blant annet skal dekke gjennomføring av en trafikkanalyse/trafikkvurdering for planområdet. En handelsanalyse, vedtatt av Kommunestyret, er også finansiert i atmål 8 Rullering av handlingsprogram for Byplan Larvik er gjennomført. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. På bakgrunn av en KOU er det laget et program for prioritering av mindre atmål 9 tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik. Måloppnåelse: Mangelfull. KOU en er ikke påbegynt. Det utarbeides en KOU for «Vei og vedlikehold », iht resultatmål 8 () under fokusområdet Natur og miljø. I tillegg er det planlagt oppstart av en KOU «Trafikksikkerhet for » i 2013, iht resultatmål 4 (2013) under fokusområdet Natur og miljø. I inneværende år gjennomføres det trafikksikkerhetstiltak for 18 mill kr (Larvik kommune 7 mill kr/svv 11 mill kr). Årsevaluering Side 15

17 Avklaring og koordinering av denne bestillingen i forhold til andre utredninger samt intern kapasitet, har vært en stor del av utfordringsbildet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe er etablert for å sikre fokus på atmål 10 forebyggingsperspektivet i Samhandlingsreformen. Måloppnåelse: Delvis. Forebyggingsperspektivet i samhandlingsreformen er gjennomgått og lagt til grunn for diskusjoner knyttet til fremtidige valg av innsatsområder både i Strategidokumentet og i vedtatt KST sak «Oppfølgingsplan samhandlingsreformen 2013». Disse prosessene har foregått i allerede bestående ledergrupper og fagnettverk. atmål 11 Det er etablert høgskoleutdanning for sykepleiere i Larvik. Måloppnåelse: God. Veilederutdanning er ferdigstilt sammen med Høgskolen i Vestfold. Det er tatt opp 34 studenter fra samordnet opptak høsten Utdanningen er i gang. Reguleringsplan for Øya-krysset, Sika-tomta og G/S-vei langs Elveveien er atmål 12 vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull. Arbeidet har ikke kommet i gang. atmålet er formulert ut fra en enighet med Statens vegvesen Vestfold om at Larvik kommune skulle gjennomføre reguleringsarbeidet ved hjelp av forskutterte restmidler til Øya-krysset (den gjennomførte ombyggingen) mottok kommunen et negativt svar fra Statens vegvesen Region sør på ønsket om utvidet bruk av gjenstående midler i inngått forskutteringsavtale. Reguleringsarbeidet startes derfor ikke opp. Kommunestyret gjorde i sak 082/11 vedtak om å be Statens vegvesen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for et område som er avgrenset av kommunedelplanen for Larvik by, for å bestemme hvordan det overordnede trafikksystemet i Larvik bør utformes i fremtiden. Rådmannen har hatt ytterligere fokus på KVU og Øya-krysset i kommunens arbeid med Nasjonal transportplan Av Fylkestingets sak 28/12 vedr NTP , vedtakspunkt 5, framgår bl.a. følgende: «Øya-krysset må løftes frem til prioriteringskategori 1, i forslaget til NTP.» Personer som står utenfor arbeidslivet gis tilbud om praksisplass eller atmål 13 avklaring av arbeidsevne i de kommunale enhetene. Enhetene fastsetter hvor mange den enkelte arbeidsplass kan ta imot pr år. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Mulighetene for å endre Larvik kommunes ansettelsesreglement utredes, hvor atmål 14 det vurderes om personer som står utenfor arbeidslivet, og er på praksisplass og avklaring av arbeidsevne, kan søke på internt utlyste stillinger. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Områdeplan som avklarer grensen mellom bolig og næring, Torstrand / Larvik atmål 15 havn er startet opp. Planen skal avklare innholdet i buffer mellom de to arealformålene. Måloppnåelse: Mangelfull. DIVE-seminar (kulturhistorisk stedsanalyse) i regi av Riksantikvaren ble gjennomført mai hvor hovedtemaet var framtidig arealbruk på Torstrand. Kunnskapen fra seminaret har direkte relevans for planoppgaven. Av Kst-sak 118/12 går det fram at arbeidet med et forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet ikke prioriteres i. Risiko- og sårbarhetsanalyser samt trafikkanalyser i tilknytning til planarbeidet har en antatt kostnad på kr Midlene er ikke bevilget i. Minst tre tjenesteområder har tatt i bruk K-LEAN som er en metode for atmål 16 effektivisering av tjenesteproduksjonen, sett både fra bruker og organisasjon. Interne veiledere er utdannet. Måloppnåelse: God. Følgende tjenesteområder har gjennomført en eller flere prosesser: PBLG, Omsorg Sørvest, Omsorg Nordøst, Omsorg Sentrum, OmFu, Larvik læringssenter, Stabsavdelingen. Årsevaluering Side 16

18 Kommunestyrets vedtakspunkt 15: Det legges frem egen sak med forslag til løsning av øst-vest trafikk i Larvik by, og herunder sikre god fremdrift for KVU en. Forskuttering av byggekostnader fra primæroppgavefondet skal inn i vurderingen av gjennomføring. Den langsiktige løsningen for øst/vest-trafikken vil være sentral i konseptvalgutredningen (KVU) for Larvik. Fylkestinget har i sak 28/12, Forslag til Nasjonal Transportplan , høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune, blant annet vedtatt følgende: «9. Konseptvalgutredning for Larvik må prioriteres nasjonalt i 2013, for å løse de utfordringer som ligger i transportsystemet i byen.» Kommunestyrets vedtakspunkt 17: En frivilligsentral etableres i løpet av første halvår. Frivilligsentralen i Larvik er etablert. Daglig leder er ansatt, og styre bestående av lag og foreninger i Larvik er etablert. Høsten er benyttet til å forberede oppstart, og å finne egnede lokaler. Kommunestyrets vedtakspunkt 20: Rådmannen utvikler en helhetlig strategi for markedsføring av Larvik kommune basert på eksisterende planer i samarbeid med Link, Opplev Larvik og eventuelt andre relevante aktører. atet legges frem som sak med forslag til finansiering. Kommunestyret har vedtatt å ikke ha en aktiv politikk vedrørende Omdømmebygging, jf. sak evaluering av Omdømmeprosjektet Kommunestyrets vedtakspunkt 23: Administrasjonen bes om å arbeide for sikker kryssing av Elveveien til næringsparken ved Yttersø for brukere og ansatte. Vurdering legges frem våren. Vurderingen ble ikke lagt fram våren, men avventer forslag til løsning i konseptvalgutredningen for Larvik, vedtatt i Kst-sak 082/11. Kommunestyrets vedtakspunkt 25: Rådmannen fremmer forslag om et velkomstmøte til nye tilflyttere, enten de kommer fra andre steder i Norge eller fra utlandet. Innflyttertreffet ble avviklet på kulturhuset Bølgen 11.4., i samarbeid med LINK. Andre bidragsytere/samarbeidspartnere var: Opplev Larvik, Oppvekst, Samfunnskontakt og bibliotek. I forkant av treffet var det annonsert i Østlands-Posten, lagt ut som nyhet på kommunens nettsider, på Larvik biblioteks nettsider, på infoskjermene (for publikum) både i Feyersgt. 7 og på Larvik bibliotek. I tillegg var det hengt opp plakater på aktuelle steder i byen. Treffet fikk ikke det helt store besøket, men over halvparten av de fremmøtte var utenlandske. De fremmøtte var meget fornøyde. Siden dette var det aller første innflyttertreffet som ble arrangert i Larvik, må det sies å være et tilfredsstillende arrangement. Årsevaluering Side 17

19 Kommunestyrets vedtakspunkt 27: Evaluering av LINKs (Larvik innovasjon, nærings- og kompetansesenter) arbeid: Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret i løpet av første kvartal med kriterier for evaluering av LINKs arbeid. I samme sak fremmes forslag til hvem som skal utføre evalueringen. Sak som fastla kriterier for evaluering av Link ble behandlet av kommunestyret Rapport fra evaluering av LINK skal inngå i beslutningsgrunnlaget for Næringsplan, som jfr planstrategi skal utarbeides i Kommunestyrets vedtakspunkt 28: I forbindelse med første revidering av strategidokumentet, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag om følgende nye målsetninger under styringsmål: a. Økt folketall og sysselsetning som forutsetning for vekst og velferd b. Antall godkjente boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger c. Antall ferdigstilte boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger d. Antall m2 godkjent næringsbygg e. Antall m2 ferdigstilt næringsbygg f. Antall arbeidsplasser i privat sektor i Larvik g. Antall arbeidsplasser i offentlig sektor i Larvik h. Andel av befolkningen år sysselsatt mer enn 50 % Kommunestyret har vedtatt en annen struktur på Strategidokumentet. Larvik kommune har ikke lenger styringsmål. Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Måloppnåelsen innen samfunnsutvikling vurderes av rådmannen til å være noe mer mangelfull enn ønskelig, både for styringsmålene og resultatmålene. Dette er i hovedsak en konsekvens av reduserte ressurser til plan- og utredningsarbeid. Dette gjelder både egne ressurser og økonomi til å benytte eksterne utredningsmiljø. Hovedfokus i har fra rådmannen vært økonomisk tilpasning, og ressursallokering til dette arbeidet samt redusert kapasitet har medført mindre fokus på samfunnsutvikling enn det som er ønskelig. Det vurderes som bekymringsfullt at organisasjonen ikke i større grad evner å invitere og mobilisere eksterne aktører til å bidra inn i både drifts- og utviklingsarbeid, for å sikre både kompetanse, kapasitet og bærekraftige løsninger på lengre sikt. Særlig bekymret er en over at arbeid med strategisk næringsutvikling, boligpolitikk og omdømmebygging ikke har hatt tilstrekkelig med ressurser. Rådmannen har innen de rammene som er fastlagt for 2013 foretatt noen interne grep for å øke fokuset på framdrift i kritiske planprosesser som retter seg mot økt boligbygging / større befolkningsvekst og næringsutvikling / antall nye arbeidsplasser. Årsevaluering Side 18

20 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger 0 Med brukergaranti: Byggesaker 8 Konsekvens er reduksjon i gebyret Med brukergaranti: Detaljerte 0 reguleringsplaner Med brukergaranti: Eierseksjonssaker 1 Redusert gebyr. Med brukergaranti: Avklares med mottaker av tjenesten, som beskrevet i 5 Feiertjenesten tjenestebeskrivelsen Innkreving av skatt 0 Med brukergaranti: Larvik kommunes nettsted 5 Nedetid på nettet, uten klager fra brukere. Larvik Overformynderi 0 Med brukergaranti: Oppmålingssaker 0 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 0 Sammenføying av grunneiendom 0 Servicesenter og boligkontor 0 Sommervedlikehold av 0 kommunale veier Med brukergaranti: Tilsyn med piper og ildsteder Tolketjenesten muntlig tolkning og skriftlig oversettelse Vintervedlikehold av kommunale veier Avklares med mottaker av tjenesten, som beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Årsevaluering Side 19

21 Fokusområde: Kultur ater styringsmål Et tilrettelagt kulturtilbud for brukere hvor dette er nødvendig for deltagelse Mål Kulturtilbud funksjonshemmede Antall brukere i % av antall registrerte brukere i Omsorgstjenesten for funksjonshemmede. Verket. Antall aktive pr semester 48 % 50 % 50 % 50 % Ny i Viser oppslutning om tilbudet Kulturskrinet 6,5 6,5 6 6 Antall ganger en elev i gjennomsnitt deltar i opplegg fra kulturskrinet Tilfredshet med deltakelse og tilbud at fra brukerundersøkelse annethvert år. Gjennomsnittlig tilfredshet med tilrettelegging for deltakelse i % av totalt antall deltagere. Første måling vil klargjøre hvor stor utfordringen er % Kommentarer Verket. Antall aktive pr semester: Verket: Målet på 270 er ikke nådd på grunn av kutt i aktivitetstilbudet innen fysisk aktivitet. I tillegg hadde Verket prosjektmidler i 2011 som ikke ble videreført i. Tilfredshet med deltakelse og tilbud: Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i, grunnet økonomiske nedskjæringer i Kultur, idrett og fritid. Se komm Kulturinstitusjoner med mange brukere Mål Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder 60 % 56 % 55 % 62 % Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i % av antall elever i grunnskolen. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Viser interessen for biblioteket som kulturelt møtested. Nasjonalt gjennomsnitt i 2011: 4,4. Vestfold fylke gjennomsnitt i 2011: 4,4-3,9 4,4 4,0 Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år - 57 % 65 % 64 % Årsevaluering Side 20

22 Kommentarer Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder: Årsaken til positivt avvik er at strammere økonomiske ramme har medført økt aktivitet med store grupper. I tillegg har Kulturskolen fått prosjektmidler til flere store prosjekter i grunnskolen. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket: Besøket på 4,0 pr innbygger er lavere enn gjennomsnittet for bibliotekene i Vestfold. En av årsakene er færre impulsbesøk enn i de andre bybibliotekene i Vestfold. Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år: Bruken av MappaMi øker jevnt (fra 12 % i 2006). Økt bruk henger sammen med utvikling av nettbaserte tjenester. Det jobbes aktivt med å rekruttere brukere til MappaMi. God oppslutning om kultur- og idrettsforeninger Mål Andel under 20 år aktive i idrettsforeningene Målt ut fra oversikt fra de foreningene som søker om tilskudd fra kommunen i prosent av antall under 20 år totalt : Totalt av = 45 % Andel aktive under 18 år i kulturforeningene 53 % 46 % 66 % 45 % Målt ut fra oversikt fra de foreningene som søker om tilskudd fra kommunen i 41 % 42 % 42 % 42 % prosent av antall under 18 år totalt : Totalt av Kommentarer Andel under 20 år aktive i idrettsforeningene: Det er en stadig nedgang i medlemsmassen i idrettsforeningene. Fra 2010 til er det en total nedgang på 730 medlemmer. I 2008 var 62 % av medlemmene i idrettslagene under 20 år, i er tallet 45 %. Dette er en landsomfattende tendens som viser utfordringen med barn og unge i forhold til organisert idrett. God utnyttelse av de kommunale idrettshallene Gjennomsnittlig belegg på ettermiddag og kveldstid kl for de kommunale idrettshallene Mål 89 % 93 % 95 % 92 % Stavernshallen, Bommestadhallen, Kveldehallen, Farrishallen Kommentarer Det er vanskelig å få leid ut fredag fra kl og i Kveldehallen fra kl Fredag er en lite attraktiv dag for trening og aktiviteter. Årsevaluering Side 21

23 ater resultatmål Det er gjennomført en undersøkelse om innbyggernes aktivitetsvaner, ønsker atmål 1 og barrierer for fysisk aktivitet. Måloppnåelse: Delvis. atmålet var aktuelt i forbindelse med rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv I samråd med helsedirektoratet ble det besluttet at en støtter seg til nasjonale undersøkelser, da disse også gjenspeiler situasjonen for Larvik kommune. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleelever om aktivitetsvaner og ønsker for anlegg i skolegårder i forbindelse med Aktiv Larvik. Larvik er Vestfolds ledende kommune i internasjonalt samarbeid innen kultur atmål 2 og idrett. Måloppnåelse: God. Det er igangsatt flere samarbeidsprosjekter innen internasjonalt samarbeid. Larvik Håndballklubb arrangerte en internasjonal håndballturnering for barn og ungdom i august. Verdiskapningsprosjektet i Hammerdalen er nå i ferd med å avsluttes. EU prosjekt (KASK) mellom Nordiske kulturskoler er i gang. Kulturskolen samarbeider med kulturskoler i Sverige, Skottland og Venezuela i et El Sistema prosjekt for barn og unge. Det er imidlertid vanskelig å definere hva som skal til for å bli Vestfolds ledende kommune innen internasjonalt samarbeid. Toppidrett/toppkultur Larvik, plan for utvikling av toppidrett og toppkultur i atmål 3 Larvik, er utarbeidet av idretten, kulturlivet, kommunen og næringslivet i fellesskap. Måloppnåelse: God. Planer for talentsatsing i Kulturskolen er utarbeidet. Det samarbeides med Barrat Dues Musikkinstitutt og Norges Musikkhøyskole. Det har vært arrangert talentsamling for hele sør Norge i Sliperiet. Idretten er også i gang med et arbeid. Koordineringen viser seg å være vanskelig å gjennomføre. Det er vanskelig å finne ensartede programmer innen de forskjellige uttrykkene. Samtidig er det en utfordring å engasjere næringslivet forpliktende inn i arbeidet. Kulturskolen har satt i gang minimum 2 nye tilbud i kunstuttrykk med atmål 4 flerkulturell bakgrunn for alle. Måloppnåelse: God. I samarbeid med Asylmottaket er gruppene Kulturkick I og II, samt Alla Basalla igangsatt. Begge med støtte fra UDI. Likeledes er igangsatt musikkgrupper El Sistema. atmål 5 Kulturskolens aktiviteter i SFO er utredet. Måloppnåelse: God. Kulturskolens aktiviteter i SFO er igangsatt i samarbeid med Torstrand og Byskogen skole. Utvidelse fra høsten 2013 som en konsekvens av statlige tilføringer, er utredet. Kulturskolen har igangsatt minst 2 nye tilbud spesielt tilrettelagt for atmål 6 funksjonshemmede. Måloppnåelse: God. Kulturparaply og Kulturkick ble startet ved skolestart. Teaterprosjekt med Frøy skole ble gjennomført høsten. atmål 7 Rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Måloppnåelse: God. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er vedtatt. atmål 8 Nærmiljøanlegget Aktivitetshjulet er bygd på Furumoa, Torstrand. Måloppnåelse: Delvis. Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Foreløpig på vent. atmål 9 Nærmiljøanlegget Møteplassen er utredet for plassering ved Lovisenlund. Måloppnåelse: Delvis. Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Foreløpig på vent. Årsevaluering Side 22

24 Vestfold Filmsenter er etablert med kontor i samarbeid med Vestfold Fylke, atmål 10 Vestfold Filmforum og Næringslivet. Måloppnåelse: God. Kontoret er etablert i Sliperiet. Kommunestyrets vedtakspunkt 4: Søknader om tilskudd fra kommunen til ulike formål som ikke inngår i ordinære tilskuddsordninger og som er fremmet av organisasjoner, lag og foreninger, innvilges/avslås iht særskilt sak. Sak 224/11 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger Samtlige søknader om tilskudd for avslås, begrunnet i kommunens økonomiske situasjon, med unntak av Gurvika Kr Tollerodden Kr Ballbinge Kvelde IL Kr Tilskuddene er fordelt i henhold til vedtak. Kommunestyrets vedtakspunkt 21: Dagens aktivitet i Fabrikken, Kongegt.1, opprettholdes. Aktiviteten er opprettholdt. Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Måloppnåelsen anses for området totalt å være god. Samarbeid eksternt har blitt mer og mer viktig for enhetene, og derved er flere involvert for å klare måloppnåelsen. Dette kan selvsagt slå to veier. Samarbeid institusjonene mellom, særlig Bølgen, Sliperiet og Arena fungerer godt og bør utvikles videre. Barn og unge med spesielle behov er særlig prioritert. Likeledes voksne og eldre som ikke selv kan benytte seg av kultur-, idretts- og fritidstilbudene. For begge disse grupperingene er kultur og idrett svært viktige redskaper. Frivillig sektor, lag og foreninger er viktig å styrke, samtidig som man må se seg om etter nye måter å utvikle lag og foreninger på. En viktig prioritering er å arbeide for å snu trenden med frafall av barn og unge i foreningslivet, eller finne andre organisasjonsformer. Folkehelse er en utfordring som har høy prioritet hvor både idrett og kultur er betydelige virkemidler for alle aldersgrupper og samfunnslag. Årsevaluering Side 23

25 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, Antall brudd: resultatenhet: Kommunale lokaler, idretts- og 0 svømmehaller Med brukergaranti: 0 Kulturskolen Larvik bibliotek 0 Støttekontakt 0 Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med 0 fysisk / psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til 0 mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til 0 kulturformål Kommentar: Årsevaluering Side 24

26 Fokusområde: Oppvekst ater styringsmål Økt trivsel i skolen 7. trinn, elevenes grad av trivsel Andel elever som trives godt eller svært godt på skolen. Indeks hentet fra elevundersøkelsen. Skala fra 1 til 5 der høy verdi gir positivt resultat. Nasjonalt gjennomsnitt: 4,4 i 2011/ 10. trinn, elevenes grad av trivsel Andel elever som trives godt eller svært godt på skolen. Indeks hentet fra elevundersøkelsen. Skala fra 1 til 5 der høy verdi gir positivt resultat Nasjonalt gjennomsnitt: 4,3 i 2011/ Andel elever på 7. trinn som blir mobbet en eller flere ganger i uken Målet er å få ned antall mobbesaker. Skala fra 1 til 5 der lav verdi gir liten forekomst av mobbing. Nasjonalt gjennomsnitt: 1,4 i 2011/ Andel elever på 10. trinn som blir mobbet en eller flere ganger i uken Målet er å få ned antall mobbesaker. Skala fra 1 til 5 der lav verdi gir liten forekomst av mobbing. Nasjonalt gjennomsnitt: 1,4 i 2011/ Mål 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 4,5 4,2 1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,6 Forbedre læringsresultatene Elevenes leseferdigheter på 2. trinn Andel elever under kritisk grense på nasjonal lesetest for 2. trinn. Nasjonalt resultat : 7,1 % Elevenes ferdigheter i lesing på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 27,6 % Elevenes ferdigheter i regning på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 25,6 % Elevenes ferdigheter i engelsk på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 26,3 % Elevenes ferdigheter i lesing på 8. trinn atene er inndelt i 5 mestringsnivå. Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 28,0 % Elevenes ferdigheter i regning på 8. trinn atene er inndelt i 5 mestringsnivå. Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 28,0 % Mål 7,6 % 8,5 % 7,0 % 7,0 % 22 % 27 % 22 % 30 % 25 % 28 % 27 % 32 % 26 % 25 % 23 % 30,4 % 26 % 28 % 30 % 31 % 28 % 26 % 29 % 30 % Årsevaluering Side 25

Rapport 2. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Rapport 2. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene Rapport 2. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål...

Detaljer

Rapport 1. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Rapport 1. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene Rapport 1. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål...

Detaljer

Årsevaluering 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2011

Årsevaluering 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2011 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 2 Strategidokument 2012-2015 Rådmannens forslag til vedtak Policy Ønsket utvikling 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Foto: istockphoto.com Innholdsfortegnelse POLICY... 3 FUNDAMENT FOR

Detaljer

Del 2 Forslag til Strategidokument 2011-2014. Innholdsfortegnelse

Del 2 Forslag til Strategidokument 2011-2014. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse POLICY...3 FUNDAMENT FOR POLICYOMRÅDENE...5 POLICYOMRÅDER...6 ØNSKET UTVIKLING...9 NATUR OG MILJØ...12 SAMFUNNSUTVIKLING...16 KULTUR...23 OPPVEKST...27 HELSE OG OMSORG...35 ORGANISASJONSUTVIKLING...43

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Strategidokument Larvik kommune

Strategidokument Larvik kommune Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/1769 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Saksbehandler: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 144 X Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Kommuneplanutvalget 19.11.2013 Utredning: Vedlegg:

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN

SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN 01.02.17 VISJON: Skaun kommune -aktiv og attraktiv SOVE være blant de beste bokommunene i Midt-Norge ved utgangen av planperiodenant de OVERORDNA MÅL

Detaljer

Årsevaluering 2009. Foto: Link Larvik

Årsevaluering 2009. Foto: Link Larvik Årsevaluering 2009 - Ønsket utvikling - Hovedoversikt kommunens totaløkonomi - Enhetenes økonomiske resultat - Enheter/rapporteringsområder - Status større prosjekter og arealplaner - Enkelttemaer Foto:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning. Mål. Planstatus

VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning. Mål. Planstatus Konkurransegrunnlag Områdeplan for Øvre Uvdal VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning Dette dokumentet er ikke en detaljert kravspesifikasjon, men gir en nærmere beskrivelse av målene for oppdraget,

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/1052-8 Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: 16.09.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

OPPSTARTSAK: RULLERING TEMAPLAN KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LARVIK KOMMUNE

OPPSTARTSAK: RULLERING TEMAPLAN KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 16/1245 Arkivkode: FA - K20 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/16 Miljø- og teknikkomiteen 02.03.2016 032/16 Formannskapet 09.03.2016 054/16 Kommunestyret 16.03.2016 OPPSTARTSAK: RULLERING

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Rapport 2. tertial 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Rapport 2. tertial 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene Rapport 2. tertial 2011 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1...3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ...4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål... 5

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester Hvaler kommune Versjon 03. 07.01.2013 Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune 1 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Innledning... 4 1.2 Sammendrag...

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG FOR UTREDNING AV KOMMUNEDELPLAN FRESK OG ATTRAKTIV KOMMUNE FOLKEHELSEPLAN Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Arkivsaksnr. : 12/3115-1 Arkivkode:

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer