Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsevaluering 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012"

Transkript

1 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål... 6 ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: KULTUR ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: OPPVEKST ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: HELSE OG OMSORG ater styringsmål ater resultatmål ater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: ORGANISASJONSUTVIKLING ater styringsmål FOKUSOMRÅDE: ØKONOMI Overordnet økonomistyring Samlet vurdering av resultatoppnåelse for hele fokusområdet Hovedresultater Økonomisk oversikt driftsbudsjett/-regnskap Kommentarer til driftsregnskapet Rapporteringsområdenes resultater Vurdering av resultatoppnåelse, eventuelt korrigerende tiltak Overføring av merforbruk / mindreforbruk Økonomisk oversikt investeringsbudsjett/-regnskap Kommentarer til investeringsregnskapet Rapport - investeringsprosjekter DEL RAPPORTERINGSOMRÅDER FORMANNSKAPET Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Lønnsreserve/ tilleggsbevilgninger Folkevalgte styringsorganer Skatteoppkreveren i Larvik Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner RAPPORTERINGSOMRÅDER OPPVEKSTKOMITEEN Årsevaluering Side 1

3 Fellesområde oppvekstenhetene Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Barne- og ungdomstjenester Barneverntjenesten Ikke-kommunale barnehager RAPPORTERINGSOMRÅDER IDRETT- OG KULTURKOMITEEN Kultur, idrett og fritid Samfunnskontakt og bibliotek Kirker og kirkegårder RAPPORTERINGSOMRÅDER OMSORGSKOMITÉEN Fellesområde pleie og omsorg Omsorg nordøst Omsorg sentrum Omsorg sørvest Omsorgstjenesten for funksjonshemmede Helse- og rehabiliteringstjenesten Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse NAV - kommune Arbeid og kvalifisering Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern RAPPORTERINGSOMRÅDER NÆRING-, MILJØ- OG TEKNIKK- KOMITEEN Kommunalteknikk vei, park og friområder Kommunalteknikk vann, avløp og renovasjon Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata Larvik brannvesen Eiendomsforvaltning RAPPORTER Rapport - likestilling Rapport revisjon av ISO-sertifisering Rapport meldingsordningen for innbyggere Rapport - sykefraværsprosjektet (sluttrapport) Årsevaluering Side 2

4 DEL 1 Årsevaluering Side 3

5 Fokusområde: Natur og miljø ater styringsmål Begrense forbruket av ikke-fornybare ressurser Andel husholdningsavfall som går til materialgjenvinning Mål Antall tonn avfall i alt i var , en nedgang på 679 tonn fra Målet angir mengde utsortert glass, metall, papp, papir og plast, i % av antall 49,9 % 57,6 % 52 % 59,3 % tonn husholdningsavfall (eksklusiv hvitevarer) fra hytter og hus. Gjennomsnittlig for de 9 Vestfoldkommunene Vesar har innsamling for i : 58,9 %. Kommentar De mest markerte endringene fra 2011 til har vært en viss nedgang i sum husholdningsavfall totalt (med hytter), en liten nedgang i mengde matavfall mens det for innsamlet mengde plast har økt. Vedtatt mål for er 52 %, men prognosen som ble antydet for (i 2. tertialrapports kommentarer) var på ca 57 %. Redusere tilførselen til naturen av miljøgifter og naturfremmede stoffer Mål Kvaliteten på slam fra Lillevik renseanlegg Antall tonn produsert slam med jordbrukskvalitet i % av total mengde produsert slam Renseeffekt for fosfor ved Lillevik renseanlegg % fosfor som fjernes av mengde som kommer til renseanlegget Krav til rensing er 90 % Reduksjon i avfall hentet ut fra friområder ut fra at behovet er redusert Antall tonn avfall hentet inn fra friområder i 2009: 18 tonn (900 sekker à 20 kg). Mål om å redusere dette i omfang målt i % ift Gjennomføring av målet er avhengig av effekt av holdningstiltak for å få redusert tilførsel av avfall 100 % 100 % 100 % 100 % 94,2 % 95 % 90 % 94,8 % - 34 % 30 % 33 % Årsevaluering Side 4

6 Mer bærekraftige kommuner i praksis Mål Badevannet tilfredsstiller EU-krav Antall badeplasser med god badevannskvalitet i forhold til antall badeplasser undersøkt (> 100 TKB44/100 ml vann) Andel prøver av drikkevannet som oppfyller krav til kvalitet Prøver med tilfredsstillende lavt innhold av tarmbakterier. Antall nye bedrifter sertifisert som miljøfyrtårn Antall bedrifter i alt pr med slik sertifisering: 66 Antall km vannledning av asbestsement som er fornyet hadde kommunen 110 km vannledninger av asbestsement. Måltallene for 2014 og 2015 bygger på forutsetning om at det bevilges 8 mill kr hvert år til formålet. 91 % 98 % 90 % 93 % 100 % 100 % 100 % 100 % , Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett, eller som har fått godkjent separat avløpsløsning Økningen målsatt pr år er en kombinasjon av kommunalt avløpsnett og de som får godkjent separat avløpsløsning. Ca hytter pr Av disse har 808 hytter kommunale avløpsløsninger, har private anlegg og betaler kommunale gebyrer for dette Økt nivå på antall syklister i % av antall syklister som er målt i Tellepunkter (2 stk): Gloppe bru : 108 syklister (i løpet av 4 timer) og 284 i 2011 (tilsvarende tid på året). Nansetgata (gågata ved Amfi) : 73 syklister, og 81 i % 20 % Se komm Økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste som slipper ut mindre CO2 enn 110 g/km Antall biler i 2010: 1, i.: 70 Kommentarer: Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning: Økningen i antallet skyldes kommunens engasjement i graving av vann og avløp ved hytteområdene både i Tjølling og Brunlanes. Økt nivå på antall syklister i % av antall syklister som er målt i 2010: Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å følge opp tellingen av syklister i. Det planlegges å sette ned automatiske tellestasjoner i Økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste som slipper ut mindre CO2 enn 110 g/km: Målet med økt nivå på antall biler i kommunal tjeneste med CO2 utslipp lavere enn 110g/km ble ikke helt nådd. 14 varebiler som ble kjøpt ut fra en leasingavtale hadde et høyere utslipp enn de minste bilene, men biltypen var nødvendig for å sikre transport av ulike nødvendige artikler (hjelpemidler osv) til de som trengte dette. Årsevaluering Side 5

7 ater resultatmål atmål 1 Utarbeide handlingsprogram i forlengelse av sykkelplanen. Måloppnåelse: God. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret atmål 2 Gjennomføre minst 3 av tiltakene i handlingsprogrammet for økt sykkelbruk. Måloppnåelse: Delvis. Fremleggelse av sykkelplan er oversendt kommunens prioriteringsliste til fylkeskommunen. De midlene en har hatt i inneværende år har gått til TS-tiltak i Heibergsgt., Frostvedtveien, Kongegate, Øvre Bøkeligate og Gamle Kongevei. Det vil også bedre trafikkbildet for syklister. atmål 3 Kommunedelplan camping under arbeid. Måloppnåelse: God Planprogrammet ble vedtatt i Kommunestyrets møte den , sak 155/12. Høsten er det foretatt befaringer på alle campingplassene i kommunen. Det er sendt ut karter til den enkelte campingplassdriver for å få oversikt over ambisjonene for den framtidige utviklingen av næringen. atmål 4 Plan for gang- og sykkelvei, FV 303 Hem-Sandefjord grense er startet opp. Måloppnåelse: Mangelfull Det mangler gang-/sykkelveg på strekningen Enga-Hem. Ca 200 meter av denne strekningen ligger i Larvik kommune. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Arbeidet er ikke igangsatt i. Vegvesenet foreslår prosjektet Enga Hem inn i handlingsprogram for fylkesvegnettet Det avventes derfor en felles prosess med Sandefjord kommune og vegvesenet. Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet ble vedtatt av Fylkestinget i desember, sak 72/12. Det aktuelle prosjektet ligger inne for gjennomføring i 2014 med en bevilgning på 20 mill kr. Prosjektet gjennomføres dermed, men ikke i kommunal regi. atmål 5 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Hem-Santra, Rv 303, er vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull Det var øremerket kr til planarbeidet i. I kst-sak 118/12 ble det besluttet å fordele disse midlene til andre gang/sykkelvei-prosjekter som har startet opp og som manglet sluttfinansiering. Planarbeidet er derfor ikke startet opp på denne strekningen. atmål 6 Plan for gang- og sykkelvei, FV 104 (øvre del av Nansetveien) er vedtatt. Måloppnåelse: Delvis Arbeidet er varslet igangsatt og Cowi AS har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for strekningen. Geotekniske vurderinger er gjennomført. Arkeologiske undersøkelser gjennomføres ikke for strekningen. Statens vegvesen, E18-prosjektet, har budsjettert med 10 mill kr til bygging av den aktuelle gang- /sykkelvegen, som et resultat av mulig økt trafikk i Nansetgata når ny E18 med antennepunkt står ferdig. Det forutsettes at reguleringsplanleggingen forestås og bekostes av Larvik kommune. Avtale skal utarbeides. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. kst-sak 118/12. Det er utarbeidet et reguleringsplanalternativ 2 og de to alternative forslagene til løsning ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Planutvalgets møte den , sak 280/12. Årsevaluering Side 6

8 atmål 7 Planer for gang- og sykkelveier i Brunlanes er vedtatt for strekningene (i prioritert rekkefølge): Søndersrød-Berg Skårabakken-Hummerbakken-Berg A. Søndersrød-Berg Måloppnåelse: Delvis Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen med arkeologiske funn. Det gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Rapport fra registreringene forelå ved utgangen av Reguleringsplanforslaget er under utarbeidelse av Cowi AS, i samarbeid med Larvik kommune. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling den , og lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist Statens vegvesen hadde innsigelser til planforslaget, og planforslaget ble lagt fram til ny 1. gangs behandling i Planutvalgets møte den , sak 277/12. Det kom innsigelser til planforslaget som ikke var ventet. Målet om sluttbehandling av planen i løpet av ble derfor ikke nådd. B. Skårabakken-Hummerbakken-Berg Måloppnåelse: Delvis Konsulenten skal gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan og bestemmelser. De arkeologiske registreringene er sluttført med arkeologiske funn på strekningen. Rapporten er mottatt fra fylkeskommunen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling den og lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist Statens vegvesen hadde innsigelser til planforslaget, og planforslaget ble lagt fram til ny 1. gangs behandling i Planutvalgets møte den , sak 0097/13. Det kom innsigelser til planforslaget som ikke var ventet. Målet om sluttbehandling av planen i løpet av ble derfor ikke nådd. atmål 8 KOU: Vei og vedlikehold for er vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull Arbeidet med utredningen er startet. Det er inngått avtale med Asfaltteknisk Institutt for å verdifastsette vegkapitalen, dette er gjennomført sommeren. Det skal gjennomføres registrering og analyse av eksisterende veinett. Analysere status og behov for langsiktig veivedlikehold. Gjennomføre verksted og befaring med NMT-komiteen april Skrive ferdig utredningen og levere til politisk behandling i juni atmål 9 Miljødag er arrangert. Måloppnåelse: God Tema for årets dag var Bøkeskogen med fokus på forvaltningsplanen som revideres av Fylkesmannen i Vestfold. Dagen ble en suksess, ikke minst på grunn av innsatsen til flere lokale og regionale aktører. Programmet var fyldig og hadde noe for alle aldersgrupper. Et slikt program hadde ikke vært mulig uten en meget velvillig og positiv holdning til dette opplegget fra mange aktører. Foredragssalen var full under alle foredragene og foredragsholderne berømmes for engasjementet de skapte. Neste år arrangeres Larvik kommunes miljødag på den nærmeste tirsdag til Verdens miljødag som feires 5. juni hvert år. atmål 10 Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger. Måloppnåelse: God Følgende er utført: a) Marius bryggepark parken er nå gjort klar til bruk. b) Lekeplassen på Torstrand Torg satt opp gjerde og det som gjenstår er montering av lekeplassutstyr. Torstrand vel overtar vedlikeholdet etter avtale. c) Kronprinsen parken er satt i stand og oppgradert etter utomhusplan. atmål 11 Starte utbygging av UV-anlegg på Gopledal Vannverk. Måloppnåelse: God Tiltaket ble fysisk startet opp på Gopledal i oktober måned og vil være klar til november I tillegg til UV-anlegget skal det bygges et spylebasseng. Årsevaluering Side 7

9 atmål 12 Ha utarbeidet plan i samarbeid med LKE, for Enøk-tiltak i egne anlegg med fokus på tiltak for bygninger, veilys og vann og avløpsanlegg. Måloppnåelse: Delvis Det er enighet om en plattform for videre arbeid med Enøk-tiltak. Gjennomført ENØK-kurs for driftsteknikere. Videreføring av prosjektet i atmål 13 Ha utviklet retningslinjer for innkjøp mht miljøpåvirkning og livsløpskostnader. Måloppnåelse: God Retningslinjer ble utarbeidet i 1. halvår og fulgte med som vedlegg til 2. tertialrapport. Retningslinjene implementeres i alle konkurranser. atmål 14 Eget skoleopplegg for vann, klima og miljø tatt i bruk i skoleundervisningen. Måloppnåelse: Mangelfull Ingen skoler har tatt i bruk dette undervisningsopplegget. Temaene dette opplegget omhandler er allerede ivaretatt av andre undervisningsopplegg i skolene. atmål 15 Lokal forskrift om separate avløpsanlegg er utarbeidet. Måloppnåelse: Mangelfull. På grunn av for liten kapasitet i administrasjonen har utarbeidelse av denne ikke blitt prioritert. Fremmes i atmål 16 Arbeid med miljøinformasjonsprogram er startet opp. Måloppnåelse: God Arbeidet er godt i gang og kommunikasjonselementet er digitalisert og arbeidsgrupper er i gang med arbeidet med internettportalen. Av planlagte elementer som er under utvikling kan nevnes å designe og implementere en verktøypakke som kan brukes av alle enheter i kommunen som inkluderer internettportal, kommunikasjonselement og aktivitetspakke. Kommunikasjonselementet skal benyttes av alle enheter i kommunen i miljørelaterte sammenhenger. Bruk av referansegrupper og vektlegging av deres innspill vil fremdeles være en viktig faktor i det videre arbeidet. Forankring og aksept i alle enheter vil være avgjørende for prosjektets suksess. Årsevaluering Side 8

10 Kommunestyrets vedtakspunkt 16: Rådmannen legger frem en plan for å skifte kommunens bilpark til el- eller hybridbiler der dette er hensiktsmessig. Det legges samtidig frem forslag til ladestasjoner for elbiler med finansiering. Rådmannen la fram sak til kommunestyret som ble behandlet Der ble følgende vedtatt «El-hybridbiler brukes der rådmannen finner det hensiktsmessig ut fra miljøhensyn. Vedtaket vil bli lagt til grunn i et konkurransegrunnlag som vil omhandle rammeavtale for kjøp og leie av biler for Larvik kommune.» KMT og Sentraladministrasjonen har vært i kontakt med Transnova for å få avklart støttemuligheter til dette. Det var i år ikke støtteordninger for/rettet til kommunene. Med kommunens mangel på fri økonomi har det ikke vært mulig/prioritert å fremskaffe en finansiering for ladestasjoner i år. Plan for ladestasjoner fra 2009 anses fremdeles som gjeldene og gjennomførbar, men finansiering til gjennomføring, eller delvis gjennomføring, er ikke til stede. Kommunestyrets vedtakspunkt 24: Rådmannen legger frem en forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning i kommunen våren, gjerne i samarbeid med lag og foreninger i nærmiljøene. Rådmannen la frem i 1.tertialrapport en melding: «Rådmannen har ikke hatt kapasitet til å fremme egen handlingsplan for beplantning og forskjønning dette året.» Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Det er god måloppnåelse knyttet til de 3 styringsmålene slik disse er formulert og vedtatt. Av 11 styringsindikatorer er det bare ett som har et resultat som er svakere enn det som er målsatt. Det gjelder økt nivå på antall biler i kommunale tjeneste med CO2 utslipp. Her ble resultatet 10 biler mindre enn målsatt. Dette skyldes at 14 varebiler som ble kjøpt ut fra en leasingavtale med høyere utslipp enn 110 g/km. Denne biltypen var nødvendig for å sikre transport av ulike nødvendige artikler til hjemmetjenester. Når det gjelder de 16 resultatmålene er 7 av disse rapportert med god måloppnåelse, 4 av målene er delvis oppnådd og 5 er mangelfulle. Mange av de mangelfulle resultatene skyldes blant annet for svak kapasitet og bevilgninger som ikke er tilstrekkelige, samt innsigelser på planarbeider. I en del tilfeller er aktiviteter satt i gang på resultatmålene, men gjennomføringen er forsinket eller har tatt lengre tid enn planlagt. Rådmannen antar at forventninger og krav til kommunen innen tema miljø/energi blir forsterket. En utfordring fremover blir å sikre høy faglig kompetanse i egen organisasjon, tilknytning til gode faglige nettverk, samt samhandling med andre samfunnsaktører om gode løsninger. Natur og miljø er fokusert i rådmannens forslag til Kommuneplanens samfunnsdel -2020, og i vedtatt planstrategi for inngår rullering av Klima- og energiplan. Årsevaluering Side 9

11 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Miljø og bærekraftig utvikling 0 Med brukergaranti: Renovasjon 0 Med brukergaranti: Vann og avløp 1 Vedlikehold av parker og friområder 0 Kommentar: Vanskelig vannlekkasje i Stavern medførte at noen abonnenter var uten vann i 32 timer. De berørte har fått deler av vanngebyret tilbakebetalt. Årsevaluering Side 10

12 Fokusområde: Samfunnsutvikling ater styringsmål Økt folketall og gunstig befolkningssammensetning som forutsetning for vekst og velferd Befolkningsvekst i % Mål 0,2 % 0,8 % 1,0 % 0,4 % Andel av befolkningen i aldersgruppen 0-18 år Prognose: Statistisk sentralbyrå, alternativ MMMM (middels nasjonal vekst). Vekst i aldersgruppen år 22,9 % 22,7 % 22,9 % 22,5 % 0,8 % 1,4 % 1,4 % 0,3 % Kommentar For alle indikatorene gjelder at tall fra SSB ikke er tilgjengelig før juni Et høyere utdanningsnivå blant innbyggerne Andel av befolkningen med universitets-/høgskoleutdanning Tall for Vestfold i 2010 er 25,2 % og for hele landet 27,8 %. Kommentar Tall fra SSB er ikke tilgjengelig før juni Mål 22,5 % 23,4 % 23,0 % Se komm En mer attraktiv kommune for næringslivet Larviks plassering i Nærings NM De indikatorene som legges til grunn er; 1) Etableringsvekst, 2) Lønnsomhet, 3) Vekst, 4) Næringslivets størrelse Rangering i % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Andel av befolkningen år som pendler ut av Larvik Ny i Rangering i antall nyetablerte foretak i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Netto tilvekst av foretak rangert i forhold til referansekommuner Referansekommuner er: Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Kommentar Tall for er ikke tilgjengelig pr dd Mål pl 4 pl 1-2 pl 22,8 % 23,2 % 23,2 % 4 pl 3 pl 1-2 pl 1 pl 3 pl 1-2 pl Se komm Se komm Se komm Se komm Årsevaluering Side 11

13 Redusere ulikhet i levekår blant innbyggerne Mål Andel frafall (drop-out) fra Thor Heyerdahl videregående skole Skoleåret var inntaket elever, 60 hadde avbrudd, noe som gir 3,6 % frafall på Thor Heyerdahl vgs, målt i perioden skoleslutt. Samme skoleår var gjennomsnitt i fylket 3,8 %. NAV - Sosialstønad Andel brukere som mottar stønad kortere enn 6 måneder 4,1 % 3,6 % 3,5 % 3,0 % 55 % 56 % 60 % 59 % Totalt antall klienter i 2011 var 950. Gjennomsnitt for kommuner i gruppe 13 i 2011 er 65,1 %. NAV Stønadstid sosialstønad måneder Ny i Gjennomsnittlig stønadstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste 12 måneder. NAV Introduksjonsprogram (flyktninger) Andel brukere som er kommet ut i arbeid eller utdanning etter gjennomført introduksjonsprogram Antall avsluttede deltakere ved introduksjonsprogrammet i 2011 var 28. NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak 6,8 5,8 6,2 4,5 48 % 43 % 55 % 57 % 70 % 76 % 70 % 89 % NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet med overgang til arbeid eller utdanning (får ikke lenger ytelser fra NAV) 29 % 48 % 50 % 47 % Antall ungdom (18-25 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder NAV sosialhjelp. Brukernes tilfredshet med tjenesten de mottar er gjennomgående på nasjonalt gjennomsnitt NAV - Brukertilfredshet Andel som får den servicen de trenger hos NAV Mål 60 % 71,5 % 64 % 78,3 % Årsevaluering Side 12

14 Alle innbyggere skal gis et botilbud Antall bostedsløse uten bolig over 3 måneder Indikerer at det å være uten bolig over tid er uakseptabelt. Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder Gjelder alle med behov for ny bolig, også de som ikke er bostedsløse (Utleieboliger og omsorgsboliger.) Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste Ny i 2011 Gjelder alle som blir vurdert som reelle boligsøkere. Estimat 2010: 120 Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig Mål utleie og 46 omsorg 13 utleie og 48 omsorg 3 11 utleie og 51 omsorg Ny i % 41 % 70 % 43,7 % Viser kommunens evne til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Estimat 2010: 60 % Kommentarer: Samlet for indikatorene: Antall boligsøkere er stabilt høyt og det er få ledige utleieboliger. I følge NAV har 13 personer midlertidig botilbud. Uten flere utleieboliger vil antall personer i midlertidige botilbud fortsatt være høyt. For å holde ventetid på bolig lavest mulig, blir alle med mulighet til å kjøpe bolig, tilbudt Startlån. Flere har benyttet seg av dette. Et godt tilbud til vanskeligstilte for å beholde egen bolig Antall lån og tilskudd gitt til tilrettelegging/utbedring av egen bolig Mål Dersom søknad ikke er urealistisk, vil den innvilges. Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker skal være Svært god Plan-, oppmåling- og byggesaksbehandling i Larvik kommune skal bli et konkurransefortrinn Mål Kommunal saksbehandling ved areal- og plan- og byggesaker er ofte en vesentlig faktor ved etableringer. Gjennomføres i samarbeid med Telemarksforskning-Bø. Hovedkonklusjon fra 2007 legges til grunn for ambisjonen: Det er langt flere brukere som vurderer saksbehandlingen som god eller svært god, enn som vurderer saksbehandlingen som dårlig eller svært dårlig. - - Kommentar Det ble varslet i 1. tertialrapport at dette ikke kunne prioriteres på grunn av ressurser. Svært god Se komm Årsevaluering Side 13

15 Saksbehandlingstid i plan-, bygge- og oppmålingssaker lavere enn gjennomsnitt for Vestfold Mål Saksbehandlingstid i byggesaker Saksbehandlingstid byggesaker i uker. Lovkrav: 12 uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 5,1 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i oppmålingssaker Saksbehandlingstid oppmålingssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 12 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker Saksbehandlingstid private reguleringssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 40 uker, landsgjennomsnittet var 40 uker. Kommentarer Saksbehandlingstid i byggesaker: atet på 6 uker må sees opp mot lavere bemanning i deler av året. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker atet på 21 uker i plansaker er bedre enn målet. 8,5 5, , Fremst på informasjon og service Mål at fra årlig undersøkelse utført av norge.no En kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, utført av norge.no. Skala fra 1 til 6, der 6 er best Se komm Servicenivå i kommunen skal alltid være bedre enn 75 % - 72 % - - Kommunen har som mål å oppnå score bedre enn 75 % på alle undersøkelser av servicenivå, i regi av kommunale eller andre offentlige instanser, med et representativt utvalg. Kommentar at fra årlig undersøkelse utført av norge.no: Det ble ikke gjennomført kvalitetsvurdering i på grunn av utarbeidelse av nye kriteria-sett. Neste vurdering blir i mai Årsevaluering Side 14

16 ater resultatmål Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. kommunal planstrategi vedtatt. Planen skal fokusere på befolkningsvekst, behovet for omstilling i atmål 1 velferdstjenestene iht oppstartssak av desember 2011, og resultatmålene 2, 3 og nr 1 under helse og omsorg. Måloppnåelse: Delvis. Planforslag har vært igjennom høringsperiode. Rådmannen fremmer forslag til endelig plan i kommunestyrets møte Prosjekt Ungdom fra verditap til verdiskaping er etablert. Målgruppen er atmål 2 ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet (iht resultatmål 1). Måloppnåelse: Mangelfull. Målet og tiltaket er vedtatt i strategidokument for 2013 for gjennomføring i neste periode. Prosjekt Økt verdiskaping. Befolkningsvekst ved omdømmebygging og økt atmål 3 boligbygging er etablert i samhandling mellom kommune og andre relevante aktører (iht resultatmål 1). Måloppnåelse: Mangelfull. Planarbeid tilknyttet Boligplan er under oppstart. Kommunestyret har vedtatt å ikke arbeide med omdømmebygging; jf. egen sak om Omdømmeprosjektet. Sosial Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap er etablert som prosjekt i atmål 4 samhandling mellom offentlig og privat sektor. Måloppnåelse: Mangelfull. Det er ikke avsatt kapasitet og ressurser til gjennomføring. atmål 5 Minst 3 av tiltakene i Handlingsprogram for Stavern er gjennomført. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Planprogram for Indre havn er godkjent. atmål 6 Lokalisering og rammer for et Thor Heyerdahl senter og Bibliotek/servicesenter avklares i planarbeidet. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. atmål 7 Områdeplan for Faret/Kverken er startet opp. Måloppnåelse: God Planarbeidet er varslet igangsatt og forslaget til planprogram lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden Forslaget inkluderer kunnskapen NVE bringer inn i prosjektet vedrørende de usikre grunnforholdene. Åpent møte for grunneiere og drivere i området ble holdt den 30. oktober. Det utarbeides anbudspapirer slik at en trafikkutredning for området kan gjennomføres. Det arbeides med en handelsanalyse for Larvik by. Vedtatt strategidokument sikrer midler som blant annet skal dekke gjennomføring av en trafikkanalyse/trafikkvurdering for planområdet. En handelsanalyse, vedtatt av Kommunestyret, er også finansiert i atmål 8 Rullering av handlingsprogram for Byplan Larvik er gjennomført. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. På bakgrunn av en KOU er det laget et program for prioritering av mindre atmål 9 tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik. Måloppnåelse: Mangelfull. KOU en er ikke påbegynt. Det utarbeides en KOU for «Vei og vedlikehold », iht resultatmål 8 () under fokusområdet Natur og miljø. I tillegg er det planlagt oppstart av en KOU «Trafikksikkerhet for » i 2013, iht resultatmål 4 (2013) under fokusområdet Natur og miljø. I inneværende år gjennomføres det trafikksikkerhetstiltak for 18 mill kr (Larvik kommune 7 mill kr/svv 11 mill kr). Årsevaluering Side 15

17 Avklaring og koordinering av denne bestillingen i forhold til andre utredninger samt intern kapasitet, har vært en stor del av utfordringsbildet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe er etablert for å sikre fokus på atmål 10 forebyggingsperspektivet i Samhandlingsreformen. Måloppnåelse: Delvis. Forebyggingsperspektivet i samhandlingsreformen er gjennomgått og lagt til grunn for diskusjoner knyttet til fremtidige valg av innsatsområder både i Strategidokumentet og i vedtatt KST sak «Oppfølgingsplan samhandlingsreformen 2013». Disse prosessene har foregått i allerede bestående ledergrupper og fagnettverk. atmål 11 Det er etablert høgskoleutdanning for sykepleiere i Larvik. Måloppnåelse: God. Veilederutdanning er ferdigstilt sammen med Høgskolen i Vestfold. Det er tatt opp 34 studenter fra samordnet opptak høsten Utdanningen er i gang. Reguleringsplan for Øya-krysset, Sika-tomta og G/S-vei langs Elveveien er atmål 12 vedtatt. Måloppnåelse: Mangelfull. Arbeidet har ikke kommet i gang. atmålet er formulert ut fra en enighet med Statens vegvesen Vestfold om at Larvik kommune skulle gjennomføre reguleringsarbeidet ved hjelp av forskutterte restmidler til Øya-krysset (den gjennomførte ombyggingen) mottok kommunen et negativt svar fra Statens vegvesen Region sør på ønsket om utvidet bruk av gjenstående midler i inngått forskutteringsavtale. Reguleringsarbeidet startes derfor ikke opp. Kommunestyret gjorde i sak 082/11 vedtak om å be Statens vegvesen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for et område som er avgrenset av kommunedelplanen for Larvik by, for å bestemme hvordan det overordnede trafikksystemet i Larvik bør utformes i fremtiden. Rådmannen har hatt ytterligere fokus på KVU og Øya-krysset i kommunens arbeid med Nasjonal transportplan Av Fylkestingets sak 28/12 vedr NTP , vedtakspunkt 5, framgår bl.a. følgende: «Øya-krysset må løftes frem til prioriteringskategori 1, i forslaget til NTP.» Personer som står utenfor arbeidslivet gis tilbud om praksisplass eller atmål 13 avklaring av arbeidsevne i de kommunale enhetene. Enhetene fastsetter hvor mange den enkelte arbeidsplass kan ta imot pr år. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Mulighetene for å endre Larvik kommunes ansettelsesreglement utredes, hvor atmål 14 det vurderes om personer som står utenfor arbeidslivet, og er på praksisplass og avklaring av arbeidsevne, kan søke på internt utlyste stillinger. Måloppnåelse: Mangelfull. Det ble varslet i 1. tertialrapport at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i. Områdeplan som avklarer grensen mellom bolig og næring, Torstrand / Larvik atmål 15 havn er startet opp. Planen skal avklare innholdet i buffer mellom de to arealformålene. Måloppnåelse: Mangelfull. DIVE-seminar (kulturhistorisk stedsanalyse) i regi av Riksantikvaren ble gjennomført mai hvor hovedtemaet var framtidig arealbruk på Torstrand. Kunnskapen fra seminaret har direkte relevans for planoppgaven. Av Kst-sak 118/12 går det fram at arbeidet med et forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet ikke prioriteres i. Risiko- og sårbarhetsanalyser samt trafikkanalyser i tilknytning til planarbeidet har en antatt kostnad på kr Midlene er ikke bevilget i. Minst tre tjenesteområder har tatt i bruk K-LEAN som er en metode for atmål 16 effektivisering av tjenesteproduksjonen, sett både fra bruker og organisasjon. Interne veiledere er utdannet. Måloppnåelse: God. Følgende tjenesteområder har gjennomført en eller flere prosesser: PBLG, Omsorg Sørvest, Omsorg Nordøst, Omsorg Sentrum, OmFu, Larvik læringssenter, Stabsavdelingen. Årsevaluering Side 16

18 Kommunestyrets vedtakspunkt 15: Det legges frem egen sak med forslag til løsning av øst-vest trafikk i Larvik by, og herunder sikre god fremdrift for KVU en. Forskuttering av byggekostnader fra primæroppgavefondet skal inn i vurderingen av gjennomføring. Den langsiktige løsningen for øst/vest-trafikken vil være sentral i konseptvalgutredningen (KVU) for Larvik. Fylkestinget har i sak 28/12, Forslag til Nasjonal Transportplan , høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune, blant annet vedtatt følgende: «9. Konseptvalgutredning for Larvik må prioriteres nasjonalt i 2013, for å løse de utfordringer som ligger i transportsystemet i byen.» Kommunestyrets vedtakspunkt 17: En frivilligsentral etableres i løpet av første halvår. Frivilligsentralen i Larvik er etablert. Daglig leder er ansatt, og styre bestående av lag og foreninger i Larvik er etablert. Høsten er benyttet til å forberede oppstart, og å finne egnede lokaler. Kommunestyrets vedtakspunkt 20: Rådmannen utvikler en helhetlig strategi for markedsføring av Larvik kommune basert på eksisterende planer i samarbeid med Link, Opplev Larvik og eventuelt andre relevante aktører. atet legges frem som sak med forslag til finansiering. Kommunestyret har vedtatt å ikke ha en aktiv politikk vedrørende Omdømmebygging, jf. sak evaluering av Omdømmeprosjektet Kommunestyrets vedtakspunkt 23: Administrasjonen bes om å arbeide for sikker kryssing av Elveveien til næringsparken ved Yttersø for brukere og ansatte. Vurdering legges frem våren. Vurderingen ble ikke lagt fram våren, men avventer forslag til løsning i konseptvalgutredningen for Larvik, vedtatt i Kst-sak 082/11. Kommunestyrets vedtakspunkt 25: Rådmannen fremmer forslag om et velkomstmøte til nye tilflyttere, enten de kommer fra andre steder i Norge eller fra utlandet. Innflyttertreffet ble avviklet på kulturhuset Bølgen 11.4., i samarbeid med LINK. Andre bidragsytere/samarbeidspartnere var: Opplev Larvik, Oppvekst, Samfunnskontakt og bibliotek. I forkant av treffet var det annonsert i Østlands-Posten, lagt ut som nyhet på kommunens nettsider, på Larvik biblioteks nettsider, på infoskjermene (for publikum) både i Feyersgt. 7 og på Larvik bibliotek. I tillegg var det hengt opp plakater på aktuelle steder i byen. Treffet fikk ikke det helt store besøket, men over halvparten av de fremmøtte var utenlandske. De fremmøtte var meget fornøyde. Siden dette var det aller første innflyttertreffet som ble arrangert i Larvik, må det sies å være et tilfredsstillende arrangement. Årsevaluering Side 17

19 Kommunestyrets vedtakspunkt 27: Evaluering av LINKs (Larvik innovasjon, nærings- og kompetansesenter) arbeid: Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret i løpet av første kvartal med kriterier for evaluering av LINKs arbeid. I samme sak fremmes forslag til hvem som skal utføre evalueringen. Sak som fastla kriterier for evaluering av Link ble behandlet av kommunestyret Rapport fra evaluering av LINK skal inngå i beslutningsgrunnlaget for Næringsplan, som jfr planstrategi skal utarbeides i Kommunestyrets vedtakspunkt 28: I forbindelse med første revidering av strategidokumentet, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag om følgende nye målsetninger under styringsmål: a. Økt folketall og sysselsetning som forutsetning for vekst og velferd b. Antall godkjente boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger c. Antall ferdigstilte boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger d. Antall m2 godkjent næringsbygg e. Antall m2 ferdigstilt næringsbygg f. Antall arbeidsplasser i privat sektor i Larvik g. Antall arbeidsplasser i offentlig sektor i Larvik h. Andel av befolkningen år sysselsatt mer enn 50 % Kommunestyret har vedtatt en annen struktur på Strategidokumentet. Larvik kommune har ikke lenger styringsmål. Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Måloppnåelsen innen samfunnsutvikling vurderes av rådmannen til å være noe mer mangelfull enn ønskelig, både for styringsmålene og resultatmålene. Dette er i hovedsak en konsekvens av reduserte ressurser til plan- og utredningsarbeid. Dette gjelder både egne ressurser og økonomi til å benytte eksterne utredningsmiljø. Hovedfokus i har fra rådmannen vært økonomisk tilpasning, og ressursallokering til dette arbeidet samt redusert kapasitet har medført mindre fokus på samfunnsutvikling enn det som er ønskelig. Det vurderes som bekymringsfullt at organisasjonen ikke i større grad evner å invitere og mobilisere eksterne aktører til å bidra inn i både drifts- og utviklingsarbeid, for å sikre både kompetanse, kapasitet og bærekraftige løsninger på lengre sikt. Særlig bekymret er en over at arbeid med strategisk næringsutvikling, boligpolitikk og omdømmebygging ikke har hatt tilstrekkelig med ressurser. Rådmannen har innen de rammene som er fastlagt for 2013 foretatt noen interne grep for å øke fokuset på framdrift i kritiske planprosesser som retter seg mot økt boligbygging / større befolkningsvekst og næringsutvikling / antall nye arbeidsplasser. Årsevaluering Side 18

20 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger 0 Med brukergaranti: Byggesaker 8 Konsekvens er reduksjon i gebyret Med brukergaranti: Detaljerte 0 reguleringsplaner Med brukergaranti: Eierseksjonssaker 1 Redusert gebyr. Med brukergaranti: Avklares med mottaker av tjenesten, som beskrevet i 5 Feiertjenesten tjenestebeskrivelsen Innkreving av skatt 0 Med brukergaranti: Larvik kommunes nettsted 5 Nedetid på nettet, uten klager fra brukere. Larvik Overformynderi 0 Med brukergaranti: Oppmålingssaker 0 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 0 Sammenføying av grunneiendom 0 Servicesenter og boligkontor 0 Sommervedlikehold av 0 kommunale veier Med brukergaranti: Tilsyn med piper og ildsteder Tolketjenesten muntlig tolkning og skriftlig oversettelse Vintervedlikehold av kommunale veier Avklares med mottaker av tjenesten, som beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Årsevaluering Side 19

21 Fokusområde: Kultur ater styringsmål Et tilrettelagt kulturtilbud for brukere hvor dette er nødvendig for deltagelse Mål Kulturtilbud funksjonshemmede Antall brukere i % av antall registrerte brukere i Omsorgstjenesten for funksjonshemmede. Verket. Antall aktive pr semester 48 % 50 % 50 % 50 % Ny i Viser oppslutning om tilbudet Kulturskrinet 6,5 6,5 6 6 Antall ganger en elev i gjennomsnitt deltar i opplegg fra kulturskrinet Tilfredshet med deltakelse og tilbud at fra brukerundersøkelse annethvert år. Gjennomsnittlig tilfredshet med tilrettelegging for deltakelse i % av totalt antall deltagere. Første måling vil klargjøre hvor stor utfordringen er % Kommentarer Verket. Antall aktive pr semester: Verket: Målet på 270 er ikke nådd på grunn av kutt i aktivitetstilbudet innen fysisk aktivitet. I tillegg hadde Verket prosjektmidler i 2011 som ikke ble videreført i. Tilfredshet med deltakelse og tilbud: Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i, grunnet økonomiske nedskjæringer i Kultur, idrett og fritid. Se komm Kulturinstitusjoner med mange brukere Mål Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder 60 % 56 % 55 % 62 % Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i % av antall elever i grunnskolen. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Viser interessen for biblioteket som kulturelt møtested. Nasjonalt gjennomsnitt i 2011: 4,4. Vestfold fylke gjennomsnitt i 2011: 4,4-3,9 4,4 4,0 Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år - 57 % 65 % 64 % Årsevaluering Side 20

22 Kommentarer Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder: Årsaken til positivt avvik er at strammere økonomiske ramme har medført økt aktivitet med store grupper. I tillegg har Kulturskolen fått prosjektmidler til flere store prosjekter i grunnskolen. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket: Besøket på 4,0 pr innbygger er lavere enn gjennomsnittet for bibliotekene i Vestfold. En av årsakene er færre impulsbesøk enn i de andre bybibliotekene i Vestfold. Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år: Bruken av MappaMi øker jevnt (fra 12 % i 2006). Økt bruk henger sammen med utvikling av nettbaserte tjenester. Det jobbes aktivt med å rekruttere brukere til MappaMi. God oppslutning om kultur- og idrettsforeninger Mål Andel under 20 år aktive i idrettsforeningene Målt ut fra oversikt fra de foreningene som søker om tilskudd fra kommunen i prosent av antall under 20 år totalt : Totalt av = 45 % Andel aktive under 18 år i kulturforeningene 53 % 46 % 66 % 45 % Målt ut fra oversikt fra de foreningene som søker om tilskudd fra kommunen i 41 % 42 % 42 % 42 % prosent av antall under 18 år totalt : Totalt av Kommentarer Andel under 20 år aktive i idrettsforeningene: Det er en stadig nedgang i medlemsmassen i idrettsforeningene. Fra 2010 til er det en total nedgang på 730 medlemmer. I 2008 var 62 % av medlemmene i idrettslagene under 20 år, i er tallet 45 %. Dette er en landsomfattende tendens som viser utfordringen med barn og unge i forhold til organisert idrett. God utnyttelse av de kommunale idrettshallene Gjennomsnittlig belegg på ettermiddag og kveldstid kl for de kommunale idrettshallene Mål 89 % 93 % 95 % 92 % Stavernshallen, Bommestadhallen, Kveldehallen, Farrishallen Kommentarer Det er vanskelig å få leid ut fredag fra kl og i Kveldehallen fra kl Fredag er en lite attraktiv dag for trening og aktiviteter. Årsevaluering Side 21

23 ater resultatmål Det er gjennomført en undersøkelse om innbyggernes aktivitetsvaner, ønsker atmål 1 og barrierer for fysisk aktivitet. Måloppnåelse: Delvis. atmålet var aktuelt i forbindelse med rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv I samråd med helsedirektoratet ble det besluttet at en støtter seg til nasjonale undersøkelser, da disse også gjenspeiler situasjonen for Larvik kommune. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleelever om aktivitetsvaner og ønsker for anlegg i skolegårder i forbindelse med Aktiv Larvik. Larvik er Vestfolds ledende kommune i internasjonalt samarbeid innen kultur atmål 2 og idrett. Måloppnåelse: God. Det er igangsatt flere samarbeidsprosjekter innen internasjonalt samarbeid. Larvik Håndballklubb arrangerte en internasjonal håndballturnering for barn og ungdom i august. Verdiskapningsprosjektet i Hammerdalen er nå i ferd med å avsluttes. EU prosjekt (KASK) mellom Nordiske kulturskoler er i gang. Kulturskolen samarbeider med kulturskoler i Sverige, Skottland og Venezuela i et El Sistema prosjekt for barn og unge. Det er imidlertid vanskelig å definere hva som skal til for å bli Vestfolds ledende kommune innen internasjonalt samarbeid. Toppidrett/toppkultur Larvik, plan for utvikling av toppidrett og toppkultur i atmål 3 Larvik, er utarbeidet av idretten, kulturlivet, kommunen og næringslivet i fellesskap. Måloppnåelse: God. Planer for talentsatsing i Kulturskolen er utarbeidet. Det samarbeides med Barrat Dues Musikkinstitutt og Norges Musikkhøyskole. Det har vært arrangert talentsamling for hele sør Norge i Sliperiet. Idretten er også i gang med et arbeid. Koordineringen viser seg å være vanskelig å gjennomføre. Det er vanskelig å finne ensartede programmer innen de forskjellige uttrykkene. Samtidig er det en utfordring å engasjere næringslivet forpliktende inn i arbeidet. Kulturskolen har satt i gang minimum 2 nye tilbud i kunstuttrykk med atmål 4 flerkulturell bakgrunn for alle. Måloppnåelse: God. I samarbeid med Asylmottaket er gruppene Kulturkick I og II, samt Alla Basalla igangsatt. Begge med støtte fra UDI. Likeledes er igangsatt musikkgrupper El Sistema. atmål 5 Kulturskolens aktiviteter i SFO er utredet. Måloppnåelse: God. Kulturskolens aktiviteter i SFO er igangsatt i samarbeid med Torstrand og Byskogen skole. Utvidelse fra høsten 2013 som en konsekvens av statlige tilføringer, er utredet. Kulturskolen har igangsatt minst 2 nye tilbud spesielt tilrettelagt for atmål 6 funksjonshemmede. Måloppnåelse: God. Kulturparaply og Kulturkick ble startet ved skolestart. Teaterprosjekt med Frøy skole ble gjennomført høsten. atmål 7 Rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Måloppnåelse: God. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er vedtatt. atmål 8 Nærmiljøanlegget Aktivitetshjulet er bygd på Furumoa, Torstrand. Måloppnåelse: Delvis. Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Foreløpig på vent. atmål 9 Nærmiljøanlegget Møteplassen er utredet for plassering ved Lovisenlund. Måloppnåelse: Delvis. Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Foreløpig på vent. Årsevaluering Side 22

24 Vestfold Filmsenter er etablert med kontor i samarbeid med Vestfold Fylke, atmål 10 Vestfold Filmforum og Næringslivet. Måloppnåelse: God. Kontoret er etablert i Sliperiet. Kommunestyrets vedtakspunkt 4: Søknader om tilskudd fra kommunen til ulike formål som ikke inngår i ordinære tilskuddsordninger og som er fremmet av organisasjoner, lag og foreninger, innvilges/avslås iht særskilt sak. Sak 224/11 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger Samtlige søknader om tilskudd for avslås, begrunnet i kommunens økonomiske situasjon, med unntak av Gurvika Kr Tollerodden Kr Ballbinge Kvelde IL Kr Tilskuddene er fordelt i henhold til vedtak. Kommunestyrets vedtakspunkt 21: Dagens aktivitet i Fabrikken, Kongegt.1, opprettholdes. Aktiviteten er opprettholdt. Samlet vurdering av resultatoppnåelse for fokusområdet Måloppnåelsen anses for området totalt å være god. Samarbeid eksternt har blitt mer og mer viktig for enhetene, og derved er flere involvert for å klare måloppnåelsen. Dette kan selvsagt slå to veier. Samarbeid institusjonene mellom, særlig Bølgen, Sliperiet og Arena fungerer godt og bør utvikles videre. Barn og unge med spesielle behov er særlig prioritert. Likeledes voksne og eldre som ikke selv kan benytte seg av kultur-, idretts- og fritidstilbudene. For begge disse grupperingene er kultur og idrett svært viktige redskaper. Frivillig sektor, lag og foreninger er viktig å styrke, samtidig som man må se seg om etter nye måter å utvikle lag og foreninger på. En viktig prioritering er å arbeide for å snu trenden med frafall av barn og unge i foreningslivet, eller finne andre organisasjonsformer. Folkehelse er en utfordring som har høy prioritet hvor både idrett og kultur er betydelige virkemidler for alle aldersgrupper og samfunnslag. Årsevaluering Side 23

25 ater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, Antall brudd: resultatenhet: Kommunale lokaler, idretts- og 0 svømmehaller Med brukergaranti: 0 Kulturskolen Larvik bibliotek 0 Støttekontakt 0 Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med 0 fysisk / psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til 0 mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til 0 kulturformål Kommentar: Årsevaluering Side 24

26 Fokusområde: Oppvekst ater styringsmål Økt trivsel i skolen 7. trinn, elevenes grad av trivsel Andel elever som trives godt eller svært godt på skolen. Indeks hentet fra elevundersøkelsen. Skala fra 1 til 5 der høy verdi gir positivt resultat. Nasjonalt gjennomsnitt: 4,4 i 2011/ 10. trinn, elevenes grad av trivsel Andel elever som trives godt eller svært godt på skolen. Indeks hentet fra elevundersøkelsen. Skala fra 1 til 5 der høy verdi gir positivt resultat Nasjonalt gjennomsnitt: 4,3 i 2011/ Andel elever på 7. trinn som blir mobbet en eller flere ganger i uken Målet er å få ned antall mobbesaker. Skala fra 1 til 5 der lav verdi gir liten forekomst av mobbing. Nasjonalt gjennomsnitt: 1,4 i 2011/ Andel elever på 10. trinn som blir mobbet en eller flere ganger i uken Målet er å få ned antall mobbesaker. Skala fra 1 til 5 der lav verdi gir liten forekomst av mobbing. Nasjonalt gjennomsnitt: 1,4 i 2011/ Mål 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 4,5 4,2 1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,6 Forbedre læringsresultatene Elevenes leseferdigheter på 2. trinn Andel elever under kritisk grense på nasjonal lesetest for 2. trinn. Nasjonalt resultat : 7,1 % Elevenes ferdigheter i lesing på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 27,6 % Elevenes ferdigheter i regning på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 25,6 % Elevenes ferdigheter i engelsk på 5. trinn atene er inndelt i 3 mestringsnivå. Viser andel elever på laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 26,3 % Elevenes ferdigheter i lesing på 8. trinn atene er inndelt i 5 mestringsnivå. Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 28,0 % Elevenes ferdigheter i regning på 8. trinn atene er inndelt i 5 mestringsnivå. Viser andel elever på de to laveste mestringsnivå. Nasjonalt resultat : 28,0 % Mål 7,6 % 8,5 % 7,0 % 7,0 % 22 % 27 % 22 % 30 % 25 % 28 % 27 % 32 % 26 % 25 % 23 % 30,4 % 26 % 28 % 30 % 31 % 28 % 26 % 29 % 30 % Årsevaluering Side 25

Rapport 2. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Rapport 2. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene Rapport 2. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål...

Detaljer

Rapport 1. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Rapport 1. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene Rapport 1. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål...

Detaljer

Årsevaluering 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2011

Årsevaluering 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2011 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 2 Strategidokument 2012-2015 Rådmannens forslag til vedtak Policy Ønsket utvikling 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Foto: istockphoto.com Innholdsfortegnelse POLICY... 3 FUNDAMENT FOR

Detaljer

Del 2 Forslag til Strategidokument 2011-2014. Innholdsfortegnelse

Del 2 Forslag til Strategidokument 2011-2014. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse POLICY...3 FUNDAMENT FOR POLICYOMRÅDENE...5 POLICYOMRÅDER...6 ØNSKET UTVIKLING...9 NATUR OG MILJØ...12 SAMFUNNSUTVIKLING...16 KULTUR...23 OPPVEKST...27 HELSE OG OMSORG...35 ORGANISASJONSUTVIKLING...43

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Strategidokument Larvik kommune

Strategidokument Larvik kommune Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Årsevaluering 2009. Foto: Link Larvik

Årsevaluering 2009. Foto: Link Larvik Årsevaluering 2009 - Ønsket utvikling - Hovedoversikt kommunens totaløkonomi - Enhetenes økonomiske resultat - Enheter/rapporteringsområder - Status større prosjekter og arealplaner - Enkelttemaer Foto:

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Rapport 2. tertial 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Rapport 2. tertial 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene Rapport 2. tertial 2011 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1...3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ...4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål... 5

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 Bardu kommune Innhold Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Planområdet... 3 3. Om planprogrammet...

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Presentasjon av høringsforslag Sliperiet 09.11.12 Sliperiet 09.11.12 Gro Herheim - Stabsavdelingen BEHANDLING Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 høringsforslag: Presenteres

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.04.2013 A-sak. Reguleringsplan for RV23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 - Forslag til planprogram. Saksnr Utvalg

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

1.3 Befolkningsutvikling

1.3 Befolkningsutvikling 1.3 Befolkningsutvikling 1.3.1 Innbyggertall og befolkningsutvikling Folketallet i Ringsaker var pr. 1.1.2013 på 33.406. Befolkningsutviklingen fra 1993 er som følger: Figur 1.3.1.1 Årlig befolkningsutvikling

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn Kvalitetsmelding for NAV Bjugn 1 Overordnede føringer 1.1 Nasjonale føringer De viktigste lovene som regulerer NAVs virksomhet er Folketrygdloven, NAV-loven, Forvaltningsloven og Sosialtjenesteloven. Overordnede

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2011-2015 Rådmannens forslag Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2012 i sak 080/12. VEDTAK I SAK K-080/12: 1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag

Detaljer