Rapport 2. tertial Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene"

Transkript

1 Rapport 2. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål... 5 Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING Resultater styringsmål Resultater resultatmål Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: KULTUR Resultater styringsmål Resultater resultatmål Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: OPPVEKST Resultater styringsmål Resultater resultatmål Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Resultater styringsmål Resultater resultatmål Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: ORGANISASJONSUTVIKLING Resultater styringsmål FOKUSOMRÅDE: ØKONOMI Kommentarer til driftsregnskapet Økonomisk oversikt drift Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kommentarer til endringsforslagene: Rapporteringsområdenes resultater Investeringer Kommentarer til investeringsregnskapet Økonomisk oversikt investeringer Rapport - investeringsprosjekter Forslag til endringer i investeringsbudsjettet Tertialrapport 2012/2 Side 1

3 DEL RAPPORTERINGSOMRÅDER FORMANNSKAPET Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Lønnsreserve/ tilleggsbevilgninger Folkevalgte styringsorganer Skatteoppkreveren i Larvik Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner RAPPORTERINGSOMRÅDER OPPVEKSTKOMITEEN Fellesområde oppvekstenhetene Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Barne- og ungdomstjenester Barneverntjenesten Ikke-kommunale barnehager RAPPORTERINGSOMRÅDER IDRETT- OG KULTURKOMITEEN Kultur, idrett og fritid Samfunnskontakt og bibliotek Kirker og kirkegårder RAPPORTERINGSOMRÅDER OMSORGSKOMITEEN Fellesområde pleie og omsorg Omsorg nordøst Omsorg sentrum Omsorg sørvest Omsorgstjenesten for funksjonshemmede Helse- og rehabiliteringstjenesten Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse NAV-kommune Arbeid og kvalifisering Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern RAPPORTERINGSOMRÅDER NÆRING-, MILJØ- OG TEKNIKK- KOMITEEN Kommunalteknikk vei, park og friområder Kommunalteknikk vann, avløp og renovasjon Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata Larvik brannvesen Eiendomsforvaltning Tertialrapport 2012/2 Side 2

4 DEL 1 Tertialrapport 2012/2 Side 3

5 Fokusområde: Natur og miljø Resultater styringsmål Begrense forbruket av ikke-fornybare ressurser Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Andel husholdningsavfall som går til materialgjenvinning Antall tonn avfall i alt i 2011 var Målet angir mengde 49,9 % 57,6 % 52 % 59,8 % Avvik utsortert glass, metall, papp, papir og plast, i % av antall tonn husholdningsavfall (eksklusiv hvitevarer) fra hytter og hus. Gjennomsnittlig for de 9 Vestfoldkommunene Vesar har innsamling for i 2011: 57,3 %. Kommentar Renovasjonsordningen med utsortering av plast og med 3 ukers hentefrekvens for de respektive avfallstypene ser nå ut il å ha stabilisert seg med tanke på mengder. Av den grunn vil nok prognosen for 2012 bli ca 57 %. Det vil imidlertid alltid være noe svingninger i % satsen for de ulike tertialene grunnet variasjon i transport og registrering av fraksjoner levert til sluttbruker. Mer bærekraftige kommuner i praksis Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Andel prøver av drikkevannet som oppfyller krav til kvalitet Prøver med tilfredsstillende lavt innhold av tarmbakterier. Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett, eller som har fått godkjent separat avløpsløsning 100 % 100 % 100 % 100 % Ikke avvik Økningen målsatt pr år er en kombinasjon av kommunalt Avvik avløpsnett og de som får godkjent separat avløpsløsning. Ca hytter pr Av disse har 808 hytter kommunale avløpsløsninger, har private anlegg og betaler kommunale gebyrer for dette. Kommentarer: Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning: Økningen i antallet skyldes kommunens engasjement i graving av vann og avløp ved hytteområdene både i Tjølling og Brunlanes. Tertialrapport 2012/2 Side 4

6 Resultater resultatmål Resultatmål 1 Utarbeide handlingsprogram i forlengelse av sykkelplanen. Følgende er gjort hittil i år: Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 2 Gjennomføre minst 3 av tiltakene i handlingsprogrammet for økt sykkelbruk. Følgende er gjort hittil i år: Fremlegging av sykkelplan. Oversendt kommunens prioriteringsliste til fylkeskommunen. Planlagte tiltak: Informasjon og innarbeidelse av tiltak i Strategidokumentet for Utfordringer/problemstillinger: Økonomiske begrensninger. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 3 Kommunedelplan camping under arbeid. Følgende er gjort hittil i år: Kommunestyret vedtok følgende i ksak 052/12 ( ): Forslag til planprogram datert 7. mars 2012 legges ut til offentlig ettersyn i tråd med Plan- og bygningslovens med følgende tillegg i planprogrammets pkt. 4 Planens innhold: l) estetisk standard m) allmennhetens tilgang til områdene i og utenfor sesongen Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet. Høringsfristen settes til 22. juni Forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden Planlagte tiltak: Planprogrammet vedtas av Kommunestyret i oktobermøtet. Det åpnes for en prosess med campingdriverne gjennom en vurdering av temakart med tanke på framtidig utvikling av næringen. Utfordringer/problemstillinger: Ingen pr dato. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 4 Plan for gang- og sykkelvei, FV 303 Hem-Sandefjord grense er startet opp. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet er ikke igangsatt. Planlagte tiltak: Vegvesenet foreslår prosjektet Enga Hem inn i handlingsprogram for fylkesvegnettet Det avventes derfor en felles prosess med Sandefjord kommune og vegvesenet. Utfordringer/problemstillinger: Det mangler gang-/sykkelveg på strekningen Enga-Hem. Ca 200 meter av denne strekningen ligger i Larvik kommune. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Hvis handlingsprogrammet for fylkesvegnettet blir vedtatt med det aktuelle prosjektet inne, vil det ikke være aktuelt for Larvik kommune selv å regulere de 200 meterne. Handlingsprogrammet vedtas i Fylkestinget i desember Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Tertialrapport 2012/2 Side 5

7 Resultatmål 5 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Hem-Santra, Rv 303, er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Det var øremerket kr til planarbeidet i Planlagte tiltak: Planarbeidet er ikke startet opp. Utfordringer/Problemstillinger I Kst-sak 118/12 ble det besluttet å fordele de kronene til andre gang- og sykkelvei-prosjekter som har startet opp og som manglet sluttfinansiering. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 6 Plan for gang- og sykkelvei, FV 104 (øvre del av Nansetveien) er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet er varslet igangsatt og Cowi AS har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for strekningen. Geotekniske vurderinger er gjennomført. Arkeologiske undersøkelser gjennomføres ikke for strekningen. Planlagte tiltak: Planarbeidet sluttføres så raskt som mulig i Utfordringer / problemstillinger: Statens vegvesen, E18-prosjektet, har budsjettert med 10 mill kr til bygging av den aktuelle gang- /sykkelvegen som et resultat av mulig økt trafikk i Nansetgata når ny E18 med antennepunkt står ferdig. Det forutsettes at reguleringsplanleggingen forestås og bekostes av Larvik kommune. Avtale skal utarbeides. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. Kst-sak 118/12. Det skal utarbeides et reguleringsplanalternativ 2 før saken kan legges ut til offentlig ettersyn. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 7 Planer for gang- og sykkelveier i Brunlanes er vedtatt for strekningene (i prioritert rekkefølge): Søndersrød-Berg Skårabakken-Hummerbakken-Berg A. Søndersrød-Berg Følgende er gjort hittil i år: Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen. Rapport fra registreringene forelå ved utgangen av Reguleringsplanforslaget er under utarbeidelse av Cowi AS, i samarbeid med Larvik kommune. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling og er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist Planlagte tiltak: Sluttbehandling av planforslaget i løpet av året. Utfordringer/problemstillinger: Det er gjort arkeologiske funn på strekningen. Det gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Forventet måloppnåelse: God. B. Skårabakken-Hummerbakken-Berg Følgende er gjort hittil i år: Konsulenten skal gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan og bestemmelser. De arkeologiske registreringene er sluttført. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling og er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist Planlagte tiltak: Sluttbehandling av planforslaget i løpet av året. Utfordringer/Problemstillinger: Det er gjort arkeologiske funn på strekningen. Rapporten er mottatt fra fylkeskommunen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/2 Side 6

8 Resultatmål 8 KOU: Vei og vedlikehold for er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet med utredningen er startet. Det er inngått avtale med Asfaltteknisk Institutt for å verdifastsette vegkapitalen, dette er gjennomført sommeren Planlagte tiltak: Gjennomføre registrering og analyse av eksisterende veinett. Analysere status og behov for langsiktig veivedlikehold. Gjennomføre verksted i NMT-komiteen. Skrive ferdig utredningen og levere til politisk behandling. Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske situasjon når det gjelder gjennomføring av ønskede tiltak. Ressurssituasjonen i administrasjonen. Forventet måloppnåelse: Mangelfull i Resultatmål 9 Miljødag er arrangert. Følgende er gjort hittil i år: Den 5. juni arrangerte Larvik kommune sin 5. miljødag. Tema for årets dag var Bøkeskogen med fokus på forvaltningsplanen som revideres av Fylkesmannen i Vestfold. Dagen ble en suksess, ikke minst på grunn av innsatsen til flere lokale og regionale aktører. Programmet var fyldig og hadde noe til alle aldersgrupper. Et slikt program hadde ikke vært mulig uten en meget velvillig og positiv holdning til dette opplegget fra mange aktører. Foredragssalen var full under alle foredragene og foredragsholderne berømmes for engasjementet de skapte. Neste år arrangerer Larvik kommune sin miljødag på den nærmeste tirsdag til Verdens miljødag som feires 5. juni hvert år. Planlagte tiltak: Evaluering av årets miljødag som grunnlag for videreutvikling av neste års arrangement. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 10 Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger. Følgende er gjort hittil i år: a) Samhandling med Kommunalteknikk og Kultur,- idrett og fritid (KIF) om aktivitetshjulet i Furumoa. b) Ferdiggjøring av Marius bryggepark. c) Ferdigstillelse av lekeplassen på Torstrand Torg. d) Oppgradering av parken og lekeplassarealet på Kronprinsen. Planlagte tiltak: a) Aktivitetshjulet et element i Strategisk kulturplan i Vestfold , for realisering av anlegget. For å komme videre i saken må Larvik kommune ta stilling til om de vil realisere planen. b) Marius bryggepark parken er nå gjort klar til bruk. c) Lekeplassen på Torstrand Torg satt opp gjerde, gjenstår montering av lekeplassutstyr. Velforeningen overtar vedlikeholdet etter avtale. d) Kronprinsen parken er satt i stand og oppgradert etter utomhusplanen. Utfordringer/problemstillinger: a) Aktivitetshjulet Realisering av planene, kommunen vil ikke ha midler til dette i inneværende år. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 11 Starte utbygging av UV-anlegg på Gopledal Vannverk. Følgende er gjort hittil i år: Videre detaljprosjektering av anlegget. Planlagte tiltak: Anbudsåpning 22.august Holder på med evaluering av konkurransen. Starte byggingen i høst som skal være klar i løpet av Utfordringer/problemstillinger: Avklaring av omfang og kostnader. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/2 Side 7

9 Resultatmål 12 Ha utarbeidet plan i samarbeid med LKE, for Enøk-tiltak i egne anlegg med fokus på tiltak for bygninger, veilys og vann og avløpsanlegg. Følgende er gjort hittil i år: Det er dannet ei arbeidsgruppa og avholdt et arbeidsmøte. Utfordringene er formulert og tiltakene er kategorisert. Planlagte tiltak: Konkretisere aktuelle tiltak og beskrive hvordan det må gås fram for å få dem gjennomført. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 13 Ha utviklet retningslinjer for innkjøp mht miljøpåvirkning og livsløpskostnader. Følgende er gjort hittil i år: Retningslinjer er utarbeidet i løpet av 1. halvår. Disse følger som vedlegg til 2. tertialrapport. Planlagte tiltak: Retningslinjene implementeres i alle konkurranser. Utfordringer/problemstillinger: Skarpere konkretisering av enkeltelementer. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 14 Eget skoleopplegg for vann, klima og miljø tatt i bruk i skoleundervisningen. Følgende er gjort hittil i år: Ingen skoler har tatt i bruk dette undervisningsopplegget. Planlagte tiltak: Ingen skoler har så langt bestemt seg for å ta i bruk opplegget for neste år. Temaene dette opplegget omhandler er allerede ivaretatt av andre undervisningsopplegg i skolene. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 15 Lokal forskrift om separate avløpsanlegg er utarbeidet. Følgende er gjort hittil i år: Det er avklart hva behovet er. Planlagte tiltak: Forslag til forskrift skal utarbeides og sendes på høring før politisk behandling. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 16 Arbeid med miljøinformasjonsprogram er startet opp Følgende er gjort hittil i år: Prosjektplan er godkjent. Det er inngått avtale og arbeidet med digitalisering av kommunikasjonselementet, arbeidsgrupper er etablert og arbeidet med internettportalen er igangsatt. Planlagte tiltak: Følge oppsatt prosjektplan og fremdrift. Dette innebærer å designe og implementere en verktøypakke som kan brukes av alle enheter i kommunen som inkluderer internettportal, kommunikasjonselement og aktivitetspakke. Utfordringer/problemstillinger: Det er avgjørende at involverte parter deltar, prioriterer og leverer til avtalte tidsfrister og at det avsettes midler til gjennomføring av prosjektet. Kommunikasjonselementet skal benyttes av alle enheter i kommunen i miljørelaterte sammenhenger. Bruk av referansegrupper og vektlegging av deres innspill vil være en viktig faktor i det videre arbeidet. Forankring og aksept i alle enheter vil være avgjørende for prosjektets suksess. Det vil tilrettelegges for dette gjennom informasjonsmøter i løpet av høst/vinter 2012/2013. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/2 Side 8

10 Kommunestyrets vedtakspunkt 16: Rådmannen legger frem en plan for å skifte kommunens bilpark til el- eller hybridbiler der dette er hensiktsmessig. Det legges samtidig frem forslag til ladestasjoner for elbiler med finansiering. Rådmannen la fram sak til kommunestyret som ble behandlet Der ble følgende vedtatt: «El-hybridbiler brukes der rådmannen finner det hensiktsmessig ut fra miljøhensyn.» Vedtaket vil bli lagt til grunn i et konkurransegrunnlag som vil omhandle rammeavtale for kjøp og leie av biler for Larvik kommune. Arbeidet med å opprette ladestasjoner samt finansiere investeringer og drift har ikke vært prioritert grunnet arbeidet med enhetsoptimalisering samt kommunens mangel på fri økonomi. For å få fortgang i arbeidet tar rådmannen sikte på å nedsette en arbeidsgruppe bestående av en representant fra Kommunalteknikk, leder for enheten Arbeid og Kvalifisering, miljøvernsjef, samt innkjøpssjef som blant annet skal forberede en søknad om støtte fra Transnova. Kommunestyrets vedtakspunkt 24: Rådmannen legger frem en forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning i kommunen våren 2012, gjerne i samarbeid med lag og foreninger i nærmiljøene. Det ble varslet i saken «1 Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette vedtakspunktet i FOKUSOMRÅDE NATUR OG MILJØ PROFIL OG PRIORITERINGER Rådmannen vurderer måloppnåelsen som tilfredsstillende. Dette sett i lys av stort fokus på økonomiske prosesser fram til sommeren Kommunestyret har behandlet flere saker med hensyn til prioritering av gang- og sykkelveier. Rådmannens vurdering er at kommunen ikke bør videreføre en politikk hvor en begir seg inn på forskuttering/finansiering at tiltak der regional eller nasjonal myndighet er tiltakshaver/veieier. Dette er en oppgave den enkelte veieier har, og som veieier må prioritere fram på lik linje med finansiering av byggeprosjekter og driftsmidler til vedlikehold. Tertialrapport 2012/2 Side 9

11 Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Miljø og bærekraftig utvikling Med brukergaranti: Renovasjon Med brukergaranti: Vann og avløp Vedlikehold av parker og friområder Antall brudd: Kommentar: Tertialrapport 2012/2 Side 10

12 Fokusområde: Samfunnsutvikling Resultater styringsmål Redusere ulikhet i levekår blant innbyggerne NAV Stønadstid sosialstønad måneder Ny i Gjennomsnittlig stønadstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste 12 måneder. NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial 6,8 5,8 6,2 5,28 70 % 76 % 70 % 84 % Årspro gnose Ikke avvik Ikke Avvik NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet med overgang til arbeid eller utdanning (får ikke lenger ytelser fra NAV) 29 % 48 % 50 % 73 % Ikke avvik Antall ungdom (18-25 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder NAV sosialhjelp Ikke avvik Alle innbyggere skal gis et botilbud Antall bostedsløse uten bolig over 3 måneder Indikerer at det å være uten bolig over tid er uakseptabelt. Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder Gjelder alle med behov for ny bolig, også de som ikke er bostedsløse (Utleieboliger og omsorgsboliger.) Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste Ny i 2011 Gjelder alle som blir vurdert som reelle boligsøkere. Estimat 2010: 120 Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Avvik 8 utleie og 46 omsorg 13 utleie og 48 omsorg 3 9 utleie og 54 omsorg Mulig avvik Mulig avvik Ny i % 41 % 70 % 59,6 % Avvik Viser kommunens evne til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Estimat 2010: 60 % Kommentarer: Antall boligsøkere er stabilt høyt og det er få ledige utleieboliger. I følge NAV har 13 personer midlertidig botilbud. Uten flere utleieboliger vil antall personer i midlertidige botilbud fortsatt være høyt. For å holde ventetid på bolig lavest mulig, blir alle med mulighet til å kjøpe bolig, tilbudt Startlån. Flere har benyttet seg av dette. Tertialrapport 2012/2 Side 11

13 Et godt tilbud til vanskeligstilte for å beholde egen bolig Result 2010 Antall lån og tilskudd gitt til tilrettelegging/utbedring av egen bolig Dersom søknad ikke er urealistisk, vil den innvilges. Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Ikke avvik Saksbehandlingstid i plan-, bygge- og oppmålingssaker lavere enn gjennomsnitt for Vestfold Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Saksbehandlingstid i byggesaker Saksbehandlingstid byggesaker i uker. Lovkrav: 12 uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 5,1 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i oppmålingssaker Saksbehandlingstid oppmålingssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 12 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker Saksbehandlingstid private reguleringssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 40 uker, landsgjennomsnittet var 40 uker. 8,5 5,3 5 4,8 11, Ikke avvik Ikke avvik Ikke avvik Tertialrapport 2012/2 Side 12

14 Resultater resultatmål Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. kommunal planstrategi vedtatt. Planen skal fokusere på befolkningsvekst, behovet for omstilling i Resultatmål 1 velferdstjenestene iht oppstartssak av desember 2011, og resultatmålene 2, 3 og nr 1 under helse og omsorg. Følgende er gjort hittil i år: Planprogram er sendt på høring og forslag til endelig vedtak i planprogrammet ble vedtatt Verksteder høsten 2012 planlagt. Arbeidet koordineres med Strategidokumentet. Det er tett dialog med formannskapet, som er styringsgruppe for arbeidet. Planlagte tiltak: Følge opp arbeidet i tråd med vedtatt planprogram. Utfordringer/problemstillinger: Det er manglende kapasitet og ressurser til å gjennomføre planarbeidet som forutsatt og ønsket. Framdrift og måloppnåelse vurderes fortløpende og i dialog med formannskapet. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Prosjekt Ungdom fra verditap til verdiskaping er etablert. Målgruppen er Resultatmål 2 ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet (iht resultatmål 1). Følgende er gjort hittil i år: Prosjektets innretning tilpasses kommuneplanens samfunnsdel og sees i sammenheng med planprogrammet for den kommende boligplanen. Ungdom er eget fokusområde i det boligsosiale utviklingsprogrammet, der det har et eget definert delprosjekt. NAV har også et særskilt satsning for ungdom. Planlagte tiltak: Planprogram for boligplanen fremmes til politisk behandling oktober Det etableres en tverrfaglig prosjektgruppe tidlig høst Utfordringer/problemstillinger: Målgruppen får tjenester fra ulike enheter og arbeidet er fragmentert. Det blir viktig å bygge på innsatser som allerede gjøres, for eksempel ungdomsprosjektet i NAV, og styrke disse, fremfor å etablere nye strukturer. Videre vil konklusjonene i arbeidet med enhetsoptimalisering innvirke på arbeidet. Det bør vurderes om tidspunktet for å etablere dette i eget prosjekt, utenfor tjenestenes primære drift, er riktig. Forventet måloppnåelse: Usikker. Prosjekt Økt verdiskaping. Befolkningsvekst ved omdømmebygging og økt Resultatmål 3 boligbygging er etablert i samhandling mellom kommune og andre relevante aktører (iht resultatmål 1). Følgende er gjort hittil i år: Resultatmålet sees i sammenheng med Verbalforslag 20 og resultatmål 2 (over), samt arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, resultatmål 1. Tiltaket er ikke prioritert i 1. tertial i år. Planlagte tiltak: Det planlegges å fremme et planprogram for oppstart av arbeid for «Boligplan» til kommunestyret oktober Kommunestyret har egen sak vedrørende omdømmearbeid til behandling i kommunestyrets møte Utfordringer/problemstillinger: Manglende ressurser til å følge opp arbeidet. Forventet måloppnåelse: Usikker. Tertialrapport 2012/2 Side 13

15 Sosial Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap er etablert som prosjekt i Resultatmål 4 samhandling mellom offentlig og privat sektor. Følgende er gjort hittil i år: Prosjektets struktur forankres i kommuneplanens samfunnsdel som kommer til politisk behandling. Erfaringene fra forprosjektet, gjennomført 2011, har viktige funn knyttet til organisering, eierskap til prosesser, ulike forventninger, ulike faglige definisjoner og utfordringer knyttet til den strukturelle organiseringen av et slikt prosjekt. Konklusjonene innarbeides i prosjektets videre fremdrift. Planlagte tiltak: Det etableres en tverrfaglig styringsgruppe med offentlige og private aktører. Utfordringer/problemstillinger: Forståelsen av begrepene og forventninger til arbeidet er sammensatt. Ulike aktører ser ulike muligheter og utfordringer. Det er samtidig krevende for organisasjonen å stå i omstillingsarbeid, samtidig som det forventes innovasjon og forbedringer. Det er ikke avsatt økonomi til kommunal egenandel i partnerskapsarbeid. Det er vanskelig å frigjøre kapasitet i organisasjonen til å etablere partnerskap. Forventet måloppnåelse: Usikker. Resultatmål 5 Minst 3 av tiltakene i Handlingsprogram for Stavern er gjennomført. Det ble varslet i saken «1 Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i Planprogram for Indre havn er godkjent. Resultatmål 6 Lokalisering og rammer for et Thor Heyerdahl senter og Bibliotek/servicesenter avklares i planarbeidet. Det ble varslet i saken «1 Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i Resultatmål 7 Områdeplan for Faret/Kverken er startet opp. Følgende er gjort hittil i år: Planarbeidet er varslet igangsatt og forslaget til planprogram ligger ute til høring i perioden Forslaget inkluderer kunnskapen NVE bringer inn i prosjektet vedrørende de usikre grunnforholdene. Planlagte tiltak: Åpent møte for grunneiere og drivere i området skal holdes. Det utarbeides anbudspapirer slik at en trafikkutredning for området kan gjennomføres. Utfordringer/problemstillinger: I Kst-sak 118/12 ble det bevilget midler til arbeidet i Midlene er ikke av en slik størrelse at arbeidet kan ferdigstilles. Det er derfor nødvendig med bevilgninger også i En handelsanalyse, vedtatt av Kommunestyret, må finansieres i Analysen danner grunnlaget for selve planarbeidet. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 8 Rullering av handlingsprogram for Byplan Larvik er gjennomført. Det ble varslet i saken «1 Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i På bakgrunn av en KOU er det laget et program for prioritering av mindre Resultatmål 9 tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik. Følgende er gjort hittil i år: KOU en er ikke påbegynt. Planlagte tiltak: Det utarbeides en KOU for «Vei og vedlikehold », iht resultatmål 8 (2012) under fokusområdet Natur og miljø. I tillegg er det planlagt oppstart av en KOU «Trafikksikkerhet for » i 2013, iht resultatmål 4 (2013) under fokusområdet Natur og miljø. I inneværende år gjennomføres det trafikksikkerhetstiltak for 18 mill kr (Larvik kommune 7 mill kr/svv 11 mill kr). Utfordringer/problemstillinger: Avklaring og koordinering av denne bestillingen i forhold til andre utredninger samt intern kapasitet, har vært en stor del av utfordringsbildet. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Tertialrapport 2012/2 Side 14

16 En bredt sammensatt arbeidsgruppe er etablert for å sikre fokus på Resultatmål 10 forebyggingsperspektivet i Samhandlingsreformen. Følgende er gjort hittil i år: Kartlegging av utfordringsbildet, og reformens intensjoner innenfor forebyggingsfeltet, er foretattbeskrivelse av mandat og avklaring av gruppens sammensetning skal foreligge september Planlagte tiltak: Oppstart arbeidsgruppe høsten arbeidsgruppen deltar i arbeidet med utarbeiding av plan for implementering av samhandlingsreformen fra 2013,der fokus er forebyggingsperspektivet. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 11 Det er etablert høgskoleutdanning for sykepleiere i Larvik. Følgende er gjort hittil i år: Veilederutdanning er i gang i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Det var ved samordnet opptak stor søkning til kommunens 20 studieplasser. Planlagte tiltak Oppstart Sykepleierutdanning 24. august 2012 på Tollboden. Forventet måloppnåelse God. Reguleringsplan for Øya-krysset, Sika-tomta og G/S-vei langs Elveveien er Resultatmål 12 vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet har ikke kommet i gang. Planlagte tiltak: Resultatmålet er formulert ut fra en enighet med Statens vegvesen Vestfold om at Larvik kommune skulle gjennomføre reguleringsarbeidet ved hjelp av forskutterte restmidler til Øya-krysset (den gjennomførte ombyggingen) mottok kommunen et negativt svar fra Statens vegvesen Region sør på ønsket om utvidet bruk av gjenstående midler i inngått forskutteringsavtale. Reguleringsarbeidet startes derfor ikke opp., Utfordringer/problemstillinger: I løpet av 2012 vil Statens vegvesen starte sitt arbeid med handlingsprogrammet for for riksveg. I den sammenheng vil det vurderes om, og eventuelt når, det skal prioriteres tiltak i det aktuelle området. Kommunestyret gjorde i sak 082/11 vedtak om å be Statens vegvesen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for et område som er avgrenset av kommunedelplanen for Larvik by, for å bestemme hvordan det overordnede trafikksystemet i Larvik bør utformes i fremtiden. Rådmannen har hatt ytterligere fokus på KVU og Øya-krysset i kommunens arbeid med Nasjonal transportplan Av Fylkestingets sak 28/12 vedr NTP , vedtakspunkt 5, framgår bl.a. følgende: «Øya-krysset må løftes frem til prioriteringskategori 1, i forslaget til NTP.» Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Personer som står utenfor arbeidslivet gis tilbud om praksisplass eller Resultatmål 13 avklaring av arbeidsevne i de kommunale enhetene. Enhetene fastsetter hvor mange den enkelte arbeidsplass kan ta imot pr år. Det ble varslet i saken «1. Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i Mulighetene for å endre Larvik kommunes ansettelsesreglement utredes, hvor Resultatmål 14 det vurderes om personer som står utenfor arbeidslivet og er på praksisplass og avklaring av arbeidsevne, kan søke på internt utlyste stillinger. Det ble varslet i saken «1. Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i Tertialrapport 2012/2 Side 15

17 Områdeplan som avklarer grensen mellom bolig og næring, Torstrand / Larvik Resultatmål 15 havn er startet opp. Planen skal avklare innholdet i buffer mellom de to arealformålene. Følgende er gjort hittil i år: DIVE-seminar (kulturhistorisk stedsanalyse) i regi av Riksantikvaren ble gjennomført den 3. og 4. mai hvor hovedtemaet var framtidig arealbruk på Torstrand. Kunnskapen fra seminaret har direkte relevans for planoppgaven. Planlagte tiltak: Av Kst-sak 118/12 går det fram at arbeidet med et forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet ikke prioriteres i Utfordringer/problemstillinger: Risiko- og sårbarhetsanalyser samt trafikkanalyser i tilknytning til planarbeidet har en antatt kostnad på kr Midlene er ikke bevilget i Planarbeidet utsettes. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Minst tre tjenesteområder har tatt i bruk K-LEAN som er en metode for Resultatmål 16 effektivisering av tjenesteproduksjonen, sett både fra bruker og organisasjon. Interne veiledere er utdannet. Følgende er gjort hittil i år: Fire piloter er i gang. Veilederopplæringen er fullført. Rapport fra pilotperioden er fullført, behandlet i Styringsgruppa. Styringsgruppas positive anbefalinger til rådmannen er oversendt. Planlagte tiltak: LEAN videreføres. Det arbeides videre med pilotprosessene. Implementering av LEAN videre ut i organisasjonen starter i september. Forventet måloppnåelse: God. Kommunestyrets vedtakspunkt 15: Det legges frem egen sak med forslag til løsning av øst-vest trafikk i Larvik by, og herunder sikre god fremdrift for KVU en. Forskuttering av byggekostnader fra primæroppgavefondet skal inn i vurderingen av gjennomføring. Den langsiktige løsningen for øst/vest-trafikken vil være sentral i konseptvalgutredningen (KVU) for Larvik. Fylkestinget har i sak 28/12, Forslag til Nasjonal Transportplan , høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune, blant annet vedtatt følgende: «9. Konseptvalgutredning for Larvik må prioriteres nasjonalt i 2013, for å løse de utfordringer som ligger i transportsystemet i byen.» Kommunestyrets vedtakspunkt 17: En frivilligsentral etableres i løpet av første halvår Kommunestyret vedtok i egen sak i septembermøtet å etablere frivilligsentral. Det er mottatt støtte fra Kulturdepartementet til oppstart og drift av sentralen. Tertialrapport 2012/2 Side 16

18 Kommunestyrets vedtakspunkt 20: Rådmannen utvikler en helhetlig strategi for markedsføring av Larvik kommune basert på eksisterende planer i samarbeid med Link, Opplev Larvik og eventuelt andre relevante aktører. Resultatet legges frem som sak med forslag til finansiering. Tiltaket er ivaretatt i planprogram for rullering av Kommuneplanens samfunnsdel. Omdømmeprosjektet i regi av Link AS følges. Møte med politisk ledelse avholdt i mai. Kommunestyret behandlet sak om videreføring av omdømmearbeidet Kommunestyrets vedtakspunkt 23: Administrasjonen bes om å arbeide for sikker kryssing av Elveveien til næringsparken ved Yttersø for brukere og ansatte. Vurdering legges frem våren Vurderingen ble ikke lagt fram våren 2012, men avventer forslag til løsning i konseptvalgutredningen for Larvik med ønsket oppstart i Kommunestyrets vedtakspunkt 25: Rådmannen fremmer forslag om et velkomstmøte til nye tilflyttere, enten de kommer fra andre steder i Norge eller fra utlandet. Innflyttertreffet ble avviklet på kulturhuset Bølgen i samarbeid med LINK. Andre bidragsytere/samarbeidspartnere var: Opplev Larvik, Oppvekst, Samfunnskontakt og bibliotek. I forkant av treffet var det annonsert i Østlands-Posten, lagt ut som nyhet på kommunens nettsider, på Larvik biblioteks nettsider, på infoskjermene (for publikum) både i Feyersgate 7 og på Larvik bibliotek. I tillegg var det hengt opp plakater på aktuelle steder i byen. Treffet fikk ikke det helt store besøket, men over halvparten av de fremmøtte var utenlandske. De fremmøtte var meget fornøyde. Siden dette var det aller første innflyttertreffet som ble arrangert i Larvik, må det sies å være et tilfredsstillende arrangement. Kommunestyrets vedtakspunkt 27: Evaluering av LINKs (Larvik innovasjon, nærings- og kompetansesenter) arbeid: Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret i løpet av første kvartal 2012 med kriterier for evaluering av LINKs arbeid. I samme sak fremmes forslag til hvem som skal utføre evalueringen. Ble behandlet av kommunestyrets Evaluering av LINK skal sees i sammenheng med utarbeiding av næringsplanen, da det vurderes som hensiktsmessig å evaluere hele virkemiddelapparatet, inkl LINK, samlet. Tertialrapport 2012/2 Side 17

19 Kommunestyrets vedtakspunkt 28: I forbindelse med første revidering av strategidokumentet, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag om følgende nye målsetninger under styringsmål: a. Økt folketall og sysselsetning som forutsetning for vekst og velferd b. Antall godkjente boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger c. Antall ferdigstilte boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger d. Antall m2 godkjent næringsbygg e. Antall m2 ferdigstilt næringsbygg f. Antall arbeidsplasser i privat sektor i Larvik g. Antall arbeidsplasser i offentlig sektor i Larvik h. Andel av befolkningen år sysselsatt mer enn 50 % Rådmannen legger til grunn at A er styringsmålet, mens B-H er indikatorer knyttet til dette styringsmålet. Rådmannen har varslet at en i rammesak for vil foreslå en betydelig reduksjon i antall styringsmål, med tilhørende reduksjon i antall indikatorer. En har derfor valgt å ikke fremme forslag om nye styringsmål m/indikatorer ved behandling av 1. tertialrapport, noe som heller ikke tidligere har vært praksis, men vurdere disse opp mot andre styringsmål m/indikatorer i prosessen ved utarbeiding av Strategidokument Rådmannen vil også etablere en statistikkoversikt på kommunens hjemmeside som folkevalgte og andre kan benytte seg av, hvor en finner à jour statistikk for samfunns- og tjenesteutvikling. FOKUSOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING PROFIL OG PRIORITERINGER Måloppnåelsen innen samfunnsutvikling vurderes av rådmannen til å være noe mer mangelfull enn ønskelig. Dette er i hovedsak en konsekvens av reduserte ressurser til plan- og utredningsarbeid. Dette gjelder både egne ressurser og økonomi til å benytte eksterne utredningsmiljø. Samlet sett er rådmannen bekymret for organisasjonens evne til å prioritere strategisk utviklingsarbeid innen politikkområdene areal, levekår, folkehelse, arbeid, næringsutvikling, bolig og befolkningssammensetning og vekst. Driftsoppgavene innenfor områdene løses, men overordna planlegging investering i en utvikling av politikk for framtidig velferd- og verdiskaping, vurderes å ikke bli tilstrekkelig prioritert. Det vurderes som bekymringsfullt at organisasjonen ikke i større grad evner å invitere og mobilisere eksterne aktører til å bidra inn i både drifts- og utviklingsarbeid, for å sikre både kompetanse, kapasitet og bærekraftige løsninger på lengre sikt. Særlig bekymret er en over at arbeid med strategisk næringsutvikling, boligpolitikk og omdømmebygging ikke har hatt tilstrekkelig med ressurser. Tertialrapport 2012/2 Side 18

20 Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger Med brukergaranti: Byggesaker Antall brudd: Med brukergaranti: Detaljerte 0 reguleringsplaner Med brukergaranti: Eierseksjonssaker Med brukergaranti: Feiertjenesten Innkreving av skatt 0 Med brukergaranti: Larvik kommunes nettsted Larvik Overformynderi 0 Med brukergaranti: 0 Oppmålingssaker Salgs-, skjenke- og 0 serveringsbevillinger Sammenføying av 0 grunneiendom Servicesenter og boligkontor Sommervedlikehold av kommunale veier Med brukergaranti: Tilsyn med piper og ildsteder Tolketjenesten muntlig tolkning og skriftlig oversettelse Vintervedlikehold av kommunale veier Med brukergaranti: Økonomisk sosialhjelp Kommentar: I 1. tertial: Reduksjon i gebyret iht Gebyrregulativet. I 2. tertial: Ett brudd mht tidsfrist, kravet er 6 uker, ingen gebyrreduksjon da det følger Pbl (12 ukers frist). 1 Redusert gebyr. 0 Ingen ekstern feier p.t. Det arbeides med dette. 2 Nedetid på nettet, uten klager fra brukere Ikke overholdt frist på 24 timer for tilbakemelding til kunder. Avvik er varslet avdelingen Post-/arkiv og egne rutiner er innskjerpet. Avklares med mottaker av tjenesten som det er beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Tertialrapport 2012/2 Side 19

21 Fokusområde: Kultur Resultater styringsmål Et tilrettelagt kulturtilbud for brukere hvor dette er nødvendig for deltagelse Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Kulturtilbud funksjonshemmede Antall brukere i % av antall registrerte brukere i Omsorgstjenesten for funksjonshemmede. 48 % 50 % 50 % 48 % Ikke avvik Kulturinstitusjoner med mange brukere Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i % av antall elever i grunnskolen. 60 % 56 % 55 % 53 % Ikke avvik Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Viser interessen for biblioteket som kulturelt møtested. Nasjonalt gjennomsnitt i 2010: 4,4 Vestfold bykommuner gjennomsnitt i 2010: 5,8-3,9 4,4 4,1 Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år - 57 % 65 % 63,5 % Mulig avvik Mulig avvik Kommentarer: Kulturskolen Grunnen til at det ikke er forventet avvik på antall deltakere fra barn og unge i grunnskolealder, er at Kulturskolen på grunn av langt strammere økonomi har økt aktiviteter med store grupper og derved klarer å opprettholde elevtallet. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Besøket på 4,1 pr innbygger er lavere enn gjennomsnittet for bibliotekene i Vestfold. En av årsakene er færre impulsbesøk enn i de andre bybibliotekene i Vestfold. Sommertrafikken har vært stor, og har ført til en liten økning nå i 2. tertial. Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år Bruken av MappaMi øker jevnt (fra 12 % i 2006). Økt bruk henger sammen med utvikling av nettbaserte tjenester. Det jobbes aktivt med å rekruttere brukere til MappaMi. Tertialrapport 2012/2 Side 20

22 Resultater resultatmål Det er gjennomført en undersøkelse om innbyggernes aktivitetsvaner, ønsker Resultatmål 1 og barrierer for fysisk aktivitet. Følgende er gjort hittil i år: Resultatmålet sees opp i mot rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv I samråd med helsedirektoratet er det besluttet at en støtter seg til nasjonale undersøkelser, da disse også gjenspeiler situasjonen for Larvik kommune. Det er avklart å gjennomføre en mindre undersøkelse blant skoleelever på ungdomstrinnet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleelever om aktivitetsvaner og ønsker for anlegg i skolegårder i forbindelse med Aktiv Larvik. Det ble informert om resultat fra spørreundersøkelsen i forbindelse med en fellessamling (kick off) ved oppstart av Aktiv Larvik den 29. august. Planlagte tiltak: Resultatene fra spørreundersøkelsen bearbeides videre. Forventet måloppnåelse: God. Larvik er Vestfolds ledende kommune i internasjonalt samarbeid innen kultur Resultatmål 2 og idrett. Følgende er gjort hittil i år: Det er igangsatt flere samarbeidsprosjekter innen internasjonalt samarbeid. Larvik Håndballklubb arrangerte en internasjonal håndballturnering for barn og ungdom i august. Verdiskapningsprosjektet i Hammerdalen er nå i ferd med å avsluttes. EU prosjekt (KASK) mellom Nordiske kulturskoler er i gang. Kulturskolen samarbeider med kulturskoler i Sverige, Skottland og Venezuela i et El Sistema prosjekt for barn og unge. Utfordringer/problemstillinger: Vanskelig å definere hva som skal til for å bli Vestfolds ledende kommune innen internasjonalt samarbeid. Forventet måloppnåelse: God. Toppidrett/toppkultur Larvik, plan for utvikling av toppidrett og toppkultur i Resultatmål 3 Larvik, er utarbeidet av idretten, kulturlivet, kommunen og næringslivet i fellesskap. Følgende er gjort hittil i år: Planer for talentsatsing i Kulturskolen er under utarbeidelse. Det samarbeides med Barrat Dues Musikkinstitutt og Norges Musikkhøyskole. Det vil bli arrangert talentsamling for hele sør Norge i Sliperiet primo september. Idretten er også i gang med et arbeid. Koordineringen er foreløpig vanskelig. Planlagte tiltak: Arbeidet igangsettes fra høsten Utfordringer/problemstillinger: Vanskelig å finne ensartede programmer innen de forskjellige uttrykkene. Samtidig er det en utfordring å engasjere næringslivet forpliktende inn i arbeidet. Forventet måloppnåelse: Delvis. Kulturskolen har satt i gang minimum 2 nye tilbud i kunstuttrykk med Resultatmål 4 flerkulturell bakgrunn for alle. Følgende er gjort hittil i år: Igangsettes primo september 2012.Tiltak utarbeides i samarbeid med EU prosjektet KRUT. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 5 Kulturskolens aktiviteter i SFO er utredet. Følgende er gjort hittil i år: Utredningen er igangsatt. SFO i Kulturskolen er i samarbeid med Torstrand og Byskogen skoler. Planlagte tiltak: Tilbudet fortsetter og utvides. Utredningen ferdigstilles. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/2 Side 21

23 Kulturskolen har igangsatt minst 2 nye tilbud spesielt tilrettelagt for Resultatmål 6 funksjonshemmede. Følgende er gjort hittil i år: Kulturparaply og Kulturkick er igangsatt ved skolestart Tiltak utarbeides i samarbeid med EU prosjektet KRUT. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 7 Rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Følgende er gjort hittil i år: Høringsforslaget er offentliggjort og sendt aktuelle mottakere. Høringsfrist er 22. september. Planlagte tiltak: Høringsuttalelser behandles i kommunestyret 24. oktober. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 8 Nærmiljøanlegget Aktivitetshjulet er bygd på Furumoa, Torstrand. Følgende er gjort hittil i år: Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Vestfold fylkeskommune utarbeider en prosjektbeskrivelse i disse dager som danner grunnlag for en eventuell politisk sak om kommunens økonomiske bidrag. Planlagte tiltak: Klargjøre kommunens økonomiske engasjement. Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske bidrag. Ingen endringer siden 1.tertialrapportering. Forventet måloppnåelse: Delvis Resultatmål 9 Nærmiljøanlegget Møteplassen er utredet for plassering ved Lovisenlund. Følgende er gjort hittil i år: Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Planlagte tiltak: Avklare videre fremdrift med kommunalteknikk og eventuell politisk sak. Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske bidrag. Forventet måloppnåelse: Delvis. Vestfold Filmsenter er etablert med kontor i samarbeid med Vestfold Fylke, Resultatmål 10 Vestfold Filmforum og Næringslivet. Følgende er gjort hittil i år: Kontoret er etablert i Sliperiet. Oppstart Forventet måloppnåelse: God. Kommunestyrets vedtakspunkt 4: Søknader om tilskudd fra kommunen til ulike formål som ikke inngår i ordinære tilskuddsordninger og som er fremmet av organisasjoner, lag og foreninger, innvilges/avslås iht særskilt sak. Sak 224/11 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger Samtlige søknader om tilskudd for 2012 avslås, begrunnet i kommunens økonomiske situasjon, med unntak av Gurvika Kr Tollerodden Kr Ballbinge Kvelde IL Kr Tilskuddene er fordelt i henhold til vedtak. Tertialrapport 2012/2 Side 22

24 Kommunestyrets vedtakspunkt 21: Dagens aktivitet i Fabrikken, Kongegt.1, opprettholdes. Aktiviteten er opprettholdt, i tillegg er leksehjelpen styrket. FOKUSOMRÅDE KULTUR PROFIL OG PRIORITERINGER Rådmannens vurdering er at måloppnåelsen er tilfredsstillende for området kultur. Kulturområdet er nå preget av at flere kulturinstitusjoner ligger utenfor denne rapporten, da de ikke ligger inn under rådmannens ansvarsområde. Dette gjelder først og fremst Bølgen kulturhus, som avgir egen rapport. I tillegg kommer Vestfoldmuseene IKS - hvor Larvik Museum inngår -, og Arena IKS som en viktig idrettsarena. Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Kommunale lokaler, idretts- og 0 svømmehaller Med brukergaranti: Kulturskolen 0 Larvik bibliotek 0 Støttekontakt 2 Omsorgstjenesten fr funksjonshemmede: For sen saksbehandling. Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med 0 fysisk / psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med 0 psykiske lidelser Tilskudd til kulturformål 0 Tertialrapport 2012/2 Side 23

25 Fokusområde: Oppvekst Resultater styringsmål Gode barnevernstjenester Andel barnevernundersøkelser gjennomført innen lovpålagt frist Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial I % av totalt antall undersøkelser. Lovpålagt frist er 3 måneder. Måles selv om tallet er 100 % da det er vurdert som et kritisk mål. Kommentar 258 nye undersøkelser er gjennomført, 255 innen fristen. 2 av avvikene skyldes menneskelig feil på rutine ved godkjenning av vedtak i fagsystemet, tiltakene ble gitt innenfor fristen. Fristbrudd i 3 saker er lavt i en situasjon med stor arbeidsbelastning. Årspro gnose 97,2 % 90,9 % 100 % 97 % Avvik Tidlig innsats for god helse Andel hjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst Viser om helsestasjonstilbudet når brukerne i tidlig alder på deres arena. I % av antall nyfødte (ca. 450 fødsler pr år). Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial 83 % 81 % 85 % 90,4 % Årspro gnose Mulig avvik Andel barn på helsestasjonen minst 7 ganger før fylte 1 år 81 % 91 % 86 % 95,6 % Viser helsestasjonens kontakt første leveår i % av antall barn under ett år totalt. Kommentarer Tidlig intervensjon er et prioritert satsingsområdet for Helsesøstertjenesten, noe som nå vises som mulige positive avvik. Mulig avvik Tilgjengelige helsetjenester Antall barn og unge som får psykologtjenester i familiesentrene Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Viser om barn og unge har et lavterskeltilbud innen psykisk helse Kommentar Antall barn og unge som får psykologtjenester viser at tilbudet er lett tilgjengelig. Det ligger an til et positivt avvik. Pr 2.tertial har 17 ungdommer i videregående skole fått oppfølging. Dette tilbudet er nytt i 2012, 20 % ressurs er avsatt. Årspro gnose Mulig avvik Tertialrapport 2012/2 Side 24

26 Resultater resultatmål Minoritetsspråklige barn som er født og oppvokst i Norge har ikke behov for Resultatmål 1 grunnleggende norsk i grunnskolen. Følgende er gjort hittil i år: : Det er færre barn i 1. klasse i grunnskolene i Larvik med behov for grunnleggende norsk/særskilt norskopplæring for skoleåret 2012/13. Totalt er det en nedgang på 10 elever sammenliknet med Planlagte tiltak: Det er etablert et samarbeidsprosjekt innen oppvekstområdene med språk som innsatsområde. Det er kartlagt nåstatus, identifisert fokusområder, og det er laget et mandat det skal jobbes videre med som en del av kvalitet i oppvekst. Utfordringer/problemstillinger: At alle minoritetsspråklige barn deltar i et språkstimulerende miljø før skolestart. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 2 Tiltak i handlingsplan mot vold i nære relasjoner er iverksatt. Følgende er gjort hittil i år: Fase 3 avsluttet. Fase 4, implementering av handlingsplan, er i gang. Deler av tiltaksplan som prosjektgruppen er ansvarlig for, er planlagt, igangsatt og til dels gjennomførte. Planlagte tiltak: Distribusjon av brosjyre til alle husholdninger. Ferdigstilling og distribusjon av plakater som retter seg direkte mot barn og unge Samordning med prosjektet Tidlig intervensjon i rusfamilier med blant annet fagdag om juridiske spørsmål (desember 2012) og undervisning i den nødvendige samtalen. Aktiv bruk av media (blant annet ØP) Evaluering og avslutting av prosjektet. Utfordringer/problemstillinger: Samordning med andre prosjekter / arbeidsgrupper Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 3 Aktuelle enheter har økt sin kompetanse på migrasjonshelse. Følgende er gjort hittil i år: Veiledning i Åpen barnehage, fokus på kultur og kulturforståelse. Informasjon til rektorer om kjønnslemlestelse og avvergelsesplikten. ICDP (foreldreveiledning for minoritetsspråklige) for ansatte i Thor Heyerdal barnehage. Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse har hatt som fokus å øke forståelsen av psykisk helse hos personell som jobber med flyktninger og innvandrere. Dette for å øke forståelsen for traumer, angst og depresjoner hos folk som er, eller har vært, i en vanskelig livssituasjon. Hjelpe tolketjenesten til å sette ord på psykiske vansker. Enkelte språk mangler ord på vanlige psykiske diagnoser, og dette gjør oversettelse vanskelig. Planlagte tiltak: Tema i helsesøstertjenesten: Øst-europeisk kultur og kjønnslemlestelse i Etiopia. Utfordringer/problemstillinger: Avsette tid til kompetanseheving. Forventet måloppnåelse: Delvis. Tjenestetilbudet til barn og unge er et sentralt satsingsområde i Resultatmål 4 samhandlingsreformen. Følgende er gjort hittil i år: Det er mottatt prosjektmidler til en stilling rettet mot barn i ambulant team. Planlagte tiltak: Utvide arbeidet i ambulant team med tilbud til barn og unge. Stillingen skal besettes. Utfordringer/problemstillinger: Fokus er på tilbud til voksne og eldre. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Tertialrapport 2012/2 Side 25

Rapport 1. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Rapport 1. tertial 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene Rapport 1. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål...

Detaljer

Årsevaluering 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012

Årsevaluering 2012. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2012 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål...

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Side 1 av 6 Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Rådmannens innstilling Styringsgruppens forslag til prosjektbeskrivelse vedtas. Kortversjon

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/1769 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Saksbehandler: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 144 X Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Kommuneplanutvalget 19.11.2013 Utredning: Vedlegg:

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2016/2035-0 Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Dato: 10.06.2016 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2017-2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 39/16 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Årsevaluering 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2011

Årsevaluering 2011. Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING 2011 Årsevaluering Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområder - enkelttemaer ÅRSEVALUERING INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 ater styringsmål... 4 ater resultatmål...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Strategidokument Larvik kommune

Strategidokument Larvik kommune Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 2 Strategidokument 2012-2015 Rådmannens forslag til vedtak Policy Ønsket utvikling 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Foto: istockphoto.com Innholdsfortegnelse POLICY... 3 FUNDAMENT FOR

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester Hvaler kommune Versjon 03. 07.01.2013 Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune 1 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Innledning... 4 1.2 Sammendrag...

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/1052-8 Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: 16.09.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

OPPSTARTSAK: RULLERING TEMAPLAN KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LARVIK KOMMUNE

OPPSTARTSAK: RULLERING TEMAPLAN KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 16/1245 Arkivkode: FA - K20 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/16 Miljø- og teknikkomiteen 02.03.2016 032/16 Formannskapet 09.03.2016 054/16 Kommunestyret 16.03.2016 OPPSTARTSAK: RULLERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/995-34 Arkiv: PLN 000 Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill Forslag til vedtak: 1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Presentasjon av høringsforslag Sliperiet 09.11.12 Sliperiet 09.11.12 Gro Herheim - Stabsavdelingen BEHANDLING Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 høringsforslag: Presenteres

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer