Medisinsk klinikk. Strategisk plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinsk klinikk. Strategisk plan 2011-2015"

Transkript

1 Medisinsk klinikk Strategisk plan

2 Innhold 1. Innledning 2. Drivere og føringer i planperioden Overordnete strategiske satsningsområder i medisinsk klinikk i perioden Seksjon for hjerte-, nyreog hormonsykdommer 4. Strategiske mål for seksjonene 4.3 Seksjon mage- og tarmsykdommer 4.5 Somatisk seksjon Kragerø Sykehus 4.2 Seksjon for lunge, geriatri, rehabilitering og nevrologi 4.4 Seksjon blod, kreft, infeksjon og palliasjon 4.6 Seksjon Telemark rehabiliteringssenter Nordagutu 5. Økonomiske konsekvenser 2 3

3 1. Innledning Den gjeldende strategiplan for medisinsk klinikk utgår i løpet av året Den nye planen er utarbeidet for å gi føringer for perioden Denne planen har mer utforming som en strategisk fagplan slik at den underordner seg overordnete føringer som STHFs strategiplan for perioden som ferdigstilles nesten parallelt. Vår dyktighet din trygghet var kjennetegnet eller visjonen for vår klinikk i forrige planperiode. Det er bred enighet om at dette også kan være visjonen vår i denne perioden. I forrige planperiode vektla vi kvalitet i behandlingen og i møtet med pasienten samt å utvikle et godt arbeidsmiljø gjennom lagspill, fagutvikling, faglig trygghet og god ledelse på alle nivåer. På et overordnet nivå har vi lykkes med dette. I STHF sammenheng er klinikken kjent for god faglig kvalitet, samhandling på tvers av klinikkgrenser og en fleksibel og innovativ tilnærming til dagens og morgendagens utfordringsbilde. Seksjonene hadde hver for seg egne delmål Alder ingen hindring uttalte geriatrien og lyktes med å utdanne og rekruttere flere geriatere samtidig som viktige bånd og relasjoner ble knyttet til førstelinja. Elektiv geriatri og daghospital som satsningsområder måtte i planperiodens siste del vike pga endrete økonomiske forutsetninger og en faglig utvikling som tilsa at satsning på akuttgeriatri var det riktige steget inn i den kommende planperioden. En frisk pust var lungeseksjonens mantra og til tross for at dagsenteret, som for øvrig var en stor brukersuksess, måtte vike for sviktende finansiering klarte man å innfri alle andre mål. For klinikken var det utvilsomt satsingen på å utdanne og rekruttere sine egne framtidige lungespesialister som var den viktigste milepælen i forrige planperiode. De ville jobbe sammen for det seksjon for mage- og tarmsykdommer. I planperioden ble målene suksessivt innfridd med viktige landemerker som gastronett, dropp inn poliklinikk, betydelig forskningsinnsats og svært gode pasienttilfredshetsmålinger. De var uten tvil den beste seksjon i sitt fagområde i vår gamle foretaksregion. Videreutvikling av STHF med opprettelse av pasienthotell har skapt en ren poliklinisk seksjon som utgangspunkt for kommende planperiode. Med kroppen i balanse har daværende seksjon for nyre- og hormon-sykdommer oppfylt sine strategiske planer som et ledende dialysesenter innen foretaksregionen, sikret rekruttering av framtidas spesialister og utviklet meget brukervennlige mestringsarenaer. Liv til livet var ikke bare blod-, kreft- og infeksjons motto, men er blitt visjonen til palliativ enhet som har fått fortjent nasjonal omtale og ros for sin nettverksbygging med førstelinja som bl a ble brukt som modell for deler av sreformen. Økt kompetanse er sikret gjennom egenrekruttering innen flere fagfelt. Hjerte på rett sted har hatt suksess som TVserie og seksjonen har lykkes i å styrke kompetansen gjennom utdanning og innrekruttering av en rekke hjertespesialister. Seksjonen har mottatt nasjonal pris for eksepsjonelt godt arbeidsmiljø ved sengeenheten og har holdt fanen høyt hevet for satsningsområdet ikke invasiv utredning av pasienter med mistenkt kransåresykdom. I forrige strategiperiode ble seksjon for kontortjenester nedlagt. Kragerø sykehus somatisk seksjon ble lagt inn under klinikken og helt til slutt i perioden ble Telemark Rehabiliteringssenter Nordagutu også en del av vår klinikk. 4 5

4 2. Drivere og føringer i planperioden Vår strategiske plan for perioden bygger på STHFs strategiplan for samme periode; på Helse Sør-Østs strategiske satsninger og mål for samme periode samt på overordnete føringer gitt i Helselovene og fra HOD. STHFs strategiplan tar opp i seg overordnete signaler fra nåværende Helseminister om å prioritere rusbehandling, ventetider og pasientsikkerhet. Styret har satt ned et krav om at denne planen som et minimumskrav skal inneholde elementer av ledelse, arbeidsmiljø og samhandling med førstelinjetjenesten. I skrivende stund er det fem nøkkelområder som omtales i utkastet til ny strategiplan for STHF: Pasientbehandling og kvalitet Redusere køer og ventetider Utvalgte medisinske satsningsområder i området og med Telemarkskommunene Utvikling av organisasjon, ledelse og arbeidsmiljø Hovedstrategi vil være å sikre status som et selvstendig helseforetak med fullverdig akuttfunksjon i Skien og et tilpasset, trygt og kvalitativt godt helsetilbud så nær pasientens bosted som mulig for øvrig i Telemark. sreformen vil skape nye arenaer for håndtering av kronikerne og de eldste Ny utvikling og nye behandlingstilbud vil gi kraftige prioriteringsutfordringer Langt mer brukerstyring av tjenestene Medisinsk klinikk vil i strategisk plan for vektlegge: Alle pasienter med behov for tilbud fra spesialisthelsetjeneste innen fagområdene kreft, indremedisin, geriatri, nevrologi og rehabilitering skal få dette så nært sitt bosted som mulig Alle våre pasienter skal bli sett, møtt og behandlet med respekt og verdighet Vi skal tenke samhandling til nytte for hver eneste pasient Vi skal jobbe systematisk med pasientsikkerhet, kvalitet, forskning og utviklingsarbeid Vi har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og ledelsesutvikling God økonomistyring gir fagutvikling og nytt utstyr Vi involverer brukerne Tverrfaglig vurdering og god etikk skal ligge bak alle våre avgjørelser Våre lovpålagte hovedoppgaver er: Diagnostikk og pasientbehandling Opplæring av pasienter og pårørende Utdanning av alle typer helsepersonell Forskning og utvikling Våre overordnede kjerneverdier er: Åpenhet og involvering i måten vi arbeider på og i våre prosesser Respekt og forutsigbarhet i måten vi møter pasienter, pårørende og hverandre på Kvalitet og kunnskap ligger i bunn av alle beslutninger og tiltak 6 De viktigste utviklingstrekkene og driverne som vil prege den strategiske plan i medisinsk klinikk er: Stagnert befolkningsutvikling, men tiltetting av bosetting langs kysten og økning i andel svært gamle innbyggere Korte og standardiserte behandlingsløp Overganger mellom behandlingsnivåer uten noen flaskehalser Dokumentasjon av at behandlingstilbudene faktisk virker Flere kronikere vil kunne behandles i eller ved hjemmet pga ny teknologi Sentralisering av oppgaver som er volumkrevende 7

5 3. Overordnete strategiske satsningsområder i medisinsk klinikk i perioden Gi et bredt og godt tilbud til alle pasienter som er avhengige av våre tjenester uansett bosted i Telemark. Sikre raskest mulig tilgang til våre tilbud. Prioritere et raskt og profesjonelt mottak av akuttpasienten. Lokalsykehustilbudet skal sikre befolkningen de nødvendige spesialisthelsetjenester uavhengig om det er planlagt eller ikke planlagt aktivitet. Vi ønsker å fokusere spesielt på pasienter med kreft, med livsstilssykdom og desentraliserte tilbud. Til enhver tid skal våre medarbeidere kjenne til klinikkens overordnede og seksjonenes mer spesifikke kompetanseplaner. Ansatte som ønsker det skal når vi trenger det kunne videreutdanne seg i tråd med disse. Ressurser fra klinikkens side følger kompetanseplanene. Det skal til enhver tid være minst en sykepleier i klinikken med mastergrad. Klinikken tilstreber å legge til rette for å få fram en phd kandidat årlig. Vi ønsker å bruke de nasjonale der de finnes. Vi vil utvikle og bruke trigger tool som et kvalitetsverktøy ved alle seksjoner. Der vi utvikler egne kvalitetsindikatorer i mangel av andre skal de være relevante, viktige og enkle. Vi ønsker å utdanne eller rekruttere nøkkelpersonell der det er økende pasientvolum, der det er solokompetanse eller økende innslag av seniorer. Vi utvikler våre ledere og holder øynene åpne for nye lederemner på alle nivåer. Vi ser alltid etter muligheten for at pasienten vår kan få et tilbud etter LEON (laveste), NEON (nærmeste) og BEON (beste) effektive omsorgsnivå. Vi sørger for at alle pasienter som skal ha det får utviklet en individuell plan.vi vil jobbe systematisk for å bedre enhver pasientoverføring i helsevesenet fordi vi erkjenner at det oftest er her flaskehalsene oppstår. Hovedmål i perioden vil være å sikre fysisk infrastruktur for poliklinisk kreftbehandling og for dialyseaktivitet. Vi arbeider aktivt for å sikre tilstrekkelige ressurser til brukerne våre i tråd med STHFs planlagte revidering og modernisering av sin bygningsmasse. Medisinsk teknisk utstyr Vi samarbeider med Serviceklinikken når det gjelder vedlikehold og oppgradering av dagens utstyrspark, men er samtidig innovative når det gjelder å oppdage ny teknologi som kan utnyttes for pasientene våre. Vi deltar aktivt i utviklingen av nye EPJ og andre -systemer som sikrer en best mulig samhandling for pasienten uten unødvendig gjentagelse av nøkkelinformasjon og som bidrar til at pasientsikkerheten bedres. I planperioden arbeider vi aktivt for å implementere elektronisk legemiddelkurve, utvikle talegjenkjenningsverktøyet og legge til rette for utvikling av strukturert journal. Vi vil tilstrebe å innarbeide relevant sykepleiedokumentasjon i epj til alle pasienter som et ledd i vårt forbedringsarbeide. Vi stiller oss til rådighet som pilotklinikk der dette er hensiktsmessig både for STHF og for HSØ. 8 9

6 4. Strategiske mål for seksjonene Sette av tid for veiledning og undervisning Tilrettelegge for B-gren kandidater i alle tre fagområder Vi ønsker å ha minst to B-gren kandidater til enhver tid Vi ønsker å ha minst en sykepleier i fagspesialisering til enhver tid Desentralisert dialyse til flest mulig som kan få det Desentralisert dialyse også på sykehjem og ved lokalsykehus i Telemark Samarbeide om hjemmedialyse pasientene med førstelinja Fortsette samarbeid med Telemarksregionene og Frisk Bris i Bamble Opprettholde felles kursvirksomhet med LMS og kommunene Utvide hjertepoliklinikken med 2 rom lokalisert i Porsgrunn. Ny dialyseavdeling i Grenland hvor pasienten har større ansvar for sin behandling. Medisinsk teknisk utstyr Implementere og utvide bruken av CTA/Spect Erstatte utskiftbart utstyr for arbeids-ekg Ny ekkokardiograf til Porsgrunn Oppdatert utstyr for alle dialysemodaliteter Implementere datalagring av ekkokardiografiundersøkelser Oppgradere EKG i EPJ (MUSE) 4.1 Seksjon for hjerte-, nyre- og hormonsykdommer Best mulig service for pasientene Helhetlig og til enhver tid oppdatert faglig kompetansetilbud i et stimulerende miljø for pasienter med hjerte-, nyre- og hormonsykdommer Trivsel på arbeidsplassen Seksjonen har lokalsykehusfunksjon for Grenland Spesialistansvar for fagområdene hjerte-, nyre- og hormonsykdommer i hele Telemark Satse på forskning og utvikling av ikke invasiv hjertediagnostikk TIMI score innføres som behandlingsplan legger for pasienter med brystsmerter En phd kandidat i løpet av planperioden Videreutvikle og bygge ut tilbudet til pasienter med diabetes og hormonsykdommer Satse på mest mulig desentralisert omsorg av kronisk nyresyke pasienter Individuell plan til alle pasienter som dialyseres Registrere antall predialytiske transplantasjoner Hba1C som kvalitetsparameter hos diabetikere Hgb og fosfat kvalitetsparametre ved dialyse Forebygge uønskede hendelser ved pacemaker innleggelser Registrering av hvor mange infarkt pasienter som får statin, betablokker og platehemmer 10 11

7 4.2 Seksjon for lunge, geriatri, rehabilitering og nevrologi Gi pasientene et godt, effektivt og kvalitetssikret tilbud innenfor fagområdene lungesykdommer, geriatri, nevrologi/slag og rehabilitering: Kvalifisert personale på alle nivåer Helhetlige pasientforløp, gjennom samhandling internt og eksternt Utvikle og tilpasse pasienttilbudet ihht faglige retningslinjer og demografiske trender Seksjonen innehar spesialistansvar innen geriatri, nevrologi og spesialisert rehabilitering i Telemark, samt lokalsykehusfunksjon innen geriatri, lungesykdommer og hjerneslag. Utvikle nytt tilbud innen lungefaget som ultralydveiledet biopsi og torakoskopi Tilby pasienter EBUS (endoskopisk ultralyd i lungene) Effektivisere lungekreftutredning Utvikle et anerkjent geriatrisk poliklinisk tilbud Økt fokus på ortogeriatri og vurdere en sammenslåing av dette tilbudet på et sted Satse på nevrofysiologi for å øke bredden i og pasienttilbudet innen nevrologi Fokus på nevrologiske utredninger øke antallet polikliniske utredninger Opprettholde og bedre tilbudet til pasienter med kroniske nevrologiske sykdommer Ambulante tjenester til slagpasienter og rehabiliteringspasienter Utvide spastisitetsprogram - Baklofenpumper Respirasjonssvikt team (lunge, barn, intensiv) Søvnsenter (lunge, ØNH) Ortogeriatri (geriatri, ortopedi) Nevrofysiologi (nevrologi, barn, smerte, intensiv) Kommuner og andre institusjoner geriatri/ forsterket sykehjem og rehabilitering Fastleger gjennom ulike poliklinikkprosjekt Kompetanseoverføring fra sykehus Ferdigstille og implementere behandlings linje (BHL) lungekreft og BHL akuttgeriatri Revidere BHL KOLS Utarbeide BHL hjerneslag for området og vurdere mulig BHL spastikere Læring og mestring - KOLS kurs, kurs for pårørende innen geriatri og nevrosykdommer Nordfløy oppussing 2. etg Behov for skjerming av geriatrisk gruppe Medisinsk teknisk utstyr EBUS Batteridrevet, mobilt bronkoskop Mobilt EEG apparat Termotest utstyr Erstatte ultralydsapparat til nevrologisk poliklinikk Nytt EPJ til bruk for alle faggrupper Rask implementering av det som er nødvendig i Meldingsløftet for å kunne kommunisere med samhandlingspartnere 12 Andel pasienter vurdert for individuell plan innen kreft og rehabilitering Pasienttilfredshet ved alle sengeenheter Ernæringsstatus ved alle sengeenheter Reinnleggelser i akuttgeriatrisk enhet Andel operable tilfeller av oppdaget lungekreft Tilrettelegge for B-gren kandidat innen lungesykdommer Utvikle respiratorkompetanse i legegruppen Alltid ha en sykepleier i spesialisering innen seksjonens fagområder Ernæringskompetanse i sengeenhetene Kreftsykepleier til sengeenhet nevro/slag/rehab Videreutvikle lederkompetanse internt i seksjonen Rekruttere inn en nevrofysiolog Rekruttere overlege med fokus på slagbehandling i løpet av to år Utvikle EEG tekniker med tanke på utvidelse av kapasitet 13

8 4.3 Seksjon mage- og tarmsykdommer Best mulig service for pasientene Høy faglig kompetanse Trivsel på arbeidsplassen Seksjonen har lokalsykehusfunksjon for Grenlandsregionen og i tillegg funksjoner med økt kompetansebehov for resten av Telemark. Seksjonen har også områdefunksjon for undersøkelse/behandling med endoskopisk ultralyd. Gruppe-1-funksjon for utdanning av spesialister for fordøyelsessykdommer stiller høye kvalitetskrav i vår klinisk hverdag som behandlings- og utdanningsinstitusjon. Vi vil til et hvert tidspunkt opprettholde og forbedre det høye faglige nivået vi har. Vi vil legge forholdene til rette for at flere kan ta doktorgrad. Vi vil utvide vårt faglige tilbud i tråd med den generelle faglige utviklingen: Sonografiske metoder. Alle overleger skal beherske det Etablere H2-pusteprøver som funksjonsundersøkelse Øke behandlingskvaliteten gjennom systematisk bruk av: Gastronett (poliklinikk) Trigger Tool metoden (sengeposten) Innføre kvalitetsindikatorer for å sikre bedre pasientbehandling: Adenom pick up rate ved coloskopier med mål > 20% Post ERCP pancreatitt med mål < 3% Klinisk forskning vi vil sørge for et doktorgradsprosjekt til enhver tid og stimulere til mindre forskningsprosjekter. Faglig kompetanse målrettet heving av kompetansen for leger og sykepleiere etter interesser og seksjonen behov. Utdanning Konsolidering og viderutvikling av vår posisjon som utdanningsinstitusjon for gastroenterologer. Gastrokirurgisk seksjon Vi vil arbeide for at medisinsk og kirurgisk miljø på poliklinikken og på posten vokser sammen til beste for pasienter og ansatte Primærhelsetjenesten Tettere samarbeid med primærhelsetjenesten skal gi bedre ressursutnyttelse og en mer helhetlig pasientbehandling Pasientkurs konsolidering og utbygging av pasientkurs i samarbeid med LMS og tverrfaglige pasientskoler for IBD og IBS I forbindelse med økning av poliklinisk aktivitet møter vi snart en kapasitetsgrense på poliklinikken i Skien.Vi vil se på muligheter å etablere en satellitt-enhet på sykehuset i Porsgrunn. Vi vil gjennom rekruttering og utdannelse bidra til å sikre gastroenterologiske funksjoner for lokalbefolkningen på sykehuset i Kragerø og øvre Telemark. Medisinsk teknisk utstyr Vi har en moderne utstyrspark som skal vedlikeholdes og utskiftes i samarbeid med medisinsk teknisk seksjon for å opprettholde og eventuelt forbedre standarden. Vi vil arbeide for et integrert bildedokumentasjonssystem for å kunne knytte video- og bildedokumenter til pasientjournalen

9 4.4 Seksjon blod, kreft, infeksjon og palliasjon Yte helsetjenester innenfor fagområdene blod-, kreft-, palliasjon og infeksjon iht. pasientenes behov ved å: ha tilstrekkelig med oppdaterte fagfolk ha god rekrutterings- og personalpolitikk ha orden på økonomien ha fokus på samhandling med førstelinjetjenesten ha effektive pasientforløp Veiledende pleieplaner Gå aktivt inn i E-læringsprosjektet Riktig bruk av antibiotika og mikrobiologiske prøver Kontaktsykepleiernettverket Fortsatt høyt faglig fokus fagutviklingssykepleiere Kompetanseutvikling sekretærer En lege i doktorgradsarbeid i palliasjon i planperioden Utdanning av kreftsykepleiere Utdanning av infeksjonssykepleiere Flere ansatte på kreftpoliklinikken pga aktivitetsøkning Infeksjonsmedisiner i 2011 og en til i 2012 Ny onkolog i 2011 og en til i 2012 En lege i grenutdanning i hematologi En lege i spesialisering onkologi Utdanning av LIS leger i generell indremedisin INTERN Fleksibilitet innen PE, MK, Mpol Moflata Fysioterapi og Pusterommet. Apotek i forhold til nærhet i nye produksjonslokaler Tverrfaglige team (MDT):Kirurgiske disipliner, radiologi og patologi Desentralisert kreftbehandling i Kragerø, Notodden og Rjukan. EKSTERN Bedre/formalisere samarbeid Med hjemmesykepleie. Med sykehjem/omsorgsbolig Med fastlege SiV og nye rehabiliteringstilbud til kreftpasienter Områdesamarbeide med Vestfold om mulig nytt kreftsenter Sengeavdelingene må redusere liggetid fra 4.8 til 4.0 døgn Økt bruk av pasienthotell vil avlaste Plassforhold kan bli kritiske ved overtagelse av vesentlige nye funksjoner fra OUS økt tilsig av pasienter fra søndre Vestfold POLIKLINIKK: Må ha nye lokaliteter i løpet av 2 år for å unngå kveldskiftarbeide Felles plattform for å kunne gi kjemoterapi på Rjukan, Notodden og Kragerø Cytodose på felles database for fylket og evt for Telemark/Vestfold Pasienter i Telemark med blod-, kreft- og infeksjonssykdommer. Kompetanseutviklingsplaner Sertifisering for cellegiftbehandling for alle spl MK Prosjekt Den døende pasient Kreftpasienter med utarbeidet IP Strålebehandling til kreftpasienter Reinnleggelser hos pasienter innlagt med infeksjon Prosent utskrevne med smerteskår <3 i ESAS-registrering Kreftpasienter som er blitt vurdert ernæringsmessig 16 17

10 4.5 Somatisk seksjon Kragerø Sykehus Jobbglidning innen radiologi/radiografi Ferdigstille beskrivende radiograf Utdanne sonograf Gi et bredt og godt tilbud til lokalbefolkningen Vedlikeholde og videreutvikle sykehuset i tråd med medisinsk utvikling og teknologi Bidra til å redusere ventelister ved STHF Trivsel på arbeidsplassen Rehabiliteringsenheten har et tilbud om enkel rehabilitering til pasienter med lidelser i hofte, hjerte, slag og til eldre med nedsatt allmenntilstand. Medisinsk sengeenhet behandler pasienter innenfor generell indremedisin både elektivt og øyeblikkelig hjelp innleggelser. Tilbyr desentralisert dialyse. Medisinsk poliklinikk har tilbud innen generell indremedisin med fokus på hjerte- og endoskopiundersøkelser samt diabetespoliklinikk. Kirurgisk poliklinikk vurderer og behandler kirurgiske, ortopediske og gynekologiske problemstillinger. Radiologi og laboratorieenhet er støttetjenester for enhetene med tradisjonell radiologi, ultralyd og CT og er det naturlige førstevalget for fastlegene i opptaksområdet. Utvikle kompetanseplaner for seksjonen, enhetene og den enkelte arbeidstaker. Spesialkompetanse innenfor seksjonens fagområder på sengeenhetene, poliklinikkene og serviceenhetene. Opplæring av sykepleiere i dialysebehandling for å møte behovet for flere dialyseplasser/ dialysebehandlinger. Økt kompetanse ved rehabiliteringsenheten for å kunne gi mer og bedre informasjon til pasientene. Unngå norovirus gjennom fokus på identifikasjon og hygienetiltak Hemoglobin og fosfat måles regelmessig hos dialysepasienter Ernæringsstatus måles ved sengenhetene Pasienttilfredshetsundersøkelse ved poliklinikkene Gastronettverk Pasienter med kroniske lidelser behandles mest mulig lokalt i Kragerø Desentralisere enkel kreft- og palliativ behandling Utvikle pasientforløp i samarbeid med Kragerø kommune og fastlege Arbeide for samarbeid med legevakta og fast-legene med hensyn til tilsyn av innlagte pasienter Ha faste møteplasser med fastlegene i området Samarbeid med Kragerø kommune om fysio- og ergoterapitilbudet Etablere et felles lærings- og mestringssenter i samarbeid med Kragerø kommune Arbeide aktivt for samhandling med kommunen innen konsept for forsterket sykehjem og kommunal rehabilitering Tilrettelegge for høreprøvetaking utført av audiopedagog Tilrettelegge for poliklinikker med spesialist fra STHF(ønh, og geriatri) Tilrettelegge for poliklinikk innenfor rehabilitering opp mot sengeenheten Utvide og tilrettelegge for flere dialyse plasser Innplassering av LMS Medisinsk teknisk utstyr Erstatte CT C02-insufflator til endoskopi Skifte ut gammelt arbeids-ekg utstyr Motta henvisninger elektronisk fra fastlegene. Elektronisk samhandling med kommunene/ hjemmetjenesten (ESKOS). Motta elektroniske henvisninger og rekvisisjoner til laboratoriet og radiologi Elektronisk legemiddelkurve (ELK) Cytodose

11 4.6 Seksjon Telemark rehabiliteringssenter Nordagutu Bruke pasienttilfredshetsundersøkelsen systematisk Redusere ventelister spesielt for deltagere på livsstilsendring Innføre Ernæringsplan (NRS 2002) Systematisk registrere statistikk- og behandlingsdata Bruke medarbeiderundersøkelsen systematisk Rekruttere nødvendige faggrupper for å utvikle og vedlikeholde tilbudet Etablere gode og helhetlige behandlingslinjer Øke faglig samarbeid med de andre områdeaktørene innen livsstil og sykelig overvekt med STHF innen hjerte/kar og ortopedi Samarbeide med HiT og SSO om forskning Delta aktivt i nettverksgruppe for hjerterehabilitering Kompetanseoverføring til kommunehelsetjenesten Oppgradere pasientrom for nye målgrupper Utvide romkapasitet innen kjøkken, oppholdsrom, undervisning og poliklinikk Medisinsk teknisk utstyr Utstyr til fysiske tester og trening Utstyr til treningskjøkken Bedre til undervisning av pasienter Oppgradere til STHFs IT-systemer Øke tilbud til personer med livsstilsproblematikk og sykelig overvekt Redusere antall ortopediske plasser Videreføre tilbudet til hjerte/kar pasienter etter operasjon Kompetanseheving ut fra endrede målgrupper Fokus på samhandling Fokus på de ansattes ve og vel LIVSSTILSENDRING FOR SYKELIG OVERVEKT Konservativ livsstilsendring dag og døgn Prebehandling før bariatrisk kirurgi Poliklinikk HJERTE /KAR OPERERTE ACB opererte Klaff opererte Aneurisme opererte Kartlegge egne ressurser, videreutvikle kompetanseplaner i tråd med kunnskapsbasert praksis spesielt innen livsstil Rekruttere ekstern fagkompetanse der det er nødvendig Lage prosjekter, måle og publisere resultater Utvikling forskning i lag med HiT og SSO MUSKEL /SKJELETT LIDELSER Opptrening av proteseopererte Muskel/skjelett lidelser med livsstils problematikk 20 21

12 5. Økonomiske konsekvenser For å klare å gjennomføre de tiltakene som er ført opp i denne strategiske handlingsplanen må vi være forberedt på å skape store deler av vår egen merverdi. Tradisjonelt har vi fått et pålagt merverdikrav i størrelsesorden % av budsjettet årlig. Det er ikke kommet signaler om vesentlige endringer i oppgjørsordningen som kunne tilført oss bedre inntekter. Hvordan sreformen vil slå inn er også ennå usikkert. Dersom kommunene selv overtar behandlingsansvaret for pasienter 80 år og eldre og unngår langliggere vil vi tape inntekter, men behøver parallelt med dette heller ikke opprette mange nye senger. I perioden vil det trolig bli satt i gang oppussing av Nordfløyen som trolig vil redusere antall medisinske senger i denne planperioden. Utfra de innspill som er kommet i planen synes det riktig å skape en tilleggsmerverdi på ca millioner kroner årlig på toppen av kravet fra Direktør om bidrag i fellesskapet for å realisere innholdet i denne planen. 22

13 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien, 3710 Skien Telefon sentralbord Sykehuset Telemark Porsgrunn Aallsgate 41, 3901 Porsgrunn Telefon Seksjon Kragerø Gamle Kragerøvei 32, 3791 Kragerø Telefon Telemark rehabiliteringssenter Nordagutu Bjørnskåsveien 44, 3820 Nordagutu Telefon Svanemerket trykksak Lisensnr

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020 1 Høringsdokument Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag og punkter til diskusjon...3 1 Bakgrunn...5 1.1 oppdrag og prosess...5 1.2 Om Helse Midt-Norge...7

Detaljer

Finnmarkssykehuset som førstevalget

Finnmarkssykehuset som førstevalget Finnmarkssykehuset som førstevalget Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset fram mot 2030 Innhold 1 Grunnlag for strategisk utviklingsplan... 2 1.1 Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset...

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING Sykehuset Østfold 2015-2020 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 4 1.1 Strategisk kompetanseledelse 4 1.2 Styrende dokumenter 5 2.0 SAMFUNNSFAKTORER SOM HAR BETYDNING

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus.

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus. Årsrapport 2010 På Akershus universitetssykehus loreum ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem. Eks: I Posten Norge gjennomfører vi hver dag små og store forbedringer. Til sammen utgjør de forskjellen.

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Regional kreftplan. Helse Midt-Norge RHF 2011-2020

Regional kreftplan. Helse Midt-Norge RHF 2011-2020 Regional kreftplan Helse Midt-Norge RHF 2011-2020 Innhold 1. Sammendrag og oppsummering av anbefalinger... 8 2. Forankring... 10 2.1 Mål... 10 2.2 Aktivitet og risiko... 10 2.3 Organisering... 11 2.3.1

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer