Medisinsk klinikk. Strategisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinsk klinikk. Strategisk plan 2011-2015"

Transkript

1 Medisinsk klinikk Strategisk plan

2 Innhold 1. Innledning 2. Drivere og føringer i planperioden Overordnete strategiske satsningsområder i medisinsk klinikk i perioden Seksjon for hjerte-, nyreog hormonsykdommer 4. Strategiske mål for seksjonene 4.3 Seksjon mage- og tarmsykdommer 4.5 Somatisk seksjon Kragerø Sykehus 4.2 Seksjon for lunge, geriatri, rehabilitering og nevrologi 4.4 Seksjon blod, kreft, infeksjon og palliasjon 4.6 Seksjon Telemark rehabiliteringssenter Nordagutu 5. Økonomiske konsekvenser 2 3

3 1. Innledning Den gjeldende strategiplan for medisinsk klinikk utgår i løpet av året Den nye planen er utarbeidet for å gi føringer for perioden Denne planen har mer utforming som en strategisk fagplan slik at den underordner seg overordnete føringer som STHFs strategiplan for perioden som ferdigstilles nesten parallelt. Vår dyktighet din trygghet var kjennetegnet eller visjonen for vår klinikk i forrige planperiode. Det er bred enighet om at dette også kan være visjonen vår i denne perioden. I forrige planperiode vektla vi kvalitet i behandlingen og i møtet med pasienten samt å utvikle et godt arbeidsmiljø gjennom lagspill, fagutvikling, faglig trygghet og god ledelse på alle nivåer. På et overordnet nivå har vi lykkes med dette. I STHF sammenheng er klinikken kjent for god faglig kvalitet, samhandling på tvers av klinikkgrenser og en fleksibel og innovativ tilnærming til dagens og morgendagens utfordringsbilde. Seksjonene hadde hver for seg egne delmål Alder ingen hindring uttalte geriatrien og lyktes med å utdanne og rekruttere flere geriatere samtidig som viktige bånd og relasjoner ble knyttet til førstelinja. Elektiv geriatri og daghospital som satsningsområder måtte i planperiodens siste del vike pga endrete økonomiske forutsetninger og en faglig utvikling som tilsa at satsning på akuttgeriatri var det riktige steget inn i den kommende planperioden. En frisk pust var lungeseksjonens mantra og til tross for at dagsenteret, som for øvrig var en stor brukersuksess, måtte vike for sviktende finansiering klarte man å innfri alle andre mål. For klinikken var det utvilsomt satsingen på å utdanne og rekruttere sine egne framtidige lungespesialister som var den viktigste milepælen i forrige planperiode. De ville jobbe sammen for det seksjon for mage- og tarmsykdommer. I planperioden ble målene suksessivt innfridd med viktige landemerker som gastronett, dropp inn poliklinikk, betydelig forskningsinnsats og svært gode pasienttilfredshetsmålinger. De var uten tvil den beste seksjon i sitt fagområde i vår gamle foretaksregion. Videreutvikling av STHF med opprettelse av pasienthotell har skapt en ren poliklinisk seksjon som utgangspunkt for kommende planperiode. Med kroppen i balanse har daværende seksjon for nyre- og hormon-sykdommer oppfylt sine strategiske planer som et ledende dialysesenter innen foretaksregionen, sikret rekruttering av framtidas spesialister og utviklet meget brukervennlige mestringsarenaer. Liv til livet var ikke bare blod-, kreft- og infeksjons motto, men er blitt visjonen til palliativ enhet som har fått fortjent nasjonal omtale og ros for sin nettverksbygging med førstelinja som bl a ble brukt som modell for deler av sreformen. Økt kompetanse er sikret gjennom egenrekruttering innen flere fagfelt. Hjerte på rett sted har hatt suksess som TVserie og seksjonen har lykkes i å styrke kompetansen gjennom utdanning og innrekruttering av en rekke hjertespesialister. Seksjonen har mottatt nasjonal pris for eksepsjonelt godt arbeidsmiljø ved sengeenheten og har holdt fanen høyt hevet for satsningsområdet ikke invasiv utredning av pasienter med mistenkt kransåresykdom. I forrige strategiperiode ble seksjon for kontortjenester nedlagt. Kragerø sykehus somatisk seksjon ble lagt inn under klinikken og helt til slutt i perioden ble Telemark Rehabiliteringssenter Nordagutu også en del av vår klinikk. 4 5

4 2. Drivere og føringer i planperioden Vår strategiske plan for perioden bygger på STHFs strategiplan for samme periode; på Helse Sør-Østs strategiske satsninger og mål for samme periode samt på overordnete føringer gitt i Helselovene og fra HOD. STHFs strategiplan tar opp i seg overordnete signaler fra nåværende Helseminister om å prioritere rusbehandling, ventetider og pasientsikkerhet. Styret har satt ned et krav om at denne planen som et minimumskrav skal inneholde elementer av ledelse, arbeidsmiljø og samhandling med førstelinjetjenesten. I skrivende stund er det fem nøkkelområder som omtales i utkastet til ny strategiplan for STHF: Pasientbehandling og kvalitet Redusere køer og ventetider Utvalgte medisinske satsningsområder i området og med Telemarkskommunene Utvikling av organisasjon, ledelse og arbeidsmiljø Hovedstrategi vil være å sikre status som et selvstendig helseforetak med fullverdig akuttfunksjon i Skien og et tilpasset, trygt og kvalitativt godt helsetilbud så nær pasientens bosted som mulig for øvrig i Telemark. sreformen vil skape nye arenaer for håndtering av kronikerne og de eldste Ny utvikling og nye behandlingstilbud vil gi kraftige prioriteringsutfordringer Langt mer brukerstyring av tjenestene Medisinsk klinikk vil i strategisk plan for vektlegge: Alle pasienter med behov for tilbud fra spesialisthelsetjeneste innen fagområdene kreft, indremedisin, geriatri, nevrologi og rehabilitering skal få dette så nært sitt bosted som mulig Alle våre pasienter skal bli sett, møtt og behandlet med respekt og verdighet Vi skal tenke samhandling til nytte for hver eneste pasient Vi skal jobbe systematisk med pasientsikkerhet, kvalitet, forskning og utviklingsarbeid Vi har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og ledelsesutvikling God økonomistyring gir fagutvikling og nytt utstyr Vi involverer brukerne Tverrfaglig vurdering og god etikk skal ligge bak alle våre avgjørelser Våre lovpålagte hovedoppgaver er: Diagnostikk og pasientbehandling Opplæring av pasienter og pårørende Utdanning av alle typer helsepersonell Forskning og utvikling Våre overordnede kjerneverdier er: Åpenhet og involvering i måten vi arbeider på og i våre prosesser Respekt og forutsigbarhet i måten vi møter pasienter, pårørende og hverandre på Kvalitet og kunnskap ligger i bunn av alle beslutninger og tiltak 6 De viktigste utviklingstrekkene og driverne som vil prege den strategiske plan i medisinsk klinikk er: Stagnert befolkningsutvikling, men tiltetting av bosetting langs kysten og økning i andel svært gamle innbyggere Korte og standardiserte behandlingsløp Overganger mellom behandlingsnivåer uten noen flaskehalser Dokumentasjon av at behandlingstilbudene faktisk virker Flere kronikere vil kunne behandles i eller ved hjemmet pga ny teknologi Sentralisering av oppgaver som er volumkrevende 7

5 3. Overordnete strategiske satsningsområder i medisinsk klinikk i perioden Gi et bredt og godt tilbud til alle pasienter som er avhengige av våre tjenester uansett bosted i Telemark. Sikre raskest mulig tilgang til våre tilbud. Prioritere et raskt og profesjonelt mottak av akuttpasienten. Lokalsykehustilbudet skal sikre befolkningen de nødvendige spesialisthelsetjenester uavhengig om det er planlagt eller ikke planlagt aktivitet. Vi ønsker å fokusere spesielt på pasienter med kreft, med livsstilssykdom og desentraliserte tilbud. Til enhver tid skal våre medarbeidere kjenne til klinikkens overordnede og seksjonenes mer spesifikke kompetanseplaner. Ansatte som ønsker det skal når vi trenger det kunne videreutdanne seg i tråd med disse. Ressurser fra klinikkens side følger kompetanseplanene. Det skal til enhver tid være minst en sykepleier i klinikken med mastergrad. Klinikken tilstreber å legge til rette for å få fram en phd kandidat årlig. Vi ønsker å bruke de nasjonale der de finnes. Vi vil utvikle og bruke trigger tool som et kvalitetsverktøy ved alle seksjoner. Der vi utvikler egne kvalitetsindikatorer i mangel av andre skal de være relevante, viktige og enkle. Vi ønsker å utdanne eller rekruttere nøkkelpersonell der det er økende pasientvolum, der det er solokompetanse eller økende innslag av seniorer. Vi utvikler våre ledere og holder øynene åpne for nye lederemner på alle nivåer. Vi ser alltid etter muligheten for at pasienten vår kan få et tilbud etter LEON (laveste), NEON (nærmeste) og BEON (beste) effektive omsorgsnivå. Vi sørger for at alle pasienter som skal ha det får utviklet en individuell plan.vi vil jobbe systematisk for å bedre enhver pasientoverføring i helsevesenet fordi vi erkjenner at det oftest er her flaskehalsene oppstår. Hovedmål i perioden vil være å sikre fysisk infrastruktur for poliklinisk kreftbehandling og for dialyseaktivitet. Vi arbeider aktivt for å sikre tilstrekkelige ressurser til brukerne våre i tråd med STHFs planlagte revidering og modernisering av sin bygningsmasse. Medisinsk teknisk utstyr Vi samarbeider med Serviceklinikken når det gjelder vedlikehold og oppgradering av dagens utstyrspark, men er samtidig innovative når det gjelder å oppdage ny teknologi som kan utnyttes for pasientene våre. Vi deltar aktivt i utviklingen av nye EPJ og andre -systemer som sikrer en best mulig samhandling for pasienten uten unødvendig gjentagelse av nøkkelinformasjon og som bidrar til at pasientsikkerheten bedres. I planperioden arbeider vi aktivt for å implementere elektronisk legemiddelkurve, utvikle talegjenkjenningsverktøyet og legge til rette for utvikling av strukturert journal. Vi vil tilstrebe å innarbeide relevant sykepleiedokumentasjon i epj til alle pasienter som et ledd i vårt forbedringsarbeide. Vi stiller oss til rådighet som pilotklinikk der dette er hensiktsmessig både for STHF og for HSØ. 8 9

6 4. Strategiske mål for seksjonene Sette av tid for veiledning og undervisning Tilrettelegge for B-gren kandidater i alle tre fagområder Vi ønsker å ha minst to B-gren kandidater til enhver tid Vi ønsker å ha minst en sykepleier i fagspesialisering til enhver tid Desentralisert dialyse til flest mulig som kan få det Desentralisert dialyse også på sykehjem og ved lokalsykehus i Telemark Samarbeide om hjemmedialyse pasientene med førstelinja Fortsette samarbeid med Telemarksregionene og Frisk Bris i Bamble Opprettholde felles kursvirksomhet med LMS og kommunene Utvide hjertepoliklinikken med 2 rom lokalisert i Porsgrunn. Ny dialyseavdeling i Grenland hvor pasienten har større ansvar for sin behandling. Medisinsk teknisk utstyr Implementere og utvide bruken av CTA/Spect Erstatte utskiftbart utstyr for arbeids-ekg Ny ekkokardiograf til Porsgrunn Oppdatert utstyr for alle dialysemodaliteter Implementere datalagring av ekkokardiografiundersøkelser Oppgradere EKG i EPJ (MUSE) 4.1 Seksjon for hjerte-, nyre- og hormonsykdommer Best mulig service for pasientene Helhetlig og til enhver tid oppdatert faglig kompetansetilbud i et stimulerende miljø for pasienter med hjerte-, nyre- og hormonsykdommer Trivsel på arbeidsplassen Seksjonen har lokalsykehusfunksjon for Grenland Spesialistansvar for fagområdene hjerte-, nyre- og hormonsykdommer i hele Telemark Satse på forskning og utvikling av ikke invasiv hjertediagnostikk TIMI score innføres som behandlingsplan legger for pasienter med brystsmerter En phd kandidat i løpet av planperioden Videreutvikle og bygge ut tilbudet til pasienter med diabetes og hormonsykdommer Satse på mest mulig desentralisert omsorg av kronisk nyresyke pasienter Individuell plan til alle pasienter som dialyseres Registrere antall predialytiske transplantasjoner Hba1C som kvalitetsparameter hos diabetikere Hgb og fosfat kvalitetsparametre ved dialyse Forebygge uønskede hendelser ved pacemaker innleggelser Registrering av hvor mange infarkt pasienter som får statin, betablokker og platehemmer 10 11

7 4.2 Seksjon for lunge, geriatri, rehabilitering og nevrologi Gi pasientene et godt, effektivt og kvalitetssikret tilbud innenfor fagområdene lungesykdommer, geriatri, nevrologi/slag og rehabilitering: Kvalifisert personale på alle nivåer Helhetlige pasientforløp, gjennom samhandling internt og eksternt Utvikle og tilpasse pasienttilbudet ihht faglige retningslinjer og demografiske trender Seksjonen innehar spesialistansvar innen geriatri, nevrologi og spesialisert rehabilitering i Telemark, samt lokalsykehusfunksjon innen geriatri, lungesykdommer og hjerneslag. Utvikle nytt tilbud innen lungefaget som ultralydveiledet biopsi og torakoskopi Tilby pasienter EBUS (endoskopisk ultralyd i lungene) Effektivisere lungekreftutredning Utvikle et anerkjent geriatrisk poliklinisk tilbud Økt fokus på ortogeriatri og vurdere en sammenslåing av dette tilbudet på et sted Satse på nevrofysiologi for å øke bredden i og pasienttilbudet innen nevrologi Fokus på nevrologiske utredninger øke antallet polikliniske utredninger Opprettholde og bedre tilbudet til pasienter med kroniske nevrologiske sykdommer Ambulante tjenester til slagpasienter og rehabiliteringspasienter Utvide spastisitetsprogram - Baklofenpumper Respirasjonssvikt team (lunge, barn, intensiv) Søvnsenter (lunge, ØNH) Ortogeriatri (geriatri, ortopedi) Nevrofysiologi (nevrologi, barn, smerte, intensiv) Kommuner og andre institusjoner geriatri/ forsterket sykehjem og rehabilitering Fastleger gjennom ulike poliklinikkprosjekt Kompetanseoverføring fra sykehus Ferdigstille og implementere behandlings linje (BHL) lungekreft og BHL akuttgeriatri Revidere BHL KOLS Utarbeide BHL hjerneslag for området og vurdere mulig BHL spastikere Læring og mestring - KOLS kurs, kurs for pårørende innen geriatri og nevrosykdommer Nordfløy oppussing 2. etg Behov for skjerming av geriatrisk gruppe Medisinsk teknisk utstyr EBUS Batteridrevet, mobilt bronkoskop Mobilt EEG apparat Termotest utstyr Erstatte ultralydsapparat til nevrologisk poliklinikk Nytt EPJ til bruk for alle faggrupper Rask implementering av det som er nødvendig i Meldingsløftet for å kunne kommunisere med samhandlingspartnere 12 Andel pasienter vurdert for individuell plan innen kreft og rehabilitering Pasienttilfredshet ved alle sengeenheter Ernæringsstatus ved alle sengeenheter Reinnleggelser i akuttgeriatrisk enhet Andel operable tilfeller av oppdaget lungekreft Tilrettelegge for B-gren kandidat innen lungesykdommer Utvikle respiratorkompetanse i legegruppen Alltid ha en sykepleier i spesialisering innen seksjonens fagområder Ernæringskompetanse i sengeenhetene Kreftsykepleier til sengeenhet nevro/slag/rehab Videreutvikle lederkompetanse internt i seksjonen Rekruttere inn en nevrofysiolog Rekruttere overlege med fokus på slagbehandling i løpet av to år Utvikle EEG tekniker med tanke på utvidelse av kapasitet 13

8 4.3 Seksjon mage- og tarmsykdommer Best mulig service for pasientene Høy faglig kompetanse Trivsel på arbeidsplassen Seksjonen har lokalsykehusfunksjon for Grenlandsregionen og i tillegg funksjoner med økt kompetansebehov for resten av Telemark. Seksjonen har også områdefunksjon for undersøkelse/behandling med endoskopisk ultralyd. Gruppe-1-funksjon for utdanning av spesialister for fordøyelsessykdommer stiller høye kvalitetskrav i vår klinisk hverdag som behandlings- og utdanningsinstitusjon. Vi vil til et hvert tidspunkt opprettholde og forbedre det høye faglige nivået vi har. Vi vil legge forholdene til rette for at flere kan ta doktorgrad. Vi vil utvide vårt faglige tilbud i tråd med den generelle faglige utviklingen: Sonografiske metoder. Alle overleger skal beherske det Etablere H2-pusteprøver som funksjonsundersøkelse Øke behandlingskvaliteten gjennom systematisk bruk av: Gastronett (poliklinikk) Trigger Tool metoden (sengeposten) Innføre kvalitetsindikatorer for å sikre bedre pasientbehandling: Adenom pick up rate ved coloskopier med mål > 20% Post ERCP pancreatitt med mål < 3% Klinisk forskning vi vil sørge for et doktorgradsprosjekt til enhver tid og stimulere til mindre forskningsprosjekter. Faglig kompetanse målrettet heving av kompetansen for leger og sykepleiere etter interesser og seksjonen behov. Utdanning Konsolidering og viderutvikling av vår posisjon som utdanningsinstitusjon for gastroenterologer. Gastrokirurgisk seksjon Vi vil arbeide for at medisinsk og kirurgisk miljø på poliklinikken og på posten vokser sammen til beste for pasienter og ansatte Primærhelsetjenesten Tettere samarbeid med primærhelsetjenesten skal gi bedre ressursutnyttelse og en mer helhetlig pasientbehandling Pasientkurs konsolidering og utbygging av pasientkurs i samarbeid med LMS og tverrfaglige pasientskoler for IBD og IBS I forbindelse med økning av poliklinisk aktivitet møter vi snart en kapasitetsgrense på poliklinikken i Skien.Vi vil se på muligheter å etablere en satellitt-enhet på sykehuset i Porsgrunn. Vi vil gjennom rekruttering og utdannelse bidra til å sikre gastroenterologiske funksjoner for lokalbefolkningen på sykehuset i Kragerø og øvre Telemark. Medisinsk teknisk utstyr Vi har en moderne utstyrspark som skal vedlikeholdes og utskiftes i samarbeid med medisinsk teknisk seksjon for å opprettholde og eventuelt forbedre standarden. Vi vil arbeide for et integrert bildedokumentasjonssystem for å kunne knytte video- og bildedokumenter til pasientjournalen

9 4.4 Seksjon blod, kreft, infeksjon og palliasjon Yte helsetjenester innenfor fagområdene blod-, kreft-, palliasjon og infeksjon iht. pasientenes behov ved å: ha tilstrekkelig med oppdaterte fagfolk ha god rekrutterings- og personalpolitikk ha orden på økonomien ha fokus på samhandling med førstelinjetjenesten ha effektive pasientforløp Veiledende pleieplaner Gå aktivt inn i E-læringsprosjektet Riktig bruk av antibiotika og mikrobiologiske prøver Kontaktsykepleiernettverket Fortsatt høyt faglig fokus fagutviklingssykepleiere Kompetanseutvikling sekretærer En lege i doktorgradsarbeid i palliasjon i planperioden Utdanning av kreftsykepleiere Utdanning av infeksjonssykepleiere Flere ansatte på kreftpoliklinikken pga aktivitetsøkning Infeksjonsmedisiner i 2011 og en til i 2012 Ny onkolog i 2011 og en til i 2012 En lege i grenutdanning i hematologi En lege i spesialisering onkologi Utdanning av LIS leger i generell indremedisin INTERN Fleksibilitet innen PE, MK, Mpol Moflata Fysioterapi og Pusterommet. Apotek i forhold til nærhet i nye produksjonslokaler Tverrfaglige team (MDT):Kirurgiske disipliner, radiologi og patologi Desentralisert kreftbehandling i Kragerø, Notodden og Rjukan. EKSTERN Bedre/formalisere samarbeid Med hjemmesykepleie. Med sykehjem/omsorgsbolig Med fastlege SiV og nye rehabiliteringstilbud til kreftpasienter Områdesamarbeide med Vestfold om mulig nytt kreftsenter Sengeavdelingene må redusere liggetid fra 4.8 til 4.0 døgn Økt bruk av pasienthotell vil avlaste Plassforhold kan bli kritiske ved overtagelse av vesentlige nye funksjoner fra OUS økt tilsig av pasienter fra søndre Vestfold POLIKLINIKK: Må ha nye lokaliteter i løpet av 2 år for å unngå kveldskiftarbeide Felles plattform for å kunne gi kjemoterapi på Rjukan, Notodden og Kragerø Cytodose på felles database for fylket og evt for Telemark/Vestfold Pasienter i Telemark med blod-, kreft- og infeksjonssykdommer. Kompetanseutviklingsplaner Sertifisering for cellegiftbehandling for alle spl MK Prosjekt Den døende pasient Kreftpasienter med utarbeidet IP Strålebehandling til kreftpasienter Reinnleggelser hos pasienter innlagt med infeksjon Prosent utskrevne med smerteskår <3 i ESAS-registrering Kreftpasienter som er blitt vurdert ernæringsmessig 16 17

10 4.5 Somatisk seksjon Kragerø Sykehus Jobbglidning innen radiologi/radiografi Ferdigstille beskrivende radiograf Utdanne sonograf Gi et bredt og godt tilbud til lokalbefolkningen Vedlikeholde og videreutvikle sykehuset i tråd med medisinsk utvikling og teknologi Bidra til å redusere ventelister ved STHF Trivsel på arbeidsplassen Rehabiliteringsenheten har et tilbud om enkel rehabilitering til pasienter med lidelser i hofte, hjerte, slag og til eldre med nedsatt allmenntilstand. Medisinsk sengeenhet behandler pasienter innenfor generell indremedisin både elektivt og øyeblikkelig hjelp innleggelser. Tilbyr desentralisert dialyse. Medisinsk poliklinikk har tilbud innen generell indremedisin med fokus på hjerte- og endoskopiundersøkelser samt diabetespoliklinikk. Kirurgisk poliklinikk vurderer og behandler kirurgiske, ortopediske og gynekologiske problemstillinger. Radiologi og laboratorieenhet er støttetjenester for enhetene med tradisjonell radiologi, ultralyd og CT og er det naturlige førstevalget for fastlegene i opptaksområdet. Utvikle kompetanseplaner for seksjonen, enhetene og den enkelte arbeidstaker. Spesialkompetanse innenfor seksjonens fagområder på sengeenhetene, poliklinikkene og serviceenhetene. Opplæring av sykepleiere i dialysebehandling for å møte behovet for flere dialyseplasser/ dialysebehandlinger. Økt kompetanse ved rehabiliteringsenheten for å kunne gi mer og bedre informasjon til pasientene. Unngå norovirus gjennom fokus på identifikasjon og hygienetiltak Hemoglobin og fosfat måles regelmessig hos dialysepasienter Ernæringsstatus måles ved sengenhetene Pasienttilfredshetsundersøkelse ved poliklinikkene Gastronettverk Pasienter med kroniske lidelser behandles mest mulig lokalt i Kragerø Desentralisere enkel kreft- og palliativ behandling Utvikle pasientforløp i samarbeid med Kragerø kommune og fastlege Arbeide for samarbeid med legevakta og fast-legene med hensyn til tilsyn av innlagte pasienter Ha faste møteplasser med fastlegene i området Samarbeid med Kragerø kommune om fysio- og ergoterapitilbudet Etablere et felles lærings- og mestringssenter i samarbeid med Kragerø kommune Arbeide aktivt for samhandling med kommunen innen konsept for forsterket sykehjem og kommunal rehabilitering Tilrettelegge for høreprøvetaking utført av audiopedagog Tilrettelegge for poliklinikker med spesialist fra STHF(ønh, og geriatri) Tilrettelegge for poliklinikk innenfor rehabilitering opp mot sengeenheten Utvide og tilrettelegge for flere dialyse plasser Innplassering av LMS Medisinsk teknisk utstyr Erstatte CT C02-insufflator til endoskopi Skifte ut gammelt arbeids-ekg utstyr Motta henvisninger elektronisk fra fastlegene. Elektronisk samhandling med kommunene/ hjemmetjenesten (ESKOS). Motta elektroniske henvisninger og rekvisisjoner til laboratoriet og radiologi Elektronisk legemiddelkurve (ELK) Cytodose

11 4.6 Seksjon Telemark rehabiliteringssenter Nordagutu Bruke pasienttilfredshetsundersøkelsen systematisk Redusere ventelister spesielt for deltagere på livsstilsendring Innføre Ernæringsplan (NRS 2002) Systematisk registrere statistikk- og behandlingsdata Bruke medarbeiderundersøkelsen systematisk Rekruttere nødvendige faggrupper for å utvikle og vedlikeholde tilbudet Etablere gode og helhetlige behandlingslinjer Øke faglig samarbeid med de andre områdeaktørene innen livsstil og sykelig overvekt med STHF innen hjerte/kar og ortopedi Samarbeide med HiT og SSO om forskning Delta aktivt i nettverksgruppe for hjerterehabilitering Kompetanseoverføring til kommunehelsetjenesten Oppgradere pasientrom for nye målgrupper Utvide romkapasitet innen kjøkken, oppholdsrom, undervisning og poliklinikk Medisinsk teknisk utstyr Utstyr til fysiske tester og trening Utstyr til treningskjøkken Bedre til undervisning av pasienter Oppgradere til STHFs IT-systemer Øke tilbud til personer med livsstilsproblematikk og sykelig overvekt Redusere antall ortopediske plasser Videreføre tilbudet til hjerte/kar pasienter etter operasjon Kompetanseheving ut fra endrede målgrupper Fokus på samhandling Fokus på de ansattes ve og vel LIVSSTILSENDRING FOR SYKELIG OVERVEKT Konservativ livsstilsendring dag og døgn Prebehandling før bariatrisk kirurgi Poliklinikk HJERTE /KAR OPERERTE ACB opererte Klaff opererte Aneurisme opererte Kartlegge egne ressurser, videreutvikle kompetanseplaner i tråd med kunnskapsbasert praksis spesielt innen livsstil Rekruttere ekstern fagkompetanse der det er nødvendig Lage prosjekter, måle og publisere resultater Utvikling forskning i lag med HiT og SSO MUSKEL /SKJELETT LIDELSER Opptrening av proteseopererte Muskel/skjelett lidelser med livsstils problematikk 20 21

12 5. Økonomiske konsekvenser For å klare å gjennomføre de tiltakene som er ført opp i denne strategiske handlingsplanen må vi være forberedt på å skape store deler av vår egen merverdi. Tradisjonelt har vi fått et pålagt merverdikrav i størrelsesorden % av budsjettet årlig. Det er ikke kommet signaler om vesentlige endringer i oppgjørsordningen som kunne tilført oss bedre inntekter. Hvordan sreformen vil slå inn er også ennå usikkert. Dersom kommunene selv overtar behandlingsansvaret for pasienter 80 år og eldre og unngår langliggere vil vi tape inntekter, men behøver parallelt med dette heller ikke opprette mange nye senger. I perioden vil det trolig bli satt i gang oppussing av Nordfløyen som trolig vil redusere antall medisinske senger i denne planperioden. Utfra de innspill som er kommet i planen synes det riktig å skape en tilleggsmerverdi på ca millioner kroner årlig på toppen av kravet fra Direktør om bidrag i fellesskapet for å realisere innholdet i denne planen. 22

13 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien, 3710 Skien Telefon sentralbord Sykehuset Telemark Porsgrunn Aallsgate 41, 3901 Porsgrunn Telefon Seksjon Kragerø Gamle Kragerøvei 32, 3791 Kragerø Telefon Telemark rehabiliteringssenter Nordagutu Bjørnskåsveien 44, 3820 Nordagutu Telefon Svanemerket trykksak Lisensnr

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Eksempler på samhandlingstiltak i Telemark. Til styremøte 2. november 2011

Eksempler på samhandlingstiltak i Telemark. Til styremøte 2. november 2011 Eksempler på samhandlingstiltak i Telemark Til styremøte 2. november 2011 Samhandlingen strukturert rundt fire innsatsområder 1. Organisatoriske og systemmessige grep 2. Analyse av pasientforløp/behandlingsprogrammer

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Styresak Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid

Styresak Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid Direktøren Styresak 069-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017 2035 Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid Saksbehandler: Øystein Reksen Johansen og Paul

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6 Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Prehospitale tjenester Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 3 3. Dagens situasjon... 3 4. Prehospitale

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Drøftingsutkast Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Ver 10.3 30.06.17 Drøftingsutkast strategisk utviklingsplan 2017-2035

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Landskonferanse i palliasjon 2016 Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge Laila Skjelvan Hva er oppgavedeling? Oppgaver og kompetanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester Nasjonale verdier kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn i alt vi gjør Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering Visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle Om som ledelsesutfordringer

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Adri Vermeer. Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93. Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1

Adri Vermeer. Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93. Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1 Adri Vermeer Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 2 + Akutt, Spesial. + Syke hus - Med. Etterbehandling

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet

Nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet 1 Utfordringsbildet Vi spurte pasientene først, og de ga klare svar Bred enighet om utfordringene, som kan deles i to grupper: Generelle, gjennomgående utfordringer Spesielle utfordringer knyttet til noen

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

SAMISK HELSEPARK. SOMATIKK Knut Johnsen, MD, PHD. 06062016

SAMISK HELSEPARK. SOMATIKK Knut Johnsen, MD, PHD. 06062016 SAMISK HELSEPARK SOMATIKK Knut Johnsen, MD, PHD. 06062016 SPESIALISTLEGESENTERET I KARASJOK Etablert i 1987 i privat regi: 1 indremedisiner+1 øyelege Lakselv 1988: 2 spesialister: indremed+indremed/cardiolog

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Ny organisering av sykepleietjenesten 2010

Ny organisering av sykepleietjenesten 2010 Ny organisering av sykepleietjenesten 2010 Hvordan lykkes med samarbeid i sykehus? Hvordan lykkes med samarbeid i sykehus? Klinikk for hjertemedisin Klinikkens enheter: Hjertemedisinsk laboratorium Angiografi

Detaljer

Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune

Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune 13 05 2016 13.05.2016 Eva Nyhus 1 Prosjekt PraksisVel: Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Styresak Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Orientering om utkast til strategisk toppdokument

Styresak Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Orientering om utkast til strategisk toppdokument Direktøren Styresak 061-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF - 2017-2035 Orientering om utkast til strategisk toppdokument Saksbehandler: Paul Martin Strand og Jan Terje Henriksen Dato

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer

Langsiktig mål for SSHF

Langsiktig mål for SSHF for SSHF Kap: Tema: : Trygghet når du trenger det mest 6.1 Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet SSHFs pasienter medvirker aktivt i egen behandling og oppfølging 6.2 6.3 Pasientbehandling - faglig

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Orkdalsmodellen - samhandling i praksis

Orkdalsmodellen - samhandling i praksis Orkdalsmodellen - samhandling i praksis Anne Kari Knudsen Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge European Palliative Care Research Centre, PRC 1 Hva er Orkdalsmodellen? Utvikling og standardisering

Detaljer

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Historikk Henvendelse fra Stjørdal kommune til Helse Midt-Norge 01.12.04 Skisse for DMS Statlige prosjektmidler styrking av lokalsykehusene og samhandling

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer