Tilsynsmyndighetens reaksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsmyndighetens reaksjoner"

Transkript

1 Feil og klager Egne reaksjoner og handlingsmuligheter Tilsynsmyndighetens reaksjoner Svein Zander Bratland seniorrådgiver, Statens helsetilsyn, Oslo fastlege, Sandviken bydel, Bergen forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Bergen

2 Faglig bakgrunn

3 Bakteppe Helse på norsk - god helse slik folk ser det Per Fugelli og Benedicte Ingstad 2009 Befolkning som har økende forventninger Og tåler mindre

4

5 Den sentrale helseforvaltning Helse- og omsorgsdepartementet Statens helsetilsyn Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet Fylkesmannen Fylkesmannen Fornyings- og administrasjonsdep

6 Tilsynsmyndighetens oppgaver Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Statens helsetilsyn fører overordnet tilsyn med helsetjenestens etterlevelse av nasjonale lover og forskrifter Fylkesmannen skal føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket og i tilknytning til tilsynet gi råd, veiledning og opplysninger som medvirker til at befolkningens behov for helsetjenester blir dekket Og at tjenestene drives på en faglig forsvarlig måte

7 Type feil Subjektive og objektive Innsikt vs. vurdert etter god praksis Villede og uvillede Bevisst unnlatelse vs. skjødesløshet Aktive og passive Aktiv vs. defensiv medisin Farlige og nyttige Skjule vs. meddele Personlige og system Ikke et enten eller

8 Meldinger etter helsepersonelloven 17 Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter ( 38 Melding om betydelig personskade) 3-3 spesialisthelsetjenesteloven Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

9 Hva styrer reaksjonen? Helsepersonelloven 4 Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonellet skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. 56 Advarsel Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten. OBS atferd

10 Nyansering av begrepet belastning betydelig? Sak Handling Utfall Pliktbrudd Holdning Belastning Tillit Betydelig R Fingerskade Klin. us. lillefinger Nedsatt funksjon Rtg. utelatt 4 Neglisjere Ja Nei Ankelbrudd Ikke undersøkt Forlenget forløp Ikke us. 4 Neglisjere Ja Nei Fedme Du er feit Konstatering Omsorg 4 Positiv Ja Nei Sykm. Levert slektning Ikke ønsket Taushetsplikt 21 Positiv ja Nei Vaginal probe Langvarig us. Overgrep 4 Neglisjere Ja Nei Tvang Medisinering Overgrep 4 Positiv Ja Nei Brystsmerter Feiltolking - lungebet Død - hjerteinf. 4 Neglisjere Ja Nei

11 Hva er tallene fra tilsynsmyndigheten? 2010 Totalt ca 1000 klager på leger hvorav allmennleger/kommuneleger utgjorde vel halvparten Ca 10 % av sakene ble sendt til Statens helsetilsyn hvor det ble gitt advarsel til en tredel i begge gruppene. Legevaktsakene er i totalt antall 3-4 ganger høyere enn forholdsmessighet skulle tilsi Av oversendte saker ender 40 % av legevaktsakene med reaksjon, mens det samme er tilfelle for 30 % av allmennlegesakene Ca 4% av sakene både fra legevakt og allmennlegetjenesten ender med reaksjon

12 74 år gammel mann Siste halvåret tiltakende tung pust Fire måneder før det aktuelle: Diural 40 mg Prednisolon 30 mg Blodsukkeret forut for dette 6,5 mmol/l Ikke kontrollert ved senere kontroller hos spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten Før etter 4 mndr ved rutinekontroll hos vikar på kommunelegekontoret 27,6 mmol/l brev sendt pasienten om time for kontroll Dagen etter underrettet annen lege hjemmesykepleien og ba om ny måling Samtale mellom de to legene To dager senere innlagt med non-ketotisk hyperosmolart coma diabetikum Død seks dager senere

13 21 år - gravid i uke 34 Torsdag hos jordmor: proteinuri (3+),160/98, ikke ødemer av betydning Det ble gjort avtale med legekontoret (lege og sykepleier) om kontroll dagen etter og sykmelding Samboer leverte urinprøve fredag, denne viste forstsatt proteinuri Sykepleier ringte den gravide og ga adekvate råd, men lege ble ikke meddelt fortsatt proteinuri Mandag kom den gravide til kontroll. Blodtrykket var 198/130 og hun ble umiddelbart innlagt Mor døde, barnet overlevde

14 Hvis vi ikke skikker oss - klagesak Pasientrettighet Utløst av opplevd feilaktig eller mangelfull helsetjeneste Hvem kan klage? pasient, pårørende (fullmakt), pasientombud etc Hvem kan det klages til? helsepersonellet, kommunen, Fylkesmannen, NPE Tilsynsmyndighet tilsynssak

15 Hva er en tilsynssak? Opprettes av tilsynsmyndigheten etter klage Helsepersonelloven 4 Forsvarlig virksomhet omsorgsfull hjelp Journalføring, øyeblikkelig hjelp, taushetsplikt, opplysningsplikt Tema: Avvik fra god praksis? Er avviket så stort at det er å betrakte som et lovbrudd/pliktbrudd? Skal det reageres?

16 Hva er tilsynsmyndighetens vurderingstema? Journalen Lengden ikke avgjørende men den diagnostiske/terapeutiske tankegangen må framgå God praksis i følge anerkjente kilder (Læreboka, NEL ol.) Ble alvorlig tilstand vurdert og muligheten for slik tilstand i tilstrekkelig grad tatt hensyn til? Skadepotensialet - ikke utfallet Tidsaspektet Allmennlegens dilemma knyttet til sykdomsutvikling Situasjon (system) samtidighetskonflikt Legevakt Handlingsalternativer/uaktsomhet

17 Hva er reaksjonene? Fylkeslegen Helsetilsynet i fylket - Fylkesmannen Pliktbrudd? Veiledning skal gis, ev. oversendes Statens helsetilsyn Advarsel Ved pliktbrudd kan det gis advarsel (hensiktsmessighet) Egnet til å påføre pasienter betydelig belastning Egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten Egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten NY obs førerkortforskriften Tap av rekvireringsrett (legemidler i gruppe A/B) Tap av autorisasjon Uegnet/atferd Grov mangel på faglig innsikt Suspensjon Begrensning av autorisasjon NY 59 A

18 Topp 10 påvist pliktbrudd Advarsel Totalt 1. Koronar hjertesykdom Cerebrovaskulær sykdom Gastrointestinal sykdom Kreft Psykiatri/legemiddelavhengighet Infeksjoner Svangerskap/endokrin sykdom Tromboemboli Muskel- og skjelettsykdom Luftveissykdom 3 4 Bratland/Hunskår 2006

19 Sikrer tilstrekkelig anamneseopptak og undersøkelse mot reaksjon? Nei (Bratland/Hunskår 2006)...det å ikke erkjenne tilstandens alvorlighet var kjennetegnende for saker som endte med vedtak om advarsel OBS menn og telefon og leger uten norsk som morsmål

20 Hvem kan klage på vedtaket? Helsepersonellet Klager er ikke part i saken etter at klagen er framsatt Får gjenpart av vedtaket Saksbehandlingsfeil kan påklages

21 Hvem kan helsepersonellet klage til? Statens helsepersonellnemnd (SHPN) Opprettet 2001 Av ca 160 saker med formell reaksjon er avgjørelsen påklaget i 40 tilfeller (6 legevakt) ca 12 % vinner fram ikke tilstrekkelig grovt ikke av en så alvorlig karakter enkeltstående hendelse

22 SHPN 2011 Brystsmerter Lege 1 - skjerpet Etter nemndas syn gjorde ikke klageren nok for å kunne avkrefte muligheten for at det forelå alvorlig sykdom. Lege 2 - skjerpet Diagnosen må utelukkes før man legger til grunn en annen forklaring på det foreliggende symptombildet. Lege 3 - omgjort pasientens symptomer kunne skyldes koronar sykdom. foretok adekvate undersøkelser for å avkrefte at dette var tilfellet. Statens Helsetilsyn Allmennleger verken kan eller skal - avkrefte eller utelukke diagnoser. Men i tilstrekkelig grad redusere sannsynligheten for alvorlig sykdom

23 Advarsel stadfestet av SHPN Ca 40 år gammel mann Samboer ringer på natt om plutselig innsettende hodesmerter Lydlogg AMK 2. oppringing: - Jeg spør littegran for det har gått en del sånne hodesmerter med forkjølelse og feber skjønner du. - Ja, men det er ikke det, ehh jeg forklarte i stad at vi hadde hatt samleie og det var idet han fikk orgasme at det skjedde. - Javel. - Det svartnet litt for han og han følte han falt vekk, vanskeligheter for å fokusere og sånt. Det fortalte jeg i stad da, så jeg trodde at dere hadde fått det med. Telefonen settes så over til legen han skriver: Influensalikn plager, slapphet, hodepine. Råd mot influensa - ev. ny kontakt

24 59a Begrenset autorisasjon Vilkår for tilbakekall skal ikke være til stede Intensjon: forhindre at. kan bli uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig

25 Begrenset autorisasjon - 59 og 59 a Saker innkommet siste fem år som har ført til begrenset autorisasjon på medisinskfaglig grunnlag: 59 4 saker 59a 9 saker 8 allmennleger 4 legevaktsleger 3 begrenset til ikke allmennpraksis 4 begrenset til gruppepraksis 1 tap av spesialistgodkjenning allmennmedisin 5 ikke legevakt 11 veiledning/strukturert kurs

26 Status for legene (n=13) 5 av vedtakene påklaget 1 vedtak omgjort rettslig avklaring Hva har skjedd? 5 uavklart 1 senere tap av autorisasjon (mislighold/rus) 1 mislighold 2 sluttet i allmennpraksis 1 ikke jobb 3 full autorisasjon

27 Krav til ny full godkjenning Strukturert veiledning en til en Hvem er egnet? Hvem skal velge ut? hvem skal betale? Er ferdighetstesting løsningen? Ad modum OSCE (teststasjoner)

28 Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Påført skade etter behandlingssvikt, selv om ingen kan lastes NPE mottok tidligere en brøkdel av antall saker fra kommunehelsetjenesten i forhold til tilsynsmyndigheten på 15 år ca 3000 saker medhold 23% legevakt 229/61 medhold 27% : 60% flere saker

29 Hva kjennetegner legevaktarbeid? Andre prioriteringer enn diagnose: Haster det eller ikke? Innleggelse eller ikke? Behov for observasjon i hjemmet? Oppsøke fastlegen dagen etter?

30 Bratland, Bondevik 2009 Vurderinger av klager fra legevakt 4 klager pr konsultasjoner Forståelig/berettiget klage: 86% Medisinsk-faglig feil: 44% 11 pasienter døde kort tid etter legekontakten dødsårsak hadde sammenheng med symptomer og funn fremkommet hos legevaktlegen Forklarende omstendigheter * System * Kommunikasjon * Fag

31 Bratland, Bondevik Faglige forhold Sjelden medisinsk tilstand Vage symptomer initialt i sykdomsforløpet Fokus på tidligere psykiatrisk sykdom forstyrrende Fokus på tidligere medikamentmisbruk forstyrrende Uenighet om hastegrad, hva som kan vente til neste dag Ikke tydet EKG korrekt Låst til en bestemt diagnose - oversett differensialdiagnoser Oversett tidligere notat om allergisk reaksjon på medikament Ikke fulgt dårlig pasient under transport

32 Ung mann med hodesmerter Undersøkt av fire leger etter fall ned trapp i beruset tilstand. Skademekanismen ble først klarlagt av tredje lege, men pasienten ble ikke innlagt før to dager etter at fjerde lege hadde undersøkt ham. Det ble påvist intrakraniell blødning. Opplysninger om skademekanisme burde vært innhentet ved første konsultasjon, og burde tilsagt videre utredning.

33 Mann med sterke brystsmerter - kvalme og tung pust med muskulær ømhet. Legen anså kardial årsak som lite sannsynlig. Han overså iskemiforandringer på EKG, men la pasienten likevel inn til slutt uten å igangsette behandling. Kardiale symptomer burde vært vektlagt, EKG-forandringene burde vært erkjent og behandling etter gjeldende retningslinjer burde vært startet.

34 Gravid - uke 6 Sterke magesmerter på natt, oppkast og flere besvimelser. Pårørende ringte legevakten uten å få snakke med lege, men sykepleier formidlet opplysninger til legen. Legen valgte å ikke tilse pasienten. Det ble ikke skrevet journalnotat. Pasienten ble innlagt senere samme natt og operert for ekstrauterin graviditet. Med de symptomene som forelå burde legen ha sikret seg førstehåndsopplysninger og undersøkt pasienten.

35 Hva predikerer feil? Tamblyn et al JAMA års oppfølging av 3424 leger som tok statseksamen i Kanada minst én klage på 17 % av legene i perioden, obs menn resultatene fra statseksamen som predikator for framtidige klagesaker indikatorer: kommunikasjonsferdigheter, informasjonsinnhenting, problemløsning og klinisk beslutningsevne størst prediksjonsevne: kommunikasjonsferdigheter og klinisk beslutningsevne det ble ikke funnet sikker sammenheng med informasjonsinnhenting og problemløsning

36 Anvik et al 2008 Kvinnelige medisinstudenter scorer høyest når det gjelder kognitive og affektive holdninger til klinisk kommunikasjon

37 Hva betyr etnisitet for skikkethet? Hauff/Kumar 2009 språkforståelse og kulturelle bakgrunn språklig regresjon kan oppstå ved stress og i hastesituasjoner og derved forhindre gode beslutninger etnosentrisme den semiotiske kommunikasjonsmodellen: skape mening forhandle fremfor å overføre eller diktere mening til pasienten særlig viktig når det finnes kulturelle barrierer

38 Hva når feil er begått (og klagen kommer?) Snakk med noen (kollegabasert kognitiv tilnærming - Ingvard Wilhelmsen) Hvis hendelsen ligger noe tilbake i tid unngå å spekulere i ting du ikke husker Støtt deg til anerkjent litteratur Opptre redelig Husk at legen har ansvaret for kommunikasjonen Å angripe klager tar seg dårlig ut..

39 Hva er legens utfordringer? Kommunikasjonen Journalen Åpenhet Lære av feilen

40 Bekreftelsesfellen Tendensen til å søke etter informasjon som støtter våre antagelser og ønsker, og å nedtone eller ignorere motstridende informasjon Stoppe opp

41

42 For den som vil vite mer Den norske legeforening Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører)

43 Av innholdet.. Eksempelsamling noe å lære av Legers holdninger til og reaksjoner på feil Kognitiv tilnærming etter en feil Om håndtering av feil i medisinstudiet Arbeidet med klagesaker på Legevakten i Oslo Allmennlegekontoret som arena for forsvarlig praksis Hvilke forhold kan føre til behandlingsfeil? Hvordan kan legens språkforståelse og kulturelle bakgrunn påvirke risikoen for feil? Bruk av boka i kollegagrupper

44 60 år gammel kvinne med hoste Siste år annethvert år ØLI uten rekontakt utredet for allergi uten at dette ble påvist. Behandlet en periode med Flutide. 3. januar 2007 akutte halssmerter med litt neserenning, hoste, vart en uke, klin us. Nf,CRP <8. Oppfattet som influensa og behandlet med Cosylan. 19. februar fortsatt hoste og legen går dypere inn i forhistorien: ikke-røyker, allergitestet uten at exogene allergener ble påvist. Allergi ble likevel oppfattet som den mest sannsynlige årsak og hun behandles med Flutide til nese og inhalasjonspulver. 19. mars opplyser pasienten at det ikke har vært effekt av medisinene. Hosten relateres til forskjellige gjøremål. Det ble tatt blodprøver som alle var negative med henblikk på allergi. Bt ble målt

45 19. april anføres det at hun kanskje er noe bedre av medisinene. Hun henvises til hjerte- og lungespesialist. 31. mai oppsøker hun legen med plager fra skulder og rygg. Hun fortalte videre at hun hadde følt seg tungpusten. Skulderplagene begynte ett år tidligere, men på dette tidspunktet var de vedvarende. Ryggsmertene hadde startet noen uker tidligere, hadde gått over, men nå vart ved i to uker. Det ble gjort funn i retning av belastningsplager og det ble gitt råd om bruk av antiinflammatorisk gel. Legen gikk ikke nærmere inn på hennes plager med pusten, men det ble ikke gjort funn ved undersøkelse av lungene. NEL omtaler hoste som langvarig når den strekker seg over 3-8 uker. Videre påpekes at pasienten bør henvises: Ved uklar diagnose eller manglende effekt av behandling.

46 49 år gammel mann med brystsmerter Oppsøkte legen 3. august - de siste ukene hadde han hatt brystsmerter ved anstrengelse og han hadde merket rask puls ved relativt moderate anstrengelser. Behandlet for høyt blodtrykk og høyt kolesterol siden januar 2004, mye hjertesykdom i familien. Ved undersøkelsen ble det ikke gjort spesielle funn. Det ble ikke tatt EKG. Diagnosen ble satt til Brystsmerte ved anstrengelse. Behandling ble ikke i verksatt. Legen besluttet å henvise pasienten til røntgen av lungene, arbeids-ekg (A-EKG) og ultralyd-undersøkelse av hjertet. Henvisningen til røntgenundersøkelse av brystet ble sendt samme dag Det ble ikke sendt henvisning for ultralyd og A-EKG. Røntgenundersøkelsen 11. august viste normale forhold. Henvisning datert 15. august 2005, til medisinsk poliklinikk for vurdering og utredning av pasienten. Brystsmertene hos pasienten hadde i mellomtiden forverret seg, og pasientens samboer ringte om morgenen dagen etter. Pasienten ble innlagt sykehus.

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Klager på helsepersonells oppførsel

Klager på helsepersonells oppførsel Klager på helsepersonells oppførsel Statens helsetilsyn behandler en rekke saker der det klages over at helsepersonell har vist atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, og der det ikke er gitt omsorgsfull

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet LOV OG RETT, vol. 48, 1, 2009, s. 3 26 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming Av førsteamanuensis

Detaljer

Årsmelding 2012. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2012. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2012 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møtet med helsevesenet. Gjennom arbeidet

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2013

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2013 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 013 Gjesteskribent Bjørn Modalsli pensjonert overlege Noen refleksjoner om uønskete hendelser i helsetjenesten Høsten 013 ble jeg pensjonist etter

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Årsmelding 2010 Østfold

Årsmelding 2010 Østfold Årsmelding 2010 Østfold NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD. 2 GJESTESKRIBENT 3 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT....5 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsområde, fylkene og drift... 3 1.2 Om virksomheten... 5 2 SÆRSKILTE ERFARINGER I 2011... 6

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Veileder for tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens

Veileder for tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens Målgruppe: Helsetilsynet i fylket

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder. Helse- og omsorgstjenester i kommunene

ÅRSMELDING 2014. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder. Helse- og omsorgstjenester i kommunene ÅRSMELDING 2014 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder INNHOLD Pasient- og brukerombudet Kvalitet og pasientsikkerhet Helse- og omsorgstjenester i kommunene Samhandling i helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss?

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss? Eksempler og erfaringer 2010 2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten ( 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven) Svikt i samhandling, kommunikasjon

Detaljer

(klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse)

(klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse) (klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse) Statens Helsetilsyn v / Fylkeslegen i Telemark Gjerpensgate 14, 3716 Skien Klage på familieterapeut Øivind Aschjem ved Alternativ til Vold

Detaljer

Forord. Oslo, den 23. mars 2003

Forord. Oslo, den 23. mars 2003 Årsrapport 2003 Innhold Forord 3 Nemndas oppgaver og sammensetning 4 Nemndas sekretariat 5 Saksutvikling 2003 6 Behandlede saker 6 Innkomne saker 6 Saksbehandlingstid 6 Restanser 6 Omgjøringsprosent mv

Detaljer

mister autorisasjon Også vernepleiere

mister autorisasjon Også vernepleiere Anine Terland er vernepleier med hovedfag i helsefag og master i helseadministrasjon og ledelse. Hun har mange års erfaring med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Årsmelding 2012 Østfold

Årsmelding 2012 Østfold Årsmelding 2012 Østfold I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD.4 EN PASIENTHISTORIE.5 1.0 INNLEDNING.7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT..7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2012 Vestfold

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2012 Vestfold Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Vestfold FORORD 2012 er året da vi nasjonalt fikk ny helseminister, ny direktør for Helsetilsynet og ny direktør for Helsedirektoratet. Det har pågått en aktiv

Detaljer

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass»

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass» 2014 Årsmelding Buskerud «Sykepleier på sykehuset synkroniserte medisinlisten med mine notater jeg var jo den eneste som visste hva jeg hadde fått mens jeg var innlagt» «Denne saken har vært et mareritt

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser?

Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser? Turnuskurs Tromsø 12.11.2013 Ivar J. Aaraas/Anders Aasheim/ Knut-Ivar Berglund Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser? Tverrfaglig fokus 1. Innledning/kasuistikk - (IAa) 2. Gruppearbeid

Detaljer