SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 KOMMUNALE TILTAK TIL UNGDOM SOM HAR BEHOV FOR EKSTRA OPPFØLGING Rådmannens innstilling: Sak om kommunale tiltak til ungdom som har behov for ekstra oppfølging tas til orientering. Saksopplysninger: Det har i Modum vært fokus på frafall i videregående opplæring og på ungdom med behov for ekstra oppfølging. Ut fra folkehelseprofilen kan en se at Modum har større utforinger enn mange andre kommuner, og at kommunen skårer dårlig i forhold til Buskerud og landet når det gjelder ulike indikatorer. Årsaksforholdene er sammensatte, utfordringer når det gjelder psykisk helse, sosiale og økonomiske forhold er av stor betydning. Det er nå sett nærmere på sammenhengen mellom grunnskolepoeng (resultater fra grunnskole) og fullført videregående innen fylte 24 år. I denne saken vil det bli redegjort spesielt for resultatene for arbeidet innen ungdomsteamet på NAV og lokale tiltak for å øke antallet som fullfører videregående opplæring. Det har vært behov for å finne frem til andre arbeidsmåter å styrke enkelttiltak samtidig som det har vært behov for å samordne tiltak mot barn og unge. Det vises til Formannskapsvedtak i sak 51/13 og til sak Kommunestyrevedtak sak 117/13. Pr. februar 2015 har vi ikke oppdaterte Kostratall for 2014, men tabellen under viser en forbedring i forhold til tall lagt frem i 2013 for Modum sitt vedkommende.

2 NAV-kontoret har gjort en opptelling for Tabell viser utviklingen når det gjelder sosialhjelp for unge, år. Snittet er 55,6 ungdommer som har mottatt sosialhjelp i en eller annen form pr. mnd. i Pr. i dag er arbeidsledigheten ikke spesielt høy i Modum for ungdom. En høyere arbeidsledighet på sikt kan føre til svært uheldige konsekvenser for denne ungdomsgruppen. Ungdomteamet

3 Ungdomsteamet er opprettet som et tiltak på NAV høsten 2013 for å spisse innsatsen rettet mot ungdom, etter å ha sette en økning i antall sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen år. Ungdomsteamet retter seg nå mot ungdom i alderen år, som henvender seg til NAV Modum. Gruppen er utvidet fra tidligere hvor det var til 25 år. Ungdomsteamet består fra av to veiledere i 100 % stilling som arbeider kun med ungdomsgruppen som søker og mottar sosialhjelp. I tillegg er det en veileder i 100 % stilling som jobber med arbeidssøkende ungdom og ca 50% stilling som arbeider med ungdom som har nedsatt arbeidsevne, og arbeidsavklaringspenger. Målet for ungdomsteamet er å kartlegge hver enkelt ungdom, for å kunne bruke de rette virkemidlene, slik at de kommer ut i meningsfull aktivitet og blir kvalifisert for arbeidslivet. En del av virkemidlene er tiltaket «Arbeid for sosialhjelp», hvor man bruker praksisplasser i kommunale virksomheter. Ungdomsteamet skal samarbeide tett med andre, som f.eks. videregående skole, oppfølgingstjenesten, opplæringskontoret, arbeidsinstituttet, utekontakter, barneverntjenesten, fastleger, spesialisthelsetjenesten m.a. for å finne de beste løsningene for hver enkelt ungdom. En viktig del av dette er henvisningsutvalget som møtes hver 14.dag. Dersom ungdommen samtykke til det, vil veileder kunne ta opp saken i henvisningsutvalg, som er et samarbeidsforum hvor det sitter representanter fra Oppfølgingstjenesten, Rosthaug, Arbeidsinstituttet, barneverntjenesten, helsestasjonen, utekontakt og NAV. Der vil man sammen kunne jobbe frem gode løsninger for den enkelte ungdom. Det er laget rutiner som skal sikre at alle ungdommer med behov for oppfølging fra NAV Modum får tilbud om dette. Dette sikres blant annet ved at alle ungdommer som søker sosialhjelp blir innkalt til en kartleggingssamtale før de får behandlet sin søknad. I samtalen vil det gjøres en grundig kartlegging av bolig, nettverk, utdanning, arbeidserfaring, helse og nettverk. I tillegg vil det gjøres en screening i forhold til depresjon, angst, alkohol og spill, samt at det stilles spørsmål om illegale rusmidler. Hensikten med samtalen er å få et bilde av hvordan vi best mulig kan hjelpe ungdommene videre, hvilke aktivitetstilbud som er aktuelle og om det er andre ytelser enn sosialhjelp som er mer riktig. Dersom det er helsemessige årsaker til at ungdommen ikke kan være i arbeid, kreves det legeerklæring. Ungdomsteam vil kunne gi tilbud om aktivitet via tiltaket «Arbeid for sosialhjelp», dersom det ikke er aktuelt med ordinær praksisplass, utdanning eller kurs. Det kan også være aktuelt å gi bistand til jobbsøking. I tillegg vil veileder i ungdomsteam kunne formidle kontakt med hjelpeapparatet ved behov, enten til fastlege, psykolog eller andre tilbud som f.eks. «Rask psykisk helsehjelp». I tillegg er det et sideprosjekt kalt «Time out» hvor ungdomsteam, sammen med OT og AI Midtfylket tar inn ungdom til samtale og samarbeider om løsninger. Dette gjelder

4 også ungdom som står i fare for å falle ut av ordinær utdanning. Dette er et supplement til kurstilbudet via NAV og ordinær utdanning, og skal være et kortere løp mot arbeidsrettet aktivitet. For perioden januar til oktober 2014 hadde 39 ungdom vært innom til samtale. I tillegg er det 3 stykker som ikke har møtt til samtale, og ca 3-4 som har fått avslag uten å være innkalt til samtale, da de ikke har rett på sosialhjelp. De som får avslag får alltid veiledning i vedtaket om å ta kontakt dersom de ønsker arbeidsrettet oppfølging. Det anses som viktigst å hjelpe ungdom tilbake i videregående opplæring dersom dette er mulig. Veileder undersøker alltid om de har rettigheter igjen i dette. Dersom ungdommen ikke ønsker å få plass i ordinær skole, vil man kunne bruke AI eller opplæring i bedrift. Det er uansett hensiktsmessig å forsøke å finne en praksisplass som kan være nyttig inn i et utdanningsløp på sikt. Praksisplassene innenfor «Arbeid for sosialhjelp» har vært relativt lite brukt. Dette handler om at ungdommene får tilbud om statlige tiltak i stedet, eller de begynner i videregående opplæring. Dersom de er i ett av disse tiltakene, vil de være forsørget ved andre midler enn sosialhjelp, så ungdomsteam forsøker så langt det lar seg gjøre å bruke disse tiltakene. Pågangen er relativt stor av ungdom som henvender seg. En del av denne gruppen blir «fulgt» av foreldrene. Det er noen få ungdom som det er vanskelig å få aktivisert. Det handler om sporadisk oppmøte, og dårlig psykisk helse. I noen tilfeller er det også rus inne i bildet. De har egentlig behov for mer utreding og behandling, men ønsker ikke dette selv. Dette kan det ikke settes vilkår om jfr. Lov om sosiale tjenester i NAV, så de må ønske det selv. De oppfordres til å bruker lavterskeltilbudet på Modum Bad, og NAV er behjelpelige med å bestille timer og følge til lege/psykolog. En annen utfordring ift å hjelpe ungdom ut i arbeidslivet er lite utdanning og arbeidserfaring. Når opplysninger fra tidligere skolegang innhentes, er ofte resultater fra grunnskolen dårlige og det mangler en del allmennkunnskap. De har også vært lenge utenfor, eller aldri vært i, arbeidslivet. AI kan være behjelpelige med å fylle på med allmennkunnskap, men noen ganger burde det vært gitt tilbud om ny grunnskoleopplæring. Pr. januar 2015 er det 16 ungdommer fra Modum som deltar på AI. En annen utfordring er å ha nok tid til å følge ungdommene i forhold til samtaler og avtaler. Man ser at noen trenger mye støtte i perioder, og gjerne kontakt flere ganger i uka. Det er mange som ikke har foresatte som kan hjelpe. Oppgaver som søknader, finne busstider, finne lokaler, møte til intervju etc. er vanskelig å utføre. Reduksjon i stønad ved manglende oppmøte er ikke alltid et tiltak som virker. Helhetlig og langsiktig satsning Modum kommune har fokus på en helhetlig og langsiktig satsning på barn og unge og deres familier for blant annet å øke gjennomføringen i videregående skole og redusere antallet unge arbeidsledige og unge uføre. Det vises samtidig til kommunestyresak 82/14; Kommunale tiltak og strategier for barn, unge og deres familier i et

5 folkehelseperspektiv. Tall fra folkehelseprofilene viser at gjennomføringen i videregående skole har økt med 4 %-poeng de to siste årene. For øvrig deltar kommunen i to større nasjonale prosjekter som også har som langsiktig mål å bedre barn og unges livskvalitet. Barn i Rusfamilier (BIR) er et to-årig tverrfaglig samarbeidsprosjekt bestående av barnehager, barneskoler, PP-tjeneste, barnevern og helsestasjon hvor formålet er å spre kunnskap og innsikt om hvordan oppdage og hjelpe barn som strever, spesielt der foreldrenes bruk av rusmidler gjør hverdagen utrygg. LIST-prosjektet i ungdomsskolene skal gjennomføre en omfattende og systematisk utprøving av to ulike forebyggende tiltak for ungdom med angstsymptomer. Det er allerede gjennomført en spørreundersøkelse blant elever og foreldre i ungdomsskolen. Kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad er involvert i samarbeid med Modum Bads Forskningsavdeling. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest/Uni Research Helse er hovedansvarlig for forskningsprosjektet som prøves ut i tre områder i Norge. Skolehelsetjenesten ved de ulike ungdomsskolene skal gjennomføre korte kurs som gir hjelp for ungdommer som plages med engstelse. Dette er et tilbud for å forbedre deres livskvalitet, samt forhåpentlig på sikt redusere antall unge uføre og redusere frafallet fra videregående skole. Lokale tiltak for å øke antallet som fullfører videregående opplæring (vgo) Frafall i videregående opplæring er en stor utfordring i Modum kommune. For å underbygge dette, er det lagt inn tallgrunnlag der en ser på hvor mange som fullfører vgo innenfor de fem første årene etter grunnskole, når en sammenligner karaktergrunnlaget elevene hadde ut av grunnskolen. Fullføringsgrad sammenlignet med grunnskolepoeng, Modum kommune Grunnskolepoeng Fullført vgo fem år etter grunnskole Fullført før fylte 24 år >50 100% 100% % 92% % 74% <30 17% 40% Kilde: Puls, Conexus Hvor mange fullfører de ulike nivåene i vgo? Vgo må være gjennomført i løpet av det året en fyller 24 år.

6 Nivå Fullført vgo innen fem år etter grunnskole Fullført vgo innen fylte 24 år VG 1 81% 84% VG 2 67% 77% VG 3/ fagbrev 59% 73% Kilde: Puls, Conexus I november 2013 ble det initiert et samarbeid i Midt Buskerud med sikte på å forebygge frafall i videregående opplæring i regionen. På bakgrunn av lave prosentandeler av elever som fullfører videregående opplæring, var målsettingen å samle aktører i et lærende nettverk, på tvers av etater, faggrupper og skoleeierskap. Sammen ønsket man å samarbeide om gode tiltak som kan bidra til høyere gjennomføringsgrad. Mål: Samarbeid i Midt Buskerud, for å gi barn og unge et godt faglig og helsemessig grunnlag for et selvstendig voksenliv Arbeidet ble organisert etter prinsippet om en klynge (cluster), der deltagerne i fellesskap; erstatter myter om hverandres virksomhet med kunnskap vi i fellesskap får frem virksomhetenes individuelle og felles handlingsrom ledere deltar og prioriterer arbeidet Følgende aktører deltar i klynga; KOMMUNEN Grunnskolen PPT Skole-/kommunehelsetjenesten Barnevern NAV kommune FYLKESKOMMUNEN

7 Rosthaug vg. skole AI Midtfylket PPOT Helse/folkehelsekoordinator 2. linje helsetjenester BUP Modum Bad Det er liten tradisjon for et slikt helhetlig samarbeid rundt barn og unge. Det har vært nødvendig å sette seg inn i hvordan de ulike aktørene jobber opp mot målgruppen, hvilke erfaringer er gjort, og hvilke tiltak er prøvd ut. I det siste møtet i november, ble tiltakene samordnet og strukturert mot ulike målgrupper av elevene. Målgrupper Utviklingsveilederne i Buskerud Denne modellen har ikke til hensikt å sortere elever, men å sortere og målrette tiltak for å forebygge frafall. Tiltakene som er diskutert i nettverket er, dels interne tiltak som iverksettes

8 på den enkelte skole eller barnehage eller helsestasjon, dels samhandlingstiltak der skole/barnehage samarbeider med ulike aktører innenfor helsetjenesten, barnevern, PPT, PPOT, psykiatri, NAV, etc Noen tiltak er generelle og kan virke forebyggende for alle elever. Gode prosesser i overgangen mellom grunnskole, god tilpasset opplæring for alle elever, gode relasjoner mellom lærer/elev og mellom elevene, er eksempler på dette Noen elever har spesielle behov for tiltak for å sikre godt utbytte av opplæringen. Det kan være spesialundervisning, ekstra tilpasset opplæring knyttet til diagnoser eller spesielle behov, eller ekstra behov for sosialpedagogisk tilrettelegging eller hjelp fra helsetjenester. En relativt liten gruppe elever er i risikogruppen og krever mer spesielle tiltak i form av «skreddersøm.» Det kan være tiltak som må settes sammen spesielt for en og en eller små grupper. Det kan for eksempel være alternative læringsarenaer, hospitering på AI, ekstra fraværsoppfølging, mer behandlingsrettede tiltak i helsetjenester. Et viktig poeng med modellen er at ved å lagdele og målrette tiltakene, vil man få fordelt innsats og ressurser på tiltak, slik at de som trenger det mest, får mest. Ved å jobbe godt med forebyggende tiltak rettet mot alle elever, vil de fleste elever fanges opp nederst i pyramiden og ikke trenge ytterligere tiltak. Ved å tilby gode og koordinerte tiltak til elever med spesielle behov, vil det trolig bli færre ungdommer i risikosonen. Ved å ha relativt få ungdommer i risikosonen, vil tiltakene kunne skreddersys slik at de treffer best mulig. Ved å systematisere tiltakene i interne tiltak som barnehagen, skolen, helsestasjonen skal gjennomføre uten samhandling med andre, og tiltak som krever samhandling, både praktisk og økonomisk, vil det ansvarsfordeling en være tydeligere. I vedlegget er det listet opp hvilke tiltak som er iverksatt for «ordinære elever,» elever med spesielle behov og elever i risikosonen. Hver av disse er delt inn i interne tiltak og tiltak som krever samhandling. De ulike aktørene i samarbeidet har valgt ut spesifikke interne tiltak som skal gjennomføres og prøves ut. På samme måten, er det valgt ut samhandlingstiltak innenfor de ulike målgruppene, som skal prøves ut. Nettverket møtes våren 2015 for oppsummering og evaluering. Vedlegg: Tiltak rettet mot alle elever for å sikre økt gjennomføring av vgo: Interne tiltak helsestasjon, barnehage, grunnskole, vg.skole Skape et godt læringsmiljø Skape god læring/ mestring, og følge opp læringsresultater systematisk Følge opp helsediagnostisering

9 Arbeide for å øke skolens evne til å fange opp og agere i forhold til fravær/mistrivsel/mistilpassing Arbeide for å få en inkluderende skole i hele forløpet med en felles skolekultur med en identitet som sier at jeg er en del av noe. Øremerke forebyggende innsats politisk og administrativt og ha en klar plan med helhetlig systemisk tenkning i bånn er en forutsetningen. Kompetanseutvikling hos alle ansatte for å oppnå god relasjonskompetanse. Arbeid med fag, struktur, relasjon sikre profesjonelle medarbeidere Arbeide for at alle medarbeiderne ser elevens talent og at alle kan noe. LP modellen i grunnskolen UIU Ungdomstrinn i utvikling med vekt på mestring, motivasjon og variert undervisning. Foreldreopplæring ved å tilby ICDP Samhandlingstiltak Helsetjenester i helsestasjon, barnehage,, grunn skole, vg skole Gode overføringsrutiner mellom Barnehage barnetrinn Barnetrinn ungdomstrinn Ungdomstrinn vg. skole Vg.skole høgskole/lærebedrift God og koordinert rådgivningstjeneste Foreldreopplæring ved å tilby ICDP Tiltak rettet mot elever med spesielle behov, for å sikre økt gjennomføring av vgo; Interne tiltak barnehage, grunnskole, vg.skole Skape god læring/ mestring, og følge opp læringsresultater systematisk Følge opp PPTs anbefalinger evt. anbefalinger fra 2.linje tjenesten Samhandlingstiltak

10 Sikre god dialog mellom samarbeidende instanser om enkeltelever. Barnehage, skole, vg skole PPT/PPOT, NAV og evt. helsetjenester Rutiner for overføring for å sikre god dialog om enkeltelevens behov barnehage barneskole - PPT evt. 2.linje tjenesten barneskole ungdomsskole- PPT evt. 2.linje tjenesten ungdomstrinn vg.skole PPT PPOT evt. 2.linje tjeneste Vg.skole høgskole/lærebedrift/nav Tidlig innsats god start, vekt på innskolering i overgangene Tilrettelegge for endring av innhold, organisering av skoleløpet IP - Ansvarsgrupper Tiltak rettet mot skoletrøtte elever i risikosonen, for å sikre økt gjennomføring av vgo; Interne tiltak barnehage, grunnskole, vg.skole Følge systematisk opp fravær. Det forventes at skolene har oversikt over elever som ikke møter på skolen Sikre god grunnbemanning i skolehelsetjeneste, barnehage, skole, barnevern Bidra til at elevene stiller realistiske krav til livet livet går opp og ned. Arbeide med å skape en inkluderende kultur; bli sett, anerkjenne alle, si hei og bry seg om. Grunnholdning som kommuniseres er at vi vil deg vel og vi er bekymret for deg. Ekte engasjement overfor de elevene som ikke møter opp ved for eksempel hente elever som ikke kommer på skolen, ta raskt kontakt Kompetanseutvikling for lærere og ansatte om høyt fravær/frafallsproblematikk. Tid Samhandlingstiltak Tilby alternative læringsarenaer. Tilrettelegge for tett foreldresamarbeid etablere nettverk for storebarnsforeldre.

11 Tverrfaglig team (helse/sos/ped team) med de riktige personene om enkeltelever med høyt fravær/frafallsproblematikk. I tverretatlige møter (skole, utekontakt/miljøarbeider, skolehelsetjenesten, PPT, barnevernet) må man definere de viktige voksne overfor disse elevene og fordele ansvar og legge vekt på samarbeidsklima, - med vilje og evne til et godt samarbeid, og kunne tenke alternative løsninger. Finne relevante tiltak som behandling, alternative skoler, AI, MST i familien, samtale og veiledning til elevene og foreldrene. Vurdere å hente eleven. Styrke foreldrerollen ved å støtte de, og gi forslag til strategier når barnet ikke får til å gå på skolen. Alle faglige instanser må arbeide med relasjonsoppbygging med vekt på et foreldresamarbeid preget av verdighet. Arbeide med de ansattes holdninger til eleven og foreldrene i de ulike instansene som arbeider for å få eleven tilbake til skolen. Tidlig innsats god start, vekt på innskolering i overgangene Tiltak mot elever i risikosonen som har psykososiale vansker; Interne tiltak barnehage, grunnskole, vg.skole Vurdere å hente eleven hjemme Samhandlingstiltak LIST Angstmestring på ungdomsskolen Tilrettelegge for tett foreldresamarbeid etablere nettverk for storebarnsforeldre. Tverrfaglig team (helse/sos/ped team) med de riktige personene om enkeltelever med høyt fravær/frafallsproblematikk. I tverretatlige møter (skole, utekontakt/miljøarbeider, skolehelsetjenesten, PPT, barnevernet) må man definere de viktige voksne overfor disse elevene og fordele ansvar og legge vekt på samarbeidsklima,- med vilje og evne til et godt samarbeid, og kunne tenke alternative løsninger.

12 Finne relevante tiltak som behandling, alternative skoler, AI, MST i familien, samtale og veiledning til elevene og foreldrene. Vurdere å hente eleven hjemme. Styrke foreldrerollen ved å støtte de, og gi forslag til strategier når barnet ikke får til å gå på skolen. Alle faglige instanser må arbeide med relasjonsoppbygging med vekt på et foreldresamarbeid preget av verdighet. Arbeide med de ansattes holdninger til eleven og foreldrene i de ulike instansene som arbeider for å få eleven tilbake til skolen. BIR Barn i rusfamilier Tiltak mot elever i risikosonen, som har psykiske lidelser (diagnoser) Interne tiltak barnehage, grunnskole, vg.skole Samhandlingstiltak LIST Angstmestring på ungdomsskolen IP-Ansvarsgruppe Veiledningsgruppe med spesialhelsetjenesten Øhjelp tilbud (under evaluering) Snarveiprosjektet et lavterskeltilbud med chat mulighet Henvisningsutvalg vg skole (barnevern, AI,NAV, skolehelsetjeneste, politi)

Utgangspunkt for prosjektsamarbeidet

Utgangspunkt for prosjektsamarbeidet Utgangspunkt for prosjektsamarbeidet Eksempler på tiltak/tilbud fra Ressurssentersamarbeidet helsefremmende arbeid innen psykisk helse- «Lav terskel Høy kompetanse» Rask psykisk helsehjelp Angstmestringskurs

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole»

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» 2015-2018 31.10.2017 Tirill Tønder & Rita Rydheim Samarbeidsprosjekt mellom AVDIR og UDIR Høsten 2015 ble det etablert en pilot i hvert fylke. I dag er det

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER KRAGERØ KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom?

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Levekårsarbeid i Drammen Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Katrine Christiansen 21.02.2017 Status i Drammen i dag Drammen har pr. okt 2016, 68.300 innbyggere; forventer i overkant av 75.000 innbyggere

Detaljer

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger.

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger. NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom (2012) Denne spørreundersøkelsen tar for seg NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom i 2012, og samordning med andre aktører som jobber med samme gruppe. Utsatt ungdom

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Den gode gjennomføringen

Den gode gjennomføringen Den gode gjennomføringen Prosjektgruppa består av: Tove Karin Lein 30% stilling 010814-300615 Tor Johansen Marit Jansen Bjarnhild Holden Bente Butli Solveig Brørs Bente Berget Leder elevtjenesten Rissa

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A13 Arkivsaksnr: 2015/8633-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 10.02.2016 Opprettelse av grunnskoleteam i Stjørdal kommune

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Et bilde av ungdom i Norge i dag Over 10 % av norsk ungdom er utenfor arbeid og utdanning (neet) Hver tredje elev i vgo er utenfor utdanning Det er ca. 40000

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Styrk læringskjeden!

Styrk læringskjeden! Styrk læringskjeden! Visjon Vi ønsker å gi barn og unge et tilbud som bidrar til at de kan lykkes med egne liv i en verden med økt kunnskap og globalisering Utfordringer Utfordring Indikator Kongsvinger

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Fagsamling P Union scene. 17. april 2009

Fagsamling P Union scene. 17. april 2009 Fagsamling P 1824 Union scene 17. april 2009 www.drammen.kommune.no http://www.drammen.kommune.no/buskerud/drammen/drammenk.nsf/id/065458aefd8057d1c12574b30041d7e7?opendocument www.drammen.kommune.no Planer

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene!

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene! NAV en viktig jobb men vi greier ikke jobben alene! 13.03.2017 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og

Detaljer

NAV i videregående skole

NAV i videregående skole NAV i videregående skole NAV-veileder i videregående skole Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole NAV, 04.04.2017 Side 2 1 000 personer Bakteppe: Overskudd på 150 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan OPPFØLGING AV UNGDOM 16-25 ÅR VED NAV STEINKJER Rådmannens

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

Overgang grunnskole videregående skole Årshjul

Overgang grunnskole videregående skole Årshjul Overgang grunnskole videregående skole Årshjul Elevene skal oppleve et 13. årig skoleløp som en sammenhengende grunnopplæring. Alle aktører i dette skoleløpet har et mandat og et ansvar for å arbeide med

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir "Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6-16 år" Plan for perioden 2008-2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014 Haugaland videregående skole Haugaland videregående skole Yrkesfaglig og studiespesialiserende vg skole. Helse og oppvekst Design og håndverk Teknisk industriell

Detaljer

Stadig flere unge faller ut av videregående utdanning og blir værende i et utenforskap

Stadig flere unge faller ut av videregående utdanning og blir værende i et utenforskap 1 Stadig flere unge faller ut av videregående utdanning og blir værende i et utenforskap 2 Unge mennesker med ulike funksjonsutfordringer, fysiske eller psykiske, og/eller med ulike typer lærevansker er

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: 13.09.2017 Tid: 13:00 Merk! Møtested!! Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet.

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10 STEINKJER KOMMUNE H/S : Avd. Helse og rehabilitering, Avd, for skole og barnehage Fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Godkjent av: Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand Godkjent Dato: 11.03.10 Sist Revidert:

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier Notat Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Dato desember 2009 STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824 Prosjektets hovedmål Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. Jo Magne Ingul

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. Jo Magne Ingul Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler Jo Magne Ingul Bakgrunnen for prosjektet De videregående skolene Flere suicid ved videregående skoler i Nord-Trøndelag ønske om åforebygge Mange slutter

Detaljer

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Delavtale 3 Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

KS forventninger til fellesoppdraget. Helge Eide, fagsamling fylkesmannsembetene og kunnskaps/kompetansesentra

KS forventninger til fellesoppdraget. Helge Eide, fagsamling fylkesmannsembetene og kunnskaps/kompetansesentra KS forventninger til fellesoppdraget Helge Eide, fagsamling fylkesmannsembetene og kunnskaps/kompetansesentra 28-29.10.2015 «Utenforskap» - hovedtema for KS kommunalpolitiske toppmøte og landsting 2016

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer