Innstilling fra redaksjonskomiteen for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling fra redaksjonskomiteen for"

Transkript

1 - 1 - Innstilling fra redaksjonskomiteen for Redaksjonskomiteen for Fagopplæring og utdanningspolitikk har bestått av følgende: 408 Rolf Jørn Karlsen Forb.ledelsen Komitéleder 407 Halvor Langseth Forb.ledelsen Avd.74/Troms/Finnmark 413 Tom Syversen Forbundsstyret Avd. 26/Østfold 446 Morten Stenberg Rep.skapet Avd. 54/Oppland 190 Grete Kvæstad Representant Avd. 3/Vest-Agder 082 Ann-Helen B. Amundsen Representant Avd. 103/Hedmark 040 Steinar Hynne Representant Avd. 1/Oslo 143 Håkon Straume Representant Avd. 614/Buskerud 249 Ronald Pedersen Representant Avd. 5/Hordaland 341 Marie S. Granøien Representant Avd. 765/Sør-Trøndelag 318 Lisbeth Kristin Torvik Representant Avd. 65/Møre og Romsdal 218 Steffen Høiland Representant Avd. 57/Rogaland 089 Aina Nordhaug Representant Avd. 647/Hedmark 240 Helene Holm Representant Avd. 854/Rogaland 326 Jørn G. K. Lerstad Representant Avd. 12/Sør-Trøndelag Sekretær for komiteen har vært Jørgen Kaurin fra forbundets administrasjon. Fra landsmøtet har redaksjonskomiteen fått oversendt følgende til behandling: I-0016 Uttalelsen Utdanning for verdiskaping i et arbeidsliv i endring Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Lisbeth Kristin Torvik 5.3 B Lisbeth Kristin Torvik I-0016 B Roar Aas I-0016 B Roar Aas I-0016 B Roar Aas I-0016 B Roar Aas I-0016 B Katrine Anita Haugerøy Heggelund I-0016 B Leif Petter Hansen I-0016 B Jorge Alex Dahl I-0016 B Ann-Helen Bergan Amundsen 5.5 B Håkon Straume I-0016 B Dalwinder Singh 5.2 B Dalwinder Singh PP

2 - 2 - Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Synøve Bergan I-0016 B Frode Følgesvold 5.2 B Fredrik Larsson I-0016 B Ann-Helen Bergan Amundsen PP B Ann-Helen Bergan Amundsen I-0016 B Ann-Helen Bergan Amundsen I-0016 B Gunnar Holm 5.5 B Ken Gordon Solfjeld 5.3 F Otto Kallevik Vassbø 5.2 I-3006 Representantskapets innstilling 5.1 I-3042 Representantskapets innstilling 5.2 I-3082 Representantskapets innstilling 5.3 I-3084 Representantskapets innstilling 5.4 I-3093 Representantskapets innstilling 5.5 Redaksjonskomiteen har i forbindelse med sitt arbeid behandlet følgende kapitler i prinsipprogrammet: 4.9 Utdanning og fagopplæring Avsnitt Tekst som redaksjonskomiteen foreslår tilføyet under de enkelte punkter er markert med fet tekst. Tekst som redaksjonskomiteen foreslår endret under de enkelte punkter er markert med understrekning når det gjelder den nye teksten, og med (overstrykning med en parentes rundt) for den teksten som (utgår). Tekst som redaksjonskomiteen foreslår (tatt ut) under de enkelte punkter er markert med (kursiv med en parentes rundt). Redaksjonskomiteens innstillinger er enstemmig.

3 - 3-5 Opplæring og utdanning 5.1 ENHETSSKOLEN I-3006 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres og anses dekket av prinsipprogrammet avsnitt 91 med følgende tilføyelse: Videregående skole skal være gratis også når det gjelder materiell og utstyr. Representantskapets innstilling I-3006 tiltres. 5.2 FAGOPPLÆRING Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 56 Dalwinder Singh, avd. 246: F-3027 I-3042 Andre avsnitt endres til at forslaget tiltres. Vi opprettholder forslaget punkt 6. på side 15. De faglige rådene, som nå er partsammensatte råd under utdanningsdirektoratet, må fristilles og overlates partene slik at de kan ha en viktig funksjon i rekruttering, informasjon og utvikling av fagene. De faglige rådene skal ha en avgjørende innflytelse på innholdet i fagopplæringen i de enkelte fag. Disse rådene må ha medlemmer fra enkelte fag. Disse rådene må ha medlemmer fra tillitsvalgts apparatet i bedriften. Begrunnelse: Prinsipprogrammets pkt. 4.9 nr. 100 s-18 der det står: I arbeidet med utdanning og fagopplæring legger Fellesforbundet følgende prinsipper til grunn: (5) At tariffpartene skal være styrende og ledende i tilretteleggingen og gjennomføringen av fagopplæringen. (6) At fagopplæringen skal være en likestilt del av det offentlige utdanningssystemet og bygge på yrkesfaglige pedagogiske metoder og prinsipper. Vi ber derfor om at landsmøtet slutter seg til at de faglige rådene overlates til partene. B Rep.nr. 239 Frode Følgesvold, avd. 854: Tillegg til 3 kulepunkt i representantskapets vurdering av fagopplæring side 31 i hefte nr. 7: Det forutsetter imidlertid at et slikt samspill ikke må føre til en mer skolestyrt VG3 i bedrift. 2+2 ordningen innebærer at de to årene i bedriften er en periode med praktisk orientert opplæring. Denne opplæringen foretas av praktikere med fagbrev, noe som er en verdifull del av den norske fagopplæringsmodellen. Dette må ikke undergraves ved at

4 - 4 - skolen tar styring over den bedriftsvekkede opplæringen. 2+2 ordningen må stå fast. F-3025 Rep.nr. 224 Otto Vassbø, avd. 057: F-3025 ønsker forslaget gjenreist. F-3025: Yrkesfagelever må få like rettigheter som elever på studiespesialisering! Fellesforbundet Helgeland mener det er på tide at retten til lærlingplass lovfestes. Flere elever går en usikker framtid i møte da de ikke har en lovfestet rett på en lærlingplass etter to år med faglig opplæring. I prinsippet betyr dette at elever på yrkesfag bare har rett til halvparten av sin utdanning, da det ikke er noen garanti for at yrkesfagelever får fortsette den praktiske delen av opplæringa som lærling. Elever som velger å gå studiespesialisering har derimot rett til å få fullført treårig videregående opplæring, og er dermed kvalifisert til høyere utdanning etterpå. Det er urettferdig at rettighetene er såpass skjevt fordelt mellom elever på yrkesfag og elever på studiespesialisering. Mange av de yrkesfaglige elevene som ikke får lærlingplass ender opp som ufaglærte arbeidere, slik at det blir vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet.vi mener alle yrkesfagelever skal ha rett til arbeidskompetanse på samme måte som elever på studiespesialisering har rett til studiekompetanse, og mener at lovfesting av retten til lærlingplass er et skritt i riktig retning. I-3042 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget fra avd. 143 om lovfesting av rett til læreplass tiltres ikke. Den delen av forslagene fra avd. 246 og 249 om at de faglige rådene overlates til partene tiltres ikke. Forslag fra avd. 2 og 26 om å redusere nivået på fellesfagene og fjerne unødige teoretiske fag tiltres ikke. Forslag fra avd. 12 om nytt fagbrev i Industriell trehusproduksjon tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres og anses ivaretatt i prinsipprogrammet avsnittene 91, 97, 98, 99 og 100. Intensjonen i forslag fra rep.nr. 56 Dalwinder Singh tiltres ikke. Intensjonen i forslag fra rep.nr. 239 Frode Følgesvold tiltres og anses varetatt i uttalelsens avsnitt 12. Intensjonen i forslag fra rep.nr Otto Vassbø om lovfesting av rett til læreplass tiltres ikke. Representantskapets innstilling I-3042 tiltres.

5 ETTER- OG VIDEREUTDANNING Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 318 Lisbeth Kristin Torvik, avd. 065: Det utarbeides regler for etter- og videreutdanning i statens lånekasse for studenter over 30 år. B Rep.nr. 63 Ken Gordon Solfjeld, avd. 601: Tillegg til forslag Fellesforbundet må arbeide for å legge press på myndighetene for å få lovfestet at fag og språkopplæring og blir et arbeidsgiver ansvar. Dette skal gjelde Bemanningsselskapene. I-3082 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 92, 93, 94, 95 og 96 med den tilføyelsen som er foreslått i I-3006 (5.1). De deler av forslagene som omhandler krav ved tariffrevisjonen, oversendes det nye forbundsstyret til behandling i forbindelse med utarbeidelse av krav til tariffoppgjøret Intensjonen i forslag fra rep.nr. 318 Lisbeth Kristin Torvik tiltres og anses ivaretatt med den foreslåtte endring i uttalelsens avsnitt 6. Intensjonen i forslag fra rep.nr Ken Gordon Solfjeld tiltres og anses ivaretatt i uttalelsens avsnitt 7. Representantskapets innstilling I-3082 tiltres. 5.4 FAGSKOLENE I-3084 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslaget tiltres. Representantskapets innstilling I-3084 tiltres.

6 ANDRE FORSLAG OM OPPLÆRING OG UTDANNING Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B-5218 Rep.nr. 082 Ann-Helen Bergan Amundsen, avd. 103: F-3092 fremmer forslaget på nytt med følgende tilleggstekst: Fellesforbundet sammen med LO, må jobbe for at vår historie får et visst antall timer av samfunnsfagundervisningen. F-3092: Fagbevegelsens historie inn i skoleundervisninga Fellesforbundet må jobbe for at fagbevegelsens historie blir en viktig del av samfunnsfaget i skolen. Fordi dette er historien om velferdsstaten Norge. Og det å lære om partene i arbeidslivet i aller høgeste grad er viktig da man etter hvert skal ut i arbeidslivet. B Rep.nr. 30 Gunnar Holm, avd. 185: LO har endret retningslinjene midlertidig for LO s utdanningsstipend og satt ned kravet til LO-medlemskap fra 3 til 1 år for søkere som søker om stipend som praksiskandidat etter 3,5 i opplæringsloven eller allmennfaglig utdannelse som fører til studiekompetanse. I-3093 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget om at arbeidsmiljøloven skal gjelde for elever tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres. Intensjonen i forslag fra rep.nr. 82 Anne-Helen Bergan Amundsen tiltres og anses ivaretatt med den foreslåtte endring i uttalelsens avsnitt 18. Intensjonen i forslag fra rep.nr. 30 Gunnar Holm oversendes til Forbundsstyret. Representantskapets innstilling I-3093 tiltres. FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAMMET Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B-5225 Rep.nr. 082 Ann-Helen Bergan Amundsen, avd. 103: Endringsforslag prinsipprogram 4.9 (utdanning og fagopplæring) Avsnitt 99: Elever i ungdoms- og videregående skole må få informasjon om fagbevegelsen, arbeidslivet og videre utdanningsmuligheter.

7 - 7 - Intensjonen i forslag fra rep.nr. 82 Ann-Helen Bergan Amundsen tiltres og redaksjonskomiteen foreslår følgende endring i prinsipprogrammet avsnitt 99: Elever i ungdoms- og videregående skole må få informasjon om arbeidslivet, fagbevegelsens rolle og videre utdanningsmuligheter. ( og om arbeidslivet. ) FORSLAG TIL UTTALELSEN: Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 318 Lisbeth Kristin Torvik, avd. 065: I uttalelse 2.5 Utdanning I-0016 Tilføyes i punkt 4, linje 4:.slik at de kan ta fagbrev, og høyere utdanning. B Rep.nr. 463 Roar Aas, Representantskapet: Et 3-partssamarbeid om EVU som omfatter finansiering og gi en robust ordning En målrettet satsning på 3.5 opplæring En enhetlig og godt fungerende ordning for realkompetansevurdering Det må innarbeides noe om kompetansetillitsvalgte i bedrifter og hvilken rolle han/hun har. B Rep.nr. 463 Roar Aas, Representantskapet: VGS må legge opp til alternative løp for de som har behov for det. I samarbeid med bedriftskole og offentlige etater. Det må legges opp til praksisplasser som kombinerer skole og praksis. Det må også være mulig og ta alternative lærlingeløp eks 1+3 Fagskolen. Fagskolen må knyttes opp mot høyere utdanning. Det må være mulig og samle studiepoeng for eventuelt ta høyere utdanning. Mulig og kombinere utdanning og arbeid. B Rep.nr. 463 Roar Aas, Representantskapet: Tillegg første kulepunkt rett til opplæring fag i grunnleggende ferdigheter og mulighet for relevant utdanning. - Komiteen ser på muligheten til og innarbeide noe på lese og skrivevansker, og mestringsfølelsen ved og lære noe. B Rep.nr. 463 Roar Aas, Representantskapet: Innarbeides i uttalelsen: - Det må på plass utdanningssystem av arbeidsinnvandrere som kombinerer norsk og faglig kompetanse.

8 - 8 - Styrke forutsetningen for ikke vestlige innvandrere for og kunne delta aktivt i arbeids og samfunnsliv gjennom språkopplæring. B Rep.nr. 284 Katrine Anita H. Heggelund, avd. 856: Fellesforbundet skal arbeide for å heve statusen til yrkesfagene. B-5215 Rep.nr. 390 Leif Petter Hansen, avd. 074: Tillegg til uttalelse 2.5, pkt. 15: og at det opprettes regionale lærlingombud etter samme modell som dagens regionale verneombud innen byggfaget. Regionale lærlingombud skal ha tilsyn med lærlinger, og sørge for at de får hjelp fra de rette instanser, slik at lærlingen får gjennomført opplæringen i bedriften på mest mulig smertefri måte. B-5216 Rep.nr. 429 Jorge Dahl forbundsstyret: Nytt punkt 9 i uttalelsen I-0016 Fagutd. Mange opplever at fagutdanningen i den vg.skolen er for dårlig. Selv opplæringsprogram i bransjer med stor etterspørsel etter fagarbeidere opplever nedadgående antall søkere og lav gjennomføringsgrad. LM mener det snarlig er behov for endringer i utd.systemet for yrkesfag. Yrkesutdanningen må bli gjenstand for en reform. FF mener at en framtidig yrkesopplæring må bygge på den danske vekslingsmodellen. Der går elevene først en kort periode på skolen hvor de lærer grunnleggende om yrket, og settes godt inn i HMS. Resten av utdanningsløpet veksler mellom skole og jobb, og den tyngste teorien tas til slutt når elevene er motivert. Fagsammensetningen av fag i VG I og VG II må også revurderes. Det f.eks. 22 ulike fag i VG I bygg og anl.teknikk. Det er for omfattende. I tillegg til at teorien yrkesrettes, må en reform også ta for seg teoripensum med tanke på hva yrkesutdanningen krever. B Rep.nr. 143 Håkon Straume, avd. 614: Prøvenemndene utvides til tre medlemmer ved at faglærer fra videregående blir med i nemnda. Den praktiske delen av fagopplæringen må styrkes og gis mer tid på bekostning av generelle teorifag. B Rep.nr. 333 Synøve Bergan, avd. 250: Tillegg i punkt 5 i uttalelsen I-0016: Ny setning etter retten til gratis videregående utdanning nå gjelde alle Utstyrsstipendet må til enhver tid dekke de faktiske kostnader elever på ulike yrkesfag har tid til utstyr, verneutstyr og læremateriell.

9 - 9 - B Rep.nr. 220 Fredrik Larsson, avd. 57: Tilleggsforslag til uttalelsen utdanning for verdiskapning i et arbeidsliv i endring. Følgende tilføyes etter siste setn. i avsnitt 18: Det må være et krav at elever som går ut av videregående opplæring har kjennskap til sine rettigheter i et anstendig, organisert arbeidsliv Henviser til våre forslag F-3089 på side 52. B-5226 Rep.nr. 082 Ann-Helen Bergan Amundsen, avd. 103: I-0016 endringsforslag: Ønsker tilleggstekst under avsnitt 12: Landsmøtet krever at det blir gjort en innskjerping av kravene for å bli en lærlingbedrift. Dette er i dag altfor enkelt, og man ser at dette dessverre kan gi en uheldig kvalitet på opplæringen. B-5227 Rep.nr. 082 Ann-Helen Bergan Amundsen, avd. 103: Endringsforslag I-0016 nytt avsnitt: 19 For å letne elevenes valg hva yrke angår, må det jobbes med å få mer praksis inn i ungdomsskolen. Dette for at elevene i løpet av de 3 årene skal få mulighet til å prøve seg innenfor flere yrker, som et tiltak mot det frafallet i den videregående skolen som skyldes feilvalg. Intensjonen i forslagene anses dekket i følgende redigerte forslag til uttalelse: UTDANNING FOR VERDISKAPING I ET ARBEIDSLIV I ENDRING 1 Landsmøtet mener at alle mennesker skal ha samme rett og mulighet til utdanning og livslang læring. Alle med avsluttet fagutdanning skal være kvalifisert for produktiv innsats i dagens arbeidsliv og samtidig ha en kompetanse som er bred nok til å til å møte omstillinger i arbeidsliv og samfunn. Arbeidslivet skal være tuftet på dyktige fagarbeidere som kan arbeide sjølstendig og som har nødvendig faglig ballast. Gode systemer for fagutdanning, kompetanseutvikling og livslang læring er en grunnleggende forutsetning for at virksomhetene skal videreutvikle sin konkurransekraft. En viktig begrensning for utviklings- og innovasjonsaktivitet i bedriftene i dag er mangel på kompetent arbeidskraft.

10 Landsmøtet mener de viktigste utfordringene for opplæring og utdanning de kommende år er: Sikre voksne arbeidstakeres rett og mulighet for relevant fagutdanning. Øke gjennomføringsgraden på de yrkesfaglige studieretningene i videregående skole. Styrke samarbeidet om fagutdanning mellom skole og arbeidsliv. 3 Utformingen av fagopplæringssystemet har i Norge gjennom mange år vært basert på partssamarbeid mellom den organiserte arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og offentlige myndigheter. Landsmøtet mener det er viktig at dette samarbeidet utvikles videre. 4 Landsmøtet krever et løft for de mange som i dag arbeider uten relevant fagutdanning. Dette er personer som ikke har fullført videregående utdanning, personer som har utdanning og praksis fra andre bransjer og det er innvandrere med utdanning og praksis som trenger påfyll i sin utdanning for å oppnå kravene til norsk fagbrev. De offentlige utdanningstilbudene må i mye større grad enn i dag møte voksnes behov for opplæring slik at de kan ta fagbrev. Her trengs ekstra penger og skreddersydde tilbud. Styresmaktene må samarbeide med partene i arbeidslivet, sentralt og lokalt, for å utvikle tilbud og planer. 5 Det er behov for en helhetlig fagopplæring som også har system for og tilbud om yrkesrettet etter- og videreutdanning. Fagarbeidere må tilbys karriere innen faget, ikke bare ut av faget og over i arbeidsledelse eller til akademiske yrker. Yrkesfagenes status må styrkes. Retten til gratis videregående utdanning må gjelde alle. Landsmøtet krever at dagens begrensing i denne retten for de mellom 21 og 25 år oppheves. Dagens begrensninger til å få undervisning i flere yrkesfag må fjernes. Landsmøtet mener at fullført videregående opplæring gjør elevene generelt studieforberedte uavhengig av utdanningsprogram. Landsmøtet foreslår at retten til videregående opplæring utvides, slik at de som har fullført et videregående studieprogram har rett til påbyggingskurs i fellesfagene. 6 Voksnes rett til grunnopplæring og til etter- og videreutdanning må gjøres reell. Landsmøtet krever derfor at det utvikles en nasjonal strategi for å oppnå dette. Den må inneholde bedre økonomiske rammer, motivasjonstiltak og tilrettelagte tilbud basert på bedriften som læringsarena. Reglene for Lånekassen må tilpasses voksne. Faglig spesialisering som ikke finner sin plass innenfor fagbrevet må gis som tilbud på videregående skole. Samtidig må fagskolene utvikle sin rolle som tilbyder av yrkesrettet videreutdanning med en finansieringsordning som sikrer forutsigbare rammevilkår. 7 Mange innvandrere kommer til landet med betydelig realkompetanse og formell kompetanse. De ønsker språkopplæring og yrkesfaglig oppgradering for sin tilpasning til norsk arbeidsliv, men møter mangelfulle

11 tilbud og rettigheter til yrkesfaglig oppgradering, for eksempel til å ta norsk fagbrev. Styresmaktene må ta mer ansvar for å utvikle og gi tilpassede tilbud og aktiv bruk av realkompetansevurdering. Arbeidsinnvandrere må gis rett til grunnleggende opplæring i norsk og samfunnsfag. 8 Landsmøtet ser med uro på den lave gjennomføringsgraden innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Behovet for faglært arbeidskraft er økende. Andelen som tar fagbrev må økes for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft i framtida. Dette fordrer en statusheving av yrkesfagene. Ungdomskoleelever må få bedre tilbud om praktisk kjennskap til ulike yrkesfag. 9 Mange opplever at fagutdanninga i den videregående skolen er for dårlig. Sjøl opplæringsprogram i bransjer med stor etterspørsel etter fagarbeidere opplever nedadgående antall søkere og lav gjennomføringsgrad. Landsmøtet mener det snarlig er behov for endringer i utdanningssystemet for yrkesfag. Teorikunnskap er nødvendig i dagens og morgendagens arbeidsliv, men den må gjøres mer praksisnær. Det må tas særlig hensyn til lese- og skrivevansker. Samtidig må ulikhetene i de enkelte fag i større grad prege undervisningsopplegget. F.eks. må elever allerede på første år i videregående skole (VG1), og som har bestemt seg for fagretning, i større grad kunne fordype seg i faget. Liten faglig fordypning er umotiverende for elevene i det ordinære løpet, særlig i VG1. 10 Fagene og bransjene innen de ulike utdanningsprogrammene har ulike utfordringer og kompetansebehov. Arbeidslivets behov for endringer må ivaretas i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 11 Det må legges bedre til rette for at unge funksjonshemmede skal ha samme tilgang og muligheter til å ta fagbrev. 12 Fagopplæring er fylkeskommunens ansvar. De videregående skolene har ansvaret for eleven i elevperioden, og bedriftene overtar ansvaret når eleven blir lærling. Landsmøtet mener dette ikke fungerer godt nok i dag. Kvaliteten på lærebedriftene må sikres og ordningen med lærlingombud må utvikles. Samarbeidet mellom skole og bedrift må styrkes i hele det fire-årige utdanningsløpet. Skolene må få et større pedagogisk og faglig oppfølgingsansvar også etter at eleven har inngått lærekontrakt. Dette oppfølgingsansvaret skal likevel ikke redusere bedriftenes ansvar for å sørge for en god fagopplæring i bedriften lærlingen er utplassert i. 13 For å sikre god kvalitet gjennom hele opplæringsløpet er det en forutsetning at lærerkreftene har høy og oppdatert kompetanse innenfor sine fagområder. Landsmøtet mener tilbudet om kompetanseheving av yrkesfaglærere og instruktører må styrkes og bygges ut. 14 Utstyrsparken og materiellet i videregående skole innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene må rustes opp. Her kan en finne løsninger i et

12 samarbeid mellom skolen og virksomheter med relevant utstyr. Læremateriellet må holdes oppdatert. Satsene for utstyrsstipend må økes slik at det reflekterer de reelle kostnadene for eleven. 15 For å styrke de små og mellomstore fagene må det etableres nasjonale og/eller regionale opplæringssentra for å sikre et godt tilbud. 16 Et av fagopplæringens kritiske punkter i dag er tilgangen på læreplasser. Det må være tilbud om læreplass til alle som gjennomfører yrkesfaglig utdanningsprogram. Arbeidslivet må stille opp og forplikte seg til flere læreplasser. Landsmøtet støtter etablering av en ny samfunnskontrakt mellom styresmaktene og partene i arbeidslivet, og der alle landsomfattende tariffparter er ansvarliggjort som part. Kontrakten skal inneholde forpliktelse om tilstrekkelig antall læreplasser. Samtidig må lærlingtilskuddet til bedriftene økes og fylkeskommunen gjøre mer for at det opprettes flere læreplasser. I alle offentlige anbud skal det stilles krav om at virksomheten som skal utføre arbeidet må være en aktiv lærebedrift eller på annen måte delta i opplæring innen fag- og yrkesopplæring. 17 Utdanning og fagopplæring står overfor stadig nye utfordringer i et arbeidsliv i endring. Mye kunnskap om endringsbehovet ligger i arbeidslivet. Denne kunnskapen bør forsterkes gjennom økt forskning på fag- og yrkesopplæring. Dette er et forsømt felt innenfor forskningen i dag. 18 Aktuelle faglige rettigheter samt fagbevegelsens rolle og historie må sikres nødvendig plass i undervisningen. Det er viktig at fagbevegelsen samarbeider med skolene om dette, og at fagbevegelsen også sjøl deltar i undervisningen.

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid

Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 7 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_7.indd 1 LO Media 2011 Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid Organisering

Detaljer

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Representantforslag 52 S

Representantforslag 52 S Representantforslag 52 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Giske, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud, Christian Tynning Bjørnø og Martin Henriksen Dokument 8:52 S (2014

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven 1. Innledning Kunnskapsdepartementet legger her frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen 1. Innledning Samfunnet har gitt grunnopplæringen et omfattende mandat som konkretiseres i formålsparagrafen for grunnopplæringen,

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Jeg skal prøve å snakke

Jeg skal prøve å snakke Jeg skal prøve å snakke Litt om arbeidsmarkedet, utviklingstrekk og mulige konsekvenser. Litt om Fellesforbundet, myndigheter og rammeforhold. Litt om lærlinger. Jeg håper vi kan ha dialog de neste 30

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Saksbehandler Vår dato 22/12/2009 Vår referanse 08/656-1 Ingebjørg Johannessen Deres dato 27.10.08 Deres referanse 200806239 Høring

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Klima, miljø og andre forslag

Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Klima, miljø og andre forslag 1 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Klima, miljø og andre forslag Redaksjonskomiteen for Klima, miljø og andre forslag har bestått av følgende: 403 Kine Asper Forbundsledelsen Komitéleder 417 Stein

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet

Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet Håkon Høst 28-04-11 Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet Hordaland fylkeskommune 28. april 2011 «Alt var bedre før. Særlig ungdommen» Før da kunne de som hadde forutsetninger for det ta

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Oppsummering av dagen

Oppsummering av dagen 1 Oppsummering av dagen Hovedbudskapet som har kommet fram gjennom denne konferansen, er at fag- og yrkesopplæringen i Norge er et veletablert og i hovedsak velfungerende system Noen (av mange) styrker

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Innspill til Stortingsmelding - Livslang læring og utenforskap fra Karriere Oppland

Innspill til Stortingsmelding - Livslang læring og utenforskap fra Karriere Oppland Videregående opplæring Vår ref.: 201200133-297 Lillehammer, 21. mai 2015 Innspill til Stortingsmelding - Livslang læring og utenforskap fra Karriere Oppland Karriere Oppland består av seks regionale karrieresentre

Detaljer

Høringssvar Februar 2009

Høringssvar Februar 2009 Høringssvar Februar 2009 NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida Med utredningen har utvalget foretatt en bred gjennomgang av fagopplæringa i Norge. Det er fremmet i overkant av 80, ulike forslag til tiltak

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre. Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013

Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre. Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013 Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013 Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen NIFU Tilbudsstruktur og

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13 Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider Askvoll 02.10.13 Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: KS, Virke og Spekter Finansierast av Helsedirektoratet, Forankra

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Høringssvar NOU 2008: 18 - Fagopplæring for framtida

Høringssvar NOU 2008: 18 - Fagopplæring for framtida Til Kunnskapsdepartementet Oslo, 27.januar 2009 Høringssvar NOU 2008: 18 - Fagopplæring for framtida Faglig råd for design og håndverk (FRDH) har behandlet NOU 2008:18 og mener utvalget foreslår mange

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Startpakke for Bygg og anleggsteknikk

Startpakke for Bygg og anleggsteknikk Startpakke for Bygg og anleggsteknikk 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRBA Faglig råd for bygg og anleggsteknikk (FRBA) leverte en god problembeskrivelse

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer