Utviklingsprosjektet Den levende bygda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsprosjektet Den levende bygda"

Transkript

1 Utviklingsprosjektet Den levende bygda Et verktøy for (blant annet) helhetlig boligplanlegging - Vegårshei kommune, Aust- Agder Ole Petter Skjævestad Kommunalsjef Vegårshei

2 Kort om Vegårshei Vakker innlandskommune øst i Agder, mye skog og vann 1940 (1852) hyggelige innbyggere, nå vekst i folketall Areal 356 km 2 Variert næringsliv, få store mange små Kort avstand til hav, hei og sørlandsbyene Engasjerte mennesker, samt et vell av lag og foreninger Gode oppvekstvilkår Gode levekår En skole (1-10) Ei bygd mange småkretser

3 Motivasjon: Kalde statistiske facts! Mange kommuner (50%) vil få lavere folketall de neste ti år Konsekvensene: Fraflytting Forgubbing Tap av arbeidsplasser og derfor også menneskelige ressurser. Rekrutteringsvansker Det gode livet på landet? Stillstand er og blir stillstand

4 Bakgrunn Vegårshei kommune anga i Kommuneplanen et mål om å øke befolkningen med 100 nye innbyggere fram mot For å nå målet om befolkningsvekst etablerte kommunestyret i 2006 et prosjekt for utvikling og markedsføring av tettsted, boområder, kultur og næringsliv. Prosjektet fikk navnet Den levende bygda.

5 Utviklingsprosjektet Den Levende Bygda - gjennom bevisst satsning sørge for at utvalgte målsettinger i kommuneplanen nås så raskt som mulig - prosjektet skal fremme samfunnsutviklingen i Vegårshei og i regionen for øvrig - kommuneplanens visjon og verdier skal legges til grunn i prosjektet - medvirkning og samarbeid mellom Vegårshei kommune og lokalt engasjement fra innbyggere, næringsliv, samt frivillige lag og foreninger + Husbank, fylkeskommune m.fl. står helt sentralt i prosjektet - fokus på bolig, næring, kultur, markedsføring og tettstedsutvikling

6 Prosjektets hovedmål 1950 innbyggere innen 2018

7 Vegårshei Den levende bygda

8 Verktøyene for å nå målet Flere lønnsomme arbeidsplasser og videreutvikling av næringslivet Kultur og trivsel for alle Utvikle et godt og variert botilbud i Myra, på Ubergsmoen og i kretsene Naturressursene skal brukes og forvaltes aktivt og langsiktig til beste for kommunens innbyggere, grunneiere og naturen selv Bredt folkelig engasjement

9 Bærende prinsipper for et vellykket prosjektresultat Fokus på måloppnåelse, og at aktiviteter fullføres Bredt lokalt engasjement og eierskap Markedsføring av bygdas eksisterende kvaliteter Markedsføring av utviklingen underveis Politisk vilje til gjennomføring God prosjektledelse

10 Finansiering og viktige støttespillere Vegårshei kommune Aust-Agder fylkeskommune Husbanken Fylkesmannen i Aust-Agder en viktig forutsetning for at prosjektet kunne iverksettes

11 Prosjektorganisering Prosjektledelse: Prosjektansvarlig Prosjektleder Kommunalsjef Maya Twedt Berli (prosjektansvarlig i kraft av å være ordfører) Kjersti Vevstad Ole Petter Skjævestad Øvrige roller: Prosjekteier Styringsgruppe Arbeidsgruppe Referansegruppe: Kommunestyret Formannskapet Prosjektledelsen, næringsrådgiveren og planleggeren fra rådmannens stab, Nils Langerød fra Aust-Agder fylkeskommune og Husbanken representert ved Michael Fuller-Gee, Anne Gunn T. Mesel og Roy Bendiksen Rådmannen og enhetslederne

12 Stort lokalt - folkelig - engasjement Åpne møter/ folkemøter: Sette i gang og/eller avslutte aktiviteter BegeistRinger: Underarbeidsgrupper i prosjektet: Markedsføring, Profil/design/kommunikasjonsplattform, Jille bilder (fotokonkurranse), Kultur, Næring, Armensk danseaften, Vegårshei bygdetun, Myra (sentrum), Jul (aktivitetskalender, juletre i sentrum), Bakerovn, Beitedyr i sentrum (barnehage, pensjonistforening m.fl), Kulturlandskap, Turløyper, Skating, Låveprosjektet (ombygging av uthus i sentrum), Vegarheim 100-vis av innbyggere har deltatt

13 Næringsliv Oppmuntringsplan for næring Nye næringsarealer Kommunedelplan sentrum Plan for nytt næringsbygg i Myra Nytt næringsbygg på Myrvang Vegårshei næringsforening Nye bedrifter innen alle de tre næringsveiene Kurs i å lage webside

14 Kultur Oppmuntringsplan for kultur Utredning av folkebibliotek Anlagt juletrefundament i Myra Andre sosiale møteplasser: bakerovn i Myra nærmiljøanlegg i tre kretser Lars Vegard Aktivitetene i begeistringene

15 Forvaltning av naturressursene Biovarmeanlegg Skogbruksplaner Beiteprosjektet Kulturlandskapsprosjektet

16 Markedsføring Kommunikasjonsplattform, profil og designmanual Dale+Bang valgt i konkurranse med fem andre pga forslaget til prosess Over 100 vegårsheiinger involvert i prosessen med kommunikasjonsplattform

17 Kommunikasjonsplattform

18 Synlige tiltak (raskt ) Beiteprosjektet: - hindrer gjengroing i sentrum - fantastisk opplegg for barnehagen og lokalbefolkning som tok ansvar i fellesskap Rydding langs vann og innfartsveier Enkle grep som gleder: - juletre i parken - sommerblomster i urner ved kommunehus, i parken og butikken

19 Kommunedelplan og Reguleringsplan for sentrum Basert på stedsanalyse Sosiale møteplasser Konsentrasjon av sentrumsfunksjoner Aktivitet liv i sentrum Leiligheter i sentrum Fortetting høy utnyttelsesgrad - Næring med bolig på toppen Krav til universell utforming og gode løsninger for alle

20 Fokusområder i kommunedelplan- og reguleringsplanarbeidet: - Boliger (inkl mindre boenheter og fortetting) - Idrett og friluftsliv (inkl. vilttrekk, fiske) - Handel/kontor - Industri og annen næring - Offentlige formål - Kommunikasjon - Sosiale møtesteder (er fortsatt i svevet, - med håp på en god landing )

21 Et definert sentrum en styrke for bygda - må utvikles for alle - fritidsaktiviteter - friluftsliv og idrett - handel og næring - liv mellom husene - vilttrekk - offentlige tjenestetilbud - variert botilbud

22 Planområde og hovedfokus Fremtidsretta og langsiktige perspektiv Synliggjøre muligheter Angi tiltak og riktig retning fremover Bidra til utvikling og aktivitet Stedsutvikling handler om i dag og i morgen men det må også tenkes i et mer langsiktig perspektiv. Det må planlegges for 2 år frem i tid, 5 år frem i tid, men også i et 10, , 50 og 100 års perspektiv. Mange funksjoner skal ivaretas, tilpasses hverandre og leve side om side i ei bygd i stadig utvikling

23 Grunnlag for planarbeidet -Kartlegging -Innbyggermedvikning - Workshop

24 Helhetlig boligplanlegging fokusområder i planarbeidet Boligstruktur Enebolig dominerende boform Fremtidige omsorgsutfordringer Inkluderende boligområder plass til alle, også vanskeligstilte. Frigjøring av spredte boliger Fortetting i sentrum Transformasjon A låve story Nye boligfelt

25 Alle skal bo godt og trygt - Boligsameiet Hovet Kommunalt areal midt i sentrum 10 mål, der deler opprinnelig var avsatt til ene- boliger for funksjonsfriske eldre Samarbeidsprosjekt med Husbanken, kommunen i førersetet for utbyggings-prosjektet Konkurranse om forhandlingsrett for utbygging i tråd med fastsatte kvalitetskrav, bla. energi, miljø, sosiale forhold og universell utforming Leiligheter i borettslag med universell standard, boligene representerer noe nytt, tilbudet skal appellerer til alle aldre og ulike grupper Området er delt inn i ulike byggetrinn, 12 leiligheter klare for salg i 2008, kan øke til 80 Utbygger: Lindal eiendom

26

27

28 Nye boliger & leiligheter i sentrum Vegårshei, Aust-Agder Jury: bl.a Husbanken v/ Ole Petter Skjævestad, Micheal Fuller-Gee Vinner: Ark. Ingolf Westbø MNAL & Lindal Hus

29 Priser: fra ca 1,2 mill til over 2 mill (2008)

30 Tydelige kommunale planer gir resultater Klare mål for ønsket utvikling Bærekraftig utvikling Helhetlig planlegging Forutsigbarhet for private aktører og utbyggere

31 Tre boliger av falleferdig låve Tre boliger av falleferdig låve Husbanken og «Den levende bygda» støtter plan om å bygge leiligheter i en låve i Myra sentrum. Den falleferdige låvebygningen i sentrum av Myra skal fortsatt se ut som en låve, men likevel romme tre moderne leiligheter. Eierne Håkon og Einar Stebekk har fått Husbanken med på å lage et ganske unikt «låveprosjekt», som de satser på å realisere neste år. Tvedestrandsposten

32 Myra midtre Tettsteds- og boligprosjekt og Resultat: tom-rød-låve -prosjekt 3 utleieenheter, m2 Universell utforming Låven skal fortsatt se ut som en låve Nå satses det på transformasjon av til sammen 5 låvebygninger i sentrum

33

34

35 Velkommen til forlåvelsesmiddag Agenda Et møte som skal inspirere til å tenke nytt omkring bruken av gamle, tomme låver. Vi retter i særdeleshet blikket mot nybruk av sentrumsnære låver på Vegårshei. Husbankens rolle i nybruk av gamle, tomme låver, sjefsarkitekt Michael Fuller-Gee i Husbanken Én låve blir til tre leiligheter i sentrum, låveeier Håkon Stebekk Ordet fritt, - hvordan går vi videre med evt. ideer? -ordstyrer er kommunalsjef Ole Petter Skjævestad - A låve story from Vegårshei

36 Skisser for 6 leiligheter og næringslokaler i stort uthus like ved torget

37 .. Og for denne

38 Revehallen Reguleringsplan: bolig/off. formål Plass til leiligheter Privat aktør søkt om å kjøpe området bygge leiligheter for eldre. Kommunen positiv men setter krav

39 råsen boligfelt 44 flotte tomter ter øremerket for offentlige ål, som fremtidig bofellesskap psykiatri

40 g i privat regi: ligfelt 8 sentrumsnære tomter t før byggestart

41 Boligutvikling i kretsene 10 tilskudd til spredt boligbygging Flere tomme boliger i kretsene tatt i bruk Livsstilsinnvandring fra Nederland og Tyskland

42 Markedsføring bolig Sangen At home Reklamefilm Musikkvideo Viral effekt: web, kino, facebook, Youtube Aktivitet og gravemaskiner

43 Befolkningsvekst 2006: 1856 innbyggere 2010: 1909 innbyggere (per 1. juli) 2010: 1916 innbyggere (per 1. oktober) 2011: 1921 innbyggere (per 1. januar) 2011: 1940 innbyggere (per 1. oktober)

44 1940 innbyggere: babyboom og tilflytting

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Boligetablering i distriktet

Boligetablering i distriktet 2012 Boligetablering i distriktet Nasjonal konferanse i Bodø 5.-6. desember 2011 Foto: Anne-Katrina Svendsgård/Husbanken Alle skal bo godt og trygt 2 Nasjonal konferanse om boligetablering i distriktene

Detaljer

Hva gjør steder attraktive for mennesker?

Hva gjør steder attraktive for mennesker? Regionråd for Hadeland, fredag 22.mai 2015 Hva gjør steder attraktive for mennesker? Sjefarkitekt-byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 27. mai. 2015 1 27.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy Sammendrag Omstillingsprogrammet har gjennomført forprosjektet Boligsatsing i Karlsøy. Bakgrunnen til igangsetting av forprosjektet var at kommunen ikke kom med i

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Styrking av bosetting i Iveland kommune

Styrking av bosetting i Iveland kommune SLUTT PPORT Styrking av bosetting i Iveland kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Ta i bruk kommunalt handlingsromfor å Øke folketallet i kommunen. En ønsket å ta utgangspunkt i et konsept for bo-arbeid

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 forord Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal

Detaljer

Kommuneplan 2012-2024

Kommuneplan 2012-2024 Vedtatt: 09.05.2012 Kommuneplan 2012-2024 Gjerdrum kommune Del 1: Strategisk måldel Trykk og design: HTR AS Illustrasjoner: Tegninger av elever på Veståsen skole og Gjerdrum barneskole Foto: Kai Krog Halse

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Folkehelse som verktøy for bedre samfunnsutvikling.

Folkehelse som verktøy for bedre samfunnsutvikling. Folkehelsekonferansen Buskerud fylkeskommune Drammen 11. mars 2014 Folkehelse som verktøy for bedre samfunnsutvikling. Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Hva gjør tettsteder attraktiv for mennesker?

Hva gjør tettsteder attraktiv for mennesker? Plankonferanse 17. februar 2014 "Regional plan for areal og transport på Haugalandet Hva gjør tettsteder attraktiv for mennesker? Sjefarkitekt-byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design),

Detaljer

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Foto: Andebu kommune Foto: Thorleif Haugo Foto: Andebu kommune ANDEBU KOMMUNE INNHOLD 1 INNLEDNING: BAKGRUNN- PREMISSER OG FØRINGER... 3 2 VISJON OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 ØØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 Vedtatt i Kommunestyret 20.11.08 1 Innhold Forord 3 Innledning 4 1. Planens profil 6 1.1 Ny utviklingsretning 7 2. Utviklingstrekk og utfordringer

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Kort beskrivelse Det er viktig å få flere til å ta et aktivt valg om at de vil

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10.

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2010 2022 Samfunnsdelen Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. Foto: B. Furuseth 1 Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG PLANFORUTSETNINGER... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ORGANISERING

Detaljer

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14.

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14. Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2015 2018 Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14 Arkiv 15/47-1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Målsettinger og strategier...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Utforming av aktive by- og sentrumsområder: del 1

Utforming av aktive by- og sentrumsområder: del 1 FOLKEHELSEKONFERANSEN 2015 I HEDMARK Det tverrsektorielle folkehelsearbeid Hamar 2.-3 september 2015 Utforming av aktive by- og sentrumsområder: del 1 Sjefarkitekt-byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste UTVIKLINGSPLAN Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste 1. FORORD Du sitter nå med utviklingsplanen for Engesland foran deg. Denne planen har blitt utarbeidet for at den skal være til nytte

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer