Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH."

Transkript

1 Innkalling til styremøte 1. Mars 2010 Vår ref.: 2010/334 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren, Morten Lang Ree, Torstein Storaas Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Avdeling for helse- og idrettsfag, Kirkeveien, Elverum. Klasserom 7 Tid: Styremøte Kl Lunsj med omvisning på Kl 11: tannklinikk Styremøte Kl :00 Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør

2 Saksliste: HS 2010/1 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/2 Godkjenning av protokoll fra møtet desember 2009 HS 2010/3 Dialog med Avdeling for Helse- og idrettsfag (HI) HS 2010/4 Foreløpig regnskap 2009 HS 2010/5 HS 2010/5 Revidert budsjett for avdeling LUNA HS 2010/6 Rapport 2009 (ettersendes) HS 2010/7 Planer 2010 HS 2010/8 Landbruksfagene; foreløpig anbefaling til fremtidig strategi, organisering og finansiering HS 2010/9 Status arbeid med de nye grunnskolelæreutdanningene HS 2010/10 Etablering av senter for praksisrettet utdanningsforskning ved LUNA HS 2010/11 Godkjenning av - Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark og - Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Hedmark HS 2010/12 Etablering av årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen HS 2010/13 Etablering av studiet Risiko, sårbarhet og beredskap HS 2010/14 Etablering av studiet Offentlig saksbehandling HS 2010/15 Etablering av studiet Tjenesteledelse i kommunal helse- og omsorgstjeneste HS 2010/16 Møtedatoer Høgskolestyret, studieåret HS 2010/17 Tilsetting i fast stilling som professor innen området aktiv livsstil og helse (uoff jf off. lovens 25) HS 2010/18 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 2 stillinger som professor II i bioteknologi (uoff jf off. lovens 25) HS 2010/19 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II i regnskap(uoff jf off. lovens 25) HS 2010/20 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/21 Eventuelt HS 2010/1 ark. sak: 2010/334 Godkjenning av innkalling og saksliste Administrerende direktørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 2 av 125

3 HS 2010/2 Godkjenning av protokoll fra møtet desember 2009 ark. sak: 2010/334 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Protokoll fra møtet desember 2009 godkjennes. HS 2010/3 ark. sak: 2010/334 Dialog med Avdeling for Helse- og idrettsfag (HI) Saksdokumenter: Vedlegg rapport 1. januar 31. desember 2009 Virksomhetsplan 2010, Avdeling for helse og idrettsfag Administrerende direktørs forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 3 av 125

4 Virksomhetsplan HI 2009 rap p ort 1. januar 31. desem ber 2009 Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 4 av 125

5 Virksomhetsmål 1.1: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Avdelingen mener at de tiltakene vi har gjennomført eller arbeider med i 2009 har bidratt til å sikre at vi utdanner kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnet. Blant annet gjennom det samarbeidet vi har med eksterne aktører, både formaliserte og uformelt, mener vi å kunne sikre at de utdanningene vi tilbyr er i tråd med de behovene samfunnet omkring oss har. Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Deltidsstudium i sykepleie starter Studiet er fleksibelt tilrettelagt, for å kunne tilby utdanning til flere potensielle studenter og imøtekomme regionens behov. Ny fagplan i sykepleie integrere folkehelse: tydeliggjøre folkehelseprofilen i studiet Avdelingen har arbeidet med å innpasse videreutdanningene innen sykepleie inn i mastergradsløp for å bidra til å sikre fagområdets robusthet. I et samarbeid med Høgskolen i Gjøvik tilbys de første studentene dette våren Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse ble etablert og igangsatt høsten Bachelor i tannpleie ble etablert og igangsatt høsten Startet høsten 2009 egen utdanning av hovedveiledere i sykepleie og tannpleie (Videreutdanning i praksisveiledning), for å sikre kvaliteten på veiledning til studentene i praksis, heve kompetansen i praksisfeltet og bedre samarbeidet mellom praksis og høgskole Bachelor i folkehelse: igangsatt prosjekt for å se på ny Bachelor i folkehelse hvor man kan ha flere innfallsporter bla via årsstudiene, og mulighet for forkjellige fordypninger for å oppnå større robusthet innen fagområdet. Det skal også være mulighet for å gå videre på en master. Fagplan for Bachelor for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag er revidert Gjennom prosjekt faglig nettverk Terningen Arena: - e-læring til kommunehelsetjenesten (kompetanseheving) - sivilt-militært samarbeid (samarbeid mellom Forsvaret ved Østerdal garnison og Høgskolen i Hedmark om kompetanseheving og utdanning) Master i aktiv livsstil og helse: studieplan i sluttfasen, søknad til NOKUT planlegges sendt medio mars. Skal rekruttere fra avdelingens bachelorutdanninger Igangsatt årsstudium i idrett på Kongsvinger (for å imøtekomme etterspørsel i sørregionen Hedmark) Avdelingens fagmiljø viderefører utstrakt samarbeid med Elverum kommune og Hedmark Fylkeskommune (f.eks FYSAK, praksis, kurs). Utviklet et konsept for treningskontaktkurs rettet mot støttekontaktordningen. To kurs er gjennomført høsten Samarbeid med fylkestannlegen om praksis i tannpleiestudiet, praksisråd er etablert. Institutt for idrettsfag er i ferd med å formalisere samarbeid med ulike særidrettsforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund (Bachelor idrett) Utvikling av studieplan i helseledelse for helse- og omsorgstjenesten i kommunene (BOA), i samarbeid med Kommunal Kompetanse og Rådet for opplæring i kommunene, er i sluttfasen. Pleier og videreutvikler samarbeid med praksisfeltet både i profesjons- og andre utdanninger planlagte samarbeidsmøter gjennomført Utviklet et BOA-studie i barneveiledning rettet mot SFO-ansatte, legges frem for godkjenning januar 2010 Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 5 av 125

6 Særskilt bestilling fra fagdirektør: Vurdering styringsparam eter knyttet til 1.1; t illeggsbevilgning til statsbudsjettet 2009 Tildeling over kap. 281 post 1: Tildelte måltall Antall studenter 1 Bachelor i tannpleie Videreutdanning i eldreomsorg Bachelor i sykepleie, Elverum Bachelor i sykepleie, Kongsvinger Virksomhetsmål 1.2: Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Avdelingen arbeider løpende for å kunne tilby et godt læringsmiljø, og har i 2009 hatt ekstra oppmerksomhet rettet mot faglig kvalitet og innhold. Avdelingens ledelse har gjennomgått resultatene fra årets tilfredshetsundersøkelse, og har på bakgrunn av disse satt særlig fokus på faglig utbytte, faglig kvalitet, innhold, praksis, kontakt med lærerne og faglig veiledning. Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Det er igangsatt flere prosjekter for å sikre og øke gjennomstrømning: eksempler - Gjennomstrømning anatomi/fysiologi/biokjemi (AFB) i bachelorutdanningen i sykepleie fase 3. I prosjektet tas det sikte på å prøve ut en modell med studentveiledere, hvor studenter i andre studieår veileder studenter som går i 1. semester på praksisorienterte oppgaver med fokus på anvendelsen av AFB. Evaluering planlegges utført våren Alle bachelorprogram på idrettsfag; milepæler på bacheloroppgaven; sikre progresjon ved å knytte metode og oppgave tettere sammen Det har gjennom året pågått et intensivt arbeid med planlegging og tilrettelegging mot Terningen Arena, både gjennom brukergrupper internt og faglig samarbeid. Arbeidet videreføres i Avdelingen har fokusert på faglige forhold i arbeidet med systematisk å følge opp resultatene i tilfredshetsundersøkelsen. Det er igangsatt flere konkrete prosjekter på instituttene. Det er i tillegg gjort investeringer i teknisk utstyr benyttet i undervisning og av studenter. Det har vært arbeidet systematisk med gjennomgang og vurdering av undervisnings- og vurderingsformer, herunder opplevd relevans og studentaktiv læring. Det er etablert en fagspråklig studentgruppe for avdelingens fremmedspråklige studenter Særskilt bestilling fra fagdirektør; Vurdering av kvalitativt styringsparam eter knyttet til 1.2. Redegjørelse for utvikling av bindende samarbeid med institusjoner i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten der studentene har praksis, også innbefattet kvalitetssikring av studentenes praksis: Status for bindende samarbeid med Sykehuset Innlandet og primærhelsetjenesten Samarbeidet mellom Sykehuset Innlandet og Høgskolen er forankret i samarbeidsavtalen. Det er faste forpliktende møtefora på institusjons- og avdelingsnivå, og i praksiskoordinatorforum. Når det gjelder primærhelsetjenesten, så er samarbeidsavtalen revidert vår 2009 ved blant annet å forankre ansvar/oppgavefordeling ved ny veiledermodell 1 Antall studenter møtt pr Fullstendig navn: Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse 3 Antall studieplasser totalt: = 175. Antall studenter møtt pr : Antall studieplasser totalt: = 45. Antall studenter møtt pr : 44 Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 6 av 125

7 Status for praksisveiledermodell Avdelingen, ved Institutt for sykepleiefag har gjennomført ny modell for praksisveiledning på alle somatiske avdelinger i Sykehuset Innlandet, men har fortsatt en del i igjen før den er innført i divisjon psykisk helsevern. Modellen er innført for sykehjem og hjemmebasert omsorg i primærhelsetjenesten. Vi er også kommet godt i gang med innføring av modellen i psykisk helsearbeid i primærhelsetjenesten. Modellens hensikt er å styrke studentens læring i praksis og dermed gi bedre grunnlag for læring av sykepleie. Modellen omhandler fire aktører. Studenten som står i sentrum for læring. Hovedveileder som har det overordnede ansvar for tilrettlegging, veiledning og evaluering av studentene i praksis. Daglig veileder som primært vil være sykepleiere på praksisfeltet og som vil gå sammen med studenten i det daglige. Høgskolens veileder, som vil ha hovedansvar for å tilrettelegge for gruppeveiledning, forventningssamtaler og evaluering. Der det gjenstår innføring av ny veiledermodell, benyttes det kontaktsykepleiere, som har samme ansvar som hovedveileder/daglig veileder. For praksisperiodene er det utformet kriterier for bestått/ ikke bestått Status for kvalitetssikring av studentenes praksis Praksiskoordinator har utarbeidet forslag til rutiner som skal sikre studentenes praksis, behandles med sikte på godkjenning i Det er også utarbeidet forslag til evalueringsverktøy av praksis, som skal tas i bruk i høstsemesteret. Samarbeid med Stange og Elverum kommune om prosjekt undervisningssykehjem 5 En samarbeidsavtale med Stange og Elverum kommuner fra 2007 ble videreført for tre nye år i En av hensiktene bak prosjektet er å sikre kvalitativt bedre praksis for studenter i sykehjemspraksis, gjennom økt fokus på fagutvikling og forskning. Virksomhetsmål 1.3: Høgskolene skal tilby ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet Avdelingen har spennende internasjonalt samarbeid og formaliserte avtaler med utdanningsinstitusjoner i Norden og Europa for øvrig, Asia, USA og Afrika. Dette gir oss mulighet til internasjonalt utdanningssamarbeid og økt kvalitet på våre utdanninger, og beriker eget fagmiljø. Avdelingen har avsatt egne ressurser til dette arbeidet, og har generelt sett hatt høy aktivitet på området i Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Videreutviklet samarbeidet med Indonesia, som er utvidet til også å omfatte videreutdanninger innen rus og psykisk helse Det arbeides med en samarbeidsavtale med Beijing Sports University Faste møtepunkt mellom instituttene og internasjonal koordinator for felles planlegging Har kvalitetssikret og reforhandlet avtalene med våre samarbeidspartnere i USA 5 Se nærmere omtale under virksomhetsmål 2.1 Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 7 av 125

8 Virksomhetsmål 2.1: De statlige høgskolene skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene Hovedinnretningen på forsknings- og utviklingsarbeidet ved avdelingen er profesjons- og praksisrettet. Blant annet har Avdeling for helse- og idrettsfag Psykisk helse og samfunn: Kunnskapsdannelse i praksis ) som innsatsområde i perioden Her vektlegges handlingsorientert forskningssamarbeid som fokuserer på at kunnskapsdannelsen skjer: i praksis - med praksis - for praksis Den gjennomgående tesen for forskningen er følgende: Handlingsorientert forskningssamarbeid i psykisk helsearbeid fremmer faglig kompetanse hos ansatte gjennom systematisk refleksjon over praksiserfaringer og medskapning av relevant lokal kunnskap. Den lokalt utviklede kunnskap kan, når den er medreflektert av brukere, bidra til sentral kunnskap om psykisk helsearbeid både i institusjon og lokalsamfunn. Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Avdeling fått midler fra Norsk forskningsråd og Fylkesmannens landbruksavdeling Hedmark til et forskningsprosjekt innen Grønn omsorg i regionen. Prosjektet har oppstart våren Avdelingen har styrket samarbeidet med relevante miljøer og institusjoner regionalt og nasjonalt via forskernettverk og forskerskole innenfor psykisk helse. Videreutvikler og fortsetter samarbeidet i Prosjekt undervisningssykehjem. Undervisningssykehjemmene skal være sentre for fagutvikling og klinisk forskning knyttet til metoder for å bedre pleien, omsorgen, og behandlingen av pasienter, og øke opplevelsen av livskvalitet, trygghet og verdighet blant mennesker som bor i sykehjem. Forum for praksisnær forskning er opprettholdt gjennom året. Forum for praksisnær forskning arrangeres jevnlig og er foruten forskere i innsatsområdet åpent for deltagere fra praksisfeltet, brukerrepresentanter, studenter (videreutdannings- og mastergradsnivå) som arbeider som medforskere i lærerstyrte forskningsprosjekter og ansatte ved HI som er engasjert i aksjonsforskningsprosjekter. Virksomhetsmål 2.2: Høyskoler med forskerutdanning skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet forøvrig Avdelingen har godt samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner, som gjør at vi kan oppfylle dette målet. Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Samarbeidsavtale med Universitetet i Karlstad om forskerutdanning er undertegnet og iverksatt. I ferd med å inngå avtale om forskerskole og forskernettverk: UiA, HiT, HiBu, HiVolda og HH Viderefører samarbeid med UiO inne sykepleieforskning Aktiv stimulering av mulige kandidater til forskerutdanning, i samarbeid med professor II Det er gjennomført forskerkurs på PhD-nivå Avdelingen har fått og er i ferd med å få flere professorer Avdelingen har påbegynt et forarbeid med sikte på å utvikle en PhD i folkehelse/helse Virksomhetsmål 3.1: Høyskolene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten Avdelingen har fått inn en økt bevissthet om betydningen av formidling og å delta i den offentlige debatt, og mener vi er på vei til bedre måloppnåelse. Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 8 av 125

9 Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Ansatte har formidlet kompetanse gjennom bl.a. kurs og O-skolen.no Omtale av doktorgradsarbeid i pressen Innlegg/kronikker i pressen Arrangert Nordisk seminar i psykiatrisk sykepleie, med påfølgende publisering av rapport Innlegg på flere konferanser Utgitt rapporter i høgskolens rapportserie. Avdelingen har brukt professor II-stillinger til å skolere og oppmuntre faglig tilsatte til økt formidlingsaktivitet utover det akademiske miljø Forum for praksisnær forskning hvor forskere, brukere og andre interesserte møtes og deler kunnskap. Deltatt i arrangementer under Forskningsdagene 2009 Virksomhetsmål 3.2: Høyskolene skal medvirke til samfunns- og næringslivsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning Avdelingen har så langt primært satset på prosjekter som vil bidra til samfunnsutvikling, i mindre grad næringslivsutvikling. Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Avdelingen har arbeidet aktivt for å bygge opp en beredskap (faglig, administrativt og organisatorisk) for i større grad å kunne påta oss eksterne oppdrag. Det er innført en ny organisering av avdelingens BOA-virksomhet. Denne skal evalueres våren Et opplegg for kompetanse og kunnskapsoverføring til kommunehelsetjenesten (knyttet til samhandlingsreformen) er utviklet. Bruk av ny teknologi og læringsformer (e-læring) er sentralt i prosjektet. Det er sendt søknad til Norgesuniversitetet og Helse- og omsorgsdepartementet om midler til prosjektet. Norgesuniversitetet har avslått søknaden. Avdelingen har inngått samarbeid med Idrettens kompetansesenter i Sør-Østerdal (folkehelse og breddeidrettens kompetanseknutepunkt). Prosjektleder vil bli ansett i Høgskolen i Hedmark. I arbeidet med faglig nettverk Terningen Arena har avdelingen arbeidet for å skape merverdi gjennom kompetanseklyngen på Terningen Arena, herunder militært-sivilt samarbeid. Virksomhetsmål 4.1: Høyskolene skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Avdelingen har i perioden fått en større bevissthet om og oppmerksomhet mot dette målet, i lys av krav om innsparing og effektivisering. Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Avdelingen har en pågående prosess med gjennomgang av ressursbruken i avdelingen Fulgt plan for omstilling Utviklet simuleringsverktøy for styring av personalressurser Utviklet stillingsplaner Harmonisering av arbeidsvilkår for studieansvarlige Avdelingen har fulgt opp tidsregistrering for undervisnings- og forskerstillinger Avviklet studietilbud med manglende rekruttering Avdelingen har brukt omfattende personalressurser på merkantil og faglig planlegging av virksomheten knyttet til Terningen Arena Virksomhetsmål 4.2: Høyskolene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 9 av 125

10 Avdelingen har registrert at vi har utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø, og arbeider aktivt med disse utfordringene. Avdelingen har et særlig fokus på de mulighetene Terningen Arena vil gi også på dette området. Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Prosjekt Helsefremmende arbeidsmiljø er under utvikling et underprosjekt av faglig nettverk Terningen Arena. Blir fulgt opp med konkrete tiltak. Det er gjennomført en felles inspirasjonsdag for de ansatte Avdelingen har arrangert personalrevy og sommerfest, i tillegg til tiltak som gjennomføres på det enkelte institutt Avdelingen har fulgt opp handlingsplanen med tiltak forankret i resultatene fra tidligere arbeidsmiljøundersøkelse Det ble gjennomført ny arbeidsmiljøkartlegging i oktober 2009, og avdelingen arbeider med handlingsplan for arbeidsmiljø med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen. Samarbeid med HMS-øst er etablert. Avdelingen er i gang med langtidsfrisk-konseptet. Virksomhetsmål 4.3: Høyskolen skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonenes strategiske prioriteringer Avdelingen følger opp de månedlige regnskapsrapportene, og regnskapet for 2009 viser at vi har nådd pålagte innsparingsmål. Avdelingen har hatt høy bevissthet om utfordringer knyttet til flytting til og investeringer i Terningen Arena. Eksempler på påbegynte og/eller gjennomførte tiltak i perioden: Har fått en tettere dialog mellom avdeling og fellesnivå mht internkontroll og økonomiforvaltning Ny organisering av BOA-virksomheten, med høynet kvalitet i prosjektrapportering og -styring Det er etablert en rutine for systematisk oversikt over kostnader til gjesteforelesere og timelærere. Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse- og idrettsfag Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 10 av 125

11 Virksom het splan f ebruar 2010 Virksomhetsplan HI 2010 (150110) side 11 av 125

12 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 1.1.: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A Videreutvikle profesjonsutdanningene og utdanningstilbud rettet mot offentlig og privat sektor, i samarbeid med arbeidslivet og andre institusjoner. B. Gjennomføre en kort- og langsiktig strategisk vurdering av studieprogrammet i lys av antatt vekst i studieplasser, med fokus på BA folkehelse, BA sykepleie, BA tannpleie og BA faglærer kroppsøving og idrettsfag, eventuelt VU eldreomsorg og VU psykisk helsearbeid Utvikle fleksible nettstøttede studietilbud: - utvikle nettstøttet utdanningstilbud innen legemiddelhåndtering (BOA) 6 - videreutvikle nettstøttet BA sykepleie C. Videreutvikle arbeidet med robuste fagområder og forskningsbasert undervisning D. Styrke aktiv deltakelse i regionale samarbeidsforum om utdanningstilbud med særlig vekt på samarbeidspartnerne i Terningen Arena-nettverket, SI, IKI, kommunene i Hedmark og Oppland, og Prosjekt Østerdal sivil-militære utdanningssamarbeid E. Opprettholde avdelingens praksisnære profil F. Forberede oppstart av Master i aktiv livsstil og helse i At avdelingens rammevilkår til å svare på antatt vekst i studieplasser ikke er god nok. 2. At vi ikke lykkes med å bygge og opprettholde robusthet i nye og eksisterende studieprogram 3. Ikke nok og godt nok kvalifiserte søkere 1.1. Samarbeide med skole- og helsesektoren om mulig vekst i praksisplasser 1.2. Klarlegge økonomiske og arealmessige konsekvenser av mulig økt vekst i studenttallet 1.3. Avdelingen får større og bedre undervisningslokaler i Terningen Arena 1.4. Fleksible, nettstøttede og studentaktive metoder 2.1. Samarbeid mellom avdelingene, høgskoleledelsen, administrasjonen og utdanningsutvalget om oppfølging av nye studier 2.2. Fortsette arbeidet med robuste fagmiljøer ved BA folkehelse, VU eldreomsorg, VU rehabilitering og VU AIO 3.1. Campus på Terningen Arena, som gjør oss mer attraktive for søkere 3.2. Fokus på Fleksible, nettstøttede og studentaktive metoder gir større rekrutteringsgrunnlag 3.3. Benytte Terningen Arena aktivt i markedsføringsarbeid, 6 Avdelingen betrakter dette som en forutsetning for å få til en videreutvikling av et nettstøttet studietilbud innen BA sykepleie

13 G. Forberede oppstart av ny BA folkehelse i 2011 H. Evaluere inngåtte samarbeidsavtaler 3.4. Ved utvikling av nye studier ha fokus på at de skal være gode, samfunnsnyttige og attraktive studier I. Videreutvikle kultur for nytenkning og endringsvilje Side 2 av 125

14 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 1.2: Universiteter og høgskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Videreføre arbeid med bruk av utdanningsplaner og øke gjennomstrømningen på alle nivå. B. Videreutvikling av rutiner for oppfølging av evalueringer av utdanningene C. Starte en prosess for erfaringsutveksling mellom instituttene mht at ansatte i undervisningsstillinger i større grad kan bruke utdanningsplanene aktivt. D. Videreføre arbeid med å styrke studentinvolvering i arbeid med studiekvalitet og medbestemmelse E. Følge opp arbeidet med revideringer av studieplaner i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket F. Støtte initiativ til frivillige studentselvhjelpsgrupper (studenter hjelper studenter med faglig veiledning) G. Forberede eksisterende og nye studentene på Terningen Arena ved å brosjyre nye studenter (1 pri søkere) Informere studentene på studentallmøte høsten 2010, i samarbeid med studentrådet 1. At vi ikke lykkes med å organisere undervisning og vurderingssystem slik at studentene arbeider jevnt og tar sine eksamener 2. At det reviderte kvalitetssystemet for oppfølging av evalueringer av utdanningstilbud og læringsmiljø likevel ikke fungerer godt nok 3. At vi ikke favner bredt nok i gjennomføringen av studiekvalitetsarbeidet (manglende fokus på nett- og samlingsbaserte studier, desentraliserte tilbud, mangfoldet i studentgruppen) 1.1 Tematisere kvalitetsarbeid, undervisningsorganisering og vurderingsordninger i Studiekvalitet i fokus 2.1 Arbeid med bredere forankring (studenter og ansatte) av arbeid med kvalitet i studiene ved hjelp av KS-systemet 2.2 Forsterket dialog med studentorganisasjonene og i ledergruppa om evaluering av utdanning og læringsmiljø 3.1 Samarbeid mellom avdelingene, høgskoleledelsen, - administrasjonen og Utdanningsutvalget for å sikre bredt fokus i kvalitetsarbeidet Tiltaksplaner, virksomhetsmål 1.3: Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Side 3 av 125

15 Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Videreutvikle arbeidet med studentmobilitet og andre internasjonaliseringstiltak B. Videreføre arbeidet med å skape helhetlig samarbeid (utdanning og forskning) med strategiske samarbeidspartnere. C. Arbeide med å synliggjøre internasjonaliseringstiltak bl.a. på hjemmesidene D. Stimulere vitenskapelig ansatte til å være aktive i internasjonale nettverk koblet til fagområdene de underviser og forsker i E. Tilstrebe en internasjonal modul/semester i BA sykepleie F. Tilstrebe bedre integrering av internasjonale studenter på Campus G. Oppfølging og evaluering av avdelingens handlingsplan for internasjonalisering 7. H. Bruke erfaringene til internasjonale studenter og norske studenters internasjonale erfaringer i arbeidet med å styrke internasjonalisering 1. At vi ikke lykkes med å få studentene til å utnytte sentrale tilbud om utveksling, som Erasmusstipend 1.1 Informasjonen om mulighetene til å søke Erasmusstipend styrkes 7 Handlingsplan for internasjonalisering ved Avdeling for helse- og idrettsfag Side 4 av 125

16 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 2.1: Universiteter og høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Styrke egne fagmiljøer så vi kommer i posisjon for tildeling av stipendatstillinger B. Styrke arbeid med internasjonale tiltak og samarbeid knyttet til stipendiatene ved avdelingen C. Utvikle samarbeid om forskerskoler innenfor relevante områder som springer ut av master- og PhD-satsingen - forskerskole innen psykisk helsearbeid i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA), Høgskolen i Buskerud (HiBu), Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Volda (HiVo) - fortsette samarbeidet med Universitetet i Karlstad (KaU) om forskerutdanning innen omsorg (omvårdnad) D. Avdelingen skal gi innspill til mandat for høgskolens PhDutvalg E. Videreutvikle møte- og læringsarenaer for stipendiater F. Fortsette arbeidet med å utvikle en PhD innen helse/folkehelse G. Ha aktiv oppfølging og veiledning av stipendiatene gjennom doktorgradsløpet 1. At framdriften i stipendiatenes arbeid forsinkes 2. At fagområder der høgskolen har mastere, men der det ikke satses på PhD, ikke får stipendiatstillinger 1.1 Systemet for oppfølging av stipendiatene og deres doktorgradsarbeid og undervisningsoppgaver videreutvikles i samarbeid mellom avdelingene og høgskoleadministrasjonen 1.2 Bidra til utviklingen av en PhD-håndbok 1.3. Styrke oppmerksomheten om veilederrollen og veiledernes oppgaver 2.1 Stimulere til søknader om større eksternfinansierte forskningsprosjekt som inkluderer stipendiater, også innenfor områder der vi har mastere, men ikke PhD-satsing Side 5 av 125

17 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 2.4: De statlige høyskolene har et særskilt ansvar for profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. Samtidig skal de statlige høyskolene innrette sin forskningsinnsats slik at de oppnår resultater av høy internasjonal kvalitet innenfor fagområder de tildeler doktorgrad, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Tilstrebe tydelig sammenheng mellom studier og forskning, slik at de gjensidig understøtter hverandre B. Utvikle fagområdet fysisk aktivitet, helse og rehabilitering slik at det kvalifiseres til å bli innsatsområde C. Arbeide målrettet for å søke eksterne midler til FoU, bl.a. gjennom regionale fond og NFR D. Fremme FoU-samarbeid med relevante miljøer og institusjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. E. Igangsette arbeid med handlingsplan for avdelingens felles FoU-virksomhet, F. Utarbeide rekrutterings- og kompetanseutviklingsplaner med sikte på å nå avdelingens strategiske satsningsområder innenfor - øvingspost og testlaboratorium - kompetansesenter i kriserehabilitering og derigjennom styrke andel førstekompetente i avdelingen. G. Videreutvikle felles, målrettet og produktiv FoU-kultur H. Starte en prosess for å se på mulighetene for FoU-samarbeide med samarbeidspartnere innenfor Terningen Arena nettverk 1. At vi ikke har tilstrekkelig robust forskningskompetanse knyttet til helseutdanningene 1.1 Vurdere forskningskompetansen og kompetanseutviklingsplanene knyttet til helseutdanningene og iverksette særlige tiltak i samarbeid med institusjonsnivået 1.2 Gjennomgå ordningene og stillingsressurser for administrativ og faglig forskningsledelse i avdelingen i samarbeid med institusjonsleddet. Side 6 av 125

18 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 3.1: Universiteter og høgskoler skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Formidlingsresultater trekkes sterkere inn i tildeling av FoU- og reisestipend B. Ta i bruk ForskDokkompetanse og HH-Brage som redskap i formidling av FoU og kompetanse C. Stimulere og oppfordre ansatte til å delta aktivt i relevante samfunnsdebatter D. Stimulere ansatte til å registrere formidlingsbidrag i FORSKDOK E. Bidra til å videreutvikle høgskolens og avdelingens nettsider mht forskningsformidling F. Stimulere ansatte til å søke høgskolens formidlingspris 8 G. Fortsette arbeidet med å stimulere til populærvitenskapelig formidling 1. At forskningsresultatene våre er for usynlige for allmennheten 2. At formidling ikke prioriteres i tilstrekkelig grad av vitenskapelig tilsatte 1.1 Videreutvikle hjemmesidene mht forskningsformidling 1.2. Sette forskningsformidling på dagsorden blant annet gjennom handlingsplan FoU 2.1 Vurdere å arrangere egne fagdager om formidling 2.2. Stimulere til deltagelse på Forum for praksisnær forskning. 8 Med forbehold om det blir en søknadsprosess Side 7 av 125

19 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 3.2: Universiteter og høgskoler skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskaping. Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Styrke samarbeid med regionale og nasjonale aktører om FoU, kompetanseutvikling, etterog videreutdanning B. Rette særlig oppmerksomhet mot hvordan fagområdene kan bidra til kompetanseheving, etterog videreutdanning, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor - utvikle nettstøttede studietilbud (e-læring) C. Videreføre innovasjonsperspektivet i relevante studier D. Ta initiativ til å få avklart forhold omkring ansattes immaterielle rettigheter, herunder i forhold til digitalisering av undervisningsopplegg. E. Evaluere avdelingens organisering av BOA-enheten med sikte på eventuelle justeringer F. Ta tema BOA-virksomhet inn i prosedyre for rekruttering og tilsetting 1. At vi ikke lykkes med å utvikle relevante samarbeidstiltak om FoU med samfunns- og næringsliv 2. At vi ikke lykkes med å øke bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet 1.1 Gjennomgå de ulike samarbeidsarenaene, vurdere endringer og sette i verk eventuelle nye tiltak 2.1 Fortsette arbeidet med å synliggjøre avdelingens kompetanse 2.2. Informere ansatte om, og inspirere til BOA-virksomhet Side 8 av 125

20 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 4.1: Høyskolene skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Tiltaksplan for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltaksplan for å redusere risiko A. Videreføre omstillingsprosess med tilpassing av bemanning til den samlede inntektsrammen, og samtidig ivareta strategisk profil og satsninger. B. I omstillingsarbeidet både videreutvikle robust fagprofil og arbeide med endringer i arbeidsorganisering og -metoder i så vel faglig- som administrativ virksomhet. C. Videreutvikle og ta i bruk styringsverktøy for bemanning. D. Utarbeide årshjul 1. At vi i arbeidet ikke klarer å holde fast ved avdelingens langsiktige målsetninger 2. At omstillingen fører til utrygghet, energi- og kompetanselekkasje og økt sykefravær 1.1 Videreføre arbeidet i avdelingen for å styrke endringsbevissthet og endringsevne Gjennomføre omstillingsprosesser med god informasjon til og kommunikasjon med ansatte, og med løsningsorientert fokus Tett involvering av ansatte i prioritering av arbeid og oppgaveløsning E. Bidra til å sikre kompetent oppgaveløsning innen de administrative fagområder med særlig fokus på områdene økonomi og lønnsforvaltning F. Bidra til en profesjonell lønnsog personalforvaltning med særlig henblikk på gjeldende regelverk for faglig personale G. Evaluere og videreutvikle avdelingens interne fordelingsmodell H. Videreføre arbeidet med å styrke kompetansen innen økonomistyring på de ulike styringsnivåene i avdelingen I. Avdelingen skal bidra til at høgskolen får bevilgninger utover Side 9 av 125

21 rammen til investeringer på Terningen Arena J. Gjennomføre vedtatt omstillingsplan for HI 2010 K. Gjennomgå oppgaver og arbeidsprosesser med tanke på forenkling og god ressursutnyttelse Tiltaksplaner, virksomhetsmål 4.2: Høyskolene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv Tiltaksplan for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltaksplan for å redusere risiko A. Målrettet kompetanseplanlegging og kompetanseheving for faglig og teknisk/administrativt personale B. Følge opp gode master/ og doktorgradskandidater med sikte på tilsetting i HH 1. At HI mister eller ikke klarer å rekruttere verdifull kompetanse 1.1 Målrettet oppfølging av den enkelte ansatte med hensyn til forsknings- og utviklingsvilkår Starte arbeidet med langsiktig rekrutteringsplan C. Gjennomgå avdelingens arbeidsplanlegging. D. Følge opp resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen E. Fokus på nærværsfaktorer F. Aktiv oppfølging av syke/sykemeldte G. Gjennomgang av avdelingens organisering med mål bl.a å finne fram til en org. modell som er tydelig, med klare ansvarsforhold, og som er egnet til å bidra positivt til godt arbeidsmiljø 9 9 Se Handlingsplan arbeidsmiljø HI 2010 Side 10 av 125

22 I. Fokusere på organisasjonskultur og kulturbyggende tiltak 10 J. Arbeide for å beholde eksisterende, og opparbeide ny forskningskompetanse 11 Hensikten med dette punktet er å bidra en ordning der FoU-tid målrettes ut fra den enkeltes forskningsmessige produksjon 10 Se Handlingsplan arbeidsmiljø HI 2010 Side 11 av 125

23 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 4.3: Høyskolene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til å institusjonens strategiske prioriteringer Tiltaksplan for måloppnåelse A. Gjennomføre 2010-delen av den pågående omstillingsprosessen Vesentlig risiko 1 At kortsiktige målsettinger utfordrer arbeidet med å nå de langsiktige målene Tiltaksplan for å redusere risiko 1.1. Ta initiativ til å legge til rette for involvering og tett dialog mellom avdelings- og institusjonsnivå B. Videreføre arbeidet med å sikre at alle aktiviteter gjennomføres innenfor budsjettrammen C. Sikre at avdelingen har fokus på regelverk omkring offentlige anskaffelser og korrekt forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter D. Følge opp høgskolens system for intern kontroll med henblikk på å avdekke feil og mangler E. Følge opp interne retningslinjer og rutiner for å opprettholde eller styrke regnskapskvaliteten Side 12 av 125

24 Tiltaksplaner, virksomhetsmål 4.4: Universiteter og høgskoler skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid Tiltak for måloppnåelse Vesentlig risiko Tiltak for å redusere risiko A. Avdelingen vil som SMAK 12 - prosjekter spille inn samarbeid med; Høgskolen i Buserud (HiBu), Høgskolen i Telemark (HiT), Høgskolen i Volda (HiVo) og Universitetet i Agder om Forskerskole/forskningssamarbeid Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) om 1: samordning og arbeidsdeling av arbeidsområder i masterporteføljen 2: Samordning av overordnet dialogkontakt med kommunesektoren i innlandet 3: Samordning, arbeidsdeling og konsentrasjon av AIO-utdanning i innlandet HS 2010/4 Foreløpig regnskap 2009 ark. sak: 2009/647 Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: 1. Ledelseskommentarer til årsregnskapet Foreløpig årsregnskap 2009 Administrerende direktørs forslag til vedtak: 12 SMAK: Samarbeid, mangfold, arbeidsdeling, konsentrasjon Side 13 av 125

25 Styret godkjenner foreløpig resultatregnskap, balanse, noter og ledelseskommentarer for Foreløpig regnskap; resultatregnskap, balanse, noter og ledelseskommentarer ble foreløpig godkjent på rektors fullmakt til rapportering ( HS 2009/83) Styret godkjenner foreløpig regnskap i styremøte 1.mars. Foreløpig regnskap endrer status til endelig regnskap etter at revisjon er gjennomført og Høgskolen i Hedmark har mottatt revisjonsberetning. Resultat av ordinære aktiviteter 2009 ved Høgskolen i Hedmark (HH) Høgskolen i Hedmark gikk inn i 2009 med økonomiske utfordringer, utfordringene var avdekket gjennom budsjettprosessen for 2009 og negativt driftsresultat fra Årets resultat av ordinære aktiviteter viste et underskudd på 1,147 mill. Det positive er at resultat av ordinære aktiviteter har hatt en riktig utvikling da underskuddet ble betydelig forbedret fra 2008 til 2009 (underskudd på ordinære aktiviteter var 13,995 mill i 2008). Underskuddet av resultat på ordinære aktiviteter for 2009 ville vært større dersom det ikke hadde vært gjennomført målrettede kostnadsreduserende tiltak i løpet av 2009, tiltak som har hatt delvis effekt i 2009 og vil få full effekt i Prognoser for 2010 viser at kutt gjennomført i 2009, med helårsvirkning i 2010, og ytterligere kostnadsreduserende tiltak i budsjettprosessen for 2010, vil bidra til et regnskapsresultat i balanse (0.-) i Forklaring til positiv utvikling av resultatet for 2009 Forhold som har bidratt positivt til utvikling på resultat av ordinære aktiviteter i 2009: I budsjettvedtaket for 2009 ble det besluttet overføring av 4,074 mill til investeringer i Terningen Arena. Bevilgningsfinansiert inntekt som overføres til avsetning for investering senere år bidrar positivt til resultatet i Når investeringsmidlene benyttes i 2010 vil det få negativ konsekvens for resultatet i I juni mottok HH basistildeling og tildeling til nye studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett. Tildeling til nye studieplasser ble fordelt avdelingene, men basistildelingen på 1,371 mill ble besluttet ikke fordelt, midlene skulle anvendes til å motvirke eventuelt underskudd. Side 14 av 125

26 IT seksjonen i høyskoleadministrasjonen hadde fått tildeling til investeringer i 2009, disse investeringene ble utsatt fra 2009 til 2010 i forbindelse med flytting til Terningen Arena. Utsatte investeringer gir et underforbruk og midlene 3,462 mill bidrar til positiv til høyskolens resultat. (Når investeringsmidlene benyttes i 2010 vil det få tilsvarende negativ konsekvens for resultatet i 2010.) Ved Campus Evenstad var det budsjettert med et regnskap i balanse for 2009, men avdelingen gikk overskudd på bevilgningsfinansiert drift med 5,001 mill. Dette overskuddet bidrar positivt til høyskolens resultat. Campus Elverum hadde i budsjettet for 2009 planlagt et driftsunderskudd som skulle finansieres av tidligere avsetninger. Avdelingsresultatet ble derimot positivt 2,677 mill, og overskuddet bidrar positivt til høyskolens resultat. Resultater pr avdeling Avdelingenes resultater kan framstilles på to måter; internt resultat og eksternt resultat. Det eksterne resultatet er avdelingens resultat uten at bruk av BOA overskudd fra 2008 og andre prosjektoverføringer fra tidligere års avsetninger. Eksternt resultat er den summen som rapporteres til Kunnskapsdepartementet. Avdelingens interne resultat er inklusiv overføringer til avdelingens regnskap fra tidligere års avsetning i balansen. Avdelingsledelsen legger opp kostnader i tråd med disponible midler der bruk av BOA overskudd og tidligere års avsetninger er betraktet som finansieringskilde. Det interne resultatet gjenspeiler status i forhold til opprinnelige (budsjett)planer. Tall i (-) er negative tall Høyskoleadministrasjonen med bibliotek og IT Høyskoleadministrasjonen(HA) hadde et eksternt resultat (underskudd) på 1,061mill. Bibliotek og IT seksjonen bidrar med overskudd på henholdsvis kr og 3,452 mill. I løpet av året ble energikostnader (strøm og fjernvarme) betydelig høyere enn budsjettert og underskuddet i HA relaterer seg til dette. I 2009 budsjettet fikk IT seksjonen tildelt ekstramidler for investering til Terningen Arena og andre It investeringer, disse investeringene er utsatt til Ubrukte investeringsmidler bidrar med et positivt overskudd i HA da det utligner overforbruket på strøm. Campus Hamar Avdelingen hadde et eksternt resultat (underskudd) på 10,373 mill. Side 15 av 125 Bruk av BOA overskudd og overføringer BOA overskudd 2009 Resultat av ordinære aktiviteter "Internt" resultat Høyskoleadministrasjon Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad Bibliotek It BOA Driftsresultat

27 Avdelingens interne resultat er (underskudd) 4,993 mill. I dette resultatet er bruk av BOA overskudd fra tidligere år på 2,2 mill og bruk av tidligere års avsetning på 3,1 mill inkludert. Internt resultat er den størrelsen som overføres til Note 15 som en negativ avsetning, og avdelingen må påregne å dekke underskuddet på 4,993 mill i kommende regnskapsår. Campus Hamar har mottatt mer i inntekter enn budsjettert. Inntekter fra revidert nasjonalbudsjett, økte NFR inntekter og andre BOA inntekter bidrar til positiv utvikling. Lønn og sosiale kostnader er 2,7 mill lavere enn revidert lønnsbudsjett. Totale lønnskostnader ble 105,919 mill. Opprinnelig lønnsbudsjett var på 85 mill, i prosessen med å revidere lønnsbudsjettet ble reelle lønnskostnader avdekket til å være 108,641 mill. 23 mill ble omdisponert fra andre budsjettposter for å dekke reelle lønnskostnader ved avdelingen. I arbeidet med revidert lønnsbudsjett ble det lagt inn en forventning om et underskudd på avdelingen da det var utfordrende å omdisponere totalt 23 mill. Årsaken til underbudsjettering på lønn- og sosiale kostnader var at midlertidig ansatte ved en feil ikke var tatt med i lønnsbudsjettet. Andre driftskostnader og reiseutgifter viser et overforbruk på 7,9 mill. Campus Hamar oppnådde ikke tilstrekkelig effekt av kostnadsreduserende tiltak i I 2008 var lønnskostnaden for avdelingen 105,5 mill og tilsvarende kostnad i 2009 var kr. 105,9 mill. I tillegg har avdelingen høye andre driftskostnader for 2009 som bidrar negativt i årets regnskapsresultat. Campus Rena Avdelingen hadde et eksternt resultat (underskudd) på 5,245 mill 13, det interne resultatet for avdelingen er (underskudd) 0,628 mill. Internt resultat er den størrelsen som overføres til Note 15 som negativ avsetning. Campus Rena hadde et underskudd i 2008 på 8,9 mill og med underskuddet fra 2009 har avdelingen en negativt avsetning på 9,6 mill som må dekkes de kommende årene. Avdelingen har hatt en positiv resultatutvikling fra 2008 til 2009 da underskuddet er redusert. Campus Rena har 3,4 mill mer i inntekter enn budsjettert i Merinntektene kommer fra revidert nasjonalbudsjett og andre bidragsinntekter, blant annet EU inntekter. Lønn- og andre sosiale kostnader har et merforbruk på 3,6 mill i forhold til budsjetterte kostnader. Andre driftskostnader har et merforbruk i forhold til andre driftskostnader. Merforbruk på lønn og sosiale kostnader og andre driftskostnader bidrar til negativt internt resultat ved avdelingen, men økte inntekter er med på å utligne merforbruket. En del av årsaksforklaring på merinntekter og kostnader er BOA-Bidragsaktivitet som ikke var budsjettert. Avdelingen har et internt resultat som ikke avviker så mye fra de budsjetterte planene om å gå i 0 i Kostnadsreduserende tiltak har hatt positiv effekt for regnskapsresultatet. Campus Elverum Avdelingen har et eksternt resultat (overskudd) på 2,677 mill. Det interne resultatet var positivt 2,569. I 2008 hadde avdelingen et eksternt resultat (underskudd) på 6,8 mill så utviklingen til et positivt overskudd i 2009 er hyggelig. Avdelingen hadde en positiv avsetning i Note 15 fra tidligere år på 6,1 mill, avsetningen skal i hovedsak benyttes til investering i Terningen Arena. I tillegg kommer årets avsetning på 2,569 mill til Note 15. Side 16 av 125

28 Campus Elverum har mottatt 3 mill mer i inntekter enn budsjettert. Lønn og sosiale kostnader er kostnadsført med 58,7 mill i 2009, dette ble 3 mill mindre enn budsjettert. Årsaken til innsparing er at avdelingen ikke har leid inn vikarer ved sykdom og latt vakante stillinger så ubemannet. I 2008 var lønn- og sosiale kostnader 61,9 mill og det viser at avdelingen har positiv effekt av den nedbemanning som er gjennomført i løpet av 2009, 13 årsverk. Avdelingen kuttet kostnader på andre driftskostnader med 1,4 mill i 2009, sammenlignet med planlagt bruk i budsjettet. Avdelingen har hatt fokus på kostnadsreduserende tiltak i 2009, kutt på lønn, andre driftskostnader og reiseutgifter. Effekten av kostnadsreduserende tiltak ble at planlagt bruk av tidligere avsatte midler i Note 15 ble unngått. Campus Evenstad Avdelingen har et positivt eksternt resultat på 5,001 mill og et positivt internt resultat på 4,445 mill. Det interne resultatet bidrar til økt avsetning i Note 15 for avdelingen på 4,445 mill, avdelingens avsetning vil da være på 5,1 mill. Avdelingen hadde 5,8 mill mer i inntekter enn budsjettert. Inntektsøkningen kommer fra NFR inntekter og en rekke andre store BOA prosjekter som ikke var lagt inn i budsjettplanene. Avdelingen har innsparing på lønn og sosiale kostnader på 0,893 mill i Økte inntekter er med på å bidra til et svært godt avdelingsresultat. Prosjektinntekter er øremerket og vil gå til prosjektaktivitet i Periodens resultat (BOA resultat) Resultat av bidrags- og oppdragsaktivitet er for ,680 mill. Resultatet framkommer ved at 72 prosjekter ble avsluttet med overskudd. Overskuddsprosjektene beløper seg til kr Prosjekter av avsluttet med underskudd. Underskuddsprosjektene beløper seg til kr Tabell som viser positivt BOA resultatet fordelt pr avdeling Resultat BOA Campus Hamar Campus Rena 409 Campus Elverum Campus Evenstad 247 SUM Tall i hele 1000 Avregning Note 15. Avsetning i Note Avsetning til investering Terningen Arena Avsetning til Norges forskningsråds prosjekter Avsetning til øremerkede prosjekter **Avsetning til utsatt aktivitet (Avdelingsresultat) Sum avsetninger i Note Side 17 av 125

29 Avsetninger for utsatt aktivitet ved avdelingene var 1,960 mill og tilsvarende beløp pr var negativ avsetning -1,828 mill. Positive saldoer er knyttet til utsatt investeringsaktivitet ved Terningen Arena. Campus Rena og Campus Hamar har negativ avsetning i Note 15 (underskudd fra 2008 og 2009). Vedlegg 1. Resultat- og budsjettrapport pr avdeling.(-) er positive tall. Side 18 av 125

30 HØYSKOLEADM. Inkl BIB og IT REGNSKAP BUDSJETT AVVIK DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER FOR ARB.KRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD FINANS INNTEKTER/KOSTNADER INTERNE TRANSAKSJONER SUM CAMPUS HAMAR REGNSKAP BUDSJETT AVVIK DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER FOR ARB.KRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD FINANS INNTEKTER/KOSTNADER INTERNE TRANSAKSJONER SUM CAMPUS RENA REGNSKAP BUDSJETT AVVIK DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER FOR ARB.KRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD FINANS INNTEKTER/KOSTNADER INTERNE TRANSAKSJONER SUM CAMPUS ELVERUM REGNSKAP BUDSJETT AVVIK DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER FOR ARB.KRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD FINANS INNTEKTER/KOSTNADER INTERNE TRANSAKSJONER SUM CAMPUS EVENSTAD REGNSKAP BUDSJETT AVVIK DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER FOR ARB.KRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD FINANS INNTEKTER/KOSTNADER INTERNE TRANSAKSJONER SUM BOA AKTIVITETEN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER FOR ARB.KRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD FINANS INNTEKTER/KOSTNADER INTERNE TRANSAKSJONER SUM SUM INTERNT REGNSKAPSRES Side 19 av 125

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole. Referanse 13/513

Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole. Referanse 13/513 Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole Referanse 13/513 15. mars 2014 A Innledning...5 B Resultatrapportering 2013...7 1. Sektormål: Høyskolene skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014 Høgskolen i Hedmark Halvårsrapport for første halvår 2014 17.9.2014 Innhold Sektormål 1... 3 Virksomhetsmål 1.1... 3 Virksomhetsmål 1.2... 8 Virksomhetsmål 1.3... 13 Virksomhetsmål 1.4... 16 Sektormål

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 10. november 2010 Vår ref.: 2010/1592 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen,Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg):

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg): S-SAK 06/10 Møtedato: 23. februar 2010 Saksbehandler: Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen m.fl. Arkivreferanse: 2009/999-4 UNIVERSITETETS RAPPORT FOR 2009 OG PLANDOKUMENT FOR 2010 Universitetet

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

ÅRSRAPPORT (2014 2015)

ÅRSRAPPORT (2014 2015) ÅRSRAPPORT (2014 2015) Innholdsfortegnelse 1. STYRETS BERETNING... 3 2. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 7 3. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 9 UTDANNING...9 Gjennomføringsgrad på normert

Detaljer