Møteinnkalling for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Kommunestyret"

Transkript

1 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Olav Tho ordførar

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 053/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 054/11 KOMMUNESTYREVALET GODKJENNING 055/11 VAL AV FORMANNSKAP /11 VAL AV ORDFØRAR/VARAORDFØRAR FOR VALPERIODEN /11 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN /11 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL FOR VALPERIODEN /11 VAL AV UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK FOR PERIODEN /11 VAL AV UTVAL FOR NÆRING OG TEKNIKK FOR PERIODEN /11 VAL AV UTVAL FOR KULTUR OG OPPVEKST FOR PERIODEN /11 VAL AV UTVAL FOR HELSE OG OMSORG FOR PERIODEN /11 VAL AV KLAGENEMND FOR VALPERIODEN /11 VAL TIL KS 065/11 VAL AV REPRESENTANTAR TIL KONGSBERGREGIONEN FOR PERIODEN /11 VAL AV KOMMUNAL REPRESENTANT I FELLESRÅDET FOR SOKNERÅDA I PERIODEN /11 VAL AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR TILLA OG OLES LEGAT OG GUDRUN HOVDES LEGAT FOR PERIODEN /11 VAL AV KOMMUNAL KANDIDAT TIL VERNESTYRET FOR BRATTEFJELL-VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FOR PERIODEN /11 VAL AV KOMMUNALE KANDIDATAR TIL VILLREINNEMNDA FOR PERIODEN /11 VAL AV VALNEMND FOR PERIODEN /11 MØTEPLAN UTVAL HAUSTEN 2011

3

4 Kommunestyret /11 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1327 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka blir godkjent slik ho ligg føre.

5 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-014 Arkivnr.: 11/1213 KOMMUNESTYREVALET GODKJENNING Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Valstyret VALSTYREPROTOKOLL - KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALET 2011 Vedlagde dokument: Dokument nr. 1 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Vallova Kommunestyret vedtek. Kommunestyrevalet for perioden blei gjennomført Valoppteljinga blei gjennomført under tilsyn av valstyret. Valoppgjeret er gjort i tråd med vallova si Valstyret sin protokoll blei ferdigstilt og underskrevet av valstyret sine representantar Det er ikkje kome inn klager på valet. Valde representantar og vararepresentantar er informert om resultatet og vilkår for å søke fritak gjennom brev utsendt Det er ingen av dei valde representantane eller vararepresentantane som har søkt om fritak innan fristen. Vurdering: I valstyret sin protokoll kjem det fram eit avvik på to 2 - mellom godkjente stemmegivingar og opptalde setlar. Årsaka til dette er at to framandstemmer som er registrert i valsystemet ikkje har

6 blitt automatisk overført til protokollen. Årsaka til avviket er derfor kjent. Talet på opptalde stemmesetlar er korrekt. Avviket i valprotokollen har ikkje tyding for valresultatet. Det er såleis ikkje funne feil, kome klagar eller gjort merknadar som gjer at kommunestyret bør underkjenne valoppgjeret. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret godkjenner valoppgjeret for kommunestyrevalet i Hjartdal for perioden

7 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-014 Arkivnr.: 11/1178 VAL AV FORMANNSKAP Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Det kongelige kommunal- og VAL TIL FORMANNSKAP - RUNDSKRIV NR H-4/11 regionaldepartement 2 U Partileiarane VALPROSEDYRE FOR FORMANNSKAP (OG NEMNDER) Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova. Kommunestyret gjer vedtak. Val av formannskap skal skje i konstituerande møte innan utgangen av oktober i valåret. Det er berre faste medlemmar i kommunestyret som er valbare til formannskapet. Personar som har vore fast medlem av formannskapet heile føregåande periode kan krevje seg fritatt. Det same gjeld personar som er medlem av eit anna parti enn det partiet som har kome med forslag om kandidaten. Kommunelova pålegg det partiet eller den grupperinga som set fram listeforslag å innhente samtykke frå kandidatar som kan krevje seg fritatt frå val. Val av formannskap kan enten skje som avtaleval eller som forholdstalsval. Avtaleval føreset at alle kommunestyrerepresentantane er samd i at valet blir gjennomført på denne måten. Partia må da i forkant av valet av formannskap kome fram til eit felles listeforslag (tilråding) til medlemmar og vararepresentantar i formannskapet. Tilrådinga må bli samrøytes vedteken. Partileiarane blei informert om dette i brev datert og bedne om å gi tilbakemelding innan Ingen av partia har gitt tilbakemelding om kva for type val dei

8 ønskjer. I og med at det er tilstrekkjeleg at ein representant krev det, legg rådmannen derfor opp til at valet blir gjennomført som forholdstalsval. Det vil likevel vere mogeleg å gjennomføre valet som avtaleval om partia/representantane er samd om det. Partia eller grupperingar av parti kan leggje fram listeforslag. Listeforslaget bør ha ei overskrift som viser kva for parti/gruppering som står bak lista. Lista kan innehalde dobbelt så mange ulike namn som det skal veljast medlemmer til organet. Formannskapet i Hjartdal har 5 medlemmar. Namnelista skal vere i tråd med kommunelova sin reglar om kjønnsmessig representasjon. Listeforslaget skal innehalde minst ei underskrift. Vedkomande som skriv under må vere vald inn i kommunestyret. Ved forholdstalsval skal røystinga vere skriftleg ved bruk av stemmesetlar (=dei framlagte listeforslaga). Det er høve til å røyste blankt. Ein kan gjere følgjande endringar på røystesetelen: Stryke kandidatnamn Endre rekkjefølgja på kandidatane Det er ikkje høve til å føre opp kandidatar frå andre lister eller å føre opp namn som ikkje står på lista. Mandatfordelinga går føre seg ved bruk av d Hondt si metode (=røystetala for kvar liste dividerast med 1,2, 3 4 og 5). Representantplassane blir deretter fordelt til dei listene som har dei største kvotientane. Når det er avgjort kor mange representantplassar ei liste vil få, skal ein foreta ei ny røysteoppteljing for kandidatane på lista. Kravet til kjønnsmessig representasjon må vere oppfylt. Så langt det er mogeleg skal kvar liste bli tildelt dobbelt så mange vararepresentantar som ho får medlemmar, med tillegg av to 2 -. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Formannskapet i Hjartdal består av 5 medlemmar. Mandata fordelar seg slik: - Liste / mandatar - Liste / mandatar - Liste / mandatar 2. Kommunestyret har vald følgjande personar som faste medlemmar i formannskapet for valperioden : - For (liste): - For (liste): - For (liste): - For (liste): - For (liste): 3. Kommunestyret har vald følgjande personar som vararepresentantar i nummerert rekkjefølgje til formannskapet for valperioden : - For (liste) 1. vara: - For (liste) 2. vara: - For (liste) 3. vara: - Osb.

9 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K1- Arkivnr.: 11/1221 VAL AV ORDFØRAR/VARAORDFØRAR FOR VALPERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 9 og 38. Kommunestyret gjer vedtak. Kommunestyret vel sjølv ordførar og varaordførar i konstituerande møte. Ordførar og varaordførar skal veljast for heile valperioden. Det er ikkje tillete at to kandidatar deler på vervet med ein toårsperiode kvar. Dei faste medlemmane i formannskapet er valbare som ordførar og varaordførar. Vararepresentantar i formannskapet er ikkje valbare. Den som har vore ordførar eller varaordførar dei siste fire åra kan nekte val til det same vervet. Krav om fritak må setjast fram før valet blir halde. Den som veljast etter berre ei røysting, må ha fått fleirtal, det vil seie meir enn 50% av røystene i første runde. Blanke røyster skal òg reknast med når ein skal avgjere om fleirtalskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår 50% i første oppteljing, må det haldast ny røysting i same møte (=konstituerande møte). Alle kandidatar, også dei som ikkje fekk nokon røyster ved den første røystinga, er med i den nye røystinga. Ved andre gangs røysting er den vald som får enkelt fleirtal, det vil seie flest røyster. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel som ordførar for perioden Kommunestyret vel som ordførar for perioden

10

11 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1141 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I FKT c/o Hordaland Fylkeskommune VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova Forskrift om kontrollutval. KRD-rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane Kontrollutvalsboka KRD: Høyringsnotat om endringar i kommunelova ( ) Kommunestyret vedtek. Kontrollutvalet er eit lovfesta utval. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har fremma forslag om at kontrollutvalet skal veljast på konstituerande møte, men dette er førebels ikkje vedteke. Lovkravet er at det skal vere minimum 3 medlemmar i kontrollutvalet. Minst eit av medlemma i kontrollutvalet skal vere medlem av kommunestyret. KRD har foreslått eit minstekrav på 5 medlemmar. Det er ikkje noko krav at det er leiaren i kontrollutvalet som sit i kommunestyret. Kontrollutvalet er likestilt med andre folkevalde utval og kravet til kjønnsrepresentasjon må vere oppfylt. Kommunelova slår fast kven som ikkje kan veljast inn i kontrollutvalet:

12 Utelukket frå val er ordfører, ( ), varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap ( ), medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet ( ) og ansatte i kommunen ( ). Kommunelova gjev ingen retningsliner for kva politisk samansetning kontrollutvalet skal ha. Som regel skjer valet på grunnlag av framlegg til medlemmar og vararepresentantar som partigruppene er blitt samde om (avtaleval). Det er ikkje noko lovkrav om at opposisjonen skal ha leiaren i kontrollutvalet. Mange kommunar har ein slik regel i kommunalt reglement. Hjartdal kommune har ikkje det. Vurdering: Rådmannen meier at kommunestyret bør vurdere å utvide kontrollutvalet frå 3 til 5 medlemmar. Kommunen vil da vere i forkant av den føreslegne lovendringa. Erfaring viser at det er meir dynamikk og tyngde i eit utval med fem medlemmar i staden for tre. Lova seier ikkje noko om kor mange vararepresentantar kontrollutvalet skal ha. Vararepresentantane kan vere personlege, partivise eller i nummerert rekkjefølgje. I kontrollutvalsboka (=Rettleiar utgitt Kommunal- og regionaldepartementet) blir det oppmoda til nummerert rekkjefølgje uavhengig av partitilknyting. Grunngjevinga for dette er at kontrollutvalet er eit organ som skal drive kontroll og tilsyn og ikkje partipolitikk. Da er kontinuitet viktigare enn partitilknyting. Rådmannen vil derfor tilrå at kommunestyret vel 5 faste medlemmar og 3 vararepresentantar i nummerert rekkjefølgje. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer til kontrollutvalet for valperioden : Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem 1 vara 2 vara 3 vara

13 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1223 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL FOR VALPERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 25. Kommunestyret gjer vedtak. I medhald av kommunelova 25 skal kommunen ha eit partssamansett utval (administrasjonsutval) for handsaming av saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Det partsamansette utvalet skal ha medlemmar frå kommunen og frå dei tilsette. Dei tilsette sine representantar blir vald av og bland dei tilsette for 2 år om gangen. Fleirtalet i utvalet skal bestå av representantar frå kommunen. Kommunestyret vel sjølv kommunen sine representantar. Utvalets leiar og nestleiar skal veljast blant kommunen sine representantar i utvalet. I Hjartdal har administrasjonsutvalet bestått av 5 kommunale representantar og 2 representantar frå dei tilsette. Det er mogeleg å redusere talet på arbeidsgjevarrepresentantar til 3. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande arbeidsgjevarrepresentantar til administrasjonsutvalet: For (liste) (Leiar) For (liste) (Nestleiar) For (liste) For (liste) For (liste) 2. Kommunestyret vel føljande kommunale vararepresentantar til administrasjonsutvalet: For (liste) For (liste) Osb

14

15 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K1- Arkivnr.: 11/1228 VAL AV UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova. Kommunestyret gjer vedtak. Med unntak av lovbestemte nemnder er det kommunestyret som fastsett kva for nemnder det skal vere i kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 025/11 å vidareføre den politiske organiseringa i Hjartdal kommune. Kommunestyret kan likevel legge ned eller omorganisere nemnder, med mindre dei er lovpålagte, når som helst i perioden. Kommunelova fastsett at val av nemnder bør skje i det konstituerande kommunestyremøtet. Valperioden for nemnder er det same som for kommunestyret. For å vere valbar, og pliktig til å ta imot val, til ei nemnd, er alle som oppfyller følgjande vilkår: Har røysterett ved val til kommunestyre Er folkeregistrert i kommunen på det tidspunkt valet av nemnda skjer Ikkje er utelukka eller fritatt. Kommunestyret fastsett medlemstalet i nemndene og vel medlemmar, vararepresentantar, leiar og nestleiar. Kommunelova fastsett at val av medlemmar til folkevalde organ går føre seg som forholdstalsval dersom minst ein medlem av den veljande forsamlinga krev det. Viss ikkje, haldast valet som avtaleval. Reglane for avtaleval og forholdstalsval kjem fram i saksframlegget for val av formannskap. Vurdering: Ved val av medlemmar og vararepresentantar tilrår rådmannen at partia finn fram til kandidatar som ikkje har for nær tilknyting til nemnda sitt ansvarsområde på anna måte.

16 RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for plan og bygg for valperioden : For (liste) leiar For (liste) nestleiar For (liste) For (liste) For (liste) 2. Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for plan og bygg for valperioden : For (liste) 1. vara: For (liste) 2. vara: Osb.

17 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1229 VAL AV UTVAL FOR NÆRING OG TEKNIKK FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova. Kommunestyret gjer vedtak. Med unntak av lovbestemte nemnder er det kommunestyret som fastsett kva for nemnder det skal vere i kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 025/11 å vidareføre den politiske organiseringa i Hjartdal kommune. Kommunestyret kan likevel legge ned eller omorganisere nemnder, med mindre dei er lovpålagte, når som helst i perioden. Kommunelova fastsett at val av nemnder bør skje i det konstituerande kommunestyremøtet. Valperioden for nemnder er det same som for kommunestyret. For å vere valbar, og pliktig til å ta imot val, til ei nemnd, er alle som oppfyller følgjande vilkår: Har røysterett ved val til kommunestyre Er folkeregistrert i kommunen på det tidspunkt valet av nemnda skjer Ikkje er utelukka eller fritatt. Kommunestyret fastsett medlemstalet i nemndene og vel medlemmar, vararepresentantar, leiar og nestleiar. Kommunelova fastsett at val av medlemmar til folkevalde organ går føre seg som forholdstalsval dersom minst ein medlem av den veljande forsamlinga krev det. Viss ikkje, haldast valet som avtaleval. Reglane for avtaleval og forholdstalsval kjem fram i saksframlegget for val av formannskap. Vurdering: Ved val av medlemmar og vararepresentantar tilrår rådmannen at partia finn fram til kandidatar som ikkje har for nær tilknyting til nemnda sitt ansvarsområde på anna måte.

18 RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for næring og teknikk for valperioden : For (liste) leiar For (liste) nestleiar For (liste) For (liste) For (liste) 2. Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for næring og teknikk for valperioden : For (liste) 1. vara: For (liste) 2. vara: Osb.

19 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1226 VAL AV UTVAL FOR KULTUR OG OPPVEKST FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova. Kommunestyret gjer vedtak. Med unntak av lovbestemte nemnder er det kommunestyret som fastsett kva for nemnder det skal vere i kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 025/11 å vidareføre den politiske organiseringa i Hjartdal kommune. Kommunestyret kan likevel legge ned eller omorganisere nemnder, med mindre dei er lovpålagte, når som helst i perioden. Kommunelova fastsett at val av nemnder bør skje i det konstituerande kommunestyremøtet. Valperioden for nemnder er det same som for kommunestyret. For å vere valbar, og pliktig til å ta imot val, til ei nemnd, er alle som oppfyller følgjande vilkår: Har røysterett ved val til kommunestyre Er folkeregistrert i kommunen på det tidspunkt valet av nemnda skjer Ikkje er utelukka eller fritatt. Kommunestyret fastsett medlemstalet i nemndene og vel medlemmar, vararepresentantar, leiar og nestleiar. Kommunelova fastsett at val av medlemmar til folkevalde organ går føre seg som forholdstalsval dersom minst ein medlem av den veljande forsamlinga krev det. Viss ikkje, haldast valet som avtaleval. Reglane for avtaleval og forholdstalsval kjem fram i saksframlegget for val av formannskap. Vurdering: Ved val av medlemmar og vararepresentantar tilrår rådmannen at partia finn fram til kandidatar som ikkje har for nær tilknyting til nemnda sitt ansvarsområde på anna måte.

20 RÅDMANNEN TILRÅR: 3. Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for kultur og oppvekst for valperioden : For (liste) leiar For (liste) nestleiar For (liste) For (liste) For (liste) 4. Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for kultur og oppvekst for valperioden : For (liste) 1. vara: For (liste) 2. vara: Osb.

21 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1227 VAL AV UTVAL FOR HELSE OG OMSORG FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova. Kommunestyret gjer vedtak. Med unntak av lovbestemte nemnder er det kommunestyret som fastsett kva for nemnder det skal vere i kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 025/11 å vidareføre den politiske organiseringa i Hjartdal kommune. Kommunestyret kan likevel legge ned eller omorganisere nemnder, med mindre dei er lovpålagte, når som helst i perioden. Kommunelova fastsett at val av nemnder bør skje i det konstituerande kommunestyremøtet. Valperioden for nemnder er det same som for kommunestyret. For å vere valbar, og pliktig til å ta imot val, til ei nemnd, er alle som oppfyller følgjande vilkår: Har røysterett ved val til kommunestyre Er folkeregistrert i kommunen på det tidspunkt valet av nemnda skjer Ikkje er utelukka eller fritatt. Kommunestyret fastsett medlemstalet i nemndene og vel medlemmar, vararepresentantar, leiar og nestleiar. Kommunelova fastsett at val av medlemmar til folkevalde organ går føre seg som forholdstalsval dersom minst ein medlem av den veljande forsamlinga krev det. Viss ikkje, haldast valet som avtaleval. Reglane for avtaleval og forholdstalsval kjem fram i saksframlegget for val av formannskap. Vurdering: Ved val av medlemmar og vararepresentantar tilrår rådmannen at partia finn fram til kandidatar som ikkje har for nær tilknyting til nemnda sitt ansvarsområde på anna måte.

22 RÅDMANNEN TILRÅR: 5. Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for helse og omsorg for valperioden : For (liste) leiar For (liste) nestleiar For (liste) For (liste) For (liste) 6. Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for helse og omsorg for valperioden : For (liste) 1. vara: For (liste) 2. vara: Osb.

23 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1285 VAL AV KLAGENEMND FOR VALPERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Forvaltningslova 28, 2. ledd Lov om eigedomsskatt 20 Lov om Kommunestyret gjer vedtak. Forvaltningslova 28 slår fast at ein part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på enkeltvedtak. For enkeltvedtak som er gjort av forvaltningsorgan som er oppretta i medhald av kommunelova er klageinstansen kommunestyret, eller etter kommunestyret sitt vedtak formannskapet eller ein særskilt klagenemnd. Eigedomsskattelova 20 slår fast at klage på utskriven eigedomsskatt blir avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel. Kommunestyret kan enten opprette eigen nemnd eller leggje oppgåva til ei anna kommunal nemnd. Hjartdal kommune hadde førre valperiode to klagenemnder - formannskapet som klagenemnd og klagenemnd for eigedomsskatt. Kommunestyret vedtok i sak 025/11 å vidareføre den politiske strukturen. Vurdering: Sjølv om kommunestyret vedtok å vidareføre den politiske strukturen tilrår rådmannen kommunestyret å vurdere om dei to klagenemndene blir slått saman slik lovverket opnar for. Rådmannen er ikkje kjent med at klagenemnda for eigedomsskatt har handsama saker i løpet av valperioden. Dersom kommunestyret ved eit seinare høve skulle vedta å innføre eigedomsskatt på meir enn verker og bruk kan kommunestyre vurdere om det på nytt skal oppretta ei eiga klagenemnd for eigedomsskatt. RÅDMANNEN TILRÅR:

24 1. Kommunestyret oppretter ei felles klagenemnd for klagesaker etter forvaltningslova og eigedomsskattelova og andre lovverk som ikkje set vilkår om særskilt klagehandsaming. 2. Kommunestyret oppretter med dette formannskapet som klagenemnd for valperioden

25 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1250 VAL TIL KS Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I KS VAL TIL KS 2 I KS VEDTEKTER FOR KS Kommunestyret gjer vedtak. I medhald av KS sine vedtekter skal val til KS sine organ skje i det konstituerande kommunestyremøtet. Kommunestyret skal velje representant og vararepresentant til KS fylkesmøte. Kommunar med inntil 5000 innbyggjarar skal velje ein representant. Kommunen sin representant skal veljast blant dei faste representantane i kommunestyret. Det går fram av brevet frå KS at ordføraren bør vere blant representantane. Det bør veljast like mange vararepresentantar som representantar. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel som representant til KS fylkesmøte. 2. Kommunestyret vel som vararepresentant til KS fylkesmøte.

26 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1256 VAL AV REPRESENTANTAR TIL KONGSBERGREGIONEN FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Vedtekter for Kongsbergregionen. Kommunestyret gjer vedtak. Hjartdal kommune er medlem av Kongsbergregionen. Det øvste organet i Kongsbergregionen er representantskapet. Vedtektene slår fast at representantskapet består av formannskapa i alle medlemskommunane. Ordførarane utgjør i medhald av vedtektene regionrådet. I regionrådet er det varaordførar eller den kommunen vel som er vararepresentant. Kommunestyret må derfor velje vararepresentant til regionrådet. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vel som vararepresentant til regionrådet i Kongsbergregionen for valperioden

27 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1278 VAL AV KOMMUNAL REPRESENTANT I FELLESRÅDET FOR SOKNERÅDA I PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kyrkjelova 12. Kommunestyret gjer vedtak. Kyrkjeleg fellesråd har ansvar for dei administrative og økonomiske oppgåvene på vegne av sokna, og utarbeider mål og planar for den kyrkjelege verksemda i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd fremmer samarbeidet mellom sokneråda og tek vare på deira interesser overfor kommunen. Kyrkjeleg fellesråd er arbeidsgjevar for dei kyrkjeleg tilsette i kommunen utanom soknepresten. I medhald av kyrkjelova 12 skal kommunestyret velje ein representant med vararepresentant til fellesrådet. Dei som blir valde må vere medlem av Den norske kyrkja. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel som kommunal representant i fellesrådet for sokneråda for valperioden Kommunestyret vel som vararepresentant for den kommunale representanten i fellesrådet for sokneråda for valperioden

28 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K1- Arkivnr.: 11/1281 VAL AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR TILLA OG OLES LEGAT OG GUDRUN HOVDES LEGAT FOR PERIODEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I legatstsyre LEGATVEDTEKTER Vedlagde dokument: Dokument nr. 1 Kommunestyret gjer vedtak. Legatet har som formål å fremje småbruksnæringa og kulturlivet i Hjartdal kommune. I følgje vedtektene skal det vere eit felles styre. Styret ha ein leier som er utpekt av familien Selstugu Hovde, dessutan skal ordføraren i Hjartdal, eit medlem av kulturstyret og eit medlem i landbruksnemnda vere med i styret, forutan styreformann i Hjartdal og Gransherad sparebank. Kommunestyre skal såleis velje ein representant frå utval for kultur og oppvekst og eit medlem for utval for næring og teknikk. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vel og som Hjartdal kommunen sine representantar til styret for Tilla og Oles legat og Gudrun Hovdes legat i valperioden

29 Kommunestyret /11 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1258 VAL AV KOMMUNAL KANDIDAT TIL VERNESTYRET FOR BRATTEFJELL-VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Naturmangfaldlova. Vedtekter for verneområdestyret for landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen i Telemark fylke. Valnemnda tilrår. Kommunestyret gjer vedtak. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde skal ha 5 medlemmar med personlege vararepresentantar. Kvar kommune i området (Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje) skal vera representert med ein medlem. I tillegg skal fylkeskommunen ha ein representant. Det er Miljøverndepartementet som oppnemner verneområdestyret etter innstilling frå kommunane. Medlemmane skal vera medlem av kommunestyret. Det skal innstillast ei kvinne og ein mann. Primært bør ordføraren vera representert. Oppnemningsperioden fylgjer valperioden for kommunevalet. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til vernestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde for valperioden er og

30 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1257 VAL AV KOMMUNALE KANDIDATAR TIL VILLREINNEMNDA FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: FOR nr 314 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Valnemnda tilrår. Kommunestyret gjer vedtak. Villreinen i alle villreinområde med areal i to eller fleire kommunar skal forvaltast av ei villreinnemnd. Villreinnemnda er ei statleg nemnd. Hjartdal kommune inngår i villreinnemnda for Brattefjell Vindeggen, Blefjell og Norefjell- Reinsjøfjell. Medlemmar og personlege varamedlemmar til villreinnemnda blir oppnemnt av Direktoratet for naturforvaltning etter forslag om ein kvinneleg og ein mannleg kandidat frå kvar kommune innafor verkeområdet til nemnda. Oppnemninga fylgjer valperioden for kommunevalet. Kandidatane bør fortrinnsvis sitje i det politiske utvalet med ansvar for viltforvaltninga i kommunen (dvs. Utval for næring og teknikk). RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til villreinnemnda for valperioden er og

31 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K1- Arkivnr.: 11/1222 VAL AV VALNEMND FOR PERIODEN Kommunestyret gjer vedtak. Hjartdal kommune har hatt tradisjon for å ha ei valnemnd. Valnemnda er ikkje ein lovpålagt nemnd. Valnemnda har vore identisk med formannskapet, men har vore definert som eit eige organ. Valnemnda har førebudd saker for formannskap og kommunestyre når det gjeld val av personar til ulike råd og utval. I slike saker legg aldri rådmannen fram tilråding om namn. Kommunestyret vedtok i sak 025/11 å vidareføre den politiske strukturen. Vurdering: Sjølv om kommunestyret har vedteke å vidareføre den politiske strukturen vil rådmannen tilrå at kommunestyret gjer ei vurdering av om valnemnda enten kan bli redusert til 3 medlemmar eller om valnemnda kan bli lagt ned. I det siste tilfellet kan oppgåvene valnemnda har utført bli lagt til formannskapet. I praksis vil einaste skilnad vere at organet som handsamar saka heiter noko anna. RÅDMANNEN TILRÅR: Alternativ A: Kommunestyret legg ned valnemnda og legg dei oppgåver valnemnda har hatt til formannskapet. Alternativ B: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer til valnemnda for valperioden : For (liste) (leiar) For (liste) (nestleiar) For (liste) 2. Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til valnemnda for valperioden :

32 For (liste) 1. vara For (liste) 2. vara Osb.

33 Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-062, K1- Arkivnr.: 11/1211 MØTEPLAN UTVAL HAUSTEN 2011 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I rådmannen MØTEPLAN HAUSTEN 2011 Vedlagde dokument: Forslag til revidert møteplan hausten Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 32. Kommunestyret gjer vedtak. Da kommunestyret handsama møteplan for 2011 gjekk det føre seg ei vurdering av framtidig politisk organisering. Det blei derfor ikkje lagt fram nokon tilråding eller gjort noko vedtak om møtedatoar for andre organ enn kommunestyre og formannskap. I juni vedtok kommunestyret å vidareføre den politiske organiseringa, med unntak av ei samanslåing av Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Eldrerådet. Møteplan for utvala må derfor bli vedteken nå. Det er kommunestyret eller organa sjølv som har heimel i kommunelova til å vedta møteplana. Vurdering: Rådmannen meiner det er fornuftig at kommunestyret gjer vedtak om ein samla møteplan slik at ein oppnår ein smidig og rask saksgang for dei sakene som skal handsamast av fleire politiske organ.

34 RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vedtek forslag til møteplan for hausten 2011 slik ho ligg føre.

35

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 KONSTITUERANDE MØTE

MØTEINNKALLING. Utval: Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 KONSTITUERANDE MØTE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 13.10.2011 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 KONSTITUERANDE MØTE Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

KOMMUNESTYRE Møteinnkalling

KOMMUNESTYRE Møteinnkalling KOMMUNESTYRE Møteinnkalling Møtedato: 29.10.2015 Møtestad: Solund Grendahus Møtetid: Kl. 13:30 Solund kommunestyre vert med dette kalle inn til konstituerande møte. Representantar med lovleg forfall eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 22.25 Saksnr til og frå: 085/15-110/15 Møtet blei styrt av: Ordfører Sven

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 18:10

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 18:10 Nissedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Innkalling. Solund kommune. Solund valstyre er med dette kalla inn til møte. Sakliste

Innkalling. Solund kommune. Solund valstyre er med dette kalla inn til møte. Sakliste Solund kommune Innkalling Utval: VALSTYRE Møtestad: Møterommet Dato: 29.05.2019 Tid: Kl. Etter møte i formannskapet Solund valstyre er med dette kalla inn til møte. Representantar med lovleg forfall eller

Detaljer

Val av fylkesutval for perioden

Val av fylkesutval for perioden Øk og Org avd Arkivnr: 2015/8173-5 Saksbehandlar: Beate Bergsholm Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkestinget 14.10.2015 Val av fylkesutval for perioden 2015-2019 Samandrag Det nyvalde fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

NYNORSK MAL FOR: Forholdet til kommunelov og vallov. Verkeområde. 1 Forholdet til kommunelova. 2 Forholdet til vallova.

NYNORSK MAL FOR: Forholdet til kommunelov og vallov. Verkeområde. 1 Forholdet til kommunelova. 2 Forholdet til vallova. NYNORSK MAL FOR: FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VAL AV ORDFØRAR I KOMMUNE FOR VALPERIODEN 2007 2011 Vedteken av kommunestyre den med heimel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. juni 1992 nr. 87.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

REGLEMENT FOR VALSTYRET

REGLEMENT FOR VALSTYRET REGLEMENT FOR VALSTYRET Vedteke av Fellesnemnda sak 18/2018, 20.09.2018 Innhald Kapittel 1 Rettsleg grunnlag, samansetting og val... 3 Kapittel 2 Valstyret sitt ansvar, oppgåver og delegering... 3 Kapittel

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST 1 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET...3 1. VAL OG SAMANSETTING......3 2. MØTEPLAN OG MØTEPRINSIPP... 3 3. ARBEIDSOPPGÅVER/MYNDE......3 4. SAKSHANDSAMINGSREGLAR......4

Detaljer

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017 For sakshandsaming i folkevalte organ gjeld reglane i kommunelova (KL) med følgjande utfyllande føresegner

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Røde Korshuset, Tuddal Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 05.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/6824-1 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: Kl. 18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 05.03.2012 Møtestad: kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Kommunestyret 01.10.2015 060/15 LOY Saksansvarleg: Liv Oddrun Ytrebø Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 15/499-1

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet FJALER KOMMUNE Reglement for formannskapet Vedteke av Fjaler kommunestyre 17.12.2012, sak 117/12 1. Samansetjing Formannskapet er samansett av 7 medlemer med varamedlemer. Kommunestyret vel sjølv medlemer

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS 16.02.2016 006/2016 Kommunestyret PS 24.02.2016 Val av høyringsform

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 14.12.2016 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 15:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING NYE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valstyret nye Volda kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Smia Dato: 04.04.2019 Tid: 14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret rådgiver Dagfinn Lunner Konstituerende møte i kommunestyret (innen utg. av oktober) Kommunelovens 17 - Sammenkalles av tjenestegjørende

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

MØTEINNKALLING. 51/15 15/739 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Godkjenning av val av det nye kommunestyret

MØTEINNKALLING. 51/15 15/739 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Godkjenning av val av det nye kommunestyret MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE MED EKSTRASAK Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 51/15 15/739

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærar

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærar SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: 30.06.2016 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 18.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd:

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: 1 Fellesnemnd for BLS kommunen Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: «Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Bekkjarvik gjestgiveri Møtedato: 09.10.2014 Møtetid: 10:00 Tilleggsinnkalling Kommunestyre Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret konstituerande møte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 04.10.2007 Tid: 15:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som

Detaljer

Side 2 av 16 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 006/16 13/783 Rådgjevande folkerøysting Godkjenni

Side 2 av 16 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 006/16 13/783 Rådgjevande folkerøysting Godkjenni SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: 23.06.2016 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Reglement for Kvam kontrollutval

Reglement for Kvam kontrollutval Reglement for Kvam kontrollutval 1 Innleiing Heradsstyret har det øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga, og kan krevja alle saker lagt fram for seg til orientering eller avgjerd. Heradsstyret kan

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110 Reglement for administrasjonsutvalet Vedteke av kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/110 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Arbeidsområde... 3 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt... 3 4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2011 Tid: 20:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: Det nyvalde kommunestyre vert kalla inn til konstituerande møte Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 06.10.2011 Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Side 1 av 8 MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP OG DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Innhald: 1. Val og samansetjing 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

utval for opplæring og helse, utval for miljø og samferdsel og utval for kultur, idrett og regional utvikling.

utval for opplæring og helse, utval for miljø og samferdsel og utval for kultur, idrett og regional utvikling. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8173-255 Saksbehandlar: Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 14.06.2016 Fylkestinget Nyval av utval for opplæring

Detaljer

7/19 19/ Valg av Formannskap for perioden /19 19/ Valg av kontrollutvalg for perioden

7/19 19/ Valg av Formannskap for perioden /19 19/ Valg av kontrollutvalg for perioden Møteinnkalling Valgkomitéen 2015-2019 Dato: 16.10.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen SAKSKART Side Saker til behandling 7/19 19/05755-4 Valg av Formannskap for perioden 2019-2023 2 8/19 19/05755-5

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 16.12.2013 Kl. 10.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Rundskriv Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-12/15 15/2262-1 29.06.2015 Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. INNLEIING Kommunar og fylkeskommunar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 17.10.2011 Møtetid: Kl. 16:00 17.00 Møtestad: Konstituerande møte Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 074/11-080/11 Forfall meldt frå følgjande medl.

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Dok. ref. 16/591-2/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Reglementet gjeld for folkevalde organ så langt kommunestyret ikkje har vedteke

Detaljer

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 18.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 18. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/7050-3 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: 18:00 18.50 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1.

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1. SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Jfr. kommunelova 39 nr.1. INNHALD A. Felles møtereglement for folkevalde organ...3 B. Dialog som arbeidsform...7 C. Møtereglement for Skodje kommunestyre...8

Detaljer