Møteinnkalling for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Kommunestyret"

Transkript

1 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Sven Tore Løkslid ordførar

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 085/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 086/15 KOMMUNESTYREVALET GODKJENNING 087/15 VAL AV FORMANNSKAP /15 VAL AV ORDFØRAR VALPERIODEN /15 VAL AV VARAORDFØRAR VALPERIODEN /15 VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN /15 VAL AV PARTSAMANSETT UTVAL FOR VALPERIODEN /15 VAL AV FONDSSTYRE FOR PERIODEN /15 VAL AV VALSTYRE FOR PERIODEN /15 VAL TIL KS 095/15 VAL AV REPRESENTANTAR TIL KONGSBERGREGIONEN FOR PERIODEN /15 VAL AV UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING FOR PERIODEN /15 VAL AV UTVAL FOR LEVEKÅR OG KULTUR FOR VALPERIODEN /15 VAL AV SAKKUNNIG NEMND - TAKSERING AV EIGEDOMSSKATTEPLIKTIGE EIGEDOMAR I HJARTDAL KOMMUNE FOR VALPERIODEN /15 VAL AV SAKKUNNIG KLAGENEMND - TAKSERING AV EIGEDOMSSKATTEPLIKTIGE EIGEDOMAR I HJARTDAL KOMMUNE FOR VALPERIODEN /15 VAL AV VARAREPRESENTANTAR TIL INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) PERIODEN /15 VAL AV KOMMUNAL KANDIDAT TIL VERNESTYRET FOR BRATTEFJELL-VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FOR VALPERIODEN /15 VAL AV KOMMUNALE KANDIDATAR TIL VILLREINNEMNDA FOR PERIODEN /15 VAL AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR TILLA OG OLES LEGAT OG GUDRUN HOVDES LEGAT FOR PERIODEN /15 VAL AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KYRKJELEG FELLESRÅD I PERIODEN /15 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN MØLLA PERIODEN /15 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTINGA BONDAL BYGDETUN PERIODEN /15 VAL AV KOMMNAL REPRESENTANT TIL STYRET FOR

3 FRIVILLIGSENTRALEN PERIODEN /15 VAL AV KOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL FORSTANDERSKAPET I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK 109/15 VAL AV MOT-LEIAR FOR PERIODEN /15 VAL AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN

4 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1379 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka blir godkjent slik ho ligg føre.

5 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-014, K2- Arkivnr.: 15/1068 KOMMUNESTYREVALET GODKJENNING Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Valstyret Hjartdal kommune VALPROTOKOLL FOR VALSTYRET - KOMMUNESTYREVALGET U Valde representantar og vararepresentantar KOMMUNESTYRET MEDLEMMER OG VARAREPRESENTANTAR Vedlagde dokument: Dokument nr. 3 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Vallova Saksgang: Kommunestyret vedtek Bakgrunn for saka: Kommunestyrevalet for perioden blei gjennomført 14. september Valoppteljinga blei gjennomført under tilsyn av valstyret. Valoppgjeret er gjort i tråd med vallova si Valstyret sin protokoll blei ferdigstilt og underskriven av valstyret sin representantar Det er ikkje kome inn klager på valet. Valde representantar og vararepresentantar er informert om resultatet og vilkår for å søke fritak gjennom brev utsendt Det er ingen av dei valde representantane eller vararepresentantane som har søkt om fritak innan fristen.

6 Vurdering: Protokollen frå valstyret viser eit avvik knytt til fire stemmesetlar. To av avvika er knytt til førehandsstemmer som er registrert som feil kategori førehandsstemmer. Dette har berre tyding for valstatistikken. Ei stemme ble avgitt av person busett i annan kommune. Denne stemmegivinga skulle vore forkasta før stemmesetelen blei lagt i urna. I tillegg er det ei stemmesetel meir enn kryss i manntalet. Årsaka til dette er ukjent. Valstyret blei orientert om avvika både under valopptellinga og i samband med underskriving av valstyret sin protokoll. Avvika har ikkje hatt tyding for mandatfordelinga mellom partia. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret godkjenner valoppgjeret for kommunestyrevalet i Hjartdal for perioden

7 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-014, K2- Arkivnr.: 15/1069 VAL AV FORMANNSKAP Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Kmd.dep RUNDSKRIV - VAL AV FORM.SKAP/FYLKESVAL, ORDFØRAR/FYLKESORDFØRAR, VARAORDFØRAR M.M 3 U Partileiarane VALPROSEDYRE FOR VAL AV FORMANNSKAP MM Vedlegg: Dokument nr 2 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak Bakgrunn for saka: Val av formannskap skal skje i konstituerande møte innan utgangen av oktober i valåret. Formannskapet må ha minimum 5 medlemmer. Det er berre faste medlemmar i kommunestyret som er valbare til formannskapet. Personar som har vore fast medlem av formannskapet heile føregåande periode kan krevje seg fritatt. Det same gjeld personar som er medlem av eit anna parti enn det partiet som har kome med forslag om kandidaten. Kommunelova pålegg det partiet eller den grupperinga som set fram listeforslag å innhente samtykke frå kandidatar som kan krevje seg fritatt frå val. Val av formannskap kan enten skje som avtaleval eller som forholdstalsval. Avtaleval føreset at alle kommunestyrerepresentantane er samd i at valet blir gjennomført på denne måten. Partia må da i forkant av valet av formannskap kome fram til eit felles listeforslag (tilråding) til medlemmar og vararepresentantar i formannskapet. Tilrådinga må bli samrøytes

8 vedteken. Partileiarane blei informert om dette i brev datert og bedne om å gi tilbakemelding innan Ingen av partia har gitt tilbakemelding om kva for type val dei ønskjer. I og med at det er tilstrekkjeleg at ein representant krev det, legg rådmannen derfor opp til at valet blir gjennomført som forholdstalsval. Det vil likevel vere mogeleg å gjennomføre valet som avtaleval om partia/representantane er samd om det. Partia eller grupperingar av parti kan leggje fram listeforslag. Listeforslaget bør ha ei overskrift som viser kva for parti/gruppering som står bak lista. Lista kan innehalde dobbelt så mange ulike namn som det skal veljast medlemmer til organet. Formannskapet i Hjartdal har tradisjonelt hatt 5 medlemmar. Namnelista skal vere i tråd med kommunelova sin reglar om kjønnsmessig representasjon. Listeforslaget skal innehalde minst ei underskrift. Vedkomande som skriv under må vere vald inn i kommunestyret. Ved forholdstalsval skal valet vere skriftleg ved bruk av stemmesetlar (=dei framlagte listeforslaga). Det er høve til å stemme blankt. Ein kan gjere følgjande endringar på stemmesetelen: Stryke kandidatnamn Endre rekkjefølgja på kandidatane Det er ikkje høve til å føre opp kandidatar frå andre lister eller å føre opp namn som ikkje står på lista. Mandatfordelinga går føre seg ved bruk av d Hondt si metode (=stemmetala for kvar liste dividerast med 1,2, 3, 4 og 5). Representantplassane blir deretter fordelt til dei listene som har dei største kvotientane. Når det er avgjort kor mange representantplassar ei liste vil få, skal ein foreta ei ny oppteljing for kandidatane på lista. Kravet til kjønnsmessig representasjon må vere oppfylt. Så langt det er mogeleg skal kvar liste bli tildelt dobbelt så mange vararepresentantar som ho får medlemmar, med tillegg av to 2 -. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Formannskapet i Hjartdal består av 5 medlemmar. Mandata fordelar seg slik: - Liste / mandatar - Liste / mandatar - Liste / mandatar - Liste/ mandatar 2. Kommunestyret har vald følgjande personar som faste medlemmar i formannskapet for valperioden : - For (liste): - For (liste): - For (liste): - For (liste): - For (liste): 3. Kommunestyret har vald følgjande personar som vararepresentantar i nummerert rekkjefølgje til formannskapet for valperioden : - For (liste) 1. vara: - For (liste) 2. vara: - For (liste) 3. vara: Osb.

9

10 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-014 Arkivnr.: 15/1070 VAL AV ORDFØRAR VALPERIODEN Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I RUNDSKRIV - VAL AV FORM.SKAP/FYLKESVAL, ORDFØRAR/FYLKESORDFØRAR, VARAORDFØRAR M.M Vedlegg: Dokument nr 2 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 9 og 38 Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Kommunestyret vel sjølv ordførar i konstituerande møte. Ordførar skal veljast for heile valperioden. Det er ikkje tillete at to kandidatar deler på vervet med ein toårsperiode kvar. Dei faste medlemmane i formannskapet er valbare som ordførar. Vararepresentantar i formannskapet er ikkje valbare. Den som har vore ordførar dei siste fire åra kan nekte val til det same vervet. Krav om fritak må setjast fram før valet blir halde. Den som veljast etter berre ei valomgang, må ha fått fleirtal, det vil seie meir enn 50% av stemmene i første runde. Blanke stemmer skal òg reknast med når ein skal avgjere om fleirtalskravet er oppfylt.

11 Dersom ingen oppnår 50% i første oppteljing, må det haldast ny valomgang i same møte (=konstituerande møte). Alle kandidatar, også dei som ikkje fekk nokon stemmer ved den første valomgangen, er med i den nye valomgangen. Ved andre gangs stemming er den vald som får enkelt fleirtal, det vil seie flest stemmer. Dersom eit medlem krev det skal det gjennomførast skriftleg val. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel som ordførar for perioden

12 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-014 Arkivnr.: 15/1334 VAL AV VARAORDFØRAR VALPERIODEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I RUNDSKRIV - VAL AV FORM.SKAP/FYLKESVAL, ORDFØRAR/FYLKESORDFØRAR, VARAORDFØRAR M.M Vedlagde dokument: Dokument nr. 2 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 9 og 38. Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Kommunestyret vel sjølv varaordførar i konstituerande møte. Varaordførar skal veljast for heile valperioden. Det er ikkje tillete at to kandidatar deler på vervet med ein toårsperiode kvar. Dei faste medlemmane i formannskapet er valbare som varaordførar. Vararepresentantar i formannskapet er ikkje valbare. Den som har vore varaordførar dei siste fire åra kan nekte val til det same vervet. Krav om fritak må setjast fram før valet blir halde. Den som veljast etter berre ei valomgang, må ha fått fleirtal, det vil seie meir enn 50% av stemmene i første runde. Blanke stemmer skal òg reknast med når ein skal avgjere om fleirtalskravet er oppfylt.

13 Dersom ingen oppnår 50% i første oppteljing, må det haldast ny valomgang i same møte (=konstituerande møte). Alle kandidatar, også dei som ikkje fekk nokon stemmer ved den første valomgang, er med i den nye valomgangen. Ved andre gangs avstemming er den vald som får enkelt fleirtal, det vil seie flest røyster. Dersom eit medlem krev det skal det gjennomførast skriftleg val. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vel som varaordførar for perioden

14 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1072 VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 I Temark Telemark og Agder Kontrollutvalgssekret æriat 3 U Temark Agder og Telemark kontrollutvalgssekret æriat IKS 2 I Kommunal- og moderniseringsdepart ementet VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG OG FOLKEVALGTOPPLÆRING 2015 VEDK. KONTROLLUTVAL RUNDSKRIV - VAL AV FORM.SKAP/FYLKESVAL, ORDFØRAR/FYLKESORDFØRAR, VARAORDFØRAR M.M Vedlegg: Dokument 2 og 4 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova Forskrift om kontrollutval KRD-rapport "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane" Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak Bakgrunn for saka: Etter kommunelova 77 nr 1 vel kommunestyret sjølv eit kontrollutval som på vegne av kommunestyret har det løpande tilsynet med forvaltninga i kommunen. Utvalet sine oppgåver er nærmare omhandla i forskrift om kontrollutval. Lovkravet er at det skal vere minimum 3 medlemmar i kontrollutvalet. Minst eit av medlemma i kontrollutvalet skal vere medlem av kommunestyret. Det er ikkje noko krav at det er leiaren i

15 kontrollutvalet som sit i kommunestyret. Kontrollutvalet i Hjartdal hadde 5 medlemmer i førre periode. Kontrollutvalet skal veljast i konstituerande møte, etter val av formannskap og ordførar/varaordførar, men før val av andre politiske organ. Kontrollutvalet er likestilt med andre folkevalde utval og kravet til kjønnsrepresentasjon må vere oppfylt. Kommunelova slår fast kven som ikkje kan veljast inn i kontrollutvalet: Utelukket frå val er ordfører, ( ), varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap ( ), medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet ( ) og ansatte i kommunen ( ). Kommunelova gjev ingen retningsliner for kva politisk samansetning kontrollutvalet skal ha. Som regel skjer valet på grunnlag av framlegg til medlemmar og vararepresentantar som partigruppene er blitt samde om (avtaleval). Det er ikkje noko lovkrav om at opposisjonen skal ha leiaren i kontrollutvalet. Mange kommunar har ein slik regel i kommunalt reglement. Hjartdal kommune har ikkje det. Vurdering: Lova seier ikkje noko om kor mange vararepresentantar kontrollutvalet skal ha. Vararepresentantane kan vere personlege, partivise eller i numerisk rekkjefølgje. I kontrollutvalsboka (=Rettleiar utgitt Kommunal- og regionaldepartementet) blir det oppmoda til numerisk rekkjefølgje uavhengig av partitilknyting. Grunngjevinga for dette er at kontrollutvalet er eit organ som skal drive kontroll og tilsyn og ikkje partipolitikk. Da er kontinuitet viktigare enn partitilknyting. Kontrollutvalet i Hjartdal hadde vararepresentantar i numerisk rekkjefølgje i førre periode. Rådmannen vil derfor tilrå at kommunestyret vel 5 faste medlemmar og 3 vararepresentantar i numerisk rekkjefølgje. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer til kontrollutvalet for valperioden : Medlem Medlem Medlem Kommunestyret vel føljande vararepresentantar i numerisk rekkjefølgje til kontrollutvalet for valperioden vara 2. vara 3. vara 2. Kommunestyret vel som leiar av kontrollutvalet for valperioden Kommunestyret vel som nestleiar av kontrollutvalet for valperioden

16

17 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1073 VAL AV PARTSAMANSETT UTVAL FOR VALPERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 25 Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak Bakgrunn for saka: I medhald av kommunelova 25 skal kommunen ha eit partssamansett utval for handsaming av saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Det partsamansette utvalet skal ha medlemmar frå kommunen og frå dei tilsette. Dei tilsette sine representantar blir vald av og bland dei tilsette for 2 år om gangen. Fleirtalet i utvalet skal bestå av representantar frå kommunen. Kommunestyret vel sjølv kommunen sine representantar. Utvalets leiar og nestleiar skal veljast blant kommunen sine representantar i utvalet. I Hjartdal har namnet på det partsamansette utval vore administrasjonsutvalet. Rådmannen tilrår at det endrar namn til partsamansett utval. Det partsamansett utvalet i Hjartdal har bestått av 5 kommunale representantar og 2 representantar frå dei tilsette. Dei kommunale representantane har vore identiske med representantane i formannskapet. Det er mogeleg å redusere talet på arbeidsgjevarrepresentantar til 3. Vurdering: Rådmannen meiner at ordninga med at formannskapet sine medlemmer utgjer arbeidsgjevarrepresentantane i det partsamansette utvalet fungerar bra. Møta i det partsamansette utvalet har vore lagt samtidig med møta i formannskapet.

18 RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel formannskapet sin medlemmer som arbeidsgjevarrepresentantar til partsamansett utval i perioden Kommunestyret vel ordførar som leiar av partsamansett utval i perioden Kommunestyret vel varaordførar som nestleiar av partsamansett utval i perioden Kommunestyret vel vararepresentantane til formannskapet som vararepresentantar til partsamansett utval i perioden

19 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1362 VAL AV FONDSSTYRE FOR PERIODEN Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Hjartdal kommune har tre fond knytt til nærings- og samfunnsutvikling. I vedtektene går det fram at fondet sine midlar blir forvalta av eit fondsstyre. Det må derfor veljast eit fondsstyre for valperioden Fondsstyret har tradisjon for å vere identisk med formannskapet. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel føljande medlemmer til fondsstyret for valperioden : 2. Kommunestyret vel som leiar av fondsstyret for perioden Kommunestyret vel som nestleiar i fondsstyret for perioden Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til fondsstyret for perioden :

20 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1323 VAL AV VALSTYRE FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Vallova. Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I følgje vallova 4-1 skal det i kvar kommune vere eit valstyre som blir vald av kommunestyret sjølv. Vurdering: Det har vore tradisjon for at det er formannskapet sine medlemmar som utgjer valstyret. Valstyret må likevel formelt sett veljast av kommunestyret. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande personar til valstyre for perioden : 2. Kommunestyret vel som leiar av valstyret for perioden Kommunestyret vel som nestleiar av valstyret for perioden Kommunestyret vel følgjande personar som vararepresentantar til valstyret for perioden : For (parti) For (parti) For (parti) osb.

21

22 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult VAL TIL KS Dokument i saka: Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1108 Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I KS VALG TIL KS 2 I KS VALG TIL KS 4 I KS BTV VEDRØRENDE VALG TIL KS TELEMARK Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Vedtekter for KS Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak Bakgrunn for saka: I medhald av KS sine vedtekter skal val til KS sine organ skje i det konstituerande kommunestyremøtet. Kommunestyret skal velje representant og vararepresentantar til KS fylkesmøte. Kommunar med inntil 5000 innbyggjarar skal velje ein representant. Kommunen sin representant skal veljast blant dei faste representantane i kommunestyret. Det går fram av brevet frå KS at ordføraren bør vere blant representantane. Det går fram av brevet frå KSat det bør veljast like mange vararepresentantar som representantar samt to ekstra. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel som representant til KS fylkesmøte. 2. Kommunestyret vel som 1. vararepresentant til KS fylkesmøte. 3. Kommunestyret vel som 2. vararepresentant til KS fylkesmøte. 4. Kommunestyret vel som 3. vararepresentant til KS fylkesmøte.

23

24 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1109 VAL AV REPRESENTANTAR TIL KONGSBERGREGIONEN FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Vedtekter for Kongsbergregionen Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Hjartdal kommune er medlem av Kongsbergregionen. Det øvste organet i Kongsbergregionen er representantskapet. Vedtektene slår fast at representantskapet består av formannskapa i alle medlemskommunane. Ordførarane utgjør i medhald av vedtektene regionrådet. I regionrådet er det varaordførar eller den kommunen vel som er vararepresentant. Kommunestyret må derfor velje vararepresentant til regionrådet. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vel som vararepresentant til regionrådet i Kongsbergregionen for valperioden

25 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1074 VAL AV UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING FOR PERIODEN Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I RUNDSKRIV - VAL AV FORM.SKAP/FYLKESVAL, ORDFØRAR/FYLKESORDFØRAR, VARAORDFØRAR M.M Vedlegg: Dokument nr 2 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Med unntak av lovbestemte nemnder er det kommunestyret som fastsett kva for nemnder det skal vere i kommunen. Rådmannen legg fram saka i tråd med politisk organisering i førre periode. Kommunelova fastsett at val av nemnder bør skje i det konstituerande kommunestyremøtet. Valperioden for nemnder er det same som for kommunestyret. For å vere valbar, og pliktig til å ta imot val, til ei nemnd, er alle som oppfyller følgjande vilkår: Har røysterett ved val til kommunestyre Er folkeregistrert i kommunen på det tidspunkt valet av nemnda skjer Ikkje er utelukka eller fritatt. Kommunestyret fastsett medlemstalet i nemndene og vel medlemmar, vararepresentantar, leiar og nestleiar. I førre periode var det 7 medlemmer i utvalet.

26 Kommunelova fastsett at val av medlemmar til folkevalde organ går føre seg som forholdstalsval dersom minst ein medlem av den veljande forsamlinga krev det. Viss ikkje, haldast valet som avtaleval. Reglane for avtaleval og forholdstalsval kjem fram i saksframlegget for val av formannskap, samt vedlagte rundskriv frå kommunaldepartementet. Vurdering: Ved val av medlemmar og vararepresentantar tilrår rådmannen at partia finn fram til kandidatar som ikkje har for nær tilknyting til nemnda sitt ansvarsområde. Dette for å unngå inhabilitet eller dobbeltroller. Talet på varerepresentantar bør vere like mange som talet på faste medlemmer frå kvart parti - med eit tillegg på to representantar. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for plan og utvikling for valperioden : Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: 2. Kommunestyret vel frå som leiar av utval for plan og utvikling for valperioden Kommunestyret vel frå som nestleiar av utval for plan og utvikling for valperioden Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for plan og utvikling for valperioden : For (parti) Namn For (parti) Namn For (parti) Namn For (parti) Namn

27 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1075 VAL AV UTVAL FOR LEVEKÅR OG KULTUR FOR VALPERIODEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I RUNDSKRIV - VAL AV FORM.SKAP/FYLKESVAL, ORDFØRAR/FYLKESORDFØRAR, VARAORDFØRAR M.M Vedlegg: Dokument nr 2 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Med unntak av lovbestemte nemnder er det kommunestyret som fastsett kva for nemnder det skal vere i kommunen. Rådmannen legg fram saka i tråd med politisk organisering i førre periode. Kommunelova fastsett at val av nemnder bør skje i det konstituerande kommunestyremøtet. Valperioden for nemnder er det same som for kommunestyret. For å vere valbar, og pliktig til å ta imot val, til ei nemnd, er alle som oppfyller følgjande vilkår: Har røysterett ved val til kommunestyre Er folkeregistrert i kommunen på det tidspunkt valet av nemnda skjer Ikkje er utelukka eller fritatt. Kommunestyret fastsett medlemstalet i nemndene og vel medlemmar, vararepresentantar, leiar og nestleiar. I førre periode var det 7 medlemmer i utvalet.

28 Kommunelova fastsett at val av medlemmar til folkevalde organ går føre seg som forholdstalsval dersom minst ein medlem av den veljande forsamlinga krev det. Viss ikkje, haldast valet som avtaleval. Reglane for avtaleval og forholdstalsval kjem fram i saksframlegget for val av formannskap, samt vedlagte rundskriv frå Kommunaldepartementet. Vurdering: Ved val av medlemmar og vararepresentantar tilrår rådmannen at partia finn fram til kandidatar som ikkje har for nær tilknyting til nemnda sitt ansvarsområde. Dette for å unngå inhabilitet eller dobbeltroller. Talet på varerepresentantar bør vere like mange som talet på faste medlemmer frå kvart parti - med eit tillegg på to representantar. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for levekår og kultur for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti: d. Namn: Parti: e. Namn: Parti: f. Namn: Parti: g. Namn: Parti: 2. Kommunestyret vel frå som leiar av utval for levekår og kultur for valperioden Kommunestyret vel frå som nestleiar av utval for levekår og kultur for valperioden Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for levekår og kultur for valperioden : a. For (parti) Namn b. For (parti) Namn c. For (parti) Namn d. For (parti) Namn

29 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet RE Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Anne E. Bamle Arkiv: K1-232, K2- Arkivnr.: 15/1106 VAL AV SAKKUNNIG NEMND - TAKSERING AV EIGEDOMSSKATTEPLIKTIGE EIGEDOMAR I HJARTDAL KOMMUNE FOR VALPERIODEN Dokument i saka: Ingen Vedlagde dokument: Vedtekter for eigedomsskattetakst for Hjartdal kommune gjeldande frå Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV Lov om skatt på formue og inntekt (skatteloven sktl) LOV Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Saksgang: Formannskapet tilrår Kommunestyret gjer vedtak Bakgrunn for saka: Gjeldande vedtekter for eigedomsskattetakst i kommune seier i punkt 1.3 at: Representantane i sakkunnig nemnd og sakkunnig klagenemnd blir oppnemnd av kommunestyret. Dei som er pliktige til å ta imot val til kommunestyret, er valbare og pliktige til å ta imot val til dei sakkunnige nemndene. Dette gjeld ikkje faste representantar i formannskapet, jf. esktl. 21. Valperioden følgjer kommunevalperioden. Vurdering: Kommunestyret oppnemner 3 representantar og 3 vararepresentantar til sakkunnig nemnd, jamfør vedtektene punkt 1.1, 2. avsnitt: Den sakkunnige nemnda skal ha tre representantar beståande av ein leiar, ein nestleiar og eitt medlem. I tillegg skal det veljast tre vararepresentantar.

30 RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande 3 medlemmar til sakkunnig nemnd for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti: 2. Kommunestyret vel frå som leiar av sakkunnig nemnd for valperioden Kommunestyret vel frå som nestleiar av sakkunnig nemnd for valperioden Kommunestyret vel følgjande 3 vararepresentantar i nummerisk rekkefølgje til sakkunnig nemnd for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti:

31 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet RE Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Anne E. Bamle Arkiv: K1-232, K2- Arkivnr.: 15/1107 VAL AV SAKKUNNIG KLAGENEMND - TAKSERING AV EIGEDOMSSKATTEPLIKTIGE EIGEDOMAR I HJARTDAL KOMMUNE FOR VALPERIODEN Dokument i saka: Vedlagde dokument: Vedtekter for eigedomsskattetakst for Hjartdal kommune gjeldande frå Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven sktl) LOV nr. 29: Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) esktl Saksgang: Formannskapet tilrår Kommunestyret gjer vedtak Bakgrunn for saka: Gjeldande vedtekter for eigedomsskattetakst i kommune seier i punkt 1.3 at: Representantane i sakkunnig nemnd og sakkunnig klagenemnd blir oppnemnd av kommunestyret. Dei som er pliktige til å ta imot val til kommunestyret, er valbare og pliktige til å ta imot val til dei sakkunnige nemndene. Dette gjeld ikkje faste representantar i formannskapet, jf. esktl. 21. Valperioden følgjer kommunevalperioden. Vurdering: Kommunestyret oppnemner 5 representantar og 5 vararepresentantar til sakkunnig klagenemnd, jamfør vedtektene punkt 1.2, 2. avsnitt: Den sakkunnige klagenemnda skal bestå av fem representantar, beståande av ein leiar, ein nestleiar og tre medlemmer. I tillegg skal det veljast fem vararepresentantar.

32 RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel følgjande 5 medlemmar til sakkunnig klagenemnd for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti: d. Namn: Parti: e. Namn: Parti: 2. Kommunestyret vel frå som leiar av sakkunnig klagenemnd for valperioden Kommunestyret vel frå som nestleiar av sakkunnig klagenemnd for valperioden Kommunestyret vel følgjande 5 vararepresentantar i nummerisk rekkefølgje til sakkunnig klagenemnd for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti: d. Namn: Parti: e. Namn: Parti:

33 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1330 VAL AV VARAREPRESENTANTAR TIL INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) PERIODEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Agder og Telemark kontrollutvalgssekret ariat IKS VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG OG FOLKEVALGTOPPLÆRING Vedlagde dokument: Dokument nr 2 Hjartdal kommune sin eigarskapsmelding. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Aksjelova Lov om interkommunale selskap Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Kommunen har eigarinteresser i ei rekkje selskap og samanslutningar. Gjennom kommunen sitt delegeringsreglement er det vedteke at ordføraren er Hjartdal kommune sin eigarrepresentant på generalforsamling, representantskapsmøte og årsmøte i selskap, samanslutningar ol. der kommunen er (med)eigar. Kommunen sitt syn som eigar skal vere forankra i kommunestyre i forkant. Det føljer naturleg at varaordførar er vararepresentant for ordførar ved denne sitt forfall, sjølv om det formelt sett ikkje er vedteke.

34 I nokre situasjonar vil verken ordførar eller varaordførar kunne møte, t.d viss generalforsamling eller liknande blir lagt til same dag som formannskap eller kommunestyre. Det kan i slike tilfelle vere nødvendig med ein tredje person for at kommunen skal vere representert. I dei fleste tilfelle kan ordføraren gi fullmakt til ein annan person å møte som eigarrepresentant. I interkommunale selskap (IKS) er det ikkje lovleg å møte med fullmakt. Vararepresentanten må vere vald av kommunestyret. Hjartdal kommune er medeigar i følgjande interkommunale selskap: - IKA Kongsberg IKS (interkommunalt arkiv) - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS - Telemark kommunerevisjon IKS Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat foreslå at leiar i kontrollutvalet blir vald. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommunestyre vel som 1. vara og som 2. vara til representantskapet i IKA Kongsberg IKS. 2. Hjartdal kommunestyre vel som 1. vara og som 2. vara til representantskapet i Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat IKS. 3. Hjartdal kommunestyre vel som 1. vara og som 2. vara til representantskapet i Telemark kommunerevisjon IKS.

35 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1111 VAL AV KOMMUNAL KANDIDAT TIL VERNESTYRET FOR BRATTEFJELL-VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FOR VALPERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Naturmangfaldlova. Vedtekter for verneområdestyret for landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen i Telemark fylke. Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde skal ha 5 medlemmar med personlege vararepresentantar. Kvar kommune i området (Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje) skal vera representert med ein medlem. I tillegg skal fylkeskommunen ha ein representant. Det er Miljøverndepartementet som oppnemner verneområdestyret etter innstilling frå kommunane. Medlemmane skal vera medlem av kommunestyret. Det skal innstillast ei kvinne og ein mann. Oppnemningsperioden fylgjer valperioden for kommunevalet. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til vernestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde for valperioden er og

36 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1321 VAL AV KOMMUNALE KANDIDATAR TIL VILLREINNEMNDA FOR PERIODEN Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: FOR nr. 314 : Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Villreinen i alle villreinområde med areal i to eller fleire kommunar skal forvaltast av ei villreinnemnd. Villreinnemnda er ei statleg nemnd. Hjartdal kommune inngår i villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. Medlemmer og personlege varamedlemmer til villreinnemnda blir oppnemnt av Direktoratet for naturforvaltning etter forslag om ein kvinneleg og ein mannleg kandidat frå kvar kommune innafor verkeområdet til nemnda. Oppnemninga fylgjer valperioden for kommunevalet. Kandidtatane bør fortrinnsvis sitje i det politiske utvalet med ansvar for viltforvaltninga i kommunen. (dvs. Utval for plan og utvikling). RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til villreinnemnda for valperioden og

37 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1320 VAL AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR TILLA OG OLES LEGAT OG GUDRUN HOVDES LEGAT FOR PERIODEN Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Legatstyret LEGATVEDTEKTER Vedlagde dokument: Dokument nr. 2 Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Legatet har som formål å fremje småbruksnæringa og kulturlivet i Hjartdal kommune. I følgje vedtektene skal det vere eit felles styre. Styret ha ein leier som er utpekt av familien Selstugu Hovde, dessutan skal ordføraren i Hjartdal, eit medlem av kulturstyret og eit medlem i landbruksnemnda vere med i styret, forutan styreformann i Hjartdal og Gransherad sparebank. Den politiske organiseringa i Hjartdal kommune er endra etter at vedtektene er utforma. Oppgåvene til det tidlegare kulturstyret ligg i dag til utval for levekår og kultur, medan oppgåveeve til landbruksnemnda er lagt til utval for plan og utvikling. Kommunestyre skal såleis velje ein representant frå utval for levekår og kultur og eit medlem for utval for plan og utvikling til legatstyret. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vel frå utval for levekår og kultur og frå utval for plan og utvikling som Hjartdal kommunen sine representantar til styret for Tilla og Oles legat og Gudrun Hovdes legat i valperioden

38

39 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K2- Arkivnr.: 15/1110 VAL AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KYRKJELEG FELLESRÅD I PERIODEN Dokument i saka: Ingen Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kyrkjelova 5,6 og 12 Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Kyrkjelova definerar kva for kyrkjelege organ det skal vere i soknet. Fram til nå har det vore tre sokn i Hjartdal kommune. Da skal det vere eit felles organ for sokna - kyrkjeleg fellesråd. Frå er dei tre sokna i Hjartdal kommune slått samen til eit sokn. Når det berre er eit sokn så er kyrkjeleg fellesråd identisk med soknerådet - med tillegg av ein kommunal representant. Hjartdal kommunestyre skal i tråd med kyrkjelova velje ein representant med vararepresentant til kyrkjeleg fellesråd. Kyrkjeleg fellesråd har ansvar for dei administrative og økonomiske oppgåvene i soknet, og utarbeider mål og planar for den kyrkjelege verksemda i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd tek vare på soknet sine interesser overfor kommunen. Kyrkjeleg fellesråd er arbeidsgjevar for dei kyrkjeleg tilsette i kommunen utanom soknepresten. Dei som blir valde må vere medlem av Den norske kyrkja. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel som kommunal representant i kyrkjeleg fellesråd for valperioden

40 2. Kommunestyret vel som vararepresentant for den kommunale representanten i kyrkjeleg fellesråd for valperioden

41 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1326 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN MØLLA PERIODEN Dokument i saka: Ingen. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Vedtektene for Stiftelsen Mølla - ny bruk. Saksgang: Kommunestyret vedtek Bakgrunn for saka: Stiftinga "Mølla - ny bruk" har som føremål å skape ny aktivitet i Heddal Mølle ved Omnesfossen. I følgje vedtektene skal styret for stiftinga bestå av 3 personar, der Hjartdal Historielag oppnemner 2 og Hjartdal kommune 1 med varaperson. I følgje vedtektene veljast styremedlemmene for 2 år av gongen. Styresamansetnaden er i dag slik: Oppnemnd av Hjartdal Historielag for perioden : Geir Hagen, Frøydis Hagene Skoje. Oppnemnd av Hjartdal kommunestyre for perioden : Trine Lise Kahrs (vara: Olav Listul) Hjartdal kommune må difor oppnemne medlem/varamedlem i stiftingsstyret for perioden RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vel som styremedlem i stiftinga "Mølla - ny bruk" for perioden Kommunestyret vel som varaperson til styret i stiftinga "Mølla - ny bruk" for perioden

42

43 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1328 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTINGA BONDAL BYGDETUN PERIODEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Stiftelsen Bondal Bygdetun VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BONDAL BYGDETUN Vedlagde dokument: Vedtekter for stiftelsen "Bondal Bygdetun" Saksgang Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Øystein Bondal har oppretta eit legat. Midlane til legatet omfattar mellom anna eigedomen "Bondal bygdetun" og innbo og utstyr i hovudbygning og smie. Legatet har som føremål å sikre og vidareutvikle den historiske samlinga i Bondal for ettertida. Legatet skal ha eit styre på 5 medlemmer, ein av desse skal vere frå Hjartdal kommune, jf. vedlagte dokument. Kommunen bør vere representert med ein sentral folkevald med interesse for saksområdet. Formannskapet bør også velje varaperson. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vel som medlem i styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden Kommunestyret vel som vararepresentant til styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden

44

45 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1333 VAL AV KOMMNAL REPRESENTANT TIL STYRET FOR FRIVILLIGSENTRALEN PERIODEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Ordfører og Styreleder PARTNERSKAPSAVTALE MLM FRIBILLIGSENTRALEN OG HJARTDAL KOMMUNE Vedlagde dokument: Partnarskapsavtale mellom Hjartdal kommune og Frivilligsentralen. Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Formannskapet vedtok den (sak 043/15) ein partnarskapsavtale med Frivilligsentralen. I partnarskapsavtale går det fram at kommunen skal delta i utvikling av Frivilligsentralen til dømes gjennom styrerepresentasjon. Kommunen har vore representert i styret sidan siste årsmøte. Det var ikkje hensiktsmessig å velje ein politisk representant heilt på slutten av ein valperiode. Administrasjonen har derfor representert Hjartdal kommune i styret i denne perioden. Administrasjonen vil, uavhengig av kommunal styrerepresentasjon, vere ein samarbeidspartnar opp mot Frivilligsentralen. For å unngå uheldige rollekonflikt og inhabilitet så er det ønskjeleg at administrasjonen ikkje sit i styret for Frivilligsentralen. Rådmannen tilrår at det blir vald ein politisk representant til styret for Frivilligsentralen. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vel som Hjartdal kommune sin representant i styret for Frivilligsentralen for perioden

46

47 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet RE Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1325 VAL AV KOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL FORSTANDERSKAPET I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK Saksgang: Formannskapet tilrår. Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I medhald av vedtektene for Hjartdal og Gransherad sparebank skal Hjartdal kommune kvart 4. år velje 4 medlemmer og 2 vararepresentantar til forstandarskapet i banken. Valet må vere gjort seinast innan utgangen av januar året etter kommunevalet. I 2011 blei følgjande personar vald: Medlemmer: Sverre Haugan, Camilla Djupedal Krosshus, Signe Øya Bekkhus og Audun Dølen. Vara: Trine Lise Kahrs og Ottar Særsland. Eit vald medlem til forstandarskapet kan ikkje ha dette tillitsverv i en samanhengjande periode på meir enn 12 år eller tilsamen meir enn 20 år. Ein person kan ikkje bli vald eller attvald til vervet dersom vedkomande på grunn av dette ikkje kan sitte ut valperioden. Camilla Djupedal Krosshus og Signe Øya Bekkhus har hatt vervet i 8 år, medan Sverre Haugan og Audun Dølen har hatt vervet i 4 år. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank:,, og. 2. Hjartdal kommune vel som 1. vara og som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank.

48

49 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1327 VAL AV MOT-LEIAR FOR PERIODEN Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I MOT MOT-AVTALE Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Samarbeidsavtale mellom MOT og Hjartdal kommune. Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Hjartdal kommune har inngått samarbeidsavtale med MOT. MOT er ei ideell og landsomfattande stifting som driv med haldningsskapande arbeid med fokus på verdiar, val og tru på eigne krefter i skulen og på fritidsarenaer. Formålet med avtala er at partane gjennom felles innsats ønskjer å bidra til å skape eit varmare og tryggare oppvekstmiljø. Hjartdal kommune skal oppnemne ein MOT-leiar. MOT-leiar vil vere det avtalemessige bindeleddet mellom Hjartdal kommune og MOT. MOT-leiar deltek på ei årleg nettverkssamling. MOT-leiaren har sidan avtale blei inngått i 2009 vore ein folkevald. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vel som MOT-leiar for perioden

50 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /15 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1329 VAL AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN Dokument i saka: Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova 3-3 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging Saksgang: Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I plan- og bygningslova går det fram av 3-3 at kommunen skal sørgje for å etablere ei særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine interesser i den kommunale planlegginga. I dei rikspolitiske retningslinene for barn og planlegging står det mellom anna: ( ) den person som utpekes skal ha et særlig ansvar for barn og unges interesser. Barerepresentanten skal være et supplement og en faglig styrking av det faste planutvalg for å sikre at barn og unges interesse blir synliggjort bedre. ( ). ( ) aktuelle personer som innehar særlig barnefaglig kompetanse ser etter etatsjef, prosjektleder eller tjenestemann som har vært engasjert i arbeid med barne- og ungdomsplanlegging, nærmiljøplanlegging eller annet tverrsektorielt arbeid med tilrettelegging av barn og unges fysiske miljø. ( ) Kommunen må se valget av barnerepresentant i sammenheng med val av etat som får ansvar for oppfølgingen. ( ) Den utpekte representanten kan ikkje være et politisk medlem av det faste planutvalg. ( ) Barerepresentanten utpekes av kommunestyret. Ved ny kommunestyreperiode skal valget av barnerepresentant tas opp til behandling. Selv om representanten skal være frå den kommunale administrasjonen, skal kommunestyret gis anledning til å stadfeste eller endre val av barnerepresentant. ( ) Departementet anbefaler kommunene å utpeke vararepresentant ( ). Det er fleire forhold kommunen bør legge vekt på ved oppnevning. ( ) Barnerepresentantens muligheter for å fungere aktivt og tidlig i planprosessen må være en viktig begrunnelse for valg. ( ). Den utpekte representanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor det faste planutvalg.( )

51 Vurdering: Slik situasjonen er i administrasjonen i dag, er det to personar som innehar barnefaglig kompetanse rådgjevar og organisasjonssjef. Fordelen med å oppnemne ein av dei, er nærleiken til plan- og byggesaksavdelinga. Det vil vere enkelt for sakshandsamarane å ha dagleg kontakt med barnerepresentanten når dei arbeider med dei ulike sakene. Ulempa er at dette er stillingar som allereie har for mange oppgåver i høve til stillingsstorleiken. Innanfor oppvekstsektoren er det mange tilsette med god barnefagleg kompetanse. Ulempa med desse stillingane er at mange er bundne opp til undervisningstimar og anna direkte brukarrelatert arbeid. Dei vil ofte i avgrensa grad vere tilgjengelege for sakshandsamarane utan at det blir gjort konkrete avtaler om møte. Den geografiske avstanden mellom det planfaglege miljøet og det barnefaglege miljøet er òg ei hindring for ei god løysing. Dette kan kompenserast ved at barnerepresentanten blir frikjøpt frå si ordinære stilling. Det er da ei budsjettmessig sak. Eit siste alternativ er å sjå på dei stillingane i oppvekstsektoren som har noko administrativ tid allereie. Dersom nokon av dei stillingane har rom for å bruke nødvendig tid på rolla som barnerepresentant vil det ikkje medføre ekstra kostnadar. Det er ei slik ordning som har vore praktisert det siste året. Rådmannen tilrår at denne ordninga blir vidareført - og at dei same personane som blei vald sist held fram. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret oppnemnar Gro Anita Bergestig som barnerepresentant for valperioden Kommunestyret oppnemnar Rannveig Haukås som varabarnerepresentant for valperioden

52

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.10.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 22.25 Saksnr til og frå: 085/15-110/15 Møtet blei styrt av: Ordfører Sven

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

KOMMUNESTYRE Møteinnkalling

KOMMUNESTYRE Møteinnkalling KOMMUNESTYRE Møteinnkalling Møtedato: 29.10.2015 Møtestad: Solund Grendahus Møtetid: Kl. 13:30 Solund kommunestyre vert med dette kalle inn til konstituerande møte. Representantar med lovleg forfall eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 KONSTITUERANDE MØTE

MØTEINNKALLING. Utval: Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 KONSTITUERANDE MØTE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 13.10.2011 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 KONSTITUERANDE MØTE Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 117/16-121/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 05.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Røde Korshuset, Tuddal Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST 1 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET...3 1. VAL OG SAMANSETTING......3 2. MØTEPLAN OG MØTEPRINSIPP... 3 3. ARBEIDSOPPGÅVER/MYNDE......3 4. SAKSHANDSAMINGSREGLAR......4

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-12 297/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT - FORMANNSKAP

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 18:10

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 18:10 Nissedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 055/11-072/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING NYE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valstyret nye Volda kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Smia Dato: 04.04.2019 Tid: 14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune Møtedato: 30.08.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00-18.30 Saksnr til og frå: 017/10-019/10 Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Møtet blei styrt av: Håvard Kaasa, leiar

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Kommunestyret 01.10.2015 060/15 LOY Saksansvarleg: Liv Oddrun Ytrebø Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 15/499-1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/6824-1 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: Kl. 18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet,

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge.

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge. Vedtekter for ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane Vedtatt på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den 0.0.0. Endra på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den.0.0. 1 Føremål Ungdomspolitisk

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 23:00 Saksnr til og frå: 072/11-089/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-13 299/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT KLEPP KOMMUNESTYRE

Detaljer

Reglement for Kvam kontrollutval

Reglement for Kvam kontrollutval Reglement for Kvam kontrollutval 1 Innleiing Heradsstyret har det øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga, og kan krevja alle saker lagt fram for seg til orientering eller avgjerd. Heradsstyret kan

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Møteinnkalling Rev. 02.10.15 endret saknummer, økt med 1 Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.10.2015 Tid: 17:00 Faste medlemmer av det nyvalgte kommunestyret for perioden

Detaljer

Val av fylkesutval for perioden

Val av fylkesutval for perioden Øk og Org avd Arkivnr: 2015/8173-5 Saksbehandlar: Beate Bergsholm Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkestinget 14.10.2015 Val av fylkesutval for perioden 2015-2019 Samandrag Det nyvalde fylkestinget

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Nissedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I NISSEDAL KOMMUNE 1 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker

Detaljer

NYNORSK MAL FOR: Forholdet til kommunelov og vallov. Verkeområde. 1 Forholdet til kommunelova. 2 Forholdet til vallova.

NYNORSK MAL FOR: Forholdet til kommunelov og vallov. Verkeområde. 1 Forholdet til kommunelova. 2 Forholdet til vallova. NYNORSK MAL FOR: FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VAL AV ORDFØRAR I KOMMUNE FOR VALPERIODEN 2007 2011 Vedteken av kommunestyre den med heimel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. juni 1992 nr. 87.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Innkalling. Solund kommune. Solund valstyre er med dette kalla inn til møte. Sakliste

Innkalling. Solund kommune. Solund valstyre er med dette kalla inn til møte. Sakliste Solund kommune Innkalling Utval: VALSTYRE Møtestad: Møterommet Dato: 29.05.2019 Tid: Kl. Etter møte i formannskapet Solund valstyre er med dette kalla inn til møte. Representantar med lovleg forfall eller

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 18.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 07.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

FOR VEDTEKTER. Vik SPAREBANK. Kap. 1. Føretaksnamn. Forretningskontor. Formål Formål. 1-1 Namn. Kontorkommune.

FOR VEDTEKTER. Vik SPAREBANK. Kap. 1. Føretaksnamn. Forretningskontor. Formål Formål. 1-1 Namn. Kontorkommune. Styret sitt framlegg til nye vedtekter for Vik Sparebank, handsama i styremøte 25.01.2016 (utkastet er utarbeidd etter standard-/normvedtekter frå Sparebankforeningen). Vedteke i forstandarskap/generalforsamlingsmøte

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: Det nyvalde kommunestyre vert kalla inn til konstituerande møte Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 06.10.2011 Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 31.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

VEDTEKTER. Luster Arbeidarparti Luster Arbeidarparti

VEDTEKTER. Luster Arbeidarparti Luster Arbeidarparti VEDTEKTER Luster Arbeidarparti 2011 Luster Arbeidarparti 1 Innhald 1 FØREMÅL...2 2 ORGANISASJONSOPPBYGGING...2 3 ÅRSMØTE...3 4 MEDLEMSMØTE...3 5 STYRET...4 6 NOMINASJON TIL KOMMUNESTYREVAL...4 7 KOMMUNESTYREGRUPPA...5

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017 For sakshandsaming i folkevalte organ gjeld reglane i kommunelova (KL) med følgjande utfyllande føresegner

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer