SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1."

Transkript

1 SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Jfr. kommunelova 39 nr.1.

2 INNHALD A. Felles møtereglement for folkevalde organ...3 B. Dialog som arbeidsform...7 C. Møtereglement for Skodje kommunestyre...8 D. Møtereglement for Skodje formannskap...11 E. Møtereglement for forhandlingsutvalet...12 F. Møtereglement for administrasjonsutvalet...13 G. Møtereglement for komité oppnemnt i medhald av kommunelova 10 nr

3 A. Felles møtereglement for folkevalde organ 1. INNKALLING - SAKLISTE KUNNGJERING a. I medhald av kommunelova 32 nr.1 skal møte i folkevalde organ i Skodje haldast på dei tidspunkt som organa sjølve, kommunestyret og elles når organet sin leiar eller minst 1/3 av medlemmene krev det. b. Leiaren set opp sakliste og kallar saman til møte. c. Innkallinga skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, sakliste og dei dokumenta som følger sakene. d. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene og innkalla varamedlemer med høveleg varsel. Høveleg varsel vil gå fram av dei folkevalde organa sine møtereglement. e. Kopi av saksdokumenta skal vere tilgjengeleg for publikum i tida frå møtet er kunngjort. Dette gjeld ikkje for dokument eller delar av dokument som i medhald av reglane i offentlighetslova er unnateke offentlighet. f. Leiaren kan føre opp nye saker på saklista heilt fram til møtet er sett, men av omsyn til ålmenta skal dette berre skje unntaksvis, jfr. kommunelova 32 nr.3. g. Dei folkevalde organa skal godkjenne at ekstrasaker blir oppførde på saklista i samband med godkjenninga. h. Folkevalde organ kan med vanleg fleirtal vedta å utsette handsaminga av ei sak som står på saklista, jfr. kommunelova 34 nr.1. Eit utsetjingsframlegg skal handsamast straks. Vert framlegget ikkje vedteke, held debatten fram etter den opprinnelege talarlista. i. Eit kvart medlem kan rette spørsmål til leiaren i møtet, også om saker som ikkje står på saklista, jfr. kommunelova. 34 nr FORFALL - VARAMEDLEMER a. Forfall skal meldast til leiaren for det folkevalde organet snarast og forfallsgrunn oppgjevast. Leiaren kallar straks inn varamedlem etter reglane i kommunelova 16, nr. 1. b. Medlem som må be om fritak før møtet er slutt, melder straks frå til møteleiaren. Varamedlem skal om mogleg kallast inn og gå inn i det faste medlemmet sin stad. c. Medlem som kjem under møtet, skal melde frå til møteleiaren før han tek plass. Dersom ei sak som det skal gjerast vedtak i er teken opp til handsaming skal medlemmet ikkje ta del i handsaminga eller røystinga av saka. d. Varamedlem kan ikkje ta del i handsaminga av ei sak som det skal gjerast vedtak i eller ta del i røystinga i saka dersom det folkevalde organet har teke til med handsaminga. e. Varamedlem som tek del i handsaminga av ei sak, skal dersom den faste representanten kjem, ta del i heile sakshandsaminga og røystinga i saka. 3. UGILDSKAP a. Den som etter kommunelova 40 nr. 3 og 4, jfr. forvaltningslova 6 er ugild eller blir friteken, tek ikkje del i handsaminga av vedkomande sak. 3

4 b. Det folkevalde organet gjer vedtak om ugildskapen før sjølve saka vert handsama. Medlemmet som spørsmålet om ugildskap gjeld, skal ikkje ta del i handsaminga av dette spørsmålet. Innkalla varamedlem kan delta når spørsmålet om ugildskap blir avgjort. 4. OPNE ELLER LUKKA MØTE TEIEPLIKT a. Møta i folkevalde organ vert haldne for opne dører dersom ikkje anna følgjer av lovbestemt teieplikt, eller organet vedtek å handsame ei sak for stengde dører i medhald av kommunelova 3. b. Debatt om dette skal gå føre seg for stengde dører dersom møteleiaren krev det, eller organet vedtek det. 5. MØTELEIAREN SI ROLLE UNDER ORDSKIFTET a. Møteleiaren må følge drøftingane i det folkevalde organet med stor merksemd og sørge for at det er ro og orden under møtet. b. Møteleiaren kan gje konkrete saksopplysningar som er aktuelle samt rette opp misstydingar og halde orden på dei framlegg som blir sett fram samt førebu seg til votering. c. Vil møteleiaren halde innlegg må ho/han tegne seg på talarlista. d. Møteleiaren skal som møteleiar ikkje kommentere andre talarar sine innlegg. e. Dersom ein talar ikkje held seg til saka kan møteleiaren avbryte og be talaren halde seg til saka. Det bør her visast romslegheit. f. Møteleiaren skal påtale krenkande uttalar. 6. MØTET VERT SETT MØTELEIAR SI UTGREIING a. Før møte i folkevalde organ blir sett, føretek møteleiaren namneopprop over medlemer og varamedlemer som er kalla inn. Møteleiaren skal spørje om det er merknader til innkallinga. Er minst halvparten av medlemene til stades, kan møtet setjast, jfr. 33 i kommunelova. b. Møteleiaren les opp saksnummer, saksnemning, innstilling i saka og greier elles ut saka i naudsynt grad. 7. INNLEGG - REPLIKK a. Talarane får ordet i den rekkjefølgje dei ber om det. Ber fleire om ordet samstundes, avgjer møteleiaren rekkjefølgja mellom desse. b. Medlemene bed om ordet ved å rekke ei hand i veret. c. Replikk skal markerast med to fingrar i veret, og skal gjevast straks etter eit innlegg og før neste talar får ordet til innlegg. Replikken skal vere kort og vere eit direkte tilsvar på innlegget til talaren. Talaren har høve til å svare på replikkane ved å melde seg på talarlista. 4

5 8. MØTEBOK a. Det skal førast møtebok i alle folkevalde organ, jfr.kommunelova 30 nr.3. b. I møteboka skal det førast opplysningar om tid og stad for møtet, innkallingsmåte, fråverande medlemer og møtande varamedlemer. Går nokon frå eller kjem nokon til under møtet, skal det gå fram. c. Det skal gå fram av møteboka kva saker som har vore handsama, alle framlegg som det har vorte røysta over, og røystingsresultatet i kvar einskild sak. d. Etter møtet skal møteboka sendast alle medlemene og dei varamedlemene som var til stades i møtet. e. Møteboka skal godkjennast av det folkevalde organet. 9. RØYSTING a. Representantane har plikt til å røyste i alle saker. Ved val og tilsetting kan eit medlem krevje skriftleg røysting. Det er då høve til å røyste blankt, jfr. kommunelova 40 nr.2. b. Skriftleg røysting skjer med setlar utan underskrift. Møteleiaren oppnemner teljekorps. c. Ved røystelikheit i andre saker enn val, er møteleiaren si røyst avgjerande. Er røystinga skriftleg må møteleiaren underskrive røystesetelen sin. d. Når møteleiaren har teke opp ei sak til endeleg røysting, er det ikkje lenger høve til meir ordskifte om saka eller til å setje fram eller trekkje framlegg. e. Folkevalde organ godkjenner røystemåten etter framlegg frå møteleiaren eller ein av representantane. f. Før røysting må møteleiaren klargjere kva som er røystetema, røystemåte og om det er prøverøysting eller endeleg røysting. Vedtak om dette blir gjort med vanleg fleirtal dersom ikkje anna følgjer av kommunelova. g. Val av medlemmer til nemnder skal haldast som høvestalsval når minst eitt medlem krev det. Elles som avtaleval, jfr. Kommunelova 35 nr.4. h. Før endeleg røysting i ei sak kan det folkevalde organet vedta at det skal haldast prøverøysting. Er framlegget som det skal røystast over delt i fleire punkt eller postar, bør det røystast førebels (prøverøysting) over kvar einskild post eller punkt. i. Resultatet av prøverøystingane skal førast i møteboka. 10. RØYSTEMÅTAR a. Røysting kan skjer: b. Ved open røysting og stillteiande godkjenning når ingen seier mot eit framlegg som ordføraren set fram. c. Ved at ordføraren bed dei som røystar for om å halde seg i ro og dei som røystar mot om å reise seg. d. Ved at dei som røystar for føretek handsopprekking og dei som røystar mot held seg i ro. e. Ved namneopprop med ja eller nei til svar, når ordføraren eller eit annan medlem krev det. f. Ved skriftleg røysting. 5

6 11. PROTOKOLLTILFØRSEL a. Protokolltilførsel er eit mindretal sine spesielle merknader som ein ynskjer å ta med i møteboka. b. Dersom eit medlem ønskjer protokolltilførsel etter at endeleg røysting er gjort, skal møteleiaren i regelen imøtekome dette. Protokolltilførsel skal berre avvisast når det ligg føre særlege omsyn. c. Vert det usemje, skal det folkevalde organet ved røysting avgjere om protokolltilførselen skal takast inn i protokollen eller ikkje. d. Protokolltilførsel skal vere skriftleg. 6

7 B. Dialog som arbeidsform 1. d a. Dialog er ei arbeidsform som kan nyttast av alle politiske organ. Formkrava til desse møta vil avvike fra arbeids- og kommunikasjonsforma i ordinære vedtaksmøte. b. Dialog i dei ulike fora kan : - plasserast på valde tidspunkt i året, regulert i styringshjul/årshjul for å ivareta heilskapleg styring - nyttast som saksførebuande arbeid knytt til einskildsaker i løpet av året - nyttast som informasjons- og kommunikasjonsform i plansaker c. Føremålet med dialog er å få fram informasjon om problemstillingar som er tema for møtet d. Kommunestyret, ordførar, rådmann eller leiar i komite kan initiere bruken av dialog som arbeidform i dei einskilde fora. e. Det skal skrivast referat frå dialogmøte. 7

8 C. Møtereglement for Skodje kommunestyre 1. INNKALLING - SAKLISTE - KUNNGJERING a. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene og innkalla varamedlemer med minst 8 dagars varsel. b. Ordføraren kan føre opp nye saker på saklista heilt fram til møtet er sett, men av omsyn til ålmenta skal dette berre skje unntaksvis, jfr. kommunelova 32 nr.3. c. Kommunestyret kan gjere vedtak i sak som ikkje er oppført på saklista dersom ikkje møteleiaren eller 1/3 av dei møtande medlemmene motset seg det, jfr. kommunelova 34 nr. 1. d. Ordføraren kan i første del av møtet informere om aktuelle saker og tilhøve som ikkje er oppført på saklista. 2. OPNE ELLER LUKKA MØTE a. Kommunestyret kan av omsyn til personvernet vedta at andre politiske organ eller visse typer saker i andre organ, skal handsamast for stengde dører, jfr. Kommunelova 31 nr.4 og MØTELEIING ORDFØRAREN SI ROLLE I MØTET a. Møta vert leia av ordføraren eller varaordføraren når ordføraren har forfall. Dersom varaordføraren har forfall skal det veljast settevaraordførar. Har begge forfall, skal rådmannen sørge for at det blir valt setteordførar og settevaraordførar. Vala skal haldast som fleirtalsval. b. Vil ordføraren halde innlegg må ho/han tegne seg på talarlista. Varaordføraren fungere som ordførar når ordføraren held innlegg. 4. VARAORDFØRAREN SI ROLLE I MØTET a. Varaordføraren bør av praktiske grunnar ha plass ved sidan av ordføraren og bistå og avlaste ordføraren under møtet. b. Spesielt skal varaordføraren sørge for at talarlista er ajour til ei kvar tid. c. Varaordføraren skal fungere som ordførar når ordføraren deltek i debatten. Tilsvarande når ordføraren svarar på interpellasjonar og grunngjevne spørsmål. d. Dersom ordføraren ynskjer avløysing frå møteleiinga, kan ho/han bytte rolle med varaordføraren. 5. INNLEGG - REPLIKK a. Talarane skal rette orda sine til ordføraren og opne innlegga sine med "ORDFØRAR". b. Kommunestyret kan vedta at det skal vere avgrensa taletid. 8

9 c. Replikk skal markerast med to fingrar i veret, og skal gjevast straks etter eit innlegg og før neste talar får ordet til innlegg. Replikken skal vere kort og vere eit direkte tilsvar på innlegget til talaren. Talaren har høve til å svare på replikkane ved å melde seg på talarlista. 6. AVSLUTTING AV DEBATTEN - STREK a. Når ei sak verkar tilstrekkeleg debattert, kan det gjerast framlegg om å setje strek. Endeleg talarliste vert avgjort straks strek er vedteken. Ordføraren refererer talarlista før strek vert sett. b. Det er høve til å både sette fram framlegg og trekke framlegg etter at strek er sett. Ordføraren skal gjere merksam på dette. c. Dersom det i ordskiftet etter at strek er vedteke kjem fram nye opplysningar i saka, kan kommunestyret oppheve vedtaket om strek. d. Etter prøverøysting kan kommunestyret gjere om vedtak om å setje strek. 7. MERKNADER TIL FORRETNINGSORDEN. a. Ein representant kan sette fram framlegg om avgrensa taletid, foreslå strek, kome med innvendingar mot måten saka blir handsama på, uttale seg om voteringsmåten eller gje opplysningar/kommentarar i samband med avviklinga av møtet. b. Den som ønskjer ordet til slike merknader, skal markere det ved å rekkje opp handa og seie; "Til forretningsorden". Medlemet skal då ha ordet utanom den oppsette talarlista. Innlegget må vere kort og ikkje kome inn på realitetane i den saka som er til handsaming. c. Debatt om forretningsorden skal vere kortfatta. 8. UTSETJING AV EI SAK a. Kommunestyret kan med vanleg fleirtal vedta å utsetje realitetshandsaminga av ei sak som står på saklista. b. Eit utsetjingsframlegg skal handsamast straks. Vert framlegget ikkje vedteke, held debatten fram etter den opprinnelege talarlista. 9. FRAMLEGG a. Framlegg skal leverast skriftleg til ordføraren. Det skal røystast over alle skriftlege framlegg som ikkje vert trekte. Vert eit framlegg trekt, kan same framlegg settast fram av eit anna medlem. b. Det er høve til å setje fram og trekkje framlegg etter prøverøysting. 10. PRØVERØYSTING a. Ved handsaming av økonomiplan og budsjett i kommunestyret skal det gjennomførast prøverøysting der det er sett fram fleire framlegg. Dersom ingen av framlegga får fleirtal skal det røystast over dei to framlegga som fekk flest røyster ved første gangs røysting. 9

10 b. Det skal til slutt ved den endelege røystinga røystast for budsjett/økonomiplan som heilheit, jfr. kommunelova 35 nr.2. c. Resultatet av prøverøystingane skal førast i møteboka. 11. OFFENTLEG SPØRJETID a. Offentleg spørjetid er publikum og politikarane sin spørjetime før det formelle møtet vert sett. Spørjetimen bør haldast etter at møtet er opna, men før namneopprop. b. Det skal førast oversikt over emne/spørsmål frå denne delen av møtet. c. Ordføraren set grense for tidsbruken i kvart møte. d. Ordføraren eller ein annan etter samråd med ordføraren kan svare. Ordføraren kan avgjere at svar på spørsmål skal bli gitt på eit seinare møte. e. Det er ikkje høve til debatt eller til å kome med framlegg i samband med denne spørjeforma AKTUELLE TEMA a. Før møtet blir sett kan det i kvart møte takast opp eit eller fleire tema som har almen interessse. b. Ordføraren, kommunestyremedlemmene, rådmannen, representantar for lag og organisasjonar, bedrifter og privatpersonar kan også ta opp aktuelle tema. c. Forespørsel om dette skal meldast til ordføraren på førehand. d. Referat frå temamøta skal førast i møteboka. 13. MØTEBOK a. Ordførar og to andre medlemer som kommunestyret vel, skal skrive under møteboka. 10

11 D. Møtereglement for Skodje formannskap 1. INNKALLING - SAKLISTE - KUNNGJERING a. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene og innkalla varamedlemer med minst 5 dagars varsel. b. Ordføraren kan føre opp nye saker på saklista heilt fram til møtet er sett, men av omsyn til ålmenta skal dette berre skje unntaksvis, jfr. kommunelova 32 nr.3. c. Formannskapet kan gjere vedtak i sak som ikkje er oppført på saklista dersom ikkje møteleiaren eller 1/3 av dei møtande medlemmene motset seg det, jfr. kommunelova 34 nr. 1. d. Ordføraren kan i første del av møta informere om aktuelle saker og tilhøve som ikkje er oppført på saklista. Medlemmane kan stille spørsmål til ordføraren også om saker som ikkje står på saklista, jfr. kommunelova 34 nr MØTELEIAR - OPNE ELLER STENGDE DØRER - TEIEPLIKT a. Møta vert leia av ordføraren eller varaordføraren når ordføraren har forfall. b. Har begge forfall skal rådmannen sørge for at det blir valt setteordførar. 3. MØTEBOK a. Etter møtet skal ordføraren skrive under møteboka før den blir sendt til alle medlemene og dei varamedlemene som deltok i møtet. 11

12 E. Møtereglement for forhandlingsutvalet a. Leiaren kallar inn til møte i utvalet, set opp sakliste og sørger for at saksdokument blir utarbeidde og gjort kjende for dei øvrige medlemmene. b. Leiaren kallar inn til forhandlingar mellom partane i tråd med reglane i hovudavtalen og sørger for at forhandlingar mellom partane skjer i tråd med reglane i hovudtariffavtalen. c. Leiaren leier møta i utvalet og leier forhandlingane mellom partane. d. Møta i forhandlingsutvalet og forhandling mellom partane skal foregå for stengde dører, jfr. kommunelova 31 nr.4. e. Dokument som forhandlingsutvalet skal handsame kan takast unna innsyn i medhald av offentleglova Kap. 3, jfr. kap. 2. f. Leiaren sørger for at det vert ført møtebok frå møta i utvalet og forhandlingane mellom partane. g. Avtalar skal underskrivast av partane. 12

13 F. Møtereglement for administrasjonsutvalet 1. ARBEIDSTAKARANE SINE RETTAR OG PLIKTER a. Representantane for dei tilsette har dei same rettar og plikter som dei politisk valde. b. Reglane for ugildskap gjeld i den grad dei høver og ikkje er i motstrid til reglane i arbeidslivet. 2. INNKALLING SAKLISTE MØTE a. Utvalet held møte når leiaren finn det påkrevd, eller minst 1/3 av medlemene krev det. b. Leiaren set opp sakliste og kallar inn til møte. Både rådmannen og representantane for dei tilsette samt dei tilsette sine tillitsvalde kan be om å få oppført saker på saklista. c. Innkallinga skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, spesifisert oppgåve over dei sakene som skal drøftast og dei dokumenta som følgjer sakene. d. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene, ordførar, rådmann og innkalla varamedlemer med minst 10 dagars varsel. e. Kopi av saksdokumenta skal vere tilgjengeleg for publikum i tida frå møtet er kunngjort. Dette gjeld ikkje dokument som i medhald av reglane i offentlighetslova er unnateke offentlighet. f. Rådmannen har møte- og talerett i utvalet. g. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal er leiaren si røyst avgjerande. h. Leiaren av utvalet skal underskrive møteboka før den blir sendt ut til medlemmene. 3. OPNE ELLER LUKKA MØTE a. Møta vert haldne for opne dører dersom ikkje annan følgjer av lovbestemt teieplikt, eller utvalet i medhald av 31 i kommunelova vedtek å handsame ei sak for stengde dører. 13

14 G. Møtereglement for komité oppnemnt i medhald av kommunelova 10 nr INNKALLING SAKLISTE KUNNGJERING a. I samråd med rådmannen kallar leiaren inn til møte i komiteen når ho/han finn det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmane krev det. b. Innkallinga skal i regelen sendast ut til medlemmane med minst 5 dagars varsel. Den skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, sakliste og nødvendige dokument. c. Møta vert haldne for opne dører dersom ikkje anna følgjer av lovbestemt teieplikt, eller komiteen i medhald av 31 i kommunelova vedtek å handsame ei sak for stengde dører. d. Kopi av saksdokumenta skal vere tilgjengelege for publikum i tida frå møtet er kunngjort med dei unntak som følgjer av pkt.c. 2. MØTEBOK a. Det skal førast møtebok frå møta som skal innehalde tid og stad for møtet, kven som har møtt og kven som b. ikkje har møtt av medlemmene. Det skal også gå fram om andre enn medlemmer har delteke i møtet samt viktige opplysningar om kva som har vore handsama. 14

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Vedteke i kommunestyret

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Vedteke i kommunestyret SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Vedteke i kommunestyret INNHALD Reglement for Skodje kommunestyre s: 3 Reglement for Skodje formannskap s:12 Reglement for det faste planutvalet s: 16 Reglement

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Side 1 av 8 MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP OG DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Innhald: 1. Val og samansetjing 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling

Detaljer

REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06)

REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06) REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06) 1 KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER a. Vanylven kommunestyre har 21 valde representantar og er det øverste styringsorganet

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement. for. kommunestyret. politiske utval. Jfr. kommunelova 39. Vedteke i Skodje kommunestyre 2012

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement. for. kommunestyret. politiske utval. Jfr. kommunelova 39. Vedteke i Skodje kommunestyre 2012 SKODJE KOMMUNE Møtereglement for kommunestyret og politiske utval Jfr. kommunelova 39 Vedteke i Skodje kommunestyre 2012 INNHALD 1 FØREMÅL OG VERKEOMRÅDE FOR REGLEMENTET 1.1 Tidspunkt for møte 1.2 Innkalling

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA

MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA Side 1 av 9 MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA Innhald 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Rådgjevande funksjon 4. Høyringsinstans 5. Førebuing av saker 6. Innstillingsrett 7. Innkalling 8. Forfall

Detaljer

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS )

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS ) Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS 11.05.2017) 1. Val og samansetjing Ørskog kommunestyre skal ha 17 medlemmer med varamedlemmer 2. Mynde og oppgåver a) Ørskog kommunestyre skal handsame

Detaljer

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab Vår ref 12/1351-21 13453/13 Etat/ avd. STA Saksbeh KJ Ark. 044 Dykkar ref. Dato 25.07.2013 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke i Kommunestyret 30.11.95 sak 86/95. Revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato

REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato 09.11.2011 1. KOMMUNESTYRE - MYNDE OG OPPGÅVER a) Stordal kommunestyre har 15 valde representantar og er det øvste styringsorganet

Detaljer

REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER Vestnes kommunestyre har 23 valde representantar og er det øvste styringsorganet i Vestnes kommune. Kommunestyret er oppretta i medhald

Detaljer

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017 For sakshandsaming i folkevalte organ gjeld reglane i kommunelova (KL) med følgjande utfyllande føresegner

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET

REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6.

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Dok. ref. 16/591-2/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Reglementet gjeld for folkevalde organ så langt kommunestyret ikkje har vedteke

Detaljer

REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER

REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER....

Detaljer

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret den 12.10.1995 med endring av 3 siste avsnitt i møte den 14.09.2000. For sakshandsaming i kommunestyret gjeld kommuneloven sine reglar med

Detaljer

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE Vedtekne i Granvin Heradsstyre 15.04.2015 Retningslinene er bygde på reglane i Kommunelova, Forvaltningslova og Offentlegheitslova. Innhold 1. Heradsstyret si samansetjing

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6. ANDRE DELTAKARAR I

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST 1 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET...3 1. VAL OG SAMANSETTING......3 2. MØTEPLAN OG MØTEPRINSIPP... 3 3. ARBEIDSOPPGÅVER/MYNDE......3 4. SAKSHANDSAMINGSREGLAR......4

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret SKODJE KOMMUNE Møtereglement For kommunestyre og andre politiske utval jf. Kommunelova 39 Vedtatt av kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1 FØREMÅL OG VERKEOMRÅDE FOR REGLEMENTET 2 1.1 Tidspunkt for møte 2

Detaljer

Utvalet bør leggja enkeltsaker av prinsipiell karakter fram for formannskapet til endeleg avgjerd.

Utvalet bør leggja enkeltsaker av prinsipiell karakter fram for formannskapet til endeleg avgjerd. REGLEMENT FOR PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer (fastsett i heradsstyret 14.10.15), alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer,

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE Innhald KAPITEL 1. MØTEREGLEMENT...2 1. FØREBUING TIL MØTET...2 1.1 KVEN DET GJELD FOR...2 1.2 INNKALLING TIL MØTE...2 1.3 MØTEPLIKT - FORFALL - VARAREPRESENTANTAR...2

Detaljer

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017. For sakshandsaming i kommunestyret gjeld kommuneloven sine reglar med fylgjande utfyllande føresegner: 1. SAKSFØREBUING Sakene

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Formannskapet Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster formannskap skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, valde av kommunestyret i samsvar med reglane

Detaljer

- utarbeiding av planprogram ved mindre omfattande revisjonar, jfr

- utarbeiding av planprogram ved mindre omfattande revisjonar, jfr OSTERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha *7 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer, leiar

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Dok. ref. 16/591-3/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Kommunestyret er kommunen sitt høgaste politiske organ og gjer vedtak på vegner

Detaljer

Heradsstyret kan oppretta sakskomitear for særskilde saker som innanfor fastsett mandat gjev tilråding direkte for heradsstyret.

Heradsstyret kan oppretta sakskomitear for særskilde saker som innanfor fastsett mandat gjev tilråding direkte for heradsstyret. REGLEMENT FOR HERADSSTYRET 1 HERADSSTYRET SITT ARBEIDSOMRÅDE Heradsstyret er kommunen sitt øvste organ og gjer vedtak på kommunen sine vegner så langt ikkje noko anna følgjer av lov eller vedtak om delegering

Detaljer

Kommunale organ held møte etter oppsett møteplan, når møteleiar finn det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det.

Kommunale organ held møte etter oppsett møteplan, når møteleiar finn det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det. VESTNES KOMMUNE Vedteke i Vestnes kommunestyre 27.10.2016 sak 100/2016 GJENNOMFØRING AV MØTE I KOMMUNALE ORGAN I VESTNES KOMMUNE (Pkt. 9,10,11,12 og 14 gjeld berre kommunestyret.) I dei andre punkta blir

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedteke av kommunestyret 7.3.2013, sak PS 23/13 Innhald 1. VAL OG SAMANSETJING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3

Detaljer

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge.

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge. Vedtekter for ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane Vedtatt på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den 0.0.0. Endra på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den.0.0. 1 Føremål Ungdomspolitisk

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE

MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE Side 1 av 13 MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall varamedlemer

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET Vedteke av kommunestyret 7.3.2013, sak PS 22/13. Innhald 1. GRUNNLAG... 2 2. VAL OG SAMMANSETJING... 2 3. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 4. FØREBUING AV SAKER FOR LEVEKÅRSUTVALET...

Detaljer

Formannskapet er kommunen sitt kontrollutval for alkohol, jf alkohollova 1-9.

Formannskapet er kommunen sitt kontrollutval for alkohol, jf alkohollova 1-9. OSTERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1 VAL OG SAMANSETJING Formannskapet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer skal veljast mellom

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1. Reglementet er heimla i kommunelova 5-13. Fastsett i Fellesnemda sak 020/19 1 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Kommunestyret

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet FJALER KOMMUNE Reglement for formannskapet Vedteke av Fjaler kommunestyre 17.12.2012, sak 117/12 1. Samansetjing Formannskapet er samansett av 7 medlemer med varamedlemer. Kommunestyret vel sjølv medlemer

Detaljer

REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET

REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET SANDE KOMMUNE RÅDMANNEN 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET Vedteke: Sande kommunestyre, 1. mars

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. HOVUDARBEIDSOMRÅDET TIL KOMMUNESTYRET... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 2 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6. ANDRE DELTAKARAR

Detaljer

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda 1 Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda Vedtatt av Forskingsutvalet i møte 21. januar 2014 i sak 03/2014 «Forretningsorden for Forskingsutvalet ved HVO». 1. Samansetjing

Detaljer

Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval

Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval Bø kommune Revidert 2015 Vedtatt i kommunestyret den 11.5.2015, sak 47/15 1 Kommunestyret 1 Møteplan Kommunestyret held møte etter oppsett møteplan

Detaljer

REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE l. Val og samansetning. Sande kommunestyre består av AI representantar med vararepresentantar valde for 4 år i samsvar med Vallova, jfr. Kommunelova 7. Ordføraren leier

Detaljer

Politisk reglement For Innsyn. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Innsyn. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Innsyn Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Kommunestyret og andre folkevalde organ sin rett til innsyn i saksdokument (innsynsreglementet) 1 Rett til innsyn i samsvar med dette reglementet

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE Vedteke 15.02.2017 (KST-004/17) 1. Oppgåver og val Kommunestyret er det øvste kommunale organ, og treff

Detaljer

Politisk reglement For Kommunestyret. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Kommunestyret. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Kommunestyret Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Kommunestyret arbeids- og ansvarsområde a. Kommunestyret er det øvste politiske organet i Jølster kommune, og arbeidet skjer i

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET. Vedteke av heradsstyret VAL OG SAMANSETJING

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET. Vedteke av heradsstyret VAL OG SAMANSETJING REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET Vedteke av heradsstyret 12.10.2005. 1 VAL OG SAMANSETJING Medlemmene i formannskapet representerer kommunen (arbeidsgjevarsida) i administrasjonsutvalet. Utvalet skal

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Reglement for utval i Høyanger kommune

Reglement for utval i Høyanger kommune Reglement for utval i Høyanger kommune Vedteke av kommunestyret i møte 27.10.2011 i sak nr 053/11. Korrigert 8 i møte 15.03.2012 i sak nr 024/12. Korrigert av kommunestyret i møte 16.06.2015 i sak nr 037/15.

Detaljer

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Utval Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster kommune har to faste utval, Utvalet for oppvekst, kultur og helse (OKH) og Utvalet for plan og utvikling

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN KAP. 1 FØREMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1-1 Virkeområde Reglementet regulerer sakshandsaming og møteverksemda i folkevalde kommunale organ i Åseral kommune Reglementet gjeld for

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-13 299/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT KLEPP KOMMUNESTYRE

Detaljer

Reglement for Seljord kommunestyre

Reglement for Seljord kommunestyre Seljord kommune Reglement for Seljord kommunestyre Vedtatt av kommunestyret Sak 12/16 1 Innhold 1. Medlemstalet... 4 2. Arbeidsområde... 4 3. Saksførebuing... 4 4. Innkalling til møte... 4 5. Utlegging

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN VEDTEKE I KOMMUNESTYRET 08.03.2012 Innhald KAP. 1 FØREMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1-1 Virkeområde... 4 1-2 Møteprinsippet... 4 1-3 Høve for andre til å ta del i møta... 5

Detaljer

Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15

Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15 Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15 1 Val og samansetnad Fylkestinget har 31 medlemer med varamedlemer. Medlemene vert valde av dei innbyggjarane

Detaljer

Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala

Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala 1 2 Fotografiet på framsida er av Tord Paulsen. Han har dei siste åra tatt bilete frå Hå til bruk i bokverket om Hå kulturhistorie. Det kom to bøker

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

MELAND KOMMUNE REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre , sak 074/07

MELAND KOMMUNE REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre , sak 074/07 MELAND KOMMUNE N-025.2 07/1276 07/8865 REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre 05.09.07, sak 074/07 1. SAMANSETJING OG ANSVARSOMRÅDE Meland kommunestyre har, etter vedtak i kommunestyret

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-12 297/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT - FORMANNSKAP

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret FJALER KOMMUNE Reglement for kommunestyret 1. Samansetjing Vedteke av Fjaler kommunestyre 17.12.2012, sak 116/12 Kommunestyret er samansett av 23 medlemer med varamedlemer valde av dei røysteføre innbyggjarane

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Del I - arbeidsreglement for folkevalde

Del I - arbeidsreglement for folkevalde Del I - arbeidsreglement for folkevalde 1. Kommunestyret 1.1 Val og samansetjing Kommunestyret har 17 medlemar med varamedlemar. Medlemane vert valde av dei innbyggjarane i kommunen som har røysterett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Reglement for folkevalde organ. Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019

Reglement for folkevalde organ. Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019 Reglement for folkevalde organ Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019 Innhold Medlemstalet... 4 Arbeidsområde... 4 Saksførebuing... 4 Innkalling til møte... 4 Utlegging av dokument... 5 Forfall varamedlemer...

Detaljer

Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval

Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval Sist revidert i sak 88/09 i kommunestyret den 26.11.09. Ansvarsområda til organa er innarbeidde i kommunen

Detaljer

Reglement for kommunestyre

Reglement for kommunestyre Reglement for kommunestyre 1 Val og samansetting Kommunestyret har 21 medlemer med varamedlemer valde av dei røysteføre innbyggjarane i kommunen etter reglar fastsett i lov. Valet gjeld for den kommunale

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 5 medlemer: 3 politikarar frå formannskapet og 2 medlemer som er

Detaljer

Politiske arbeidsformer

Politiske arbeidsformer Politiske arbeidsformer Utdrag av Rcf-!lement for styre, nemnder, rad og utval Volda kommune Nokre viktige ordningar 1 Forfall. Når ein medlem eller ein innkalla varamedlem har lovleg forfall til eit mote,

Detaljer

REGLEMENT FOR VALSTYRET

REGLEMENT FOR VALSTYRET REGLEMENT FOR VALSTYRET Vedteke av Fellesnemnda sak 18/2018, 20.09.2018 Innhald Kapittel 1 Rettsleg grunnlag, samansetting og val... 3 Kapittel 2 Valstyret sitt ansvar, oppgåver og delegering... 3 Kapittel

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE HEMSEDAL KOMMUNE. Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16

HEMSEDAL KOMMUNE HEMSEDAL KOMMUNE. Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16 HEMSEDAL KOMMUNE Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16 1 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1. Kven gjelder reglementet for?... 4 2. Møteprinsippet... 4 2.1. Tidspunkt

Detaljer

GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL

GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL 1. Generelle reglar Generelt møtereglement for Hjelmeland kommune gjeld for kommunestyret, formanskapet, formannskapet som partssamansett utval, areal- og

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

1.1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG KOMMUNALUTVALET, SAKSHANDSAMING M.V.

1.1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG KOMMUNALUTVALET, SAKSHANDSAMING M.V. 1.1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG KOMMUNALUTVALET, SAKSHANDSAMING M.V. 1. FASTSETTING AV MØTE, SAKLISTE, INNKALLING Kommunestyret/kommunalutvalet held møte i hht. møteplan, når ordføraren finn det påkrevd

Detaljer

Reglement for Kontrollutvalet

Reglement for Kontrollutvalet Reglement for Kontrollutvalet Vedteke i Fitjar kommunestyre 23. april 2014. 1 VAL OG SAMANSETJING Kontrollutvalet skal ha 5 medlemer med varamedlemer, alle valde av kommunestyret i samsvar med kommunelova

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110 Reglement for administrasjonsutvalet Vedteke av kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/110 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Arbeidsområde... 3 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt... 3 4

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: Dato:

Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: Dato: Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 04.01.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 14.01.2016 Kommunestyret

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEIDET I STYRET FOR HØGSKULEN I VOLDA

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEIDET I STYRET FOR HØGSKULEN I VOLDA FORRETNINGSORDEN FOR ARBEIDET I STYRET FOR HØGSKULEN I VOLDA Fastsett av styret for Høgskulen i Volda 19.9.1996 og revidert 10.9.1998 og 22.9.2011. Reglane blir fastsette med heimel i 9-4 nr. 9 i lov av

Detaljer

REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE 1 (1) REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE 1. Samansetjing og ansvarsområde Bømlo kommunestyre har etter vedtak i kommunestyret 16.12.02, sak 132/02, jf. Kommunelova 7 nr. 2 27 representantar. Kommunestyret

Detaljer

Reglement for fylkestinget

Reglement for fylkestinget Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95. 1 Val og samansetnad Fylkestinget har 39 medlemer med varamedlemer. Medlemene vert valde av dei innbyggjarane i fylket som har røysterett

Detaljer

Reglement. for arbeidet i folkevalde organ i Haram

Reglement. for arbeidet i folkevalde organ i Haram HARAM KOMMUNE Reglement for arbeidet i folkevalde organ i Haram Vedteke av kommunestyret i møte 18.05.17, k.sak 31/17. Reglement for folkevalde sin innsynsrett Innsynsrett i saksdokument for kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer.

REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer. REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av Herøy kommune dersom dette myndet

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 7 medlemer med varamedlemer. Medlemene skal som hovudregel veljast mellom

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke av kommunestyret 22.9.2011 sak 60/2011. Innhald REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET... 1 1. VAL OG SAMANSETJING... 2 2. HOVUDARBEIDSOMRÅDET TIL KOMMUNESTYRET... 2 3. FØREBUING

Detaljer

Reglement for Skjåk kommunestyre

Reglement for Skjåk kommunestyre [Skriv inn tekst] Reglement for Skjåk kommunestyre Vedteke i Skjåk kommune 01.12.2016, sak 99/16 Skjåk kommune Reglement for Skjåk kommunestyre Vedteke i Skjåk kommunestyre 01.12.2016, sak 99/16 Innhald

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Reglement for. Kommunestyret i Vågå. Vedteke av Vågå kommunestyre 12. desember 2012 sak 11/13

Reglement for. Kommunestyret i Vågå. Vedteke av Vågå kommunestyre 12. desember 2012 sak 11/13 Reglement for Kommunestyret i Vågå Vedteke av Vågå kommunestyre 12. desember 2012 sak 11/13 Innhald 1. KOMMUNESTYRET, ROLLE OG OPPGÅVER... 3 2. FØREBUING, INNKALLING OG UTLEGGING AV DOKUMENT... 4 3. GJENNOMFØRING

Detaljer

SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre , K-sak 095/00)

SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre , K-sak 095/00) REGLEMENT FOR SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre 18.12.00, K-sak 095/00) 1. ARBEIDSOMRÅDE OG AVGJERDSMYNDE. Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ og gjer vedtak på kommunen sine

Detaljer

Meland kommune REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE

Meland kommune REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Meland kommune. ArkivsakID/ JpID: 15/1933 15/13694 Dato: 02.07.2015 REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE 1. SAMANSETJING OG ANSVARSOMRÅDE Meland kommunestyre har, etter vedtak i kommunestyret 19.06.78, 27

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for: Folkevalde og politiske organ

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for: Folkevalde og politiske organ NORDDAL KOMMUNE Reglement for: Folkevalde og politiske organ Vedteke KS sak 076/13 dato: 24.10.2013 INNHALD 1. Den enkelte folkevalte 3 2. Kommunestyret 4 3. Formannskapet 6 3.1 Partsamansett utval 6 4.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 Revidert 19. desember 2002 1 SAMANSETJING OG MYNDE Tysnes kommunestyre har 21 representantar, jf. lova sin 7 pkt.

Detaljer

Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga

Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga Grunnlova 100 femte ledd: «Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan

Detaljer

Reglement for utval for plan og miljø

Reglement for utval for plan og miljø Reglement for utval for plan og miljø Vedteke i Fitjar kommunestyre 23. april 2014. Revidert gjennom vedtak i Fitjar kommunestyre 21. desember 2016. 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 5 medlemer med

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for: Folkevalde og politiske organ. Vedteke KS sak 014/17

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for: Folkevalde og politiske organ. Vedteke KS sak 014/17 NORDDAL KOMMUNE Reglement for: Folkevalde og politiske organ Vedteke KS sak 014/17 INNHALD 1. Den enkelte folkevalte 3 2. Kommunestyret 4 3. Formannskapet 6 3.1 Partsamansett utval 6 4. Næringsfondsstyret

Detaljer

Reglement for folkevalde organ i Gol kommune

Reglement for folkevalde organ i Gol kommune Reglement for folkevalde organ i Gol kommune Vedteke av kommunestyret i sak 98/16 22.11.2016 Innhald 1. Innleiing 2 1.1. Kven gjeld reglementet for? 2 2. Møteprinsippet 2 2.1. Tidspunkt for møte 3 2.2.

Detaljer

Reglement for kommunestyret. Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/108

Reglement for kommunestyret. Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/108 Reglement for kommunestyret Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/108 INNHALD: 1 Kommunestyrets mynde... 3 2 Kommunestyret utøving av mynde... 3 3 Retningsliner for kommunestyrets arbeid... 3 4 Kommunestyrets

Detaljer