Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2014

2 Innhold INNLEDNING... 3 Kandidatmåltall FAGPROFIL PÅ HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE Studieportefølje ved Avdeling HOS: Studieportefølje ved Avdeling IMT: Studieportefølje ved Avdeling TØL: Studiepoengproduksjon per student på bachelorutdanningene (kun heltid) studiepoengenheter per bachelorprogram (kun heltid) VIDERE UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN Videreutvikling av studieporteføljen ved Avdeling HOS: Videreutvikling av studieporteføljen ved Avdeling IMT: Videreutvikling av studieporteføljen ved Avdeling TØL: FLEKSIBLE UTDANNINGER ÅRSSTUDIER VED HIG OPPTAK VIA R1, TRES OG Y-VEI AVSLUTTENDE KOMMENTARER

3 INNLEDNING Strategisk studieportefølje for 2014 er utarbeidet på bakgrunn av dokumentet Strategisk studieportefølje 2013, avdelingenes fagrapporter for 2013 og føringer gitt i strategiplan og langtidsbudsjett. Institusjonsprosjektet iforkant og fokus på gjennomstrømming er spesielt vektlagt i årets versjon. Strategisk studieportefølje for 2014 er lagt opp slik at status for de eksisterende studieprogram ligger som grunnlagsmateriale for de strategiske valgene som er gjort fra avdelingene når det gjelder videreutvikling av høgskolen studieportefølje. Da begrepet kandidatmåltall 1 ble tatt inn i statsbudsjettet for 2014, er nå kandidatproduksjon 2 lagt inn under det enkelte studieprogram, i tillegg til informasjon om opptakstall, antall registrerte studenter og studiepoengproduksjon. Innledningsvis ligger tabeller og diagrammer som viser registrerte studenter (omregnet til heltidsekvivalenter), studiepoengproduksjon og uteksaminerte kandidater. Her følger derfor en oversikt over nasjonalt, institusjonelt og avdelingsnivå for samme periode (heltidsekvivalenter/60 studiepoengsenheter). Pga. sammenligning nasjonalt er her alle studenter omregnet til heltidsekvivalenter: For å synliggjøre en mest mulig reell studiepoengproduksjon per student per år, er gjennomsnitt for hele året valgt både når det gjelder antall registrerte studenter og studiepoeng. Registrerte heltidsekvivalenter Studiepoeng per heltidsekvivalent Universitetene ,0 43,8 46,1 45,4 45,1 Statlige høgskoler ,9 49,9 49,3 51,1 50,4 Høgskolen i Gjøvik ,9 47,1 50,1 48,0 47,7 Avdeling HOS ,5 49,0 53,4 51,0 52,3 Avdeling IMT ,0 46,3 47,8 48,2 45,9 Avdeling TØL ,0 45,6 48,2 45,1 45,0 1 For 2014 endrer departementet styringen av dimensjoneringen for enkelte utdanninger fra aktivitetskrav til kandidatmåltall. Kandidatmåltall betegner antall uteksaminerte kandidater ved de enkelte studieprogram. Laveste kandidatmåltall er 20. for HiG gjelder dette sykepleier-, radiograf- og AIO-utdanningene. 2 DBH: Fullførte studieprogrammer 3

4 Perioden viser en økning på 12 % i antall heltidsekvivalenter ved universitetene. Økningen for statlige høgskoler generelt er 11 %. Ved Høgskolen i Gjøvik har andel heltidsekvivalenter økt med hele 34 % i denne perioden; HOS med 5 %, IMT med 46 % og TØL med hele 65 % Avdeling TØL Avdeling IMT Avdeling HOS Antall registrerte heltidsekvivalenter Studiepoeng per heltidsekvivalent Universitetene Statlige høgskoler Høgskolen i Gjøvik Avdeling HOS Avdeling IMT Avdeling TØL Høgskolen i Gjøvik (HiG) ligger 2,7 studiepoeng (5,6 %) under gjennomsnittet ved statlige høgskoler når det gjelder studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent. Dette er en relativt stor endring fra 2011, da HiG lå 0,8 studiepoeng over gjennomsnittet for de statlige høgskolene. Universitetene, derimot, ligger 2,6 studiepoeng lavere enn HiG. Sammenligner vi resultatene ved HiG med de høgskolene det er mest naturlig å sammenligne seg med når det gjelder studiepoengproduksjon (høgskoler med tilsvarende studieportefølje), ser tabellen slik ut: 4

5 Studiepoeng per heltidsekvivalent Høgskole Høgskolen i Ålesund 49,4 51,4 50,9 48,5 49,6 Høgskolen i Vestfold 44,6 52,0 49,8 50,4 48,6 Høgskolen i Buskerud 49,9 48,6 47,9 47,1 48,1 Høgskolen i Gjøvik 48,9 47,1 50,1 48,0 47,7 Høgskolen i Østfold 53,2 49,4 48,3 48,8 47,1 Høgskolen i Narvik 45,4 47,3 46,3 43,8 43,1 Høgskolen Stord/Haugesund 44,9 45,1 45,9 45,3 42,5 Ingen av disse høgskolene har en studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent som ligger over det statlige gjennomsnittet på 50,4 studiepoeng. Høgskolene i Narvik, Østfold og Stord/Haugesund ligger lavere enn Gjøvik. Høgskolene i Buskerud og Ålesund har økning i studiepoengproduksjonen fra , mens alle andre har nedgang i samme periode. Fra har studiepoengproduksjonen ved Høgskolen i Gjøvik steget fra 1604 til studiepoengsenheter, noe som tilsvarer en økning på 25 %. Den totale studiepoengproduksjonen har dermed økt mindre enn hva en kunne forvente ut i fra økningen i antall heltidsekvivalenter som er 34 % for samme periode. Utviklingen av total studiepoengproduksjon (målt i 60-studiepoengsenheter) Universiteter 54115, , , , , , , ,8 Statlige høgskoler 66118, , , , , , , ,6 Høgskolen i Gjøvik 1278,2 1330,1 1398, ,5 1827,1 1897,6 2003,6 Avdeling HOS 659,2 646, ,4 736,0 699,2 726,3 Avdeling IMT 279,3 309,4 325,8 401,2 454,8 479,8 522,2 565,8 Avdeling TØL 339, ,3 521,8 553,3 611,2 676,1 711,6 5

6 Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Avdeling for informatikk og medieteknikk Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse studiepoengsenheter ved Høgskolen i Gjøvik Fullførte studieprogrammer Universitetene Statlige høgskoler Høgskolen i Gjøvik Avdeling HOS Avdeling IMT Avdeling TØL HiG har aldri før hatt flere uteksaminerte kandidater enn i 2013 og det registreres en økning i alle avdelinger. Etter fjorårets nedgang er dette en meget positiv utvikling, selv om gjennomstrømming fortsatt må anses å være en av de absolutt største utfordringene også i årene som kommer. Kandidatmåltall Som nevnt innledningsvis, har departementet fra 2013 innført begrepet kandidatmåltall som erstatning for de tidligere aktivitetskrav. Ved Høgskolen i Gjøvik omfatter dette de tre helsefagutdanningene Bachelor i sykepleie (166), Bachelor i radiografi (25) og Videreutdanningen i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (20). Kandidatmåltall forstås som antall uteksaminerte per studieprogram per år. I DBH vil vi finne dette i tabellen Fullførte studieprogrammer. På bakgrunn av dette, og fordi det er interessant for høgskolens gjennomstrømmingsprosjekt iforkant, synliggjøres dette nå også i Strategisk studieportefølje. 6

7 1. FAGPROFIL PÅ HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014 Studieporteføljens faglige sammenheng fra årsstudier til ph.d.-utdanning er synliggjort i form av skisser for hver avdeling. Skissene viser hvilke utdanninger som bygger på hverandre innad i høgskolen (de blå boksene), hvor studentene kan gå videre til utdanninger som HiG har i samarbeid med andre institusjoner (gule bokser) og utdanninger studenten kan velge ved andre institusjoner (røde bokser). Hvilke syklus de enkelte utdanninger tilhører i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, framkommer også 3. Det er avdelingenes egenfinansierte studieprogram som er synliggjort i skissene. Betalingsstudier/kurs er her utelatt. Eksisterende studieportefølje er beskrevet avdelingsvis, hver med en innledning som er relatert til rektoratets notat fra 26/ (vedlegg 1). Her framkommer dekanenes vurderinger angående fagprofil, Kunnskapsdepartementets innføring av kandidatmåltall, sammenhengen mellom utdanningsnivåene (syklus 1 3), årsstudier, fleksible studier og pedagogisk modell. Evt. nedlegging/sammenslåing av studieprogram blir også kommentert. Tanker om opprettelse av nye studieprogram er lagt fram i kapittel 2 Videreutvikling av studieporteføljen. Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, HOS, har 3 bachelorutdanninger, 8 videreutdanninger og 3 masterutdanninger. Masterutdanningene rekrutterer godt fra bachelorutdanningen i sykepleie. En samarbeidsavtale med NTNU sikrer at studenter fra HiG med videreutdanning i tverrfaglig veiledning får innpass på andre året i masterutdanningen der. Samarbeidsavtale med Karlstad Universitet angående ph.d., har medført at mange kandidater har blitt tatt opp på ph.d.-utdanningen der. Ellers vil våre masterstudenter kunne fortsette på ph.d.-utdanninger i helse/folkehelse både nasjonalt og internasjonalt. Avdeling for informatikk og medieteknikk, IMT, har 3 årsstudier, 9 bachelorutdanninger, 3 masterutdanninger (+ CIMET) og ph.d.-utdanning. Skissen viser at høgskolen har en helhetlig studieportefølje innen informatikk og informasjonssikkerhet. PhD in Computer Science ble akkreditert i 2012, noe som gjør at masterstudenter fra både Information Security og Applied Computer Science nå kan søke seg videre til HiGs egen ph.d.-utdanning. I skjæringspunktet mellom IMT og TØL, Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, ligger IMTs bachelorprogram i medieledelse og innovasjon. Denne utdanningen vil, sammen med Bachelor i økonomi og ledelse ved TØL, kunne rekruttere til en masterutdanning i økonomi. Avdeling TØL har 5 årsstudier, 8 bachelorutdanninger, 1 videreutdanning og 1 masterutdanning. Skissen viser at Master in Sustainable Manufacturing vil rekruttere studenter fra egne bachelorutdanninger i ingeniørfag og økonomi og ledelse. Bachelorstudentene fra TØL kan fortsette med masterutdanninger ved mange norske og utenlandske høgskoler/universiteter. Samarbeidet i UNISKA synliggjøres ved en videreutdanning, samt mulighet for masterutdanning i fornybar energi. Nasjonale og internasjonale ph.d.-program finnes. 3 Syklus 1: Bachelornivå. Syklus 2: Masternivå. Syklus 3: Ph.d.-nivå 7

8 HiGs studieportefølje HOS syklus 1,2,3 (2014 mars) Syklus 1 Syklus 2 Syklus 3 Diverse ph.d.-program i helse-/ folkehelsefag ved norske og utenlandske universiteter Ph.d Master i helsefag/ helsepedagogikk Bachelor i radiografi Bachelor i ergoterapi Kan innpasses Videreutdanning i anestesi-, Intensiv-, operasjonssykepleie HiG har formell avtale om forskerutdanning med Karlstads univ. Ph.d KAU Master i klinisk sykepleie Bachelor i Sykepleie heltid og deltid Desentralisert til Valdres, Gudbrandsdal og Hadeland Kan innpassses Master i gerontologi Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Videreutdanning i palliativ omsorg 2 Diverse ph.d.-program i helse-/ folkehelsefag ved norske og utenlandske universiteter Ph.d. Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Videreutdanning i tverrfaglig veiledning Master i rådgivning ved NTNU Avtale om direkte innpasning Master i psykisk helsearbeid I samarbeid mellom HH og HiG Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse 1 og 2 Mulighet for individuell innpasning Master i helseledelse i samarbeid mellom HiL og HiG HiGs egne studieprogram Formelt samarbeid med andre høgskoler/universitet Mulige opptak ved andre utdanningsinstitusjoner HiGs studieportefølje IMT syklus 1,2,3 ( mars) Syklus 1 Syklus 2 Syklus 3 Master in Information Security Bachelor i iniformasjonssikkerhet Bachelor i drift av nettverk og datasystemer Bachelor i spillprogrammering Bachelor i programvareutvikling Master in Information Security PhD in Computer Science PhD in Information security Master of Media Technology (CIMET) Med rett fagsammensetning Master in Applied Computer Science Bachelor i webutvikling Individuell innpasning Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi Diverse ph.d.-program innen mediefag ved norske og utenlandske universiteter Master in Interaction Design Bachelor i mediedesign Bachelor i medieproduksjon Kan erstatte 1. år Årsstudium i medieproduksjon Ph.d. i økonomi- og ledelse BI/NHH Master i økonomiog ledelse BI/NHH Bachelor i medieledelse og innovasjon Individuell innpasning Årsstudium i medieledelse Bachelor i Ingeniørfag data Mulighet for individuell innpasning HiGs egne studieprogram Formelt samarbeid med andre høgskoler/universitet Stiplet hvis under utvikling Mulige opptak ved andre utdanningsinstitusjoner 8

9 HiGs studieportefølje TØL syklus 1,2,3 (2014 mars) Syklus 1 Syklus 2 Syklus 3 Kan erstatte 1. år Ph.d.?? Master i geomatikk ved UMB, UiO, NTNU Bachelor i geomatikk Årsstudieum i geografiske informasjonssystemer (GIS) campus + fleksibel Årsstudieum i Landmåling campus + fleksibel Kan erstatte 2. år Bachelor i ingeniørfag, bygg: campus + fleksibel Bachelor i byggeledelse Fleksibel Diverse ph.d.-program i ingeniørfag ved norske og utenlandske universiteter Ph.d. Samarbeidsavtale med NTNU Master i ingeniørfag Diverse masterprogram i ingeniørfag ved norske og utenlandske universiteter Master in Sustainable Manufacturing Heltid + deltid Bachelor i ingeniørfag, maskin campus + fleksibel Bachelor i teknologidesign og ledelse Kan erstatte 1. år Master i fornybar energi UNISKA Pr dato gjelder kun elkraft Bachelor i ingeniørfag, elektro, elkraft Fleksibel Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i fornybar energi Videreutdanning i elkraft Diverse ph.d.-program i økonomifag ved norske og utenlandske universiteter Ph.d. Master i økonomifag Diverse masterprogram i økonomifag ved norske og utenlandske universiteter Bachelor i økonomi og ledelse campus + fleksibel Kan erstatte 1. år Årsstudieum i økonomi og ledelse Årsstudium I intelligent modellering Årsstudieum i teknologidesign og ledelse Mulighet for individuell innpasning HiGs egne studieprogram Formelt samarbeid med andre høgskoler/universitet stiplet hvis tilbudet er under utvikling Mulige opptak ved andre utdanningsinstitusjoner 9

10 HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014 Her følger presentasjon og vurderinger av høgskolens eksisterende studieportefølje, fordelt på de tre avdelingene. En tabell med følgende oversikt ligger ved hvert studieprogram: 1. Opptak antall registrerte førstesemesterstudenter per 15. oktober hvert år 2. Registrerte studenter totalt antall registrerte studenter på hvert studieprogram (et gjennomsnitt gjennom året) 3. Studiepoeng per student - heltid: normert 60 studiepoeng per år - deltid 75 %: normert 45 studiepoeng per år - deltid 50 %: normert 30 studiepoeng per år Forholdet mellom antall studenter som er tatt opp over de siste årene, antall registrerte studenter i 2014 og antall uteksaminerte kandidater/studenter, gir en oversikt over frafall. Det er imidlertid ikke tatt høyde for om disse studentene kan ha flyttet over til andre utdanninger ved HiG eller om de har sluttet ved høgskolen. Disse tabellene gir heller ingen oversikt over når i studieløpet frafallet er størst eller om det er studenter med individuell studieplan, men det er mulig å undersøke dette videre for de studieprogrammene det er mest aktuelt. Som del av rapporteringen fra de 10

11 studieprogramansvarlige er slike data hentet fram for det enkelte studieprogram og de enkelte kull i hvert studieprogram. Tiltakene som framkommer, er forslag og det er ikke gjort noen prioritering av disse i rapporten. Årsstudier, som tilsvarer første studieår i en bachelorutdanning, er beskrevet under de respektive bachelorutdanningene. 4. Antall uteksaminerte kandidater i løpet av året. Dette antallet er uavhengig av studentens oppstartstidspunkt, dvs. tilsvarer ikke nødvendigvis normert studietid. Studieportefølje ved Avdeling HOS: Avdelings HOS har en stabil portefølje med basis i tre profesjonsutdanninger som alle bygger på nasjonale rammeplaner (ergoterapi, radiografi og sykepleie). Avdelingens tre masterutdanninger rekrutterer fra egne bachelorprogrammer. Master i klinisk sykepleie har overvekt av innpassing av studenter som har tatt videreutdanninger i anestesi, intensiv og operasjonssykepleie. Dette innebærer et tydelig akuttmedisinsk fokus og orientering mot kritisk syke. Ved etableringen av ergoterapi vil rekrutteringen mot master i gerontologi og master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid bli styrket. Knippet av tverrfaglige videreutdanninger rekrutterer godt og svarer på nasjonale føringer for kompetansebehov innen helse- og sosialfeltet bredt. To av masterutdanningene er 5-mastere (erfaringsbaserte med krav til yrkespraksis), og alle tre masterutdanninger gjennomføres som deltidsløp (hovedmålgruppen er studenter som kombinerer utdanning og yrkesliv). For master i klinisk sykepleie gjelder også heltids gjennomføring for studenter som tar fordypning i AIO. Bachelor i sykepleie tilbys også som deltids-desentralisert løp. Avdelingen arbeider med utvikling av pedagogiske metoder som innebærer mer bruk av teknologistøttet pedagogikk som frigjør lærerkapasitet for å anvende denne på tettere studentoppfølging/veiledning (og mer tid anvendt på forskningsaktivitet). Avdelingen vurderer at studiene samlet sett er etterspurte og har stabilt fagmiljø, og anbefaler ikke nedleggelse av studier. Videreutdanningene styrker hverandre gjensidig ved at lærerkrefter benyttes på tvers av programmene, eller at det er søkt samarbeid mot eksterne miljøer. Avdelingen styrker sin fagprofil innen utpekte områder i tråd med HiGs strategiske plan. Dette omfatter blant annet et formalisert samarbeid med Universitetet i Stavanger innen pasientsikkerhet 11

12 (inkl. samarbeid om Ph.d. i risikostyring og samfunnssikkerhet). Det er tilsvarende meget interessante drøftinger som pågår med fakultetsledelse ved HiOA om samarbeid innen flere av våre fagområder. Dette omfatter i prinsippet hele bachelorporteføljen, masterporteføljen og samarbeid om Ph.d. i helsevitenskap ved HiOA. Forskningsaktivitet ved HOS relatert til Senter for omsorgsforskning har også mye fellesskap med HiOA inkl. NOVA (som er innlemmet i HiOA). Den samlede studiepoengproduksjonen på Avdeling HOS var i 2013 på 726,3 60- studiepoengsenheter og nærmer seg dermed 2011 det beste året noensinne, etter en nedgang i Seksjon for sykepleie De ansatte ved Seksjon for sykepleie benyttes på syklus 1-3. De aller fleste medarbeiderne er tilknyttet Bachelor i sykepleie med undervisnings- og/eller veilederansvar. Det er en bevisst styring av førstekompetansen slik at den benyttes på alle nivåer i utdanningsporteføljen. Seksjonen samarbeider med HiHm innen AIO (anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie). AIO-utdanningen er et utdanningsområde som har potensial for å styrkes ved en bedre funksjonsfordeling mellom HiG og HiHm. I dag gjennomføres noen ressursforelesninger i fellesskap og bytte av undervisningsressurser. Med basis i at AIO er godkjent integrert i MA klinisk sykepleie ved HiG, samt at HiG har utviklet høy kompetanse i simulering og anvendelse av investerte simuleringsressurser, er dette et område som naturlig bør ligge til HiG. Det har nylig vært avklart med HiHm å inngå en samarbeidsavtale mellom institusjonene som styrker det samlede kandidatmåltallet for Innlandet (i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF). HiG har overtatt faglig ledelse av Nasjonal Paramedic selv om denne utdanningen organisatorisk fortsatt ligger under HiL (som betalingsstudium). HiG er i forhandlinger med HiL om overtakelse av hele utdanningen, men at denne fortsatt skal drives i tett samarbeid med HiL. Høgskolen er gitt krav om kandidatmåltall på Bachelor i sykepleie, AIO og master i helsefag (klinisk sykepleie). Organiseringen av forskningen er inndelt i tre profilområder: utdanningskvalitet, kvalitet i sykepleieprosessen og helse i dagliglivet. Alle stipendiatene har hovedveiledere ved HOS og er tilknyttet doktorgradsprogram ved KaU (Karlstad universitet). Nye stipendiater vil bli kanalisert mot UiS eller HiOA med bakgrunn i ovennevnte samarbeidsavtaler. Den interne organiseringen av FoUaktiviteter er styrt under veiledning av førstekompetente. Seksjonen har ingen eksternfinansierte FoU-prosjekter. Det er et klart behov for å styrke forskningsinnsatsen ved å innhente ekstern finansiering av prosjekter. Det er ventet en positiv utvikling gjennom samarbeidet med Aldersspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og tilsetningen av kombinasjonsprofessorat i sykepleie. Seksjonen arbeidet våren og høsten 2013 med Universitetet i Oslo, Medisinsk Fakultet og Høgskolen i Oslo og Akershus om søknad for Senter for fremragende utdanning (SFU). HOS ble invitert inn i konsortiet av UiO (prosjekteier) med bakgrunn i høy anseelse på anvendelse av simulering som pedagogisk metode i utdanning og trening av helsepersonell, lang erfaring med desentralisert, deltids sykepleieutdanning, nasjonal rolle gjennom Senter for omsorgsforskning og samarbeid mot forskningsintensive miljøer som Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI. Søknaden kom helt til finalerunden, men ble ikke tildelt status som SFU. Konsortiet er videreført og utvikler grunnlaget for en fremtidig SFU med tildeling av NFR Finnut-midler (utdanningsforskning). Prosjektplanlegging pågår. 12

13 Bachelor i sykepleie (181 studieplasser): Studieprogrammet er robust med tanke på studentvolum og størrelse på fagstab. Ca. 60 ansatte er til enhver tid tilknyttet utdanningen, og gjennomføringen er preget av god struktur og samarbeid. Rekrutteringen er god, også målt opp mot tilsvarende utdanninger nasjonalt. Bachelor i sykepleie har 19 emneansvarlige og et stort antall personell involvert i undervisning og veiledning. Emneansvarlige har møter med undervisere innen sitt emne (dette kan være mange undervisere). Videre har kullkoordinatorer møter med personell knyttet til studieenheten (SE1, SE2, SE3 - heltid og deltid). Studieprogramansvarlige (SPA) har møter med emneansvarlige og koordinatorer i hver studieenhet. SPA har også møter med alle emneansvarlige i programmet (dette er nytt). Forskningskompetansen og forskningsaktiviteten i klinisk sykepleie er styrket betraktelig gjennom de siste årene. Simulering som metode er videreutviklet og integrert på en god måte, og understøttes også av fagmiljøets forskning på simulering og pasientsikkerhet. Kompetansen tilfredsstiller godt NOKUTs krav. Studentene kan rekrutteres inn på videreutdanning i AIO og masterutdanningene i klinisk sykepleie, helsefremmende lokalsamfunnsarbeid og gerontologi. Det er en formell avtale med KaU om samarbeid om ph.d. Fagstaben har relativt høy gjennomsnittsalder, og det vil være krevende å møte generasjonsskiftet m.t.p. at professorene er i alderen 55+. Utdanningen har fra 2014 kandidatmåltall fra KD på 166. Bachelor i sykepleie (deltid er 75 %, dvs. 4 år): Opptak Heltid Registrerte studenter Heltid Studiepoeng per student Heltid 46,2 50,0 46,4 52, ,2 60-studiep.enheter totalt Heltid ,4 359,1 408,5 398,1 409,1 Uteksaminerte kandidater Heltid Opptak Deltid Registrerte studenter Deltid 204, Studiepoeng per student Deltid 35,2 38,9 33,6 41,7 34,9 36,2 60-studiep.enheter totalt Deltid ,3 114,3 145,9 115,5 118,6 Uteksaminerte kandidater Deltid På heltidsutdanningen ble det tatt opp 503 studenter i perioden , mens det er registrert 461 studenter totalt i Dette gir et frafall på 9 %. På deltid ble det tatt opp 221 studenter fra , mens 197 studenter er registrert i Dette tilsvarer også et frafall på 9 %. Innenfor normert studietid er det likevel til dels stort frafall i utdanningen. En del studenter "veiledes ut" av utdanningen. Dette er en aktivitet som er viktig, og som tar mye ressurser. Studiepoengproduksjonen i 2011 var på ca. 88 % for heltids- og 93 % for deltidsstudentene. I 2012 gikk studiepoengproduksjonen ned til hhv. 85 % og 78 %, for så å øke til 89 % på heltid og 80 % på deltid igjen i Antall uteksaminerte kandidater er 155 både i 2012 og Det er en økning på 27 kandidater på heltidsutdanningen, men en stor nedgang på deltidsutdanningen i Fra deltidsopptaket på 47 studenter i 2009, registreres at hele 17 har sluttet eller fått inndratt studierett og ni studenter har flyttet over til heltidsutdanningen. Det forventes at antall uteksaminerte kandidater fra deltidsutdanningen vil øke igjen i 2014 og kandidatmåltallet på 166 bør være innen rekkevidde. 13

14 Bachelor i sykepleie har en stor andel individuelle studieplaner, som tidligere år. Fra 2012 vet vi at 70 av 170 individuelle studieplaner var relatert til forhold utenom selve studiesituasjonen, dvs. egen sykdom, svangerskap m.m. I 2013 var det 122 individuelle studieplaner. Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan i 2013 er på 94,6 % for Bachelor i sykepleie 4. Gjennomsnittet nasjonalt var 93,9 %. Tiltak: Fagplanen har vært "stabil" i flere år, delvis i påvente av endringer i rammeplanen. Programmet har mange positive elementer, men også en del forbedringspunkter. Studieplanen er revidert, men blant annet et tydeligere fokus på pasientsikkerhet. SPA deltar i SAK-prosjekt TPS. Det legges i tillegg opp til sterkere fokus på pasientsikkerhet, TPS og i nåværende fagplan. Strykprosent i naturvitenskapelige fag er fortsatt en utfordring. Dette følges opp gjennom prosjektet iforkant. Studiepoengproduksjon og gjennomstrømning følges opp videre. Bachelor i sykepleie har fortsatt gode søkertall på heltidsutdanningen med en økning på 4,6 % og på deltid/desentralisert utdanning er økningen hele 35 %. Med til sammen 398 primærsøkere på 205 studieplasser er det en gledelig økning til 1,9 søker per studieplass, mot 1,7 i Nasjonalt er 2,1 primærsøker per studieplass, så her ligger HiG likevel under det nasjonale gjennomsnittet. Det blir viktig å følge opp rekruttering av sykepleierstudenter for å få flere søkere per studieplass. Fokus på økt gjennomstrømming er viktig også i denne utdanningen. Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AIO) (20 studieplasser): Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie er tre separate utdanninger med tre ulike rammeplaner. Disse inngår som fordypningsområder i master i klinisk sykepleie ved HiG. Den akademiske kompetansen er styrket de siste årene ved intern kompetanseutvikling og nytilsettinger. Utdanningene samarbeider med Høgskolen i Hedmark, og det ligger et potensial i å styrke utdanningsmiljøet ved tettere organisering etter en fusjonert høgskole. Utdanningene er relativt kostnadskrevende med hensyn til innkjøp av spesialistkompetanse for å dekke undervisningsemner fagstaben selv ikke tar hånd om. Utdanningen har fra 2014 kandidatmåltall fra KD på 20. Videreutdanning i AIO, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie: Anestesi: Opptak Anestesi: Registrerte studenter 4 6 6,5 8 8,5 7,5 Anestesi: Studiepoeng per student 80,0 50,0 58,5 58,8 52,4 55,3 60-studiep.enheter totalt, anestesi 5,3 5,0 6,3 7,8 7,4 6,9 Uteksaminerte kandidater Intensiv: Opptak Intensiv: Registrerte studenter ,5 4,5 9,5 12,5 Intensiv: Studiepoeng per student 76,1 55,0 67,7 46,7 54,2 54,4 60-studiep.enheter totalt, intensiv 11,4 9,2 7,3 3,5 8,6 11,3 Uteksaminerte kandidater Operasjon: Opptak DBH: Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan. 14

15 Operasjon: Registrerte studenter ,5 8 10,5 10,5 Operasjon: Studiepoeng per student 80,0 55,0 63,3 52,5 57,1 58,6 60-studiep.enheter totalt, operasjon 13,3 2,8 4,8 7,0 10,0 10,2 Uteksaminerte kandidater Det er god rekrutteringen til utdanningene. Videreutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie hadde i 2013 og 2014 svært gode søkertall igjen, etter en liten nedgang i søkere til oppstart i januar 2014 tilsvarer nesten 4,7 søkere per studieplass. Denne gangen var det flere søkere til høgskolen i Gjøvik enn til Hedmark. Studiepoengproduksjonen per student er svært bra og har også økt det siste året. I tillegg er frafallet lite. Store ulikheter i studiepoengproduksjon de første årene forklares med at det har vært tatt ujevnt opptak av studenter (ikke hvert år) og at utdanningen går over 18 mnd. Tiltak: Et mer formalisert samarbeid med HiHm blir nå utviklet for å sikre en ensartet og bærekraftige videreutdanninger i Innlandet. Videreutdanningene er avhengig av tilgang på praksisplasser i SI. Her varierer det fra år til år hvor mange praksisplasser foretaket stiller til de enkelte spesialitetene, noe som også gjør utdanningen uforutsigbare på hvor mange studenter som til enhver tid kan tas opp. Videreutdanningene bør tilbys som en fullverdig masterutdanning. Master i klinisk sykepleie (30 studieplasser): Utdanningen rekrutterer bra og økte fra 41 søkere til oppstart i januar 2013 til 62 i for januar Gjennomstrømningen av studenter var god i 2012, men viser en nedgang for Mange av mastergradsprosjektene er forankret mot Sykehuset Innlandet HF, og viser sterk praksisrelevans. Kompetanseprofilen ivaretas i henhold til NOKUTs krav. Master i klinisk sykepleie (deltid 50 %): Opptak Registrerte studenter ,5 51,5 37,5 Studiepoeng per student 17,9 17,7 32,3 20,4 24,1 28,8 60-studiep.enheter, totalt 4,2 12,1 27,4 16,5 20,7 18,0 Uteksaminerte kandidater Studiepoengproduksjonen per student er meget god og tilsvarer 96 %. Tiltak: En større andel av masterprosjektene bør inngå som delprosjekter i de ansattes forskningsarbeid. På denne måte vil de ansattes forskningstid/ressurs kunne bli intensivert og styrke omfanget og moment i arbeidet. Det er satt i gang et arbeid for gjennomgang og revidering av studieprogrammet i forhold til endringer i helsetjenesten og ut fra samfunnets behov. En ønsker å utvikle et studieprogram som er mer fleksibelt, utvide bruk av nett/web baserte løsninger for undervisning og andre læringsaktiviteter. Fokus på rekruttering av kvalifiserte søkere må opprettholdes, da denne har vært for lav de siste årene. 15

16 Seksjon for helse, teknologi og samfunn Utdanningsporteføljen på Seksjon for helse, teknologi og samfunn er preget av til dels små og ressursintensive utdanninger. Høgskolen er gitt kandidatmåltall på Bachelor i radiografi fra Høsten 2013 startet Bachelor i ergoterapi, en bachelorutdanning med en tydelig profil innen universell utforming og velferdsteknologi. Porteføljen av videreutdanninger drives som «enkeltmannsforetak» og har svak back-up ved sykdom/fravær. Syklisk evaluering av Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid påpekte et noe fragmentert miljø (med basis i samarbeidsavtalen) og behov for å styrke FoU-innsatsen som understøtter studieprogrammet. Utdanningen har tross sin aktualitet som klare relevans til ferske nasjonale kompetansebehovsanalyser relativt svak søkning, og det må vurderes å endre profil i sammenheng med revisjon av samarbeidsavtale. Master i gerontologi er bedre understøttet av forskningsaktivitet både ved ansatte fra Senter for omsorgsforskning og seksjon for sykepleie. Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse har de siste årene vist seg å få stor oppmerksomhet. Videreutdanning i oppmerksomt nærvær hadde oppstart høsten 2012 som pilotutdanning. De to sistnevnte utdanningene drives av en og samme fagperson. Disse utdanningene viser stor pågang av søkere. Avdelingens innovasjonskraft innen velferdsteknologi er forankret ved Seksjon for helse, teknologi og samfunn, og har potensial for å implementeres sterkere i Master i gerontologi. Når det gjelder Bachelor i radiografi viste de siste årene nedgang i søkere og fallende etterspørsel etter radiografer i markedet (sykehus). Søkningen inneværende år er meget positiv. FoU-aktiviteten ved seksjonen er sårbar m.t.p. at publiseringen er knyttet til et fåtall personer. Seksjonen er involvert som formell partner i Arena-prosjektet «Helse i Valdres», og deltar i HiGs tildelte SHP-prosjekt HyperCept. Seksjonen har hatt en svak forskningsorganisering, men publiseringene består av sterke bidrag fra enkeltpersoner. Det er et klart potensial og behov for å bygge opp sterkere forskningsgrupper rundt enkeltpersoner/toppkompetansen. Det har blitt utviklet et design for forskningssamarbeid med én eller flere regioner i Innlandet for å styrke FoU-innsatsen og «styre» studentressursene på en mer effektiv måte som understøtter MHPCC. Avdelingen og seksjonen har startet en prosess med tydeligere forskningsgruppeorganisering etter modell fra HiOA. Det er tilsvarende etablert en tverrfaglig forskningsgruppe for kommunal innovasjon og velferdsteknologi. Resultater av dette arbeidet forventes å komme i form av flere prosjektsøknader og samarbeid mellom forskere på enkeltprosjekter. Bachelor i ergoterapi (25 studieplasser): Ergoterapiutdanningen hadde sitt første opptak ved Høgskolen i Gjøvik høsten 2013, med 32 studenter. Det var 62 førsteprioritetssøkere til de 25 studieplassene, noe som tilsvarer 2,5 søker per studieplass og «best i klassen» blant landets ergoterapiutdanninger. På landsbasis var det 1,4 søker per studieplass. Søkertallene for 2014 viser en nedgang i søkertallene til 42 førsteprioritetssøkere og 1,7 søker per studieplass. Nasjonalt er det i ,5 søker per studieplass, så HiG ligger også i år over landsgjennomsnittet. Studentene som startet høsten 2013 hadde en studiepoengproduksjon i sitt første semester tilsvarende 88 %. 16

17 Bachelor i ergoterapi: Opptak 32 Registrerte studenter 32 Studiepoeng per student 26,3* 60-studiep.enheter, tot. 14 Uteksaminerte kandidater *kun høstsemesteret Bachelor i radiografi (25 studieplasser): Utdanningen driftes godt ut i fra gitte forutsetninger med en yrkesgruppe/profesjon som i kraft av sin posisjon og tradisjon har hatt en svak akademisk kompetanseprofil. Det har i løpet av de siste årene vært svekket søkning til radiografstudiene i Norge med bakgrunn i konjunktursvingninger i helsetjenesten. Det ligger et uforløst potensial i jobbglidning mellom radiologer og radiografer som gjør at etterspørselen etter radiografer kan endres i fremtiden. Avdelingens pilot med sonografutdanning (Videreutdanning i ultralyd for radiografer) er ett tiltak for å møte denne mulige utviklingen. Simulering er en godt integrert pedagogisk metode. NOKUTs kriterier er ivaretatt, men førstekompetansen er i for stor grad knyttet til støttefagene. Det er en svakhet at høgskolen ikke har egne relevante mastertilbud samt at fagmiljøet ikke har egendrevet forskning innenfor utdanningens kjerneområder. Utdanningen har fra 2014 kandidatmåltall fra KD på 25. Bachelor i radiografi: Opptak Registrerte studenter ,5 73,5 Studiepoeng per student 54,7 55,3 50,6 47,3 50,3 49,6 60-studiep.enheter, tot. 64,7 61,7 58,1 58,3 63,2 60,7 Uteksaminerte kandidater Høsten 2013 hadde radiografutdanningen det beste opptaket noen gang, med hele 39 studenter. Pga. stort frafall de siste årene har det vært viktig å øke rekrutteringen. Fra opptak 2011 t.o.m er det tatt opp 103 studenter, mens 73,5 studenter er registrert totalt i Utdanningen har dermed et frafall på ca. 29 % i denne perioden. For høsten 2014 er det en gledelig økning i antall førsteprioritetssøkere fra 35 i fjor til 50 i år, noe som tilsvarer 2 søkere per studieplass. Også nasjonalt har det vært økning i søkertallene til radiografutdanningene og det er for ,7 søkere per studieplass, mot 2,3 i fjor, så HiG ligger fortsatt noe under gjennomsnittet her. Studiepoengproduksjonen per student viser en liten nedgang fra 2012, men er fortsatt god og tilsvarer 83 %. Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan er på 91 % for Bachelor i radiografi. Gjennomsnittet nasjonalt er på 86 %. Bortsett fra et stort frafall 1. semester, er gjennomstrømningen relativt god. Samtidig ses en vedvarende tendens til noe økende omfang av individuelle studieplaner. Dette henger sammen med strenge forutsetterkrav i fagplanen, men ser også ut til å være en tendens blant studentene at det stadig er flere som trenger tilrettelagte løp. Utdanningen har høy strykprosent på enkelte eksamener. Det er et ønske at alle studentene ville prioritere studiene slik at de møtte opp til all undervisning. Vi ser en tendens til sammenheng mellom oppmøte, arbeidsinnsats 17

18 og resultater. Spesielt innenfor naturvitenskaplige emneområder ser en at mange stryker. Dette er krevende emner som forutsetter stor arbeidsinnsats og forståelse. En ser at studenter som ikke har realfagsbakgrunn fra videregående har vanskeligere for å tilegne seg disse fagområdene. Bachelor i radiografi har utfordringer knyttet til svak akademisk kompetanseprofil, reduserte søkertall, stort frafall og at HiG mangler relevante mastertilbud for dette fagområdet. Tiltak: Det må arbeides fagpolitisk (sammen med andre relevante aktører) for å påvirke jobbglidning for radiografyrket. HiG må utvikle samarbeid opp imot andre utdanningsmiljøer som tilbyr masterutdanninger hvor videreutdanningene (digital radiografi og bildeoptimering og ultralyd) kan innpasses etter modell fra veilederutdanningen (HiG/HiL/NTNU). Videre må HiG delta aktivt i analysearbeid for vurdering av nasjonal og regional kapasitet og robusthet i utdanningsmiljøer innen radiografi. Samarbeidet med Norsk radiografforbund, studentorganisasjonen og de andre utdanningene i Norge som startet opp i 2011 videreføres for å øke befolkningen og søkernes kompetanse om radiografyrket. Det er omtrent samme frafall ved alle utdanningene, noe varierende fra år til år. Det er allerede iverksatt et samarbeid mellom HiG, HiOA, HiBVe og UiTø om utvikling av videreutdanning i beskrivende radiograf. Utviklingsarbeidet er delfinansiert av Norgesuniversitetet. Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter og relasjonskompetanse (30 studieplasser): Videreutdanningen er sårbar med tanke på at den driftes av én person. Utdanningen har to desentraliserte løp, hvor begge er tuftet på samarbeidsavtaler med helsetjenesten. Dette innebærer at utdanningen har god tilgang på klinisk kompetanse som et vesentlig bidrag i gjennomføringen. Utdanningen har opparbeidet seg et meget godt renommé i Norden, og studieprogramansvarlig har bygget opp et sterkt nettverk av kliniske forskere som danner basis for kunnskapsgrunnlaget. Utdanningens kjerneinnhold om metoder i nettverks- og relasjonsarbeid har overføringsverdi utover psykiatrifeltet. Dette har høy relevans for utdanningsinnhold som vektlegges i Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan om styrket brukermedvirkning og helsefremmende prosesser. Studieprogramansvarlig er i avslutningsfasen av sitt doktorgradsarbeid (som gjøres på fritiden). Videreutdanning i ledelse av nettverksmøte og relasjonskompetanse (deltid 50 %): Opptak Tr. 1 (30sp) Registrerte studenter Tr.1 11,5 13, ,5 Studiepoeng per stud. Tr.1 27,4 22, ,5 27,9 60-studiep.enheter, totalt 5,3 5,0 5,5 9,0 10,0 Uteksaminerte kandidater Opptak Tr.2 (60 sp) Registrerte studenter Tr.2 8, Studiepoeng per stud.tr , studiep.enheter, tot. Tr.2 4,3 7,8 8,5 8,0 3,5 Uteksamin. kandidater Tr

19 60-studiepoengsenheten (Tr.2) er ikke utlyst i siden 2011, mens Tr. 1 lyses ut årlig. Studiepoengproduksjonen er god på begge utdanningene, men rekrutteringen er lav. For 2014 er det 26 søkere. Tiltak: Utdanningsinnholdet kan i større grad integreres med Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. Samarbeid med beslektede fagmiljø (psykisk helsearbeid og folkehelse) må styrkes. Videreutdanning i oppmerksomt nærvær (25 studieplasser): Videreutdanning i oppmerksomt nærvær startet som en pilot fra og med høsten 2012 og hadde første ordinære opptak med 25 studenter høsten Rekrutteringen for 2014 ser bra ut, med 63 førsteprioritetssøkere, noe som tilsvarer 2,5 søkere per studieplass. Utdanningen er utviklet i et samarbeid med mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen rehabilitering og TOPRO. Studiet gir en innføring i oppmerksomt nærvær med særlig fokus på Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT). Videreutdanning i oppmerksomt nærvær (deltid 50 %): Opptak Registrerte studenter Studiepoeng per student 34,6 27,0 60-studiep.enheter, tot. 3,8 9,0 Uteksaminerte kandidater 12 Videreutdanningen bygger på en svært interaktivt, samarbeidende og deltakende pedagogisk filosofi og praksis. Intensjonen er å skape en gruppeprosess som føles trygg og troverdig samt et åpent og romslig læringsmiljø som oppmuntrer til spontanitet og kreativitet. Utdanningen bygger på kompetanse/fagmiljø som anvendes driftes av videreutdanning i ledelse av nettverksmøter og relasjonskompetanse. Studiepoengproduksjonen per student er god og tilsvarer 90 %. Videreutdanning i palliativ omsorg: Videreutdanningen er tverrfaglig orientert og har i løpet av de siste årene opparbeidet seg er sterkt renommé i Norge. Studieprogrammet rekrutterer godt. Dette har nær sammenheng med den kliniske kompetanse og posisjon den ene av de to ansatte på programmet har innenfor palliasjonsmiljøet i Norge (og internasjonalt). Fagmiljøet er relativt sårbart med to ansatte i 50 % stillinger, og derav ligger det her små ressurser til å utøve egen forskning som understøtter programmet. Master i klinisk sykepleie har fordypningsområde (valgfritt) i palliasjon (sykepleiefaglig), og seksjon for sykepleie har høy vitenskapelig kompetanse og aktiv forskning innen dette feltet. Videreutdanning i palliativ omsorg (deltid 50 %): Opptak Tr Registrerte studenter Tr.1 8,5 20,5 11,5 19

20 Studiepoeng per student Tr.1 26,3 60,0 Opptak Tr.2 36 Registrerte studenter Tr.2 8,5 18,5 18 Studiepoeng per student Tr.2 52,9 Opptak 60 studiepoengsenhet Registrerte studenter 60 sp Studiepoeng per student 17 31,7 26,6 60-studip.enheter, totalt 2,8 9,5 9,8 Uteksaminerte kandidater 16 Videreutdanningen har hatt gode søkertall de siste årene og har god studiepoengproduksjon, tilsvarende 89 %. Fra 2011 har videreutdanningen vært tilbudt som en 60 studiepoengsenhet, på deltid. I 2014 utlyses kun suppleringsopptak til andre år. Tiltak: Det må utvikles et tettere samarbeid innen palliativ omsorg (forskning og undervisning) mellom Seksjon for sykepleie og Seksjon for helse, teknologi og samfunn. En av to fagpersoner har nå førstekompetanse. Videreutdanning i tverrfaglig veiledning (30 studieplasser): Videreutdanningen drives i formelt samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Fagmiljøet ved HiG har liten egendrevet og relevant forskning som understøtter studieprogrammet. Fagmiljøet er sårbart med tanke på få personer i deltidsstillinger. HiG/HiL inngår i samarbeid med NTNU om direkte innpasning av studenter på master i rådgivning. Studieprogrammet er relativt ressursintensivt målt opp mot studiepoengproduksjonen. Videreutdanning i veiledning (deltid 50 %): Opptak Registrerte studenter 24, , ,5 42 Studiepoeng per student 28,8 27,9 30,0 27,9 28,1 29,9 60-studiep.enheter, tot. 11,8 22,8 23,8 20,0 19,0 19,5 Uteksaminerte kandidater Rekrutteringen har vært bra de siste årene. Videreutdanningen i veiledning hadde doblet søkertallene fra 2011 til 2012, og fortsetter økningen. Videreutdanningen endret i 2013 navn til Videreutdanning i tverrfaglig veiledning, med håp om å rekruttere nye målgrupper. For høsten 2013 var det 55 søkere, altså 1,8 søker per studieplass. Likevel var det bare 23 som møtte, så utdanningen er avhengig av høye søkertall. For 2014 er det registrert 53 søkere. Studiepoengproduksjonen er god. 54 studenter er tatt opp i 2011 og 2012, mens 40 er registrert totalt i Dette gir et frafall på ca. 26 %. Studiepoengproduksjonen er imidlertid god i den aktive studentgruppen; 28,1 studiepoeng tilsvarer 94 % av full studiepoengproduksjon. Tiltak: Videreutdanning i veiledning har utfordringer knyttet til svak personellrobusthet og kompetanseprofil. Utdanningen og kjernemiljøene som driver disse ved HiG og HiL må «smelte tettere sammen». Fagmiljøet har potensial for å jobbe tettere på pedagogikkmiljøet på HiL. På denne 20

21 måten kan forskningsaktiviteten økes gjennom en strammere styring av kompetanseressursen. Videreutdanningen har hatt et større frafall enn tidligere det siste året. Master i gerontologi (30 studieplasser): Master i gerontologi ble akkreditert av NOKUT i 2010 og startet opp med første kull høsten For høsten 2013 ble det registrert 20 førsteprioritetssøkere og 14 møtte. Seks av de 22 som ble tatt opp i 2011 er ikke lenger aktive i utdanningen på grunn av fritak fra emner (tidligere emner fra videreutdanning i aldring og eldreomsorg). Studentene følger likevel undervisningen. Dette gir et frafall på 27 % i første kull. Utdanningen har ikke opptak i Master i gerontologi (deltid 50 %): Opptak Registrerte studenter Studiepoeng per student 15,7 24,4 27,3 60-studiep.enheter, tot. 5,5 6,5 10 Uteksaminerte kandidater Tiltak: Masterutdanningen vil trekke veksler på kompetanse ved HiL, og det ble engasjert en professor II (gerontopsykologi) f.o.m. januar Det ligger muligheter for sterkere kopling av fagmiljøet mot Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet. Dette forsterkes gjennom kombinasjonsprofessorat som er etablert og tilsatt. Samarbeidet om «geronteknologi» mellom HOS, IMT og TØL intensiveres. Det er viktig å få økt rekruttering til utdanningen. Fremtidig samarbeid mot HiOA og deres forskningsgruppe for aldring og helse, vil styrke robustheten i fagmiljøet for denne masterutdanningen. Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (30 studieplasser): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC) drives i samarbeid med HiL og HiHm. Samarbeidsmodellen er ressurskrevende fordi det krever nødvendig koordinering og samspill mellom til dels fragmenterte miljøer. Rekrutteringen til studiet har vært svakere enn forventet, og det har i tillegg vært frafall av studenter (hvilket ikke skyldes programmets kvalitet). Syklisk evaluering i 2010 peker imidlertid på en rekke sårbarhetsfaktorer. Egendrevet forskning som understøtter programmet har vært sterkere på HiL og HiHm enn på HiG. Et mangeårig samarbeid med Høgskolen i Østfold (som nettverksinstitusjon) ble avsluttet i 2011, og har rasjonalisert driften av programmet. Utdanningsinnholdet svarer godt på kompetansebehov anført i nasjonale behovsanalyser (samhandlingsreformen og vektlegging av folkehelsearbeid samt helse i plan). Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (deltid 50 %): Opptak Registrerte studenter ,5 32, Studiepoeng per student 30,0 37,5 32,0 23,3 25,6 19,4 60-studiep.enheter, totalt 8,5 10,0 20,0 13,0 10,3 7,8 Uteksaminerte kandidater

22 Utdanningen har hatt litt svak rekruttering de senere år. Studiepoengproduksjonen blant de registrerte studentene har vært god, men det var en nedgang i Tidspunktet opptak i 2013 ble endret fra januar til august. Da var antall ja-svar så lavt at utdanningen ble avlyst. De 12 som hadde takket ja har reservert studieplass for opptaket i I tillegg er det 39 førsteprioritetssøkere for 2014, altså en god økning. Det ble i 2013 satt i gang et revisjonsarbeid med mål om å Integrere tydeligere tematikk fra «Helse og -omsorg i plan». Dette arbeidet ble sluttført med endring av utdanningen som ble lyst ut for opptak i Ettersom tematikken for folkehelsearbeid er bredt, må masterprosjektene i større grad styres innenfor de ansattes forskningsinteresser. På denne måten blir masterstudentenes arbeid i større grad et bidrag som understøtter fagmiljøets forskning. Tiltak: Fagmiljøet i Innlandet (primært HiL og HiG) må samles bedre for å utvikle kunnskapsbasen og egendrevet forskning som understøtter programmet. God og tilgjengelig informasjon må styrkes for interesserte søkere. Aktiv rekruttering i fagmiljøer avdelingen har kontakt med må styrkes og programmet må gjøres tilgjengelig for flere søkergrupper. Studieportefølje ved Avdeling IMT: IMTs studieportefølje har blitt utviklet de siste fire årene ut med ønske om å tydeliggjøre tre separate, men sterkt gjensidig avhengige fagmiljøer, informatikk, informasjonssikkerhet og medieteknologi. Informasjonssikkerhet De siste årene er det gjort små, men kontinuerlige endringer i emnene i studieprogrammene. I studieporteføljen har avdelingen introdusert en erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet, hvor den første studieretningen er i etterforskning av datakrim i samarbeid med Politihøgskolen. Dette er i stor grad (og første året er det utelukkende) et deltidsstudium. Planen er å utvide senere med en studieretning i cybersikkerhet av kritisk infrastruktur i samarbeid med aktører som for eksempel Statkraft, Statnett og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), og senere med en studieretning innen cyberforsvar i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarets Høgskole. Status for informasjonssikkerhetsmiljøet er nå meget positivt. Søknadstallene er stigende, og masterprogrammet har 3.1 søkere per studieplass. For Nislab har arbeidet med CSET etablert mange muligheter for bransjesamarbeid og økt relevans av innholdet i studieplanene. Det er karakteristisk at det er enkeltpersoner i avdelingen som pleier kontakter med de relevante bransjene, med CCIS skal dette institusjonaliseres og mer direkte komme studieprogrammene til gode. Informatikk IMT har hatt tre mål med sine informatikkportefølje. Det første målet har vært å bygge det sterkeste og mest robuste informatikkmiljøet blant høgskolene. For å nå dette målet har avdelingen gjort om på en rekke studieprogrammer de siste fire årene, og har nå en full søyle (syklus 1-3) i informatikk. Det andre målet er å fokusere på anvendelser av IKT. Vi har derfor studieprogrammer og studieretninger som er anvendelsesorientert, for eksempel Bachelor i spillprogrammering og 22

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2013 Innhold INNLEDNING... 3 1. HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE... 6 Strategisk studieportefølje ved Avdeling HOS:... 10 Strategisk studieportefølje ved Avdeling

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Rapport fra avdeling til styret 2015

Rapport fra avdeling til styret 2015 Rapport fra avdeling til styret 2015 Avdeling Dekan Avdeling for helsefag Bratseth Kristin 1. Resultater 2013 2014 2015 Søkertall (1. prioritetssøkere) 823 638 811 Opptakstall 648 609 614 Aktive studenter

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag (FH) FH langsiktig målsetting Vi er nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Søkertall

Søkertall Søkertall 2016 25.05.16 Medisinstudiet Studieplasser Søkere totalt studieplass NTNU 135 2486 (2303) 802 (727) 5,94 (6,06) UiB 165 2699 (2674) 676 (636) 4,10 (3,98) UiO (høst) 110 2658 (2414) 964 (856)

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2013/3001 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 13.12.2013 Fra: Dekan Saksbehandler: Benny Ehrnholm Sak 25/13 Nytt studium Master i medisinsk avbildning

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012 1 av 7 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Rådgiver Lars Grønflaten O-SAK 16-12

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr mars 2017 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Avdeling for utdanning Deres ref.: Vår ref.: 2009/7056 ESK004/ Dato: 04.10.2009 INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2009-2013, UTDANNINGSVIRKSOMHETEN 4.1 Mål 1: UiT skal utdanne kandidater som

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Utdanning av fremtidens helsearbeidere

Utdanning av fremtidens helsearbeidere Utdanning av fremtidens helsearbeidere Program Innledning v/ Jorunn L Helbostad Fremtidens helsearbeidere sett i lys av behov i primær- og spesialisthelsetjenesten v/ Helge Garåsen og Jan Gunnar Skogås

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

OPPTAKSRAMMER 2009: SV-FAKULTETET

OPPTAKSRAMMER 2009: SV-FAKULTETET Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsdirektøren OPPTAKSRAMMER 2009: SV-FAKULTETET Vedlagt følger Det samfunnsvitenskapelige fakultet sitt forslag til opptaksrammer for 2009. Bakgrunn og prosess

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk

Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk Brev fra fakultetet mottatt 22. januar 2016 ber om utdanningsmelding for 2015 og oppgir seks tema det skal gis tilbakemelding på. Samtidig

Detaljer

Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014

Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014 Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag/konklusjon... 3 Formål... 5 UiB alle studier totalt... 5... 5... 6 Kandidatproduksjon... 6 Profesjonsstudier totalt...

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011 Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3 1.2 Antall registrerte

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Omsorgsteknologi: Utdanning og FoU i Innlandet? Dekan Roger Lian Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Omsorgsteknologi: Utdanning og FoU i Innlandet? Dekan Roger Lian Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Omsorgsteknologi: Utdanning og FoU i Innlandet? Dekan Roger Lian Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen, 29.10.2009: Det blir stadig flere eldre i 2040

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer