FYLKESTINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019"

Transkript

1 Nord-Trøndelag FYLKESTINGSPROGRAM Senterpartiet i Nord-Trøndelag

2 Innhold: Innhold: Innledning Oppvekst og utdanning Forskning og utvikling (FOU) og høyere utdanning Transport og kommunikasjon Næringsliv og regional utvikling Landbruk Rovdyr Skog Fiskeri- og kystnæringa Frivillighet, idrett og kultur Ungdom Folkehelse Miljø og energi NTE Vårt Nord-Trøndelag

3 0. Innledning Senterpartiets fylkesvalgprogram tar utgangspunkt i å utvikle Nord-Trøndelag videre ut fra det som er skapt og utviklet av tidligere generasjoner. Vi ønsker å fremme en politikk som gir framtidstro og utviklingskraft i alle deler av fylket. Vi har mange ildsjeler som på hver sin måte bidrar til optimisme og utvikling i mange lokalsamfunn. Disse personene har en svært viktig drivkraft, og et pågangsmot og engasjement for verdiskaping og utvikling av felleskapet. Senterpartiet har tro på at vi kan understøtte denne optimismen med en målrettet politikk som utvikler hele Nord-Trøndelag og som gir vekstkraft i samfunnet fram mot Verdiskapingen må være fremtidsrettet og miljømessig tilpasset den tid vi lever i. Vi har stor tro på at det ligger muligheter for foredling av våre innbyggeres kompetanse og naturressurser som vil gi verdiskaping, vekst og grunnlag for å leve et godt liv i fylket vårt de kommende årene. Vårt felleskap og vår identitet som vi har opparbeidet oss gjennom å ha vært et selvstendig fylke i over 200 år er under press, samtidig som det ligger nye muligheter i å utvikle dagens fylkeskommune i forbindelse med kommunereformen. Det skal vi utnytte til vår fordel. Noen av funksjonene som i dag ligger til staten kan med fordel løses i felleskap mellom kommunen og fylkeskommunen. Andre oppgaver som i dag løses av staten representert ved fylkesmannen kan med fordel overføres til fylkeskommunen. Andre statlige oppgaver som for eksempel rovdyrforvaltningen kan også med fordel legges til fylkeskommunen. Senterpartiet tar derfor utgangspunkt i at fylkeskommunen videreføres som egen enhet og tilføres nye oppgaver fra staten. NTE skal fortsatt eies av fylkeskommunen samtidig som vi ønsker å gi kommunene i Nord-Trøndelag mulighet til eierskap av selskapet dersom det skjer endringer med dagens fylkeskommune. Våre nordtrønderske fortrinn har vært vår evne til å koble kompetanse og nedarvet kunnskap med unike naturresurser og evnen til å ville utvikle hele Nord-Trøndelag. Det mener vi er et godt grunnlag å bygge samfunnet videre på! 3

4 1. Oppvekst og utdanning Skolen skal utdanne og motivere ungdommene for livet i dagens og framtidens samfunn. Senterpartiet ønsker å gjøre alle ungdommer i stand til å bidra på en positiv måte i fellesskapet. Altfor mange elever faller ut av skolesystemet i dag. Skal vi klare å snu dette, må det være et mål at alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter før de går over i videregående opplæring. Læreren er en av faktorene som utgjør en forskjell og har stor betydning for elevens læring. Faglig dyktighet, empati, fortellerevne og det å være en god pedagogisk leder er viktige egenskaper som er ønsket i klasserommet. Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være et foregangsfylke når det gjelder lærernes kompetanse. Dette må skje gjennom målrettet rekruttering og tilrettelegging for etter og videreutdanning i tillegg til spesialisering. Senterpartiet vil legge til rette for livslang læring. Vi vil derfor arbeide for at de som ønsker det, må få mulighet til å velge et mer praktisk skoleløp, eller gis utfordringer i de mer teoretiske fagene. Det er derfor viktig å bedre samhandlingen mellom fylkeskommunen som skoleeier, eleven, heimen og samfunnet rundt. Det er spesielt viktig med samhandling mellom skole, opplæringskontorene og lærebedriftene slik at alle lærlingene får tilbud om en læreplass før de slutter vg2. Det er også viktig at de elevene som ikke når målene i studiespesialisering eller fagbrev, får et opplæringstilbud der de får utnyttet sitt potensiale på en meningsfull måte. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: Opprettholde dagens skolestruktur i den videregående skolen i Nord-Trøndelag. At elevene skal oppleve det som viktig og meningsfylt å gjennomføre videregående skole. Det er et mål at alle skal få utnyttet sitt potensiale og ha bedret sine prestasjoner etter fullført skoleløp. At vi engasjerer nordtrønderske ungdommer som aktive deltakere i samfunnsutviklingen. At alle videregående skoler bør ha et «Hybelboerutvalg» bestående av elever, foreldre og representanter fra ledelsen på skolen. Målet er at hybeltilværelsen kan bidra til elevens personlige utvikling og gode skoleprestasjoner. At det må settes i gang et arbeid for å kartlegge boligbehovet for elevene på Mære Landbruksskole i årene framover, herunder tilgjengeligheten av eventuelle elevboliger i skolens nærhet og muligheten for å etablere et hybelhus på eller ved skolen. Styrke skolehelsetjenesten og bidra til flere miljøarbeidere ved alle videregående skoler. Arbeidet med forebygging og håndtering av psykiske problemer hos skoleelever skal vektlegges i større grad enn i dag. At alle skoler har handlingsplaner og retningslinjer som viser nulltoleranse for mobbing og alle former for diskriminering. Styrke den todelte rådgivingstjenesten i den videregående skolen med en sterk prioritering på det sosialpedagogiske området. At arbeidet med nettbaserte undervisningsløsninger (e-læring) må videreføres og utvikles for å gi fleksible læringsformer og et bredt studietilbud til alle elever. At de videregående skolene skal videreutvikles som regionale kompetanse - og utviklingsmiljøer, gjennom et tett samarbeid på de regionale, offentlige og private arenaene. 4

5 De private videregående skolene Aglo på Skatval og Val i Nærøy representerer et godt supplement til dagens offentlige skoletilbud i fylket. Senterpartiet vil ikke støtte en etablering av nye private videregående skoler i Nord-Trøndelag. At hver skole skal ha et kompetanseutviklingsprogram som er basert på de behov den enkelte skole har for å møte kravene til faglig utvikling, klasseromsledelse og bruk av digitale verktøy. Styrke fagutdanningen og legge til rette for mer fleksible utdanningsløp i den videregående skolen slik at flere kan få tilbud om opplæring i bedrift allerede første året. At fylkeskommunen tar en koordinerende rolle mellom eleven, opplæringskontor og lærebedriftene. Skolene må gis et utvidet ansvar for formidling av lærekontrakter, og lærlinger/lærekandidater bør følges opp fra skolen i hele læretiden. At vi i Nord-Trøndelag skal ha som mål at alle kvalifiserte lærlinger/lærekandidater får lærekontrakt i bedrifter eller offentlig virksomhet. At fylkeskommunen hele tiden skal ha minst 40 lærlinger tilsatt. Hver kommune skal minst ha 2 lærlinger pr innbyggere. At fylkeskommunen sørger for at flere bedrifter får muligheten til å ta imot lærlinger. At entreprenørskap må videreutvikles i nært samarbeid med «Ungt entreprenørskap Trøndelag» og næringslivet. Legge til rette for utvekslingsstudier og muligheter for læreplasser i andre land under den videregående opplæringen. Sikre finansiering som gir forutsigbare rammer for fagskolene. Etablere fagskoletilbudet skipsmaskinist ved Ytre Namdal Fagskole. 2. Forskning og utvikling (FOU) og høyere utdanning Forskning, utvikling (FoU) og høyere utdanning er viktig for framtidig verdiskaping, innovasjon, konkurransekraft og vekst i både privat og offentlig sektor. Senterpartiet støtter derfor strategiene som arbeider for å utvikle kunnskap og kompetanse til nytte for næringsliv, samfunnsliv og kunnskapsmiljø. Det må utvikles møteplasser der den vitenskapelig baserte kunnskapen møter den erfaringsbaserte kunnskapen og hvor det utvikles ny handlingskompetanse i både offentlig og privat sektor. (F.eks. samarbeidet mellom HiNT/NINA og forvaltningsknutepunktet ved nasjonalparksentret i Lierne, der fylkeskommunen er medeier.) De regionale forskingsfondene må benyttes aktivt i dette arbeidet. Senterpartiet mener at HiNT kan fortsette som selvstendig institusjon, og vil arbeide for rammevilkår regionalt og nasjonalt for å gjøre dette mulig. Uavhengig av dette er det imidlertid avgjørende at HiNTs virksomhet i Nord-Trøndelag, med en desentralisert campusstruktur og praksisnær forskningsog utdanningsvirksomhet kan beholdes og utvikles. HiNTs studietilbud må hele tiden være i utvikling for å sikre næringslivet og kommunene relevant kompetanse. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: At FoU-miljøene brukes aktivt i det regionale utviklingsarbeidet som fylkeskommunen har ansvar for. 5

6 At fylkeskommunen sammen med HiNT og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) bidrar til å skape møteplasser lokalt slik at FoU-miljøenes teoretiske kunnskap koblet med erfaringsbasert kunnskap kan løse utfordringer, heve konkurranseevnen og bidra til nyskaping i både privat næringsliv og offentlig sektor. At fylkeskommunen bidrar til å videreutvikle bestiller-kompetansen i privat næringsliv og offentlig sektor. Være en støttespiller for HiNTs videre utvikling, og jobbe for en opprettholdelse av HiNTs desentraliserte struktur, for å sikre videre utvikling av relevant kompetanse i Nord-Trøndelag. Beholde sykepleierutdanningen både på Namsos og Levanger, slik at man opprettholder en god rekruttering av arbeidskraft til sykehusene på begge steder. Utrede mulighetene for å styrke lærerutdanningen ved HiNT Levanger. Høgskolen skal øke antall studenter på lærerutdanningen og kunne tilby masterutdanning i flere fag, slik at høgskolen kan utdanne flere lektorer enn i dag. At HiNT aktivt skal utvikle samarbeidet med alle aktuelle forsknings og utviklingsmiljøer i regionen. At HiNT skal være kompetansekobler mellom nordtrøndersk næringsliv og kompetansemiljøer utenfor fylket, der HiNT ikke selv innehar etterspurt kompetanse. Arbeide for å videreutvikle dialogen mellom HiNT og vertskommunene for å utvikle gode studentkommuner blant annet ved utbygging og renovering av studentboliger, helsetjenester for studenter og fritidsaktiviteter. 3. Transport og kommunikasjon Senterpartiet vil utvikle hele Nord-Trøndelag ved å ha en aktiv transport - og kommunikasjonspolitikk. Fremkommelige og trafikksikre veger, gode ferjetilbud og båtruter, et moderne togtilbud, utvikling av flytrafikken, god mobildekning og tilgang på tilstrekkelig bredbånd, er avgjørende for at lokalsamfunnene i Nord-Trøndelag får utvikle seg videre. Senterpartiet vil samarbeide med lokalsamfunn og næringsliv for å løse utfordringer innen transport og kommunikasjon, og øke mulighetene for verdiskaping i hele Nord-Trøndelag. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: At investeringene i den nye fylkesvegplanen for må dreies mer mot utbygging av gang - og sykkelveger. At det bevilges mer midler til belysning langs fylkesvegene for å øke trafikksikkerheten. At det må stilles krav om universell utforming ved innkjøp av transportmidler på buss/båtruter o.l. der fylkeskommunen er eier eller kjøper av tjenester. At bestillingstransporttilbudet opprettholdes på et nivå som gjør at alle i hele fylket har et reelt kollektivtilbud. Bestillingsløsningene må moderniseres og forenkles. Ha en videre utbygging av bredbånd slik at alle nordtrøndere kan få tilgang til fiber. Arbeide for at nasjonale myndigheter følger opp med bevilgninger minst på nivå med 2014, da det ble bevilget 160 mill. kroner til bredbåndsprosjekter i Norge. Bidra til gjennomføring av bompengeprosjektet Fv 17/Fv 720 Steinkjer - Malm Namsos, fortrinnsvis gjennom en helhetlig utbygging. 6

7 Bidra til at den såkalte «laksevegen» fra Vikna via Foldereid og Høylandet til Gartland, og med forgrening fra Foldereid til Holm og fra Kjelleidet til Skei i Leka, blir prioritert i den nye fylkesvegplanen for Det må gjennomføres en strekningsvis opprusting i tråd med prioriteringene gjort av de involverte kommunene. Støtte arbeidet med å finne gode løsninger for realisering av kyststamveg på Fosen, først og fremst strekningene Sitter - Lauvsnes i Flatanger og Osen - Jøssund (i Flatanger). Muligheten for å oppnå ekstern delfinansiering i prosjektet som følge av næringslivets interesser i området må følges opp. Støtte opp under den store betydningen hurtigbåtforbindelsen Namsos- Rørvik-Leka har for kommunikasjonen i denne kystregionen, og tilbudet må minst være på dagens nivå. Det må utredes en mulig forlengelse av båtruten til Vennesund i nord, samt på lengre sikt til Utvorda i sør. At arbeidet med tekniske og økonomiske løsninger for bru til Jøa fortsetter. Det er nødvendig med statlig delfinansiering for å realisere prosjektet. At kollektivtilbudet i Ytre Namdal utvikles videre gjennom oppgradering av ferjekaier i kombinasjon med bestillingstransport og det eksisterende hurtigbåttilbudet. Forenkle og forbedre opplysninger om kollektive rutetilbud ved bruk av dagens informasjonsog kommunikasjonsløsninger. Arbeide for å øke antall daglige togavganger mellom Steinkjer og Grong for å bedre reisemuligheten for elev-/studenter og arbeidspendlere. Arbeide for å etablere bybusstilbud fra Skage i Overhalla til Namsos. I samsvar med forutsetningene og føringene i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden arbeide for: o o At prosjektet med en kombinert utbygging og utbedring av veg og bane mellom Steinkjer og Trondheim følges opp og finansieres. At elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen realiseres. Alle nye togsett må ha universell utforming. I arbeidet med ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden gjøre følgende prioriteringer: o o o o E6-parsellen Kvithamar Åsen og opprustingen av parsellen Stjørdal-Trondheim inkludert tunnelløpene må igangsettes. Samtidig må planleggingen for E6-parsellen Åsen Mære gjennomføres. E6-parsellen Selli Asp og de rasforebyggende tiltakene på E6 ved Langnesberga må fullføres. Det må lages en samlet plan tilsvarende f.eks. den såkalte «Helgelandspakken» for hele E6-strekningen Grong Nordlands grense. I første omgang prioriteres strekningen Fjerdingen - Grøndalselv. En samlet opprusting av E14 Stjørdal Storlien inkludert ny Forra bru, skredsikring og trafikksikkerhetstiltak. Utvikle Trondheim Lufthavn Værnes som en attraktiv flyplass på nasjonalt og internasjonalt nivå. Flyplassene i Namsos og Rørvik må opprettholdes med god regularitet som er godt tilpasset både næringslivets behov og rutetilbudet på Helgeland. 7

8 4. Næringsliv og regional utvikling Verdiskaping og vekst er viktig for hele Nord-Trøndelag. Målet for de neste fire årene må være å øke verdiskapingen i hele fylket. Mange nordtrønderske bedrifter - og klynger er konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Det må legges til rette for at disse bedriftene kan videreutvikle seg. Knoppskyting er viktig for å skape ny aktivitet i fylket. Samtidig er det også viktig å stimulere til nyskaping og støtte opp om entreprenører og næringsutviklere som etablerer seg, spesielt i den vanskelige startfasen. Mange av framtidas jobber er enda ikke skapt! Attraktive arbeidsplasser med interessante arbeidsoppgaver og karrieremuligheter er viktig for å stimulere til bosetting i hele fylket. Et lokalt tiltaksapparat som er tett på næringslivet, har god kjennskap til næringslivets muligheter og utfordringer, og har god bestiller-kompetanse vil være viktig for å støtte opp om de gode ideene i hele fylket, og forbedre de flaskehalsene bedriftene ser for videre utvikling. Frivillige lag og organisasjoners betydning for næringslivet i regionen har sannsynligvis vært undervurdert. I tillegg til attraktive arbeidsplasser skal det også være gode lokalsamfunn med gode muligheter for ei meningsfylt fritid. Her spiller disse frivillige organisasjonene en stor og viktig rolle. Nord-Trøndelag fylkeskommune innehar verdifull kompetanse og forvalter regionale utviklingsmidler som kan bistå det lokale tiltaksapparatet med støtte til næringslivet. Senterpartiet mener det er viktig at Nord-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med tiltaksapparatet i kommunene aktivt bistår og stimulerer til videreutvikling av bedrifter over hele fylket. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som nordtrøndersk talerør inn til Storting og regjering. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: At fylkeskommunen prioriterer infrastruktur gjennom å bidra til bygging av fiberbredbånd i hele fylket, satse på en bedring av vegstandarden og forbedre kollektivtilbudet i hele fylket. Ha lik nettleie og ett prisområde for strøm i Norge, slik at nordtrøndersk næringsliv kan konkurrere på mer like vilkår med næringslivet i andre deler av landet. Styrke det lokale tiltaksområdet, ved at kommunenes kapasitet og kompetanse til å være førstelinje for nærings- og samfunnsutvikling samt forvaltning av kommunale næringsfond forbedres. Samhandlingen mellom kommune, fylke og næringsliv må styrkes. Bidra til å styrke eksisterende næringsklynger, og bidra til å utvikle nye kompetansemiljø som er attraktive for personer med relevant fagkompetanse og høyere utdanning. De store og tunge næringsaktørene i fylket må fungere som lokomotiv og «nav» i utvikling av slike miljø. Øke kjennskapen til hva forsknings- og utviklingsmiljøene kan bidra med til næringslivet, og bidra til å koble forsknings og utviklingsmiljø på utviklingsprosesser der dette er formålstjenlig. At virkemidler som Regionale forskningsfond og VRI (virkemidler for regional innovasjon) bidrar til å løfte de mindre bedriftene og FoU-miljøene enda mer, sammen med Innovasjon Norges og SIVAs virkemidler. Bidra til aksept for at personer med «gründerpotensiale» kan få utfolde seg i stimulerende utviklingsmiljøer. Ha særlig oppmerksomhet rettet mot ideer og nytenkning som kan bidra til å løse velferdsutfordringer i samfunnet. Arbeide for videre vekst i reiselivsnæringa. Det er viktig å opprettholde et tilstrekkelig antall destinasjonsselskap slik at lokalkunnskap i alle ledd kommer næringa til gode. 8

9 Som følge av statens manglende satsing på regional utvikling må fylkeskommunen kompensere dette ved å øke bevilgningene til Innovasjon Norge. At fylkeskommunen tar en aktiv pådriverrolle for at mineralforekomstene i Indre Namdal og Snåsa blir utnyttet til industriell virksomhet og lokal verdiskaping. Arbeide for å realisere utbyggingen av nye Saemien Sijte på Snåsa. Det vil bli en viktig attraksjon for reiselivsnæringa i fylket og et nødvendig tiltak for å styrke sørsamisk kultur. 5. Landbruk Landbruket er en viktig del av vår natur- og kulturarv, skapt gjennom generasjoners arbeid og utnyttelse av naturressursene. Senterpartiet vil utvikle landbruket videre på en slik måte at dette arbeidet videreføres og slik at det legges et godt grunnlag for økt matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i Nord Trøndelag. Konsesjonslovgivningen har i over 100 år sikret et nasjonalt og lokalt eierskap til jord og naturressursene og den selveiende bonden. Dette må fortsatt være bærebjelken for et familiedrevet norsk landbruk. Senterpartiet har som mål at matproduksjonen i Nord Trøndelag skal øke med 1,5 % hvert år. For å nå dette målet må de økonomiske virkemidlene i landbruket styrkes. Senterpartiet i Nord Trøndelag vil: Bidra til en virkemiddelbruk som ivaretar store og små bruk og som gjør det attraktivt å drive landbruk i hele Nord Trøndelag. At landbruket skal ha en kronemessig inntektsutvikling og velferdsvilkår som andre grupper. Styrke investeringsvirkemidlene og prioritere regionale utviklingsmidler til landbruket for å sikre nyinvesteringer. At utdanningstilbudet i naturbruk må utvides, og det må legges til rette for muligheten til å oppnå både studiekompetanse og agronomutdanning. De betydelige investeringene som nylig er utført på Val videregående skole og investeringene som er vedtatt for Mære Landbruksskole gir muligheten til å befeste disse institusjonenes viktige rolle for rekruttering til landbruket også i framtida. Dyrkbar jord er en begrenset ressurs og en forutsetning for økt matproduksjon. Vern av dyrka jord må derfor prioriteres høyt. At personlig og lokalt forankret eierskap til jord og utmark sikres slik at ressursene skaper inntekter lokalt. Gi tydelige og ambisiøse innspill til de årlige jordbruksforhandlingene med særlig vekt på inntektsutvikling og styrking av investeringsvirkemidlene. Satse på foredlingsindustri og småskala foredling i fylket for å videreutvikle landbruket og skape flere arbeidsplassene knyttet til hele produksjonskjeden/verdikjeden. Stimulere til nyskaping og utvikling i landbruket ved at alle gårdens ressurser tas i bruk til vare - og tjenesteproduksjon. Innføre nydyrkingstilskudd i Nord-Trøndelag finansiert av regionale utviklingsmidler for å stimulere til økt matproduksjon i fylket. 9

10 6. Rovdyr Bedre utnyttelse av utmarksressursene er en forutsetning for økt matproduksjon. Det må derfor føres en rovdyrforvaltning som gjør at beitenæringene og reindriften kan videreføres og styrkes. Det høge konfliktnivået som landbruks- og reindriftsnæringa har i forhold til rovdyr, må reduseres gjennom mer effektivt uttak av skadegjørere og reduksjon av rovdyrbestandene. Det skal ikke forekomme rovvilt med skadepotensiale i prioriterte beiteområder for husdyr og i kalvingsområder for rein. Senterpartiet i Nord Trøndelag vil: At dagens bestandsmål av gaupe, jerv og bjørn i Nord-Trøndelag skal reduseres. At det skal føres en rovdyrpolitikk som gjør at matproduksjonen på grunnlag av utmarksressursen kan økes. Arbeide for en bedre og mer effektiv lisensjakt. Tillate bruk av lys og elektronisk overvåking ved åtejakt, bruk av snøscooter til uttransport av åte, og bruk av hund («løs på drevet halsende hund») ved lisensjakt og skadefellingsjakt. Arbeide for at det i forkant av beitesesongen skjer uttak av jerv og hannbjørn som utgjør et skadepotensiale. Ha et effektivt uttak av alle skadedyr selv om ikke bestandsmålene er nådd. Sikre rettferdige erstatningsordninger ved tap til rovvilt, og arbeide for å gi grunneiere full erstatning ved beitenekt og tap av næringsgrunnlag dersom husdyrholdet må oppgis. Ha en rovdyrforvaltning som sikrer den sørsamiske tamreindrifta. At i de områdene der ørn fører til tap og skader på bufe og rein må skadeforebyggende felling foretas. 7. Skog Skognæringa står for en bærekraftig og langsiktig verdiskaping over hele Nord Trøndelag, og er fylkets største eksportnæring. Avvirkningen hos den enkelte skogeier er grunnlaget for en lang verdikjede med stor sysselsettingseffekt. Økt verdiskaping i primærskogbruket er viktig for å sikre råstofftilgangen til foredlingsindustrien, CO2-nøytral energi og bygningsmaterialer. Senterpartiet i Nord Trøndelag vil: Styrke skogsvirkemidlene for å øke aktiviteten i skogen generelt og avvirkingen spesielt. Det må sikres en stabil leveranse av virke til skogsindustrien. Prioritere virkemidler til tiltak som bidrar til økt uttak av virke, herunder bygging av skogsbilveger. Utvikling av transportkorridorene i det regionale vegnettet har også betydning for effektiv uttransport av virke. At virkemidlene også kan stimulere til planting og skogskjøtsel som vil bidra til CO2-binding og verdiskaping i skognæringa i fylket på lang sikt. Styrke samhandlingen mellom alle aktørene i skogbruket lokalt og regionalt gjennom å videreføre arbeidet i skognettverkene som er etablert. Stimulere til samarbeids og samdriftsløsninger, spesielt i gårdsskogbruket. 10

11 8. Fiskeri- og kystnæringa Fiskeri- og kystnæringa står for en stor andel av eksporten fra Nord-Trøndelag. Veksten i disse næringene har vært formidabel, og potensialet for vekst i næringa er fortsatt tilstede. Infrastruktur er en utfordring for disse næringene. Transport av produktene går langs de nordtrønderske veiene, og behovet for utbedringer av veinettet øker i takt med større produksjon. Næringa har også behov for kompetent arbeidskraft, enten gjennom å tiltrekke seg arbeidskraft med rett kompetanse til regionen, eller å etter- og videreutdanne ansatte. For å få til en ønsket utvikling, er samspillet med offentlig sektor (kommune, fylkeskommune) viktig både for å tilrettelegge infrastruktur, men også for å skape bolyst slik at det blir attraktivt å leve og bo nært arbeidsplassen. Senterpartiet vil støtte fiskeri- og kystnæringa som en livskraftig næring i Nord-Trøndelag, og bidra til at verdiskapinga økes. Senterpartiet vil styrke infrastrukturen for å bedre rammebetingelsene for næringa, og arbeide for at en større del av verdiskapinga i næringa blir igjen i fylket. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: Bidra til å videreutvikle oppdrettsnæringa, der også hensynet til miljøet og andre sjøbaserte næringer blir ivaretatt på en balansert måte. At det må stilles krav til en bærekraftig oppdrettsvirksomhet og høsting av villaks. Arbeide sterkt for å opprettholde og videreføre føringstilskuddsordningen for fisk. Støtte kommunene i kravet om arealavgift fra oppdrettsvirksomhet. At det må stimuleres til god dialog og tillit mellom forvaltning, oppdrettere, sjølaksfiskere og elvegrunneiere. At det må forskes på og stimuleres til ny teknologi innenfor oppdrettsnæringa, med særlig vekt på lusebekjempelse, lukkede anlegg og rømmingssikring. Bidra til økt rekruttering innenfor hele verdikjeden for fiskeri- og kystnæringa. Øke mangfoldet og omfanget av produkter og produksjonsmåter innenfor havbruk og fiskeri. Etablere fagskoletilbudet skipsmaskinist ved Ytre Namdal Fagskole. Bygge opp under Val videregående skole sin betydelige posisjon for fiskeri og kystnæringa, spesielt på akvakultur. 9. Frivillighet, idrett og kultur Med kultur skal vi bygge Nord-Trøndelag! Et rikt kulturliv skaper bolyst og kreative arbeidsplasser. Kultur fremmer inkludering og menneskelig utvikling. God kunnskap om kulturarven gir dessuten en stolthet for og tilhørighet til hjemstedet vårt. For å opprettholde og videreutvikle våre kulturtilbud, vil vi stimulere til at ildsjeler, frivillige, amatører og profesjonelle kunstnere bidrar. Hvert enkelt menneske og hvert lokalsamfunn må få mulighet til å utvikle sitt kulturelle talent. Idrettens fysiske og sosiale aktivitet er en viktig bærebjelke i folkehelsearbeidet, som bidrar til å forebygge offentlige kostnader i helse og omsorgssektoren. Den frivillige dugnadsinnsatsen og den lokale organiseringen av idrettsbevegelsen er i tråd med Senterpartiets målsetting om å bygge samfunnet nedenfra. Gjennom idrettsbevegelsen lærer ungdommen å skape verdier sammen med 11

12 andre, samtidig som de får opplæring i demokratiske prinsipper knyttet til sine egne aktiviteter og interesser. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: Bidra til å videreutvikle våre kulturelle fyrtårn, slik at de kan gi formidling og oppleving av profesjonell kunst og kultur i hele fylket. Fylkeskommunen må være en tydelig eier for sine egne institusjoner, og ha en avklart rolle til de øvrige institusjonene som støttes økonomisk uten eierskap. At fylkeskommunen skal være en sentral aktør i å forberede, legge premissene for, og gjennomføre 1000-årsjubileet på Stiklestad i Bygge opp under Nord-Trøndelag sin sterke tilknytning til og satsing på kultur, ved at fylkeskommunen skal ha en egen fylkeskultursjef. At fylkeskommunen må medvirke aktivt til at prosjekter i Nord-Trøndelag kan bli kvalifiserte til å motta midler fra Norsk Kulturråd Satse på «den kulturelle skolesekken» slik at alle elever i skolen får oppleve og utvikle sin forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk. Vrimmelfestivalen som er fylkeskommunens «skolesekk» har vært en suksess, og må videreføres og videreutvikles. At det legges større vekt på universell utforming, slik at alle kan delta i kulturlivet, på like vilkår. Ta vare på kulturminnene våre og arbeide aktivt for å få en større andel av de statlige kulturvernmidlene, og i større grad utnytte kulturminnene til næringsformål. At fylkeskommunen i samarbeid med Steinkjer kommune og Egge museum må ta initiativ til å bringe «Dalemspenna» heim til Steinkjer/Nord-Trøndelag, under forutsetning av at gjenstanden får en faglig, kompetent og forsvarlig oppbevaring, samtidig som den kan være tilgjengelig for publikum. At fylkeskommunen gjennom de konsoliderte enhetene sørger for at de små ubemannede museene også sikres drifts - og investeringsmidler. At frivilligheten og dugnadsinnsatsen skal styrkes ved at partnerskapsavtalene skal ha organisasjonenes grunnfinansiering i fokus, og bidra til at energibruken dreies fra pengeinnsamling til aktivitet. At fylkeskommunen skal etterleve den nylig inngåtte partnerskapsavtalen med idrettskretsen. Avtalen følger opp fylkeskommunens og idrettskretsens egne visjoner, planer og målsettinger for en helhetlig politikk for idrett, friluftsliv og folkehelse. At de videregående skolene i større grad skal legge til rette for fysisk aktivitet i tillegg til satsingen på egne idrettslinjer. At idrettens organisasjoner gis større medvirkning i prioriteringen av regionale anlegg og tildelingen av spillemidlene. At det både for eksisterende og nye idrettsanlegg må etterstrebes å ha et leieprisnivå som bidrar til mest mulig bruk av anleggene. Infrastrukturen i og rundt idrettsanleggene må sees mest mulig i sammenheng for å lette tilgangen til og bruken av anleggene. 12

13 10. Ungdom Nord-Trøndelag skal være et fylke fullt av muligheter til å leve et godt og spennende liv. Senterpartiet vil arbeide for at ungdomstida til de som vokser opp her skal være så bra som mulig, noe som danner grunnlaget for at man som voksen kan ha et meningsfullt og givende liv. Vi ser alle livets faser i sammenheng, og når det gjelder ungdom legger vi stor vekt på utdanningstilbud, arbeidsmuligheter, et variert kulturtilbud og deltagelse i lokalsamfunnet. Til tross for at mulighetene er mange og varierte, makter ikke alle ungdommer å fullføre skoleløpet, noe som kan føre til en krevende inngang i arbeidslivet. Grunnene til dette er flere og sammensatte, og det er nødvendig å legge til rette for alternative løp mellom skole og arbeidsliv slik at alle kan få utløst sitt potensiale og brukt sine evner og talent. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: Opprettholde dagens skolestruktur, slik at skoleungdommen er sikret videregående utdanning i nærheten av sitt hjemsted. Styrke rådgivningstjenesten i skolen. Innføre kjøre- og trafikkopplæring i skolen, med et helhetlig nasjonalt program som varer helt fra barneskolen og ut videregående skole. Ha som mål at alle elever i Nord-Trøndelag skal få erfaring fra elevbedrift eller ungdomsbedrift innen endt skolegang. Arbeide for å få en ny fraværsordning i skolen, slik at fravær som følge av organisasjonsarbeid, politikk, idrett og kultur skal regnes som gyldig såfremt det kan dokumenteres og godkjennes av skoleledelsen på forhånd. At Nord-Trøndelag skal være et bra fylke å studere i. Et variert studietilbud tuftet på kvalitet, desentralisert struktur og god dekning på studentboliger ser vi på som nødvendig for å lykkes med dette. Arbeide for å øke antall daglige togavganger mellom Steinkjer og Grong for å bedre reisemuligheten for elev-/studenter og arbeidspendlere. Innføre 50 % rabatt på alle kollektivreiser i fylket for skoleungdom, lærlinger og studenter, slik at kollektivtransport blir et enda bedre alternativ. Bidra til at fylkestinget satser enda mer på kollektivtransport, gjennom en utbygging av rutenettet som vil knytte fylket enda tettere sammen og gjøre ungdommenes reisemuligheter bedre. Dette gjelder både buss, tog og hurtigbåt. Forenkle og forbedre opplysninger om kollektive rutetilbud ved bruk av dagens informasjons- og kommunikasjonsløsninger. Forebygge psykiske helseproblemer blant ungdom. Det er viktig at rådgivere og ansatte i skolehelsetjenesten har bred og relevant kompetanse, og det må arbeides for økt samarbeid mellom kommunene for å minske køene hos psykologene. Videreføre og styrke det holdningsskapende arbeidet i skolen, slik at færre ungdommer får problemer med narkotika, alkohol og doping. Arbeide for at alle lærlinger skal få læreplass, herunder bidra til distribusjon av informasjon om regionale og/eller nasjonale lærlingetilbud. Arbeide for å få på plass et prosjekt for ungdom som ikke får læreplass eller havner utenfor utdanningsløp, slik at de får gjennomført et år på folkehøgskole. 13

14 Sikre at apparatet som står til rådighet for ungdommer som er eller skal bli selvstendig næringsdrivende fungerer, slik at man har muligheten til å skape sin egen arbeidsplass. At «Ungdomskonferansen» og arbeidet til NTBUR må organiseres på en slik måte at ungdommen opplever at de blir tatt på alvor og at deres innspill får konkrete konsekvenser. «Ung tiltakslyst» må gjennomføre prosesser på skolene. MOT-tankegangen har fungert bra, og bør videreføres uavhengig av om kommunene deltar i MOT-prosjekter eller ikke. 11. Folkehelse Forskning viser klare sammenhenger mellom utdanning og helse, mellom utdanning og fysisk aktivitet og mellom utdanning og kosthold. En styrking av folkehelsearbeidet vil være vesentlig for livskvaliteten til den enkelte nordtrønderske innbygger, men også for Nord-Trøndelag som samfunn. Det er mye positivt på gang i fylket og kommunene, og Senterpartiet vil ruste fylkeskommunen enda bedre i stand til å bistå kommunene og innbyggerne i deres folkehelsearbeid. Senterpartiet vil styrke folkehelsearbeidet ved å påvirke eller utjevne faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler. Vi vil at folkehelseaspektet skal være gjennomgående i alle fylkeskommunens ansvarsområder, og understøtte de strategier kommunene legger for å nå sine mål for folkehelsearbeidet i sterkere grad. Senterpartiet vil legge til rette for kulturdeltakelse for alle som et forebyggende og helsefremmende tiltak. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: Sikre at HUNT 4 gjennomføres og bidra til mer bevissthet og oppslutning om undersøkelsen. Legge til rette for at kommunene skal få tilgang til den informasjonen som finnes gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Målet med dette er at den enkelte kommune skal kunne drive et mest mulig effektivt, forebyggende og målrettet folkehelsearbeid, også med tanke på sosial utjevning mellom grupper. Styrke satsingen på gang- og sykkelveger i hele fylket, særlig ved skoler, barnehager, eldresentre og kommunikasjonsknutepunkt. Bidra til mer utvikling og formidling av kunnskap om folkehelse, spesielt ernæring, fysisk og psykisk helse og rusforebygging. Utvikle helsestasjonstilbudet for elevene i videregående skole og styrke samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen på dette området. Sikre at den eldste generasjonen også nyter godt av innsatsen på folkehelsearbeid. Utvikle satsingen om 60 minutter daglig fysisk aktivitet som er påbegynt som pilotprosjekt i utvalgte skoler, og bidra til at elever ved alle skoler i Nord-Trøndelag kan delta i ordningen. Gi lokale lag og foreninger gode betingelser for å drive folkehelsefremmende aktivitet gjennom hensiktsmessige tilskuddsordninger. At all planlegging og utforming i fylkeskommunens regi skal skje gjennom universell utforming. 14

15 12. Miljø og energi Også i Nord-Trøndelag har vi fått erfare at klimaet er i endring. FNs klimapanel er tydelig på at vi må kutte drastisk i klimagassutslippene for å hindre at temperaturen stiger mer enn to grader. Selv om det er rike land som har sluppet ut mest klimagass er det de fattigste som blir hardest rammet av klimaendringene. For å bidra til å bedre situasjonen på verdensbasis må hver og en av oss gjøre det vi kan! Senterpartiet vil i kommende periode ha fokus på utvikling og utbygging av nye energikilder for å sikre tilgangen på energi. NTE har ansvaret for forsyningssikkerheten til alle strømkunder i Nord- Trøndelag, og er fylkets store fortrinn og et verktøy vi aktivt skal bruke for å oppnå mål om reduksjon av utslipp. Senterpartiet mener at verdiene, kompetansen og utviklingskraften som er opparbeidet gjennom årtier fortsatt skal komme nordtrønderne til gode, og understøtte vårt bidrag til et bedre klima. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: Bidra til å styrke Arena-prosjektene som er i gang i Leksvik, Verdal og Steinkjer. Arbeide for å etablere bybusstilbud fra Skage i Overhalla til Namsos. Arbeide for at midler over statsbudsjett til nettleieutjevningen heves betraktelig. At fylkeskommunen i sin helhet skal miljøsertifiseres. At bio- og jordenergi skal bli den viktigste bæreren for oppvarming i offentlig og privat virksomhet i Nord-Trøndelag og arbeide politisk for å få gjeninnført tilskuddsordningen. Være positiv til en eventuell etablering av et bioenergiverk på Skogn. At fylkeskommunen skal arbeide med energiøkonomisering (ENØK-tiltak) gjennom å stille krav om energieffektive nybygg og få på plass virkemidler som sikrer energieffektivitet i eksisterende bygninger. Alle fylkeskommunale bygg skal ta i bruk den teknologien som til enhver tid gir den beste styringen av energiforbruket. På generelt grunnlag stille seg positiv til nettutbyggings- og nettforsterkningsprosjekter for å realisere økt fornybar energiproduksjon. At Mære landbruksskole skal være et kompetansesenter for demonstrasjon og bruk av bioenergi i Midt-Norge, og at fylkeskommunen støtter lokale initiativ til etablering av bioenergianlegg. Gjennom slike løsninger kan landbruket inspireres til å være en del av løsningen og ikke en del av problemet for å løse energibehovet og miljøutfordringene. Bygge opp under skogbrukets rolle som positiv bidragsyter i klimaregnskapet, gjennom binding av CO2 i plantemassen. Støtte de vindkraftkonsesjonene som er gitt av NVE på Fosen og i Ytre Namdal. Før ytterligere utbygging av vindkraft i fylket kan skje, må erfaringer og konsekvenser for reindrift og miljøinteresser klarlegges for de vindkraftanlegg som er konsesjonsgitte og anbefalte. 15

16 13. NTE Senterpartiet mener at NTE skal eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Senterpartiet mener at de kommunene som geografisk i dag utgjør Nord -Trøndelag fylke skal eie NTE dersom Nord-Trøndelag fylkeskommune som eget forvaltningsnivå legges ned eller Nord-Trøndelag slås sammen med andre fylker. Hvis dette skjer skal fordelingsmodellen mellom kommunene avklares av fylkestinget i Nord- Trøndelag. For å posisjonere kommunene til en mulig overtakelse av dagens NTE mener Senterpartiet at det så raskt som mulig må bli utskrevet B-aksjer til de nordtrønderske kommunene som dermed kan ta over eierskapet fra dag 1 hvis Nord -Trøndelag fylkeskommune som eget forvaltningsnivå legges ned eller Nord-Trøndelag slås sammen med andre fylker. 14. Vårt Nord-Trøndelag 2030 Samfunnet bygges nedenfra og Senterpartiets politikk er å styrke de folkevalgtes roller både på lokalt, regionalt og statlig nivå på bekostning av byråkrati og embetsverk. Desentralisering av makt er et nøkkelord i Senterpartiets tankegang. Folk som tar ansvar for sin egen og samfunnets utvikling, støtter vi best gjennom å vise tillit til det lokale folkestyret. Vi ønsker derfor at fylkeskommunen får tilført nye oppgaver. Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener: Regionaliserte statlige etater må ha en organisering som samsvarer med fylkesgrensene. For å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap vil Senterpartiet opprettholde en desentralisert politi - og lensmannsstruktur. Nord-Trøndelag politidistrikt må tilføres ressurser og kompetanse slik at de kan møte utfordringene som påpekes i politistudien. Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling, overføres til fylkeskommunene. Fylkesmannen rendyrkes som kontroll- og tilsynsorgan. Kulturminnevernet rendyrkes som en fylkeskommunal oppgave. Regelen om at politisk overprøving av fylkeskonservators innstilling, skal oversendes Klima og miljødepartementet for endelig behandling, fjernes. Det etableres ordninger med innsigelsesmyndighet for statlig myndighet i kulturminnevernsaker som tilsvarer statens myndighet i andre plansaker. Fylkesmannens myndighet til å overprøve lokale folkevalgte organ begrenses til riktig prosessuell prosedyre og riktig lovanvendelse. Direktoratenes og fylkesmannens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak avgrenses. Dette gjelder både i utøvelse av statlig forvaltning og inngripen i lokal folkevalgt forvaltning. Saker etter lov om helligdager, som godkjenning av søndagsåpne butikker («Brustadbuer»), eller forretninger på typiske turiststeder overføres fra fylkesmannen til kommunene. For å sikre regional samordning skal fylkeskommunen ivareta regionale hensyn, og må gis en tydeligere rolle i å samordne lokal planlegging og arealbruk. Sykehusene i Levanger og Namsos skal utvikles som to fullverdige sykehus med føde -og akuttfunksjoner. Distrikts-psykiatrisk senter (DPS) Kolvereid er viktig for å oppfylle et best mulig helsetilbud innen hele fylket, og må utvikles i takt med de behovene som er for innbyggerne i Ytre Namdal. 16

17 Statskog SF sitt hovedkontor skal ligge i Namsos, og Statskogs eiendommer i fylket skal forvaltes i samsvar med nordtrønderske interesser. Viktige samfunnsspørsmål må legges ut til direkte innbyggeravgjørelse gjennom folkeavstemninger. 17

18 Fylkestingsprogram Vedtatt av fylkesårsmøtet Senterpartiet i Nord-Trøndelag Kongens gate STEINKER

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos LEKA Leka VIKNA Vikna Store Namsvatnet Rørvik Kolvereid Namsskogan RØYRVIK FLATANGER Lauvsnes Abelvær Namdalseid Seierstad Statland Bangsund NAMDALSEID NÆRØY FOSNES NAMSOS Salsvatnet Salsbruket Namsos

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen

HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen 25.10.2013 1 Hvem og hva om HiNT 410 årsverk - 55% kvinner 27 stipendiatårsverk Ca 4500 studenter totalt Fem avdelinger, fire studiesteder Økonomisk

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 med handlingsplan 2015-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Vi presenterer en plattform som er forholdsvis kort og kompakt, men der klima- og miljøperspektivet har et tydelig avtrykk.

Vi presenterer en plattform som er forholdsvis kort og kompakt, men der klima- og miljøperspektivet har et tydelig avtrykk. Fylkesrådet har ansvaret for å lede det politiske og administrative arbeidet i Nord-Trøndelag fylkeskommune på vegne av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Det betyr all virksomhet, enten den er administrativ

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR NORD-TRØNDELAG. Fylkestingsperioden

POLITISK PLATTFORM FOR NORD-TRØNDELAG. Fylkestingsperioden POLITISK PLATTFORM FOR NORD-TRØNDELAG Fylkestingsperioden2015-2019 Nord-Trøndelag har spennende, men krevende år i møte. Fylkesrådet møter utfordringen med en politisk plattform som ikke er hogget i stein.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Prioriteringer «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Målsetting Bli enige om prioriteringer på infrastrukturområdet for lettere å få gjennomslag for

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Felles fylkesplan for Trøndelag høring

Felles fylkesplan for Trøndelag høring Saksframlegg Arkivnr. 120 Saksnr. 2008/1506-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Odd Arne Bratland Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høring Dokumenter i saken: 1 I Felles

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer