INNLEDNING Ungdom Skole og oppvekst Forskning og utvikling Næringsliv og regional utvikling Landbruk...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk..."

Transkript

1

2 Innhold INNLEDNING Ungdom Skole og oppvekst Forskning og utvikling Næringsliv og regional utvikling Landbruk Rovdyrpolitikken Skogbruk Fiskeri- og kystnæringa Transport og kommunikasjon Frivillighet, idrett og kultur Folkehelse Helse Miljø og energi Nordtrøndersk folkestyre Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2

3 INNLEDNING Fylkestingsprogrammet er grunnsteinen for utviklingsmålene Senterpartiet har for Nord-Trøndelag i perioden Gjennom programmet viser vi hvordan Senterpartiet vil løse oppgaver og utfordringer i fylket vårt. Samtidig skisserer vi hvordan det gode arbeidet som allerede gjøres hver eneste dag i Nord-Trøndelag, kan videreforedles. For Senterpartiet er det en grunnleggende forutsetning at Nord-Trøndelag skal være et godt fylke å leve og virke i for alle - uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå, livssyn og etnisk tilhørighet. Vi skal videreforedle kulturarven vår, og ha et rikt og inkluderende kulturliv som bidrar til gjensidig forståelse og respekt for hverandre. Hvis vi lykkes med dette vil det gi oss større bolyst og flere kreative arbeidsplasser i fylket vårt. På tre generasjoner har Norge gått fra å være en fattig nasjon, til et av de landene i verden som har best privat og offentlig økonomi med en allsidig tjenesteproduksjon av god kvalitet. Senterpartiet vil ta ansvar for å skape nye verdier som kan brukes til å utvikle fellesskapet videre. Som enkeltmennesker skal vi sammen ta det neste steget til beste for samfunnet og fremtidige generasjoner. Våre nordtrønderske fortrinn skal være de unike naturressursene, sammen med en godt utbygd infrastruktur og innbyggere med vilje og evne til å skape egen virksomhet og nye arbeidsplasser. Vi vil bygge ut og modernisere transport- og kommunikasjonstilbudet i fylket vårt slik at transportårer, mobilnett og bredbånd kan gi like vilkår for videre vekst og utviklingsmuligheter i hele Nord Trøndelag. Kompetanseutvikling innenfor eksisterende og ny virksomhet vil være blant Senterpartiets viktigste satsinger innenfor næringspolitikken. Dette må gjenspeiles i måten vi arbeider på som regional utvikler og skoleeier. Senterpartiet vil sørge for en tydelig satsing der unge får en reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Utdanning, kompetanse og erfaring vil være avgjørende i fremtidens arbeidsmarked og for samfunnsutviklingen. En slik satsing er viktig for den enkelte som tidlig vil oppleve å mestre og å lykkes. Å minske frafallet i den videregående skolen er svært viktig for at vi sammen skal nå målet om at Nord- Trøndelag skal være et av landets beste fylker å bo i. Våre menneskelige ressurser er vår største verdi. Vi vil utvikle vårt fylke med hjerte for alle i Nord-Trøndelag! Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 3

4 1. Ungdom Nord-Trøndelag er et fylke med store muligheter for ungdom. Senterpartiet vil arbeide for at hver enkelt opplever å mestre og lykkes i sine liv! Senterpartiet vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i Nord-Trøndelag. Det skal være enkelt å etablere næring, vi skal ha gode utdanningstilbud, vi vil bidra til å skape positive holdninger og en inkluderende kultur, ha gode tilbud innen psykisk helse og legge til rette for fysisk aktivitet. Det skal være muligheter for å utvikle talenter, både kunstnerisk og sportslig. Vi skal bidra til et grønnere miljø og et inspirerende ungdomsmiljø. Vi vil bygge et fremtidsretta fylke som ungdom ønsker å bo i etter endt utdanning! Ha en målsetting om at alle elever i Nord-Trøndelag skal få erfaring fra elevbedrift og ungdomsbedrift i løpet av grunnskolen og den videregående skolen. Bidra til at fylkeskommunen skal være en pådriver for at trafikk- og kjøreopplæring skal være et undervisningstilbud på flere videregående skoler i fylket. Arbeide for at kommunene realiserer flere ungboprosjekter slik at det blir lettere for ungdom å komme seg inn på boligmarkedet. At skoleungdom må få samme reisebetingelser i fylket, uavhengig av bo- og studiested. Arbeide for å forlenge Trønderbanen til Grong. Utvikle tilbudet på ungdomskortet Plænti videre. I samarbeid med kommunene styrke rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet slik at ungdom kan få god veiledning i valget av videregående opplæring. At veiledning om videre vegvalg til høyere utdanning skal starte det første året i videregående skole. Ha en skolehelsetjeneste som samhandler med elevene for å gi dem best mulig støtte i deres videre utvikling. Elever som bor på hybel må vies særlig oppmerksomhet. Gjennom omfattende holdnings- og informasjonsarbeid på de videregående skolene bidra til at ungdom velger bort narkotika og andre rusmidler. Videreføre og videreutvikle ungdomskonferansen som møteplass mellom ungdom og politikere der ungdom skal være med å sette dagsorden for å skape sin egen framtid. Stimulere til at ungdom kan flytte hjem etter endt utdanning. Det skal være et bredt tilbud av lærlingeplasser, traineeordninger og jobber i hele fylket. 2. Skole og oppvekst Skolen skal utdanne og motivere ungdommen for livet i dagens og framtidens samfunn. Senterpartiet ønsker å gjøre alle ungdommer i stand til å bidra på en positiv måte i fellesskapet. Altfor mange elever faller ut av skolesystemet i dag. Skal vi klare å snu dette, må det være et mål at alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter før de går over i videregående opplæring. Aller viktigst er det å ha gode leseferdigheter på plass. De som Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 4

5 ønsker det, må få mulighet til å velge et mer praktisk skoleløp, og vi vil legge til rette for livslang læring. Talentene våre må gis utfordringer å strekke seg etter. Senterpartiet vil derfor arbeide for å gjennomføre erklæringen som oppvekstkommisjonen presenterte høsten 2010 som nettopp peker på disse utfordringene. Samhandlingen må bli bedre mellom fylkeskommunen som skoleeier, eleven, heimen og samfunnet rundt. For å klare dette kreves det tydelig politisk styring, god ledelse og læring, og et forpliktende samarbeid som tar barn og unge på alvor. Vår viktigste allierte for å klare og nå våre mål som skoleeier, er læreren. Det er fortsatt læreren som ut gjør en forskjell og har størst betydning for elevens resultater. Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være et foregangsfylke når det gjelder lærernes kompetanse. Dette må skje gjennom bedre tilrettelegging for etter- og videreutdanning i tillegg til spesialisering. At det for elevene skal oppleves som viktig og verdifullt å ha gjennomført videregående skole. Det er et mål at alle skal ha bedret sine prestasjoner etter endt skoleløp. Utvikle et program som forplikter skoleeierne på gjennomføring og oppfølging, basert på oppvekstkommisjonens konklusjoner. At hele det 13-årige skoleløpet må ses i sammenheng. På visse vilkår må fylkeskommunale midler kunne gjøres tilgjengelige for målrettede tiltak innenfor basisfag på kommunenivå. Videreutvikle alle de videregående skolene i fylket, slik at de fremstår som unike og er en drivkraft for sin region. Styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene ved at ordføreren leder skoleutvalget for sin videregående skole. Skoleutvalgenes rolle som strategiske verktøy må styrkes, bl.a. med representasjon fra næringslivet. Styrke lærernes kompetanse på bruk av digitale verktøy, faglig utvikling og klasseromsledelse. At entreprenørskap må videreutvikles i nært samarbeid med ungt entreprenørskap Trøndelag og næringslivet. Legge til rette for flere lærlingeplasser gjennom økte tilskudd til næringslivet og offentlig sektor, og bidra til å kombinere arbeid i bedrift og utdanning i større grad enn i dag. Legge til rette for utvekslingsstudier i andre land under den videregående opplæringen. 3. Forskning og utvikling Forskning, utvikling og høyere utdanning (FoU) danner grunnlaget for verdiskaping og vekst i vår hverdag i større og større grad. Senterpartiet har som ambisjon at FoU blir en del av det daglige utviklingsarbeidet innen offentlig og privat virksomhet. Vi støtter derfor strategiene som Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) arbeider etter med å lage og bruke kunnskap i praksisfeltet til nytte for nærings- og samfunnsliv. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 5

6 På denne måten kan vi bruke disse kunnskapsmiljøene til å utvikle Nord-Trøndelag videre i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører som finnes i vår region. Bruken av de regionale forskningsfondene må benyttes aktivt i dette arbeidet. At FoU-miljøene brukes aktivt i det regionale utviklingsarbeidet som fylkeskommunen har ansvar for. At fylkeskommunen har et tett samarbeid med HiNT om videre faglig utvikling av praksisfeltet. Bruke HINT i organisasjonsutvikling av offentlig sektor. Bidra til å realisere nybygg for helseforskningen i HUNT (Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag) i en samlokalisering med biobanken på Levanger. Legge til rette for at privat og offentlig sektor benytter seg av de regionale forskningsfondene. Støtte opp under en desentralisert campusløsning for Nord Trøndelag, som vil ha stor verdi for Nord-Trøndelag sin utvikling. Utvikle samarbeidet med forsknings- og utviklingsmiljøene i Trondheim. 4. Næringsliv og regional utvikling Et konkurransedyktig næringsliv og et mangfold av attraktive arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor er grunnlaget for et moderne og skapende Nord-Trøndelag. Det er et mål at flere personer skal satse i fylket. Senterpartiet mener det er viktig at fylkeskommunen har et nærmere og mer aktivt forhold til næringslivet i Nord-Trøndelag. Som regional utviklingsaktør bør fylkeskommunen til enhver tid ha oversikt over behov, være en effektiv tilrettelegger, og være et talerør for nordtrøndersk næringsliv overfor regjering og Storting. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil prioritere moderne infrastruktur og kompetanseutvikling som de viktigste satsingene i fylkets næringspolitikk. Ha lik nettleie og ett prisområde for strøm i Norge, slik at nordtrøndersk næringsliv kan konkurrere på mer like vilkår med næringslivet i andre deler av landet. At fylkeskommunen bidrar til bygging av fiberbredbånd i hele fylket, slik at alle bedrifter kan ta i bruk framtidsrettede kommunikasjonsløsninger. Styrke kommunenes kapasitet og kompetanse til å være førstelinje for nærings- og samfunnsutvikling, herunder forvalte kommunale næringsfond. Bidra til å styrke eksisterende, og utvikle nye kompetansemiljø som er attraktive for personer med høy utdanning og for investormiljø. De store og tunge næringsaktørene i fylket må fungere som lokomotiv og nav i utvikling av slike miljø. At virkemidler som Regionale forskningsfond og VRI (virkemidler for regional innovasjon) bidrar til å løfte de mindre bedriftene og FoU-miljøene enda mer, sammen med Innovasjon Norges og SIVAs virkemidler. Samhandle aktivt med industrien for å sikre gode rammebetingelser for endring og ny utvikling i bedriftene. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 6

7 At man i markedsføringen av Nord-Trøndelag legger vekt på reiseliv og utmarksnæring i det regionale utviklingsarbeidet. 5. Landbruk Det er landbruksnæringa som betyr mest for den totale verdiskapingen, sysselsettingen og økonomiske utviklingen i Nord-Trøndelag. Senterpartiet vil at landbruket fortsatt skal være en hjørnesteinsnæring i Nord-Trøndelag og vil bidra til dette gjennom å styrke utdanningstilbudene i landbruksfag, bedre investeringsordningene og øke inntektsmuligheten for den enkelte bonde. Senterpartiet arbeider for et robust landbruk der den enkelte gårdbruker kan utnytte alle gårdens ressurser til mat- og tjenesteproduksjon. Robuste gårdsbruk er nødvendig for å opprettholde attraktive bygder, et åpent kulturlandskap og rekruttering til næringa. Være en pådriver for å bedre næringas rammebetingelser. Bedre finansieringsordningene for å sikre nødvendige nyinvesteringer i landbruket. Sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som virkemiddel for å bevare kulturlandskapet. Bidra til økt rekruttering til næringa gjennom kompetanseheving og attraktive skole- og studiemuligheter innen landbruksfag i Nord-Trøndelag. Videreutvikle grønn omsorg/inn på tunet og bidra til at det etableres tilbud over hele fylket. Prioritere regionale utviklingsmidler til landbruket for å sikre en nødvendig styrking av næringa. At fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen, fagorganisasjonene og politiske miljøer etablerer en årlig nasjonal landbrukskonferanse i Nord-Trøndelag, som kan gi inspirasjon til landbruksnæringa, legge premisser for den nasjonale landbrukspolitikken, og bidra til et bedre omdømme for næringa. 6. Rovdyrpolitikken Forvaltninga av rovdyr må skje på en slik måte at aktivt beitebruk fortsatt skal være mulig og lønnsomt. Det høge konfliktnivået som landbruks- og reindriftsnæringa har i forhold til rovdyr, må reduseres gjennom mer effektivt uttak av skadegjørere og reduksjon av rovdyrbestandene. Det skal ikke forekomme rovvilt med skadepotensiale i prioriterte beiteområder for husdyr og i kalvingsområder for rein. At bestandsmålet for bjørn minst må halveres, og at bestandsmålet for bjørn omdefineres fra antall ynglinger til antall individer. At det skal være lav terskel for å ta ut hannbjørner som har gjort skade eller som representerer et skadepotensiale, og at det gis mulighet til jakt på vårsnø. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 7

8 At antallet ynglinger for jerv og gaupe må ned til et nivå under dagens (2010) bestandsmål. Åpne for effektivt uttak av skadedyr selv om ikke bestandsmålene er nådd. Ha en rovdyrforvaltning som sikrer den sørsamiske reindrifta. Arbeide for en felles, nordisk forvaltning av rovdyrstammen. 7. Skogbruk Skognæringa står for en bærekraftig og langsiktig verdiskaping over hele Nord-Trøndelag, og er fylkets største eksportnæring. Avvirkningen hos den enkelte skogeier er grunnlaget for en lang verdikjede med stor sysselsettingseffekt. Økt verdiskaping i primærskogbruket er viktig for å sikre råstofftilgangen til foredlingsindustrien, CO2-nøytral energi og bygningsmaterialer. Bidra til økt avvirkning og nyplanting av skog, slik at foredlingsbedriftene får bedre tilgang på virke, verdiskapingen i skognæringa heves, og CO2-bindingen økes. At tilskuddsordningene til skogkultur og vegbygging må forbedres. Arbeide for at definisjonene av aktivitet i såkalte inngrepsfrie områder (INON) ikke hindrer ønsket utbygging av skogsbilveier og traktorveier. Stimulere til samarbeidsløsninger i skogbruket. 8. Fiskeri- og kystnæringa Senterpartiet vil arbeide for å gjøre fiskeri- og kystnæringa til en livskraftig næring i Nord-Trøndelag, og bidra til at verdiskapinga økes. Senterpartiet vil styrke infrastrukturen for å bedre rammebetingelsene for næringa, og arbeide for at en større del av verdiskapinga i næringa blir igjen i fylket. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil : Videreutvikle oppdrettsnæringa, der også hensynet til miljø og andre sjøbaserte næringer blir ivaretatt på en balansert måte. At det må stilles krav til en bærekraftig oppdrettsvirksomhet og høsting av villaks. At det skal treffes tiltak for å sikre en levedyktig villaksstamme. Dette kan bety at notfiske og elvefiske må tåle innstramming hvis det er nødvendig for å opprettholde en bærekraftig bestand. En må bestrebe seg på at de som har det tradisjonsrike kilnotfiske som binæring, kan fortsette med det. Arbeide sterkt for å opprettholde og videreføre føringstilskuddsordningen for fisk. Støtte kommunene i kravet om arealavgift fra oppdrettsvirksomhet. At det må stimuleres til god dialog og tillit mellom forvaltning, oppdrettere, sjølaksfiskere og elvegrunneiere. At det må forskes på og stimuleres til ny teknologi innenfor oppdrettsnæringa, med særlig vekt på lusebekjempelse, lukkede anlegg og rømningssikring. Bidra til økt rekruttering innenfor hele verdikjeden for fiskeri- og kystnæringa. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 8

9 Øke mangfoldet og omfanget av produkter og produksjonsmåter innenfor havbruk og fiskeri. 9. Transport og kommunikasjon Senterpartiet vil utvikle hele Nord-Trøndelag ved å ha en aktiv transport- og kommunikasjonspolitikk. Fremkommelige veier og gode ferjetilbud, et moderne togtilbud, utvikling av flytrafikken, god mobildekning og tilgang på tilstrekkelig bredbånd, er avgjørende for at lokalsamfunnene i Nord-Trøndelag får utvikle seg videre. Fylkeskommunen har gjennom forvaltningsreformen fått et betydelig ansvar for vegene i Nord-Trøndelag, og dette gir oss muligheter til ny satsing, men også store utfordringer med vedlikehold og trafikksikkerhet. Senterpartiet vil samarbeide med lokalsamfunn og næringsliv for å løse utfordringer innen transport og kommunikasjon, og øke mulighetene for verdiskaping i hele Nord-Trøndelag. Arbeide for at prosjektet med en kombinert utbygging og utbedring av veg og bane mellom Steinkjer og Trondheim blir prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) for Det såkalte maks-konseptet med både veg- og jernbanesatsing må legges til grunn for Trøndelags ambisjonsnivå for dette prosjektet. Det må gjøres et raskt vedtak om trasèvalg. Arbeide for at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen følges opp i NTP for Arbeide for å forlenge Trønderbanen til Grong. Arbeide for en utbedring av de to riksvegene E 6 og E 14. Sikre at alle fylkesveger får fast dekke innen 2020 i samsvar med vedtatte planer og vedtak i fylkeskommunen. At prioritering av investeringer, drift- og vedlikehold på fylkesvegene ikke bare skal styres etter trafikkmengde og årsdøgnstrafikk (ÅDT). For å gi mulighet til utvikling av hele fylket vil Senterpartiet også vektlegge den betydning vegene har for arbeidspendling, og drift og utvikling av næringslivet i distriktene. Av hensyn til trafikksikkerheten ha en faglig vurdering av om enkelte fylkesvegstrekninger med fast dekke, men uten midtstripe, skal ha 60 km/t som maksimal fartsgrense. Av hensyn til jordvern og reduserte utbyggingskostnader ha en vurdering av om fylkeskommunen skal vedta en egen vegnormal / håndbok for bygging av gang- og sykkelveger. At det bevilges mer midler til belysning langs fylkesvegene for å øke trafikksikkerheten. Se på mulighetene for å dele opp dagens driftskontrakter slik at mindre og lokale entreprenører har mulighet til å kunne delta i anbudskonkurranser. Arbeide for bru til Jøa og legge en plan for oppbyggingen av et bru-fond som delfinansiering av prosjektet. Utvikle bestillingstransporttilbudet slik at alle i hele fylket får et reelt kollektivtilbud. Bidra til å finansiere oppgraderingen av Fv17 Steinkjer Namsos. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 9

10 Utrede Kyststamvei på Fosen, Osen Utvorda, med hurtigbåtforbindelse Utvorda Rørvik Namsos. Bidra til at hurtigbåten Foldafjord kan gå med maksimal fart ( fredagsfart ) hele uka, for å sikre et attraktivt kollektivtilbud i Ytre Namdal. At fergetilbudet mellom Ytterøy og Levanger må opprettholdes i tråd med inngått avtale i 2009 mellom staten og fylkeskommunen. Utvikle Trondheim Lufthavn Værnes som en attraktiv flyplass, og opprettholde flyplassene i Namsos og Rørvik. Støtte arbeidet med å få til direkterute fra Namsos til Gardermoen, herunder forlenging av rullebanen på Namsos, under forutsetning av at dette ikke går på bekostning av økonomi og regularitet på kortbanenettet i Namdal og Helgeland. Støtte arbeidet med forlengelse av rullebanen på Rørvik. At en eventuell utbygging av logistikk-knutepunkt for bil, båt og bane nord for Trondheim, bør plasseres i Muruvik-området, og slik at dette ikke kommer i konflikt med natur- og friluftsinteresser på Hell / i Stjørdalsområdet. Ha en videre utbygging av bredbånd slik at alle nordtrøndere kan få tilgang til fiber. 10. Frivillighet, idrett og kultur Med kultur skal vi bygge Nord-Trøndelag! Et rikt kulturliv skaper bolyst og kreative arbeidsplasser. Kultur fremmer inkludering og menneskelig utvikling. I tillegg gir god kunnskap om kulturarven en stolthet for og tilhørighet til hjemstedet vårt. For å opprettholde og videreutvikle våre kulturtilbud, vil vi stimulere til at ildsjeler, frivillige, amatører og profesjonelle kunstnere bidrar. Hvert enkelt menneske og hvert lokalsamfunn må få mulighet til å utvikle sitt kulturelle talent. Idrettens fysiske og sosiale aktivitet er en viktig bærebjelke i folkehelsearbeidet, som bidrar til å forebygge offentlige kostnader i helse- og omsorgssektoren. Den frivillige dugnadsinnsatsen og den lokale organiseringen av idrettsbevegelsen er i tråd med Senterpartiets målsetting om å bygge samfunnet nedenfra. Gjennom idrettsbevegelsen lærer ungdommen å skape verdier sammen med andre, samtidig som de får opplæring i demokratiske prinsipper knyttet til sine egne aktiviteter og interesser. Dette vil Senterpartiet bidra til ved å bygge partnerskapsavtaler mellom det offentlige (fylkeskommune / kommune / KS) og idrettens organisasjoner. At amatørmiljøene innenfor kor, korps og teater stimuleres til samarbeid med profesjonelle aktører i ulike prosjekt. At det må samhandles bedre mellom de ulike kulturkompetansemiljøene vi har i fylket vårt. At det legges større vekt på universell utforming, slik at alle kan delta i kulturlivet, på like vilkår. Følge opp våre unge kunstnertalenter med gode utdanningstilbud, og gi utfordringer de kan vokse med. Bidra til å videreutvikle våre kulturelle fyrtårn, slik at de kan gi formidling og oppleving av profesjonell kunst og kultur i hele fylket. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 10

11 At Norsk Revyfestival på Høylandet og Norsk Revyfaglig Senter skal gis status som nasjonalt knutepunkt. At den statlige støtten til Nord-Trøndelag Teater må opp på det nivå andre regionteater får, og at samarbeidet med skuespillerutdanningen ved HiNT videreutvikles. Satse på den kulturelle skolesekken slik at alle elever i skolen får oppleve og utvikle sin forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk. Sikre god kvalitet på den kulturelle spaserstokken for eldre. Reorganisere Musikk i Nord-Trøndelag (MINT). Bidra til å etablere en møteplass for aktører og institusjoner innenfor kulturlivet i Nord-Trøndelag. Ta vare på kulturminnene våre og arbeide aktivt for å få en større andel av de statlige kulturvernmidlene, og i større grad utnytte kulturminnene til næringsformål. Bevaring av Trøndertunet må få særlig oppmerksomhet. At fagmiljøene i de konsoliderte museer styrkes slik at de framstår som aktive og aktuelle arenaer for kunnskap og opplevelse. De små ubemannede museene må også sikres drift og investeringsmidler. At frivilligheten og dugnadsinnsatsen skal styrkes ved at partnerskapsavtalene skal ha organisasjonenes grunnfinansiering i fokus, og bidra til at energibruken dreies fra pengeinnsamling til aktivitet. At finansiering av idretten i større grad skal skje gjennom aktivitetsbaserte tilskudd. At de videregående skolene i større grad skal legge til rette for breddeidrett i tillegg til satsingen på egne idrettslinjer. At idrettes organisasjoner gis større medvirkning i prioriteringen av regionale anlegg og tildelingen av spillemidlene. At fylkeskommunen skal bidra til at Olympiatoppen videreutvikler sitt engasjement i Nord-Trøndelag. 11. Folkehelse En styrking av folkehelsearbeidet vil være vesentlig for nordtrøndernes livskvalitet. Senterpartiet vil styrke folkehelsearbeidet ved å påvirke eller utjevne faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler. Vi vil at folkehelseaspektet skal være gjennomgående i alle fylkeskommunens ansvarsområder, og understøtte de strategier kommunene legger for å nå sine mål for folkehelsearbeidet i sterkere grad. Legge til rette for at kommunene skal få tilgang til den informasjonen som finnes gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Målet med dette er at den enkelte kommune skal kunne drive et mest mulig effektivt, forebyggende og målrettet folkehelsearbeid, også med tanke på sosial utjevning mellom grupper. Prioritere bygging av gang- og sykkelveger i tettbygde strøk, særlig ved skoler, barnehager og eldresentre. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 11

12 Bidra til mer utvikling og formidling av kunnskap om folkehelse, spesielt ernæring, fysisk helse og rusforebygging. Utvikle helsestasjonstilbudet, og styrke samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen som skoleeiere for elevene i videregående skole. Legge til rette for kulturdeltakelse for alle som et forebyggende og helsefremmende tiltak. Sikre fylkeskommunens ansatte gode arbeidsforhold som stimulerer til fysisk aktivitet samt ivaretar hensyn til gode lys, støy og ventilasjons forhold. Gi lokale lag og foreninger, som er fylkeskommunens viktigste samarbeidspartnere for å fremme folkehelse, gode betingelser for å drive folkehelsefremmende aktivitet gjennom hensiktsmessige tilskuddsordninger. Sikre at også fylkets pensjonister nyter godt av innsatsen på folkehelsearbeid. At all planlegging og utforming i fylkeskommunens regi skal sikre deltakelse og full tilgjengelighet for alle. Legge større vekt på styrking av fysiske basisferdigheter på alle skoletrinn. 12. Helse Et helsevesen med en desentralisert sykehusstruktur gir nødvendig nærhet til brukerne og bedre muligheter for samarbeid mellom sykehusene og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Lokalsykehusene utgjør derfor en viktig del av spesialisthelsetjenesten og spiller en grunnleggende rolle når det gjelder å gi folk trygghet i hverdagen. Sykehusene i Levanger og Namsos framstår i dag som godt utbygde lokalsykehus. Dette skal de fortsatt være. St. Olavs Hospital skal ta hånd om de pasientene som har behov for ytterligere ekspertise, og bistå sykehusene i Levanger og Namsos med å fylle sin oppgave som lokalsykehus. I de kommende årene skal kommunehelsetjenesten løftes ved at den tilføres nye oppgaver og ressurser til å løse dem, og Senterpartiet i Nord-Trøndelag ser det som et klart mål for kommende periode å oppnå en bedre samhandling i helsevesenet. Utvikle fødeavdelingene ved sykehusene i Levanger og Namsos slik at de kan møte framtidens utfordringer på en faglig god måte, og slik at barnefamiliene i Nord- Trøndelag har et fullverdig fødetilbud i tilknytning til sitt lokalsykehus. Utvikle akuttfunksjonene ved sykehusene i Levanger og Namsos slik at de utfyller St.Olavs hospital og gir pasienten kvalitetsmessig riktig behandling på riktig sted. Ha en desentralisert ambulansetjeneste med rask responstid i hele fylket. En kombinasjon av godt utdannet ambulansepersonell og godt teknisk utstyr er avgjørende for at vi skal ha en framtidsrettet ambulansetjeneste, der pasienten får en optimal behandling i ambulansen. Holde høyt faglig nivå på helsetjenesten i fylket, og øke bruken av forskning for å skape gode helsetilbud. Støtte kommunene i gjennomføringen av samhandlingsreformen. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 12

13 Øke antall lærlingeplasser for helsefagarbeiderutdanningen for å sikre rekruttering til kommunene. Arbeide for en bedre finansiering av rehabiliteringstjenestene. Øke innsatsen innen psykiatri, spesielt for ungdom. Sikre at eldre gis omsorg på en måte som bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Opprettholde et desentralisert tannhelsetjenestetilbud. Fremme tannhelsearbeidet gjennom et utstrakt opplysningsarbeid, og derved øke interessen for hva både innbyggerne selv og allmennheten kan gjøre for å oppnå en bedre tannhelse. 13. Miljø og energi Klimaet er i endring. Vi i Nord-Trøndelag må ta dette spørsmålet på alvor, ved å tenke globalt og handle lokalt. Tilgangen på energi er en av de samfunnsmessig viktigste utfordringene Nord-Trøndelag står overfor i den kommende perioden. Det er en knapphetsfaktor for næringsliv, private husholdninger og offentlig virksomhet. NTE er det viktigste verktøyet Nord-Trøndelag har for å kunne gjøre noe med denne utfordringen selv. NTE skal fortsatt være en spydspiss for utvikling og utbygging av nye energikilder. Samtidig legger nasjonal politikk klare føringer for vår måloppnåelse lokalt og denne må vi påvirke. Prioritere opprustning og effektivisering av produksjons- og overføringsnettet tilknyttet kraftproduksjonen i Nord-Trøndelag. At overføringslinja mellom Ørskog og Fardal bygges i henhold til tidsplanen som er lagt fram til Støtte de vindkraftkonsesjonene som er gitt av NVE på Fosen. Støtte den konsesjonsgitte linja over Fosen, og forutsette at den inngår som en del av sentralnettet og tilknyttes det øvrige nettet sør for Trondheimsfjorden. På generelt grunnlag stille seg positiv til nettutbyggings- og nettforsterkningsprosjekter for å realisere økt fornybar energiproduksjon. Si seg villig til å bære kostnadene med å overta en større grad av saksbehandlingen i konsesjonssaker, og arbeide for økt grad av delegert beslutningsmyndighet i slike saker. Arbeide hardt for at den nettleieutjevningen som regjeringen har varslet blir gjennomført i stortingsperioden Være positiv til en eventuell etablering av et gass- og bioenergiverk på Skogn. At bio- og jordenergi skal bli den viktigste bæreren for oppvarming i offentlig og privat virksomhet i Nord-Trøndelag. Iverksette et program for produksjon av varme basert på biobrensel. Være aktiv og positiv i forhold til energiøkonomiseringstiltak(enøk), og til informasjon om ENØK. At Mære landbruksskole skal være et kompetansesenter for demonstrasjon og bruk av bioenergi i Midt-Norge, og at fylkeskommunen støtter lokale initiativ til etablering av bioenergianlegg. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 13

14 14. Nordtrøndersk folkestyre Mange oppgaver må løses på regionalt nivå, mellom kommuner og sentrale myndigheter. Senterpartiet ønsker at også denne oppgaveløsningen skal være styrt av folkevalgte organ. Derfor vil Senterpartiet at Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bygges videre som en utviklingsorientert virksomhet med god samhandling med kommunene og andre aktører i fylket. Ressursbruken i fylkeskommunen skal gjennomgås, med sikte på mindre ressursbruk til politisk og administrativ ledelse. Forvaltningen av eierskapet til NTE er en svært viktig oppgave for fylkeskommunen, og Senterpartiet i Nord-Trøndelag har klare politiske målsettinger for eierskapet av NTE. Selskapet skal med utgangspunkt i forretningsmessig drift være en samfunnsmotor som bidrar til næringsutvikling, og gir tilbud til hele fylket på likeverdige vilkår. Redusere pengebruken på politiske stillinger og administrative funksjoner i fylkeskommunen, slik at flere ressurser kan gå til tjenesteyting og utviklingsarbeid. Styrke samhandlingen mellom kommunene i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen. Det bør utredes nærmere hvordan kommunene og fylkeskommunen i fellesskap kan styre de regionale utviklingsmidlene. Sikre NTE, inkludert kjernevirksomheten i datterselskapene, som en fortsatt 100 prosent eid virksomhet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ta vare på en desentralisert kommunestruktur i Nord-Trøndelag. Vi vil støtte opp om frivillige kommunesammenslåinger og mer interkommunalt samarbeid der dette er naturlig for å sikre best mulig tjenester og utviklingskraft. Arbeide for at alle oppgaver som krever bruk av politisk skjønn skal overføres til folkevalgt nivå. Fylkesmannsembetet skal utøve tilsyn og legalitetskontroll, og oppgavene til statlige direktorat og tilsyn må gjennomgås og reduseres. Arbeide for et sterkt samarbeid i Trøndelag, basert på likeverdighet og felles forståelse av de ulike utfordringer vi har i denne landsdelen. Samarbeidet skal bidra til målet om en mer balansert utvikling i hele Trøndelag. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 14

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019

FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019 Nord-Trøndelag FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold:... 2 0. Innledning... 3 1. Oppvekst og utdanning... 4 2. Forskning og utvikling (FOU) og høyere utdanning...

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune 21.09.2017 Fellesmøte fylkeskommunale råd Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Fylkesmannen og fylkeskommunen prioriterte folkehelse som oppgave i oppstarten av forsøket med enhetsfylke

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Fylkesrådets vurdering

Fylkesrådets vurdering Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Namdalen 2025. Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025. Region Namdal

Namdalen 2025. Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025. Region Namdal Namdalen 2025 Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025 Region Namdal Namdalen mot 2025 Namdalen en attraktiv region I 2025 er Namdalen en attraktiv region å bo i, drive privat og offentlig virksomhet

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer