INNLEDNING Ungdom Skole og oppvekst Forskning og utvikling Næringsliv og regional utvikling Landbruk...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk..."

Transkript

1

2 Innhold INNLEDNING Ungdom Skole og oppvekst Forskning og utvikling Næringsliv og regional utvikling Landbruk Rovdyrpolitikken Skogbruk Fiskeri- og kystnæringa Transport og kommunikasjon Frivillighet, idrett og kultur Folkehelse Helse Miljø og energi Nordtrøndersk folkestyre Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2

3 INNLEDNING Fylkestingsprogrammet er grunnsteinen for utviklingsmålene Senterpartiet har for Nord-Trøndelag i perioden Gjennom programmet viser vi hvordan Senterpartiet vil løse oppgaver og utfordringer i fylket vårt. Samtidig skisserer vi hvordan det gode arbeidet som allerede gjøres hver eneste dag i Nord-Trøndelag, kan videreforedles. For Senterpartiet er det en grunnleggende forutsetning at Nord-Trøndelag skal være et godt fylke å leve og virke i for alle - uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå, livssyn og etnisk tilhørighet. Vi skal videreforedle kulturarven vår, og ha et rikt og inkluderende kulturliv som bidrar til gjensidig forståelse og respekt for hverandre. Hvis vi lykkes med dette vil det gi oss større bolyst og flere kreative arbeidsplasser i fylket vårt. På tre generasjoner har Norge gått fra å være en fattig nasjon, til et av de landene i verden som har best privat og offentlig økonomi med en allsidig tjenesteproduksjon av god kvalitet. Senterpartiet vil ta ansvar for å skape nye verdier som kan brukes til å utvikle fellesskapet videre. Som enkeltmennesker skal vi sammen ta det neste steget til beste for samfunnet og fremtidige generasjoner. Våre nordtrønderske fortrinn skal være de unike naturressursene, sammen med en godt utbygd infrastruktur og innbyggere med vilje og evne til å skape egen virksomhet og nye arbeidsplasser. Vi vil bygge ut og modernisere transport- og kommunikasjonstilbudet i fylket vårt slik at transportårer, mobilnett og bredbånd kan gi like vilkår for videre vekst og utviklingsmuligheter i hele Nord Trøndelag. Kompetanseutvikling innenfor eksisterende og ny virksomhet vil være blant Senterpartiets viktigste satsinger innenfor næringspolitikken. Dette må gjenspeiles i måten vi arbeider på som regional utvikler og skoleeier. Senterpartiet vil sørge for en tydelig satsing der unge får en reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Utdanning, kompetanse og erfaring vil være avgjørende i fremtidens arbeidsmarked og for samfunnsutviklingen. En slik satsing er viktig for den enkelte som tidlig vil oppleve å mestre og å lykkes. Å minske frafallet i den videregående skolen er svært viktig for at vi sammen skal nå målet om at Nord- Trøndelag skal være et av landets beste fylker å bo i. Våre menneskelige ressurser er vår største verdi. Vi vil utvikle vårt fylke med hjerte for alle i Nord-Trøndelag! Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 3

4 1. Ungdom Nord-Trøndelag er et fylke med store muligheter for ungdom. Senterpartiet vil arbeide for at hver enkelt opplever å mestre og lykkes i sine liv! Senterpartiet vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i Nord-Trøndelag. Det skal være enkelt å etablere næring, vi skal ha gode utdanningstilbud, vi vil bidra til å skape positive holdninger og en inkluderende kultur, ha gode tilbud innen psykisk helse og legge til rette for fysisk aktivitet. Det skal være muligheter for å utvikle talenter, både kunstnerisk og sportslig. Vi skal bidra til et grønnere miljø og et inspirerende ungdomsmiljø. Vi vil bygge et fremtidsretta fylke som ungdom ønsker å bo i etter endt utdanning! Ha en målsetting om at alle elever i Nord-Trøndelag skal få erfaring fra elevbedrift og ungdomsbedrift i løpet av grunnskolen og den videregående skolen. Bidra til at fylkeskommunen skal være en pådriver for at trafikk- og kjøreopplæring skal være et undervisningstilbud på flere videregående skoler i fylket. Arbeide for at kommunene realiserer flere ungboprosjekter slik at det blir lettere for ungdom å komme seg inn på boligmarkedet. At skoleungdom må få samme reisebetingelser i fylket, uavhengig av bo- og studiested. Arbeide for å forlenge Trønderbanen til Grong. Utvikle tilbudet på ungdomskortet Plænti videre. I samarbeid med kommunene styrke rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet slik at ungdom kan få god veiledning i valget av videregående opplæring. At veiledning om videre vegvalg til høyere utdanning skal starte det første året i videregående skole. Ha en skolehelsetjeneste som samhandler med elevene for å gi dem best mulig støtte i deres videre utvikling. Elever som bor på hybel må vies særlig oppmerksomhet. Gjennom omfattende holdnings- og informasjonsarbeid på de videregående skolene bidra til at ungdom velger bort narkotika og andre rusmidler. Videreføre og videreutvikle ungdomskonferansen som møteplass mellom ungdom og politikere der ungdom skal være med å sette dagsorden for å skape sin egen framtid. Stimulere til at ungdom kan flytte hjem etter endt utdanning. Det skal være et bredt tilbud av lærlingeplasser, traineeordninger og jobber i hele fylket. 2. Skole og oppvekst Skolen skal utdanne og motivere ungdommen for livet i dagens og framtidens samfunn. Senterpartiet ønsker å gjøre alle ungdommer i stand til å bidra på en positiv måte i fellesskapet. Altfor mange elever faller ut av skolesystemet i dag. Skal vi klare å snu dette, må det være et mål at alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter før de går over i videregående opplæring. Aller viktigst er det å ha gode leseferdigheter på plass. De som Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 4

5 ønsker det, må få mulighet til å velge et mer praktisk skoleløp, og vi vil legge til rette for livslang læring. Talentene våre må gis utfordringer å strekke seg etter. Senterpartiet vil derfor arbeide for å gjennomføre erklæringen som oppvekstkommisjonen presenterte høsten 2010 som nettopp peker på disse utfordringene. Samhandlingen må bli bedre mellom fylkeskommunen som skoleeier, eleven, heimen og samfunnet rundt. For å klare dette kreves det tydelig politisk styring, god ledelse og læring, og et forpliktende samarbeid som tar barn og unge på alvor. Vår viktigste allierte for å klare og nå våre mål som skoleeier, er læreren. Det er fortsatt læreren som ut gjør en forskjell og har størst betydning for elevens resultater. Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være et foregangsfylke når det gjelder lærernes kompetanse. Dette må skje gjennom bedre tilrettelegging for etter- og videreutdanning i tillegg til spesialisering. At det for elevene skal oppleves som viktig og verdifullt å ha gjennomført videregående skole. Det er et mål at alle skal ha bedret sine prestasjoner etter endt skoleløp. Utvikle et program som forplikter skoleeierne på gjennomføring og oppfølging, basert på oppvekstkommisjonens konklusjoner. At hele det 13-årige skoleløpet må ses i sammenheng. På visse vilkår må fylkeskommunale midler kunne gjøres tilgjengelige for målrettede tiltak innenfor basisfag på kommunenivå. Videreutvikle alle de videregående skolene i fylket, slik at de fremstår som unike og er en drivkraft for sin region. Styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene ved at ordføreren leder skoleutvalget for sin videregående skole. Skoleutvalgenes rolle som strategiske verktøy må styrkes, bl.a. med representasjon fra næringslivet. Styrke lærernes kompetanse på bruk av digitale verktøy, faglig utvikling og klasseromsledelse. At entreprenørskap må videreutvikles i nært samarbeid med ungt entreprenørskap Trøndelag og næringslivet. Legge til rette for flere lærlingeplasser gjennom økte tilskudd til næringslivet og offentlig sektor, og bidra til å kombinere arbeid i bedrift og utdanning i større grad enn i dag. Legge til rette for utvekslingsstudier i andre land under den videregående opplæringen. 3. Forskning og utvikling Forskning, utvikling og høyere utdanning (FoU) danner grunnlaget for verdiskaping og vekst i vår hverdag i større og større grad. Senterpartiet har som ambisjon at FoU blir en del av det daglige utviklingsarbeidet innen offentlig og privat virksomhet. Vi støtter derfor strategiene som Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) arbeider etter med å lage og bruke kunnskap i praksisfeltet til nytte for nærings- og samfunnsliv. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 5

6 På denne måten kan vi bruke disse kunnskapsmiljøene til å utvikle Nord-Trøndelag videre i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører som finnes i vår region. Bruken av de regionale forskningsfondene må benyttes aktivt i dette arbeidet. At FoU-miljøene brukes aktivt i det regionale utviklingsarbeidet som fylkeskommunen har ansvar for. At fylkeskommunen har et tett samarbeid med HiNT om videre faglig utvikling av praksisfeltet. Bruke HINT i organisasjonsutvikling av offentlig sektor. Bidra til å realisere nybygg for helseforskningen i HUNT (Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag) i en samlokalisering med biobanken på Levanger. Legge til rette for at privat og offentlig sektor benytter seg av de regionale forskningsfondene. Støtte opp under en desentralisert campusløsning for Nord Trøndelag, som vil ha stor verdi for Nord-Trøndelag sin utvikling. Utvikle samarbeidet med forsknings- og utviklingsmiljøene i Trondheim. 4. Næringsliv og regional utvikling Et konkurransedyktig næringsliv og et mangfold av attraktive arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor er grunnlaget for et moderne og skapende Nord-Trøndelag. Det er et mål at flere personer skal satse i fylket. Senterpartiet mener det er viktig at fylkeskommunen har et nærmere og mer aktivt forhold til næringslivet i Nord-Trøndelag. Som regional utviklingsaktør bør fylkeskommunen til enhver tid ha oversikt over behov, være en effektiv tilrettelegger, og være et talerør for nordtrøndersk næringsliv overfor regjering og Storting. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil prioritere moderne infrastruktur og kompetanseutvikling som de viktigste satsingene i fylkets næringspolitikk. Ha lik nettleie og ett prisområde for strøm i Norge, slik at nordtrøndersk næringsliv kan konkurrere på mer like vilkår med næringslivet i andre deler av landet. At fylkeskommunen bidrar til bygging av fiberbredbånd i hele fylket, slik at alle bedrifter kan ta i bruk framtidsrettede kommunikasjonsløsninger. Styrke kommunenes kapasitet og kompetanse til å være førstelinje for nærings- og samfunnsutvikling, herunder forvalte kommunale næringsfond. Bidra til å styrke eksisterende, og utvikle nye kompetansemiljø som er attraktive for personer med høy utdanning og for investormiljø. De store og tunge næringsaktørene i fylket må fungere som lokomotiv og nav i utvikling av slike miljø. At virkemidler som Regionale forskningsfond og VRI (virkemidler for regional innovasjon) bidrar til å løfte de mindre bedriftene og FoU-miljøene enda mer, sammen med Innovasjon Norges og SIVAs virkemidler. Samhandle aktivt med industrien for å sikre gode rammebetingelser for endring og ny utvikling i bedriftene. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 6

7 At man i markedsføringen av Nord-Trøndelag legger vekt på reiseliv og utmarksnæring i det regionale utviklingsarbeidet. 5. Landbruk Det er landbruksnæringa som betyr mest for den totale verdiskapingen, sysselsettingen og økonomiske utviklingen i Nord-Trøndelag. Senterpartiet vil at landbruket fortsatt skal være en hjørnesteinsnæring i Nord-Trøndelag og vil bidra til dette gjennom å styrke utdanningstilbudene i landbruksfag, bedre investeringsordningene og øke inntektsmuligheten for den enkelte bonde. Senterpartiet arbeider for et robust landbruk der den enkelte gårdbruker kan utnytte alle gårdens ressurser til mat- og tjenesteproduksjon. Robuste gårdsbruk er nødvendig for å opprettholde attraktive bygder, et åpent kulturlandskap og rekruttering til næringa. Være en pådriver for å bedre næringas rammebetingelser. Bedre finansieringsordningene for å sikre nødvendige nyinvesteringer i landbruket. Sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som virkemiddel for å bevare kulturlandskapet. Bidra til økt rekruttering til næringa gjennom kompetanseheving og attraktive skole- og studiemuligheter innen landbruksfag i Nord-Trøndelag. Videreutvikle grønn omsorg/inn på tunet og bidra til at det etableres tilbud over hele fylket. Prioritere regionale utviklingsmidler til landbruket for å sikre en nødvendig styrking av næringa. At fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen, fagorganisasjonene og politiske miljøer etablerer en årlig nasjonal landbrukskonferanse i Nord-Trøndelag, som kan gi inspirasjon til landbruksnæringa, legge premisser for den nasjonale landbrukspolitikken, og bidra til et bedre omdømme for næringa. 6. Rovdyrpolitikken Forvaltninga av rovdyr må skje på en slik måte at aktivt beitebruk fortsatt skal være mulig og lønnsomt. Det høge konfliktnivået som landbruks- og reindriftsnæringa har i forhold til rovdyr, må reduseres gjennom mer effektivt uttak av skadegjørere og reduksjon av rovdyrbestandene. Det skal ikke forekomme rovvilt med skadepotensiale i prioriterte beiteområder for husdyr og i kalvingsområder for rein. At bestandsmålet for bjørn minst må halveres, og at bestandsmålet for bjørn omdefineres fra antall ynglinger til antall individer. At det skal være lav terskel for å ta ut hannbjørner som har gjort skade eller som representerer et skadepotensiale, og at det gis mulighet til jakt på vårsnø. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 7

8 At antallet ynglinger for jerv og gaupe må ned til et nivå under dagens (2010) bestandsmål. Åpne for effektivt uttak av skadedyr selv om ikke bestandsmålene er nådd. Ha en rovdyrforvaltning som sikrer den sørsamiske reindrifta. Arbeide for en felles, nordisk forvaltning av rovdyrstammen. 7. Skogbruk Skognæringa står for en bærekraftig og langsiktig verdiskaping over hele Nord-Trøndelag, og er fylkets største eksportnæring. Avvirkningen hos den enkelte skogeier er grunnlaget for en lang verdikjede med stor sysselsettingseffekt. Økt verdiskaping i primærskogbruket er viktig for å sikre råstofftilgangen til foredlingsindustrien, CO2-nøytral energi og bygningsmaterialer. Bidra til økt avvirkning og nyplanting av skog, slik at foredlingsbedriftene får bedre tilgang på virke, verdiskapingen i skognæringa heves, og CO2-bindingen økes. At tilskuddsordningene til skogkultur og vegbygging må forbedres. Arbeide for at definisjonene av aktivitet i såkalte inngrepsfrie områder (INON) ikke hindrer ønsket utbygging av skogsbilveier og traktorveier. Stimulere til samarbeidsløsninger i skogbruket. 8. Fiskeri- og kystnæringa Senterpartiet vil arbeide for å gjøre fiskeri- og kystnæringa til en livskraftig næring i Nord-Trøndelag, og bidra til at verdiskapinga økes. Senterpartiet vil styrke infrastrukturen for å bedre rammebetingelsene for næringa, og arbeide for at en større del av verdiskapinga i næringa blir igjen i fylket. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil : Videreutvikle oppdrettsnæringa, der også hensynet til miljø og andre sjøbaserte næringer blir ivaretatt på en balansert måte. At det må stilles krav til en bærekraftig oppdrettsvirksomhet og høsting av villaks. At det skal treffes tiltak for å sikre en levedyktig villaksstamme. Dette kan bety at notfiske og elvefiske må tåle innstramming hvis det er nødvendig for å opprettholde en bærekraftig bestand. En må bestrebe seg på at de som har det tradisjonsrike kilnotfiske som binæring, kan fortsette med det. Arbeide sterkt for å opprettholde og videreføre føringstilskuddsordningen for fisk. Støtte kommunene i kravet om arealavgift fra oppdrettsvirksomhet. At det må stimuleres til god dialog og tillit mellom forvaltning, oppdrettere, sjølaksfiskere og elvegrunneiere. At det må forskes på og stimuleres til ny teknologi innenfor oppdrettsnæringa, med særlig vekt på lusebekjempelse, lukkede anlegg og rømningssikring. Bidra til økt rekruttering innenfor hele verdikjeden for fiskeri- og kystnæringa. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 8

9 Øke mangfoldet og omfanget av produkter og produksjonsmåter innenfor havbruk og fiskeri. 9. Transport og kommunikasjon Senterpartiet vil utvikle hele Nord-Trøndelag ved å ha en aktiv transport- og kommunikasjonspolitikk. Fremkommelige veier og gode ferjetilbud, et moderne togtilbud, utvikling av flytrafikken, god mobildekning og tilgang på tilstrekkelig bredbånd, er avgjørende for at lokalsamfunnene i Nord-Trøndelag får utvikle seg videre. Fylkeskommunen har gjennom forvaltningsreformen fått et betydelig ansvar for vegene i Nord-Trøndelag, og dette gir oss muligheter til ny satsing, men også store utfordringer med vedlikehold og trafikksikkerhet. Senterpartiet vil samarbeide med lokalsamfunn og næringsliv for å løse utfordringer innen transport og kommunikasjon, og øke mulighetene for verdiskaping i hele Nord-Trøndelag. Arbeide for at prosjektet med en kombinert utbygging og utbedring av veg og bane mellom Steinkjer og Trondheim blir prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) for Det såkalte maks-konseptet med både veg- og jernbanesatsing må legges til grunn for Trøndelags ambisjonsnivå for dette prosjektet. Det må gjøres et raskt vedtak om trasèvalg. Arbeide for at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen følges opp i NTP for Arbeide for å forlenge Trønderbanen til Grong. Arbeide for en utbedring av de to riksvegene E 6 og E 14. Sikre at alle fylkesveger får fast dekke innen 2020 i samsvar med vedtatte planer og vedtak i fylkeskommunen. At prioritering av investeringer, drift- og vedlikehold på fylkesvegene ikke bare skal styres etter trafikkmengde og årsdøgnstrafikk (ÅDT). For å gi mulighet til utvikling av hele fylket vil Senterpartiet også vektlegge den betydning vegene har for arbeidspendling, og drift og utvikling av næringslivet i distriktene. Av hensyn til trafikksikkerheten ha en faglig vurdering av om enkelte fylkesvegstrekninger med fast dekke, men uten midtstripe, skal ha 60 km/t som maksimal fartsgrense. Av hensyn til jordvern og reduserte utbyggingskostnader ha en vurdering av om fylkeskommunen skal vedta en egen vegnormal / håndbok for bygging av gang- og sykkelveger. At det bevilges mer midler til belysning langs fylkesvegene for å øke trafikksikkerheten. Se på mulighetene for å dele opp dagens driftskontrakter slik at mindre og lokale entreprenører har mulighet til å kunne delta i anbudskonkurranser. Arbeide for bru til Jøa og legge en plan for oppbyggingen av et bru-fond som delfinansiering av prosjektet. Utvikle bestillingstransporttilbudet slik at alle i hele fylket får et reelt kollektivtilbud. Bidra til å finansiere oppgraderingen av Fv17 Steinkjer Namsos. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 9

10 Utrede Kyststamvei på Fosen, Osen Utvorda, med hurtigbåtforbindelse Utvorda Rørvik Namsos. Bidra til at hurtigbåten Foldafjord kan gå med maksimal fart ( fredagsfart ) hele uka, for å sikre et attraktivt kollektivtilbud i Ytre Namdal. At fergetilbudet mellom Ytterøy og Levanger må opprettholdes i tråd med inngått avtale i 2009 mellom staten og fylkeskommunen. Utvikle Trondheim Lufthavn Værnes som en attraktiv flyplass, og opprettholde flyplassene i Namsos og Rørvik. Støtte arbeidet med å få til direkterute fra Namsos til Gardermoen, herunder forlenging av rullebanen på Namsos, under forutsetning av at dette ikke går på bekostning av økonomi og regularitet på kortbanenettet i Namdal og Helgeland. Støtte arbeidet med forlengelse av rullebanen på Rørvik. At en eventuell utbygging av logistikk-knutepunkt for bil, båt og bane nord for Trondheim, bør plasseres i Muruvik-området, og slik at dette ikke kommer i konflikt med natur- og friluftsinteresser på Hell / i Stjørdalsområdet. Ha en videre utbygging av bredbånd slik at alle nordtrøndere kan få tilgang til fiber. 10. Frivillighet, idrett og kultur Med kultur skal vi bygge Nord-Trøndelag! Et rikt kulturliv skaper bolyst og kreative arbeidsplasser. Kultur fremmer inkludering og menneskelig utvikling. I tillegg gir god kunnskap om kulturarven en stolthet for og tilhørighet til hjemstedet vårt. For å opprettholde og videreutvikle våre kulturtilbud, vil vi stimulere til at ildsjeler, frivillige, amatører og profesjonelle kunstnere bidrar. Hvert enkelt menneske og hvert lokalsamfunn må få mulighet til å utvikle sitt kulturelle talent. Idrettens fysiske og sosiale aktivitet er en viktig bærebjelke i folkehelsearbeidet, som bidrar til å forebygge offentlige kostnader i helse- og omsorgssektoren. Den frivillige dugnadsinnsatsen og den lokale organiseringen av idrettsbevegelsen er i tråd med Senterpartiets målsetting om å bygge samfunnet nedenfra. Gjennom idrettsbevegelsen lærer ungdommen å skape verdier sammen med andre, samtidig som de får opplæring i demokratiske prinsipper knyttet til sine egne aktiviteter og interesser. Dette vil Senterpartiet bidra til ved å bygge partnerskapsavtaler mellom det offentlige (fylkeskommune / kommune / KS) og idrettens organisasjoner. At amatørmiljøene innenfor kor, korps og teater stimuleres til samarbeid med profesjonelle aktører i ulike prosjekt. At det må samhandles bedre mellom de ulike kulturkompetansemiljøene vi har i fylket vårt. At det legges større vekt på universell utforming, slik at alle kan delta i kulturlivet, på like vilkår. Følge opp våre unge kunstnertalenter med gode utdanningstilbud, og gi utfordringer de kan vokse med. Bidra til å videreutvikle våre kulturelle fyrtårn, slik at de kan gi formidling og oppleving av profesjonell kunst og kultur i hele fylket. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 10

11 At Norsk Revyfestival på Høylandet og Norsk Revyfaglig Senter skal gis status som nasjonalt knutepunkt. At den statlige støtten til Nord-Trøndelag Teater må opp på det nivå andre regionteater får, og at samarbeidet med skuespillerutdanningen ved HiNT videreutvikles. Satse på den kulturelle skolesekken slik at alle elever i skolen får oppleve og utvikle sin forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk. Sikre god kvalitet på den kulturelle spaserstokken for eldre. Reorganisere Musikk i Nord-Trøndelag (MINT). Bidra til å etablere en møteplass for aktører og institusjoner innenfor kulturlivet i Nord-Trøndelag. Ta vare på kulturminnene våre og arbeide aktivt for å få en større andel av de statlige kulturvernmidlene, og i større grad utnytte kulturminnene til næringsformål. Bevaring av Trøndertunet må få særlig oppmerksomhet. At fagmiljøene i de konsoliderte museer styrkes slik at de framstår som aktive og aktuelle arenaer for kunnskap og opplevelse. De små ubemannede museene må også sikres drift og investeringsmidler. At frivilligheten og dugnadsinnsatsen skal styrkes ved at partnerskapsavtalene skal ha organisasjonenes grunnfinansiering i fokus, og bidra til at energibruken dreies fra pengeinnsamling til aktivitet. At finansiering av idretten i større grad skal skje gjennom aktivitetsbaserte tilskudd. At de videregående skolene i større grad skal legge til rette for breddeidrett i tillegg til satsingen på egne idrettslinjer. At idrettes organisasjoner gis større medvirkning i prioriteringen av regionale anlegg og tildelingen av spillemidlene. At fylkeskommunen skal bidra til at Olympiatoppen videreutvikler sitt engasjement i Nord-Trøndelag. 11. Folkehelse En styrking av folkehelsearbeidet vil være vesentlig for nordtrøndernes livskvalitet. Senterpartiet vil styrke folkehelsearbeidet ved å påvirke eller utjevne faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler. Vi vil at folkehelseaspektet skal være gjennomgående i alle fylkeskommunens ansvarsområder, og understøtte de strategier kommunene legger for å nå sine mål for folkehelsearbeidet i sterkere grad. Legge til rette for at kommunene skal få tilgang til den informasjonen som finnes gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Målet med dette er at den enkelte kommune skal kunne drive et mest mulig effektivt, forebyggende og målrettet folkehelsearbeid, også med tanke på sosial utjevning mellom grupper. Prioritere bygging av gang- og sykkelveger i tettbygde strøk, særlig ved skoler, barnehager og eldresentre. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 11

12 Bidra til mer utvikling og formidling av kunnskap om folkehelse, spesielt ernæring, fysisk helse og rusforebygging. Utvikle helsestasjonstilbudet, og styrke samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen som skoleeiere for elevene i videregående skole. Legge til rette for kulturdeltakelse for alle som et forebyggende og helsefremmende tiltak. Sikre fylkeskommunens ansatte gode arbeidsforhold som stimulerer til fysisk aktivitet samt ivaretar hensyn til gode lys, støy og ventilasjons forhold. Gi lokale lag og foreninger, som er fylkeskommunens viktigste samarbeidspartnere for å fremme folkehelse, gode betingelser for å drive folkehelsefremmende aktivitet gjennom hensiktsmessige tilskuddsordninger. Sikre at også fylkets pensjonister nyter godt av innsatsen på folkehelsearbeid. At all planlegging og utforming i fylkeskommunens regi skal sikre deltakelse og full tilgjengelighet for alle. Legge større vekt på styrking av fysiske basisferdigheter på alle skoletrinn. 12. Helse Et helsevesen med en desentralisert sykehusstruktur gir nødvendig nærhet til brukerne og bedre muligheter for samarbeid mellom sykehusene og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Lokalsykehusene utgjør derfor en viktig del av spesialisthelsetjenesten og spiller en grunnleggende rolle når det gjelder å gi folk trygghet i hverdagen. Sykehusene i Levanger og Namsos framstår i dag som godt utbygde lokalsykehus. Dette skal de fortsatt være. St. Olavs Hospital skal ta hånd om de pasientene som har behov for ytterligere ekspertise, og bistå sykehusene i Levanger og Namsos med å fylle sin oppgave som lokalsykehus. I de kommende årene skal kommunehelsetjenesten løftes ved at den tilføres nye oppgaver og ressurser til å løse dem, og Senterpartiet i Nord-Trøndelag ser det som et klart mål for kommende periode å oppnå en bedre samhandling i helsevesenet. Utvikle fødeavdelingene ved sykehusene i Levanger og Namsos slik at de kan møte framtidens utfordringer på en faglig god måte, og slik at barnefamiliene i Nord- Trøndelag har et fullverdig fødetilbud i tilknytning til sitt lokalsykehus. Utvikle akuttfunksjonene ved sykehusene i Levanger og Namsos slik at de utfyller St.Olavs hospital og gir pasienten kvalitetsmessig riktig behandling på riktig sted. Ha en desentralisert ambulansetjeneste med rask responstid i hele fylket. En kombinasjon av godt utdannet ambulansepersonell og godt teknisk utstyr er avgjørende for at vi skal ha en framtidsrettet ambulansetjeneste, der pasienten får en optimal behandling i ambulansen. Holde høyt faglig nivå på helsetjenesten i fylket, og øke bruken av forskning for å skape gode helsetilbud. Støtte kommunene i gjennomføringen av samhandlingsreformen. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 12

13 Øke antall lærlingeplasser for helsefagarbeiderutdanningen for å sikre rekruttering til kommunene. Arbeide for en bedre finansiering av rehabiliteringstjenestene. Øke innsatsen innen psykiatri, spesielt for ungdom. Sikre at eldre gis omsorg på en måte som bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Opprettholde et desentralisert tannhelsetjenestetilbud. Fremme tannhelsearbeidet gjennom et utstrakt opplysningsarbeid, og derved øke interessen for hva både innbyggerne selv og allmennheten kan gjøre for å oppnå en bedre tannhelse. 13. Miljø og energi Klimaet er i endring. Vi i Nord-Trøndelag må ta dette spørsmålet på alvor, ved å tenke globalt og handle lokalt. Tilgangen på energi er en av de samfunnsmessig viktigste utfordringene Nord-Trøndelag står overfor i den kommende perioden. Det er en knapphetsfaktor for næringsliv, private husholdninger og offentlig virksomhet. NTE er det viktigste verktøyet Nord-Trøndelag har for å kunne gjøre noe med denne utfordringen selv. NTE skal fortsatt være en spydspiss for utvikling og utbygging av nye energikilder. Samtidig legger nasjonal politikk klare føringer for vår måloppnåelse lokalt og denne må vi påvirke. Prioritere opprustning og effektivisering av produksjons- og overføringsnettet tilknyttet kraftproduksjonen i Nord-Trøndelag. At overføringslinja mellom Ørskog og Fardal bygges i henhold til tidsplanen som er lagt fram til Støtte de vindkraftkonsesjonene som er gitt av NVE på Fosen. Støtte den konsesjonsgitte linja over Fosen, og forutsette at den inngår som en del av sentralnettet og tilknyttes det øvrige nettet sør for Trondheimsfjorden. På generelt grunnlag stille seg positiv til nettutbyggings- og nettforsterkningsprosjekter for å realisere økt fornybar energiproduksjon. Si seg villig til å bære kostnadene med å overta en større grad av saksbehandlingen i konsesjonssaker, og arbeide for økt grad av delegert beslutningsmyndighet i slike saker. Arbeide hardt for at den nettleieutjevningen som regjeringen har varslet blir gjennomført i stortingsperioden Være positiv til en eventuell etablering av et gass- og bioenergiverk på Skogn. At bio- og jordenergi skal bli den viktigste bæreren for oppvarming i offentlig og privat virksomhet i Nord-Trøndelag. Iverksette et program for produksjon av varme basert på biobrensel. Være aktiv og positiv i forhold til energiøkonomiseringstiltak(enøk), og til informasjon om ENØK. At Mære landbruksskole skal være et kompetansesenter for demonstrasjon og bruk av bioenergi i Midt-Norge, og at fylkeskommunen støtter lokale initiativ til etablering av bioenergianlegg. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 13

14 14. Nordtrøndersk folkestyre Mange oppgaver må løses på regionalt nivå, mellom kommuner og sentrale myndigheter. Senterpartiet ønsker at også denne oppgaveløsningen skal være styrt av folkevalgte organ. Derfor vil Senterpartiet at Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bygges videre som en utviklingsorientert virksomhet med god samhandling med kommunene og andre aktører i fylket. Ressursbruken i fylkeskommunen skal gjennomgås, med sikte på mindre ressursbruk til politisk og administrativ ledelse. Forvaltningen av eierskapet til NTE er en svært viktig oppgave for fylkeskommunen, og Senterpartiet i Nord-Trøndelag har klare politiske målsettinger for eierskapet av NTE. Selskapet skal med utgangspunkt i forretningsmessig drift være en samfunnsmotor som bidrar til næringsutvikling, og gir tilbud til hele fylket på likeverdige vilkår. Redusere pengebruken på politiske stillinger og administrative funksjoner i fylkeskommunen, slik at flere ressurser kan gå til tjenesteyting og utviklingsarbeid. Styrke samhandlingen mellom kommunene i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen. Det bør utredes nærmere hvordan kommunene og fylkeskommunen i fellesskap kan styre de regionale utviklingsmidlene. Sikre NTE, inkludert kjernevirksomheten i datterselskapene, som en fortsatt 100 prosent eid virksomhet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ta vare på en desentralisert kommunestruktur i Nord-Trøndelag. Vi vil støtte opp om frivillige kommunesammenslåinger og mer interkommunalt samarbeid der dette er naturlig for å sikre best mulig tjenester og utviklingskraft. Arbeide for at alle oppgaver som krever bruk av politisk skjønn skal overføres til folkevalgt nivå. Fylkesmannsembetet skal utøve tilsyn og legalitetskontroll, og oppgavene til statlige direktorat og tilsyn må gjennomgås og reduseres. Arbeide for et sterkt samarbeid i Trøndelag, basert på likeverdighet og felles forståelse av de ulike utfordringer vi har i denne landsdelen. Samarbeidet skal bidra til målet om en mer balansert utvikling i hele Trøndelag. Fylkestingsprogram Senterpartiet i Nord-Trøndelag 14

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 Vedtatt på Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 1. februar 2015 DEL GODENE For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, uavhengig

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer