SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE"

Transkript

1 SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet mener styringsutfordringene i hovedstadsregionen ikke er løst gjennom det lovpålagte plansamarbeidet.» Flyttes opp som siste setning i avsnittet over. 2 kershus Strykes «Oslo og kershus burde vært ett fylke slik at kollektivtrafikk, fylkesveinettet, arealbruk ble tillagt ett styringsorgan» 3 Oslo Erstattes med ny setning «Senterpartiet mener at spørsmålet om å etablere Oslo og kershus som én fylkeskommune, må avgjøres gjennom en lokal folkeavstemning.» 4 Oslo og kershus 90 Endre setning og gjøre den til første setning i nytt avsnitt (90-97) «I tillegg mener Senterpartiet Oslo har» endres til «Senterpartiet mener Oslo har..» 5 Oslo 93 Tillegg «bydelene delegeres mer myndighet. Senterpartiet ønsker en utredning som vurderer om inndeling i bydeler er hensiktsmessig eller om man bør gå over til en organisering i kommuner.» R 6 Oslo og kershus Strykes «I hovedstadsregionen må løsningen være at Oslo og kershus etableres som fylkeskommune, mens Oslo fortsetter med ansvar for de kommunale oppgavene.»

2 SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE 7 Sør-Trøndelag (rne Braut og Gunn Iversen Stokke) 98 Nytt avsnitt Senterpartiet mener det er behov for et sterkt regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring som kan ta et lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og offentlig forvaltning. Regionene skal ha klart definert ansvar og myndighet for oppgaver og sektorer som er viktige for en helhetlig regional utvikling og for en samordning av disse oppgavene med kommunenes og statens virksomhet i regionen. Det regionale folkevalgte nivå styrker demokratiet og innebærer maktspredning. Utredningen av det regionale må skje parallelt med reformarbeidet i kommunene. 8 Sør-Trøndelag (rne Braut og Gunn Iversen Stokke) Nytt avsnitt Senterpartiet mener det må være åpenhet for endring av fylkesgrenser der dette er naturlig, men at frivillighet, på lik linje som ved kommunesammenslåinger, skal legges til grunn som det bærende prinsipp for endringer/ sammenslåinger av fylkeskommuner. Større regionale enheter kan gi et bedre grunnlag for overføring av flere og tyngre ansvarsområder til det regionale folkevalgte nivået. 9 Østfold 194 Endring «gjennom desentralisering vi kan fremme en mer bærekraftig forvaltning.» R 10 estfold Endring (Erstatter nåværende punkt 1.1.) 1.1 Oppløse den regionale foretaksmodellen og inntil videre beholde statlig eierskap, men demokratisere og desentralisere styringa til 20 sykehusstyrer, tilsvarende dagens regionale helseforetak. Disse skal ha utvidet styringsansvar innafor rammene av nasjonal finansiering og prioriteringer i Nasjonal sykehusplan. De regionale sykehusstyrene skal ha et flertall av medlemmene oppnevnt av fylkestingene. På lengre sikt overføre ansvaret for de regionale sykehusene, de sykehusene som Hvis forslaget vedtas, erstattes «helseforetakene» med «sykehusene» på linje 222

3 SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE ikke skal være nasjonale, til regionalt folkevalgt eierskap, dvs. fylkeskommunene/nye regioner. Det forutsettes at samarbeid mellom de regionale sykehusene må opprettholdes. 11 estfold Stryke de tre siste setningene i punkt Barnevernet omorganiseres. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet nedlegges og ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetats virksomhet, overføres til fylkeskommunene. Kommunenes ansvar i barnevernet forsterkes og tydeliggjøres. Rekruttering og oppfølging av fosterhjem underlegges kommunalt ansvar. Fylkeskommunen vil da ha sitt ansvar knyttet til blant annet å sikre tilstrekkelig kapasitet og drift av barnevernsinstitusjoner. 12 estfold Endre punkt Statens vegvesen regionaliseres tilsvarende fylkeskommunen/nye folkevalgte regioner. For ikke å bygge opp to tilsvarende og geografisk parallelle faglige administrasjoner, opprettholdes sams vegadministrasjon. egdirektoratets mange detaljerte styringer må reduseres hva angår fylkeskommunale veger. Utforming av fylkesveiene må delvis kunne tilpasses regionale politiske vurderinger. 13 estfold 309 Endring «fylkesgrensene» endres til «regionalt folkevalgt nivå» 14 estfold 309 Strykes «( ) altså en eller flere enheter innenfor fylket.» 15 estfold 312 Endring «rendyrkes» erstattes med «tydeliggjøres» R 16 estfold Endring (se merknad) tilsynsorgan. Fylkesmannens myndighet til å overprøve lokale folkevalgte organ begrenses. R Punkt 2.4. innarbeides i punkt 2.3.

4 SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE 17 estfold 320 Tillegg 2.3 tilsynsorgan. Fordi areal- og forurensningspolitikk også er viktig nasjonal politikk, må det innføres mulighet for statlig innsigelse, ikke fra fylkesmann eller direktorater, men fra aktuelle departementer. 18 Rogaland 320 Tillegg 2.3. Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling, overføres til fylkeskommunene. Fylkesmannen rendyrkes som kontrollog tilsynsorgan. I forkant av en slik overføring må en sikre ivaretakelsen av dyrket jord gjennom en tydeligere nasjonal lovgivning. vvises til fordel for forslag estfold 324 Strykes (se merknad) Direktoratenes og fylkesmannens adgang Forutsetter at forslag 16 vedtas. 20 estfold 371 Endring «fylkesplanen» endres til «regionale planer» 21 Østfold Endring (Erstatter nåværende punkt 3.3.) 3.3. Kommunens arealmyndighet videreføres og forsterkes. Samtidig kan det være behov for å samordne enkelte hovedprinsipper for arealbruk og utbyggingsmønster på tvers av kommunegrenser. Dette bør skje gjennom interkommunalt plansamarbeid, og resultatet bør forankres både i den enkelte kommuneplan og i fylkesplanen. I tillegg kan Fylkestinget gjennom fylkesplanen vedta enkelte overordnede føringer for å tydeliggjøre viktige regionale hensyn for eksempel knyttet til kollektivtransport, miljø og folkehelse, men ikke på en slik måte at det griper inn i kommunens arealmyndighet. Fylkeskommunens rådgivningsplikt overfor kommunene i plansaker forsterkes for å bidra til kunnskap om viktige regionale hensyn og det lokale handlingsrommet innenfor gjeldende lover og føringer.

5 SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE Kommunens plikt til å bevare dyrka og dyrkbar mark må forsterkes gjennom nasjonal lovgivning. 22 Østfold 427 Tillegg «de andre storbyområdene. I stedet for pulverisering bør det skje en større samordning på transportområdet rundt Oslo og andre større byer, slik at kollektivreisende opplever sømløse og koordinerte transporter.» 23 Østfold Stryke punkt Den kulturelle skolesekken og andre statlig støttede kulturtiltak som har desentralisert kulturformidling som mål, er i stor grad organisert gjennom fylkeskommunene. Senterpartiet mener kommunene i større grad må gis et direkte ansvar for å søke om midler og stå ansvarlig for tiltakene. Om innstillingene R vedtas avvises vedtas redaksjonelt. Dette innebærer at forslaget tas til følge, men anses ikke som en vesentlig politisk realitetsendring som det må voteres over.

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til post@sp.no 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse. Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Presteforeningen Behandlet i Presteforeningens representantskap 21.oktober 2014 Innledning Presteforeningen viser til høringsnotat fra

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer