INFRATEK ASA 1. kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFRATEK ASA 1. kvartal 2009"

Transkript

1 INFRATEK ASA 1. kvartal 2009 HØYDEPUNKTER Nordisk markedsposisjon fra Fortums entreprenørvirksomhet overtatt 15. januar Svak start på året stabilt vær, sviktende etterspørsel og integrasjon Fortums entreprenørvirksomhet trekker ned Driftsinntekter på 591 millioner (293 millioner) vekst grunnet overtagelse av Fortums entreprenørvirksomhet Negativt driftsresultat på -26,1 millioner (-1,9 millioner) hvorav 7,5 millioner i integrasjonskostnader Solid kapitalstruktur med netto kontantbeholdning på 305 millioner Foreslått utbytte på NOK 59 millioner DRIFTSRESULTAT NOK millioner RESULTAT PER AKSJE NOK EGENKAPITALANDEL ,9 31,1 27,1 40,3 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,8 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 64 % 64 % 65 % 62 % 58 % ,1 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09-0,2-0,4-0,3 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv % 0 % 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 INFRATEK ASA - AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2009

2 HOVEDTALL Resultatregnskap (NOK millioner) ,4 591,3 Driftsinntekter 1 460,7 3,0 (16,1) Driftsresultat før avskrivninger 117,7 (1,9) (26,1) Driftsresultat 96,6 0,7 (24,7) Resultat før skatt 107,2 0,1 (18,1) Resultat etter skatt 79,2 Kapitalforhold 862, ,0 Totalkapital 982,8 64 % 58 % Egenkapitalandel 62 % (167,0) (305,1) Netto rentebærende gjeld (kontanter) (211,6) Per aksje (NOK) 0,0 (0,3) Resultat 1,9 1,1 (0,8) Kontantstrøm fra driften 4,2 Nøkkeltall -0,6% -4,4% Netto driftsmargin 6,6% Merk: Resultat per aksje er beregnet basert på vektet snitt antall aksjer i perioden ( for 2008 og for 1. kvartal 2009). Tall i NOK der annet ikke er spesifisert. Tall for 1. kvartal 2008 oppgitt i parentes. Fortums entreprenørvirksomhet inngår ikke i tallene for KVARTAL 2009 Infratek-konsernet oppnådde et negativt resultat etter skatt for 1. kvartal 2009 på -18,1 millioner mot 0,1 millioner for 1. kvartal kvartal er et generelt sesongmessig svakt kvartal. Konsernet overtok den 15. januar 2009 Fortums entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Finland gjennom utstedelse av Infratek ASA-aksjer rettet mot Fortum-konsernet. Overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet bidro til at driftsinntektene økte fra 293 millioner i 1. kvartal 2008 til 591 millioner i inneværende kvartal da Fortums entreprenørvirksomhet ikke inngår i tallene for Mens påsken i 2008 var i 1. kvartal, var påsken i år i 2. kvartal. Dette bidro positivt til aktivitetsnivået i 1. kvartal sammenliknet med fjoråret. Konsernets driftsresultat for 1. kvartal ble -26,1 millioner (-1,9 millioner), en betydelig svekkelse sammenliknet med foregående år. Det negative resultatbidraget skyldes i hovedsak lav kapasitetsutnyttelse innen konsernets infrastrukturvirksomhet. Kald vinter preget av mye snø og rolige vindforhold har gitt lavt aktivitetsnivå og begrenset med beredskapsoppdrag. Fortums entreprenørvirksomhet i Sverige er, i tillegg til klimatiske forhold, preget av oppstartutfordringer vedrørende leveranse mot ny langsiktig kontrakt mot Fortum Distribution. De største kundene har også signalisert redusert investeringsvolum. Forretningsområdet Sikkerhet er preget av bortfallet av kontrakt vedr. utrykknings- og beredskapstjenester mot Securitas Direct. Iverksatte lønnsomhetstiltak gir imidlertid resultater. Det er i 1. kvartal påløpt 7,5 millioner i integrasjonskostnader. Integrering av Fortums entreprenørvirksomhet går etter planen. Netto finansinntekter i kvartalet ble 1,3 millioner mot 2,5 millioner i netto finansinntekter i 1. kvartal Reduksjonen er et resultat av redusert rentenivå og agio tap. Skatteinntekt på 6,7 millioner i kvartalet som følge av negativt resultat før skatt. Konsernets resultat per aksje for 1. kvartal ble negativt med -0,3 kroner (0,- kroner). Dette representerer også utvannet resultat per aksje. Beretningen og regnskapet for 1. kvartal 2009 er basert på foreløpige og ureviderte tall. INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

3 BALANSE Konsernets totalkapital økte fra 983 millioner per 31. desember 2008 til 1487 millioner per utgangen av 1. kvartal Økningen er i hovedsak et resultat av overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet. Egenkapitalen per 31. mars 2009 var 861 millioner. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 58 prosent, en reduksjon fra 62 prosent ved årsslutt. Konsernets reduserte egenkapitalandel skyldes innfusjonering av balanse for Fortums entreprenørvirksomhet. Egenkapitalen ved utgangen av 1. kvartal er redusert med -17,1 millioner som følge av valutaeffekter og omregningsdifferanser fra SEK og EUR til NOK pga svak NOK ved overtagelse av Fortums entreprenørvirksomhet. Egenkapital per aksje tilsvarte 14,1 kroner per 31. mars 2009 mot 12,9 kroner ved utgangen av 1. kvartal Per 31. mars 2009 hadde konsernet en kontantbeholdning på 310 millioner mot 217 millioner ved utgangen av 2008, og 173 millioner per 31. mars Overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet bidrar positivt til konsernets samlede kontantbeholdning. Konsernets rentebærende gjeld tilsvarer 4,9 millioner (6,4 millioner). KONTANTSTRØM OG FINANSIERING Netto kontantstrøm fra driften ble -45,3 millioner (46,3 millioner) i 1. kvartal Dette inkluderer negativt resultatbidrag med -24,7 millioner og 9,9 millioner i avskrivninger. Endring arbeidskapital er negativ i kvartalet med -26,3 millioner mot et positivt bidrag på 33,5 millioner foregående år. Det negative arbeidskapitalbidraget relaterer seg i hovedsak til økte kundefordringer. Netto kontantstrøm til drifts- og ekspansjonsinvesteringer i 1. kvartal var -24,1 millioner (-9,1 millioner). Investeringene i 1. kvartal inkluderer -5,4 millioner i integrasjonsinvesteringer og -4,3 millioner i investering i nytt hovedkontor. Resterende er løpende driftsinvesteringer. Konsernet har en 12 måneders trekkfasilitet med DnB NOR konsernet på 200 millioner som løper frem til november Fasiliteten er ikke benyttet. SEGMENT INFORMASJON Infratek endret fra 1. kvartal 2009 segmentrapportering som følge av kjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet. Infratek rapporterer innen tre segmenter; Infrastruktur Vest, Infrastruktur Øst og Sikkerhet basert på produkter og tjenester som tilbys, samt geografisk tilstedeværelse. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og Finland. INFRASTRUKTUR VEST Forretningsområdet Infrastruktur Vest omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge og på vestkysten i Sverige. Driftsinntekter 265,2 172,5 960,0 Driftsresultat før avskrivninger (1,6) 2,4 105,8 Driftsresultat (7,0) (0,8) 92,3 Driftsmargin -2,7% -0,5% 9,6% Infrastruktur Vest hadde samlede driftsinntekter i kvartalet på 265 millioner og et negativt driftsresultat på -7,0 millioner. Økningen i driftsinntekter fra foregående år er et resultat av at Fortums entreprenørvirksomhet ble overtatt. Videre bidrar det positivt til aktivitetsnivået at påsken i 2009 falt i 2. kvartal mot i 1. kvartal i Driftsresultatet er preget av lavt aktivitetsnivå pga. kaldt vær, mye snø, rolige vindforhold og derav ingen større beredskapsoppdrag. Produktområdet Fjernvarme merker økt prispress og bransjeglidning fra anleggsentreprenører. Satsingen i Midt-Norge har vært mer utfordrende enn ventet, og den lokale organisasjonen blir avviklet i løpet av første halvår Konsernet vil betjene oppdrag i Midt-Norge med ressurser fra Østlandet. På grunn av tøffere markedsforhold jobbes det aktivt med å omskolere ressurser fra de mest utsatte markedene til produkter hvor etterspørselen og potensialet er større. Virksomheten på Vestkysten i Sverige har i kvartalet hatt en for lav kapasitetsutnyttelse. Signaler fra de største kundene om redusert investeringsnivå som følge av usikkerhet rundt fremtidige makroøkonomiske forhold har påvirket aktivitetsnivået. Det arbeides med å etablere et velfungerende kunde- og INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

4 leverandørforhold mellom Fortum og Infratek etter virksomhetsoverdragelsen fra Fortum Distribution. INFRASTRUKTUR ØST Forretningsområdet Infrastruktur Øst omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Sverige, unntatt Vestkysten, samt konsernets infrastrukturvirksomhet i Finland. Driftsinntekter 219,3 - - Driftsresultat før avskrivninger (2,4) - - Driftsresultat (5,0) - - Driftsmargin -2,3% - - Infrastruktur Vest hadde samlede driftsinntekter i kvartalet på 219 millioner og et negativt driftsresultat på -5,0 millioner, hvorav avskrivninger kundeportefølje utgjør 1,2 millioner. Forretningsområdet representerer virksomhet overtatt fra Fortum og var ikke en del av konsernet i Aktivitetsnivået i Sverige, Infrastruktur Øst, er også betydelig påvirket av lavt aktivitetsnivå pga. rolige værforhold, og derav bl.a. få beredskapsoppdrag. Som følge av bredere produkt- og kundeportefølje leverte region Stockholm et positivt driftsresultatbidrag. Fortum og E.ON representerer store kunder av Infratek i Sverige. Begge har signalisert redusert investeringsvolum med prosent i Dette gir redusert aktivitetsnivå og lavere kapasitetsutnyttelse av konsernets ressurser. Som del av overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse fra Fortum Distribution bestående av 140 ansatte og en langsiktig kontrakt på SEK 220 millioner i årlig volum, hvorav om lag SEK 140 millioner relaterer seg til forretningsområdet Infrastruktur Øst og øvrig til Infrastruktur Vest. Virksomhetsoverdragelsen har medført at både Fortum og Infratek må tilrettelegge egen virksomhet for å oppnå et velfungerende kunde leverandørforhold. Dette har medført begrenset med utførende oppdrag rettet mot denne avtalen i kvartalet. Infrastrukturvirksomheten i Finland bidro med positivt resultatbidrag i kvartalet. Virksomheten har god oppdragsmengde for inneværende år men opplever økt prispress vedrørende nye prosjekter. SIKKERHET Forretningsområdet Sikkerhet består av konsernets virksomhet innen høysikkerhet, vakttjenester og tjenester rettet mot elsikkerhet. Driftsinntekter 113,4 122,7 510,9 Driftsresultat før avskrivninger 2,1 2,6 25,9 Driftsresultat 0,4 0,9 18,3 Driftsmargin 0,3% 0,7 % 3,6% Sikkerhet hadde samlede driftsinntekter i kvartalet på 113 millioner og et driftsresultat på 0,4 millioner. Omsetningen er på nivå med fjorårets 1. kvartal med unntak av virksomheten rettet mot Infratek Vakt AS. Securitas Direct meddelte i mars 2009 at de ikke ønsket å forlenge avtale med Infratek om kjøp av utrykknings- og beredskapstjenester. Dette har gitt umiddelbar effekt på aktivitetsnivået og tiltak er iverksatt for å tilpasse virksomheten redusert omsetningsvolum, bl.a. gjennom nedbemanning. Iverksatte tiltak høsten 2008 for å oppnå økt lønnsomhet, deriblant nedbemanning, viser resultater i 1. kvartal Tiltak for ytterligere ressursoptimalisering med mål om økt lønnsomhet videreføres. INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

5 ØVRIG Øvrig består av konsernets administrasjon samt konsernovergripende kostnader. I tillegg er kostnader forbundet med integrasjonen av Fortums entreprenørvirksomhet lagt til Øvrig for å sikre et riktigst mulig bilde av lønnsomhet for løpende drift. Driftsinntekter Driftsresultat (14,4) (1,9) (14,0) - Hvorav integrasjonskostnader (7,5) - - Det påløp 14,4 millioner i konsernkostnader i kvartalet mot 1,9 millioner foregående år. Integrasjonskostnader utgjør 7,5 millioner, hvorav 3,4 millioner relatert til implementering av felles ERP system og 2,6 millioner til omprofilering. Det er påløpt høyere kostnader forbundet flytting av hovedkontor til Breivollveien 31, Oslo, samt lønnskostnader som følge av utvidet administrasjon og ansvarsområde. Overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet medfører betydelig integrasjonsarbeide, som innføring av felles ERP-system, harmonisering av arbeidsmetoder og kultur, økt ressursutnyttelse samt etablering av interne tjenestefunksjoner innen regnskap og lønn. Virksomheten vil omprofileres fra henholdsvis Hafslund Infratek og Fortum til Infratek. Dette vil medføre betydelige integrasjonskostnader i HENDELSER Overtakelse av Fortums entreprenørvirksomhet Infratek ASA overtok den 15. januar Fortums entreprenørvirksomhet. Overtakelsen dobler konsernets størrelse og gir Infratek en nordisk markedsposisjon med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Som følge av overtakelsen er konsernets ledelse og operasjonelle struktur endret. Flytting av hovedkontor Konsernet flyttet i januar inn i nytt hovedkontor i Breivollveien 31 på Alnabru, nord for Oslo. Bortfall av avtale mellom Securitas Direct og Infratek Vakt AS Etter gjennomført anbudsprosess valgte Securitas Direct å ikke videreføre avtale om leveranse av utryknings- og beredskapstjenester fra forretningsområdet Sikkerhet. Tiltak, inklusive nedbemanning, er iverksatt for å tilpasse virksomheten til redusert oppdragsvolum. NVEs høringsprosess vedr. nettselskapenes tjenesteutsetting NVEs høringsprosess vedr. nettselskapenes rammer for utsetting av tjenester ble avsluttet i februar. Det er uklart når utfallet av høringsprosessen blir kommunisert. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes 5. mai Det er foreslått et utbytte på 59 millioner. Aksjen vil gå ex-utbytte den 6. mai. Ny ticker ved Oslo Børs Som følge av endret navn fra Hafslund Infratek til Infratek den 22. desember endret Infratek ticker ved Oslo Børs den 9. januar. Ny ticker er INFRA. ANSATTE Per 31. mars 2009 hadde konsernet ansatte. Forretningsområdene Antall ansatte Antall årsverk Infrastruktur Vest Infrastruktur Øst Sikkerhet Felles 6 6 Totalt INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

6 AKSJONÆRFORHOLD Infratek overtok den 15. januar 2009 Fortums entreprenørvirksomhet gjennom utstedelse av nye aksjer i Infratek ASA rettet mot selskaper i Fortum-konsernet. Den rettede emisjonen reduserte Hafslund ASAs eierandel fra 64,6 til 43,3 prosent, og Fortum-konsernet kom inn som ny eier med en eierandel på 33,0 prosent. Øvrig 23,7 prosent representerer fri flyt. Infratek ASA har etter emisjon totalt aksjer. De nye aksjene er frem til ordinær generalforsamling 5. mai registrert på eget ISIN nummer og vil ikke være berettiget til utbytte for regnskapsåret Selskapets aksjekurs var 13,00 kroner per 31. mars Infratek ASA hadde følgende aksjonærstruktur ved utgangen av 1. kvartal 2009: # Aksjonær Antall Andel 1 HAFSLUND ASA ,3 % 2 FORTUM SERVICE AB ,9 % 3 FORTUM DISTRIBUTION ,7 % 4 FORTUM POWER AND HEAT ,4 % 5 SVENSKA HANDELSBANKE C/O HANDELSBANKEN AS ,2 % 6 SKANDINAVISKA ENSKIL A/C CLIENTS ACCOUNT ,8 % 7 JPMORGAN CHASE BANK MTDL THREADNEEDLE ,6 % 8 THE NORTHERN TRUST C TREATY ACCOUNT ,5 % 9 VERDIPAPIRFOND ODIN ,3 % 10 MP PENSJON ,3 % 11 MIDELFART INVEST AS ,9 % 12 JPMORGAN CHASE BANK NORDEA TREATY ACCOUNT ,9 % 13 SOCIETE GENERALE GLO C/O SVENSKA HANDELSB ,6 % 14 KAS DEPOSITARY TRUST CLIENTS ACCOUNT ,6 % 15 VERDIPAPIRFONDET NOR V/NORDEA FONDENE AS ,5 % Sum 15 største ,5 % Øvrige aksjonærer ,5 % Total % UTSIKTER Overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet bidrar til å styrke konsernets strategiske posisjon. Integrasjonskostnader vil prege konsernets resultat for Uroen i verdensøkonomien er ventet å gi kortsiktige utslag i investeringsnivået til Infrateks kunder. Tiltak iverksettes for å møte endrede markedsbetingelser, deriblant å dreie virksomheten mot de produktsegmentene hvor tilfredsstillende etterspørsel er ventet. Den underliggende, langsiktige utviklingen for konsernet anses imidlertid som god. Regulatoriske endringer kan påvirke etterspørselen etter Infrateks tjenester. NVEs høringsprosess rundt fremtidig regulering av nettselskapenes rammer for utsetting av tjenester er avsluttet. Utfallet av høringsprosessen er ikke klart, og kan ha negativ betydning for Infrateks virksomhet, og bransjen forøvrig. Konsernets aktivitetsnivå og lønnsomhet er ventet styrket gjennom året på bakgrunn av sesongsvingninger som preger konsernets virksomhet. Konsernets vekststrategi opprettholdes, men integrasjon og lønnsom drift vil prioriteres. Infrateks nordiske markedsposisjon, solide finansielle stilling med en sterk balanse og god kredittilgang, gjør konsernet godt posisjonert til å møte de utfordringer og muligheter som er ventet i dagens marked. Oslo, 5. mai 2009 Styret i Infratek ASA Styret og ledelse ,7 % INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

7 RESULTATREGNSKAP KONSERN NOK millioner ,4 591,3 Driftsinntekter 1 460,7 (81,1) (213,4) Kjøp av varer (502,0) (172,7) (301,1) Lønnskostnader (673,5) (4,9) (9,9) Avskrivninger (21,1) (36,6) (92,9) Andre driftskostnader (167,5) (1,9) (26,1) Driftsresultat 96,6 2,5 1,3 Finansinntekter / kostnader 10,6 0,6 (24,7) Resultat før skatt 107,2 (0,6) 6,7 Skattekostnad (28,0) (0,0) (18,1) Resultat etter skatt 79,2 (0,4) (18,6) Majoritetens andel av resultat 76,4 0,4 0,5 Minoritetens andel av resultat 2,8 BALANSE KONSERN NOK millioner Immaterielle eiendeler 329,5 248,4 233,7 Varige driftsmidler 181,9 89,1 122,0 Kundefordringer og andre fordringer 665,6 351,2 409,8 Kontanter og kontantekvivalenter 310,0 173,4 217,2 Eiendeler 1 487,0 862,2 982,8 Egenkapital 860,6 554,1 612,3 Pensjon og annen forpliktelse 164,1 77,3 82,6 Langsiktig gjeld 9,1 5,8 2,2 Kortsiktig gjeld 453,1 225,1 285,7 Egenkapital og gjeld 1 487,0 862,2 982,8 INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

8 KONTANTOPPSTILLING KONSERN Resultat før skatt (24,7) 0,6 107,2 Ikke likviditetsmessige resultatposter 5,7 12,2 38,9 Endring arbeidskapital med mer (26,3) 33,5 33,6 Netto kontantstrøm fra driften (45,3) 46,3 179,7 Drifts- og ekspansjonsinvesteringer (24,1) (9,1) (76,5) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (24,1) (9,1) (76,5) Endring brutto rentebærende gjeld (0,7) 1,0 0,4 Utbytte, emisjoner og andre egenkapitaleffekter (7,7) - (21,4) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (8,4) 1,0 (21,0) Endring i kontanter og kontantekvivalenter (77,9) 38,3 82,2 Mottatt kontanter ved kjøp av Fortums entreprenørvirksomhet 170,6 - - Bankbeholdning inngang til perioden 217,2 135,0 135,0 Bankbeholdning ved utgangen av perioden 310,0 173,3 217,2 ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL Egenkapital inngang til perioden 612,3 552,8 552,8 Periodens resultat (18,1) (0,0) 79,2 Omregningsdifferanser (17,1) 1,2 1,2 Aksjeprogram for ansatte 2,8 Endring minoritetsinteresser 0,1 (2,8) Utbytte (0,5) (21,4) Emisjon 283,9 Andre egenkapitaleffekter 0,1 0,5 Egenkapital ved utgangen av perioden 860,6 554,1 612,3 INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

9 NOTER TIL REGNSKAPET 1) RAMMEVERK OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet for 1. kvartal 2009, avsluttet per 31. mars 2009, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) som vedtatt av EU. Konsernregnskapet består av Infratek ASA og dets tilknyttete selskaper og datterselskaper. Infratek avlegger delårsregnskapene i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapene gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 2 i Infratek konsernets årsregnskap for ) OPERASJONELL SEGMENTINFORMASJON NOK millioner ,5 265,2 Infrastruktur Vest 960,0-219,3 Infrastruktur Øst - 122,7 113,4 Sikkerhet 510,9 (1,8) (6,6) Elimineringer (10,2) 293,4 591,3 Totale driftsinntekter 1460,7 (0,8) (7,0) Infrastruktur Vest 92,3 - (5,0) Infrastruktur Øst - 0,9 0,4 Sikkerhet 18,3 (1,9) (14,4) Øvrig (14,0) (1,9) (26,1) Totalt driftsresultat 96,6 3) GEOGRAFISK SEGMENTINFORMASJON NOK millioner ,6 331,5 Norge 1396,8 13,7 221,7 Sverige 65,2-43,8 Finland - 0,0 (5,6) Elimineringer (1,2) 293,4 591,3 Totale driftsinntekter 1460,7 (3,2) (2,3) Norge 108,0 3,3 (10,4) Sverige 2,6-1,0 Finland - (1,9) (14,4) Øvrig (14,0) (1,9) (26,1) Totalt driftsresultat 96,6 INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

10 4) ANTALL ANSATTE PER LAND Per 31. mars 2009 Antall ansatte Antall årsverk Norge Sverige Finland Totalt ) KOMMENTARER TIL SESONGSVINGNINGER MELLOM DELÅRSREGNSKAPENE Infrateks virksomhet har sesongmessige variasjoner. Graden av sesongmessige variasjoner varierer mellom forretningsområdene. Alle forretningsområdene har historisk vist en trend mot økte driftsinntekter gjennom året, hvorav annet halvår har vist et høyere driftsinntekts- og resultatnivå enn første halvår. Sesongsvingningene er bl.a. drevet av kaldt vær og høyt spenningsnivå som hindrer aktivitetsnivået og resulterer i høyere driftskostnader ved starten av året. Kundene har historisk benyttet starten av året til å planlegge virksomheten for året noe som medfører lavere aktivitetsnivå. 6) NÆRSTÅENDE TRANSAKSJONER Hafslund ASA eier per 31. mars ,3 prosent av aksjene i Infratek ASA og regnes som nærstående part. Eierandelen til Hafslund ASA ble redusert fra 64,6 prosent til 43,3 prosent den 15. januar 2009 som følge av gjennomført emisjon mot Fortum-konsernet. Infratek-konsernet kjøper og selger varer og tjenester til/fra Hafslund-konsernet. For 2008 kom 42 prosent av Infrateks driftsinntekter fra selskaper innen Hafslund konsernet. Eksempler på salg til selskaper innen Hafslund konsernet er salg av tjenester knyttet til prosjektering, bygging, vedlikehold og beredskap av elektrisitetsnettet, fibernett, fjernvarmenett og veilysnett. I tillegg kommer tjenester knyttet til Det lokale eltilsyn (DLE), samt salg, service og driftsovervåkning av tekniske og mekaniske sikkerhetsløsninger. Kjøp av tjenester gjelder hovedsakelig kjøp av tjenester knyttet til regnskap, lønn og IKT. Fordringer på selskaper innen Hafslund-konsernet per 31. mars 2009 utgjør 65,1 millioner og kommer hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til selskaper innen Hafslund-konsernet per 31. mars 2009 utgjør 20,3 millioner og kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester. Totalt salg av varer og tjenester per 31. mars 2009 til Hafslund-konsernet utgjør 90,2 millioner. Infratek overtok den 15. januar 2009 Fortums entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Finland. Fortum-konsernet eier fra 15. januar ,0 prosent av aksjene i Infratek ASA. Fra 2009 kjøper og selger Infratek-konsernet varer og tjenester til/fra Fortum-konsernet. Fortum konsernet er en 34,1 prosent eier i Hafslund ASA. 7) AKSJEPROGRAM FOR ANSATTE Ansatte i Infratek-konsernet var frem til og med 2007 en del av Hafslund-konsernets aksjeprogram for ansatte da Infratek var et forretningsområde i Hafslund-konsernet frem til notering ved Oslo Børs 5. desember Aksjeprogrammet har representert et konserntiltak og kostnaden har av denne grunn historisk ikke blitt fordelt ut til de forskjellige forretningsenhetene. I 2008 ble denne fordelingen gjennomført i henhold til IFRIC 11, IFRS 2 - Group and Treasury Share Transactions. Lønnskostnaden for 1. kvartal 2008 er belastet med 1,8 millioner og 2008 som helhet med 2,8 millioner som følge av fordelingen. IFRIC 11, IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions regulerer behandlingen av aksjebaserte betalingsordninger når aksjene i morselskapet benyttes til betaling for tjenester i datterselskapene. INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

11 BESKRIVELSE AV KONSERNET KONSERNET Infratek er en ledende nordisk totalleverandør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur; energibærere, telekom og høysikkerhet. Selskapets kunder er hovedsakelig store og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor. Infratek utgjorde forretningsområdet Tekniske tjenester i Hafslund ASA frem til utskillelse og børsnotering på Oslo Børs den 5. desember Konsernet endret navn fra Hafslund Infratek ASA til Infratek ASA den 22. desember Infratek overtok den 15. januar 2009 Fortums entreprenørvirksomhet med 1100 ansatte i Norge, Sverige og Finland. I dag har konsernet om lag ansatte, virksomhet i Norge, Sverige og Finland, og hovedkontor i Oslo. INFRASTRUKTUR VEST Forretningsområdet Infrastruktur Vest omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge og på vestkysten i Sverige. Infrastruktur Vest tilbyr tjenester innen prosjektering, bygging, vedlikehold og beredskap av infrastruktur for elektrisitet, fiber/telekom, fjernvarme og vei- /gatebelysning. På vestkysten i Sverige utfører Infratek hovedsakelig tjenester innen elektrisitetsnettet. INFRASTRUKTUR ØST Forretningsområdet Infrastruktur Øst omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Sverige, unntatt vestkysten, samt konsernets infrastrukturvirksomhet i Finland. Infrastruktur Øst tilbyr tjenester innen prosjektering, bygging, vedlikehold og beredskap av infrastruktur for elektrisitet, fiber/telekom, fjernvarme og vei- /gatebelysning. I Finland utfører Infratek hovedsakelig tjenester innen bygging og vedlikehold av understasjoner og transformatorer. SIKKERHET Forretningsområdet Sikkerhet er totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger, og leverer alarm, tv-overvåkning, adgangskontroll, elektronisk varesikring, lås og beslag samt drifting av sikkerhetsanlegg (ASP) til bedriftsmarkedet. I tillegg leverer forretningsområdet mobile- og prosjektbaserte vakttjenester, samt ulike kontrolltjenester innen detaljhandel, transport, industri og produksjon. Forretningsområdet leverer også tjenester til Det lokale eltilsyn (DLE). STYRET Gunnar Gjørtz, styreleder Terje Christoffersen Mimi K. Berdal Dag Andresen Dagne Hordvei Roger André Hansen, ansatte repr. Stephen Meinich-Bache, ansatte repr. Terje Mathisen, ansatte repr. LEDELSE Bjørn Frogner, konsernsjef Heidi Ulmo, CFO Lars Bangen, Infrastruktur Vest Christer Sundin, Infrastruktur Øst Lars Erik Finne, Sikkerhet FINANSIELL KALENDER 2009 Rapport 1. kvartal 5. mai 2009 Generalforsamling 5. mai 2009 Rapport 2. kvartal 25. august 2009 Rapport 3. kvartal 11. november 2009 ADRESSE Infratek ASA Breivollveien 31 N-0668 Oslo, Norge Postadresse: Infratek ASA, N-0247 Oslo Tel: , Faks: INFRATEK ASA AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Resultat 3. kvartal 2008 Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur Salgsinntekter

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010 Resultat 1. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010 Hovedtrekk 1. kvartal 2010 2 Streng vinter med betydelig tele gav utfordrende driftsmessige forhold og redusert aktivitet Driftsinntekter

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Resultat 1. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Omsetningsvekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning på 579 millioner i kvartalet

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Resultat 2. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Hovedtrekk 2. kvartal 2010 Driftsinntekter på 694 millioner (630 millioner) betydelig økning i aktivitetsnivå gjennom kvartalet

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2009 Driftsinntekter i 4. kvartal på 765 millioner opp 118 millioner

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2009

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2009 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2009 HØYDEPUNKTER I 2. KVARTAL 2009 Driftsinntekter i 2. kvartal på 630 millioner redusert aktivitetsnivå og økt konkurranse mot fjoråret. Positivt driftsresultat i

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Høydepunkter Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur. Salgsinntekter på 363 millioner (337 millioner) en vekst på 7,8 prosent mot fjoråret.

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Hovedtrekk 2. kvartal 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Aksjonærrapport - 1. kvartal 2008

Aksjonærrapport - 1. kvartal 2008 Aksjonærrapport - 1. kvartal 2008 Høydepunkter Et tradisjonelt sesongmessig svakt kvartal preget av omprofilering og nyetableringer. Salgsinntekter på 293 millioner (305 millioner) noe under fjoråret men

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2012

INFRATEK ASA 1. kvartal 2012 INFRATEK ASA 1. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER Historisk godt første kvartal - driftsresultat på -2,0 millioner (-14,4 millioner) Omsetningsvekst på 4,3 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning

Detaljer

INFRATEK ASA 3. kvartal 2012

INFRATEK ASA 3. kvartal 2012 INFRATEK ASA 3. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER 3. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 694 millioner (714 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 35,1 millioner (53,3 millioner) Tilfredsstillende utvikling for

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012 Resultat 1. kvartal 2012 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012 Hovedtrekk 1. kvartal 2012 Historisk godt første kvartal - driftsresultat på -2,0 millioner (-14,4 millioner) Omsetningsvekst

Detaljer

Resultat 3. kvartal Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013

Resultat 3. kvartal Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013 Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013 Hovedtrekk 3. kvartal 2013 Driftsinntekter på 736 millioner (687 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 36 millioner (33 millioner)

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2009

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2009 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2009 HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL 2009 Driftsinntekter i 4. kvartal på 765 millioner opp 118 millioner mot foregående kvartal. Godt driftsresultat i 4. kvartal på 62,2

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2011 og foreløpig årsresultat Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 17. februar 2012

Resultat 4. kvartal 2011 og foreløpig årsresultat Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 17. februar 2012 Resultat 4. kvartal 2011 og foreløpig årsresultat 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 17. februar 2012 Hovedtrekk 4. kvartal 2011 Omsetningsvekst på 8 prosent i forhold til samme periode året

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER I 1. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) Driftsresultat i 1. kvartal på -29,7 millioner (-2,0 millioner) Vanskelige driftsforhold som

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013 Hovedtrekk 1. kvartal 2013 Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) Driftsresultat i 1. kvartal på 29,7 millioner (-2,0 millioner) Vanskelige

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin innen

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2010

INFRATEK ASA 1. kvartal 2010 INFRATEK ASA 1. kvartal 2010 HØYDEPUNKTER Streng vinter med betydelig tele gav utfordrende driftsmessige forhold og redusert aktivitet. Driftsinntekter på 503 millioner (550 millioner) planlagte vinteraktiviteter

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2011

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2011 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL Omsetningsvekst på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor - 906 millioner i kvartalet Driftsresultat på 34,8 millioner, samme kvartal

Detaljer

INFRATEK ASA 3. kvartal 2010

INFRATEK ASA 3. kvartal 2010 INFRATEK ASA 3. kvartal 2010 HØYDEPUNKTER I 3. KVARTAL 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner (647 millioner) - vekst på 8 % i forhold til

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat i 4. kvartal på 54,0 millioner (34,8 millioner) Tilfredsstillende

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2013. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013

Resultat 2. kvartal 2013. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013 Hovedtrekk 2. kvartal 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2010

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2010 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2010 HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL 2010 Omsetningsvekst på 10 prosent i forhold til samme periode i fjor - 839 millioner i kvartalet Driftsresultat på 82,3 millioner (58,9

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Zoncolan ASA / Henrik Ibsensgate 100, 0255 Oslo / Pb: 2656 Solli, 0203 Oslo

Zoncolan ASA / Henrik Ibsensgate 100, 0255 Oslo / Pb: 2656 Solli, 0203 Oslo 1. Finansielle forhold Resultatet for andre kvartal ble MNOK -15,3. Resultatet er først og fremst påvirket av nedskrivning av goodwill med MNOK 9,25 og endret børskurs på selskapets aksjer i A-Com AB med

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer