Resultat 4. kvartal 2011 og foreløpig årsresultat Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 17. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat 4. kvartal 2011 og foreløpig årsresultat Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 17. februar 2012"

Transkript

1 Resultat 4. kvartal 2011 og foreløpig årsresultat 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 17. februar 2012

2 Hovedtrekk 4. kvartal 2011 Omsetningsvekst på 8 prosent i forhold til samme periode året før millioner i kvartalet Driftsresultat på 34,8 millioner (38,3 millioner)* Underliggende drift har en tilfredsstillende utvikling og oppdragsmengden inn i 2012 er god Vant frem i det første området Vattenfall har konkurranseutsatt Endring i regnskapsprinsipp for pensjoner påvirker resultat og balanse 2 * Justert for positiv netto pensjonseffekt på 35,6 millioner som følge av planendringer

3 Hovedtrekk 2011 Driftsinntekter for året på millioner (2 737 millioner) vekst på 5,6 prosent Driftsresultat på 101,1 millioner (101,2 millioner)* Resultat etter skatt på 71,1 millioner (104,1 millioner) 1,1 krone per aksje Tilfredsstillende utvikling i arbeidskapital, kontantbeholdning på 300 millioner (239 millioner) ved årsslutt Egenkapitalandelen redusert til 29,4 % som følge av endring i regnskapsprinsipp for pensjoner Styret foreslår utbytte på 1,5 krone per aksje 3 * Justert for positiv netto pensjonseffekt på 41,1 millioner som følge av planendringer

4 Pensjoner er en utfordring Ytelsesordninger er kostbare Store svinginger i forpliktelser og resultat Deler av forpliktelsen er ikke reflektert i regnskapet Selskapsregnskaper er ikke sammenlignbare Kilde: Dagens næringsliv 19. januar 2012 Kilde: Dagens næringsliv 6. februar Infratek endrer prinsipp for presentasjon av pensjoner i regnskapet for å reflektere forpliktelsene på en mer korrekt måte

5 Gjeldende regnskapsprinsipp pensjoner Balanse 32% av forpliktelsen er balanseført Note 17 68% av forpliktelsen (korridoren) fremgår av note 5

6 Endring i regnskapsprinsipp for pensjoner Ny pensjonsstandard (IAS 19) pliktig fra 1. januar 2013 er planlagt vedtatt i EU 1. kvartal 2012 Infratek benytter mulighetene i eksisterende standard til å tilnærme oss oppdatert standard allerede fra regnskapsåret 2011 Endringen får effekt for våre tre ytelsesplaner i Norge som alle er lukkede, antall personer i ordningene er 455 personer per 31. desember 2011 Prinsippendringen får vesentlige konsekvenser for hvordan årets pensjonskostnad presenteres i resultatet og for hvordan forpliktelsen vises i balansen 6

7 Konsekvenser av prinsippendring Konsekvenser for balansen Endring per (tall i MNOK) 2011 Ikke bokført forpliktelse (korridor), justert for utsatt skatt, tas inn i balansen Pensjonsforpliktelsen øker og egenkapitalen reduseres Korridoren utgjør 434 millioner per Egenkapitalandelen reduseres til 29 % Økt pensjonsforpliktelse -434 Økt utsatt skattefordel +122 Redusert egenkapital -312 Redusert EK-andel i prosentpoeng 24 7 Fremtidige estimatavvik vil bli ført direkte mot egenkapitalen og vist på egen linje etter resultat etter skatt i resultatoppstillingen

8 Konsekvenser av prinsippendringen Konsekvenser for resultatet Elementer av pensjonskostnaden tas ut av personalskost og presenteres på følgende måte: Rentekostnad og avkastning bokføres som finans Endring i resultat etter skatt vises på egen linje etter årsresultat (utvidet resultat) Endring (tall i MNOK) 2011 Reduserte personalkostnader 21,1 Økte finanskostnader -7,5 Endring resultat før skatt 13,7 Endring i resultat etter skatt 9,8 8

9 Utvikling driftsinntekter Driftsinntekter per kvartal NOK millioner Omsetningen har økt med 67 millioner (8 prosent) i forhold til 4. kvartal i fjor Mild vinter i Norge har gitt gode driftsforhold og en økning i omsetning på 8 prosent 503 Høyere aktivitet i Sverige har gitt en omsetningsvekst på 9,4 prosent 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 I Finland er aktiviteten noe redusert og omsetningen er ned 11,6 prosent 9

10 Utvikling driftsresultat Driftsresultat per kvartal NOK millioner 142,3 73,9 101,1 Resultat i Norge i perioden ble 14,9 millioner, en reduksjon på 38,4 millioner hvorav 35,6 skyldes planendringer for pensjoner i ,1 60,1 8,6 % 8,8 % -13,8-14,4 53,3 34,8 27,4 7,5 % 3,8 % 3,2 % 4,0 % -2,7 % -3,3 % 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 Driftsresultat Driftsmargin Skuffende resultat i Sverige som endte på 14,9 millioner, en nedgang på 14,4 millioner sammenlignet med fjorårets 4. kvartal Finland kunne vise til et resultat på 5,5 millioner, en reduksjon på 0,7 millioner og skyldes redusert omsetning 10

11 Inntekt og driftsresultat per geografi Driftsinntekter Driftsresultat NOK millioner Finland 4. kv.: 6 % Sverige 4.kv.: 52 % 14,9 38,3 Norge 14,9 29,3 Sverige Norge 4 kv.: 42 % 5,0 6,2 Finland 4. kvartal kvartal 2010 Planendring pensjoner Norge positivt påvirket av engangseffekter pensjoner i 2010 med 35,6 millioner

12 Inntekter og driftsresultat per forretningsområde Driftsinntekter Driftsresultat NOK millioner Lokal Infrastruktur 4.kv.10: 67 % Sentral Infrastruktur 28,6 44,8 Lokal Infrastruktur 4.kv.10: 23 % 3,0 20,2 Sentral Infrastruktur Sikkerhet 4.kv.11: 10 % 9,9 16,5 Sikkerhet (6,7) (7,6) Øvrig 4. kvartal kvartal 2010 Planendring pensjoner Driftsresultat innen forretningsområdene Sentral Infrastruktur og Sikkerhet er ikke tilfredsstillende i perioden

13 Balanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kunderfordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler Egenkapital Pensjon og annen gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld Kundefordringer redusert med 41 millioner til tross for økt omsetningen Kontantbeholdning opp 61 millioner mot sammenlignbar periode i fjor og opp 200 millioner mot foregående kvartal Endring av regnskapsprinsipp pensjoner har påvirket størrelsen av immaterielle eiendeler, pensjonsforpliktelser og egenkapital målt mot tidligere kvartalsrapporteringer 13

14 Kontantstrøm 4. kvartal Året NOK millioner Resultat før skatt 37,8 79,2 100,6 143,4 Ikke likviditetsmessige resultatposter 7,0 (40,1) 40,7 (13,8) Endring arbeidskapital med mer 160,5 113,1 34,8 (21,1) Netto kontantstrøm fra drift 205,4 152,3 176,1 108,5 Investeringer - varige driftsmidler (6,3) (19,0) (44,9) (45,2) Investeringer - virksomhet - - (6,4) (14,0) Salgssum - varige driftsmidler 4,2-4,2 3,1 Salgssum - virksomhet (2,3) - (2,3) - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (4,4) (19,0) (49,4) (56,0) Endring brutto rentebærende gjeld (1,5) (0,2) (3,7) (2,0) Netto mottatt / betalt rente 0,3 0,1 2,1 1,6 Utbytte, emisjoner og andre egenkapitaleffekter Netto kontantstrøm brukt til finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og kontantekvivalenter Bankbeholdning inngang til perioden - (2,0) (63,9) (130,6) (1,3) (2,1) (65,5) (131,0) 199,7 131,3 61,2 (78,6) 98,8 112,3 238,5 317,1 Omregningsdifferanser, likvider 1,1 (5,2) (0,2) - Kontantstrøm fra drift styrket med 53 millioner hovedsakelig som følge av redusert arbeidskapital Driftsinvesteringer Investeringer i varige driftsmidler er 13 millioner lavere enn i 4. kvartal i fjor For året som helhet er driftsinvesteringer på nivå med fjoråret Avskrivninger for 2011 er 43 millioner Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden 299,6 238,4 299,6 238,5 14

15 Lokal Infrastruktur 4. kvartal Året NOK millioner Driftsinntekter 609,5 553, , ,9 Driftsresultat før avskrivninger 35,6 51,3 112,1 117,9 Driftsresultat 28,6 44,8 86,0 92,4 Driftsmargin 4,7% 8,1% 4,3% 5,0% Driftsinntekter og driftsmargin ,2 % 8,1 % 398 8,0 % 343 3,8 % 4,4 % 4,7 % -0,9 % -2,9 % 1.kv.102.kv.103.kv.104.kv.101.kv.112.kv.113.kv.114.kv.11 Driftsinntekter Driftsmargin Omsetning i den norske virksomheten øker med 40,2 millioner Justert for ekstraordinær pensjonseffekter i fjor er driftsmarginen økt med 5,7 prosentpoeng sammenlignet med fjerde kvartal i 2010 I den svenske virksomheten er omsetningen økt med 16,6 millioner mens driftsmarginen er redusert med 1,2 prosentpoeng 60 (63) prosent av omsetningen i 4. kvartal er generert i Sverige og 40 (37) prosent i Norge 15

16 Sentral Infrastruktur 4. kvartal Året NOK millioner Driftsinntekter 207,0 190,4 610,9 578,7 Driftsresultat før avskrivninger 4,6 22,1 18,5 56,5 Driftsresultat 3,0 20,2 11,7 49,1 Driftsmargin 1,4% 10,6% 1,9% 8,5% Driftsinntekter og driftsmargin ,4 % ,6 % ,4 % 5,4 % -3,8 % -5,5 % 3,6 % 1,5 % 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 Omsetningen i Sverige er økt med 32 millioner, mens Norge er redusert med 6 millioner og Finland med 9,5 millioner Reduksjon i gjennomsnittlig driftsmargin på 9 prosentpoeng som følge av lav aktivitet i Norge og tap i enkelte prosjekter i Sverige Finland er på linje med fjoråret 51 (37) prosent av omsetningen i er generert i Sverige, 24 (30) prosent i Norge og 25 (33) i Finland Driftsinntekter Driftsmargin 16

17 Sikkerhet 4. kvartal Året NOK millioner Driftsinntekter 94,8 96,5 306,4 315,8 Driftsresultat før avskrivninger 10,7 17,4 26,6 39,0 Driftsresultat 9,9 16,5 23,2 35,2 Driftsmargin 10,4% 17,1% 7,6% 11,1% Driftsinntekter og driftsmargin Elsikkerhet leverer gode resultater Høysikkerhetssegmentet kan vise til tilfredsstillende resultater på løpende driftskontrakter, men for lav aktivitet innen nyprosjekter ,9 % 9,3 % 8,3 % 97 17,1 % ,7 % 95 * 75 12,8 % 10,4 % Aktiviteten innen varesikring er lav i perioden og dette påvirker resultatet negativt -0,1 % 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 Driftsinntekter Driftsmargin 17

18 Øvrig 4. kvartal Året NOK millioner Driftsresultat (6,7) (7,6) (19,9) (34,4) Driftsresultat 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 Øvrig består av konsernets administrasjon og konsernovergripende kostnader Netto konsernkostnader er 0,9 millioner lavere enn i samme periode i fjor og skyldes i hovedsak fremleie av 4. etasje på hovedkontoret (1,6) (5,7) (6,8) (7,6) (6,2) (5,4) (6,7) (14,4) 18

19 Ansatte Antall ansatte Sykefravær Finland; 135 Norge; 758 5,6 % 5,3 % 5,2 % 4,8 % 4,3 % 3,7 % 4,2 % 4,2 % Sverige; des des kv kv kv kv kv kv kv kv 11 Antall ansatte Antall årsverk Reduksjon antall ansatte og årsverk som følge av naturlig avgang, løpende bemanningstilpasninger og tap av beredskapsavtale i Småland Sykefravær for året som helhet ble 4,9 (4,2) prosent som følge av økning i antall langtidssykemeldte 19

20 Strategisk satsing innen jernbane Kontrakt på SEK 531 med millioner inkl. opsjoner vedrørende drift og vedlikehold av jernbanelinjer nord for Stockholm Kjøp av jernbaneselskapet WKTS AB Kontrakten og oppkjøpet vil styrke Infrateks konkurransekraft, kompetanse og kapasitet innen jernbanesegmentet, og posisjonerer selskapet for ytterligere vekst 20 Infratek styrker sin posisjon i det svenske markedet for drift og vedlikehold av jernbaner

21 Utsikter Gjennombrudd innenfor konsernets jernbanesatsning Vattenfalls åpning av drifts- og vedlikeholdsmarkedet for eksterne tilbydere gir vekstmuligheter for Infratek som totalleverandør Operasjonelle tilpasninger og forbedringer gir økt konkurransekraft i 2012 God oppdragsmengde inn i 2012 og vi registrerer at varslede nettinvesteringer er i ferd med å realiseres Ingen store beredskapskontrakter utløper i 2012 Sterk finansiell stilling gir gode muligheter for strukturell vekst 21

22 22 Vedlegg

23 Endring av regnskapsprinsipp Endring i balanseoppstilling per 31. desember Balanse Etter omarbeiding Før omarbeiding Endring NOK millioner Immaterielle eiendeler 422,8 356,6 301,5 286,6 121,4 70,0 Varige driftsmidler 159,6 166,3 159,6 166,3 - - Fordringer og varer 769,7 807,0 769,7 807,0 - - Bankinnskudd og lignende 299,6 238,5 299,6 238,5 - - Eiendeler 1 651,8 1568, ,4 1498,4 121,4 70,0 Egenkapital 484,2 621,5 796,4 801,6 (312,1) (180,1) Avsetning for forpliktelser 582,3 386,6 148,9 136,5 433,5 250,1 Annen langsiktig gjeld 14,6 17,8 14,6 17,8 - - Kortsiktig gjeld 570,5 542,5 570,5 542,5 - - Gjeld og egenkapital 1 651,8 1568, ,4 1498,4 121,4 70,0 Endring i egenkapital fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011 som følge av endring i estimat for pensjonsforpliktelsen, presenteres som del av utvidet resultat i resultatregnskapet Estimatavvik ført mot pensjonsforpliktelser og utvidet resultat i 2011 er 132 millioner 23

24 Endring av regnskapsprinsipp Endring i resultatoppstilling i 4. kvartal og året Etter omarbeiding Før omarbeiding Endring 4.kvartal 4.kvartal 4.kvartal NOK millioner Driftsinntekter 839,0 906,2 839,0 906,2 - - Sum driftsinntekter 839,0 906,2 839,0 906,2 - - Kjøp av varer (404,4) (458,1) (404,4) (458,1) - - Personalkostnader (257,6) (292,5) (249,2) (300,1) (8,4) 7,6 Avskrivninger (10,8) (11,3) (10,8) (11,3) - - Andre driftskostnader (92,3) (109,5) (92,3) (109,5) - - Driftsresultat 73,9 34,8 82,3 27,2 (8,4) 7,6 Netto finansposter 5,4 3,0 5,7 5,9 (0,3) (2,9) Resultat før skatt og solgt virksomhet 79,2 37,8 88,0 33,1 (8,7) 4,7 Skattekostnad (21,8) (8,7) (24,2) (7,4) 2,4 (1,3) Resultat solgt virksomhet - (3,5) - (3,5) - - Resultat etter skatt 57,5 25,7 63,8 22,3 (6,3) 3,4 Etter omarbeiding Før omarbeiding Endring Året Året Året NOK millioner Driftsinntekter 2 736, , , ,7 - - Sum driftsinntekter 2 736, , , ,7 - - Kjøp av varer (1214,4) (1 342,4) (1214,4) (1 342,4) - - Personalkostnader (989,6) (1 059,8) (991,5) (1 080,9) 1,9 21,2 Avskrivninger (42,2) (42,9) (42,2) (42,9) - - Andre driftskostnader (348,2) (343,6) (348,2) (343,6) - - Driftsresultat 142,3 101,1 140,3 79,9 1,9 21,2 Netto finansposter 1,1 (0,5) 7,3 7,0 (6,2) (7,5) Resultat før skatt og solgt virksomhet 143,4 100,6 147,6 87,0 (4,3) 13,6 Skattekostnad (39,3) (25,8) (40,5) (21,9) 1,2 (3,8) Resultat solgt virksomhet - (3,5) - (3,5) - - Resultat etter skatt 104,1 71,4 107,0 61,4 (2,9) 9,9 Kolonnen Før omarbeiding viser faktisk rapporterte tall for 4. kvartal 2010 og året 2010 Endring i resultat (estimatavvik) vil fremgå under linjen for utvidet resultat, se foil som viser utvidet resultat 24

25 Endring av regnskapsprinsipp Endring i utvidet resultat i 4. kvartal og året NOK millioner Omregningsdifferanserved omregning av utenlandske enheter Omarbeidede tall Før omarbeidelse Endring 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal (1,2) 4,1 (1,2) 4,1 - - Estimatendring pensjoner (91,7) (187,0) - - (91,7) (187,0) Sum innregnede resultatposter før skatt (92,9) (182,9) (1,2) 4,1 (91,7) (187,0) Skatt av innregnede resultatposter 25,7 52, ,7 52,4 Sum innregnede resultatposter etter skatt (67,2) (130,5) (1,2) 4,1 (66,0) (134,6) Totalresultat etter skatt (9,7) (105,1) 62,6 26,4 (72,3) (131,5) NOK millioner Omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske enheter Omarbeidede tall Før omarbeidelse Endring Året Året Året 11,6 (0,9) 11,6 (0,9) - - Estimatendring pensjoner (99,7) (197,0) - - (99,7) (197,0) Sum innregnede resultatposter før skatt (88,1) (197,9) 11,6 (0,9) (99,7) (197,0) Skatt av innregnede resultatposter 27,9 55, ,9 55,2 Sum innregnede resultatposter etter skatt (60,2) (142,8) 11,6 (0,9) (71,8) (141,9) Totalresultat etter skatt 43,9 (71,6) 118,7 60,6 (74,8) (132,2) 25

26 Resultatregnskap NOK millioner Driftssinntekter 906,2 839, , ,7 Kjøp av varer (458,1) (404,4) (1 342,4) (1 214,4) Lønnskostnader (292,5) (257,6) (1 059,8) (989,6) Avskrivninger (11,3) (10,8) (42,9) (42,2) Andre driftskostnader (109,5) (92,3) (343,6) (348,2) Driftsresultat 34,8 73,9 101,1 142,3 Finansinntekter / kostnader 3,0 5,4 (0,5) 1,1 Resultat før skatt og solgt virksomhet 4. kvartal Året 37,8 79,2 100,6 143,4 Skattekostnad (8,9) (21,8) (26,0) (39,3) Resulat solgt virksomhet (3,5) - (3,5) - Resultat etter skatt 25,4 57,5 71,1 104,1 Majoritetens andel av resultat 25,4 57,6 71,3 104,1 Omsetning øker med 67 millioner (8 prosent) som følge av organisk vekst innen Sentral og Lokal Infrastruktur Driftsresultat i perioden ble 34,8 millioner, en reduksjon på 39 millioner hvorav 35,6 skyldes planendringer for pensjoner i 2010 Minoritetens andel av resultat 0,0 (0,1) (0,2) 0,0 Andre innregnede resultatposter (Other comprehensive income) Omregningsdifferanser 4,1 (1,2) (0,9) 11,6 Estimatendring pensjoner (187,0) (91,7) (197,0) (99,7) Sum innregnede resultatposter før skatt (182,9) (92,9) (197,9) (88,1) Skatt av innregnede resultatposter 52,4 25,7 55,2 27,9 Sum innregnede resultatposter etter skatt (130,5) (67,2) (142,8) (60,2) Endring av regnskapsprinsipp for presentasjon av pensjoner har stor påvirkning på utvidet resultat Totalresultat etter skatt (105,1) (9,7) (71,6) 43,9 Majoritetens andel av totalresultatet (105,1) (9,6) (71,5) 43,9 Minoritetens andel av totalresultatet 0,0 (0,1) (0,2) 0,0 26

27 Driftsinntekter per geografi 4. kvartal 2. halvår Året NOK millioner ,4 248,8 Lokal Infrastruktur 468,4 441,2 828,8 833,6 57,6 51,6 Sentral Infrastruktur 97,7 115,7 178,0 184,6 87,3 84,6 Sikkerhet 147,6 149,4 265,6 283,7 8,5 3,6 Øvrig / elimineringer 6,9 15,7 12,2 29,4 359,7 388,6 Total driftsinntekter Norge 720,7 721, ,6 1331,3 349,1 364,6 Lokal Infrastruktur 647,3 588, ,9 1028,5 72,2 108,2 Sentral Infrastruktur 156,9 132,3 259,2 213,0 11,4 9,1 Sikkerhet 20,9 24,2 40,4 37,3 0,6 (8,9) Elimineringer (7,0) (8,6) (7,4) (8,6) 433,3 473,0 Total driftsinntekter Sverige 818,1 736,8 1461,1 1270,2 - - Lokal Infrastruktur ,3 53,8 Sentral Infrastruktur 100,2 110,1 180,7 183,9 0,3 2,7 Sikkerhet 3,7 0,6 5,9 0,6 - (0,1) Elimineringer (0,2) - (2,0) - 63,7 56,3 Total driftsinntekter Finland 103,7 110,7 184,5 184,5 (17,8) (11,7) Elimineringer (22,2) (29,6) (40,5) (49,2) 839,0 906,2 Total driftsinntekter 1620,3 1539,8 2889,7 2736,7 27

28 Resultat per geografi 4. kvartal 2. halvår Året NOK millioner ,4 14,0 Lokal Infrastruktur 37,8 49,5 46,7 60,0 2,7 (3,3) Sentral Infrastruktur (1,2) 13,9 (1,2) 16,1 16,8 10,9 Sikkerhet 18,6 20,6 25,3 31,6 (7,6) (6,7) Øvrig (8,2) (14,4) (19,9) (34,4) 38,4 14,9 Total driftsresultat Norge 46,9 69,7 50,9 73,3 18,3 14,6 Lokal Infrastruktur 30,9 34,0 39,3 32,4 10,4 1,1 Sentral Infrastruktur (0,4) 18,6 0,8 25,4 0,6 (0,9) Sikkerhet 1,3 3,2 (0,9) 5,0 29,3 14,9 Total driftsresultat Sverige 31,8 56,0 39,2 62,8 - - Lokal Infrastruktur ,0 5,1 Sentral Infrastruktur 9,8 9,7 12,1 7,6 (0,8) (0,1) Sikkerhet (0,4) (1,4) (1,2) (1,4) 6,2 5,0 Total driftsresultat Finland 9,4 8,3 11,0 6,2 0,0 - Elimineringer ,0 34,8 Total driftsresultat 88,1 134,0 101,1 142,4 28

29 Nøkkeltall 4. kvartal Året NOK millioner Lønnsom het Margin driftsresultat før avskrivninger 5,1 % 10,1 % 5,0 % 6,7 % Driftsmargin 3,8 % 8,8 % 3,5 % 5,2 % Kapitalforhold Egenkapital 484,0 621,5 484,0 621,5 Totalkapital 1 648, , , ,4 Egenkapitalandel 0,3 0,4 0,3 0,4 Netto rentebærende gjeld (kontanter) (285,6) (221,7) (285,6) (221,7) Investeringer - drift 6,3 19,0 38,6 45,1 Aksjer og aksjonærforhold Børskurs (NOK) 20,6 20,8 20,6 20,8 Antall utestående aksjer 1) Gjennomsnittlig antall aksjer 2) Børsverdi Enterprise value (EV) Resultat per aksje (NOK) 3) 0,4 0,9 1,1 1,6 Kontantstrøm fra driften per aksje (NOK) 3,2 2,4 2,8 1,7 Utbetalt ubytte per aksje (NOK) 1,00 2,00 1,00 2,00 M erk: 1) Antall aksjer ved utgangen av perioden. 2) Gjenno msnitt vektet antall utstedte o rdinære aksjer i perio den. 3) B asert på antall aksjer som definert under punkt 2. 29

30 Aksjonæroversikt per 31. desember 2011 # Eier Antall aksjer %-eierandel 1 HAFSLUND ASA ,3 % 2 FORTUM NORDIC AB ,0 % 3 ODIN NORDEN ,0 % 4 ORKLA ASA ,7 % 5 NORDSTJERNAN AB ,1% 6 THE NORTHERN TRUST C TREATY ACCOUNT ,5 % 7 SKANDINAVISKA ENSKIL A/C CLIENTS ACCOUNT ,5 % 8 MP PENSJON PK ,3 % 9 DNB NOR SMB VPF ,1% 10 VPF NORDEA AVKASTNIN ,5 % 11 VPF NORDEA KAPITAL ,4 % 12 TERRA TOTAL VPF ,3 % 13 IVAR S LØGE AS ,3 % 14 VJ INVEST AS ,3 % 15 BJØRN FROGNER ,3 % Sum 15 største ,4 % Øvrige aksjonærer ,6 % Totalt antall aksjer ,0 % Styret og ledelse ,6 % Kilde: VPS 30

31 Definisjoner Definisjoner Resultat per aksje (EPS) Kontantstrøm fra drift per aksje Margin driftsresultat før avskrivninger Driftsmargin Børsverdi Netto rentebærende gjeld (kontanter) Enterprice value (EV) Resultat etter skatt / vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer i perioden Kontantstrøm fra drift / vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer i perioden Driftsresultat før avskrivninger / Driftsinntekter Driftsresultat / Driftsinntekter Børskurs per aksje ved utgangen av perioden * antall utestående aksjer Bokført verdi av rentebærende gjeld minus kontanter og kontantekvivalenter Børsverdi + netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel (i %) (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 100 Investorinformasjon Informasjon er tilgjengelig på Infrateks hjemmesider: Vibecke Skjolde, CFO Mobil:

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Hovedtrekk 2. kvartal 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012 Resultat 1. kvartal 2012 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012 Hovedtrekk 1. kvartal 2012 Historisk godt første kvartal - driftsresultat på -2,0 millioner (-14,4 millioner) Omsetningsvekst

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Resultat 1. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Omsetningsvekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning på 579 millioner i kvartalet

Detaljer

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Resultat 2. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Hovedtrekk 2. kvartal 2010 Driftsinntekter på 694 millioner (630 millioner) betydelig økning i aktivitetsnivå gjennom kvartalet

Detaljer

Resultat 3. kvartal Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013

Resultat 3. kvartal Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013 Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013 Hovedtrekk 3. kvartal 2013 Driftsinntekter på 736 millioner (687 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 36 millioner (33 millioner)

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013 Hovedtrekk 1. kvartal 2013 Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) Driftsresultat i 1. kvartal på 29,7 millioner (-2,0 millioner) Vanskelige

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010 Resultat 1. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010 Hovedtrekk 1. kvartal 2010 2 Streng vinter med betydelig tele gav utfordrende driftsmessige forhold og redusert aktivitet Driftsinntekter

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2013. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013

Resultat 2. kvartal 2013. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013 Hovedtrekk 2. kvartal 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Resultat 3. kvartal 2008 Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur Salgsinntekter

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2009 Driftsinntekter i 4. kvartal på 765 millioner opp 118 millioner

Detaljer

INFRATEK ASA 3. kvartal 2012

INFRATEK ASA 3. kvartal 2012 INFRATEK ASA 3. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER 3. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 694 millioner (714 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 35,1 millioner (53,3 millioner) Tilfredsstillende utvikling for

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2012

INFRATEK ASA 1. kvartal 2012 INFRATEK ASA 1. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER Historisk godt første kvartal - driftsresultat på -2,0 millioner (-14,4 millioner) Omsetningsvekst på 4,3 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2011

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2011 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL Omsetningsvekst på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor - 906 millioner i kvartalet Driftsresultat på 34,8 millioner, samme kvartal

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin innen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER I 1. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) Driftsresultat i 1. kvartal på -29,7 millioner (-2,0 millioner) Vanskelige driftsforhold som

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer