MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til Terje Hermannsen (Ap), Børge Lunde (H)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2004 Frå: 09.00 til 13.30. Terje Hermannsen (Ap), Børge Lunde (H)"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til Til stades på møtet Medlemmer: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Aase Lønningdal (FrP), Laila Reiertsen (FrP), Lisbeth Axelsen (H), Børge Lunde (H), Borghild Borgen (Ap), Kåre Lutro (Krf), Øystein Nordvik (Tvs) Forfall: Terje Hermannsen (Ap), Børge Lunde (H) Varamedlemmer: Nils Olav Nøss (Ap), Marianne Hjelle (H) Frå adm. : Andre: Rådmann Lars Atle Skorpen Hansen, kommunaldirektør Øyvind Tøsdal. Møtet starta med generalforsamling i Kommunebygg Os AS og Os Tomteselsakp AS. Tor Helge Eiken møtte for å orientera om Bjørnefjorden Næringsutvikling. Merknader: Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Saklista: Sak 221/04 og ekstrasak 227/04 vert teke til sist fordi dei er fortrulege saker. Behandla saker: 0217/ /04 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth Axelsen Borghild Borgen Ordførar Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Sentrumskvartalet, Osøyro Telefax: Org.nr.: Postadresse: E-post: P.b. 84, 5201 Os

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0217/04 04/01245 SKATT PÅ EIGE OG INNTEKT 0218/04 04/02423 BUDSJETTJUSTERING MILJØRETTA HELSEVERN 0219/04 04/01195 TAK PÅ LYSEKLOSTER BARNETUN - TILLEGGSLØYVING 0220/04 03/00049 FV 158, THUEN - BEDEHUSET, VASS- OG KLOAKKLEDN., GJENOMFØRING TILLEGGSLØYVING VEGUTVIDING 0221/04 04/01512 Klientsaker Ofl 5a, fvl 13 SØKNAD OM UTSETJING AV BETALING RESTSKATT 0222/04 04/00808 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE 0223/04 04/02047 SØKNAD OM SERVERINGSLØYVE AV BRENNEVIN 0224/04 04/00041 POLITISK KVARTER 0225/04 04/00113 NÆRINGSLIVETS KVARTER 0226/04 04/00415 AVTALE OM KJØP AV GRUNN TIL UTVIDING AV UTOMHUSAREALET VED HEGGLANDSDALEN SKULE 0227/04 04/02326 Fortruleg Ofl 5a besk.instr. SKORPO FRILUFTSOMRÅDE Side 2 av 11

3 0217/04 Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 04/01245 SKATT PÅ EIGE OG INNTEKT Samrøystes vedak som innstillinga frå administrasjonen. Formannskapet tek saka som melding. 0218/04 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 04/02423 BUDSJETTJUSTERING MILJØRETTA HELSEVERN Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret godkjenner budsjettjustering av midler til miljøretta helsevern frå samlepost til dei einskilde prosjekta slik: Budsjettpost Auka utgift Minka utgift Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Lysekloster barnetun Nore Neset skule Os Skule Os Ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Søre Øyane skule Os Barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Halhjem barnetun Nore Øyane barnehage Miljøretta helsevern Sum Side 3 av 11

4 0219/04 Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 04/01195 TAK PÅ LYSEKLOSTER BARNETUN - TILLEGGSLØYVING Framlegg til vedtak: Alt 1: Os kommune vedtek å retekka utette tak på Lysekloster skule innanfor ei totalramme på kroner ,-. Nødvendig tilleggsløyving ,- kroner vert dekka av unytta lånemidlar for lån Rådhustomta. Det vert gjort slik budsjettendring: Post vert auka med kroner ,- Post vert auka med kroner ,- Alt 2: Os kommune vedtek å retekka utette tak på Lysekloster skule innanfor ei totalramme på kroner Nødvendig tillegsløyving på kroner ,- vert dekka av unytta lånemidlar for lån Rådhustomta. Det vert gjort slik budsjettendring: Post vert auka med kroner ,- Post vert auka med kroner ,- Samrøystes vedtak om alternativ 2. Os kommune vedtek å retekka utette tak på Lysekloster skule innanfor ei totalramme på kroner Nødvendig tillegsløyving på kroner ,- vert dekka av unytta lånemidlar for lån Rådhustomta. Det vert gjort slik budsjettendring: Post vert auka med kroner ,- Post vert auka med kroner ,- 0220/04 Arkiv: PRN Arkivsaknr.: 03/00049 FV 158, THUEN - BEDEHUSET, VASS- OG KLOAKKLEDN., GJENOMFØRING TILLEGGSLØYVING VEGUTVIDING Samrøystes vedak som innstillinga frå administrasjonen. Side 4 av 11

5 Kommunestyret godkjenner at det vert tilleggsløyvd kr til vegprosjektet Thuen Bedehuset, jfr. brev frå Statens vegvesen av om meirkostnader til grunnerverv. Løyvinga vert finansiert ved midlar frå samferdslesektoren slik: Kr vert løyvd frå prosjektet Veg til Sveo Kr vert løyvd frå midlar til grunninnløysing Kr vert løyvd frå midlar til opprusting av kommunale vegar Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Veg Thuen Bedehuset - vert auka med kr Post Veg til Sveo - vert redusert med kr Post Unytta lån vedk grunninnløysing vert auka med kr * Post Unytta lån vedk opprusting vegar vert auka med kr * * jfr konto /04 Klientsaker Ofl 5a, fvl 13 Arkiv: NAV Arkivsaknr.: 04/01512 SØKNAD OM UTSETJING AV BETALING RESTSKATT Samrøystes vedak som innstillinga frå administrasjonen. Vi viser til søknad datert om ettergjeving av restskatt. Grunna beløpsgrensene oversendes saken til Skattefuten i Hordaland. I Skattebetalingsloven 41 er det nemnt dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sjukdom, invaliditet og liknande opplysningar som må ligge føre i søknaden dersom denne skal bli imøtekomen. Etter vurdering av dei framlagde opplysningane i saka har formannskapet kome fram til at det ikkje føreligg tilstrekkeleg billigdomsgrunnar til at vilkåra i skattebetalingslova 41 kan seiast å vera oppfylde. Skattytaren født i 1959 får ikkje ettergjeve restskatt for følgande år: Restskatt ,- Restskatt ,- Restskatt ,- Restskatt ,- Side 5 av 11

6 Restskatt ,- 0222/04 Arkiv: U63 &18 Arkivsaknr.: 04/00808 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE Øystein Nordvik (Tvs) kom med framlegg om å gje skjenkeløyve berre for øl og vin. Administrasjonen sitt framlegg fekk 5 røyster (4FrP, 1H) og vart vedteke. Tvs sitt framlegg fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 2Ap) og fall. Os formannskap gjev med heimel i 3 i Serveringslova, 1-7 i Alkohollova og kommunen sine retningsliner for sals- og skjenkeløyve Opus Kultur Cafe AS serveringsløyve og skjenkeløyve for øl, vin og brennevin. Løyvet gjeld for inneservering på same areal som tidlegare. Tonje Bratlund Meland er styrar for verksemda. Tonje Bratlund Meland og Thomas Madsen er styrar og avløysar for skjenkeløyvet. Løyvet gjeld til /04 Arkiv: U63 &18 Arkivsaknr.: 04/02047 SØKNAD OM SERVERINGSLØYVE AV BRENNEVIN Borghild Borgen (Ap) fremja framlegg om avslag. Administrasjonen sitt framlegg fek 5 røyster (4Frp, 1H) og vart vedteke. Ap sitt framlegg fekk 4 røyster (1Tvs, 1Krf, 2Ap) og fall. Os kommune gjev med heimel i 1-7 i Alkohollova og kommunen sine retningsliner for salsog skjenkeløyve, Kvartalet Bar og Musikk AS skjenkeløyve for brennevin i tillegg til vin og øl som dei har frå før. Løyvet skal ikkje takast i bruk for endeleg godkjenning frå Mattilsynet ligg føre, og dokumentasjon er innlevert til kommunen. Side 6 av 11

7 Løyvet gjeld til /04 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 04/00041 POLITISK KVARTER Lisbeth Axelsen (H) Kor mange tunge brukarar får vi i åra framover? Ho ønskjer å få ein oversikt slik at ein kan budsjettera med nok midlar på førehand og ikkje få budsjettmessige overraskingar midt i perioden. Rådmannen svara at han ville leggja fram eiga sak med 2-3 års prognose. Klagerett på enkeltvedtak. Rådmannen svara at kommuneadvokaten hadde konkludert med at det ikkje var klagerett i denne aktuelle saka. Laila Reiertsen (FrP) Behovet for barnehageplassar. Vedtak i formannskapsak 0058/04 i juni seier at dette området spesielt skulle takast opp i høve budsjettprosessen. Ho etterlyser dette som eige tiema i denne prosessen. Rådmannen svara at delar av dette temaet er behandla i 2 saker knytt til barnehagereglementet Dei delane som ikkje er jobba med i høve ovannemnde, kjem som eiga sak på januarmøtet. Leiinga har tett dialog med barnehagane vedkomande drift og økonomi. Han vil sjekka opp om tilskota frå fylkesmannen er kome. Ordføraren minte om at det kjem ulike signal sentralt frå sentralt hald vedk. stønad til barnehagane og korleis ein skal handsama desse. Kåre Lutro (Krf) Badeanlegg. Ønskjer å få tilsendt materiale frå presentasjonen på forrige møte vedk. drift av badeanlegg. Utkøyringa frå Lundehjørnet. Ønskjer skilt om at det er forbode å svinga til venstre i krysset, og dermed hindra bussane i å koma seg ut på vegen. Rådmannen svara at kommunen skal gå i dialog med vegstyresmaktene denne veka. Situasjonen vert endra når E39 vert ferdig. Øystein Nordvik (Tvs) Veglys Ulven Svegane. Her må kommunen ta eit initiativ. Kva vil det kosta? Side 7 av 11

8 Kåre Lutro (Krf) tenkte samordning med kloakk og lurte på kva ein reguleringsplan kostar. Kommunaldirektør Tøsdal svara at ein reguleringsplan ville koma på kroner. Det vil verta fremja eiga sak i byrjinga av Rådmannen orienterte. Haugsnesfjøra. Kommunen har hatt møte med Byggholt. Det er no avklara at: Kjøpesummen er betalt til kommunen. Bankgaranti for restbeløpet er lagt fram. Planarbeidet startar straks, og byggarbeidet startar overgangen kvartal. Når det gjeld Visningssenteret, bør vi setja ned ei gruppe på 5 personar for å følgja prosessen. Det skal vera eit fleksibelt multifunksjonelt bygg. Ordføraren orienterte. Kommunestrukturdebatten. Han har vore innkalla til eit møte med byrådet i Bergen. Det var eit urormelt drøftingsfora. Ordførarane i Os, Fjell, Askøy og Lindås lufta planane sine. Det er nyttig å vita korleis debatten går i andre kommunar. Nordhordland har kome langt i høve samanslutning. Bergen ser føremuner med større aktørar rundt seg. Askøy er stor nok i seg sjølv Arna kan bli nytt senter. Ordføraren vil gå på dei møta som kjem. 0225/04 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 04/00113 NÆRINGSLIVETS KVARTER Tor Helge Eiken frå Bjørnefjorden Næringsutvikling møtte for å orientera. A. Evalueringa. Bjørnefjorden næringsutvikling har eksistert i 10 år. Dagleg leiar har leigd inn Salgs- og Markedsføringsinstituttet i Bergen for evaluering. Evalueringa er delt i 2 fasar, 1: Masseundersøking, 2: Dybdeintervju. Det finnes 2 grupper: Dei som har brukt Bjørnefjorden Næringsutvikling, og dei som ikkje har brukt dei. Brukarane er vidare delt i 3 grupper: Bedrifter over 30 tilsette, under 30 tilsette og dei som er i etableringsfasen eller er nyetablert. Sterke sider: Undersøkinga er ein god og realistisk bilde av BNR. Det gjev synspunkt på korleis brukarane ønsker organisasjonen i framtida. Svake sider: Duger ikkje som marknadsundersøking og fangar ikkje opp tilhøve til det offentlege. Representasjon og deltaking i omfattande samarbeid med andre institusjonar. Ein har ikkje fått felles politisk front i regionen mot sentrale styresmakter. Side 8 av 11

9 Kåre Lutro (Krf) ville vita korleis BNR ser for seg å evaluera tilhøvet til eigarkommunane. Kommunane har vald ein reidskap, og må bruka den. Eiken ønska ei rolleavklaring og ei fullmaktsavklaring. Når Eiken er på møte med fylkeskommunen, treng han ei reforankring av fullmaktene. Det trengst ein diskusjon internt i kommunane der dei kan utveksla meiningar under god vilje og tillit. Kommunane må utnytta samhandlingspotensialet betre. Ordføraren orienterte om at spørsmålet var diskutert i styret. Dei skal oppsummera erfaringane, og vil ha det på plass før styret stakar ut vegen vidare. Borghild Borgen (Ap) ville ha evaluering oftare enn 5.-kvart år. Øystein Nordvik (Tvs) ba om at formannskapet ikkje måtte stoppa opp etter evalueringsrapporten, men må ta opp samarbeidsmøtane etterpå. B. AKTUELLE SAKER Tor Helge Eiken kom med ei kort oppsummering av dei viktigaste sakene for kommunen. 1. Arealplanen. Kommunen har store flotte marine ressursar. Sjøareala er under auka press og kommunane har store utfordringa. Det er trong for heilskapeleg regional avklaring. Ein kan ikkje sjå kvar kommune for seg. Fiskeridirektoratet kjem inn med nye og store arealsaker av ulike slag vedk. havnæringane (for eksempel havbeite) 2. Areal landsaker i skjeringspunktet med sjø. Produktopplevingspakkar (Dykking, sightseeing, mat, segling). Os er unik i høve til å utvikla sjøopplevingar. 3. Landsaker, for eksempel Ådnadalen og Endalausmarka. Her treng kommunen ei tverrfagleg arbeidsgruppe. 4. Regionrådet for Bergen og omland. Dei har starta prosessen med å forsterka regional samhandling for næringsutvikling for å skapa ein sterkare vestlandsregion. Formannskapet bør vera merksame på desse prosessane. Ordføraren orienterte om at Os har fått i oppdrag å koordinera havbruksnæringa i området gjennom ein felles havbruksplan. Kommunen må søka midlar frå Næringsfondet til å kjøpa ekstern hjelp. Fondet har fått tilført midlar til kommuneovergripande planar. Øystein Nordvik (Tvs) vil at Eiken skal orientera formannskapet oftare. 0226/04 Arkiv: 611 Arkivsaknr.: 04/00415 AVTALE OM KJØP AV GRUNN TIL UTVIDING AV UTOMHUSAREALET VED HEGGLANDSDALEN SKULE Side 9 av 11

10 Framlegg til vedtak: Alt1: Os kommunestyre set av kroner ,- i investeringsbudsjettet for 2005 til kjøp av grunn til utviding av utomhusareal ved Hegglandsdalen skule. Alt2: Os kommunestyre set ikkje av kroner ,- i investeringsbudsjettet for 2005 til kjøp av grunn til utviding av utomhusareal ved Hegglandsdalen skule. Lisbeth Axelsen (H) kom med framlegg om å bruka unytta lånemidlar frå rådhustomta. Dette vart samrøystes vedteke. Os kommunestyre løyver kroner ,- til kjøp av grunn til utviding av utomhusareal ved Hegglandsdalen skule. Nødvendig løyving på kroner ,- vert dekka av unytta lånemidlar for lån Rådhustomta Det vert gjort slik budsjettendring: Post kjøp av tomt - vert auka med kroner ,- Post bruk av unytta lån - vert auka med kroner /04 Fortruleg Ofl 5a besk.instr. Arkiv: 611 K11 Arkivsaknr.: 04/02326 SKORPO FRILUFTSOMRÅDE Framlegg til vedtak: Vedtaket ligg som fortruleg dokument. Samrøystes vedtak som innstillinga i vedlegget. 1. Os kommune engasjerar seg vidare i å sikra delar av eigedommen gnr.27/bnr 16 og 28 på Skorpo til friluftsformål. 2. Ordførar får under følgjande føresetnader fullmakt til å leggja inn bod på eigedommen; Side 10 av 11

11 At det føreligg tilsegn frå Direktoratet for Naturforvaltning om statleg finansiering av den delen av eigedommen som er tenkt nytta som friluftsområde (Del A på kartutsnitt i saksutgreiinga). At Bergen & Omland Friluftsråd tek ansvaret for framtidig forvaltning og drift av friluftsområdet. At det føreligg intensjonsavtale med privat interessent om kjøp av resterande del av eigedommen (Del B på kartutsnitt i saksutgreiinga). Ordførar får fullmakt til å inngå avtale med den interessenten som samla gjev det beste tilbodet i høve økonomi, vidareutvikling av eksisterande bygningsmasse og framtidig utbygging. Ein skal særskilt leggja vekt på konsept for framtidig bruk av musikkhallen/kjeglebanen. Det skal føreliggja tilfredstillande garanti, t.d. bankgaranti, for det beløp den private interessenten er viljug til å kjøpa Del B for. Bod på eigedommen skal ikkje overstiga det samla finansielle grunnlaget tufta på tilsegn frå Direktoratet for Naturforvaltning og intensjonsavtale med privat interessent, ref. pkt. overfor. Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2003 Frå: 17.00 til 20.10

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2003 Frå: 17.00 til 20.10 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2003 Frå: 17.00 til 20.10 Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Aase

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer