MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Aase Lønningdal (FrP), Laila Reiertsen (FrP), Lisbeth Axelsen (H), Børge Lunde (H), Terje Hermannsen (Ap), Kåre Lutro (KrF), Øystein Nordvik (Tvs) Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) Rådmann Lars Atle Skorpen Hansen, kommunaldirektørane Jorunn Solberg og Øyvind Tøsdal Kommuneadvokat Revheim til sak 0131/03 Haugsnesfjero. Sigrid Hagerup Melhuus (SV) og Tore Rykkel (V) møtte til sak 0143/03. økonomiplanen. Merknader: Det var ingen merknader til innkallinga. Behandla saker: 0131/ /03 Underskrifter: Til saklista. Sak om Haugsnesfjero vert lukka. Til sak Økonomiplanen møter gruppeleiarane til dei partia som ikkje er representerte i formannskapet. Politisk kvarter og næringslivets kvarter vert som før teke etter matpausen. Terje Søviknes er ugild i skjenkesakene. Protokollen frå forrige møte vart godkjend. Det var ikkje Børge Lunde som ba om evaluering av Bjørnefjorden Næringsutvikling. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Sentrumskvartalet, Osøyro Telefax: Org.nr.: Postadresse: E-post: P.b. 84, 5201 Os

2 på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth Axelsen Terje Hermannsen Ordførar Side 2 av 15

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0131/03 03/00601 Unntatt offentlig ofl 6 2-b HAUGSNESFJERO 0132/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORTAR SEPTEMBER /03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS SEPTEMER /03 03/03094 BUDSJETTREGULERING ULIKE TILTAK 0135/03 03/03132 BRUK AV IKT VED GJENNOMFØRING AV AVGANGSPRØVA I MATEMATIKK VÅREN /03 03/02187 KOMMUNALT KJØP AV TILLEGGSTENESTER HOS KOMMUNEBYGG OS AS /03 03/03090 VURDERING AV KOMMUNALT TILSETT JURIST 0138/03 03/00587 E39 MOBERG - SVEGATJØRN, SAL AV GRUNNAREAL TIL STATENS VEGVESEN 0139/03 03/00295 SKJENKELØYVE SOLSTRAND HOTEL OG BAD AS 0140/03 03/02950 MELDING OM NAVNENDRING FRÅ HAKON AS TIL ICA AS 0141/03 03/00147 POLITISK KVARTER 0142/03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER 0143/03 03/02306 ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2004 Side 3 av 15

4 0131/03 Unntatt offentlig ofl 6 2-b Arkiv: U64 Arkivsaknr.: 03/00601 HAUGSNESFJERO Rådmannen orienterte. Advokaten orienterte. Rådmannen får fullmakt til å gå vidare med saka i samråd med ordføraren og kommuneadvokaten. 0132/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01104 REKNESKAPSRAPPORTAR SEPTEMBER 2003 Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. 0133/03 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 03/01619 PORTEFØLJESTATUS SEPTEMER 2003 Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Formannskapet tek porteføljestatus for september 2003 som melding. 0134/03 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 03/03094 BUDSJETTREGULERING ULIKE TILTAK Side 4 av 15

5 Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Tilråding: Kommunestyret godkjenner følgjande budsjettendringar for 2003: 1. Ulike budsjettendringar for fleire einingar pr Budsjettregulering - interne overføringar Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ Minka inntekt auka inntekt Fast løn Fast løn Fast løn Pensjonsavgift Storebrand Arbeidsgjevaravgift Avsett til lønsoppgjer Fast løn Pensjonsavgift Storebrand Arbeidsgjevaravgift Avsett til lønsoppgjer Tilskot til private Refusjon frå staten Tilskot til private Refusjon frå staten Løn støttekontakt Løn avlastingstiltak Arbeidsgjevaravgift Utgiftsdekning støttekontakt Utgiftsdekning avlastingstiltak Løn støttekontakt Løn avlastingstiltak Arbeidsgjevaravgift Utgiftsdekning støttekontakt Utgiftsdekning avlastingstiltak Straum Forsikr. bygg og anlegg Kommunale avgifter Husleige Stegen Refusjon omsorgsbustader Straum Forsikringar bygg og anlegg Kommunale avgifter Husleige Stegen Side 5 av 15

6 8103 Refusjon omsorgsbustader Andre transportutgifter Kontigentar og lisensar Tenestekjp frå private Sals- og skjenkeløyve Andre transportutgifter Kontigentar og lisensar Tenestekjp frå private Sals- og skjenkeløyve Kontrollsum Regulering støttekontakt. Budsjettregulering støttekontakt frå sosial til BOF Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Løn støttekontakt Arbeidsgjevaravgift Utgiftsdekning støttekontakt KM-godtgjersle Andre transportutgifter Løn støttekontakt Arbeidsgjevaravgift Utgiftsdekning støttekontakt KM-godtgjersle Andre transportutgifter Sum Regulering kurs og opplæring pr Budsjettregulering opplæringstiltak 2003 Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Side 6 av 15

7 Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kontrollsum Regulering praksiskompensasjon pr Budsjettregulering praksiskompensasjon pr Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Praksiskompensasjon Praksiskompensasjon Sum Regulering støttekontakt og avlastning. Budsjettregulering støttekontakt/avlastning pr Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Anna forbruksmateriell Løn støttekontakt Arbeidsgjevaravgift Kontrollsum Side 7 av 15

8 6. Regulering rusførebyggjande arbeid pr Budsjettregulering rusførebyggjande arbeid pr Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Løn faste stillingar Pensjonsavgift Storebrand Arbeidsgjevaravgift Løn faste stillingar Pensjonsavgift Storebrand Arbeidsgjevaravgift Kontrollsum Regulering mellom ulike einingar pr Budsjettregulering pr Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Ekstrahjelp Pensjon Storebrand Arbeidsgjevaravgift Bruk av disposisjonsfond Fast løn Pensjonsdel Storebrand Arbeidsgjevaravgift Fast løn Pensjonsdel Storebrand Arbeidsgjevaravgift Kalkulerte renter Overførte renter og avdrag Tenestekjøp frå private Fast løn Pensjonsdel Storebrand Arbeidsgjevaravgift Kurs og samlingar Kurs og samlingar Sum Regulering vaksenopplæring pr Budsjettregulering vaksenopplæring pr Konto Tekst Uka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Fast løn Side 8 av 15

9 0210 Sjukevikarar Pensjon statens pensjonskasse Arbeidsgjevaravgift Fast løn Sjukevikarar Pensjon statens pensjonskasse Arbeidsgjevaravgift Sum /03 Arkiv: B65 Arkivsaknr.: 03/03132 BRUK AV IKT VED GJENNOMFØRING AV AVGANGSPRØVA I MATEMATIKK VÅREN 2004 Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Tilråding: Kommunestyret godkjenner at det vert kjøpt inn 40 nye datamaskiner og naudsynt nettverksutstyr til ungdomsskulane i samband med gjennomføring av avgangsprøva i matematikk våren Kostnaden, som er rekna til kr ,-, vert innarbeidd i investeringsbudsjettet for /03 Arkiv: 201 Arkivsaknr.: 03/02187 KOMMUNALT KJØP AV TILLEGGSTENESTER HOS KOMMUNEBYGG OS AS Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at kommunale inntekter for husleige, IKT-tenester og kontorrekvisita/sentralbord/post og portotenester, til saman kr ,- vert inntektsført i kommunebudsjettet for 2003 og at meirinntektene vert nytta til å auka budsjettet for tilleggstenester (vaktmeistertenester). Godkjenninga inneber følgjande budsjettendring for 2003: Post , husleigeinntekter, vert auka med kr Post , avgiftspliktig sal, vert auka med kr Post , avgiftspliktig sal, vert auka med kr Post , vedlikehald, vert auka med kr Side 9 av 15

10 Kåre Lutro (Krf) kom med følgjande forslag: Kommunale inntekter for husleige, IKT-tenester og kontorrekvisita/sentalbord/post og portotenester, kr ,- går inn i rekneskapen. Forslaget vart samrøystes vedteke. Tilråding: Kommunale inntekter for husleige, IKT-tenester og kontorrekvisita/sentalbord/post og portotenester, kr ,- går inn i rekneskapen. 0137/03 Arkiv: 411 Arkivsaknr.: 03/03090 VURDERING AV KOMMUNALT TILSETT JURIST Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram til drøfting med sikte på avgjerd i vedtak om økonomiplan for perioden Lisbeth Axelsen (H) kom med følgjande forslag: Kommunen greier ut dei ulike alternativa for advokattenester: Tilsetjing, kjøp av deltenester, interkommunalt samarbeid, anbod. Dette forslaget vart samrøystes vedteke. Kommunen greier ut dei ulike alternativa for advokattenester: Tilsetjing, kjøp av deltenester, interkommunalt samarbeid, anbod. 0138/03 Arkiv: PRN Arkivsaknr.: 03/00587 E39 MOBERG - SVEGATJØRN, SAL AV GRUNNAREAL TIL STATENS VEGVESEN Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Side 10 av 15

11 Os kommune sel om lag m2 frå gnr 54, bnr 215 til Staten v/ vegsjefen for kr ,- på vilkår slik det går fram av kjøpekontrakt stempla inn 7.okt Staten må betala alle kostnadar knytte til overdraginga. 0139/03 Arkiv: U63 &18 Arkivsaknr.: 03/00295 SKJENKELØYVE SOLSTRAND HOTEL OG BAD AS Terje Søviknes (FrP) var ugild i denne saka. Innstillinga frå administrasjonen vart samøystes vedteke. Os formannskap gjev med heimel i alkohollova 1-7 skjenkeløyve for øl, vin, brennevin, brennevin til slutta lag og uteservering til Solstrand Hotel og Bad AS. Styrar og avløysar for løyvet er Børrea Schau-Larsen og Norunn Kaastad. Løyvet gjeld til /03 Arkiv: U63 &18 Arkivsaknr.: 03/02950 MELDING OM NAVNENDRING FRÅ HAKON AS TIL ICA AS Terje Søviknes (FrP) var ugild i denne saka. Innstillinga frå administrasjonen vart samøystes vedteke. Os formannskap tek som melding at Hakon Detalj AS har endra namn til ICA Detalj AS. ICA Detalj AS har salsløyve for øl ved Rimi Os. Styrar og avløysar for løyvet er Magnar Halhjem og Anders Bogevik Nebb. 0141/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/00147 POLITISK KVARTER Side 11 av 15

12 Terje Hermannsen (Ap) HSD-rutene Blir Os invitert til møta om hurtigbåtrutene i fylket? Terje Søviknes orienterte. Det er kome ut eit høyringsdokument om snøggrutene i fylket. Det skal handsamast i samferdselskomiteen. Os skal gi høyringsuttale. Det er Gustav Bahus som vil bli eliar i samferdselskomiteen. Øystein Nordvik (Tvs) Vedk. utdeling av sakspapir i neste periode. Rapportar frå skjenkekontrollen. Ruspolitisk handlingsplan. Kåre Lutro (KrF) Børge Lunde (H) Kryssing av veg i Øyane gangveg. Rutinar kring svar på spørsmål i politisk kvarter. Vidaresal av Pan-tomta. Ferdigstilling av vegen Bedehuset Thuen. Raøpport vedk. konsesjon for videoutleige. Terje Søviknes (FrP) 2 orienteringar i lukka møte. 0142/03 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER Terje Søviknes (TvS) Orientering om campingplassar. Terje Hermannsen (Ap) Kva vil kommunen med Bjørnefjorden Næringsutvikling? Side 12 av 15

13 0143/03 Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 03/02306 ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2004 Framlegg til vedtak: Formannskapet tar administrasjonen sitt framlegg til Økonomiplan , budsjett 2004 førebels til orientering. Formannskapet vil handsama saka på neste møte. Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Formannskapet tar administrasjonen sitt framlegg til Økonomiplan , budsjett 2004 førebels til orientering. Formannskapet vil handsama saka på neste møte. / Arkiv: PRN Arkivsaknr.: 03/02691 TILKOMSTVEG STEINNESVEGEN - LYNGHEIM, ETAPPE 2 Framlegg til vedtak/tilråding: Os kommunestyre tar til orientering at Steinesvegen og kommunale VA- anlegg, vert forlengja til tomtegrensa for den selde byggjetomta på Lyngheim. Anleggsetappe 2 er i samsvar med avtale mellom Os kommune og utbyggjar av Lyngheimtomten. Kostnadsramma for etappe 2 vert sett til kr. 2,2 mill og Anlegget vert finansiert slik: Veiarbeid : kr ,- vert innarbeidd i øko-plan Kloakk : kr ,- : Bruk av kloakksaneringsmidlar Vatn : kr ,- : Bruk av vassutbetringsmidlar Det vert gjort følgjande budsjettjustering: VATN: Post Vassforsyning Steinesvegen - vert auka med kr ,- Post Opptak av lån vert auka med kr ,- Post Vassutbetring - vert redusert med kr ,- Post Opptak tak av lån - vert redusert med kr ,- KLOAKK: Post ,2301- Kloakk Steineset vert auka med kr ,- Side 13 av 15

14 Post Bruk av unytta lånemidlar * - vert auka med kr ,- * Jfr. konto Når utbygginga på Lyngheim er ferdig vert det permanente slitelag lagd på heile Steinesvegen Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Os kommunestyre tar til orientering at Steinesvegen og kommunale VA- anlegg, vert forlengja til tomtegrensa for den selde byggjetomta på Lyngheim. Anleggsetappe 2 er i samsvar med avtale mellom Os kommune og utbyggjar av Lyngheimtomten. Kostnadsramma for etappe 2 vert sett til kr. 2,2 mill og Anlegget vert finansiert slik: Veiarbeid : kr ,- vert innarbeidd i øko-plan Kloakk : kr ,- : Bruk av kloakksaneringsmidlar Vatn : kr ,- : Bruk av vassutbetringsmidlar Det vert gjort følgjande budsjettjustering: VATN: Post Vassforsyning Steinesvegen - vert auka med kr ,- Post Opptak av lån vert auka med kr ,- Post Vassutbetring - vert redusert med kr ,- Post Opptak tak av lån - vert redusert med kr ,- KLOAKK: Post ,2301- Kloakk Steineset vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lånemidlar * - vert auka med kr ,- * Jfr. konto Når utbygginga på Lyngheim er ferdig vert det permanente slitelag lagd på heile Steinesvegen Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 14 av 15

15 Side 15 av 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Robin Mikal Sørlie NESTL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Robin Mikal Sørlie NESTL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 12.12.2013 Tid: 10:30 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den 4.6.213 Side 1 av 19 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 4.6.213 kl 9. 16., heldt Formannskapet møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet).

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet). MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.09.2012 kl. 18:00-20:40 Stad: Kamben hotell Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti),

Detaljer

20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03.

20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Syversbråten (Ap), Tor

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Åshild Bergsvik Karlsen MEDL H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Åshild Bergsvik Karlsen MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 29.04.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Ann-Heidi Paulsen Orvik Medlem AP Helge Orten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer