Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Geir Kåre Pettersen Leder (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 14/1 PS 14/2 PS 14/3 Godkjenning av saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 14/1 Orienteringer RS 14/2 Kopi av brev til Miljøverndepartementet. Forslag til endring i forskrift om motorkjøretøyer i utmark RS 14/3 Orienteringssak prosjekt Jordbruk og vekst i Ávjovárri RS 14/4 Orienteringssak - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark PS 14/4 Orienteringssaker til sektorstyret den PS 14/5 Forvaltning av Reinøya naturreservat 1

3 PS 14/1 Godkjenning av saksliste PS 14/2 Godkjenning av innkalling PS 14/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 14/1 Orienteringer RS 14/2 Kopi av brev til Miljøverndepartementet. Forslag til endring i forskrift om motorkjøretøyer i utmark RS 14/3 Orienteringssak prosjekt Jordbruk og vekst i Ávjovárri RS 14/4 Orienteringssak - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/172-1 Arkiv: Saksbeh: Rudi Larsen Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/4 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Orienteringssaker til sektorstyret den Investeringer 2014: Følgende prosjekt ble vedtatt: Utvidelse Børselv kirkegård ( ), tas til sommer Oppgradering løypenett ( ), tas fortløpende Utskifting V/A Kirkeveien ( ), oppstart etter at tele er gått Rehabilitering brannstasjonen ( ), i full gang, ferdigstilles 01.juli Fysiske sperringer Saarela ( ), til sommeren Rehabilitering Lakselv barneskole ( i 2014 og i 2015 ), oppstart begynnelsen av mai, ferdigstilles mars Drift 2014:Følgende tiltak ble vedtatt fra kommunestyret Styrking av planarbeid med kr Disse midlene brukes til kjøp av ekstern og intern hjelp, samt kursing av arealplanlegger. Holder nå på med samfunnsdelen som skal opp til formannskapet den 30. januar slik at man får politiske signaler på dette. Arealdelen søkes ferdigstilt innen juni. Arbeidstaker som innehar Gis og kartverkene i kommunen går ut i 1-års sykemelding før pensjon fra 01. juli. Denne er vedtatt holdt vakant. Dette vil skape store utfordringer i forbindelse med veg og navnskiltingen i kommunen og vil bli særskilt drøftet under møte. Gebyrene for saksbehandling innenfor teknisk er vedtatt økt med 10%, dette er effektuert. Omorganisering av brannsjefsstillingen er drøftet og effektuert. Arbeidsoppgaver er fordelt mellom overbrannmester, brannmester og teknisk sjef, Innsparing kr det er satt inn økning på feiesiden med en 40% stilling. Gammel feiebil og Ziglerpumpe er vedtatt solgt. Bilen er allerede solgt, mens pumpen søkes solgt i løpet av året. Befalsvakt brann er omorganisert. Dagens utrykningsledere har overtatt funksjonen og myndighet til befalet. I tillegg bærer brannsjef personsøker for utkalling ved fullalarm. Besparelse på ca Ny ordning trådt i kraft fra 1. januar. 2 biler skal spares inn. Den ene er allerede overtatt av feietjenesten og den andre leveres inn når leasingskontrakt går ut etter april. Takstene for salg av kommunale tomter ( private og næring ) er økt fra kr. 18,38 30 m2 og for næring fra kr. 28,20-40m2. dette er effektuert. 3

5 Kutt i 50% renhold ved Lakselv barneskole. Denne er effektuert. Stengning av folkebadet og terapibadet i 3 måneder ( juni, juli og august ). dette er effektuert og varsel til alle brukere er sendt ut. Stengning av bassengene i Børselv og Billefjord er effektuert. Det er bevilget kr til forskjønning av rådhuset. Midlene diskuteres anvendt. Salg av Billefjord bo- og servicesenter. Dette er effektuert og salgssum er på kr gebyrer. Forslag til kontrakt er oversendt sjøsamisk kompetansesenter. Drift av elevhybeler er lagt inn i budsjettet i lag med tilskudd fra Fylkeskommunen på kr. 1.9 mill. Pr. i dag er alle unntatt 2 hybler utleid. Det er foreslått kutt i 1 stilling på driftssentralen. Denne søkes omplassert i organisasjonen. Denne prosessen kjøres av lønn- og personal. Det er foreslått kutt med 40% i brannvernleder stillingen. Denne søkes omplassert i organisasjonen. Prosess kjøres av lønn- og personal. Regnskap 2013: Sånn det ser ut nu kan teknisk i beste fall gå i balanse. Det er brukt ca før sesong innen vintervedlikehold. Dette budsjettet er for 2014 styrket med kr De områdene som eventuelt drar regnskapet i feil retning er vegvedlikehold, skolebygg og helsebygg. Regnskapet skal være ferdig til 15. februar. Driftsutfordringer 2014: 1,4 årsverk er kuttet med tanke på omplassering. dette kan bli vanskelig å få til i og med at også helse og oppvekst også har fått store kutt. Gis stilling holdes vakant ut året. Dette gir en kjempeutfordring spesielt med veg og navneskilt prosjektet som krever en slik ressurs i hele prosjektperioden. Foreløpig frist for kommunene er innen 2015, da også det nye nødnettet skal være ferdig. Det er foreløpig ikke bevilget midler til dette prosjektet. ( drøftes ) Landmåler går ut i fødselspermisjon senest april. Det er kjørt opplæring for saksbehandler miljø som skal ivareta ta dette området. Utfordringen blir å få på plass en saksbehandler som skal ivareta miljø, jordbruk, nrfu osv. oppgaver. Minimale ressurser og ingen reserver innenfor drift vanskeliggjør tiltak hvis noe går galt. Ingen midler til legging av fastdekke i 2014 gjør at sommervedlikeholdet må få en større oppfølging. Sommervedlikehold er tilført i ekstra midler. Annen info: Kontrakt underskrevet med Måsøy for kjøp av tilsyn ildsted med fullført saksbehandling. Kontrakt er på 4 år og gir en inntekt på kr Drift av elevhybelbygget går nå veldig bra. Nattevakter, miljøarbeider, tillitsvalgt beboere og drift samarbeider bra med å løse de utfordringer som dukker opp. Evaluering av dagens system vil bli foretatt etter 1. skoleår. En del utfordringer med fjernvarmen som har vært ustabil i det siste. Teknisk jobber med en løsning for å få firmaet til å overta driften av elkjelene slik at Porsanger kommune slipper å tenke på dette. Utfordring på helsetun hvor det meste av energiforbruk i dag blir belastet kurs sykeavdeling og kjøkken. Her må Porstun skilles ut som egen kurs. Kostnader beregnes av OP i neste uke. Likeledes kostnadsberegnes ombygging i forbindelse med flytting av øhjelpsmottak. Denne kommer som hastesak iform av budsjettregulering når dette er klart. 4

6 Info om rovviltprosjekt: Næring og Rovvilt i Finnmark - Ealáhus ja boraspiret Finnmárkkus Generelt Prosjekt «Næring og rovvilt i Finnmark / Ealáhus ja boraspiret Finnmárkkus» er et treårig prosjekt med fokus på konflikten beitenæring, rovvilt og samfunn. Målgrupper for prosjektet er hovedsakelig reindriftsutøvere og sauebønner som aktivt bruker utmarka som beiteområde, men også kommuner, organisasjoner og lokalsamfunn berørt av konflikten. Organisasjon Prosjektet er delt mellom Øst- og Vest-Finnmark, hvor Porsanger kommune har det administrative gjennomføringsansvaret i vestfylket og Nesseby kommune i østfylket. Emil Halvorsrud ble ansatt i stillingen som prosjektkoordinator for Porsanger kommune 29. juli Prosjektets styringsgruppe er sammensatt av representanter fra Fylkesmannen i Finnmark (landbruksog miljøavdeling) og Rovviltnemnda i Region 8 med en referansegruppe bestående av bufe- og reindriftsnæringen, miljø- og naturvernorganisasjoner, jakt- og fiskeforeninger, Mattilsynet, Statens naturoppsyn og enkeltkommuner. Styringsgruppens medlemmer pr Medlemmer Geir Østereng Thorild Gjølme John Roald Karlsen Fred Johnsen Sigrund Hestdal Trine Noodt Odd Iver Nilsen Sara Representerer FMFI (Seksjonsleder, Miljøvern) FMFI (Landbruksdirektør) Rovviltnemnda (Leder) Rovviltnemnda Rovviltnemnda Rovviltnemnda Rovviltnemnda Finansiering Prosjektet i Vest-Finnmark har til nå vært fullfinansiert av midler for konfliktdempende og forebyggende tiltak (FKT) fra Fylkesmannen i Finnmark. Prosjektet vil i 2014 og 2015 satse mot en delfinansiering fra Sametinget og Reindriftens utviklingsfond i tillegg til FKT-midler fra Fylkesmannen. Planlagt finansiering 2014 Finansiering FKT - Gjennomføring (FM) FKT - Øremerket enkelttiltak (FM) Reindriftens utviklingsfond Sametinget Beløp (NOK) SUM Status omsøkt omsøkt planlagt planlagt Mål og aktiviteter Hovedmål Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av 5

7 rovvilt. Denne målsettingen skal nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak, kompetanseoppbygging og informasjonstiltak. Hovedaktiviteter 2013 Kontaktbygging Koordinator har hatt fokus på å bli kjent med representanter fra kommuner, jeger- og fiskeforeninger, SNO, beitelag, reinbeitedistrikter (siidaer) og enkeltpersoner. Å skape relasjoner til enkeltpersoner og få innsikt i deres meninger og arbeid er første steg mot et velfungerende prosjekt hvor man etter hvert kan ta tak i konkrete problemstillinger med aksept fra flere av partene i en konflikt. Etablering av nettside og utforming av prosjektlogo For å profilere prosjektet og ha et sentralt forum for informasjonsflyt, er en egen nettside et viktig verktøy. Via nettsiden er det muligheter for å melde seg på et månedlig nyhetsbrev som informerer om aktiviteter innen fylket, samt sentrale dokumenter og nyheter innen tema rovvilt og beitenæring. Prosjektets nettside finnes på En egen, lett gjenkjennelig logo gjør det enklere å profilere prosjektet i publikasjoner, brev og andre rundskriv. Informasjonsfolder: Beitedyr og rovvilt Beredskap beitesesongen Et rundskriv som beskriver de sentrale roller og rutiner innen «scenarioet rovvilt og beitedyr». Her informeres det bl.a. om rutiner og detaljer rundt søknad om FKT-midler, skadefelling og erstatning for beitedyr tatt av rovvilt. Her informeres også om til hvilke forebyggende tiltak det er mulig å søke midler, samt ansvarsområdene til Mattilsynet, SNO og Fylkesmannen. Etablering av interkommunale skadefellingslag i Vest-Finnmark Skadefelling er et viktig virkemiddel for å redusere både potensiell og akutt skade på beitedyr. Rovviltnemnda for region 8 (Troms og Finnmark) har i vedtak (sak 6/12) sagt at dette er et område det satses spesielt på og at det vil bli gitt tilskudd til kommuner som samarbeider og danner interkommunale skadefellingslag. Samtidig har allerede etablerte lag utfordringer etter endret forskrift for FKT-midler (fra januar 2013) når det gjelder midler til administrasjon av lagene. Etableringsprosessen ble igangsatt med et møte for representanter fra alle aktuelle kommuner i vestfylket i Alta, Hovedaktiviteter 2014 Informasjonsmøter med beitenæring Formålet med tiltaket er å øke beitenæringens bevissthet og kompetanse rundt rammeverket for rovviltforvaltningen, optimal beitedrift og FKT. Det vil være særlig fokus på å nå ut til deler av reindriftsnæringen som tidligere har hatt dårlig kontakt med forvaltningen og myndighetene. Sporing av bjørn med hund - opplæring av hundeekvipasjer i Finnmark De sørlige delene av Finnmark har en økende populasjon av bjørn som sprer seg fra øst mot vest. Vi har de siste årene sett en økning i tap av beitedyr til bjørn. Av den grunn har det i Troms blitt startet et prosjekt som fokuserer på utdanning av ID-sikre bjørnesporingsekvipasjer. «Næring og Rovvilt i Finnmark» skal i 2014 samarbeide med «Dyr i drift» i Troms om avviklingen av 3 treningssamlinger for ekvipasjer med tilhold i Troms og Finnmark. Formålet med tiltaket er å sikre økt effektivitet ved skadefelling av bjørn i region 8 samt å bistå i andre anledninger med behov for ID-sikker sporing. Videreføre prosessen med etablering av interkommunale skadefellingslag i Vest-Finnmark Se beskrivelse under «Hovedaktiviteter 2013». Målet for 2014 er å ha ferdigetablerte skadefellingslag i vestfylket og iverksette utdanning av skadefellingspersonell så snart lagene er på plass. 6

8 Porsanger kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: K12 Saksbeh: Ingrid Golten Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/5 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Forvaltning av Reinøya naturreservat oppstart arbeid med forslag til endring av forskrift Saksutredning Bakgrunn for prosjektet / hensikt: Porsanger kommune er forvaltningsmyndighet for Reinøya naturreservat og har søkt økonomiske midler til forvaltning av Reinøya naturreservat fra direktoratet for naturforvaltning via fylke de seneste årene(ikke i 2013). For 2012 ble det innvilget midler til videre biologiske undersøkelser på øya for å kartlegge effekten av beiting på det biologiske mangfold av det verneverdige vegetasjonstypene, deres utbredelse og dynamikk. Undersøkelsene ble utført i august 2012 av forskerne Chrstian Uhlig fra Bioforsk Nord i Tromsø samt Geir Gaarder fra Naturfaglig utredning i Tingvoll og med bistand fra Porsanger kommune ved jordbrukssjef Ingrid Golten. Mål og evt. delmål for kartleggingsprosjektet i 2013: gjennomføre biologiske undersøkelser på øya for å kartlegge effekten av beiting på det biologiske mangfoldet av det verneverdige vegetasjonstypene på øya. Delmål/metoder: 1. avdekke de mest verdifulle/sjeldne naturtypene på avgrenset områder nord på øya og kartfeste disse 2. undersøke tilstanden til disse naturtypene(ca 2-3 typer) 3. sammenligne tilstanden til disse naturtypene på øya med tilsvarende arealer som er mer/mindre beitet (bla på øya Mammelen) 4. undersøke effekten av reinbeiting på det biologiske mangfoldet i naturtypene 5. komme med noen anbefalinger i forhold til beiting og andre forstyrrelser på øya som kan ligge som grunnlag for forslag til endring/forbedring av verneforskriften og til grunnlag for en handlings/-forvaltningsplan for Reinøya. Videre fordyping i bakgrunnen for søknaden kan fås ved å lese Bioforsk Rapport 4(142) 2009 Tilstandrapport med vekt på det biologiske mangfoldet på Reinøya naturreservat

9 Hva var hensikten med prosjektet: Kommunen så behovet for tiltak på Reinøya i 2012 som igjen kan gi oss svar på riktige forvaltningstiltak for naturreservatet i tiden fremover. På den måten vil en sikre bevaring av et representativt område for Porsangerdolomitten med dens vegetasjon og dyreliv slik målet med Reinøya naturreservat er i følge forskriften. Kommunale beslutninger om prosjektet: Saksprotokoll i Natur og ressursforvaltningsutvalget (se e-phortesak 2009/966) Behandling: Bakgrunn for at saken ble tatt opp på møtet: - Leder av NRFU har fått meling om at det beiter ca. 300 rein på Reinøya i Porsanger kommune. Da Reinøya er et naturreservat og et kommunalt ansvar ser Natur- og resursforvaltningsutvalget med bekymring på nedbeitig og nedtråkking av vegetasjonen på øya. NRFU fremmet i fellesskap en bekymringsmelding som skal videreformidles til Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftsadministrasjon, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet og Ordføreren i Porsanger. Jfr. vedtak. Vedtak fra 2009: Porsanger kommune ser med bekymring på at Reinøya i Porsanger kommune i stor utstrekning blir benyttet til reinbeite. Reinøya er et naturreservat og er fredet ut fra Nasjonale og internasjonale interesser. Staten må ta affære i denne saken og få slutt på reinbeitinga på øya. Det har ingen verdi å frede områder når reindrifta kan ta seg til rette uten begrensninger. Vedlegg til saksfremlegg: dagens forskrift om fredning av Reinøya naturreservat av Vurdering Resultater av kartleggingen i 2012: Kartleggingen i 2012 ledet til Bioforsk Rapport 8(56)2013 Biologiske undersøkelser på Reinøya og Mammal med hensyn til reinbeite og biologisk mangfold. Rapporten kom ut i slutten av mai I rapportens konklusjon kan en lese at det ble funnet tydelige forskjeller mht plantevekst, vegetasjonsdekke og omfang av jorderosjon mellom kalkrike lokaliteter på Reinøya og Mammal. Observerte forskjeller i vegetasjon og jorderosjon relateres til forskjell i beitepress mellom øyene. Resultatet tyder på at beiting på Reinøya fører til en reduksjon i vegetasjonsdekke samt jorderosjon i kalkrike vegetasjonstyper. Likevel, flere av de mest sjeldne og truede kalkkrevende arter som krypsivaks(vu), rosekarse(nt) og skredarve forekommer i til del gode bestander på Reinøya, og det er lite som tyder på at beite representerer en trussel for disse artene. Dette kan delvis forklares med at artene er forholdsvis konkurransesvake og tilpasset kalkrike, åpne vekstforhold med lite vegetasjonsdekke. Det finnes imidlertid indikasjoner på at jorderosjon pga beite kan være så omfattende at det kun er stein og berg igjen, noe som dermed også truer habitatene til rosekarse og skredarve. Lite er kjent om hvordan dagens beite påvirker de verneverdige kalkrike vegetasjonstypene i Porsanger, og det kreves dermed betydelig mer kunnskap for å sikre en bærekraftig forvaltning på Reinøya. 8

10 Veien videre: Det ble nå i januar 2014 gitt signaler fra Fylkesmannen om at det var lite sannsynlig med større midler til forvaltning av Reinøya naturreservat i Det ble ut fra disse signalene søkt om å anlegge tre bålplasser på øya inneværende år. Rapport fra arbeidet i forhold til beiting og andre forstyrrelser på øya som kan ligge som grunnlag for forslag til endring/forbedring av verneforskriften og til grunnlag for en handlings/-forvaltningsplan for øya. Rådmannens innstilling Porsanger kommune er forvaltningsmyndighet for Reinøya naturreservat. Med bakgrunn i forskningsrapport Bioforsk Rapport 8(56)2013 Biologiske undersøkelser på Reinøya og Mammal med hensyn til reinbeite og biologisk mangfold, vedtar Porsanger kommune å start opp arbeid med forslag til endring av forskrift om fredning av Reinøya naturreservat. 9

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 04.03.13 Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep (Staupslia 41, Levanger) Dato: 06.03.2013 Tid: 09:00 Befaring, se eget

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time).

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time). Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 15.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer