Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Geir Kåre Pettersen Leder HØYRE/FRP Torkjell Johnsen Nestleder AP/SV/SP Thorvald Aspenes Medlem HØYRE/FRP Bente Furu Medlem AP/SV/SP Forfall faste medlemmer: Navn Elin Aslaksen Ingen kunne møte HØYRE/FRP Geir Kåre Pettersen tiltrer møtet 09:15 4 stemmeberettigede Fra administrasjonen møtte: Navn Rudi Larsen Silvia Annette Siri Teknisk sjef Utvalgssekretær Geir Kåre Pettersen Leder Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 14/1 PS 14/2 PS 14/3 Godkjenning av saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 14/1 Orienteringer RS 14/2 Kopi av brev til Miljøverndepartementet. Forslag til endring i forskrift om motorkjøretøyer i utmark RS 14/3 Orienteringssak prosjekt Jordbruk og vekst i Ávjovárri RS 14/4 Orienteringssak - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark PS 14/4 Orienteringssaker til sektorstyret den PS 14/5 Forvaltning av Reinøya naturreservat 1

3 Torkjell Johnsen starter møtet som møteleder 3 stemmeberettigede PS 14/1 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Behandling Godkjenning av saksliste Ingen merknader til sakslista Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks vedtak Sakslista er godkjent med referatsaker RS 14/1 14/3 og politiske saker PS 14/1 14/5 PS 14/2 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Behandling Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt 24. januar 2014 Ingen merknader til innkallingen Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks vedtak Innkallingen er godkjent PS 14/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Behandling Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ingen merknader til protokollen Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks vedtak Protokollen fra sektorstyremøte for næring, forvaltning og kommunalteknikk er godkjent 2

4 Geir Kåre Pettersen tiltrer møtet og tar over møteledelsen 4 stemmeberettigede RS 14/1 Orienteringer Se sak PS 14/4 RS 14/2 Kopi av brev til Miljøverndepartementet. Forslag til endring i forskrift om motorkjøretøyer i utmark RS 14/3 Orienteringssak prosjekt Jordbruk og vekst i Ávjovárri RS 14/4 Orienteringssak - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark 3

5 PS 14/4 Orienteringssaker til sektorstyret den Investeringer 2014: Følgende prosjekt ble vedtatt: Utvidelse Børselv kirkegård ( ), tas til sommer Oppgradering løypenett ( ), tas fortløpende Utskifting V/A Kirkeveien ( ), oppstart etter at tele er gått Rehabilitering brannstasjonen ( ), i full gang, ferdigstilles 01.juli Fysiske sperringer Saarela ( ), til sommeren Rehabilitering Lakselv barneskole ( i 2014 og i 2015 ), oppstart begynnelsen av mai, ferdigstilles mars Drift 2014:Følgende tiltak ble vedtatt fra kommunestyret Styrking av planarbeid med kr Disse midlene brukes til kjøp av ekstern og intern hjelp, samt kursing av arealplanlegger. Holder nå på med samfunnsdelen som skal opp til formannskapet den 30. januar slik at man får politiske signaler på dette. Arealdelen søkes ferdigstilt innen juni. Arbeidstaker som innehar Gis og kartverkene i kommunen går ut i 1-års sykemelding før pensjon fra 01. juli. Denne er vedtatt holdt vakant. Dette vil skape store utfordringer i forbindelse med veg og navnskiltingen i kommunen og vil bli særskilt drøftet under møte. Gebyrene for saksbehandling innenfor teknisk er vedtatt økt med 10%, dette er effektuert. Omorganisering av brannsjefsstillingen er drøftet og effektuert. Arbeidsoppgaver er fordelt mellom overbrannmester, brannmester og teknisk sjef, Innsparing kr det er satt inn økning på feiesiden med en 40% stilling. Gammel feiebil og Ziglerpumpe er vedtatt solgt. Bilen er allerede solgt, mens pumpen søkes solgt i løpet av året. Befalsvakt brann er omorganisert. Dagens utrykningsledere har overtatt funksjonen og myndighet til befalet. I tillegg bærer brannsjef personsøker for utkalling ved fullalarm. Besparelse på ca Ny ordning trådt i kraft fra 1. januar. 2 biler skal spares inn. Den ene er allerede overtatt av feietjenesten og den andre leveres inn når leasingskontrakt går ut etter april. Takstene for salg av kommunale tomter ( private og næring ) er økt fra kr. 18,38 30 m2 og for næring fra kr. 28,20-40m2. dette er effektuert. Kutt i 50% renhold ved Lakselv barneskole. Denne er effektuert. Stengning av folkebadet og terapibadet i 3 måneder ( juni, juli og august ). dette er effektuert og varsel til alle brukere er sendt ut. Stengning av bassengene i Børselv og Billefjord er effektuert. Det er bevilget kr til forskjønning av rådhuset. Midlene diskuteres anvendt. Salg av Billefjord bo- og servicesenter. Dette er effektuert og salgssum er på kr gebyrer. Forslag til kontrakt er oversendt sjøsamisk kompetansesenter. Drift av elevhybeler er lagt inn i budsjettet i lag med tilskudd fra Fylkeskommunen på kr. 1.9 mill. Pr. i dag er alle unntatt 2 hybler utleid. Det er foreslått kutt i 1 stilling på driftssentralen. Denne søkes omplassert i organisasjonen. Denne prosessen kjøres av lønn- og personal. Det er foreslått kutt med 40% i brannvernleder stillingen. Denne søkes omplassert i organisasjonen. Prosess kjøres av lønn- og personal. Regnskap 2013: 4

6 Sånn det ser ut nu kan teknisk i beste fall gå i balanse. Det er brukt ca før sesong innen vintervedlikehold. Dette budsjettet er for 2014 styrket med kr De områdene som eventuelt drar regnskapet i feil retning er vegvedlikehold, skolebygg og helsebygg. Regnskapet skal være ferdig til 15. februar. Driftsutfordringer 2014: 1,4 årsverk er kuttet med tanke på omplassering. dette kan bli vanskelig å få til i og med at også helse og oppvekst også har fått store kutt. Gis stilling holdes vakant ut året. Dette gir en kjempeutfordring spesielt med veg og navneskilt prosjektet som krever en slik ressurs i hele prosjektperioden. Foreløpig frist for kommunene er innen 2015, da også det nye nødnettet skal være ferdig. Det er foreløpig ikke bevilget midler til dette prosjektet. ( drøftes ) Landmåler går ut i fødselspermisjon senest april. Det er kjørt opplæring for saksbehandler miljø som skal ivareta ta dette området. Utfordringen blir å få på plass en saksbehandler som skal ivareta miljø, jordbruk, nrfu osv. oppgaver. Minimale ressurser og ingen reserver innenfor drift vanskeliggjør tiltak hvis noe går galt. Ingen midler til legging av fastdekke i 2014 gjør at sommervedlikeholdet må få en større oppfølging. Sommervedlikehold er tilført i ekstra midler. Annen info: Kontrakt underskrevet med Måsøy for kjøp av tilsyn ildsted med fullført saksbehandling. Kontrakt er på 4 år og gir en inntekt på kr Drift av elevhybelbygget går nå veldig bra. Nattevakter, miljøarbeider, tillitsvalgt beboere og drift samarbeider bra med å løse de utfordringer som dukker opp. Evaluering av dagens system vil bli foretatt etter 1. skoleår. En del utfordringer med fjernvarmen som har vært ustabil i det siste. Teknisk jobber med en løsning for å få firmaet til å overta driften av elkjelene slik at Porsanger kommune slipper å tenke på dette. Utfordring på helsetun hvor det meste av energiforbruk i dag blir belastet kurs sykeavdeling og kjøkken. Her må Porstun skilles ut som egen kurs. Kostnader beregnes av OP i neste uke. Likeledes kostnadsberegnes ombygging i forbindelse med flytting av øhjelpsmottak. Denne kommer som hastesak iform av budsjettregulering når dette er klart. Info om rovviltprosjekt: Næring og Rovvilt i Finnmark - Ealáhus ja boraspiret Finnmárkkus Generelt Prosjekt «Næring og rovvilt i Finnmark / Ealáhus ja boraspiret Finnmárkkus» er et treårig prosjekt med fokus på konflikten beitenæring, rovvilt og samfunn. Målgrupper for prosjektet er hovedsakelig reindriftsutøvere og sauebønner som aktivt bruker utmarka som beiteområde, men også kommuner, organisasjoner og lokalsamfunn berørt av konflikten. Organisasjon Prosjektet er delt mellom Øst- og Vest-Finnmark, hvor Porsanger kommune har det administrative gjennomføringsansvaret i vestfylket og Nesseby kommune i østfylket. Emil Halvorsrud ble ansatt i stillingen som prosjektkoordinator for Porsanger kommune 29. juli Prosjektets styringsgruppe er sammensatt av representanter fra Fylkesmannen i Finnmark (landbruks- og miljøavdeling) og Rovviltnemnda i Region 8 med en referansegruppe bestående av bufe- og 5

7 reindriftsnæringen, miljø- og naturvernorganisasjoner, jakt- og fiskeforeninger, Mattilsynet, Statens naturoppsyn og enkeltkommuner. Styringsgruppens medlemmer pr Medlemmer Geir Østereng Thorild Gjølme John Roald Karlsen Fred Johnsen Sigrund Hestdal Trine Noodt Odd Iver Nilsen Sara Representerer FMFI (Seksjonsleder, Miljøvern) FMFI (Landbruksdirektør) Rovviltnemnda (Leder) Rovviltnemnda Rovviltnemnda Rovviltnemnda Rovviltnemnda Finansiering Prosjektet i Vest-Finnmark har til nå vært fullfinansiert av midler for konfliktdempende og forebyggende tiltak (FKT) fra Fylkesmannen i Finnmark. Prosjektet vil i 2014 og 2015 satse mot en delfinansiering fra Sametinget og Reindriftens utviklingsfond i tillegg til FKT-midler fra Fylkesmannen. Planlagt finansiering 2014 Finansiering FKT - Gjennomføring (FM) FKT - Øremerket enkelttiltak (FM) Reindriftens utviklingsfond Sametinget Beløp (NOK) SUM Status omsøkt omsøkt planlagt planlagt Mål og aktiviteter Hovedmål Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt. Denne målsettingen skal nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak, kompetanseoppbygging og informasjonstiltak. Hovedaktiviteter 2013 Kontaktbygging Koordinator har hatt fokus på å bli kjent med representanter fra kommuner, jeger- og fiskeforeninger, SNO, beitelag, reinbeitedistrikter (siidaer) og enkeltpersoner. Å skape relasjoner til enkeltpersoner og få innsikt i deres meninger og arbeid er første steg mot et velfungerende prosjekt hvor man etter hvert kan ta tak i konkrete problemstillinger med aksept fra flere av partene i en konflikt. Etablering av nettside og utforming av prosjektlogo For å profilere prosjektet og ha et sentralt forum for informasjonsflyt, er en egen nettside et viktig verktøy. Via nettsiden er det muligheter for å melde seg på et månedlig nyhetsbrev som informerer om aktiviteter innen fylket, samt sentrale dokumenter og 6

8 nyheter innen tema rovvilt og beitenæring. Prosjektets nettside finnes på En egen, lett gjenkjennelig logo gjør det enklere å profilere prosjektet i publikasjoner, brev og andre rundskriv. Informasjonsfolder: Beitedyr og rovvilt Beredskap beitesesongen Et rundskriv som beskriver de sentrale roller og rutiner innen «scenarioet rovvilt og beitedyr». Her informeres det bl.a. om rutiner og detaljer rundt søknad om FKT-midler, skadefelling og erstatning for beitedyr tatt av rovvilt. Her informeres også om til hvilke forebyggende tiltak det er mulig å søke midler, samt ansvarsområdene til Mattilsynet, SNO og Fylkesmannen. Etablering av interkommunale skadefellingslag i Vest-Finnmark Skadefelling er et viktig virkemiddel for å redusere både potensiell og akutt skade på beitedyr. Rovviltnemnda for region 8 (Troms og Finnmark) har i vedtak (sak 6/12) sagt at dette er et område det satses spesielt på og at det vil bli gitt tilskudd til kommuner som samarbeider og danner interkommunale skadefellingslag. Samtidig har allerede etablerte lag utfordringer etter endret forskrift for FKT-midler (fra januar 2013) når det gjelder midler til administrasjon av lagene. Etableringsprosessen ble igangsatt med et møte for representanter fra alle aktuelle kommuner i vestfylket i Alta, Hovedaktiviteter 2014 Informasjonsmøter med beitenæring Formålet med tiltaket er å øke beitenæringens bevissthet og kompetanse rundt rammeverket for rovviltforvaltningen, optimal beitedrift og FKT. Det vil være særlig fokus på å nå ut til deler av reindriftsnæringen som tidligere har hatt dårlig kontakt med forvaltningen og myndighetene. Sporing av bjørn med hund - opplæring av hundeekvipasjer i Finnmark De sørlige delene av Finnmark har en økende populasjon av bjørn som sprer seg fra øst mot vest. Vi har de siste årene sett en økning i tap av beitedyr til bjørn. Av den grunn har det i Troms blitt startet et prosjekt som fokuserer på utdanning av ID-sikre bjørnesporingsekvipasjer. «Næring og Rovvilt i Finnmark» skal i 2014 samarbeide med «Dyr i drift» i Troms om avviklingen av 3 treningssamlinger for ekvipasjer med tilhold i Troms og Finnmark. Formålet med tiltaket er å sikre økt effektivitet ved skadefelling av bjørn i region 8 samt å bistå i andre anledninger med behov for ID-sikker sporing. Videreføre prosessen med etablering av interkommunale skadefellingslag i Vest-Finnmark Se beskrivelse under «Hovedaktiviteter 2013». Målet for 2014 er å ha ferdigetablerte skadefellingslag i vestfylket og iverksette utdanning av skadefellingspersonell så snart lagene er på plass. Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Denne saken hører under RS 14/1 orienteringer fra administrasjonen v/ Teknisk sjef Rudi Larsen PS 14/5 Forvaltning av Reinøya naturreservat Rådmannens innstilling Porsanger kommune er forvaltningsmyndighet for Reinøya naturreservat. Med bakgrunn i forskningsrapport Bioforsk Rapport 8(56)2013 Biologiske undersøkelser på Reinøya og Mammal med hensyn til reinbeite og biologisk mangfold, vedtar Porsanger kommune å start opp arbeid med forslag til endring av forskrift om fredning av Reinøya naturreservat. 7

9 Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Behandling Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks vedtak Porsanger kommune er forvaltningsmyndighet for Reinøya naturreservat. Med bakgrunn i forskningsrapport Bioforsk Rapport 8(56)2013 Biologiske undersøkelser på Reinøya og Mammal med hensyn til reinbeite og biologisk mangfold, vedtar Porsanger kommune å start opp arbeid med forslag til endring av forskrift om fredning av Reinøya naturreservat. 8

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 04.03.13 Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep (Staupslia 41, Levanger) Dato: 06.03.2013 Tid: 09:00 Befaring, se eget

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana rådhus Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 26.03.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 26.03.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 26.03.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 22.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer