INNHOLDSFORTEGNELSE. 6111C Virksomhetsplan fellesnivået 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. 6111C Virksomhetsplan fellesnivået 2013"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET I STUDENTTALL... 3 ANTALL STUDENTER HØSTEN ANTALL STUDENTER HØSTEN PLANER FOR KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET I PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET I PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTANDSVURDERING PLANER FOR BUDSJETTPRIORITERINGER

2 0. SAMMENDRAG Kortfattet sammendrag som ikke bør overstige én side. 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov AKTIVITET I 2012 To endringsprosesser har satt sitt preg på KHiB i Nye studieplaner, revidert i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, er iverksatt fra studiestart i august Planene er omsatt og operasjonalisert i et revidert undervisningstilbud, og nye vurderingskriterier er introdusert i bachelor- og masterprogrammene. Samtidig har kunstavdelingene vært under omorganisering og blitt integrert i Avdeling for kunst. I tillegg til å realisere en større organisatorisk omlegging, har avdelingen startet opp et nytt, felles bachelorprogram i kunst. Fellesnivået har bidratt med administrativ støtte i begge endringsprosesser, i form av: Informasjon om nytt, felles bachelorprogram i kunst Tilrettelegging av opptak til det nye bachelorprogrammet Oppdatering av undervisningskalenderen Koordinering av arbeidet med å introdusere og ta i bruk nye vurderingskriterier Undervisningskalenderen inngår i KHiBs egenutviklete læringsstøttesystem, som er i ferd med å gå ut på dato. Fra høsten 2013 vil KHiB ta i bruk It s learning, som har vært brukt i vårt eget PPU-miljø siden Grunnlagsarbeidet med å sette opp It s learning for hele KHiB har startet i Selv om vi er en liten institusjon, har vi en faglig egenart som gjør det krevende å organisere brukere etter roller og gruppetilhørighet. På fellesnivået er det engasjert en prosjektmedarbeider som leder arbeidet i samråd med en bredt sammensatt ressursgruppe. I forkant av opptaket i 2013 har KHiB utvidet sin bruk av Felles studentsystem (FS) ved å sette satt opp FS-modulen Søknadsweb. Det er gjort et stort tilretteleggingsarbeid for at vi for første gang skal kunne gjennomføre et webbasert opptak, hvor søkerne fyller ut et online skjema og laster opp vitnemål etc. Til tross for at levering av portfolio og arbeidsprøver ligger lengre frem i tid, representerer det å ta i bruk Søknadsweb en milepæl for KHiB. Fellesnivået har, i samråd med avdelingene, utviklet strategi og retningslinjer for etter- og videreutdanning (EVU). Med utgangspunkt i en gjennomgang av eksisterende portefølje og målgrupper, har KHiB tatt viktige steg mot målet om å etablere et helhetlig og fleksibelt EVUtilbud med solid faglig forankring. 2

3 1.2. STUDENTTALL Studenttall for vår og høst 2012 ANTALL STUDENTER HØSTEN 2012 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år permisjon Aktive, måltall heltid Bachelor rom Bachelor viskom Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Avd. kunstakade Foto bachelor Grafikk bachelor Keramikk bachelor Tekstil bachelor Avd. for spes. kunst Bacheelor i kunst Master i kunst Kuratorstudiet (deltid) 11 5,5 Avdeling for kunst ,5 87 KHiB totalt ,5 305 ANTALL STUDENTER HØSTEN 2011 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år permisjon Aktive, måltall heltid Bachelor rom Bachelor viskom Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Avd. kunstakade Foto bachelor Grafikk bachelor Keramikk bachelor Tekstil bachelor Kuratorstudiet (deltid) 10 5 Avd. for spes. kunst Master i kunst KHiB totalt

4 Studentprognose for 2013 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år totalt Måltall Bachelor rom Bachelor viskom Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Avd. kunstakademiet Foto bachelor Grafikk bachelor 7 7 Keramikk bachelor 6 6 Tekstil bachelor 4 4 Avd. for spes. kunst Kuratorstudiet (deltid 50 %) 5,5 5,5 Bachelor i kunst Master kunst Avdeling for kunst 136,5 126 KHiB totalt 96 85, ,5 305 Utgangspunktet for opptak høsten 2013 er måltall for opptak høsten Ellers er det antatt et antall studenter i permisjon som for høsten Masterstudenter i kunst er nå plassert på Avdeling for kunst. Kuratorstudentene er tatt med i oversikten, dette er deltidsstudenter som også tilhører Avdeling for kunst. Det ble tatt opp 11 studenter til dette studiet høsten PPU studiet ble opprettet høsten 2009, her er det 15 studieplasser. Kuratorstudentene utgjør 5 heltidsekvivalenter. Dette gjør at måltallet totalt høsten 2013 vil være totalt 305. Kandidatproduksjonen ved Kunsthøgskolen i Bergen beregnet på grunnlag av studenttall høsten 2012 Avdeling Grad BA Avd. for design MA PPU Avd. kunstakademiet BA Avd. for spes. kunst BA Kurator 0 10 BA 44 Avdeling for kunst MA Kurator 11 KHiB Totalt Tall for 2011 og 2012 er faktiske tall. Tabellen ellers er beregnet på grunnlag av tall fra oktober Avdeling for spesialisert kunst og Avd. kunstakademiet vil fremkomme så lenge det er studenter som vil avslutte studiet innenfor studieprogram i den gamle avdelingsstrukturen PLANER FOR 2013 Fellesnivået vil i 2013 ta sin del av ansvaret for å forbedre det en student i siste semesterevaluering beskrev som en lite synkronisert informasjonsstrøm og uforutsigbar organisering av studiene. Tre innsatsområder peker seg ut: Ta i bruk læringsstøttesystemet It s learning It s learning skal bidra til at det blir enklere å kommunisere og samarbeide, lagre og 4

5 dele informasjon, planlegge og styre prosjekter og strukturere undervisningsaktiviteter. Den store utfordringen ligger i opplæringsdelen, både med hensyn til tid og kostnader. Det må være et minstekrav at samtlige faglig ansatte får et kurs i praktisk bruk It s learning. I tillegg må de som blir superbrukere gjennomføre flere kurs. Det forutsettes også at aktuelle administrative brukere gjennomfører opplæring i It s learning. Den strukturelle representasjonen av KHiB på It s learning, hierarkiet, er under utarbeidelse. Arbeidet gjøres av It s learning og KHiB i samarbeid. Når hierarkiet er klart skal det fylles med innhold. Dette vil bli gjort parallelt med, men også som en del av, opplæringen av faglig ansatte. Pilotprosjektet som Avdeling for design gjennomfører, vil bli samkjørt med det overordnede hierarkiet. Ta i bruk web-løsninger i FS It s learning kan integreres med det studieadministrative systemet FS. I tillegg til å ta i bruk FS Søknadsweb i opptaket 2013, skal KHiB fra studiestart i 2013 ta i bruk FS Studentweb. Gjennom Studentweb vil studieadministrative tjenester som hittil har vært manuelle bli tilgjengelige for studentene på nett. Søknadsweb skal videreutvikles og det krever utviklingsarbeid å få på plass Studentweb. I tillegg til å ta i bruk disse to web-modulene, skal vi i 2013 vurdere bruk av FS EVU-web og FS Fagperson-web. Etablere For søkere og For studenter på Hjemmesiden er KHiBs viktigste informasjonskanal. For å målrette informasjon til søkere og studenter skal det på khib.no etableres separate portaler for disse to sentrale målgruppene. Tilsvarende skal inngangene for applicants og for students etableres på den engelske hjemmesiden. For students skal i størst mulig grad speile den norske hjemmesiden, mens for applicants retter seg primært mot utenlandske søkere til masterprogrammene og potensielle utvekslingsstudenter. En vesentlig utfordring er å integrere og samordne It s learning, web-modulene i FS og på en brukervennlig måte. Virksomhetsmål 1.1 Kunst- og designhøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Oppdaterte innganger for søkere og studenter på Ferdigstille og implementere strategi for studentrekruttering Gjennomføre kandidatundersøkelse blant kunstnere og designere som fullførte MA-utdanning ved KHiB i årene Etablere alumninettverk for å systematisere kontakt med tidligere studenter 5

6 Vurdere behov for, og eventuelt opprette utdanningsutvalg Antall kvalifiserte søkere pr. studieplass Antall uteksaminerte kandidater Uteksaminerte kandidaters tilfredshet med egen arbeidslivstilknytning Stipend og utmerkelser til studenter og uteksaminerte kandidater Sviktende rekruttering til studieprogrammene Utdanningsledelse prioriteres for lavt Sviktende planlegging og koordinering av undervisning Virksomhetsmål 1.2 Kunst- og designhøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Ta i bruk FS-webløsninger Vurdere integrasjonsløsninger mellom FS og Agresso Integrasjonsløsninger mellom FS og It s learning Definere og implementere hierarki og innholdsstruktur i It s learning Etablere ordning med lokale superbrukere i It s learning og koordinere opplæring av disse Koordinere opplæring i It s learning for faglig ansatte Koordinere opplæring i It s learning for administrative brukere Koordinere opplæring i It s learning for studenter Ferdigstille revisjon av kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) Videreutvikle læringsmiljøutvalget i tråd med nye retningslinjer Forbedre rutiner og retningslinjer for stipendiater i stipendiatprogrammet Gjennomføring på normert tid Andel uteksaminerte kandidater tatt opp til stipendprogrammet seks år tidligere Studentene skal lykkes med å oppnå læringsmålene som er definert for studieprogrammene Studentenes tilbakemelding i semesterevalueringene Fragmentert deltakelse i tilpasning av It s learning, læringsstøttesystemet blir ikke bedre enn det vi selv gjør det til Manglende oppslutning om opplæring i It s learning Uavklart organisatorisk plassering av hovedansvar for It s learning For dårlig informasjon og koordinering mellom KHiB og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 6

7 Virksomhetsmål 1.3 Kunst- og designhøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Tilrettelegge for høyt aktivitetsnivå innen internasjonalt utdanningssamarbeid Bidra til å opprettholde høy studentmobilitet Bidra til å øke lærer- og ansattmobilitet Videreføre nasjonal og internasjonal rekruttering til faglige stillinger Deltakelse i internasjonalt utdanningssamarbeid Antall inn- og utreisende studenter Antall inn- og utreisende lærere/ansatte Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Nasjonalitet blant studenter og ansatte Internasjonale gjestelærere Uklar ansvarsdeling mellom fagavdelingene og fellesnivået Sviktende integrering av internasjonale studenter ved KHiB Begrenset innhold på engelske nettsider KHiB når ikke relevante miljøer i sin formidling og utadrettede virksomhet Virksomhetsmål 1.4 Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant. Månedlige møter mellom EVU-koordinator og avdelingenes fagansatte for å sikre kontinuitet i arbeidet med å integrere EVU i arbeidsplaner og aktualisere kurstilbudet Videreutvikle og profilere et helhetlig EVU-tilbud med utgangspunkt i ny strategi og jevnlig dialog med fagmiljøene Bistå planlegging/budsjettering av EVU-tilbud og egnede verktøy for budsjettering. Koordinere evaluering av videreutdanningen i skapende kuratorpraksis Systematisere samarbeid med gjestelærere med tett faglig tilknytning til KHiB og spisskompetanse som er relevant og etterspurt Antall EVU-kurs Deltakere på EVU-kurs Langsiktig planlegging av EVU prioriteres for lavt Underkommuniserte insentiver og rammebetingelser EVU-tiltak som etableres på bekostning av ordinær undervisning 7

8 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet AKTIVITET I 2012 På fellesnivået utgjør medarbeidere fra enhet for kvalitetsutvikling, biblioteket, informasjonsenheten, økonomienheten og personaleenheten en samlet støttefunksjon for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Fra august er virksomheten styrket med en seniorrådgiver for utvikling av faglig virksomhet. Rådgiver for kunstnerisk utviklingsarbeid har en nøkkelfunksjon i administrasjonen av KHiBs samlete ressurser til KU. I 2012 har fellesnivået medvirket til å Rekruttere nye stipendiater blant annet ved å utarbeide nye rutiner på tvers av faglige og administrative enheter. I oktober tiltrådde tre nye stipendiater, to ved Avdeling for design og én ved Avdeling for kunst. Antallet representerer en gledelig økning sammenlignet med året før. Arrangere stipendiatsamling i samarbeid med Griegakademiet, Institutt for musikk ved UiB og stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Samlingen fant sted i Bergen i oktober. Arrangementet omfattet til sammen 16 parallelle sesjoner i tillegg til fellessesjoner som for eksempel utstillinger og konserter for mer enn 100 deltakere fra en rekke institusjoner i Norge. I tilknytning til stipendiatsamlingen avholdt KHiB sin andre av to disputaser i Etablere Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid som et organ under Universitets- og høgskolerådet. Rektor og rådgiver for KU er medlemmer i rådet, som hadde sitt konstituerende møte i februar Rådets mandat inkluderer samordning og koordinering mellom institusjoner og fagområder for eksempel når det gjelder utdanning innenfor 3.syklus og kvalitetsutvikling innen feltet. Rådet følger opp arbeidet med registering, dokumentasjon, publisering og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid, og har blant annet nedsatt en arbeidsgruppe for utvidelse av Current Research Information System In Norway (CRIStin), til også å kunne omfatte synliggjøring av kunstnerisk utviklingsarbeid. Rådgiver for KU er med i denne nasjonale arbeidsgruppen. Forberede samlet søknad til NOKUT om akkreditering av deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram og akkreditering som vitenskapelig høgskole. Professor og tidligere rektor Nina Malterud er engasjert for å lede arbeidet med å utforme søknaden. I samråd med KHiB og KHiO har NOKUT utarbeidet veiledning og disposisjon for søknaden. Planlegge og profilere den internasjonale konferansen Sensuous Knowledge som videreføres i nytt format i PLANER FOR 2013 Mot slutten av vårsemesteret skal KHiB levere akkrediteringssøknad til NOKUT. Arbeidet vil være omfattende og komplekst. I tillegg til at selve søknaden skal kunne leses som en frittstående redegjørelse, stilles det strenge krav til vedlagt dokumentasjon av alle sider ved KHiBs virksomhet. Både forarbeidet til søknaden og den videre akkrediteringsprosessen forutsetter utstrakt samarbeid internt på fellesnivået, samt på tvers av fag og administrasjon. 8

9 Akkrediteringsprosessen vil danne bakteppe for at både kunstnerisk utviklingsarbeid og støttefunksjoner belyses særskilt i For fellesnivået vil det være en sentral målsetting å videreføre arbeidet med å etablere interne samarbeidsformer som gjøre det administrative systemet for KU-støtte oversiktlig og lett tilgjengelig for de faglig ansatte. Andre vesentlige oppgaver for fellesnivået inkluderer Gjennomføring og formidling av Sensuous Knowledge 7 Ta(l)king Place (SK7) i samarbeid med Kunstmuseene i Bergen i januar. Nettverket som er etablert i tilknytning til de seks foregående SK-konferansene har bidratt substansielt til forståelsen og utviklingen av KU både i Norge og utlandet. Call for presentations til SK7 avstedkom 75 forslag fra 15 forskjellige land i Europa, samt fire fra Australia, og har resultert i et program med 25 presentasjoner fordelt på fem grupper som skal jobbe konsentrert sammen over tre dager. Programmet inkluderer også tre key notes. SK er et viktig element i internasjonaliseringen av KU ved KHiB. Videreføring av krevende arbeid med synliggjøring og registering av KU på faglig adekvat måte i CRIStin Oppstart av prosessen med å bygge opp et vitenarkiv for dokumentasjon og formidling av KUarbeid som knyttes til CRIStin og KHiBs nettsider Fortsatt innsats for å styrke og synliggjøre sammenhenger mellom utdanning, KU og innovasjon innenfor våre fagfelt. Virksomhetsmål 2.1 Kunst- og designhøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Koordinere akkrediteringsprosess Oppnevning av nye medlemmer til Komité for kunstnerisk utviklingsarbeid Koordinere seminarrekke; fire fellesseminar i året for å styrke forståelse for KU og kritisk refleksjon på tvers av avdelingene Gi råd og bistå i eksterne og interne søknadsprosesser knyttet til KU-midler Etablere bank av fagfeller Bistå planlegging/budsjettering og oppfølging av KU-prosjekter KU-resultater, inkludert utstillinger, publikasjoner og andre offentlige presentasjoner Samspill mellom forskning og utdanning Eksterne prosjektmidler Deltakelse og verv i internasjonale nettverk Arrangør/initiativtaker til internasjonale konferanser Invitasjon til internasjonale arrangementer Deltakelse på konferanser Sviktende koordinering av støttefunksjoner og for lite tilrettelegging Prosjekter integreres ikke tilstrekkelig i avdelingenes og fellesnivåets planer og budsjetter Virksomhetsmål 2.2 Kunst- og designhøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske 9

10 utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Følge etablert rutine for å sikre at alle stillingsbetenkninger for faglige stillinger drøftes i ledergruppen og forankres i institusjonsledelsen i forkant av styrebehandling. Prioritere systematisk synliggjøring av KU-virksomheten i aktuelle kanaler, på relevante språk, i samarbeid med fagmiljøene Sikre at minst 50 % av utlyste stillinger er på førstestillingsnivå Klare spesifikasjoner av oppgaver og betingelser ved rekruttering av ansatte Målrettet arbeid for videreutvikling av attraktivt arbeidsmiljø Synliggjøre klare rammer for og forventninger til arbeidsoppgavene Videreføre systematisk opplæring, oppfølging og veiledning av alle ansatte Arbeide systematisk for felles institusjonsforståelse og kultur for mangfold og toleranse. Antall søkere som får førstekompetanse Antall førstestillinger pr undervisningsstilling Ansattes tilfredshet i arbeidsmiljøkartlegging Sviktende rekruttering av høyt kvalifisert og egnet faglig personell Sviktende integrasjon av nye faglig ansatte Virksomhetsmål 2.3 Kunst- og designhøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Videreføre systematisk rekrutteringsarbeid i tråd med nye interne rutiner Utforme årshjul som skal tydeliggjøre arbeids- og ansvarsfordeling mellom stipendiater, veiledere og administrative støttefunksjoner Etablere ordning med to veiledersamlinger pr. år Bidra til at stipendiatene integreres i KU-grupper og miljø Tydelige retningslinjer for stipendiatmidler tildelt KHiB Andel ferdige stipendiater av antall opptatte 5 år tidligere Andel som fullfører på normert tid Andel innvilgete søknader For dårlig gjennomstrømming av stipendiater Tapte prosjektmidler pga. uteblitte eller mangelfulle søknader Underfinansierte stipendiatprosjekter og manglende oversikt over totalkostnader 10

11 3. SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping AKTIVITET I 2012 Samspillet og kunnskapsutvekslingen mellom KHiBs fagmiljø og omgivelsene er omfattende. Offentlige visninger av faglige resultater og prosesser har stått sentralt i 2012, med særlig vekt på formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid. Samarbeidet med omverden har også handlet om å etablere og videreutvikle møtesteder, samt om å ta samfunnsansvar ved å bidra til problemløsning og erfaringsutveksling. Flere funksjoner på fellesnivået medvirker aktivt til koordinering og tilrettelegging av formidling og samfunnskontakt. I 2012 har fellesnivået medvirket til Gjennomføring og formidling av to disputaser ved Avdeling for kunst. Både Kjell Rylander og Pedro Gómez-Egaña disputerte i høstsemesteret. Disptasen til Gómez-Egaña fant sted på Bryggens Museum og falt i tid sammen med Stipendprogrammets høstsamling for stipendiater og veiledere fra samtlige medlemsinstitusjoner. Drift og videreutvikling av Rom8 som hovedarena for visning av kunstnerisk utviklingsarbeid. Av til sammen tolv utstillinger i Rom8 har ti presentert resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid eller work in progress. I tilknytning til seks av utstillingene har det vært arrangert faglige seminar, to publikasjoner er lansert og det har vært avholdt en rekke artist talks. Utgivelse og distribusjon av fire fagfellevurderte publikasjoner: professor Sunniva McAlinden: Folly, professor Kari Dyrdal, Pattern Works, professor Jorunn Veiteberg: Ting Tang Trash, stipendiat Patrik Entian: Looking for Painting. Evaluering og videreutvikling av KHiBs nyhetsbrev, som hadde seks utgivelser og nå har økt til 2300 eksterne abonnenter. Som et resultat av evalueringen er profilen lagt om til økt vektlegging av kunstnerisk utviklingsarbeid. Evaluering og videreutvikling av nettsidene. Eierskapet til de ulike delene av nettsidene er nå fordelt internt i samsvar med eierskap til innhold. I praksis medfører dette for eksempel at personalenheten er ansvarlig for formidling av sine ansvars- og kompetanseområder. På fellesnivået er det etablert en arbeidsgruppe på tvers av de administrative enhetene, med ansvar for innholdsproduksjon og videreutvikling. En nettredaksjon med representanter for faglig ansatte, studenter og fellesnivået er under etablering. Koordinering og profilering av nyskapningen portfoliodag, hvor potensielle studenter fikk sine arbeider vurdert, var med på omvisning i lokaler og verksteder, møtte studenter og ansatte og fikk informasjon om studietilbud og søknadsprosess. Portfoliodagen er evaluert og vurdert som en suksess som videreføres i Fyldig omtale av masterstudiet i design i publikasjonen Masterclass Product Design. Guide to the World's Leading Graduate Schools utgitt av Frame Publishers i Amsterdam. Her blir KHiB presentert sammen med 29 internasjonale søsterinstitusjoner. Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), som har hatt to møter i 2012 og kommet godt i gang med sitt arbeid. KHiBs styre har, etter forslag fra RSA, vedtatt strategi for samarbeid med arbeidslivet

12 Koordinering og synliggjøring av prosjekter som aktualiserer kontakt med samfunns- og arbeidsliv i utdanningene. Aktuelle eksempler er Creating Space for Body and Space, i samarbeid med Universitetet i Bergen, og Vik Prison Design Workshop, i samarbeid med Vik fengsel og Kriminalomsorgen PLANER FOR 2013 Formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid vil være et innsatsområde også i Gjennom større arrangement som Sensuous Knowledge og kontinuerlig visning av resultater skal KHiB medvirke til offentlig samtale om grunnlagsspørsmål knyttet til kunnskapsutvikling innen kunst og design. Gjennom kunst- og designutdanning får våre kandidater med seg en rekke kunnskaper som kan benyttes bredere enn det rent kunstneriske eller designfaglige. Vi bør derfor vektlegge formidling som eksponerer at kunstnere og designere deltar i utviklingsprosesser på utradisjonelle områder og agerer faglig på nye måter. Parallelt skal samarbeid med eksterne partnere, innen både utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid, synliggjøres tydeligere. Fagmiljøene ved KHiB har lang tradisjon for gjensidig erfarings- og kunnskapsutveksling med aktører i privat næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner, men vi har klart forbedringspotensiale når det kommer til formidling av samarbeidsprosjekter. Fellesnivået vil i 2013 ta medansvar på flere områder: Sensuous Knowledge blir dokumentert og tilgjengelig for et større publikum via live streaming av innledningene til tre key notes. Konferansen får ny hjemmeside, og vi vil i samråd med Kunstmuseene i Bergen vurdere å utgi en egen SK7-publikasjon. I Rom8 skal kunstnerisk utviklingsarbeid løftes systematisk inn i offentligheten. Dialog og kritisk refleksjon skal ha en sentral plass i formidlingen av resultater, prosesser og eksperimenter. Fire større, fagfellevurderte publikasjoner er under arbeid og vil bli utgitt i løpet av året. Nettsidene skal videreutvikles av den nyopprettede redaksjonen. Videreutviklingen omfatter innhold, teknisk løsning, design og redaksjonell linje. I høstsemesteret skal sidene evalueres. Ansvaret for å redigere KHiBnytt og KHiBnews etter nye redaksjonelle retningslinjer ligger fra 2013 hos seniorrådgiver for utvikling av faglig virksomhet. Utgivelsestidspunkt skal i sterkere grad bestemmes av KU-prosjekter av strategisk betydning. Ny teknisk løsning som skal rasjonalisere produksjonen tas i bruk i vårsemesteret. Profileringen av KHiB som samfunnsaktør og utdanningenes relevans skal styrkes, på nettsidene og i andre aktuelle kanaler. Utdanninngsvirksomhet og læringsmiljø skal synliggjøres, inkludert kandidatenes kompetanse og resultater. Portfoliodagen skal konsolideres i tett samarbeid med de to fagavdelingene. Arrangementet er et vesentlig tiltak for å sikre kvalifiserte søkere til bachelorutdanningene. En suksessfaktor i 2012 var muligheten for å få arbeider vurdert av KHiBs professorer. Denne delen av portfoliodagen bygges ut For å effektivisere og profesjonalisere distribusjonen av nyhetsbrevet og andre utsendelser skal nytt adresseregister anskaffes og tas i bruk tidlig på året. Dokumentasjon av sentral faglig virksomhet skal systematiseres. Det skal etableres et institusjonelt og lett tilgjengelig bildearkiv. En 20% stillingsressurs er avsatt til dette viktige arbeidet. 12

13 Virksomhetsmål 3.1 Kunst- og designhøgskolen skal være en opplagt samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og kulturliv for styrking av kunst og design. Kunst- og designhøgskolen skal bidra i fora der kunnskapen vår er en ressurs, og bygge nettverk med relevante partnere. Sikre strategisk forankring av eksternt samarbeid Bruke RSA aktivt som rådgivende organ Kartlegge og synliggjøre eksisterende samarbeidsprosjekter og møtesteder Medvirke til å initiere prosjekter (KU og/eller utdanning), gjerne tverrfaglige, som utvikles og gjennomføres av fagmiljø innenfor og utenfor KHiB i fellesskap Bidra til at kunstneriske og designfaglige perspektiver blir synliggjort i aktuelle debatter om utdanning og samfunnsrelevans Medvirke til at KHiB tar initiativ til fagpolitiske diskusjoner om utdanningenes innhold og utvikling Synliggjøre KHiBs faglige egenart og kompetansemiljø i høringer og innspill til offentlige myndigheter og fagorgan Bidra i og lære av KHiOs entreprenørskapsforum hvor KHiB er samarbeidspartner sammen representanter fra en rekke fagorganisasjoner Samarbeidsprosjekter med eksterne partnere Kronikker og leserinnlegg i media Medieomtale Svak strategisk forankring av eksternt samarbeid Synliggjøring og formidling av eksterne samarbeid prioriteres for lavt Virksomhetsmål 3.2 Kunst- og designhøgskolen skal formidle egne prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om kunst og design, synliggjøre virksomheten vår og møte andres kompetanse. Systematisk identifisere og formidle relevante prosjekter (KU og/eller utdanning), profilere aktuelle ansatte, studenter, kandidater og undervisningssituasjoner Videreutvikle med særlig vekt på strategisk forankret formidling av KU, samt målrettet informasjon til differensierte målgrupper Etablere web-redaksjon med jevnlige møter Avklare KHiBs behov for administrative stillingsressurser knyttet til formidling og kommunikasjon av faglig virksomhet. Evaluere ordningen med desentralisert publiseringsansvar og vurdere hvorvidt selvbetjeningsprinsippet bidrar til at KHiB når sine strategiske mål. Videreutvikle distribusjon og salg av publikasjoner. 13

14 Utstillinger i egne og eksterne lokaler Priser og utmerkelser til studenter og ansatte Boklanseringer Kunst i offentlig rom Konferanser og seminar Kritikker Pressemeldinger Fragmentert formidlingsansvar For lite nytenkning om målgrupper, nettverk og formidlingskanaler Virksomhetsmål 3.3 Kunst- og designhøgskolen skal øke eksternfinansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv. Styrke eksternt samarbeid ved å ta i bruk nytt reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), med tilhørende prosjekt- og budsjettverktøy Oppsøke fagmiljøene og, gi opplæring i BOA-reglementet og vise hvordan nye prosjektverktøy kan forenkle og forbedre planlegging og gjennomføring av prosjekter med eksterne partnere Synliggjøre EVU-utviklings- og resultatmidler overfor fagmiljøene, og bidra til at midlene blir brukt til å utvikle og konsolidere EVU-tilbudet Bidra med administrativ støtte i utvikling og gjennomføring av BOA-prosjekter, inkludert å utforme maler for samarbeidsavtaler og andre aktuelle dokumenter Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Produkter i produksjon Kunst i offentlig rom KU-prosjekt med ekstern finansiering Kvantitet prioriteres fremfor faglig kvalitet Ensidig verdiskapningsperspektiv med hovedvekt på økonomisk inntjening kan virke kontraproduktivt Faglige gevinster ved eksternt finansiert virksomhet/boa undervurderes Manglende interesse fra eksterne aktører/finansieringskilder. 14

15 4. FORVALTNING AV RESSURSER Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle TILSTANDSVURDERING Styrking av fellesnivået og prioriteringer av strategiske midler de siste årene har i vesentlig grad fokusert på å tilpasse KHiBs organisering til «nye» oppgaver/funksjoner, slik som EVU/EFV, program for KU, stipendiater, NFR-midler, osv. Stadig økende krav til effektiv og forsvarlig forvaltning av økonomien og personalressursene, samt bruk av sektorens felles administrative systemer, har også hatt fokus i KHiBs prioriteringer. De siste par årene har det også vært nødvendig å sikre at KHiBs støttefunksjoner tilpasses utvidelsen av nye BA studieplasser (tilført høsten 2009 og fullt implementert fra 2013). I 2012 har mye innsats vært lagt ned i organisasjonsutviklingsprosessen ved den nye avdelingen for kunst. Samtidig har man igangsatt en organisasjonsutviklingsprosess på fellesnivået/i administrasjonen, og i den prosessen er det tatt en beslutning om at det administrative støtteapparatet tilknyttet KHiBs to avdelinger må styrkes. Videre er det gjennomført en IKT-revisjon, som igjen har ført til utarbeidelsen av en IKT-strategi som vil bli førende for planlegging av utvikling på IKT-området fremover. Styrearbeidet har funnet sin form ved at alle styredokumenter nå publiseres på nett og styremedlemmene henter styrepapirene fra KHiBs styrerom på KHiB-web. Viktige saker der styret har vært med i beslutningsprosessen er nytt reglement for bidrags- og oppdragsaktivitet, nytt personalreglement og policy for informasjonssikkerhet. Videre har styret vært sentrale i forhold til strategiske vurderinger rundt organisasjonsutviklingsprosessen, nytt bygg for KHiB og prosessen for å oppnå status som vitenskapelig høgskole. Fra 2013 vil budsjettfordelingen til avdelingene inneholde kriterier for resultatoppnåelse, slik at vi i større grad støtter opp under KHiBs strategiplan, målsettinger og styringsparametere. Dette er en prioritering som naturlig fases inn sammen med omleggingen fra tre til to avdelinger. De nye websidene er evaluert og har høsten 2012 vært gjenstand for omfattende revisjon der KHiBs satsing på kunstnerisk utviklingsarbeid har stått sentralt. Videre er nye vurderingskriterier utarbeidet, introdusert og implementert. FS sin søknadsweb er på plass og tas i bruk i søknadsprosessen for neste studieår PLANER FOR 2013 I 2013 må vi fortsette med fokus på å sikre tilstrekkelig robusthet i forhold til de oppgaver kunst- og designhøgskolen er satt til å løse. I dette ligger å sikre riktig organisering og effektiv forvaltning av ressursene i forhold til KHiBs kjerneoppgaver. Den pågående organisasjonsutviklingsprosessen har som mål å få et bedre grep på de funksjoner og oppgaver som er tettest knyttet opp mot vår 15

16 primærvirksomhet. Dette gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning, eksternfinansiert virksomhet, kvalitetsutviklingsprogram og læringsstøtte, studieadministrasjon m.m. Samtidig må vi sikre god forvaltning av ressursene. I forhold til byggesaken vil våren 2013 bli benyttet til ytterligere politisk forankring. Organisasjonsutviklingsprosessen på alle nivå vil være et betydelig satsingsområde også i For Avdeling for kunst vil dette bety fortsatt fokus på opplæring av nye ledere. For KHiB som helhet vil vi gjennomføre opplæring i et samlet lederforum der alle med personalansvar deltar. I 2013 vil organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling for design også få et betydelig fokus for fellesnivået. I tillegg til at fellesnivået aktivt skal bidra i selve prosessen, vil vi fortsette gjennomgangen av rutiner og informasjonsflyt slik at dette tilpasses en to-avdelingsstruktur med et styrket administrativt støtteapparat. Videre vil vi, som et ledd i fullføringen av omorganiseringen til to avdelinger, se på organiseringen av verkstedene og verksmestrenes rolle. Implementering av IKT-strategien vil bestemme utviklingen av IKT-området. Dette området omfatter også bruk av felles administrative system, og i 2013 vil KHiB berede grunnen for bruk av CRIStin, BIBSYS og ny sak- og arkivløsning. KHiB vil her følge samme praksis som resten av universitets- og høgskolesektoren. Virksomhetsmål 4.1 Kunst- og designhøgskolen skal sikre god og effektiv styring, organisering og forvaltning av ressursene. Kunst- og designhøgskolens strategiske prioriteringer skal styrke kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling. Tydelig organisering og rolleavklaring ved fellesnivåets funksjoner skal bidra til å styrke/støtte faglig virksomhet. Etablere «avdelingssekretariat». Utrede verkstedsorganiseringen. Videreutvikle gode prosesser og verktøy for plan- og budsjettarbeidet, som bidrar til å sikre samsvar mellom langsiktige målsettinger og strategiske prioriteringer og de årlige budsjettrammer og virksomhetsplaner. Etablere langtidsbudsjettering basert på strategisk plan og budsjettprognoser. Styrke arbeidet med virksomhetsstyring Etablere avtale med BIBSYS Etablere avtale med CRIStin Sikre at KHiBs IT-infrastruktur tilfredstiller KDs og UNINETTs krav og dekker KHiBs behov innen kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning Konkretisere rutinene for budsjettrapportering fra programstyret for prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I arbeidet med nytt bygg for KHiB begynne planleggingen av innflytting, bl.a. ved å se på en samlet investeringsplan. Styringsparametre: Antall opprykk Antall på kompetansegivende kurs Strategiske midler Forholdet mellom vitenskapelig og administrativt ansatte 16

17 Systematisk oppfølging av mål og tiltak. Sårbarhet, ikke tilstrekkelige ressurser/kompetanse til å møte forvaltningsmessige utfordringer Personell med BDM prioriterer ikke økonomistyring og ressursforvaltning høyt nok. Fordelingsmodeller treffer ikke. Kommunikasjon for lite informasjon og forståelse for omorganisering Ikke rasjonelle nok administrative verktøy og systemer. KHiBs it-løsninger blir suboptimale og sårbare i forhold til misbruk Virksomhetsmål 4.2 Kunst- og designhøgskolen skal fremme åpen og helhetlig ledelse. Kunstog designhøgskolens arbeidsmiljø skal kjennetegnes av likeverd og toleranse, der ansatte og studenter bidrar til institusjonens utvikling gjennom medvirkning og samarbeid. Organisasjonsutviklingsprosesser ved KHiB medfører behov for gjennomgang av ledergrupper, råd og utvalg: sammensetning, arbeidsform og mandat. Tilgjengeliggjøring av informasjon fra KHiBs styre og ledelse Gjennomføre lederopplæringsprogram Organisasjonsutvikling i administrasjonen. Internt utviklingsprogram om medarbeiderskap Styrking av mellomlederrollen. Ukentlige enhetsmøter. Styringsparametre: Sykefravær IA-avtale Ansatte føler seg lite inkludert, oversett og forbigått Mangelfull informasjon i organisasjonsutviklingsprosessene Virksomhetsmål 4.3 Kunst- og designhøgskolen skal ta etiske utfordringer på alvor, og arbeide for utviklingen av et bærekraftig og inkluderende miljø. Gjennom gode rutiner, opplysning og kontroll skal fellesnivået ha fokus på at lønn og honorar, anskaffelser, reisevirksomhet, representasjon og bevertning gjennomføres med høy etisk standard. Jevnlige møter og aktivitet i både arbeidsmiljøutvalg og læringsmiljøutvalg. Ett fellesmøte årlig mellom de to utvalgene. Miljøbevissthet mindre papir. 17

18 Styringsparametre: Bevissthet om opphavsrett Kjennskap til regelverk HMS og kartlegging i vernerunder Måling av uønskete hendelser Etablerte rutiner og systemer når ikke gjennom til de som engasjerer, utfører innkjøp, reiser, beverter eller representerer. Virksomhetsmål 4.4 Kunst- og designhøgskolen skal ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Sikre høy kvalitet i regnskapsavlevering. Videreutvikle intern økonomirapportering - tilpasset ulike nivå Sikre god kontroll og styring med årlige avsetninger (midler som overføres fra år til år). På Innsiden skal det være lett tilgjengelig og nødvendig informasjon om strategi, policy, regelverk, rutiner, m.m. for økonomiområdet. Utarbeide prosesser/rutinebeskrivelser innen prioriterte økonomiområder Videreføre samarbeidpå innkjøpsområdet mellom UH-institusjonene i Bergen (SAK prosjekt) og følge opp aktivitetsplan Opplæring av personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og andre. Ta i bruk Agresso planlegger i budsjetteringsarbeidet Ta i bruk og gi opplæring i ny kontoplan (fra ) Utrede on-line betalingsløsning av publikasjoner, kurs, o.l. Styringsparametre: Fordeling av budsjettmidler i tråd med målsetninger i strategisk plan Skriftlige tildelinger på alle budsjettnivå Økonomirapporter på alle budsjettnivå Sårbarhet mht. kapasitet/kompetanse kan svekke mål om kvalitet i økonomiforvaltningen. Manglende ressurser for innkjøpsområdet Manglende etterlevelse av rutiner/regler 4.3. BUDSJETTPRIORITERINGER For fellesnivået gjenspeiles budsjettprioriteringene i styresak 61/11B Forslag til budsjettfordeling, og herunder spesielt strategiske midler. Bergen,

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

VPL2014 fellesnivået 1

VPL2014 fellesnivået 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. AKTIVITET I 2013... 4 1.2. STUDENTTALL... 4 1.3. PLANER FOR 2014... 5 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING... 9 2.1.

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 C STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: VIRKSOMHETSPLANER

S T Y R E S A K # 61/11 C STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: VIRKSOMHETSPLANER S T Y R E S A K # 61/11 C Vedrørende: STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: VIRKSOMHETSPLANER Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsplanene for avdelingene til etterretning, og understreker at planene

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 3

1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 3 1 VIRKSOMHETSPLAN FOR FELLESNIVÅET Innholdsfortegnelse 1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 3 1.1 AKTIVITET I 2011... 3 1.2 STUDENTTALL... 4 1.1.1. Studenttall 2011... 4 1.1.2. Studentprognose for 2012.... 5

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET S T Y R E S A K # 50/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 31.10.12 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR S T Y R E S A K # 04/16 STYREMØTET DEN 10. OG 11.03.2016 Vedrørende: KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for 2016-2017 Vedlegg:

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 Vedrørende: STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått strategi for rekruttering av studenter

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

STR ATE GI

STR ATE GI STR ATE GI 2014 2017 STRATEGI FOR NHH 2014 2017 STRATEGI SOM VISER VEI NHH SKAL VÆRE EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING OG UTDANNE MENNESKER FOR VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING. NHH har

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer