INNHOLDSFORTEGNELSE. 6111C Virksomhetsplan fellesnivået 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. 6111C Virksomhetsplan fellesnivået 2013"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET I STUDENTTALL... 3 ANTALL STUDENTER HØSTEN ANTALL STUDENTER HØSTEN PLANER FOR KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET I PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET I PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTANDSVURDERING PLANER FOR BUDSJETTPRIORITERINGER

2 0. SAMMENDRAG Kortfattet sammendrag som ikke bør overstige én side. 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov AKTIVITET I 2012 To endringsprosesser har satt sitt preg på KHiB i Nye studieplaner, revidert i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, er iverksatt fra studiestart i august Planene er omsatt og operasjonalisert i et revidert undervisningstilbud, og nye vurderingskriterier er introdusert i bachelor- og masterprogrammene. Samtidig har kunstavdelingene vært under omorganisering og blitt integrert i Avdeling for kunst. I tillegg til å realisere en større organisatorisk omlegging, har avdelingen startet opp et nytt, felles bachelorprogram i kunst. Fellesnivået har bidratt med administrativ støtte i begge endringsprosesser, i form av: Informasjon om nytt, felles bachelorprogram i kunst Tilrettelegging av opptak til det nye bachelorprogrammet Oppdatering av undervisningskalenderen Koordinering av arbeidet med å introdusere og ta i bruk nye vurderingskriterier Undervisningskalenderen inngår i KHiBs egenutviklete læringsstøttesystem, som er i ferd med å gå ut på dato. Fra høsten 2013 vil KHiB ta i bruk It s learning, som har vært brukt i vårt eget PPU-miljø siden Grunnlagsarbeidet med å sette opp It s learning for hele KHiB har startet i Selv om vi er en liten institusjon, har vi en faglig egenart som gjør det krevende å organisere brukere etter roller og gruppetilhørighet. På fellesnivået er det engasjert en prosjektmedarbeider som leder arbeidet i samråd med en bredt sammensatt ressursgruppe. I forkant av opptaket i 2013 har KHiB utvidet sin bruk av Felles studentsystem (FS) ved å sette satt opp FS-modulen Søknadsweb. Det er gjort et stort tilretteleggingsarbeid for at vi for første gang skal kunne gjennomføre et webbasert opptak, hvor søkerne fyller ut et online skjema og laster opp vitnemål etc. Til tross for at levering av portfolio og arbeidsprøver ligger lengre frem i tid, representerer det å ta i bruk Søknadsweb en milepæl for KHiB. Fellesnivået har, i samråd med avdelingene, utviklet strategi og retningslinjer for etter- og videreutdanning (EVU). Med utgangspunkt i en gjennomgang av eksisterende portefølje og målgrupper, har KHiB tatt viktige steg mot målet om å etablere et helhetlig og fleksibelt EVUtilbud med solid faglig forankring. 2

3 1.2. STUDENTTALL Studenttall for vår og høst 2012 ANTALL STUDENTER HØSTEN 2012 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år permisjon Aktive, måltall heltid Bachelor rom Bachelor viskom Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Avd. kunstakade Foto bachelor Grafikk bachelor Keramikk bachelor Tekstil bachelor Avd. for spes. kunst Bacheelor i kunst Master i kunst Kuratorstudiet (deltid) 11 5,5 Avdeling for kunst ,5 87 KHiB totalt ,5 305 ANTALL STUDENTER HØSTEN 2011 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år permisjon Aktive, måltall heltid Bachelor rom Bachelor viskom Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Avd. kunstakade Foto bachelor Grafikk bachelor Keramikk bachelor Tekstil bachelor Kuratorstudiet (deltid) 10 5 Avd. for spes. kunst Master i kunst KHiB totalt

4 Studentprognose for 2013 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år totalt Måltall Bachelor rom Bachelor viskom Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Avd. kunstakademiet Foto bachelor Grafikk bachelor 7 7 Keramikk bachelor 6 6 Tekstil bachelor 4 4 Avd. for spes. kunst Kuratorstudiet (deltid 50 %) 5,5 5,5 Bachelor i kunst Master kunst Avdeling for kunst 136,5 126 KHiB totalt 96 85, ,5 305 Utgangspunktet for opptak høsten 2013 er måltall for opptak høsten Ellers er det antatt et antall studenter i permisjon som for høsten Masterstudenter i kunst er nå plassert på Avdeling for kunst. Kuratorstudentene er tatt med i oversikten, dette er deltidsstudenter som også tilhører Avdeling for kunst. Det ble tatt opp 11 studenter til dette studiet høsten PPU studiet ble opprettet høsten 2009, her er det 15 studieplasser. Kuratorstudentene utgjør 5 heltidsekvivalenter. Dette gjør at måltallet totalt høsten 2013 vil være totalt 305. Kandidatproduksjonen ved Kunsthøgskolen i Bergen beregnet på grunnlag av studenttall høsten 2012 Avdeling Grad BA Avd. for design MA PPU Avd. kunstakademiet BA Avd. for spes. kunst BA Kurator 0 10 BA 44 Avdeling for kunst MA Kurator 11 KHiB Totalt Tall for 2011 og 2012 er faktiske tall. Tabellen ellers er beregnet på grunnlag av tall fra oktober Avdeling for spesialisert kunst og Avd. kunstakademiet vil fremkomme så lenge det er studenter som vil avslutte studiet innenfor studieprogram i den gamle avdelingsstrukturen PLANER FOR 2013 Fellesnivået vil i 2013 ta sin del av ansvaret for å forbedre det en student i siste semesterevaluering beskrev som en lite synkronisert informasjonsstrøm og uforutsigbar organisering av studiene. Tre innsatsområder peker seg ut: Ta i bruk læringsstøttesystemet It s learning It s learning skal bidra til at det blir enklere å kommunisere og samarbeide, lagre og 4

5 dele informasjon, planlegge og styre prosjekter og strukturere undervisningsaktiviteter. Den store utfordringen ligger i opplæringsdelen, både med hensyn til tid og kostnader. Det må være et minstekrav at samtlige faglig ansatte får et kurs i praktisk bruk It s learning. I tillegg må de som blir superbrukere gjennomføre flere kurs. Det forutsettes også at aktuelle administrative brukere gjennomfører opplæring i It s learning. Den strukturelle representasjonen av KHiB på It s learning, hierarkiet, er under utarbeidelse. Arbeidet gjøres av It s learning og KHiB i samarbeid. Når hierarkiet er klart skal det fylles med innhold. Dette vil bli gjort parallelt med, men også som en del av, opplæringen av faglig ansatte. Pilotprosjektet som Avdeling for design gjennomfører, vil bli samkjørt med det overordnede hierarkiet. Ta i bruk web-løsninger i FS It s learning kan integreres med det studieadministrative systemet FS. I tillegg til å ta i bruk FS Søknadsweb i opptaket 2013, skal KHiB fra studiestart i 2013 ta i bruk FS Studentweb. Gjennom Studentweb vil studieadministrative tjenester som hittil har vært manuelle bli tilgjengelige for studentene på nett. Søknadsweb skal videreutvikles og det krever utviklingsarbeid å få på plass Studentweb. I tillegg til å ta i bruk disse to web-modulene, skal vi i 2013 vurdere bruk av FS EVU-web og FS Fagperson-web. Etablere For søkere og For studenter på Hjemmesiden er KHiBs viktigste informasjonskanal. For å målrette informasjon til søkere og studenter skal det på khib.no etableres separate portaler for disse to sentrale målgruppene. Tilsvarende skal inngangene for applicants og for students etableres på den engelske hjemmesiden. For students skal i størst mulig grad speile den norske hjemmesiden, mens for applicants retter seg primært mot utenlandske søkere til masterprogrammene og potensielle utvekslingsstudenter. En vesentlig utfordring er å integrere og samordne It s learning, web-modulene i FS og på en brukervennlig måte. Virksomhetsmål 1.1 Kunst- og designhøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Oppdaterte innganger for søkere og studenter på Ferdigstille og implementere strategi for studentrekruttering Gjennomføre kandidatundersøkelse blant kunstnere og designere som fullførte MA-utdanning ved KHiB i årene Etablere alumninettverk for å systematisere kontakt med tidligere studenter 5

6 Vurdere behov for, og eventuelt opprette utdanningsutvalg Antall kvalifiserte søkere pr. studieplass Antall uteksaminerte kandidater Uteksaminerte kandidaters tilfredshet med egen arbeidslivstilknytning Stipend og utmerkelser til studenter og uteksaminerte kandidater Sviktende rekruttering til studieprogrammene Utdanningsledelse prioriteres for lavt Sviktende planlegging og koordinering av undervisning Virksomhetsmål 1.2 Kunst- og designhøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Ta i bruk FS-webløsninger Vurdere integrasjonsløsninger mellom FS og Agresso Integrasjonsløsninger mellom FS og It s learning Definere og implementere hierarki og innholdsstruktur i It s learning Etablere ordning med lokale superbrukere i It s learning og koordinere opplæring av disse Koordinere opplæring i It s learning for faglig ansatte Koordinere opplæring i It s learning for administrative brukere Koordinere opplæring i It s learning for studenter Ferdigstille revisjon av kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) Videreutvikle læringsmiljøutvalget i tråd med nye retningslinjer Forbedre rutiner og retningslinjer for stipendiater i stipendiatprogrammet Gjennomføring på normert tid Andel uteksaminerte kandidater tatt opp til stipendprogrammet seks år tidligere Studentene skal lykkes med å oppnå læringsmålene som er definert for studieprogrammene Studentenes tilbakemelding i semesterevalueringene Fragmentert deltakelse i tilpasning av It s learning, læringsstøttesystemet blir ikke bedre enn det vi selv gjør det til Manglende oppslutning om opplæring i It s learning Uavklart organisatorisk plassering av hovedansvar for It s learning For dårlig informasjon og koordinering mellom KHiB og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 6

7 Virksomhetsmål 1.3 Kunst- og designhøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Tilrettelegge for høyt aktivitetsnivå innen internasjonalt utdanningssamarbeid Bidra til å opprettholde høy studentmobilitet Bidra til å øke lærer- og ansattmobilitet Videreføre nasjonal og internasjonal rekruttering til faglige stillinger Deltakelse i internasjonalt utdanningssamarbeid Antall inn- og utreisende studenter Antall inn- og utreisende lærere/ansatte Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Nasjonalitet blant studenter og ansatte Internasjonale gjestelærere Uklar ansvarsdeling mellom fagavdelingene og fellesnivået Sviktende integrering av internasjonale studenter ved KHiB Begrenset innhold på engelske nettsider KHiB når ikke relevante miljøer i sin formidling og utadrettede virksomhet Virksomhetsmål 1.4 Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant. Månedlige møter mellom EVU-koordinator og avdelingenes fagansatte for å sikre kontinuitet i arbeidet med å integrere EVU i arbeidsplaner og aktualisere kurstilbudet Videreutvikle og profilere et helhetlig EVU-tilbud med utgangspunkt i ny strategi og jevnlig dialog med fagmiljøene Bistå planlegging/budsjettering av EVU-tilbud og egnede verktøy for budsjettering. Koordinere evaluering av videreutdanningen i skapende kuratorpraksis Systematisere samarbeid med gjestelærere med tett faglig tilknytning til KHiB og spisskompetanse som er relevant og etterspurt Antall EVU-kurs Deltakere på EVU-kurs Langsiktig planlegging av EVU prioriteres for lavt Underkommuniserte insentiver og rammebetingelser EVU-tiltak som etableres på bekostning av ordinær undervisning 7

8 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet AKTIVITET I 2012 På fellesnivået utgjør medarbeidere fra enhet for kvalitetsutvikling, biblioteket, informasjonsenheten, økonomienheten og personaleenheten en samlet støttefunksjon for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Fra august er virksomheten styrket med en seniorrådgiver for utvikling av faglig virksomhet. Rådgiver for kunstnerisk utviklingsarbeid har en nøkkelfunksjon i administrasjonen av KHiBs samlete ressurser til KU. I 2012 har fellesnivået medvirket til å Rekruttere nye stipendiater blant annet ved å utarbeide nye rutiner på tvers av faglige og administrative enheter. I oktober tiltrådde tre nye stipendiater, to ved Avdeling for design og én ved Avdeling for kunst. Antallet representerer en gledelig økning sammenlignet med året før. Arrangere stipendiatsamling i samarbeid med Griegakademiet, Institutt for musikk ved UiB og stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Samlingen fant sted i Bergen i oktober. Arrangementet omfattet til sammen 16 parallelle sesjoner i tillegg til fellessesjoner som for eksempel utstillinger og konserter for mer enn 100 deltakere fra en rekke institusjoner i Norge. I tilknytning til stipendiatsamlingen avholdt KHiB sin andre av to disputaser i Etablere Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid som et organ under Universitets- og høgskolerådet. Rektor og rådgiver for KU er medlemmer i rådet, som hadde sitt konstituerende møte i februar Rådets mandat inkluderer samordning og koordinering mellom institusjoner og fagområder for eksempel når det gjelder utdanning innenfor 3.syklus og kvalitetsutvikling innen feltet. Rådet følger opp arbeidet med registering, dokumentasjon, publisering og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid, og har blant annet nedsatt en arbeidsgruppe for utvidelse av Current Research Information System In Norway (CRIStin), til også å kunne omfatte synliggjøring av kunstnerisk utviklingsarbeid. Rådgiver for KU er med i denne nasjonale arbeidsgruppen. Forberede samlet søknad til NOKUT om akkreditering av deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram og akkreditering som vitenskapelig høgskole. Professor og tidligere rektor Nina Malterud er engasjert for å lede arbeidet med å utforme søknaden. I samråd med KHiB og KHiO har NOKUT utarbeidet veiledning og disposisjon for søknaden. Planlegge og profilere den internasjonale konferansen Sensuous Knowledge som videreføres i nytt format i PLANER FOR 2013 Mot slutten av vårsemesteret skal KHiB levere akkrediteringssøknad til NOKUT. Arbeidet vil være omfattende og komplekst. I tillegg til at selve søknaden skal kunne leses som en frittstående redegjørelse, stilles det strenge krav til vedlagt dokumentasjon av alle sider ved KHiBs virksomhet. Både forarbeidet til søknaden og den videre akkrediteringsprosessen forutsetter utstrakt samarbeid internt på fellesnivået, samt på tvers av fag og administrasjon. 8

9 Akkrediteringsprosessen vil danne bakteppe for at både kunstnerisk utviklingsarbeid og støttefunksjoner belyses særskilt i For fellesnivået vil det være en sentral målsetting å videreføre arbeidet med å etablere interne samarbeidsformer som gjøre det administrative systemet for KU-støtte oversiktlig og lett tilgjengelig for de faglig ansatte. Andre vesentlige oppgaver for fellesnivået inkluderer Gjennomføring og formidling av Sensuous Knowledge 7 Ta(l)king Place (SK7) i samarbeid med Kunstmuseene i Bergen i januar. Nettverket som er etablert i tilknytning til de seks foregående SK-konferansene har bidratt substansielt til forståelsen og utviklingen av KU både i Norge og utlandet. Call for presentations til SK7 avstedkom 75 forslag fra 15 forskjellige land i Europa, samt fire fra Australia, og har resultert i et program med 25 presentasjoner fordelt på fem grupper som skal jobbe konsentrert sammen over tre dager. Programmet inkluderer også tre key notes. SK er et viktig element i internasjonaliseringen av KU ved KHiB. Videreføring av krevende arbeid med synliggjøring og registering av KU på faglig adekvat måte i CRIStin Oppstart av prosessen med å bygge opp et vitenarkiv for dokumentasjon og formidling av KUarbeid som knyttes til CRIStin og KHiBs nettsider Fortsatt innsats for å styrke og synliggjøre sammenhenger mellom utdanning, KU og innovasjon innenfor våre fagfelt. Virksomhetsmål 2.1 Kunst- og designhøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Koordinere akkrediteringsprosess Oppnevning av nye medlemmer til Komité for kunstnerisk utviklingsarbeid Koordinere seminarrekke; fire fellesseminar i året for å styrke forståelse for KU og kritisk refleksjon på tvers av avdelingene Gi råd og bistå i eksterne og interne søknadsprosesser knyttet til KU-midler Etablere bank av fagfeller Bistå planlegging/budsjettering og oppfølging av KU-prosjekter KU-resultater, inkludert utstillinger, publikasjoner og andre offentlige presentasjoner Samspill mellom forskning og utdanning Eksterne prosjektmidler Deltakelse og verv i internasjonale nettverk Arrangør/initiativtaker til internasjonale konferanser Invitasjon til internasjonale arrangementer Deltakelse på konferanser Sviktende koordinering av støttefunksjoner og for lite tilrettelegging Prosjekter integreres ikke tilstrekkelig i avdelingenes og fellesnivåets planer og budsjetter Virksomhetsmål 2.2 Kunst- og designhøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske 9

10 utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Følge etablert rutine for å sikre at alle stillingsbetenkninger for faglige stillinger drøftes i ledergruppen og forankres i institusjonsledelsen i forkant av styrebehandling. Prioritere systematisk synliggjøring av KU-virksomheten i aktuelle kanaler, på relevante språk, i samarbeid med fagmiljøene Sikre at minst 50 % av utlyste stillinger er på førstestillingsnivå Klare spesifikasjoner av oppgaver og betingelser ved rekruttering av ansatte Målrettet arbeid for videreutvikling av attraktivt arbeidsmiljø Synliggjøre klare rammer for og forventninger til arbeidsoppgavene Videreføre systematisk opplæring, oppfølging og veiledning av alle ansatte Arbeide systematisk for felles institusjonsforståelse og kultur for mangfold og toleranse. Antall søkere som får førstekompetanse Antall førstestillinger pr undervisningsstilling Ansattes tilfredshet i arbeidsmiljøkartlegging Sviktende rekruttering av høyt kvalifisert og egnet faglig personell Sviktende integrasjon av nye faglig ansatte Virksomhetsmål 2.3 Kunst- og designhøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Videreføre systematisk rekrutteringsarbeid i tråd med nye interne rutiner Utforme årshjul som skal tydeliggjøre arbeids- og ansvarsfordeling mellom stipendiater, veiledere og administrative støttefunksjoner Etablere ordning med to veiledersamlinger pr. år Bidra til at stipendiatene integreres i KU-grupper og miljø Tydelige retningslinjer for stipendiatmidler tildelt KHiB Andel ferdige stipendiater av antall opptatte 5 år tidligere Andel som fullfører på normert tid Andel innvilgete søknader For dårlig gjennomstrømming av stipendiater Tapte prosjektmidler pga. uteblitte eller mangelfulle søknader Underfinansierte stipendiatprosjekter og manglende oversikt over totalkostnader 10

11 3. SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping AKTIVITET I 2012 Samspillet og kunnskapsutvekslingen mellom KHiBs fagmiljø og omgivelsene er omfattende. Offentlige visninger av faglige resultater og prosesser har stått sentralt i 2012, med særlig vekt på formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid. Samarbeidet med omverden har også handlet om å etablere og videreutvikle møtesteder, samt om å ta samfunnsansvar ved å bidra til problemløsning og erfaringsutveksling. Flere funksjoner på fellesnivået medvirker aktivt til koordinering og tilrettelegging av formidling og samfunnskontakt. I 2012 har fellesnivået medvirket til Gjennomføring og formidling av to disputaser ved Avdeling for kunst. Både Kjell Rylander og Pedro Gómez-Egaña disputerte i høstsemesteret. Disptasen til Gómez-Egaña fant sted på Bryggens Museum og falt i tid sammen med Stipendprogrammets høstsamling for stipendiater og veiledere fra samtlige medlemsinstitusjoner. Drift og videreutvikling av Rom8 som hovedarena for visning av kunstnerisk utviklingsarbeid. Av til sammen tolv utstillinger i Rom8 har ti presentert resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid eller work in progress. I tilknytning til seks av utstillingene har det vært arrangert faglige seminar, to publikasjoner er lansert og det har vært avholdt en rekke artist talks. Utgivelse og distribusjon av fire fagfellevurderte publikasjoner: professor Sunniva McAlinden: Folly, professor Kari Dyrdal, Pattern Works, professor Jorunn Veiteberg: Ting Tang Trash, stipendiat Patrik Entian: Looking for Painting. Evaluering og videreutvikling av KHiBs nyhetsbrev, som hadde seks utgivelser og nå har økt til 2300 eksterne abonnenter. Som et resultat av evalueringen er profilen lagt om til økt vektlegging av kunstnerisk utviklingsarbeid. Evaluering og videreutvikling av nettsidene. Eierskapet til de ulike delene av nettsidene er nå fordelt internt i samsvar med eierskap til innhold. I praksis medfører dette for eksempel at personalenheten er ansvarlig for formidling av sine ansvars- og kompetanseområder. På fellesnivået er det etablert en arbeidsgruppe på tvers av de administrative enhetene, med ansvar for innholdsproduksjon og videreutvikling. En nettredaksjon med representanter for faglig ansatte, studenter og fellesnivået er under etablering. Koordinering og profilering av nyskapningen portfoliodag, hvor potensielle studenter fikk sine arbeider vurdert, var med på omvisning i lokaler og verksteder, møtte studenter og ansatte og fikk informasjon om studietilbud og søknadsprosess. Portfoliodagen er evaluert og vurdert som en suksess som videreføres i Fyldig omtale av masterstudiet i design i publikasjonen Masterclass Product Design. Guide to the World's Leading Graduate Schools utgitt av Frame Publishers i Amsterdam. Her blir KHiB presentert sammen med 29 internasjonale søsterinstitusjoner. Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), som har hatt to møter i 2012 og kommet godt i gang med sitt arbeid. KHiBs styre har, etter forslag fra RSA, vedtatt strategi for samarbeid med arbeidslivet

12 Koordinering og synliggjøring av prosjekter som aktualiserer kontakt med samfunns- og arbeidsliv i utdanningene. Aktuelle eksempler er Creating Space for Body and Space, i samarbeid med Universitetet i Bergen, og Vik Prison Design Workshop, i samarbeid med Vik fengsel og Kriminalomsorgen PLANER FOR 2013 Formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid vil være et innsatsområde også i Gjennom større arrangement som Sensuous Knowledge og kontinuerlig visning av resultater skal KHiB medvirke til offentlig samtale om grunnlagsspørsmål knyttet til kunnskapsutvikling innen kunst og design. Gjennom kunst- og designutdanning får våre kandidater med seg en rekke kunnskaper som kan benyttes bredere enn det rent kunstneriske eller designfaglige. Vi bør derfor vektlegge formidling som eksponerer at kunstnere og designere deltar i utviklingsprosesser på utradisjonelle områder og agerer faglig på nye måter. Parallelt skal samarbeid med eksterne partnere, innen både utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid, synliggjøres tydeligere. Fagmiljøene ved KHiB har lang tradisjon for gjensidig erfarings- og kunnskapsutveksling med aktører i privat næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner, men vi har klart forbedringspotensiale når det kommer til formidling av samarbeidsprosjekter. Fellesnivået vil i 2013 ta medansvar på flere områder: Sensuous Knowledge blir dokumentert og tilgjengelig for et større publikum via live streaming av innledningene til tre key notes. Konferansen får ny hjemmeside, og vi vil i samråd med Kunstmuseene i Bergen vurdere å utgi en egen SK7-publikasjon. I Rom8 skal kunstnerisk utviklingsarbeid løftes systematisk inn i offentligheten. Dialog og kritisk refleksjon skal ha en sentral plass i formidlingen av resultater, prosesser og eksperimenter. Fire større, fagfellevurderte publikasjoner er under arbeid og vil bli utgitt i løpet av året. Nettsidene skal videreutvikles av den nyopprettede redaksjonen. Videreutviklingen omfatter innhold, teknisk løsning, design og redaksjonell linje. I høstsemesteret skal sidene evalueres. Ansvaret for å redigere KHiBnytt og KHiBnews etter nye redaksjonelle retningslinjer ligger fra 2013 hos seniorrådgiver for utvikling av faglig virksomhet. Utgivelsestidspunkt skal i sterkere grad bestemmes av KU-prosjekter av strategisk betydning. Ny teknisk løsning som skal rasjonalisere produksjonen tas i bruk i vårsemesteret. Profileringen av KHiB som samfunnsaktør og utdanningenes relevans skal styrkes, på nettsidene og i andre aktuelle kanaler. Utdanninngsvirksomhet og læringsmiljø skal synliggjøres, inkludert kandidatenes kompetanse og resultater. Portfoliodagen skal konsolideres i tett samarbeid med de to fagavdelingene. Arrangementet er et vesentlig tiltak for å sikre kvalifiserte søkere til bachelorutdanningene. En suksessfaktor i 2012 var muligheten for å få arbeider vurdert av KHiBs professorer. Denne delen av portfoliodagen bygges ut For å effektivisere og profesjonalisere distribusjonen av nyhetsbrevet og andre utsendelser skal nytt adresseregister anskaffes og tas i bruk tidlig på året. Dokumentasjon av sentral faglig virksomhet skal systematiseres. Det skal etableres et institusjonelt og lett tilgjengelig bildearkiv. En 20% stillingsressurs er avsatt til dette viktige arbeidet. 12

13 Virksomhetsmål 3.1 Kunst- og designhøgskolen skal være en opplagt samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og kulturliv for styrking av kunst og design. Kunst- og designhøgskolen skal bidra i fora der kunnskapen vår er en ressurs, og bygge nettverk med relevante partnere. Sikre strategisk forankring av eksternt samarbeid Bruke RSA aktivt som rådgivende organ Kartlegge og synliggjøre eksisterende samarbeidsprosjekter og møtesteder Medvirke til å initiere prosjekter (KU og/eller utdanning), gjerne tverrfaglige, som utvikles og gjennomføres av fagmiljø innenfor og utenfor KHiB i fellesskap Bidra til at kunstneriske og designfaglige perspektiver blir synliggjort i aktuelle debatter om utdanning og samfunnsrelevans Medvirke til at KHiB tar initiativ til fagpolitiske diskusjoner om utdanningenes innhold og utvikling Synliggjøre KHiBs faglige egenart og kompetansemiljø i høringer og innspill til offentlige myndigheter og fagorgan Bidra i og lære av KHiOs entreprenørskapsforum hvor KHiB er samarbeidspartner sammen representanter fra en rekke fagorganisasjoner Samarbeidsprosjekter med eksterne partnere Kronikker og leserinnlegg i media Medieomtale Svak strategisk forankring av eksternt samarbeid Synliggjøring og formidling av eksterne samarbeid prioriteres for lavt Virksomhetsmål 3.2 Kunst- og designhøgskolen skal formidle egne prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om kunst og design, synliggjøre virksomheten vår og møte andres kompetanse. Systematisk identifisere og formidle relevante prosjekter (KU og/eller utdanning), profilere aktuelle ansatte, studenter, kandidater og undervisningssituasjoner Videreutvikle med særlig vekt på strategisk forankret formidling av KU, samt målrettet informasjon til differensierte målgrupper Etablere web-redaksjon med jevnlige møter Avklare KHiBs behov for administrative stillingsressurser knyttet til formidling og kommunikasjon av faglig virksomhet. Evaluere ordningen med desentralisert publiseringsansvar og vurdere hvorvidt selvbetjeningsprinsippet bidrar til at KHiB når sine strategiske mål. Videreutvikle distribusjon og salg av publikasjoner. 13

14 Utstillinger i egne og eksterne lokaler Priser og utmerkelser til studenter og ansatte Boklanseringer Kunst i offentlig rom Konferanser og seminar Kritikker Pressemeldinger Fragmentert formidlingsansvar For lite nytenkning om målgrupper, nettverk og formidlingskanaler Virksomhetsmål 3.3 Kunst- og designhøgskolen skal øke eksternfinansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv. Styrke eksternt samarbeid ved å ta i bruk nytt reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), med tilhørende prosjekt- og budsjettverktøy Oppsøke fagmiljøene og, gi opplæring i BOA-reglementet og vise hvordan nye prosjektverktøy kan forenkle og forbedre planlegging og gjennomføring av prosjekter med eksterne partnere Synliggjøre EVU-utviklings- og resultatmidler overfor fagmiljøene, og bidra til at midlene blir brukt til å utvikle og konsolidere EVU-tilbudet Bidra med administrativ støtte i utvikling og gjennomføring av BOA-prosjekter, inkludert å utforme maler for samarbeidsavtaler og andre aktuelle dokumenter Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Produkter i produksjon Kunst i offentlig rom KU-prosjekt med ekstern finansiering Kvantitet prioriteres fremfor faglig kvalitet Ensidig verdiskapningsperspektiv med hovedvekt på økonomisk inntjening kan virke kontraproduktivt Faglige gevinster ved eksternt finansiert virksomhet/boa undervurderes Manglende interesse fra eksterne aktører/finansieringskilder. 14

15 4. FORVALTNING AV RESSURSER Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle TILSTANDSVURDERING Styrking av fellesnivået og prioriteringer av strategiske midler de siste årene har i vesentlig grad fokusert på å tilpasse KHiBs organisering til «nye» oppgaver/funksjoner, slik som EVU/EFV, program for KU, stipendiater, NFR-midler, osv. Stadig økende krav til effektiv og forsvarlig forvaltning av økonomien og personalressursene, samt bruk av sektorens felles administrative systemer, har også hatt fokus i KHiBs prioriteringer. De siste par årene har det også vært nødvendig å sikre at KHiBs støttefunksjoner tilpasses utvidelsen av nye BA studieplasser (tilført høsten 2009 og fullt implementert fra 2013). I 2012 har mye innsats vært lagt ned i organisasjonsutviklingsprosessen ved den nye avdelingen for kunst. Samtidig har man igangsatt en organisasjonsutviklingsprosess på fellesnivået/i administrasjonen, og i den prosessen er det tatt en beslutning om at det administrative støtteapparatet tilknyttet KHiBs to avdelinger må styrkes. Videre er det gjennomført en IKT-revisjon, som igjen har ført til utarbeidelsen av en IKT-strategi som vil bli førende for planlegging av utvikling på IKT-området fremover. Styrearbeidet har funnet sin form ved at alle styredokumenter nå publiseres på nett og styremedlemmene henter styrepapirene fra KHiBs styrerom på KHiB-web. Viktige saker der styret har vært med i beslutningsprosessen er nytt reglement for bidrags- og oppdragsaktivitet, nytt personalreglement og policy for informasjonssikkerhet. Videre har styret vært sentrale i forhold til strategiske vurderinger rundt organisasjonsutviklingsprosessen, nytt bygg for KHiB og prosessen for å oppnå status som vitenskapelig høgskole. Fra 2013 vil budsjettfordelingen til avdelingene inneholde kriterier for resultatoppnåelse, slik at vi i større grad støtter opp under KHiBs strategiplan, målsettinger og styringsparametere. Dette er en prioritering som naturlig fases inn sammen med omleggingen fra tre til to avdelinger. De nye websidene er evaluert og har høsten 2012 vært gjenstand for omfattende revisjon der KHiBs satsing på kunstnerisk utviklingsarbeid har stått sentralt. Videre er nye vurderingskriterier utarbeidet, introdusert og implementert. FS sin søknadsweb er på plass og tas i bruk i søknadsprosessen for neste studieår PLANER FOR 2013 I 2013 må vi fortsette med fokus på å sikre tilstrekkelig robusthet i forhold til de oppgaver kunst- og designhøgskolen er satt til å løse. I dette ligger å sikre riktig organisering og effektiv forvaltning av ressursene i forhold til KHiBs kjerneoppgaver. Den pågående organisasjonsutviklingsprosessen har som mål å få et bedre grep på de funksjoner og oppgaver som er tettest knyttet opp mot vår 15

16 primærvirksomhet. Dette gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning, eksternfinansiert virksomhet, kvalitetsutviklingsprogram og læringsstøtte, studieadministrasjon m.m. Samtidig må vi sikre god forvaltning av ressursene. I forhold til byggesaken vil våren 2013 bli benyttet til ytterligere politisk forankring. Organisasjonsutviklingsprosessen på alle nivå vil være et betydelig satsingsområde også i For Avdeling for kunst vil dette bety fortsatt fokus på opplæring av nye ledere. For KHiB som helhet vil vi gjennomføre opplæring i et samlet lederforum der alle med personalansvar deltar. I 2013 vil organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling for design også få et betydelig fokus for fellesnivået. I tillegg til at fellesnivået aktivt skal bidra i selve prosessen, vil vi fortsette gjennomgangen av rutiner og informasjonsflyt slik at dette tilpasses en to-avdelingsstruktur med et styrket administrativt støtteapparat. Videre vil vi, som et ledd i fullføringen av omorganiseringen til to avdelinger, se på organiseringen av verkstedene og verksmestrenes rolle. Implementering av IKT-strategien vil bestemme utviklingen av IKT-området. Dette området omfatter også bruk av felles administrative system, og i 2013 vil KHiB berede grunnen for bruk av CRIStin, BIBSYS og ny sak- og arkivløsning. KHiB vil her følge samme praksis som resten av universitets- og høgskolesektoren. Virksomhetsmål 4.1 Kunst- og designhøgskolen skal sikre god og effektiv styring, organisering og forvaltning av ressursene. Kunst- og designhøgskolens strategiske prioriteringer skal styrke kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling. Tydelig organisering og rolleavklaring ved fellesnivåets funksjoner skal bidra til å styrke/støtte faglig virksomhet. Etablere «avdelingssekretariat». Utrede verkstedsorganiseringen. Videreutvikle gode prosesser og verktøy for plan- og budsjettarbeidet, som bidrar til å sikre samsvar mellom langsiktige målsettinger og strategiske prioriteringer og de årlige budsjettrammer og virksomhetsplaner. Etablere langtidsbudsjettering basert på strategisk plan og budsjettprognoser. Styrke arbeidet med virksomhetsstyring Etablere avtale med BIBSYS Etablere avtale med CRIStin Sikre at KHiBs IT-infrastruktur tilfredstiller KDs og UNINETTs krav og dekker KHiBs behov innen kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning Konkretisere rutinene for budsjettrapportering fra programstyret for prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I arbeidet med nytt bygg for KHiB begynne planleggingen av innflytting, bl.a. ved å se på en samlet investeringsplan. Styringsparametre: Antall opprykk Antall på kompetansegivende kurs Strategiske midler Forholdet mellom vitenskapelig og administrativt ansatte 16

17 Systematisk oppfølging av mål og tiltak. Sårbarhet, ikke tilstrekkelige ressurser/kompetanse til å møte forvaltningsmessige utfordringer Personell med BDM prioriterer ikke økonomistyring og ressursforvaltning høyt nok. Fordelingsmodeller treffer ikke. Kommunikasjon for lite informasjon og forståelse for omorganisering Ikke rasjonelle nok administrative verktøy og systemer. KHiBs it-løsninger blir suboptimale og sårbare i forhold til misbruk Virksomhetsmål 4.2 Kunst- og designhøgskolen skal fremme åpen og helhetlig ledelse. Kunstog designhøgskolens arbeidsmiljø skal kjennetegnes av likeverd og toleranse, der ansatte og studenter bidrar til institusjonens utvikling gjennom medvirkning og samarbeid. Organisasjonsutviklingsprosesser ved KHiB medfører behov for gjennomgang av ledergrupper, råd og utvalg: sammensetning, arbeidsform og mandat. Tilgjengeliggjøring av informasjon fra KHiBs styre og ledelse Gjennomføre lederopplæringsprogram Organisasjonsutvikling i administrasjonen. Internt utviklingsprogram om medarbeiderskap Styrking av mellomlederrollen. Ukentlige enhetsmøter. Styringsparametre: Sykefravær IA-avtale Ansatte føler seg lite inkludert, oversett og forbigått Mangelfull informasjon i organisasjonsutviklingsprosessene Virksomhetsmål 4.3 Kunst- og designhøgskolen skal ta etiske utfordringer på alvor, og arbeide for utviklingen av et bærekraftig og inkluderende miljø. Gjennom gode rutiner, opplysning og kontroll skal fellesnivået ha fokus på at lønn og honorar, anskaffelser, reisevirksomhet, representasjon og bevertning gjennomføres med høy etisk standard. Jevnlige møter og aktivitet i både arbeidsmiljøutvalg og læringsmiljøutvalg. Ett fellesmøte årlig mellom de to utvalgene. Miljøbevissthet mindre papir. 17

18 Styringsparametre: Bevissthet om opphavsrett Kjennskap til regelverk HMS og kartlegging i vernerunder Måling av uønskete hendelser Etablerte rutiner og systemer når ikke gjennom til de som engasjerer, utfører innkjøp, reiser, beverter eller representerer. Virksomhetsmål 4.4 Kunst- og designhøgskolen skal ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Sikre høy kvalitet i regnskapsavlevering. Videreutvikle intern økonomirapportering - tilpasset ulike nivå Sikre god kontroll og styring med årlige avsetninger (midler som overføres fra år til år). På Innsiden skal det være lett tilgjengelig og nødvendig informasjon om strategi, policy, regelverk, rutiner, m.m. for økonomiområdet. Utarbeide prosesser/rutinebeskrivelser innen prioriterte økonomiområder Videreføre samarbeidpå innkjøpsområdet mellom UH-institusjonene i Bergen (SAK prosjekt) og følge opp aktivitetsplan Opplæring av personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og andre. Ta i bruk Agresso planlegger i budsjetteringsarbeidet Ta i bruk og gi opplæring i ny kontoplan (fra ) Utrede on-line betalingsløsning av publikasjoner, kurs, o.l. Styringsparametre: Fordeling av budsjettmidler i tråd med målsetninger i strategisk plan Skriftlige tildelinger på alle budsjettnivå Økonomirapporter på alle budsjettnivå Sårbarhet mht. kapasitet/kompetanse kan svekke mål om kvalitet i økonomiforvaltningen. Manglende ressurser for innkjøpsområdet Manglende etterlevelse av rutiner/regler 4.3. BUDSJETTPRIORITERINGER For fellesnivået gjenspeiles budsjettprioriteringene i styresak 61/11B Forslag til budsjettfordeling, og herunder spesielt strategiske midler. Bergen,

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Kunsthøgskolen Årsrapport 2014

Kunsthøgskolen Årsrapport 2014 Kunsthøgskolen Årsrapport 2014 13.03.2015 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning... 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 3 Årets aktiviteter og resultater... 7 a. Samlet vurdering av resultater,

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram, og akkreditering som vitenskapelig høyskole Februar 2014 Institusjon: Kunst-

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014

Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014 Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014 Dato 03.03.2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning... 3 1 Oppsummering... 4 2 Rapport fra styrets arbeid... 6 Del II Rapport 2013... 7 1 Utdanning... 8 2 Kunstnerisk

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer