Tjenestepensjon betyr visst at fagbevegelsen skal gjøre forsikringsbransjen en tjeneste. Intervju. USA og Iran står sammen i Irak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestepensjon betyr visst at fagbevegelsen skal gjøre forsikringsbransjen en tjeneste. Intervju. USA og Iran står sammen i Irak"

Transkript

1 Våren 2006 Nr. 32 Årgang 20 MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT MER AV INNHOLDET Ei venstreside av norsk imperialisme Leder side 2 Tomrommet til venstre side 3 Dump tjenestedirektivet! side 4 Sviket mot arbeidsplassene side 5 USAs krig mot internett side 8 Respekt og bomber side 9 Den skjebnesvangre 20. partikongressen side 10 Bokomtale: Mao, min Mao side 17 Et gufs fra trettitallet side 18 Gramsci og hegemoniet side 20 Thomas Koppel side 21 Pensjon til salgs Oslo 1. mai Foto: Revolusjon Antikommunismen på frammarsj igjen Borgerskapet tyr atter til primitiv antikommunisme, som på denne tyske plakaten fra Les mer på side 18 Tjenestepensjon betyr visst at fagbevegelsen skal gjøre forsikringsbransjen en tjeneste. USA og Iran står sammen i Irak Intervju Leder for Iraks Patriotiske Allianse, Jabbar Al-Kubaisi, forteller om fengselsoppholdet og om den amerikansk-iranske okkupasjonen av landet. Side 12 I tariffoppgjøret vil NHO ha oss til å betale for AFP flere ganger. FAGLIG side 4-7 Den spanske borgerkrigen Side 22 ARBEIDERE I ALLE LAND, FORÉN DERE!

2 2 Ei venstreside av norsk imperialisme Etter et halvt år har sjøl de mest optimistiske begynt å innse at den rødgrønne ministersosialismen var en luftspeiling fra Soria Moria. Trenger vi si mer enn ʻDear Condiʼ- Støre, ʻUSA-partnerʼ-Halvorsen, ʻKom-dere-opp-om-morranʼ-Hanssen eller næringsminister ʻnytter ikke å gjøre noeʼ-eriksen? Nei, det kommer ingen merkbar venstrevind fra regjeringskvartalet. Ikke en gang en laber bris. Det er ikke særlig bedre stelt med venstresida utenfor regjeringskontorene. Og det skyldes ikke bare at SVs venstrefløy er banket ettertrykkelig til taushet. Det som i dagligtale kalles venstresida har med noen få hederlige unntak preg av å være ei venstreside av norsk imperialisme. Den er i all hovedsak ei indignert venstreside, som klager over at norsk imperialisme oppfører seg på imperialistisk manér. Den utøver aktiv kapitalismekritikk, den vil presse sosialdemokratiet til å gå inn for «rettferdig» verdenshandel, den er imot urettferdige (les: ikke-fn-sanksjonerte) kriger. Den retter gjerne pekefingeren mot USA, men støtter bare unntaksvis den militære motstandskampen i hærtatte land. Den konkurrerer med borgerskapet om hvem som holder fana høyest for liberale borgerlige verdier. Sosialismen og kampen for ei total og gjennomgående endring av dette samfunnet, står ikke på venstresidas dagsorden, unntatt i en og annen festtale. I stedet snakker den om hvordan den norske kapitalismens konkurransefortrinn kan styrkes, om kapitalens ufornuftige bruk av ressurser, om at kapitalens stat bør utvise mer aktivt eierskap og «samfunnsansvar», om at militærapparatet heller bør konsentrere seg om «de nære ting» (som nordområdene) og så videre. Hvis venstresida i det hele tatt snakker om sosialisme, er den mest av alt bekymra for om arbeiderklassens nye statsmakt vil ta tilstrekkelige demokratiske hensyn til det gamle borgerskapet og kontrarevolusjonære elementer på oppgjørets dag. Klassemessig er denne venstresida dominert av småborgerlige interessekrav. Sosialt er den dominert av ulike intellektuelle miljøer, og av arbeideraristokratiet og deler av fagbyråkratiet. Politisk gir dette seg uttrykk i krav om at den norske kapitalismen må slutte å være «nyliberalistisk» og gjenoppdage de fornuftige løsningene fra klassekompromissets 50- og 60-tall som sikra folk i distriktene, «full sysselsetting» og mindre synlige forskjeller mellom fattig og rik. Vår mening Det kommer ingen venstrevind fra regjeringskvartalet. Ikke en gang en laber bris. Det er ikke særlig bedre stelt med venstresida utenfor regjeringskontorene. Nr Disse isolert sett fornuftige kravene vinner gehør, og var en vesentlig årsak til at det rød-grønne regjeringsprosjektet i det hele tatt fikk bein å stå på. Problemet er at slike krav er uforenlige med dagens kapitalisme, som ikke er pressa verken av en sosialistisk omverden eller av en aktivt kjempende arbeiderklasse, og derfor ikke ser noen grunn til å inngå klassekompromisser. De få konsesjonene som blei gitt i forhold til Arbeidsmiljøloven etter regjeringsskiftet, var et minstemål av avlat for å gi fagbyråkratiets venstrefløy en knapphullsblomst som skal synliggjøre at klassesamarbeid lønner seg. Utenrikspolitikken ligger like stødig på NATO-sporet som før SV kom inn i regjeringskontorene. De rike har fått saftige skattelettelser fra finansminister Kristin Halvorsen (SV), om enn noe mindre enn det Bondevik la opp til. Det forestående tariffoppgjøret vil bli en hestehandel om hvor mye arbeidsfolk skal betale ekstra for i det hele tatt å få pensjonsordninger og beholde AFP. Og bedriftene også de statlige fortsetter å sparke folk og flytte utenlands. Det norske samfunnet er ikke kommet en tøddel nærmere den sosialdemokratiske idyllen fra 60- og 70-åra. Og i mellomtida fortsetter FrP å fosse fram på meningsmålingene. FrPs posisjon blant arbeidsfolk og LO-medlemmer er allerede så sterk at Martin Kolbergs og DnAs storoffensiv mot partiet har endt som en flopp allerede i startgropa. Store forbund som Fellesforbundet, NOPEF og Transport har i utgangspunktet vendt tommelen ned, av frykt for å miste medlemmer. Arbeiderklassen vender seg i frustrasjon til det eneste partiet som tilsynelatende vil gjøre livet lettere for folk gjennom skattelettelser, senka avgifter og aktiv bruk av oljepengene. At medaljen har ei større bakside og at FrP sponses av storkapitalen, blir overskygga av de konkrete politiske forslaga som FrP legger fram. Heldigvis er det ikke den nåværende venstresida som vil sette dagsorden når klassekampen skjerpes. Det vil arbeiderklassen sjøl gjøre, gjennom kampen vil den skape sine faglige og politiske instrumenter for å føre kampen fram til seier. Forhåpentligvis vil ikke det bety at den må gjøre alle klassens historiske erfaringer på ny for å komme fram til den nødvendige erkjennelse av hva kampen krever. Det som er sikkert, er at klassen må feie vekk tåketeppet som den nåværende venstresida prøver å svøpe den i. Redaksjonen avsluttet 20. mars 2006 Postboks 4480 Nydalen Abonnement (3-4 nr) kr. 100, ISSN Oslo For institusjoner kr. 200, Red. J. Steinholt Bankkonto Signerte artikler uttrykker ikke nødvendigvis ML-gruppa Revolusjons synspunkter.

3 Nr Hva de mener Fagboss vil heller ha FrP enn revolusjon LO har satt av en million kroner til en politisk kampanje mot Frp, men leder Erik Bratvold i Norsk Sjømannsforbund mener det er større grunn til å advare mot andre enn Frp. Andre partier har hatt langt verre ting i sine partiprogrammer enn det der, sier han lakonisk til forbundets blad Loggen, og trekker fram sosialistiske partier som har ønsket væpnet revolusjon. Sitert etter Klassekampen Tomrommet til venstre Av Jan R. Steinholt Landsmøtet i Rød Valgallianse (RV) går av stabelen i mai. Vedtakene herfra kan komme til å endre landskapet på den norske venstresida. Partiets landsstyre vedtok den 12. mars en enstemmig innstilling til landsmøtet, som blant annet inneholder disse punktene: «1. RV har som mål å samle alle i Norge som reknar seg som sosialistar, kommunistar, revolusjonære og alle andre som ynskjer eitt parti med ein ungdomsorganisasjon til venstre for den «raud-grøne» regjeringa. 2. Landsmøtet vil derfor følge opp videre det vedtaket som RVs LM i februar 2005 gjorde om å samle de revolusjonære kreftene i Norge. RV skal gjøre sitt ytterste i løpet av det kommende året for å prøve å oppnå en slik samling, og for å få med i en slik prosess andre radikale krefter som kjemper for å få vekk kapitalismens åk og for å utvikle en annen og bedre verden. ( ) 5. Partiet må være tuftet på et demokratisk sosialismesyn ( ) 6. Partiet må være et revolusjonært parti med sosialisme og på sikt et klasseløst samfunn som mål. Partiet skal ikke ha «kommunistisk» i navnet. ( ) 8. Et mål om et breiere parti til venstre for SV Den politiske situasjonen gjør det realistisk innen overskuelig framtid å samle flere krefter enn RV, AKP og RU i et felles parti til venstre for SV ( )». Landsmøtet er tenkt som første ledd i en tretrinnsrakett, der det ligger i kortene at AKP på sitt landsmøte til høsten skal gå inn for å avvikle seg sjøl det er nemlig dét som er realiteten, sjøl om det offisielt er snakk om en sammenslåingsprosess. Landsstyrets sjette vedtakspunkt ovenfor, om at partiet ikke skal ha ordet «kommunistisk» i navnet, taler for seg. Det er regjeringsprosjektets knebling av SVs venstrefløy, reformismens styrka posisjoner i RV og AKPs ideologiske og organisatoriske kanossagang, samt striden i og om Rød Ungdom, som har forsert prosessen. Ambisjonen er tydelig å fylle tomrommet SV har etterlatt seg, og gjøre RV til et større parti. Da er det fristende å ta to skritt mot høyre. I landsstyrets innstilling ligger det innbakt kodeord av typen «demokratisk sosialisme» og svada om et parti for alle som vil ha «en bedre verden». Dette er kjente, men ikke kjære, toner fra andre partier og andre tider. Mellom linjene, og desto mer i den interne debatten i RV, går det fram at marxist-leninister som forsvarer proletariatets diktatur og den sosialistiske historia, ikke er ønsket i dette breie partiet til venstre for regjeringa. Både Manifest, SU og IS er nevnt i invitten til andre krefter på venstresida, mens f.eks. NKP glimrer med sitt fravær. Forklaringa kan neppe være ideologisk og programmessig, for RV og NKP har aldri stått hverandre nærmere enn de gjør i dag. Grunnen er snarere at NKP har sin blotte eksistens knytta til den sosialistiske «arven» fra Kominterns dager. Oss plager det ikke at RV ikke vil late som om det er et kommunistisk parti. Det ville vært å seile under falskt flagg. Kommunistenes sjølstendige organisering er og blir et atskilt prosjekt, uavhengig av RV. Vi har derimot helt siden midt på 90-tallet gått inn for å gjøre RV til en revolusjonær, inkluderende allianse, og har reist forslag som stort sett er blitt møtt med skuldertrekk. Så da burde vi vel nå være glade og fornøyde? Ja. Og nei. Det er bra at RV nå erkjenner at venstrekreftene trenger å koordinere kreftene i kampen mot krig, i streikestøttearbeid, i antifascistisk kamp eller i en revolusjonær valgfront, og at RV kan fylle den rolla. For å oppnå dét, er et omfattende program med inngående vurderinger av sosialismens historie eller detaljerte forestillinger om hvordan et framtidig sosialistisk Norge skal se ut, lite formålstjenlig for å si det forsiktig. Men det er nettopp et sånt programforslag fylt med ei rekke reformistiske teser som legges fram i forkant av RV-landsmøtet i mai. Derfor vil mange, både i og utenfor RV, nødvendigvis stille seg spørsmålet om det er alvorlig ment når landsstyret presiserer at: «(D)det er viktig at sammenslåingsprosessen mellom RV og AKP får et grunnlag og en form som ikke blokkerer mulighetene for å få med andre krefter og miljø i et felles parti.» Revolusjon har grundig redegjort for marxist-leninistenes syn på den pågående prosessen og de politiske mulighetene i et eget ekstranummer, i artikkelen «Revolusjonær enhet, kommunistisk samling eller ingen av delene», som kan bestilles fra oss eller leses på revolusjon.no

4 4 Nr FAGLIG KOMMENTAR Hva er forskjellen? Av Rolf Jørgensen Dump tjenestedirektivet! Fra demonstrasjonen 11. februar. Foto: PCOF Kampen om papirfabrikken Union i Skien var en dominerende sak i fjor høst, også under valgkampen blei den brukt som et eksempel på at «vi» trenger en «rødgrønn» regjering. Det var ikke mange som trodde at Høyres næringsminister Brende ville gjøre noe for arbeiderne på Union. Men nå gikk det slik at de rødgrønne vant valget og arbeiderne i Skien tapte arbeidsplassene. Det samme skjer i forhold til Norsk Hydro sine smelteverk i både Høyanger og Årdal. Ovner og fabrikker stenges og arbeidere sparkes. Staten, som nå styres av de «rødgrønne», eier 44% av Norsk Hydro, men de rødgrønnes næringsminister Eriksen gjør ingenting. Det samme gjelder også den «gamle» offentlige sektor. Telenor vil nedlegge nummeropplysningen 1881, den samme næringsminister Eriksen er som statens mann både eier og generalforsamling i Telenor. Men heller ikke her gjør han noen ting for å redde ca 600 arbeidsplasser. Arbeidere og spesielt tillitsvalgte i fagbevegelsen bør merke seg at Eriksen, som angivelig er fagbevegelsens mann i regjeringa, tjener helt andre klasseinteresser enn arbeiderklassens. Politisk er det vanskelig å finne noen forskjeller mellom DNAs Eriksen og hans forgjenger, Høyres Brende. Det er vel sånn at det gamle slagordet om at «A eller B ett fett for arbeidsfolk» fortsatt gjelder. Men sånn er vel det kapitalistiske demokratiet? Nordic Paper-arbeiderne på Geithus (se motstående side) må være forberedt på et nytt svik. Ta saken i egne hender, stol ikke en millimeter på de «røde» ministrene! De fagorganiserte og vanlige folk over hele Europa vil ikke ha et «forbedret» tjenestedirektiv. De vil ha det vekk! Tjenestedirektivet, også kjent som Bolkesteindirektivet, inngår i EUs Lisboa-strategi for å gjøre Europa til kapitalens paradis. Hovedprotesten mot direktivet samlet titusener den 11. og 14. februar, både i Strasbourg og andre byer. Et femtitalls norske fagorganiserte deltok i markeringa. Etter en del høylytte protester fra ultraliberalistene mot «kompromissforslaget» lansert av sosialdemokratene, ga EU-parlamentet med 394 mot 215 stemmer sin tilslutning til tjenestedirektivet. Riktignok i utvanna utgave, som følge av den enorme folkelige motstanden i Europa. Euro-LO (ETUC) støtta som ventet kompromisset, og omtalte avstemningen som en «virkelig seier for europeiske arbeidere». Det til tross for at hovedkravet til Europas fagorganiserte arbeidere har vært å fjerne direktivet, ikke å «forbedre» det. Kosmetikk og fortolkning Noen tjenester er unntatt fra direktivet men ikke vannforsyning og renovasjon, som var blant sosialdemokratenes opprinnelige kompromisskrav. Begrepet «opprinnelseslandsprinsippet» er tatt ut av teksten, men det betyr ikke automatisk at «vertslandsprinsippet» har forrang. I stedet snakker man om «frihet til å yte tjenester». Prinsippet er i bunn og grunn det samme som i det opprinnelige Bolkesteindirektivforslaget, bare at formuleringene er langt mer ulne. Dette bekymrer liberalistene og arbeidskjøpernes europeiske overkommando, UNICE, men de kan trøste seg med at fortolkningene av direktivet vil bli overlatt til EU-domstolen. Og alle veit at den har den europeiske kapitalens interesser og de fire friheter som juridisk fundament. Ettersom EU-domstolens avgjørelser vil få direkte effekt på EØS-Norge, burde det være innlysende at regjeringa nekter å la norsk arbeidsliv og tjenestesektor bli underlagt fortolkninger i en fremmed rettsinstans. Men det er nettopp dette som kommer til å skje, om ikke opposisjonen i fagbevegelsen spesielt, setter hardt mot hardt. Både arbeidsminister Hanssen, næringsminister Eriksen og deler av LOsystemets utredere signaliserte allerede i forkant av parlamentets behandling, at det nye direktivforslaget «ikke er så farlig» og «til å leve med». Kampen fortsetter Kampen mot tjenestedirektivet er på ingen måte over, verken i Europa ellers eller i Norge. Forslaget skal nå tilbake til EUkommisjonen og gjennomgå ytterligere høringsrunder, før det kommer opp til endelig behandling i Ministerrådet. I mellomtida er det all mulig grunn til å opprettholde presset på den norske regjeringa for å avvise direktivet. Høstens vetokrav fra Kristin Halvorsen og Åslaug Haga er like lite verd som regjeringas løfter om å redde arbeidsplassene på Union eller i Høyanger. SV og Senterpartiet vil med stor sannsynlighet igjen legge seg flate for Stoltenberg, nå med et «moderert» tjenestedirektiv som alibi. Det bør de ikke få slippe unna med. Kravet om at Bolkestein-direktivet skal vekk, står fast. Blir det til slutt vedtatt av EU-toppene, krever vi i likhet med Trondheimskonferansen i januar og dens vel 400 faglige deltakere at regjeringa bruker reservasjonsretten. I EFTA-EØS er Norge en stormakt, og kan bruke kjøttvekta si til å få med seg Island og Liechtenstein til å si nei. Men det vil aldri skje uten massivt press fra grunnplanet og tillitsmannssjiktet i fagbevegelsen. Flere artikler om Tjenestedirektivet, også Trondheimskonferansens uttalelse, finnes på

5 Nr Tjenestepensjon Fra 1. januar 2006 trådte Lov om obligatorisk tjenestepensjon i kraft. Den blir framstilt som et håndslag til arbeidsfolk i privat sektor. Er den det? Av E. Holemast Loven er resultat av tariffoppgjøret LO/ NHO og det berykta pensjonsforliket i 2005 en slags plasterlapp på kvestinga av Folketrygden (se bl.a. Revolusjon nr 30), sminket som rettferdig likebehandling av ansatte i privat og offentlig sektor ansatte i privat sektor får dermed en viss trygghet for alderdommen når Folketrygda krymper. Stat og kommune Statlig og kommunal virksomhet har fra før en veletablert (og mye bedre) tjenestepensjonsordning, med bare 30 års opptjeningstid. Presset blir nå lagt på denne modellen, ettersom ytelsene er «for gode» og ikke harmonerer med forutsetningene i det råtne pensjonsforliket. Den nye loven om tjenestepensjon omfatter i praksis alle virksomheter som har minst en ansatt på heltid, og krever at arbeidskjøperen skyter inn minst 2 prosent av skattepliktig lønn inkludert overtid. Utover dette har bedriften ikke noe ansvar for hva den faktiske pensjonsutbetalinga måtte bli. Bedriften har i praksis også styringsretten når det gjelder type av pensjonsordning og valg av «pensjonsinnretning», det vil vanligvis si et forsikringsselskap, en bank eller pensjonskasse. I prinsippet kan dette godt være et utenlandsk selskap, sjøl om Kredittilsynet formelt skal være kontrollinstans. Ytelsesordning «fases ut» Bedriften har anledning til å betale inn mer enn to prosent, men den har også anledning til å omforme eksisterende og mer gunstige ordninger til minimumskravet. Om ordninga skal være ytelsesbasert eller innskuddsbasert, er i praksis opp til bedriften. Mens en ytelsesbasert ordning (tilsvarende det som finnes i offentlig sektor) gir en viss sikkerhet for den faktiske pensjonsutbetalinga, er innskuddsbasert forsikring billigere for arbeidskjøperen og mer utrygg for de ansatte. LO har i praksis allerede gitt opp å kjempe for en ytelsesbasert ordning, og sier internt i fagbevegelsen at denne nok er i ferd med å «fases ut». Valgfrihet? Dette betyr ytterligere individualisering av pensjonssystemet. De ansatte kan «velge» om de ønsker å betale inn en større egenandel inntil fem prosent i premie. Det eksisterer et virvar av modeller når det gjelder «investeringsvalg», med varierende risiko. Lovens krav er at tilleggspensjonsordninga dekker utbetalinger i ti år etter at en er blitt pensjonist. En livslang utbetaling forutsetter høyere «frivillig» premieinnbetaling. Kvinner lever lenger enn menn, og vil bli de største taperne. Pensjonskortstokk Det fleksible arbeidslivet som kapitalen lovpriser, innebærer nye problemer når en Forsikringsselskapene ser for seg en ny gullalder med privatisert pensjon. skal skifte jobb. Bedriften er pålagt å bære etableringskostnadene når den første gang oppretter en pensjonsordning. Men hvis du går fra en bedrift som har ytelsespensjon (foretakspensjon) til en som har innskuddspensjon, får du ikke uten videre ta med deg din opptjente pensjon. Du får i stedet en såkalt «fripolise». Går du motsatt vei, får du et «kapitalbevis». Etter et langt yrkesliv med forskjellige jobber, kan du bli sittende igjen med en kortstokk av poliser som må innløses ved oppnådd pensjonsalder Flyttegebyr Hvis du bytter jobb mellom to bedrifter med samme pensjonsordning, kan du ta pensjonen med deg. Men da må du betale flyttegebyr! Gebyret er ikke regulert, og kan være på mange tusen kroner. Som om ikke dette er nok: Har du vært ansatt i mindre enn ett år, får du ikke med deg noe som helst. Da blir bedriften sittende med innskuddet! Sviket mot arbeidsplassene Stoltenberg sa i valgkampen at han ønsket en aktiv stat, og ikke en passiv stat som bare så på at industri ble nedlagt. Union Skien Alle partilederne stilte opp i Skien med vakre løfter til Union-arbeiderne før valget. Torsdag kunne TV2 melde at Stoltenberg-regjeringen ikke kommer til å gripe inn for å redde Union. Vi har snudd hver en stein etter at vi overtok for å finne en måte vi kan bidra til en annen beslutning, sier næringsminister Odd Eriksen. Hydro Årdal Dagens Næringsliv kunne julaften 2005 slå fast Jens Stoltenberg hverken ønsker eller kan gripe inn for å hindre statsbedrifter i enkeltbeslutninger som betyr masseoppsigelser. Vi kan ikke løfte på røret til statsbedriftene og instruere dem i enkeltsaker, sa Stoltenberg, og la til at styret skal ta hensyn til det som er best for virksomheten. Kraft Freia Tidlig i desember 2005 ble det klart at Kraft Freia vil flagge ut deler av produksjonen til Litauen. Statssekretær Frode Berge (Ap) i Næringsdepartementet hadde følgende reaksjon til Kraft Foods beslutning om å halvere Freia-staben. Det er trist at det ble sånn, og dessverre ikke noe vi kan gjøre med saken så lenge arbeidet med ny ervervslov ikke er ferdig. Nordic Paper Arbeiderne på Nordic Paper fikk i februar melding om at styret i konsernet ønsker å nedlegge den tradisjonsrike papirfabrikken på Geithus i Modum. Nordic Paper-konsernet var fram til januar i år eid av den ikke ukjente fabrikkslakteren Norske Skog og Peterson, men de nye tyske eierne er ikke et hår bedre. Det første de gjør er å starte «strukturelle endringer» som betyr nedleggelse av fabrikken på Geithus. Fabrikken har fulle ordrebøker og tjener penger, men profitten kan bli høyere andre steder. Nordic Paper nekter å selge og 117 arbeidere står i fare for å miste jobben. En klar parallell til Union Bruk i Skien.

6 6 Mens profittene er rekordhøye, går LO ut med «krav» ved tariffoppgjøret som om norsk økonomi var i djup krise. Smuler fra de rikes bord AVSPORINGA er den klassiske: man moraliserer over at toppsjefene i næringslivet bevilger seg lønnsøkninger og andre frynsegoder i millionklassen, og ikke viser «samfunnsansvar» og «moderasjon». Som underforstått er den ideelle resepten for oss alle LOs representantskap vedtok enstemmig torsdag 16. februar hovedlinjer for hovedoppgjøret i Nok en gang er det «frontfagsmodellen» som skal sørge for at lønnsutviklinga «tilpasses utfordringene i konkurranseutsatt næringsliv og arbeidet for full sysselsetting». Her skal vi ikke ha noen lønnsøkning som hemmer «konkurranseevnen», uansett hvor eventyrlige profitter kapitalen håver inn: «Med et anslag for prisstigningen på 2 pst, vil en lønnsvekst på linje med handelspartnerne være forenlig med en forbedring av kjøpekraften for de fleste grupper», sier representantskapet. Laveste lønnsvekst på ti år! Fem dager etter vedtaket i LO kunne det tekniske beregningsutvalget legge fram tall som viser en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,25 prosent i fjor. Det er den laveste årslønnsveksten siden 1995! Sjøl i en byggebransje som går på høygir var lønnsveksten på bare 2,75 prosent, altså enda lavere enn for industriarbeiderne. Det Nr har ikke skjedd på de ti siste åra, og sosial dumping er en sannsynlig årsak. Lønna synker i forhold til produktiviteten Ifølge eurostat og den europeiske arbeidsgiverforeninga FedEE ligger Norge på europatoppen når det gjelder produktivitet per ansatt. Tallene i indeksen (se illustrasjon) viser endring fra foregående år. Negative tall på den såkalte ULC-indeksen betyr at lønnskostnadene (lønn og andre sosiale ytelser betalt av arbeidskjøperne) øker langsommere enn arbeidsproduktiviteten. Den viser negative tall for Norge på minus 5,3 prosent mot f.eks. pluss 0,9 posent for Storbritannia. Ingen andre land på statistikken kommer i nærheten av Norge, nærmest ligger Luxemburg og Irland. (Kilde: paytrends.html) Dette betyr i klartekst at arbeiderklassens del av kaka blir stadig mindre, og forklarer omvendt de enorme profittene som borgerklassen håver inn. Den fleksible arbeidsløsheten Den offisielle arbeidsløsheten er lavere enn på lenge, samtidig som flere enn noen gang melder seg ledige! Dette er en følge av at det fleksible arbeidsmarkedet er blitt en realitet. I løpet av 2005 oppsøkte personer, hver femte arbeidstaker, Aetat for å registrere seg som arbeidsledige eller søke om yrkesretta attføring. Totalt helt arbeidsledige som tilsvarer 13 prosent av arbeidsstyrken registrerte seg en eller flere ganger hos Aetat. Profittrekorder Ut fra dette skulle en tru at Norge var inne i ei økonomisk krise. Men det er det stikk motsatte som er tilfellet, norsk økonomi går så det griner. Hovedindeksen på Børsen har steget med 272 prosent de siste tre åra. Bare i løpet av fjoråret økte hovedindeksen med 40,5 prosent til 332,5 poeng. Papirverdien av aksjene på Oslo Børs beløper seg nå til ufattelige milliarder kroner. Så godt som alle storselskapene, også de som ikke er oljerelaterte, har meldt om rekordprofitter i Et lite utvalg: ULC-indeksen viser hva arbeidskrafta (lønn pluss sosiale ytelser osv.) koster arbeidskjøperen per produsert enhet. Negative tall betyr at produktiviteten øker raskere enn lønnsveksten. Høyre kolonne viser endring fra foregående år. DNB NOR fikk i 2005 et overskudd på 10,1 milliarder kroner, mot 8,2 milliarder i Resultatet er bankens beste noensinne. NORSK HYDRO får et årsresultatet etter skatt på 11,47 milliarder kroner, og det er det beste årsresultatet i 100-årsjubilantens historie.

7 Nr REITANGRUPPEN fikk et ordinært resultat før skatt på 664 mill. mot 456 mill. i POSTENS foreløpige regnskap for 2005 viser et resultat på millioner kroner før skatt, en fremgang på 172 millioner kroner fra TELENOR økte bare i fjerde kvartal 2005 driftsinntektene med 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 19,5 milliarder kroner. Resultat før skatt var 2,7 milliarder kroner. Pensjon Videreføring av Avtalefestet pensjon (AFP) er et viktig LO-krav, som en oppfølging av foregående tariffoppgjør, LOkongressens vedtak og den nye loven om opprettholdes. Uten denne muligheten, vil pensjonsreformen være et usosialt prosjekt som rammer de med belastende jobber og relativt lav lønn. [ ] Derfor er det et hovedkrav at AFP-ordningen videreføres i sin nåværende form.» LO er fornøyd med tjenstepensjonsordninga, men advarer imot «en klar tendens til at gode ytelsesordninger blir erstattet av ordninger som er billigere og mer forutsigbare for bedriften, men med økt usikkerhet for de ansatte. Dette kan møtes ved at eksisterende ordninger sikres i tariffavtalen.» Tilbakekjøp av tjuegods? Tariffoppgjøret blir framstilt som en beinhard kamp for å beholde noe som allerede I virkeligheten ønsker NHO og borgerklassen at de fagorganiserte skal betale for framtidas pensjon flere ganger. En skal kutte i utbetalinga fra folketrygda og erstatte denne med en tjenestepensjon en skal finansiere store deler av sjøl. Og den delen som arbeidskjøperne skal finansiere, skal arbeidsfolk sjøl likevel måtte betale i form av moderasjon og i praksis nulloppgjør. Dette skjer til tross for at Det norske oljefondet (pensjonsfondet) er blitt det nest største i verden. Sjøl med et sosialdemokratisk utgangspunkt, er det ingen rasjonelle grunner til å gå med på preiket om at «vi ikke har råd til» å opprettholde pensjons- og trygdeytelsene på dagens nivå. I forbindelse med utsiktene med ei påtroppende rødgrønn regjering påsto en pessimistisk lederartikkel i høstnummeret av Revolusjon (nr 31) følgende: LO-ledelsen vil ta til takke med et par godbiter, for deretter å frede regjeringa i overskuelig framtid. Klassefreden kan atter senke seg over landet, og kapitalen bør sikkert forvente svært så «moderate» krav ved hovedtarifforhandlingene i Dessverre tyder det meste på at disse dystre prognosene vil bli bekrefta av virkeligheten. PENSJONSKRAV har lenge stått i fokus. Men besteårsregelen er alt sveket. Fra 1. mai i Oslo Foto: Revolusjon tjenestepensjon. Det er på pensjonsområdet man skal «vise muskler», for en ordning som i virkeligheten kolliderer med hele tankegangen i pensjonsreformen som LOkongressen med et knapt flertall ga sin støtte til. Eller med representantskapets ord: «LO-kongressens absolutte forutsetning for en pensjonsreform var at AFP er vunnet, nemlig AFP. NHO vil ha AFP vekk, sjøl om den innebærer en beskjeden kostnad, og dermed er det duket for beinhard ʼklassekampʼ med Kjell ʼfrontfagʼ Bjørndalen som militant forsvarer av ordninga. Sjølsagt vil det ende med «seier», men dessverre bare to år fram i tid, til neste hovedoppgjør. Ta igjen så det monner Det eneste som kan hinde borgerskapet i å le seg skakke på vei til og fra banken i 2006, er at arbeiderklassen tar igjen så det monner i de forbundsvise oppgjørene og i de lokale lønnsforhandlingene. En oppegående fagbevegelse kan aldri akseptere pensjonsran og et tilnærmet nulloppgjør i et samfunn hvor borgerklassen ikke kjenner noen grenser for sin griskhet og utbytting. Dette er i stor grad ikke bare en økonomisk kamp, men en viktig politisk klassekamp for arbeiderklassen. Det er masse å hente, hvis vi bare våger å slåss. LO Aktuelt innrømmer: Ville streiker gir resultater Yepp, du leste riktig. LO Aktuelt og Fri Fagbevegelse brakte i februar meldinga «Ville streiker ga økt lønn». En overraskende innrømmelse fra det holdet! Ingen har vel mer enn LO-ledelsen gjort alt den kunne for å motvirke og knuse enhver vill (ulovlig) streik i etterkigs-norge. Men brikkene faller på plass når det viser seg at LO Aktuelt ikke snakker om Norge, men om Vietnam: «En bølge av ulovlige streiker har den siste måneden rammet bedrifter i frihandelssoner i Ho Chi Minh-byen i Vietnam. Ifølge nyhetsbyrået Interpress skal over arbeidere har deltatt i protestene. Vendepunktet kom da de ansatte ved den taiwanesisk eide skofabrikken Freetrend, som blant annet produserer sko for Nike og Addidas, la ned arbeidet i en ulovlig streik», skriver LO- Aktuelt. Presset fra arbeiderne tvang den ʻsosialistiskeʼ regjeringa til å justere opp minstelønningene med nesten 40 prosent. Sjøl etter lønnsøkninga, er lønna knapt til å leve av. I disse tarifftider kan det være lurt å ta med seg de vietnamesiske arbeidernes kamperfaringer

8 8 Nr USA forbereder krig mot internett Pentagon har nedgradert et dokument fra høsten 2003 som gir en pekepinn om USAs ambisjoner for elektronisk krigføring og total kontroll med «hele spekteret av kommunikasjonssystemer som er under utvikling i global målestokk». Veikartet for informasjonsoperasjoner (Information Operations Roadmap) omfatter alt fra militærteknologiske og satelittbaserte styringssystemer til propagandakrigføring og kontroll med internett og mobiltelefoni. Dokumentet legger fram en lang rekke anbefalinger for å forbedre USAs evne til elektronisk og psykologisk krigføring (PSYOPS). Det er undertegnet av forsvarsminister Donald Rumsfeld, et tegn på at veikartets anbefalinger blir tatt svært seriøst i Pentagon. Store deler av det frigjorte dokumentet er svartsladdet. Likevel er det mer enn nok klartekst på de omlag 70 sidene til å vise at USA-imperialismen legger enorm vekt på informasjonskrigen som «kritisk avgjørende for militær suksess». Det problematiske hjemmepublikum Dokumentet beskriver et vidt spekter av operasjoner som går ut på hvordan medier skal bearbeides, kontrolleres og om nødvendig angripes. Et nytt problem sett fra Washington er at amerikansk-produsert «informasjon beregnet på et utenlandsk publikum, herunder offentlig diplomati og Psyops, i økende grad finner veien tilbake til PC- og TV-skjermene til vanlige amerikanere». Misforholdet mellom informasjonen som blir produsert til utenlandsk og innenlandsk konsum, kunne få den menige amerikaner til å begynne å stille spørsmål ved den offisielle virkelighetsbeskrivelsen. «I vår tid er det umulig å hindre at historier som er matet til et utenlandsk publikum som del av Psyops-propaganda fra å blåse tilbake til De Forente Stater sjøl om de var rettet utad.» Dette er åpenbart en blant flere grunner til at veikartet anbefaler at amerikanske nyhetsbyråer ikke uten videre bør kringkaste all militær propaganda som kommer fra Pentagon, og at det bør «trekkes opp noen skillelinjer». Propaganda via «tredjepart» Sjøl om det har vært lite kjent på amerikansk hjemmebane hva USAs militære «informasjonsvirksomhet» egentlig går ut på, har en del tabber bidratt til å rette søkelyset mot dette. I fjor ble det avslørt at Pentagon hadde betalt det private Lincoln Group for å plante hundrevis av artikler i irakiske aviser. Det har også kommet for en dag at nettsider som angivelig informerer om Afrika eller Balkan, er drevet av Pentagon eller CIA. Journalister som i det hele tatt får lov til å operere i Irak, er alle som en «embedded», integrert i hæravdelinger, og reportasjen de lager må gjennom militær sensur. Veikartet anbefaler at det opprettes et globalt nettsted som understøtter USAs strategiske mål. Men det skal skje indirekte. Nettstedet bør bruke innhold fra «tredjeparter med større kredibilitet blant utenlandske publikum enn offisielle talsmenn for USA». (s 27) Dokumentet navngir direkte Radio Marti (som retter sine sendinger mot Cuba) som en propagandakanal der Psyops-«personell» er direkte involvert. Det blir anbefalt at Psyops-mannskaper nyttiggjør ei vifte av teknologier for å formidle propaganda på fiendtlig territorium: førerløse luftfartøy, «miniatyriserte, spredbare offentlige adressesystemer», trådløse enheter, mobiltelefoner og internett. Elektronisk krigføring mot nettet Dokumentets del 3 omhandler Electronic Warfare, eller elektronisk krigføring. Her blir ambisjonene når det gjelder å sikre det amerikanske imperiet global kontroll overtydelige. For Pentagon-strategene er internettet en trussel på linje med fiendtlige våpensystemer. «Strategien bør basere seg på det premisset at [Forsvars]departementet må føre ʼkamp mot nettetʼ på samme måte som mot et fiendtlig våpensystem.» Rapporten advarer mot at amerikanske nettverk er sårbare overfor hackere og stadig mer sofistikerte trusler, og legger samtidig opp til at USA må oppgradere sin evne til å angripe datanettverk (Computer Network Attack). Målet er full kontroll med all kommunikasjon Oppsummeringsvis gir dokumentet rådet at USA bør utvikle evnen til å «skaffe maksimal kontroll over hele det elektromagnetiske spektrum». Amerikanske stridskrefter bør være i stand til å «rive opp eller ødelegge hele spekteret av kommunikasjonssystemer, sensorer og våpensystemer som er under utvikling i global målestokk og som er avhengige av det elektromagnetiske spektrum». (s 61) Det er ikke småtterier. Her er det snakk om alt fra satelitter til enkeltstående mobiltelefoner og bærbare datamaskiner. Fra før er det kjent at USA overvåker mobil- og nettsambandet, blant annet ved automatisk søking på «suspekte» nøkkelord. Under krigen mot Jugoslavia i 1999, sørget NATO ikke bare for å bombe TV-huset i Beograd, men forberedte aktivt å lamme det jugoslaviske internettet. EUTELSAT vedtok også å avbryte satelittformidlinga for serbisk radio og TV. Dette var i mai I teknologisk forstand har det gått en liten evighet siden. Noen tror at de amerikanske planene er løse fantasiprosjekter. Det tror iallfall ikke Donald Rumsfeld, som har skrevet et eget forord til veikartet der han instruerer alle tjenester og avdelinger underlagt Forsvarsdepartementet om å «gi full støtte til iverksettelsen av denne planen». Alle sitater er fra Information Operations Roadmap, i vår oversettelse. Dokumentet er lagt ut i sin helhet av BBC: 27_01_06_psyops.pdf

9 Nr Dokumentarfilm bekrefter at Norge hjalp USA Filmskaper og journalist Erling Borgen har laget en ny dokumentar, «Et lite stykke Norge», som viser at Norge aktivt hjalp USA og Storbritannia med radar og våpenfrakt ved starten på Irak-krigen. Stortinget var ikke informert. Offisielt var Bondevik & Co imot krigen. Tidligere statsråder og våpenindustriens talsmenn nektet å delta. Jeg synes de er feige som ikke ønsker å svare på spørsmål om det de har vært ansvarlige for, sier Borgen til Dagbladet. SV har nå krevd Norske soldater skjøt og drepte i Afghanistan Det er åpenbart at norske soldater må ha drept flere afghanere da basen i Meymaneh kom under angrep i februar. granskning. Filmen hadde première den 18. mars. Forsvarsledelsen velger å verken bekrefte eller benekte dette. Først ble det sagt at de norske soldatene hadde opptrådt «rolig og profesjonelt», seinere at de hadde skutt med gummikuler i selvforsvar Respekt og bomber Mens sinnene står i kok over hele Midtøsten og det ennå ryker av den utbrente norske ambassaden i Damaskus, sender Norge en ny skvadron F-16 jagere til Afghanistan. Av E. Holemast Denne provokasjonen mot folkene i Midtøsten og Sentral-Asia kommer midt oppi alle offisielle forsikringer om at man må «unngå å provosere». Man «beklager og forstår» at muslimer og andre folk i Midtøsten føler seg provosert av karikaturtegningene av Muhammed, trykt i det mørkeblå Jyllands- Posten og det kristenfundamentalistiske Magazinet. Samtidig gjør stats- og utenriksminister det krystallklart at man «tar avstand fra vold og trusler» og understreker poenget ved å sende fire bombefly til et muslimsk kjerneland! Dobbeltspillet er ledd i avbikten til NATO og USA, etter at norske styrker er trukket ut av Irak og den reint amerikanske Operation Enduring Freedom (OEF) i Afghanistan. Til gjengjeld måtte den rødgrønne regjeringa og SV love å øke innsatsen massivt i ISAF-styrkene i Afghanistan. I stedet for å være direkte del av USAs dødsskvadroner i OEF, skal de norske NATO-jagerflyene nå «bare bistå OEF ved behov». Tidspunktet kunne knapt vært dårligere valgt. Rasende demonstranter i Kabul har reist krav til den amerikanske stattholderen Karzai om at norske og danske NATOstyrker må trekkes ut, og norske soldater blir steinet. Dette er en forsmak på hva som er i vente, om ikke regjeringa tør trosse NATO og USA og beordrer de norske kontingentene hjem. Se, dét ville være å vise respekt, både overfor den muslimskdominerte verden og overfor det norske folk. Men i stedet satser Norge på å «sette seg i respekt» på ordre fra NATO. Følgene vil bli deretter. Ved å løfte litt på det religiøse sløret, ser en fort at raseriet mot Norge og Danmark også har andre og mer rasjonelle grunner enn profetens ære. Som for eksempel den norske imperialismens delaktighet i Vestens blodige okkupasjonsregimer i Irak og Afghanistan. Eller norske selskapers utplyndring av irakiske oljeressurser. Eller Norges tvilsomme rolle i «fredsforhandlingene» i Midtøsten, som har bidratt til en palestinsk bantustanløsning, verre enn det som eksisterte i Sør-Afrika. Og naturligvis USAs og EUs hardkjør mot Iran gjennom atomenergibyrået IAEA og FN, for med alle midler å bevare Israels monopol som atommakt i Midtøsten. Men hvorfor vifter de rasende massene med Koranen og framsetter trusler mot dansker, nordmenn og europeere på Muhammeds vegne? Hvorfor går de ikke direkte løs på Norges eller Danmarks virkelige og alvorlige forbrytelser mot Midtøstens folk i stedet? For antiimperialister og palestinavenner ville dét ha vært langt lettere å forstå. Forklaringa ligger på flere plan. Islam og Koranen er ikke bare religion, islam spiller på flere områder en vesentlig politisk rolle i Midtøsten. Islam fungerer som fellesnevner for folkene og nasjonene som er undertrykt av imperialismen. En ting er at islamistiske bevegelser med klart fascistiske trekk, prøver å utnytte situasjonen til egen fordel ved å spille på religiøse tabuforestillinger. Men man må også ha klart for seg at mange av de semiføydale arabiske regimene ikke tolererer noen form for uttalt politisk protest, mens de ikke våger å nekte den religiøse protesten å få noenlunde fritt utløp. Om de så gjorde, risikerte de å sette sin egen maktbasis over styr. Det gjelder like mye for det USAvennlige Saudi-Arabia og Egypt som for stater på USAs ʼhit-listʼ, som Syria eller Iran. Religiøse spørsmål og symboler er i disse landa den eneste åpne kanalen for politisk protest. Våre egne imperialistiske regjeringer har etter evne pisket opp til «sivilisasjonskrig» gjennom sin utplyndring og intervensjonspolitikk. Nå har reaksjonene blitt mer voldsomme enn de veit å håndtere, og vestlige statsledere forsøker å helle olje på det opprørte vannet. I smugene står nazister og fascister og venter på sitt snitt til å framprovosere ytterligere konfrontasjon mellom «hvite kristne» og innvandrere og minoritetsgrupper. Karikaturtegningene i JyllandsPosten hadde intet annet formål enn å håne islam, i praksis den muslimske minoriteten i eget land og folkene i regionen som strekker seg fra Nordvest-Afrika til Sør-Asia. «Tilfeldigvis» den samme regionen som er utpekt som hovedkrigsskueplass for USA og Vestens evigvarende krig. Vi er i høy grad for både ytringsfrihet og religionskritikk, også harselas, hvis den gir mening. Men mens vi i det ʻkristneʼ Norge forbeholder oss retten til å gjøre narr av, fordømme eller kritisere absurditetene ved vår «egen» religion, kan vi sjøl ateister og agnostikere styre vår begeistring dersom talerør for reaksjonære mullaher latterliggjør og spotter kristne symboler og idealer. Det burde bokstavelig talt ikke være så vanskelig å «skjønne tegninga», hvis en snur perspektivet motsatt vei. Først publisert i Nettmagasinet Revolusjon

10 10 Den dag i dag sliter den internasjonale kommunistiske bevegelsen, arbeiderklassen og folkene i de tidligere sosialistiske landa med de katastrofale ettervirkningene. Det var revisjonismens seier på 50-tallet som systematisk beredte grunnen for den åpne og totale kontrarevolusjonen som skjedde i Sovjetunionen og hele Øst- Europa omkring «Alle forvrengningene av de prinsipielle hovedspørsmåla, som når det gjelder hva slags epoke vi lever i, veiene for overgangen til sosialismen, krig og fred, holdningen til den moderne revisjonismen og til imperialismen og så videre, som seinere blei grunnlaget for den store åpne polemikken med den moderne revisjonismen, har sin offisielle begynnelse i Krustsjovs beretning til den 20. kongressen», oppsummerte Enver Hoxha i boka Krustsjovistene. 1) Denne kongressen ble starten på splittelsen i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Den voldsomme ideologiske polemikken ble fullstendig åpen da Arbeidets Parti i Albania gikk i spissen for kritikken av Krustsjov & Co. på Moskvamøtet av 81 kommunistiske partier i Reidar T. Larsen, som noen år seinere ble formann for NKP, var tilstede, og bekrefter i sin memoarbok ʻStyrt fra Moskva?ʼ at Enver Hoxha talte mot Krustsjov «så det gnistret i salen». Sjøl holdt KKP-lederne seg tilbake; «i plenumsmøtene overlot de til Albanias leder Enver Hoxha å avfyre kraftsalver mot sovjetlederne». 2) Kinas kommunistiske parti innleda ikke sin «store polemikk» før i I mellomtida hadde de gamle bolsjeviklederne i SUKP-ledelsen, som Molotov og Kaganovitsj, våknet fra halvsøvne og forsøkt å bekjempe Krustsjov innad i presidiet i SUKP. Krustsjov kom i mindretall og ble faktisk avsatt i 1957, men mobiliserte sine lojale marskalker og flertallet han hadde sikra seg i sentralkomiteen til å kuppe møtet i presidiet og ta et oppgjør med «antipartigruppa» med Molotov i spissen. Røttene lå djupere enn i personen Krustsjov En mekanisk og venstredogmatisk tendens har hevdet at den 20. partikongressen sørget for at Sovjetunionen skifta farge nærmest over natta. Det er ei subjektivistisk holdning som reduserer den kontrarevolusjonære prosessen til et spørsmål om råtne personligheter og forrædere. Krustsjov, som opprinnelig var trotskist, var utvilsomt et råttent element, det samme kan sies om Mikojan og andre i ledelsen. Men dette forklarer ikke hvordan disse elementene kunne få med seg kongressdelegatene og i løpet av få år iverksette en rekke kapitalistiske reformer som bit for bit undergravde økonomien og det sosialistiske systemet i Sovjetunionen. Det er innlysende at disse kreftene hadde en sosial maktbasis å spille på, at de kunne utnytte en rekke usunne tendenser, som ideer om at «ledelsen har alltid rett» og en sjølgodhet som var vokst fram i kjølvannet av seieren over fascismen i 2. verdenskrig. I tillegg kom tendenser til forsoning med sosialdemokratiet og utspill for å slå sammen kommunistiske og sosialdemokratiske partier i flere land, noe som uten tvil ga opphav til ulike reformistiske ideer om «fredelig overgang til sosialismen» allerede før Krustsjov knesatte dette som ei generallinje på den 20. partikongressen. I det østlige (sovjetokkuperte) Tyskland ble Tysklands kommunistiske parti etter krigen slått sammen med det sosialdemokratiske partiet til Sozialistische Einheitspartei (SED). Både NKP (som straks etter krigen inngikk samarbeidsforhandlinger med DnA) og det britiske kommunistpartiet satte fredelig overgang til sosialismen på sine programmer alt i 1953 tre år før den 20. partikongressen til SUKP. Anstrengelsene for økonomisk gjenoppbygging etter krigen ga spillerom for ulike varianter av «produktivitetsteorier» på økonomifeltet (se art. neste side). Ikke bare i USSR, i enda høyere grad i etterkrigs-norge noe som i praksis undervurderte og nedtona den ideologiske og politiske kampens betydning. Mange av disse farlige tendensene var det blitt advart mot på det sterkeste på SUKPs 19. partikongress i 1952, den siste kongressen i Stalins levetid. En rekke foranstaltninger og tiltak mot byråkratiseringa ble anbefalt av den 19. kongressen, men få om noen av disse ble satt ut i livet. Det var i denne usunne situasjonen at Krustsjovklikken kunne mobilisere styrke og utnytte Nr I februar 1956 for femti år sia gjennomførte Sovjetunionens kommunistiske parti sin første kongress etter Stalins død. Den berykta 20. partikongressen er blitt stående som symbolet på den fredelige kontrarevolusjonens seier i USSR. Av Jan R. Steinholt Den skjebnesvangre 20. partikongressen svakhetene, mens de i overgangsfasen smiska for Stalin og gråt krokodilletårer over hans bortgang. Da den 20. kongressen opprant, var de sterke nok til å konsolidere revisjonismens seier. Offisiell legitimering av revisjonismen Enver Hoxha var gjest på kongressen fra APA, sammen med Mehmet Shehu og Gogo Nushi. Han fortsetter med å beskrive hva som skjedde på kongressens siste dag, der blant annet valgene ble foretatt og de utenlandske delegasjonene ikke var til stede. Her ble en annen beretning lagt fram av Krustsjov. «Det var den berykta, såkalt hemmelige beretninga mot Stalin, men som var sendt i forveien til de jugoslaviske lederne [som var blitt fordømt av Kominform i 1948 min merknad, J.St.], og noen få dager seinere kom den i hendene på borgerskapet og reaksjonen som en ny «gave» fra Krustsjov og krustsjovistene. Etter at den var blitt drøfta av kongressdelegatene, ble beretninga overlevert oss og de andre utenlandske delegasjonene. [ ] Etter at vi hadde lest den, returnerte vi denne horrible rapporten til innehaverne. Vi hadde ikke bruk for denne pakka med skitne bakvaskelser som Krustsjov hadde kokt sammen. Det var andre kommunister enn oss som tok den med seg hjem for å gi til de reaksjonære og for å selge i tonnevis fra sine bokhandler som en profitabel inntektskilde. [ ] Bare få dager etterpå begynte den svarte røyken fra den 20. kongressen å bre seg overalt.» (Krustsjovistene. s. 183 f) 1) Enver Hoxha: The Khrushchevites, Tirana 1980, eng. utg. s 178 ff. 2) Reidar T. Larsen, Styrt fra Moskva?, side 34.

11 Nr Hva gikk galt i Sovjetunionen? Økonomisk teori og praksis Etter 1945 sto det krigsherja Sovjetunionen overfor store økonomiske problemer. Ødeleggelsene var ufattelige. Det anslås at omkostningene svarte til mellom 8 og 9 års industriproduksjon. Og tapstallene på ca. 21 millioner mennesker hvorav hoveddelen var arbeidsføre arbeidere og bønder i sine beste år betydde et minst like stort Krustsjov lanserte seg sjøl blant annet som «jordbruksekspert». problem for gjenreisinga som ødeleggelsen av bygninger, maskiner og råmaterialer. For Stalin og den øvrige parti- og statsledelsen var problemet å få landet på beina igjen fortest mulig på grunnlag av egne krefter. Sovjetunionen avviste som kjent Marshall-«hjelpa» fra USA som nå var industriland nr. 1 og ubestridt leder for den imperialistiske verden, og helt uberørt av de materielle krigsødeleggelsene som hadde lagt Europa i ruiner. For Sovjetunionen spilte krigserstatningene fra Tyskland en forsvinnende liten rolle. Landet måtte komme seg økonomisk på fote ved å «trekke seg sjøl etter håret». Sovjetunionen hadde greid det umulige før, og nok en gang blei det umulige mulig ved at omlegginga av industrien til fredsproduksjon var gjennomført i I 1951 var industriproduksjonen brakt opp på et nivå som var det dobbelte av nivået i 1940! Dette kunne ikke skje smertefritt. Som i 30-åra fikk tungindustrien og transportvesenet førsteprioritert, for å erstatte ødeleggelsene i denne sektoren og sikre en solid grunnvoll for framtidig utvida reproduksjon. Følgelig blei det tilsvarende mindre til lettindustri og produksjon av forbruksvarer. Likevel blei rasjoneringssystemet opphevd allerede i 1947, så denne sektoren kan umulig ha vært «glømt», slik enkelte påstår. (I Norge blei rasjoneringa opphevd først i 50-åra.) Framover mot 1954 blei prisene på forbruksvarer satt ned år for år, noe som sammen med en viss lønnsøkning betydde en reallønnsøkning på omlag 50 prosent for arbeiderne. Jordbruket Likevel ser det ut til at tilbudet og kvaliteten på varene var mangelfull. Dette bekrefta også Malenkov i sin beretning til den 19. partikongressen i Årsaken hadde åpenbart sammenheng med problemene i jordbruket. I løpet av krigsåra hadde partiets konsentrasjon om krigsoppgavene ført til uthuling av respekten for kollektiveiendommen i jordbruket, slik at den var blitt overført til private parseller i betydelig omfang. I 1945 kom et statlig dekret om at denne eiendommen skulle tilbakeleveres, men det er rimelig å anta at dette var en prosess som krevde tid og overtalelse, og den var neppe udelt populær. For å rette opp problemene i jordbruket blei det prøvd forskjellige former for omorganisering. Etter 1950 blei det for alvor tatt skritt for å styrke rolla til Maskin- og traktorstasjonene (MTS), og kollektivbruk blei slått sammen til større enheter. Prinsippet om produksjonsbrigadene som organisasjonsmessig ansvarsenhet blei knesattt. Hvorvidt disse tiltaka faktisk løste problemene på landsbygda, er ikke godt å si, ettersom de blei avvikla helt under Krustsjov. Større lønnsforskjeller Et annet trekk ved den sovjetiske gjenreisinga var bruken av store lønnsforskjeller som insentiver i arbeidet. Systemet var i og for seg ikke nytt, men mer omfattende enn før. Bonuspremier og høye lønninger var særlig mynta på økonomiske og andre eksperter, spesielt den tekniske intelligensiaen, men også særlig kvalifiserte og/eller produktive arbeidere. Sjøl om dette klart fungerte som økonomisk oppmuntring og bidro til hurtig økonomisk vekst, betydde det samtidig ei styrking av den borgerlige retten og altså en tilsvarende svekkelse av sosialistiske prinsipper om gradvis utjamning av lønnsforskjeller o.l. samt etter alt å dømme en viss utvidelse i stedet for minsking av kløfta mellom by og land. Likevel er det et faktum at Sovjetunionen reiste seg fra ruinene på ufattelig kort tid ved hjelp av egne krefter. Også landbruksproduksjonen utvikla seg relativt raskt, i alle fall etter Sovjetsystemet hadde vist sin styrke og overlevelsesevne. USA, den nye oppadstigende imperialistmakta, sto klar til å gi Sovjetunionen det avgjørende slaget som Hitler mislyktes med. Men allerede få år etter krigen forsto USA at Sovjetunionen ikke var noen ruinhaug, og at de ville lide samme ynkelige nederlag som Hitler hvis de forsøkte. Dette er et kort utdrag av en lengre analyse. Les hele på under «Teori». AKTUELT! Ekstranummeret av Revolusjon har sammenslåingsprosessen i RV og utsiktene framover som hovedtema. Les analysen «Revolusjonær enhet, kommunistisk samling eller ingen av delene?» Det fire-siders ekstranummeret kan bestilles gratis fra vår adresse (se side 2), eller du kan lese det på Se også kommentar på side 3.

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Oktober! Rør ikke AFP! Irakerne gir seg aldri! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4. Stort intervju med motstandslederen al-kubaisi.

Oktober! Rør ikke AFP! Irakerne gir seg aldri! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4. Stort intervju med motstandslederen al-kubaisi. Høsten 2007 Nr. 35 Årgang 21 MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT Oktober! Rør ikke AFP! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4 Irakerne gir seg aldri! 90 år etter Oktoberrevolusjonen i Russland

Detaljer

Kapitalmakta mener. Lønn i himmelen? Irak i opprør. Lar seg ikke knekke. Nei til eurokapitalens grunnlov! Side 2 og 16

Kapitalmakta mener. Lønn i himmelen? Irak i opprør. Lar seg ikke knekke. Nei til eurokapitalens grunnlov! Side 2 og 16 Våren 2004 Nr. 28 Årgang 18 MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT Lar seg ikke knekke Francisco Caraballo I 10 år har Francisco Caraballo vansmektet i Colombias fengsler. Men lederen for PCC(ML) og frigjøringshæren

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

imperialistenes krigseventyr!

imperialistenes krigseventyr! Høsten 2002 Nr. 25 Årgang 16 Kr. 25,- MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT ST PP imperialistenes krigseventyr! Den økonomiske krisa gjør krig mot Irak og andre stater til en fristende utvei for kapitalen og

Detaljer

Innvandrere er en ressurs alderdom i fattigdom! Ikke la Stortinget stjele pensjonen din!

Innvandrere er en ressurs alderdom i fattigdom! Ikke la Stortinget stjele pensjonen din! Rødt Nytt Avisa til Rødt nr. 1 2008 Nei til Innvandrere er en ressurs alderdom i fattigdom! Forsvar dagens AFP! «Hvor mange innvandrere er kommet i arbeid av statens penger til integrering?» Det spør Hugo

Detaljer

Marxist-leninistiske hefter Et sosialistisk Norge

Marxist-leninistiske hefter Et sosialistisk Norge Marxist-leninistiske hefter 6 Et sosialistisk Norge en drøm med solide røtter i virkeligheten! ISBN 82-91924-06-6 Forlaget Revolusjon 2000 4 For notater Innhold Del 1 Ei sosialistisk framtid side 5 Et

Detaljer

Condolanse. Monopolkorrupsjon og «kundepleie» Til kamp for lønn, pensjon og arbeidsmiljø! Grunnstøting for EU?

Condolanse. Monopolkorrupsjon og «kundepleie» Til kamp for lønn, pensjon og arbeidsmiljø! Grunnstøting for EU? Vår/Sommer 2005 Nr. 30 Årgang 19 MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT Monopolkorrupsjon og «kundepleie» I kapitalens Norge er bestikkelser og mafiametoder helt normale foreteelser. Side 6 Til kamp for lønn,

Detaljer

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER Time has come today Young hearts can go their way Can t put it off another day I don t care what others say They say we don t listen anyway Time has come today The Chambers Brothers INTERNASJONAL NR1 2012

Detaljer

AFP: Streik 9. mai. Samvirkelaget

AFP: Streik 9. mai. Samvirkelaget Jordmor i Ramallah Avisa til Rødt nr. 4 2007 Berit Mortensen er jordmor i Sandnessjøen. Nå har hun reist til Ramallah for å drive et jordmorprosjekt der. Les mer på side 6 Vi streiker 9. mai AFP: Streik

Detaljer

Hvis du har kommentarer til heftet, oppdager noe som er feil eller har andre henvendelser, kan de sendes på mail til nina.reim@gmail.

Hvis du har kommentarer til heftet, oppdager noe som er feil eller har andre henvendelser, kan de sendes på mail til nina.reim@gmail. Versjon 1.0 Det du her har fått, er noe nytt i Rødt. Dette er et hefte som er ment som et praktisk redskap for Rødts aktivister. Formålet er at man skal kunne finne de faktaopplysningene man måtte trenge

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Kampen står om våre verdier!

Kampen står om våre verdier! Marxist-leninistisk tidsskrift Nr. 15 Årgang 12 Våren 1998 Pris kr. 20,- Kampen står om våre verdier! Det er vi arbeidsfolk som skaper de materielle verdiene, men likevel får vi stadig mindre av verdiskapninga.

Detaljer

marxistleninistisk manifest

marxistleninistisk manifest Marxist-leninistiske hefter 7 Utkast til marxistleninistisk manifest 3. utkast november 2001 2 Innledning... side 3 Kapitalismens plass i historia... side 4 Vareproduksjonen kapitalismens grunnlag... side

Detaljer

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene KAPITTEL 2 Teorien brukt på KOMINTERN-partiene (KOMINTERNs «indre» og «ytre» historie) AKP(m-1) kommer fra den kommunistiske tradisjonen, som går fra Oktoberrevolusjonen og Lenin gjennom KOMIN- TERN-perioden

Detaljer

Rødt Nytt. Krisepakke for folk ikke for banker. Skap arbeidsplasser. Rødt støtter fagbevegelsen: Forsvar offentlig pensjon!

Rødt Nytt. Krisepakke for folk ikke for banker. Skap arbeidsplasser. Rødt støtter fagbevegelsen: Forsvar offentlig pensjon! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 9 2008 Rødt støtter fagbevegelsen: Krisepakke for folk ikke for banker Skap arbeidsplasser Forsvar offentlig pensjon! En ny aksjon er startet som heter «Forsvar offentlig

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

EØS truer faglige rettigheter

EØS truer faglige rettigheter GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 4 2012 B-Postabonnement Europadebatt: Foto: European Parliament/CC. Foto: Steve Hoang/CC. EØS truer faglige rettigheter Boligpolitikk: Ta boligene ut av markedet! Returadresse:

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

Rødt Nytt. Sjukefraværet øker ikke: Stopp mobbinga av sjuke og uføre! «Folk» skulker ikke jobben! Ja til omkamp om AFP! Bli med i Rødt! www.roedt.

Rødt Nytt. Sjukefraværet øker ikke: Stopp mobbinga av sjuke og uføre! «Folk» skulker ikke jobben! Ja til omkamp om AFP! Bli med i Rødt! www.roedt. Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 1 2010 Sjukefraværet øker ikke: 9 % 8 % 7 % 6 % X X 2000 2003 2006 2009 Grafen viser tapte dagsverk pga sjukefravær for arbeidstakere 16 69 år i prosent av avtalte dagsverk.

Detaljer

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 Internasjonal Sosialisme 4-2008 1.årgang. Kr: 30,- Nei til regjeringas asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 TYSKLAND: Den tapte revolusjon side

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS 2006 8. ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13

MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS 2006 8. ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13 MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS 2006 8. ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13 leder Vekst og fordeling Man skulle nesten tro at Karl Marx ideer er kommet på mote igjen blant økonomer. Hans

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2010

FolkogforsVar Nr. 4 2010 FolkogforsVar Nr. 4 2010 I KINAS SKYGGE 1 Kjære leser Sommeren er over, og høstaktivitetene har satt inn for fullt. Mye er på trappene i månedene som kommer. Debatten om engasjementet i Afghanistan har

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer