Sikre biler Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene"

Transkript

1 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 24 januar 2014 Sikre biler 2013 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene EuroNCAP

2

3 3 Sikre biler 2013 Sikrere biler en viktig årsak til den observerte reduksjonen i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Basert på beregninger fra TØI kan det anslås at vi i dag hadde hatt ca. 130 flere drepte og hardt skadde pr år dersom bilparkens sikkerhetsmessige standard hadde vært som for 10 år siden. Beregningen tar utgangspunkt i den observerte utbredelsen av biler med elektronisk stabilitetskontroll (ESC), kollisjonsputer, bilbeltepåminnere, forbedret nakkeslengbeskyttelse og 4 eller 5 stjerner i EuroNCAP s tester (Høye 2010) 1 Statens vegvesen har siden 2005 laget årlige oversikter over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene, fordelt på oppnådd score i EuroNCAP s tester, på ulike bilklasser, og i hvilken grad antiskrenssystemer (elektronisk stabilitetskontroll) er tilgjengelige i disse bilmodellene. Oversiktene viser også utviklingen siden 2000 når det gjelder oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest. Formålet med disse oversiktene er å øke kunnskapen om forskjeller i bilenes sikkerhetsegenskaper for å dreie etterspørselen i retning av de sikreste bilene. Det ble i 2013 i alt solgt nye personbiler i Norge. Dette er en økning fra 2012 på 3 prosent. Mens nybilsalget økte med 40 prosent fra 2009 til 2011, stagnerte bilsalget i 2012, for igjen å øke i 2013 (jfr. figur 1). De 100 mest solgte bilmodellene sto for 93 prosent av det samlede bilsalget i Det følgende er en oversikt over sikkerhetsstandarden til de 100 mest solgte bilmodellene i 2012 og antallet solgte personbiler av disse modellene, samt utviklingen over tid. Datamaterialet er hentet fra OVF s statistikk over salg av nye personbiler, EuroNCAP s hjemmesider, Folksams hjemmesider og hjemmesidene til forhandlerne av de ulike bilmerkene. 1 Høye, A. 2010: Reduksjon i antall drepte eller hardt skadde grunnet sikrere kjøretøy ( ) og forventet situasjon i 2014 og TØI arbeidsdokument SM/3641/2010

4 4 100 mest solgte bilmodeller Alle solgte biler Figur 1: Antall solgte nye personbiler i perioden EuroNCAP Kollisjonstester og vurdering av sikkerheten av biler skjer ved forskjellige kollisjonstestprogram. Det er flere organisasjoner verden over som har egne kollisjonstestprogrammer for kjøretøy. EuroNCAP (European New Car Assessment Programme) er det ledende og mest kjente uavhengige kollisjonstestprogrammet i Europa. EuroNCAP gjennomfører front- og sidekollisjonstester, fotgjengerkollisjonstest og test av kollisjonssikkerheten for barn. For front-og sidekollisjoner tilsvarer EuroNCAP s kollisjonstester stort sett de metoder som brukes for å kontrollere at kjøretøyene oppfyller EUs krav til sikkerhet. På grunnlag av antall oppnådde poeng innenfor hver test har bilmodellene fram til 2009 blitt gitt et visst antall stjerner. Det har vært gitt ulik score i form av antall stjerner for voksnes sikkerhet i bil, barns sikkerhet i bil og for fotgjengeres sikkerhet. Fra og med 2009 er det innført et nytt karaktersystem hvor det tildeles en samlet karakter (1 til 5 stjerner), som omfatter en samlet vurdering av sikkerhetsegenskapene for den enkelte bilmodellen. Denne karakteren omfatter alle de tidligere testene (voksnes sikkerhet i bil, barns sikkerhet i bil og fotgjengeres sikkerhet). Det inngår også en test av beskyttelse mot nakkeslengskader (whiplash) som følge av påkjøring bakfra. De ulike testresultatene er vektet innbyrdes. I tillegg er det tatt hensyn til om kjøretøyene har antiskrenssystemer (ESC) og systemer for fartsbegrensning. EuroNCAP s testresultater fra og med 2009 viser en samlet karakter i antall stjerner. Testresultatene viser også oppnådd poengscore innenfor de enkelte testene for de enkelte bilmodellene. Det har fra 2009 til 2013 vært en viss skjerping i kriteriene for tildeling av poeng og stjerner. Av de 100 mest solgte bilmodellene i Norge i 2013 er 86 bilmodeller tildelt en samlet karakter innenfor det nye karaktersystemet. Disse bilmodellene sto for vel 90 prosent av bilsalget for de 100 mest solgte modellene. Bilmodeller med en samlet karakter omfatter både bilmodeller som ikke er testet før 2009 og modeller som er testet før 2009, og hvor resultatene er oppdatert i 2009 eller senere. Av de 86 bilmodellene nevnt overfor har 80 modeller fått 5 stjerner.

5 5 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ingen samlescore * * * * * * * * * * * * 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 2: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd samlet score i EuroNCAP's sikkerhetstester fra 2009 til 2013 I 2013 har 89 prosent av antallet solgte biler av de 100 mest solgte modellene en samlet score på 5 stjerner. Tilsvarende andeler i 2009, 2010, 2011 og 2012 er henholdsvis 42, 50, 65 og 77 prosent, jfr. figur 2. Etter hvert som det blir gjort nye tester av bilmodeller som er på markedet i dag og nye bilmodeller blir testet, kan det forventes at trenden med økt antall solgte biler med 5 stjerner vil fortsette. Voksnes sikkerhet Tabell 1 viser hvordan de 100 mest solgte modellene av nye biler i 2013 fordeler seg på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet). De nyeste testresultatene er her tatt med. Tabell 1: Bilmodeller og antall solgte biler 2013 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet) EuroNCAP-score Antall Solgte biler (beskyttelse voksen) bilmodeller Antall % * % * * % * * * % * * * * % * * * * * % Mangler test % I alt % Ettersom det for bilmodeller testet i 2009 eller senere bare er gitt en samlekarakter (antall stjerner) som omfatter alle tester, er testresultatene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tester. For å gjøre resultatene fra og med 2009 mest mulig sammenlignbare med tidligere resultater, er antall stjerner for noen bilmodeller i oversikten basert på oppnådd poengscore innenfor front- og sidekollisjonstesten ut fra de samme kriterier som tidligere.

6 En av de 4 bilmodellene som mangler testresultat fra EuroNCAP i 2013 har resultater fra en annen front- og sidekollisjonstest. Testresultater fra Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) og The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA og fra Australian New Car Assessment Program (ANCAP), blir brukt som grunnlag for å sette en skjønnsmessig score for bilmodeller som mangler testresultat fra EuroNCAP. Det gjøres oppmerksom på at man ikke kan sammenligne enkeltmodeller direkte mellom ulike kollisjonstestprogram. Kjøretøyspesifikasjonene varierer fra land til land, og derfor vil testresultatene også kunne variere fra program til program. Hvis man sammenligner testresultater, må det også tas hensyn til at det benyttes forskjellige testprosedyrer og at belønningssystemene varierer, så vel som forskjeller i bilmodellene som testes. Av de 100 mest solgte bilmodellene i 2013 har 96 modeller en score på 4 eller 5 stjerner for front- og sidekollisjon. Dette er samme tall som i Tilsvarende tall i 2011 er 95 bilmodeller. Det var 55 bilmodeller med en score på 5 stjerner i 2013, mens det i 2012 og 2011 var henholdsvis 52 og 50 modeller. 6 Tabell 1 viser at 99 prosent av antallet solgte biler av de 100 mest solgte modellene i 2013 har en score på 4 eller 5 stjerner. Tilsvarende andel i 2012 er 98 prosent. 67 prosent av antallet solgte biler i 2013 har en score på 5 stjerner, mens tilsvarende andel i 2012 var 63 prosent. Det har over tid vært en klar utvikling i retning av en høyere sikkerhetsstandard på nye biler. Figur 3 viser at fra år 2000 til og med 2007 hadde andelen solgte nye biler med oppnådd score på 4 eller 5 stjerner i front-og sidekollisjonstesten en klar økning. Andelen med 5 stjerner økte fra 3 prosent i 2001 og 2002 til 69 prosent i Fra 2009 til 2011 var det en nedgang i andelen med 5 stjerner, mens andelen med 4 stjerner økte. Fra 2011 til 2013 har det igjen vært en liten økning i andelen med 5 stjerner. Det er på listen over de 100 mest solgte bilmodellene i 2013 kommet til 4 nye modeller som ikke var på markedet i Av disse har 2 bilmodeller oppnådd en samlet karakter på 5 stjerner, mens en modell har en samlet karakter på 4 stjerner og den siste mangler samlet karakter. 3 bilmodeller har en score tilsvarende 5 stjerner i front- og sidekollisjonstesten. Det er også kommet til 5 bilmodeller som ikke var blant de 100 mest solgte i Av disse har 4 modeller en samlet karakter på 5 stjerner, mens den siste ikke er blitt testet av EuroNCAP. 3 bilmodeller har en score tilsvarende 5 stjerner i front- og sidekollisjonstesten, og en modell har 4 stjerner.

7 7 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Mangler test * ** *** **** ***** 20 % 10 % 0 % Figur 3: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest i perioden Barns sikkerhet I 2003 ble barns sikkerhet i bil etablert som en særskilt test. Viktigst i denne testen er hvordan barnedukker klarer seg i front- og sidekollisjonstester. Det tas også hensyn til andre faktorer som f eks. hvor lett det er å montere barnestoler og om det finnes etikett for airbag i forsetet. Fordi det som nevnt foran bare er gitt en samlekarakter (antall stjerner) som omfatter alle tester for bilmodeller som er testet i 2009 eller senere, er testresultatene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tester. For å gjøre resultatene fra og med 2009 mest mulig sammenlignbare med tidligere resultater, er antall stjerner for noen bilmodeller i oversikten basert på oppnådd poengscore innenfor testen av barns sikkerhet i bil ut fra de samme kriterier som tidligere. Tabell 2: Bilmodeller og antall solgte biler 2013 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av barns sikkerhet EuroNCAP-score Antall Solgte biler (beskyttelse barn) bilmodeller Antall % * % * * % * * * % * * * * % * * * * * % Mangler test % I alt % Sammenlignet med tidligere år er det et mindre antall bilmodeller der det ikke foreligger testresultater for når det gjelder barns sikkerhet i bil. Av de 100 mest solgte

8 bilmodellene i 2013 gjelder dette 5 modeller, se tabell 2. Det er samme antallet som i Tilsvarende tall i 2011 var 8 modeller, i modeller, og i modeller. 3 prosent av antall solgte nye biler i 2013 mangler test, som er samme andel som i Tilsvarende tall i 2011 var 6 prosent og i prosent. 93 prosent av antall solgte biler i 2013 hadde en score på 4 eller 5 stjerner, mot 92 prosent i 2012, 85 prosent i 2011 og 77 prosent i Det er en klar endring over tid i retning av biler som bedre ivaretar barns sikkerhet, jfr. figur % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Mangler test * * * * * * * * * * * * 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 4: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av barns sikkerhet i perioden Fotgjengeres sikkerhet Fotgjengertesten avslører harde soner på bilen på kritiske steder, primært der hvor hodet til fotgjengere kan treffe ved påkjørsel. Toppscore for fotgjengertesten er 4 stjerner. For noen bilmodeller i oversikten er antall stjerner basert på oppnådd poengscore innenfor fotgjenger-testen ut fra de samme kriterier som før Dette er gjort for å gjøre resultatene fra og med 2009 med nytt karaktersystem mest mulig sammenlignbare med testresultater før 2009 Tabell 3 viser at de 100 mest solgte bilmodellene kommer dårligere ut av forgjengertesten sammenlignet med kollisjonstestene for front- og sidekollisjon, samt barns sikkerhet. 39 av 100 bilmodeller og 28 prosent av antall solgte nye biler hadde en score på 1 eller 2 stjerner i Dette er likevel et klart bedre resultat enn i 2012, da tilsvarende tall var 46 av 100 bilmodeller og 41 prosent av antall solgte nye biler.

9 Tabell 3: Bilmodeller og antall solgte biler 2013 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's fotgjengertest 9 EuroNCAP-score Antall Solgte biler (beskyttelse fotgjenger) bilmodeller Antall % * % * * % * * * % * * * * % Mangler test % I alt % 65 prosent av antall solgte biler i 2013 har en score på 3 stjerner, mot 55 prosent i I 2013 oppnådde tre bilmodeller en score i fotgjengertesten som tilsvarer 4 stjerner, og beste karakter. I 2012 oppnådde to bilmodeller en score tilsvarende 4 stjerner, og i 2010 og 2011 oppnådde én bilmodell en score tilsvarende 4 stjerner. Tidligere har ingen bilmodell oppnådd en tilsvarende score. Av antall solgte nye biler i 2013 mangler 3 prosent testresultat, mot 4 prosent i Også for fotgjengere har det over tid vært en klar endring i retning av mer sikre biler, jfr. figur 5, men her synes det fremdeles å være et betydelig forbedringspotensial. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Mangler test 0 poeng * * * * * * * * * * * 20 % 10 % 0 % Det ble i 2008 og 2007 solgt henholdsvis 134 og 357 kjøretøy av et bilmerke uten oppnådde poeng i forgjengertesten Figur 5: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av fotgjengeres sikkerhet i perioden

10 10 Solgte biler fordelt på bilklasser Av det samlede bilsalget av de 100 mest solgte modellene har andelen store og mellomstore biler i tidligere år ligget rundt 35 prosent. Andelen har de senere årene gått ned. I 2010 og 2011 var andelen rundt 30 prosent, andelen i 2012 var 28 prosent, og i prosent. Andelen solgte biler i klassen større og mindre småbiler har på den andre siden vært økende de senere årene. Andelen i 2013 var 49 prosent, mot 44 prosent i 2012 og Andelen solgte flerbruksbiler har også vært økende de senere årene. Andelen i 2013 var 29 prosent, som er samme andel som i 2012, Tilsvarende andel i 2011 var 25 prosent, og i prosent, jfr.figur 6. I denne bilklassen inngår blant annet store firehjulstrekkere eller SUV (Sport Utility Vehicle). Ved sin størrelse, tyngde og høye front, medfører de en kraftig økning i skaderisikoen for andre trafikanter. Store firehjulstrekkere veier betydelig mer enn vanlige personbiler. Den høye fronten bidrar ofte til å sette de mindre bilenes sikkerhetssystemer ut av spill. Slike kjøretøy har også en form som øker skade- og dødsrisikoen for myke trafikanter som fotgjengere og syklister. Studier fra USA (bl.a. ved Insurance Institute for Highway Safety) og ved Folksam i Sverige viser at dødsrisikoen er langt høyere for personer som sitter i en vanlig personbil i kollisjon med en stor SUV enn for personer i personbil som kolliderer med annen personbil. Studiene viser også at de som kjører en stor firehjulstrekker heller ikke er særlig tryggere. Det skyldes at disse bilene er utsatt for langt flere velteulykker med alvorlige skader enn det vanlige personbiler er. Statens vegvesen anbefaler derfor bilkjøpere å tenke trafikksikkerhet og vurdere sitt behov nøye før de kjøper seg en større firehjulstrekker. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Elbiler Større og mindre småbiler (Small family+supermini) Store/mellomstore (Large Family+Executive) Flerbruks (MPV+Off roader, inkl.suv) 20 % 10 % 0 % Det ble i 2013 solgt 1983 el-biler. I 2008 og 2010 ble det solgt henholdsvis 177 og 252 el-biler Figur 6: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på bilklasse i perioden

11 11 Antiskrenssystemer Antiskrenssystemer reduserer ulykkesrisikoen på alle typer veg- og føreforhold. Nytten av et antiskrenssystem er så stor at Statens vegvesen fraråder å kjøpe biler uten et slikt system. Disse systemene er nå tilgjengelig i de fleste nye biler. Ut fra foreliggende opplysninger var antiskrenssystemer tilgjengelig i samtlige av de 100 mest solgte bilmodellene av nye biler i 2013m, se tabell 4. Det samme gjelder for 2012 og I 2009 og 2010 var andelen 99 av 100 modeller, 96 av 100 bilmodeller i 2008, og 90 av 100 modeller i I 2013 hadde 98 bilmodeller antiskrenssystemer som standardutstyr i alle modellvarianter. Tilsvarende tall i 2012 var 97 bilmodeller, og 94 bilmodeller i Det har siden 2006 vært en klar økning i andelen solgte biler med antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle modellvarianter og motor- eller utstyrsklasser, jfr. figur 7. Av de 100 mest solgte bilmodellene i 2013 hadde 99 prosent av alle solgte nye biler antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle modellvarianter. Tilsvarende andel i 2012 og 2011 var 98 prosent. Av 4 mye bilmodeller i 2013 som ikke var på markedet i 2012, hadde samtlige modeller antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle modellvarianter. Av 5 bilmodeller som var blant de 100 mest solgte i 2013, men ikke blant de 100 mest solgte i 2012, hadde samtlige modeller antiskrenssystemer som standardutstyr. Tabell 4: Bilmodeller og antall solgte biler 2013 fordelt på tilgjengelighet når det gjelder antiskrenssystemer Antiskrenssystemer Antall Solgte biler bilmodeller Antall % Standardutstyr i alle modellvarianter % Standardutstyr i noen modellvarianter % Kun ekstrautstyr % Ikke tilgjengelig % I alt %

12 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ikke tilgjengelig Kun ekstrautstyr Standardutstyr i noen modellvarianter Standardutstyr i alle modellvarianter 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 7: Andelen solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene med antiskrenssystemer i perioden I samtlige av de 96 bilmodellene med 4 eller 5 stjerner i EuroNCAP s kollisjonstest (beskyttelse voksen) eller tilsvarende score fra andre kollisjonstestprogram er antiskrenssystemer tilgjengelige, se tabell 5. I 94 av disse modellene er antiskrenssystemer standardutstyr i alle modellvarianter. Tabell 5: Bilmodeller fordelt på tilgjengelighet når det gjelder antiskrenssystemer og oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet) i 2013 EuroNCAP-score (beskyttelse voksne) Antiskrenssystemer * ** *** **** ***** mangler I alt Standardutstyr i alle modellvarianter Standardutstyr i noen modellvarianter Kun ekstrautstyr Ikke tilgjengelig I alt

13 13 Tabell 6: De 100 mest solgte bilmodellene i 2013 Bilmodell Solgt 2013 Antiskren s tilgj. Antiskrens som standard Samlescore - ny 2009 EuroNCAPvoksen EuroNCAPfotgjenger EuroNCAPbarn Volkswagen Golf 7366 ja ja Toyota Auris 4818 ja ja Nissan Leaf 4604 ja ja Mazda CX ja ja Toyota Yaris 4250 ja ja Volvo V ja ja Skoda Octavia 3788 ja ja Toyota RAV ja ja Volvo V ja ja Ford Focus 3169 ja ja Volkswagen Passat 2997 ja ja Mitsubishi Outlander 2989 ja ja Volkswagen Tiguan 2888 ja ja Nissan Qashqai 2627 ja ja mangler Volvo V ja ja Toyota Avensis 2175 ja ja Volvo XC ja ja Audi A ja ja Mercedes-Benz A-klasse 2048 ja ja Tesla Model S 1983 ja ja mangler 5 mangler mangler Audi A ja ja BMW 3-serie 1895 ja ja Volkswagen up! 1888 ja ja Honda CR-V 1883 ja ja Kia Sportage 1798 ja ja Peugeot ja ja Volkswagen Polo 1647 ja ja Toyota Prius 1646 ja ja Ford Fiesta 1637 ja ja Opel Mokka 1597 ja ja Ford Kuga 1571 ja ja Ford Mondeo 1540 ja ja mangler BMW X ja ja Subaru Forester 1285 ja ja Mitsubishi ASX 1262 ja ja BMW 1-serie 1246 ja ja Suzuki SX ja ja Subaru XV 1153 ja ja Kia cee'd 1082 ja ja Hyundai i ja ja Audi Q ja ja Peugeot ja ja BMW X ja ja Mercedes-Benz E-klasse 1005 ja ja Hyundai ix ja ja Kia Picanto 946 ja ekstrautstyr Mazda ja ja Skoda Superb 940 ja ja BMW 5-serie 918 ja ja Hyundai i ja ja

14 14 Tabell 6 (forts): De 100 mest solgte bilmodellene i 2013 Bilmodell Solgt 2013 Antiskrens tilgj. Antiskrens som standard Samlescore - ny 2009 EuroNCAPvoksen EuroNCAPfotgjenger EuroNCAPbarn Mitsubishi Space Star 867 ja ja Ford S-Max 850 ja ja mangler Audi A6 846 ja ja Suzuki Swift 838 ja ja Mercedes-Benz B-klasse 748 ja ja Volkswagen Touran 729 ja ja mangler 5 3 mangler Audi A1 693 ja ja Kia Rio 685 ja ja Peugeot ja ja Mercedes-Benz C-klasse 615 ja ja Skoda Yeti 614 ja ja Hyundai i ja ja Citroen C4 Aircross 589 ja ja mangler mangler mangler mangler Renault Clio 574 ja ja Skoda Fabia 570 ja ja mangler Opel Astra 560 ja ja Peugeot ja ja mangler mangler mangler mangler Skoda Citigo 544 ja ja Audi Q3 509 ja ja Citroen C4 503 ja ja Subaru Legacy 491 ja ja MINI Countryman 457 ja ja Ford B-Max 457 ja ja Volkswagen Transporter/Caravelle 456 ja ja mangler Peugeot ja ja Opel Insignia 449 ja ja Mercedes-Benz GLK 436 ja ja MINI Mini 429 ja ja mangler Ford C-Max 419 ja ja Honda Civic 413 ja ja Toyota Urban Cruiser 409 ja ja Toyota Verso-S 390 ja ja Skoda Rapid 384 ja ja Mitsubishi I-MiEV 367 ja ja Peugeot ja ja Volkswagen Sharan 353 ja ja Volkswagen Beetle 350 ja ja Mercedes-Benz Vito 347 ja ja mangler mangler mangler mangler Citroen DS3 338 ja ja Hyundai ix ja ja Mazda ja ja mangler Nissan Juke 326 ja ja Mazda ja ja Toyota Verso 318 ja ja Toyota Aygo 316 ja noen modellvarianter Land Rover Range Rover Evoque 316 ja ja Mercedes-Benz CLA 307 ja ja Citroen C3 306 ja ja Opel Corsa 293 ja ja mangler Fiat ja ja mangler 5 2 3

15 15 Tabell 7: Nye bilmodeller 2013 (ikke på markedet i 2012) Solgt Antiskrens Antiskrens som Samlescore - EuroNCAPvoksefotgjengebarn EuroNCAP- EuroNCAP- Bilmodell 2013 tilgj. standard ny 2009 Tesla Model S 1983 ja ja mangler 5 mangler mangler Mitsubishi Space Star 867 ja ja Peugeot ja ja Mercedes-Benz CLA 307 ja ja Tabell 8: Bilmodeller 2013 uten testresultat i Euroncap Bilmodell Solgt Antiskrens Antiskrens som EuroNCAP EuroNCAP Andre kollisjonstester 2013 tilgj standard samlescore voksen IIHS NHTSA ANCAP Tesla Model S 1983 ja ja mangler 5 5 Citroen C4 Aircross 589 ja ja mangler mangler Peugeot ja ja mangler mangler Mercedes-Benz Vito 347 ja ja mangler mangler

16 Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen