KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØRETØY I TAXINÆRINGEN"

Transkript

1 KJØRETØY I TAXINÆRINGEN Registreringsstatistikken for 2011 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2011/12. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport av slike kjøretøy i løpet av 2011, sammenlignet med tidligere år. Statistikken viser miljøegenskaper ol ved dagens taxikjøretøy. Sammen med data om alder, gjennomsnittlig utskiftningstakt o l kan dette gi grunnlag for indikasjon på utviklingen i markedet for taxikjøretøy de kommende år. Det gis en kortfattet oversikt over avgiftsbestemmelsene for drosjekjøretøyer.

2 Kjøretøy i Taxinæringen R E G I S T R E R I N G S S T A T I S T I K K E N F O R Innhold BESTANDEN AV DROSJEBILER... 2 Antall kjøretøy pr Vekst med økt dieselandel... 2 En ung bilpark... 3 Mange merker - noen få dominerer... 5 ANSKAFFELSER AV KJØRETØY TIL TAXIVIRKSOMHET... 8 Færre taxikjøretøy i trafikk... 8 Utviklingen i nyregistrerte taxikjøretøy... 8 Bruktimporten... 9 Merkefordelte anskaffelser i Tre modeller representerer halvparten av anskaffelsene Nybilsalg og bruktimport Alternative energiformer CO 2-utslipp nye taxibiler Karosseritype og setekapasitet OM DATAGRUNNLAGET

3 BESTANDEN AV DROSJEBILER Antall kjøretøy pr I alt var 8837 kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2011/12. Av disse var 8100 (91,9 %) av personbilklasse, mens 737 var minibusser (dvs fra seter). Sammenlignet med året før økte antall personbiler med 1,5 %, mens antall minibusser minket med 10,4 %. Taxier Personbil Minibuss Personbilklasse Minibusser ialt ialt ialt Bensin Diesel Bensin Diesel Totalt Diesel% 89,6 % 88,7 % 99,6 % Samlet utgjorde andelen dieselkjøretøy 89,6 %. For minibusser er dieselandelen 99,6 %. Det er også grunn til å merke seg at de bensindrevne kjøretøy i næringen er betydelig eldre enn de dieseldrevne. I kjøretøyregisteret er det en usikkerhet ved at andre drivstoffsformer enn bensin og diesel er mangelfullt registrert. Vi har ingen direkteoversikt over antall hybrider i taxinæringen, utover at det er en økende andel. Det er kun registrert 1 el-bil i personbilklasse inæringen, 1 plug-in-hybrid og 3 gassdrevne kjøretøy ved årsskiftet. Her er de medregnet, sammen med hybridene, som rene bensinbiler. For minvusser har vi registrert i alt 5 biogassdrevne kjøretøy, Disse er behandlet som dieseldrevne i notatet. Når antallet kjøretøy med alternativ energibruk øker, bør det skilles klarere i statistikken. Vekst med økt dieselandel Den samlede taxiflåte har vokst jevnt siden århundreskiftet, fra 7714 kjøretøy i 2001 til 8961 i Siste år sank antallet til 8801og steg igjen siste år til 8837 kjøretøy. Veksten fram til 2009 er i hovedsak knyttet til løyveutvidelser og etablering av nye sentraler i de større byer. Nedgangen i 2010 må knyttes opp mot en uavklart situasjon med tildeling av nye løyver mm i Oslo, men noe må tilskrives nedgang i løyvetall andre steder i landet (f eks i form av ubesatte distriktsløyver). Veksten siste år viser at disse problemstillingene nå er endret (i Oslo er tildeling av ubesatte løyver kommet i gang) Taxi i alt Veksten i næringener knyttet til dieseldrevne kjøretøy i personbilklasse. Dieselandelen her er vokst fra ca 65 prosent i 2001 til ca 90 prosent. Økt antall bensinhybrider modifiserer dette bildet noe siste år.. Antallet minibusser er i , 31,4 % færre enn i Persbil diesel Persbil bensin Minibusser

4 En ung bilpark Taxiene i Norge hadde ved årsskiftet 2011/12 en gjennomsnittsalder på 3,24 år. Taxi i personbilklasse hadde en snittalder på 3,07 år, mens minibussene var 5,14 år i gjennomsnitt. I 2009 var gjennomsnittet for personbilklassen 3,02 år og for minibussene 4,91 år. Taxier Personbil Minibuss Personbilklasse Minibusser ialt ialt ialt Bensin Diesel Bensin Diesel Totalt 3,24 3,07 5,14 3,79 2,98 14,17 5,19 En lav gjennomsnittsalder på kjøretøyene blir ofte assosiert med moderne teknologi og dermed bedre trafikksikkerhet og god miljøteknologi. Drosjene har imidlertid langt større utnyttelse i form av kjørelengder opp mot eller mer pr år. Det betyr at de eldes teknisk sett raskere enn en vanlig privatbil. For å møte forringelsen som ligger i intensiv bruk, er det økonomisk med større og kraftigere kjøretøy som er mer robuste i bruk. Også av hensyn til bruksområde (høy baksetefaktor, bagasje med mer), er det naturlig med kjøretøyvalg som leder til tyngre kjøretøy. Gjennomsnittsalderen for drosjer svinger noe i takt med antallet nyregistreringer, hvor man har et sykluspreget mønster på noe over tre år mellom salgstoppene. I 2004 ble det innført utgående merverdiavgift på taxitjenester. Det ble åpnet for fradrag for inngående avgift. Samtidig var man inne i et år med forventet stor utskiftning ut fra bestandens aldersfordeling. Resultatet ble en ekstra stor salgstopp det året, og etter tre års refusjonstid var disse klare for utskiftning i Innføringen av merverdiavgift i 2004 medførte en markant senkning i personbilenes gjennomsnittsalder i flere år. Effekten av dette synes nå å opphøre, målt ved at gjennomsnittsalderen viser en svakt stigende tendens. For må dette også tolkes i lys av økende forsiktighet i bransjen pga finanskrisen, økt kjøpsavgift og usikkerhet knyttet til konkurransen i næringen. Dette måles også med økning i gjennomsnittlig utrangeringsalder nedenfor. 6,00 5,00 4,00 Personbil Minibuss Gjennomsnittsalder 3,00 2,00 1,00 0, Noen reduksjon i alder kan ikke merkes i flåten av minibusser, hvor man har hatt en jevnt stigende tendens, både før og etter Det skyldes at man for minibusser ikke har samme bruktmarked for avhending av utrangerte kjøretøy, som man har for kjøretøy av personbilklasse. Minibusser har dessuten en annen form for bruksområde, noe som slår ut i andre kjørelengder og teknisk levealder. Derfor har denne kjøretøytype også lenger økonomisk levetid som taxikjøretøy. 3

5 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år år over 20 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år år over 20 år 76,5 prosent av taxikjøretøyene er 5 år eller yngre. For personbilklassen er andelen 80,1 prosent og for minibusser 28,9 prosent. Avgiftspolitikken er medvirkende til at man har en såpass ung drosjepark, og er en forutsetning for et tilbud som kan tilfredsstille høye krav til trafikksikkerhet og etter hvert også til kjøretøyenes miljøegenskaper. Den sykluspregede utskiftning for taxi i personbilklasse finner også sted innenfor de første fem år, og fremgår bl a ved å se endringene i bestandens aldersammensetning de siste år, hvor andelen eldre kjøretøy er relativt konstant. For minibusser strekker syklusene seg over noe lengre tid. Det skyldes høyere utskiftningsalder for denne type kjøretøy Bestand - personbilklasse Bestand - minibusser Som en indikasjon på hvor gamle kjøretøyene er når de skiftes ut fra taxivirksomhet, har vi sammenlignet bestanden de to seneste år. For å få en indikasjon på utskiftning i de yngste aldersgrupper har vi foruten tall for nyregistrerte kjøretøy, tatt noen forutsetninger om aldersfordelingen blant bruktimporterte biler. Vi antar at bruktimporten i taxinæringen er konsentrert om 1-2 år gamle kjøretøy. I følge denne analysen ble i alt 1989 taxier av personbilklasse utrangert i Det er 24,9 prosent av bestanden Gjennomsnittsalderen for disse var 4,47 år. 80 prosent av utskiftningene var biler inntil 5 år. 15prosent var mellom 5 og 10 år, mens 5 prosent var over 10 år gamle. 4

6 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16år og mer 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16år og mer Utrangert i 2011 Personbil , Dieseldrevne taxier hadde en utskiftningsgrad på 26 prosent, mens de bensindrevne fikk registrert 18 prosent i forhold til bestand Tallgrunnlaget for utrangerte minibusser er mye mindre enn for taxier av personbilklasse. I gjennomsnitt var utrangerte taxier i minibussklasse 7,74 år gamle, en reduksjon på 2,2 % fra året før. I følge beregningene ble 152 minibusser utrangert i 2011, dvs 18,5 prosent av bestanden Når antallet nye minibusser var kun 46, er nettoeffekten en nedgang på 106 kjøretøy. Halvparten av de utrangerte minibusser var 7 år eller yngre Utrangert i 2011 Minibuss ,74 Mange merker - noen få dominerer Mercedes er det dominerende taximerke. De senere år har Toyota vært nærmeste konkurrent i markedet for personbilklasse. Disse to merkene har, sammen med Volvo og Volkswagen, nær 84 prosent av bestanden av taxi-personbiler. 5

7 Andre 28 % Taxibestand personbil 2001 Mercedes 47 % Volksw 10 % Taxibestand personbil 2011 Andre 16 % Mercedes 47 % Peugot 6 % Volvo 13 % Volvo 7 % Toyota 12 % Toyota 14 % Mercedes har samlet sett samme andel av taxibestanden som i Bak skjer det endringer i rangeringen fra år til annet. Mange merker er representert i taxibestanden, men hver for seg er deres innslag beskjedent. Merkefordelt bestand pr A. Personbiler Pers.bil ialt Bensindrevne Dieseldrevne Diesel- Snalder Sn- Merke Andel Antall Sn-alder Antall Antall alder andel Mercedes 42,5 % , , ,31 97,4 % Toyota 13,1 % , , ,92 40,7 % Volvo 12,0 % 971 3, , ,65 96,7 % Volkswagen 8,6 % 699 2, , ,87 99,7 % Ford 5,8 % 471 2,36 6 9, ,27 98,7 % Skoda 3,8 % 310 1,75 2 2, ,74 99,4 % Opel 2,6 % 210 3,26 5 7, ,15 97,6 % Peugot 1,9 % 151 2, , ,82 98,7 % BMW 1,6 % 129 3, , ,89 97,7 % Subaru 1,0 % 85 3, , ,81 41,2 % Hyundai 1,0 % 81 3,40 2 7, ,31 97,5 % Mitsubishi 0,9 % 74 2, , ,67 81,1 % Nissan 0,9 % 72 4, , ,31 72,2 % Audi 0,8 % 62 4,23 1 9, ,14 98,4 % Citröen 0,7 % 59 3, , ,82 96,6 % Honda 0,5 % 39 3, , ,40 51,3 % Mazda 0,4 % 33 2,68 4 4, ,40 87,9 % SAAB 0,4 % 31 3,40 2 4, ,36 93,5 % Kia 0,3 % 26 2,38 3 4, ,07 88,5 % Chrysler 0,2 % 13 6, , ,40 76,9 % Chevrolet 0,1 % 9 3, ,50 8 2,88 88,9 % Renault 0,1 % 8 5,25 0 0,00 8 5, % Suzuki 0,1 % 6 4,33 2 2,00 4 5,50 66,7 % Rover 0,1 % 6 5,50 0 0,00 6 5, % Andre 0,6 % 48 4, , ,15 64,6 % 6

8 Blant minibussene i taxinæringen dominerer Mercedes, og har alene 78 prosent av det markedet. Deres nærmeste konkurrenter er Volkswagen, Ford og Iveco. Mercedes dominansen har økt betydelig de senere år, bl a fordi det anskaffes svært få av de minste minibusser (10-12 seter). Ford 9 % Andre 11 % Toyota 7 % Minibuss 2001 Mercedes 42 % Ford 5 % Volksw 6 % Iveco 5 % Andre 6 % Minibuss 2011 Mercedes 78 % Volksw 31 % Merkefordelt bestand pr B. Minibusser Minibuss ialt Bensindrevne Dieseldrevne Diesel- Snalder Sn- Merke Andel Antall Sn-alder Antall Antall alder andel Mercedes 77,6 % 572 4, , ,68 99,8 % Volkswagen 5,6 % 41 9, ,5 40 9,08 97,6 % Ford 5,3 % 39 6, , % Iveco 5,2 % 38 5, , % Peugot 3,1 % 23 5, , % Toyota 0,8 % 6 9, , % Opel 1,1 % 8 5, , % Chevrolet 0,1 % 1 22, , % Renault 0,9 % 7 3, , % Ford US 0,3 % 2 17, ,5 1 17,50 50,0 % 7

9 ANSKAFFELSER AV KJØRETØY TIL TAXIVIRKSOMHET Nyanskaffelser av kjøretøy til taxivirksomhet skjer ved nybilkjøp eller bruktimport. Dessuten skjer det overdragelse av kjøretøy fra en løyvehaver til en annen, f eks ved innlevering av løyve. Erfaringsmessig er det flest overganger rundt nyttårsskiftet, slik at tall for samlet bestand kan påvirkes av tiden som tar før en ny løyvehaver er klar for drift. Uten endring i løyvetallet, er imidlertid dette en stabil faktor fra år til år. Færre taxikjøretøy i trafikk Anskaffelsesstatistikken viser, sammen med tallene for utrangeringer foran, om endringer i den samlede taxiflåten og hvordan disse er kommet i stand. Ved utgangen av 2011 registrerer vi en tilvekst i det samlede antall taxikjøretøy på 36 i forhold til forrige årsskifte. Av tabellen nedenfor ser vi at i 2011 hadde næringen en netto økning i kjøretøy av personbilklasse på 142 biler). Samtidig skjedde det en netto avgang på 106 kjøretøy av minibussklasse. Personbil Minibuss Alle kjøretøy Anskaffelse Anvendelse Anskaffelse Anvendelse Anskaffelse Anvendelse Nyregistrering Bruktimport Utrangert Tilvekst Det er beregnet netto avgang på 106 minibusser i Det utrangeres mer enn tre ganger så mange minibusser enn det anskaffes i Gjennomsnittsalderen for disse kjøretøy øker fra 5,00 til 5,14 år. Avgangen er knyttet til yngre (og mindre) minibusser. Det er minibusser i størrelsen inntil 12 seter som forsvinner, bl a fordi disse ble rammet av nye krav senere år (ferdsskriver med mer). Utviklingen i nyregistrerte taxikjøretøy Samlet ble det nyregistrert 1879 kjøretøy på taxiløyve i Året før ble det registrert 1680 kjøretøy, dvs en økning på 11,8 prosent. Registreringstoppene har fulgt regelmessige tre-årssykluser, som bl a kan knyttes til regelverket for engangsavgift for drosjer. Det at 2011 snudde en nedgang i perioden , kan dels forklares med at finanskrisen ikke lenger er like merkbar, at løyveutskiftningene i Oslo igjen er kommet i gang og dels at bilene utrangeres noe senere enn tidligere Ny persbil Ny Maxi BruktImp

10 Prosent Med den store salgstoppen som kom i 2004, forventes den sykluspregede karakter i bilkjøpene å fortsette i mange år framover. Det skjer en utjevning mot mindre markerte topper etter hvert, bl a fordi de fleste kjøretøy som skiftes ut er eldre enn tre år (gjennomsnittlig 4,47 år for utrangerte personbiler i taxidrift). Av ytre forhold som påvirker salgstallene er store endringer i løyvetallet og eventuelle krav til fornyelser i taxiflåten gjennom kontrakter for offentlig betalt transport. Bruktimporten 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel bruktimport Bruktimporten viser en stabil andel av de samlede anskaffelser, dog slik at det vises en liten nedgang fra århundreskiftet. Andelen var i ,6 prosent mot prosent i perioden Det er kjøretøy av personbilklasse som importeres. Av i alt 253 bruktimporter i 2011, var det kun 1 minibuss. Mercedes er det klart mest bruktimporterte bilmerke, med 185 personbilimporter. Dvs at ca tre fjerdedeler av bruktimporten, gjelder Mercedes. Den øvrige importen spres på de fleste bilmerker, slik at ingen andre kan påvise import av mer enn 12 biler i Merkefordelte anskaffelser i 2011 Mercedes topper salgsstatistikken i 2010, både for personbilklasse og minibussene. Mercedes har alene en markedsandel på ca 37 prosent av alle nyregistrerte taxier i Mercedes har markedsandel på 35,3 prosent av nybilsalget av personbilklasse, mens Toyota hadde en andel på 15,8 prosent og Volvo 11,2 prosent. Etter de tre dominerende merker, følger Volkswagen med 10,7 prosent. Dvs at 4 merker har samlet nær 3/4 av nybilsalget. Personbilklasse Bruktimport Nyregistrert som taxi Nr Bilmerke Imp 11 Imp 10 Endring 2011 Diesel Bensin Endr Andel 11 Andel10 1 Mercedes Benz ,1 % ,5 % 35,3 % 37,5 % 2 Toyota ,0 % ,6 % 15,8 % 17,3 % 3 Volvo ,0 % ,7 % 11,2 % 10,9 % 4 Volkswagen ,5 % ,8 % 10,7 % 8,5 % 5 Skoda ,7 % ,9 % 6,9 % 5,3 % 6 Ford ,0 % ,8 % 6,8 % 7,5 % 7 Opel ,0 % ,3 % 2,8 % 1,8 % 8 Peugot ,6 % 2,7 % 2,7 % 9 BMW ,1 % ,2 % 1,5 % 0,6 % 10 Subaru ,8 % 1,2 % 1,1 % Andre ,0 % ,9 % 5,1 % 6,9 % Totalt ,8 % ,4 % 100,0 % 100,0 % Dieseldrevne 99,0/% 143,9 % 86,7 % 86,7 % 86,4 % 9

11 Dieselandelen blant nye personbiler var 86,7 prosent. Det skyldes ikke en økning i rene bensindrevne biler, men at det nå er introdusert hybrider med kombinasjon av el- og bensin som kan anvendes i taximarkedet. Disse hybridene (først og fremst Toyota Prius) registreres som bensindrevne biler. Anskaffelser Personbilklasse Anskaffelser Minibusser Ford 6 % Andre 19 % Merced es Benz 40 % Mercede s 96 % Volksw 10 % Toyota 14 % Volvo 11 % Andre 4 % Anskaffelsene utgjør summen av nybilsalg og bruktimport. Figurene over gjelder Tre modeller representerer halvparten av anskaffelsene På personbilmarkedet representerer ( i rekkefølge) Mercedes E-klasse, Toyota Prius og Volvo V70 overt halvparten av anskaffelsene. Hybriden Toyota Prius på 2. plass har fått stort innpass i taximarkedetetter introduksjonen i Norge oktober E-klassen endret sin markedsandel på nyregistrerte fra 31,9 prosent i 2010 til 28,6 prosent i 2011, men er fremdeles den suverent mest kjøpte taximodell i Norge. For modeller med minst 40 registrerte anskaffelser var det følgende rangering i 2011: Antall 2011 Prosentandeler 2011 Rang Modell Nyregistrert Import Anskaffet Nyreg Import Anskaff 1 Mercedes-Benz E-klasse ,6 % 59,7 % 32,3 % 2 Toyota Prius ,5 % 3,6 % 9,7 % 3 Volvo V ,0 % 4,0 % 8,4 % 4 Skoda Superb ,6 % 0,0 % 4,0 % 5 Volkswagen Touran ,5 % 0,4 % 4,0 % 6 Ford Mondeo ,6 % 0,4 % 3,2 % 7 Toyota Avensis ,5 % 0,8 % 3,2 % 8 Opel Insignia ,3 % 2,1 % 8 Mercedes-Benz C-klasse ,0 % 2,8 % 2,1 % 10 Skoda Octavia ,1 % 0,4 % 1,9 % 10 Volkswagen Passat ,0 % 1,2 % 1,9 % 10

12 Nybilsalg og bruktimport De merker som har mest nybilsalg, er også godt representert i bruktimporten. Dog er det klare forskjeller mellom merker med hensyn til importens relative betydning. Importandel personbiler Mercedes Benz 27,9 % Toyota Volvo Volkswagen Skoda Ford Opel 4,0 % 8,6 % 7,5 % 0,8 % 4,7 % 1,9 % BMW Audi 34,5 % 33,3 % Andre 40,0 % Av alle anskaffelser av Mercedes personbilklasse ble 28 prosent anskaffet ved direkteimport i Året før var andelen 22 prosent. Figuren over viser at importandelen varierer betydelig fra et år til et annet for alle merker. Ved siden av Mercedes er det BMW og Audi som har høyest importandel. Alternative energiformer En aktuell problemstilling er knyttet til alternative energiformer. Kjøretøyregisteret opererer ikke med andre drivstofftyper enn bensin og diesel, slik at vi har ikke oversikt over såkalte hybrider og kjøretøy klargjort for alternative drivstoffsformer. Imidlertid vet man at utbredelsen av alternativ drivstoff er relativt begrenset i norsk taxinæring. Dette har sammenheng med at det er begrenset tilbud mht fylling og at importørene ikke gir samme garanti ved bruk av alternativ drivstoff som ved bruk av diesel. Situasjonen i Sverige er imidlertid noe annerledes. Der har man et godt utbygget nett av fyllestasjoner for alternative drivstoffsformer særlig i større byregioner, samt at kjøretøy tilpasset dette er markedsført i større grad enn i Norge. En stor del av miljøtilpasningen i Sverige er knyttet til E85-drivstoff, som er 15 prosent innblanding av etanol i bensinen. I norsk taxinæring finner vi mange kjøretøy som kan benytte E85, men man savner tilbud på dette. Det gir tilsynelatende høyere innslag av miljøvennlige kjøretøy i taxibestanden enn tilfellet er i Norge hvor dieselandelen har vært stabil på rundt 90 prosent. Denne sank til 86,7 prosent i 2011 ved at den nye Toyota Prius, med kombinasjonen bensin/el-batteri, kom i større skala på taximarkedet. Ved årskiftet ble en ren el-bil introdusert i taxi-markedet (Nissan Leaf). I bestanden pr er kun en av disse medregnet, men noen flere er kommet i trafikk etter nyttår. Det er aktuelt å skille el-biler ut som egen gruppe i kommende års statistikker. 11

13 CO2-utslipp nye taxibiler Biler solgt i Norge er typegodkjent med registrert gjennomsnittlig CO 2-utslipp i form av g pr km. Med utgangspunkt i statistikken for nyregistrerte biler av personbilklasse, har Opplysningsrådet for veitrafikken beregnet gjennomsnittlig CO 2 for nyregistrerte taxibiler. Nye taxier (personbilklasse) etter CO 2 -utslipp i g/km 2007 (193) 2008 (191) 2009 (176) 2010 (159) 2011 (152) over 240 Mens privatbiler tidlig viste synkende tendens, var gjennomsnittsutslippet for nye drosjer relativt stabilt på rundt 190 g pr km fram til Men i 2009 viste drosjenæringen en nedgang i CO 2 utslippene til 176 g/km. I 2010 sank dette ytterligere til 159 og i g CO 2 pr km. Når vi ser på fordelingen av nye drosjer i forhold til det observerte gjennomsnitt, viser det seg at kjøretøy med lave utslippsverdier er lavt representert i drosjeparken. I 2009 skjer endringer i retning mot lavere utslippsnivå, spesielt i intervallet mellom 140 og 160 g CO 2 pr km. Gjennom avgiftsendringer for 2010, ble denne utvikling ytterligere styrket. Ved siden av hybriden Toyota Prius økte innslag i drosjemarkedet, har det medvirket til en betydelig nedgang i næringens utslipp. Karosseritype og setekapasitet Karosseri Persbil Minibuss I alt Prosent Combi-Coupe ,1 % Kassevogn ,1 % MPV ,5 % SUV/OFF ,3 % Sedan ,7 % Stasjonsvogn ,9 % Minibuss ,3 % Totalt ,9 prosent av alle nyregistrerte taxier er av stasjonsvogntypen. Stasjonsvognene utgjør 53% av alle nyregistrerte drosjer på ordinært løyve (dvs personbilklasse). Andelen SUV og MPV (Multi Purpose Vehicle) er samlet større enn andelen av vanlig sedan-type. Andelen combi coupe er kun ca 11 %, fordi mange slike modeller er små og har begrenset funksjon i drosjetrafikk. Toyota Prius er definert som Combi Coupe, og eksempel på at disse har et potensiiale i næringen.

14 Valget av kjøretøy- (karosseri-)type reflekterer funksjonelle krav som stilles til kjøretøy i taxitrafikk. Blant kravene er god plass i baksete og lasteevne som også inkluderer større mengde bagasje. Stasjonsvogner og MPV er de kjøretøytypene som peker seg spesielt ut for taxidrift. Kjøretøytype nye taxier 2011 Stasjonsvogn; 51,9 % Minibuss; 2,3 % Combi-Coupe; 11,1 % Sedan; 12,7 % Kassevogn; 5,1 % SUV/OFF; 5,3 % MPV; 11,5 % De langt fleste drosjeoppdrag er turer med 1 og 2 passasjerer. Men drosjene gir tilbud til grupper med flere personer enn det som kan fraktes i en vanlig personbil ( dvs med 4 passasjerplasser). Det er tilbud for grupper opp til 16 passasjerer, noe som gjenspeiles i sammensetningen av taxiflåten mht setekapasitet. 79,3 % av nye taxier har maksimalt plass til 4 passasjerer. Det er påfallende at det ikke er noe etterspørsel etter busser med seter lenger. Setetall Antall Prosent Inntil 5 seter ,3 % 6-7seter ,7 % 8-9 seter 90 4,7 % seter 1 0,1 % seter 1 0,1 % seter 2 0,1 % seter 41 2,1 % Totalt 1924 Kapasitet nyregistrerte taxier seter 5 % Minibusser 2 % 6-7seter 14 % Inntil 5 seter 79 %

15 OM DATAGRUNNLAGET Norges Taxiforbund har i flere år presentert statistikk for bestand og nyregistreringer av taxikjøretøy. Statistikken er utarbeidet av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS, på grunnlag av registreringer i kjøretøyregisteret (AUTOSYS). Grunnlaget for å skille ut taxi fra andre kjøretøy, er at registreringen er knyttet opp mot løyvetypen (bl a av hensyn til avgiftsberegningen). Statistikken vi har benyttet skiller mellom kjøretøy i personbilklasse og minibusser. Skillet mellom de to klassene går på antall seter i kjøretøyet (denne grensen på 10 seter følger internasjonal standardisering for kjøretøyklassifisering). Minibusser (opp til 17 seter) i drosjevirksomhet er knyttet opp til det Yrkestransportloven betegner som utvidet drosjeløyve. I daglig tale benyttes begrepet MaxiTaxi. Yrkestransportloven skiller mellom ordinære og reserve drosjeløyver. Reserveløyveordningen er ment å representere en ekstrakapasitet som skal bidra til avvikling av trafikktopper. Noen reserveløyver har også fått et tilknyttet løyvevilkår om at kjøretøyet skal være tilpasset for transport av funksjonshemmede (dette som alternativ til handikappløyve). For reserveløyver er det hjemmel til å sette begrensninger på driftstiden. Løyvetypen er underlagt andre avgiftsmessige bestemmelser enn de ordinære løyvene. Kjøretøyregisteret skiller ikke mellom ordinære eller reserveløyver. I praksis fokuseres det på den avgiftsmessige siden, og nyregistreringer av reserveløyver vil derfor knyttes mot andre løyvetyper ( f eks handikappløyver eller som vanlig privatbil). Reserveløyver er imidlertid gjerne bil nr 2 for en løyvehaver. Den vanlige praksis er at når det anskaffes ny bil på det ordinære løyvet, lar man den gamle gå over på reserveløyvet. I registeret blir da kjøretøyet fortsatt registrert som taxi, og kommer således med i oversikten over bestanden av drosjer. Kjøretøystatistikken for drosjer vil ikke samsvare med statistikken for løyver. Det skyldes dels en form for periodiseringsfeil ved bytte av løyver, når kjøretøy anskaffes / skiftes og lignende. Men det skyldes også de registreringsfeil som er knyttet til registrering av reserveløyvene som er nevnt foran. Hvor stor denne feilkilden er, vet vi ikke eksakt. Men i noen sammenhenger bør man være oppmerksom på dette i sin fortolkning av statistikken. I kjøretøyregisteret er kjøretøyene registrert på eiers bostedsadresse, mens løyver er knyttet opp mot løyvenes trafikkområde i løyveregistrene. Det er ikke her gjort noe forsøk på geografisk fordeling av drosjeparken ut fra kjøretøyregisteret. 14

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 23.02.2011 Registreringsstatistikken for 2010 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2010/11. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO 2 -utslippet fra nye biler

Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO 2 -utslippet fra nye biler Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO 2 -utslippet fra nye biler Betraktninger basert på overordnede empiriske analyser, teori og erfaringer. Nicolai Heldal, Ingeborg Rasmussen, Vivian

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 24 januar 2014 Sikre biler 2013 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 Rapport Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 1 INNHOLD 1. ARBEIDSGRUPPENS KONKLUSJONER... 4 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 9 3. PRINSIPPER OG HENSYN VED UTFORMINGEN AV BILAVGIFTENE...

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Vrakpant og vrakpantavgift Har vrakpanten betydning for utskifting av bilparken?

Vrakpant og vrakpantavgift Har vrakpanten betydning for utskifting av bilparken? NOTAT Arkiv nr.: EB/361 Dato: april 2013 Vrakpant og vrakpantavgift Har vrakpanten betydning for utskifting av bilparken? Norsk Petroleumsinstitutt, Postboks 7190 Majorstuen, N-0307 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Ladeinfrastruktur for ladbare biler i Akershus og Østfold, samt Fyrbodal i Västra Götalands län. Infragreen juni 2014

Ladeinfrastruktur for ladbare biler i Akershus og Østfold, samt Fyrbodal i Västra Götalands län. Infragreen juni 2014 Ladeinfrastruktur for ladbare biler i Akershus og Østfold, samt Fyrbodal i Västra Götalands län Infragreen juni 2014 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold utarbeidet i 2012 en helhetlig

Detaljer

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og Barrierer

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og Barrierer Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring Mulighetsrom og Barrierer Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona har som formål å begrense klimaendringer, hindre

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

- ikke symbolpolitikk. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. På banen om kollektivplanlegging. Det verste jeg har sett.

- ikke symbolpolitikk. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. På banen om kollektivplanlegging. Det verste jeg har sett. 1Nr februar 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 På banen om kollektivplanlegging side 4-5 Miljøstrategi - ikke symbolpolitikk side 6-7-8-9-10

Detaljer

Vekst i utdanningssystemet

Vekst i utdanningssystemet Utdanning 23 Per Olaf Aamodt, Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og Nils Martin Stølen, Statistisk sentralbyrå (SSB) Innledning I denne artikkelen vil vi ta et tilbakeblikk på

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 2007/26. Notater

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 2007/26. Notater 2007/26 Notater Even Høydahl Notater Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer