Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen. Sikre biler 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen. Sikre biler 2012"

Transkript

1 1 Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen Vår dato: Vår referanse: Sikre biler 2012 Sikrere biler er trolig blant de viktigste årsakene til den observerte reduksjonen i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Basert på beregninger fra TØI kan det anslås at vi i dag hadde hatt ca. 130 flere drepte og hardt skadde pr år dersom bilparkens sikkerhetsmessige standard hadde vært som for 10 år siden. Beregningen tar utgangspunkt i den observerte utbredelsen av biler med elektronisk stabilitetskontroll (ESC), kollisjonsputer, bilbeltepåminnere, forbedret nakkeslengbeskyttelse og 4 eller 5 stjerner i EuroNCAP s tester (Høye 2010) 1 Statens vegvesen har siden 2005 laget årlige oversikter over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene, fordelt på oppnådd score i EuroNCAP s tester, på ulike bilklasser, og i hvilken grad antiskrenssystemer (elektronisk stabilitetskontroll) er tilgjengelige i disse bilmodellene. Oversiktene viser også utviklingen siden 2000 når det gjelder oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest. Formålet med disse oversiktene er å øke kunnskapen om forskjeller i bilenes sikkerhetsegenskaper for å dreie etterspørselen i retning av de sikreste bilene. Det ble i 2012 i alt solgt nye personbiler i Norge. Dette er om lag på nivå med antall solgte biler i Mens det fra 2009 til 2011 var en økning i nybilsalget på 40 prosent, har bilsalget i 2012 stagnert, jfr. figur 1. De 100 mest solgte bilmodellene sto for 92 prosent av det samlede bilsalget i Det følgende er en oversikt over sikkerhetsstandarden til de 100 mest solgte bilmodellene i 2012 og antallet solgte biler av disse modellene, samt utviklingen over tid. Datamaterialet er hentet fra OVF s statistikk over salg av nye biler, EuroNCAP s hjemmesider, Folksams hjemmesider og hjemmesidene til forhandlerne av de ulike bilmerkene. 1 Høye, A. 2010: Reduksjon i antall drepte eller hardt skadde grunnet sikrere kjøretøy ( ) og forventet situasjon i 2014 og TØI arbeidsdokument SM/3641/2010 [Skriv inn tekst]

2 2 100 mest solgte bilmodeller Alle solgte biler Figur 1: Antall solgte nye personbiler i perioden EuroNCAP Kollisjonstester og vurdering av sikkerheten av biler skjer ved forskjellige kollisjonstestprogram. Det er flere organisasjoner verden over som har egne kollisjonstestprogrammer for kjøretøy. EuroNCAP (European New Car Assessment Programme) er det ledende og mest kjente uavhengige kollisjonstestprogrammet i Europa. EuroNCAP gjennomfører front- og sidekollisjonstester, fotgjengerkollisjonstest og test av kollisjonssikkerheten for barn. For front-og sidekollisjoner tilsvarer EuroNCAP s kollisjonstester stort sett de metoder som brukes for å kontrollere at kjøretøyene oppfyller EUs krav til sikkerhet. På grunnlag av antall oppnådde poeng innenfor hver test har bilmodellene fram til 2009 blitt gitt et visst antall stjerner. Det har vært gitt ulik score i form av antall stjerner for voksnes sikkerhet i bil, barns sikkerhet i bil og for fotgjengeres sikkerhet. Fra og med 2009 er det innført et nytt karaktersystem hvor det tildeles en samlet karakter (1 til 5 stjerner), som omfatter en samlet vurdering av sikkerhetsegenskapene for den enkelte bilmodellen. Denne karakteren omfatter alle de tidligere testene (voksnes sikkerhet i bil, barns sikkerhet i bil og fotgjengeres sikkerhet). Det inngår også en test av beskyttelse mot nakkeslengskader (whiplash) som følge av påkjøring bakfra. De ulike testresultatene er vektet innbyrdes. I tillegg er det tatt hensyn til om kjøretøyene har antiskrenssystemer (ESC) og systemer for fartsbegrensning. EuroNCAP s testresultater fra og med 2009 viser en samlet karakter i antall stjerner. Testresultatene viser også oppnådd poengscore innenfor de enkelte testene for de enkelte bilmodellene. Det har fra 2009 til 2012 vært en viss skjerping i kriteriene for tildeling av poeng og stjerner. Av de 100 mest solgte bilmodellene i Norge i 2012 er 77 bilmodeller tildelt en samlet karakter innenfor det nye karaktersystemet. Disse bilmodellene sto for 80 prosent av bilsalget for de 100 mest solgte modellene. Bilmodeller med en samlet karakter omfatter både bilmodeller som ikke er testet før 2009 og modeller som er testet før 2009, og hvor resultatene er oppdatert i 2009 eller senere. Av de 77 bilmodellene nevnt overfor har 70 modeller fått 5 stjerner.

3 3 I 2012 har 77 prosent av antallet solgte biler av de 100 mest solgte modellene en samlet score på 5 stjerner. Tilsvarende andeler i 2009, 2010 og 2011 er henholdsvis 42, 50 og 65 prosent, jfr. figur 2. Etter hvert som det blir gjort nye tester av bilmodeller som er på markedet i dag og nye bilmodeller blir testet, kan det forventes at trenden med økt antall solgte biler med 5 stjerner vil fortsette. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ingen samlescore * * * * * * * * * * * * 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 2: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd samlet score i EuroNCAP's sikkerhetstester fra 2009 til 2012 Voksnes sikkerhet Tabell 1 viser hvordan de 100 mest solgte modellene av nye biler i 2012 fordeler seg på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet). De nyeste testresultatene er her tatt med. Ettersom det for bilmodeller testet i 2009 eller senere bare er gitt en samlekarakter (antall stjerner) som omfatter alle tester, er testresultatene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tester. For å gjøre resultatene fra og med 2009 mest mulig sammenlignbare med tidligere resultater, er antall stjerner for noen bilmodeller i oversikten basert på oppnådd poengscore innenfor front- og sidekollisjonstesten ut fra de samme kriterier som tidligere. Ingen av de 3 bilmodellene som mangler testresultat fra EuroNCAP i 2012 har resultater fra andre front- og sidekollisjonstester. Tidligere er testresultater fra Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) og The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA og fra Australian New Car Assessment Program (ANCAP), brukt som grunnlag for å sette en skjønnsmessig score for bilmodeller som mangler testresultat fra EuroNCAP. Det gjøres oppmerksom på at man ikke kan sammenligne enkeltmodeller direkte mellom ulike kollisjonstestprogram. Kjøretøyspesifikasjonene varierer fra land til land, og derfor vil testresultatene også kunne variere fra program til program. Hvis man sammenligner testresultater, må det også tas hensyn til at det benyttes forskjellige testprosedyrer og at belønningssystemene varierer, så vel som forskjeller i bilmodellene som testes.

4 4 Av de 100 mest solgte bilmodellene i 2012 har 96 modeller en score på 4 eller 5 stjerner for front- og sidekollisjon. Tilsvarende tall i 2011 er 95 bilmodeller. Det var 52 bilmodeller med en score på 5 stjerner i 2012, mens det i 2011 var 50 modeller. Tabell 1 viser at 98 prosent av antallet solgte biler av de 100 mest solgte modellene i 2012 har en score på 4 eller 5 stjerner. Tilsvarende andel i 2011 er 97 prosent. 63 prosent av tallet på solgte biler i 2011 har en score på 5 stjerner, mens tilsvarende andel i 2011 var 62 prosent. Tabell 1: Bilmodeller og antall solgte biler 2012 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet) EuroNCAP-score Antall Solgte biler (beskyttelse voksen) bilmodeller Antall % * % * * % * * * % * * * * % * * * * * % Mangler test % I alt % Det har over tid vært en klar utvikling i retning av en høyere sikkerhetsstandard på nye biler. Figur 3 viser at fra år 2000 til og med 2007 hadde andelen solgte nye biler med oppnådd score på 4 eller 5 stjerner i front-og sidekollisjonstesten en klar økning. Andelen med 5 stjerner økte fra 3 prosent i 2001 og 2002 til 69 prosent i Fra 2009 til 2011 var det en nedgang i andelen med 5 stjerner, mens andelen med 4 stjerner økte. Det er ingen entydig forklaring på denne trenden. Det ble solgt prosentvis færre store og mellomstore biler og prosentvis flere større og mindre småbiler i 2010 enn i Den førstnevnte bilklassen har en relativt stor andel modeller og stor andel solgte biler med oppnådd score på 5 stjerner i front- og sidekollisjonstesten, mens andelen modeller og solgte biler med 5 stjerner for småbiler er klart mindre. Fra 2010 til 2011 var det derimot liten endring når det gjelder fordelingen av solgte biler på ulike bilklasser (omtalt nærmere på side 7). Et annet forhold i denne sammenhengen som kan ha påvirket testresultatene er den før nevnte skjerpingen i kriteriene for tildeling av poeng og stjerner. Fra 2012 er det igjen en liten øking i andelen bilmodeller med 5 stjerner. Det er på listen over de 100 mest solgte bilmodellene i 2012 kommet til 4 nye modeller som ikke var på markedet i Av disse har 2 bilmodeller oppnådd en samlet karakter på 5 stjerner, mens 2 modeller ennå ikke er testet. En bilmodell har en score tilsvarende 5 stjerner i front- og sidekollisjonstesten, mens en modell har 4 stjerner. Det er også kommet til 7 bilmodeller som ikke var blant de 100 mest solgte i Av disse har 6 modeller en samlet karakter på 5 stjerner, og den siste en samlet karakter på 4 stjerner. 5 bilmodeller har en score tilsvarende 5 stjerner i front- og sidekollisjonstesten, og de øvrige 4 stjerner.

5 5 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Mangler test * ** *** **** ***** 20 % 10 % 0 % Figur 3: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest i perioden Barns sikkerhet I 2003 ble barns sikkerhet i bil etablert som en særskilt test. Viktigst i denne testen er hvordan barnedukker klarer seg i front- og sidekollisjonstester. Det tas også hensyn til andre faktorer som f eks. hvor lett det er å montere barnestoler og om det finnes etikett for airbag i forsetet. Fordi det som nevnt foran bare er gitt en samlekarakter (antall stjerner) som omfatter alle tester for bilmodeller som er testet i 2009 eller senere, er testresultatene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tester. For å gjøre resultatene fra og med 2009 mest mulig sammenlignbare med tidligere resultater, er antall stjerner for noen bilmodeller i oversikten basert på oppnådd poengscore innenfor testen av barns sikkerhet i bil ut fra de samme kriterier som tidligere. Tabell 2: Bilmodeller og antall solgte biler 2012 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av barns sikkerhet EuroNCAP-score Antall Solgte biler (beskyttelse barn) bilmodeller Antall % * % * * % * * * % * * * * % * * * * * % Mangler test % I alt % Sammenlignet med tidligere år er det et betydelig mindre antall bilmodeller der det ikke foreligger testresultater for når det gjelder barns sikkerhet i bil. Av de 100 mest solgte

6 6 bilmodellene i 2012 gjelder dette 5 modeller, mot 8 modeller i 2011, 14 modeller i 2010 og 17 modeller i prosent av antall solgte nye biler i 2012 mangler test, mot 6 prosent i 2011 og 8 prosent i prosent av antall solgte biler i 2012 hadde en score på 4 eller 5 stjerner, mot 85 prosent i 2011 og 77 prosent i Det er en klar endring over tid i retning av biler som bedre ivaretar barns sikkerhet, jfr. figur % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Mangler test * * * * * * * * * * * * 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 4: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av barns sikkerhet i perioden Fotgjengeres sikkerhet Fotgjengertesten avslører harde soner på bilen på kritiske steder, primært der hvor hodet til fotgjengere kan treffe ved påkjørsel. Toppscore for fotgjengertesten er 4 stjerner. For noen bilmodeller i oversikten er antall stjerner basert på oppnådd poengscore innenfor fotgjengertesten ut fra de samme kriterier som før Dette er gjort for å gjøre resultatene fra og med 2009 med nytt karaktersystem mest mulig sammenlignbare med tidligere testresultater før 2009 Tabell 3 viser at de 100 mest solgte bilmodellene kommer dårligere ut av forgjengertesten sammenlignet med kollisjonstestene for front- og sidekollisjon samt barns sikkerhet. 46 av 100 bilmodeller og 41 prosent av antall solgte nye biler hadde en score på 1 eller 2 stjerner i Dette er likevel et bedre resultat enn i 2011, da tilsvarende tall var 50 av 100 bilmodeller og 46 prosent av antall solgte nye biler.

7 Tabell 3: Bilmodeller og antall solgte biler 2012 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's fotgjengertest EuroNCAP-score Antall Solgte biler (beskyttelse fotgjenger) bilmodeller Antall % * % * * % * * * % * * * * % Mangler test % I alt % 7 55 prosent av antall solgte biler i 2012 har en score på 3 stjerner, mot 48 prosent i I 2012 oppnådde to bilmodeller en score i fotgjengertesten som tilsvarer 4 stjerner, og beste karakter. I 2010 og 2011 oppnådde én bilmodell en score tilsvarende 4 stjerner. Tidligere har ingen bilmodell oppnådd en tilsvarende score. Av antall solgte nye biler i 2012 mangler 4 prosent test, som er samme andel som i 2011 Også for fotgjengere har det over tid vært en klar endring i retning av mer sikre biler, jfr. figur 5, men her synes det fremdeles å være et betydelig forbedringspotensial. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Mangler test 0 poeng * * * * * * * * * * * 20 % 10 % 0 % Det ble i 2008 og 2007 solgt henholdsvis 134 og 357 kjøretøy av et bilmerke uten oppnådde poeng i forgjengertesten Figur 5: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av fotgjengeres sikkerhet i perioden

8 8 Solgte biler fordelt på bilklasser Av det samlede bilsalget av de 100 mest solgte modellene har andelen store og mellomstore biler i flere år ligget rundt 35 prosent. I 2010 og 2011 var andelen rundt 30 prosent, mens andelen i 2012 var 28 prosent. Andelen solgte biler i klassen større og mindre småbiler var 44 prosent i 2012, som er samme andel som i Siden 2005 har andelen solgte biler for denne bilklassen svingt mellom 38 og 45 prosent. Andelen solgte flerbruksbiler er økende. Andelen i 2012 var 29 prosent, mot 25 prosent i 2011, og 26 prosent i Fra 2007 til 2010 var det en entydig økning i andelen solgte flerbruksbiler, jfr.figur 6. I denne bilklassen inngår blant annet store firehjulstrekkere eller SUV (Sport Utility Vehicle). Ved sin størrelse, tyngde og høye front, medfører de en kraftig økning i skaderisikoen for andre trafikanter. Store firehjulstrekkere veier betydelig mer enn vanlige personbiler. Den høye fronten bidrar ofte til å sette de mindre bilenes sikkerhetssystemer ut av spill. Slike kjøretøy har også en form som øker skade- og dødsrisikoen for myke trafikanter som fotgjengere og syklister. Studier fra USA viser at dødsrisikoen er tre-fire ganger høyere for personer som sitter i en vanlig personbil i kollisjon med en stor SUV enn for personer i personbil som kolliderer med annen personbil. Studiene viser også at de som kjører en stor firehjulstrekker heller ikke er særlig tryggere. Det skyldes at disse bilene er utsatt for langt flere velteulykker med alvorlige skader enn det vanlige personbiler er. Statens vegvesen anbefaler derfor bilkjøpere å tenke trafikksikkerhet og vurdere sitt behov nøye før de kjøper seg en større firehjulstrekker. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Elbiler Større og mindre småbiler (Small family+supermini) Store/mellomstore (Large Family+Executive) Flerbruks (MPV+Off-roader, inkl.suv) 20 % 10 % 0 % Det ble i 2008 og 2010 solgt henholdsvis 177 og 252 el-biler Figur 6: Andel solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på bilklasse i perioden

9 9 Antiskrenssystemer Antiskrenssystemer reduserer ulykkesrisikoen på alle typer veg- og føreforhold. Nytten av et antiskrenssystem er så stor at Statens vegvesen fraråder å kjøpe biler uten et slikt system. Disse systemene er nå tilgjengelig i de fleste nye biler. Ut fra foreliggende opplysninger var antiskrenssystemer tilgjengelig i samtlige av de 100 mest solgte bilmodellene av nye biler i Det samme gjelder for I 2009 og 2010 var andelen 99 av 100 modeller, 96 av 100 bilmodeller i 2008, og 90 av 100 modeller i I 2012 hadde 97 bilmodeller antiskrenssystemer som standardutstyr i alle modellvarianter. Tilsvarende tall i 2011 var 94 bilmodeller, og 90 bilmodeller i Det har siden 2006 vært en klar økning i andelen solgte biler med antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle modellvarianter og motor- eller utstyrsklasser, jfr. figur 7. Av de 100 mest solgte bilmodellene i 2012 hadde 98 prosent av alle solgte nye biler antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle modellvarianter. Dette er samme andel som i Tilsvarende andel i 2010 var 97 prosent. Av 4 mye bilmodeller i 2012 som ikke var på markedet i 2011, hadde samtlige modeller antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle modellvarianter. Av 7 bilmodeller som var blant de 100 mest solgte i 2012, men ikke blant de 100 mest solgte i 2011, hadde samtlige modeller antiskrenssystemer som standardutstyr. Tabell 4: Bilmodeller og antall solgte biler 2012 fordelt på tilgjengelighet når det gjelder antiskrenssystemer Antiskrenssystemer Antall Solgte biler bilmodeller Antall % Standardutstyr i alle modellvarianter % Standardutstyr i noen modellvarianter % Kun ekstrautstyr % Ikke tilgjengelig % I alt %

10 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ikke tilgjengelig Kun ekstrautstyr Standardutstyr i noen modellvarianter Standardutstyr i alle modellvarianter 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 7: Andelen solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene med antiskrenssystemer i perioden I samtlige av de 96 bilmodellene med 4 eller 5 stjerner i EuroNCAP s kollisjonstest (beskyttelse voksen) eller tilsvarende score fra andre kollisjonstestprogram er antiskrenssystemer tilgjengelige. I 93 av disse modellene er antiskrenssystemer standardutstyr i alle modellvarianter. Tabell 5: Bilmodeller fordelt på tilgjengelighet når det gjelder antiskrenssystemer og oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet) i 2012 EuroNCAP-score (beskyttelse voksne) Antiskrenssystemer * ** *** **** ***** mangler I alt Standardutstyr i alle modellvarianter Standardutstyr i noen modellvarianter Kun ekstrautstyr Ikke tilgjengelig I alt

11 11 Tabell 6: De 100 mest solgte bilmodellene i 2012 Bilmodell Solgt 2012 Antiskrens tilgj. Antiskrens som standard Samlescore - ny 2009 EuroNCAPvoksen EuroNCAPfotgjenger EuroNCAPbarn Volkswagen Golf 6313 ja ja Ford Focus 4261 ja ja Volkswagen Passat 4148 ja ja Volkswagen Tiguan 3879 ja ja Volvo V ja ja Toyota Avensis 3726 ja ja Toyota Yaris 3715 ja ja Nissan Qashqai 2897 ja ja mangler Volvo V ja ja Skoda Octavia 2826 ja ja mangler Toyota Auris 2555 ja ja mangler Ford Mondeo 2445 ja ja mangler Nissan Leaf 2298 ja ja Toyota Prius 2248 ja ja Subaru XV 2191 ja ja BMW X ja ja Volvo XC ja ja Mitsubishi ASX 2028 ja ja Volkswagen Polo 2012 ja ja Audi A ja ja Kia Sportage 1891 ja ja Toyota RAV ja ja mangler Hyundai i ja ja Peugeot ja ja Mazda CX ja ja Mercedes-Benz B-klasse 1426 ja ja BMW 3-serie 1405 ja ja mangler Mitsubishi Outlander 1386 ja ja Skoda Superb 1383 ja ja Volvo V ja ja mangler 5 mangler mangler Peugeot ja ja Audi A ja ja BMW 1-serie 1276 ja ja BMW 5-serie 1230 ja ja Audi Q ja ja Mercedes-Benz C-klasse 1214 ja ja Audi A ja ja Ford Fiesta 1153 ja ja Skoda Yeti 1148 ja ja Suzuki Swift 1147 ja ja Hyundai i ja ja Hyundai ix ja ja Volkswagen Touran 1085 ja ja mangler 5 3 mangler Ford S-Max 1059 ja ja mangler Audi A ja ja Audi Q ja ja Ford Kuga 1025 ja ja Kia cee'd 1012 ja ja Opel Astra 1004 ja ja BMW X1 968 ja ja [Skriv inn tekst]

12 12 Tabell 6 (forts): De 100 mest solgte bilmodellene i 2012 Bilmodell Solgt 2012 Antiskrens tilgj. Antiskrens som standard Samlescore - ny 2009 Skoda Fabia 948 ja ja mangler Kia Picanto 930 ja ekstrautstyr Volkswagen up! 921 ja ja Toyota Verso-S 869 ja ja Peugeot ja ja Mercedes-Benz E-klasse 865 ja ja Toyota Urban Cruiser 833 ja ja Hyundai i ja ja Honda CR-V 799 ja ja mangler Kia Rio 790 ja ja Volvo V ja ja Opel Insignia 741 ja ja Ford C-Max 685 ja ja Mitsubishi I-MiEV 665 ja ja Subaru Forester 643 ja ja Peugeot ja ja Land Rover Range Rover Evoque 600 ja ja Toyota Aygo 596 ja noen modellvarianter Subaru Legacy 586 ja ja EuroNCAPvoksen EuroNCAPfotgjenger EuroNCAPbarn Peugeot ja ja mangler mangler mangler mangler Nissan Juke 579 ja ja Volkswagen Transporter/Caravelle 559 ja ja mangler Mercedes-Benz GLK 557 ja ja Citroen C4 Aircross 553 ja ja mangler mangler mangler mangler Mazda ja ja mangler Citroen C4 547 ja ja Suzuki SX4 539 ja ja mangler Hyundai ix ja ja Renault Megane 531 ja ja mangler Volkswagen Sharan 525 ja ja Volkswagen Beetle 514 ja ja Citroen C-Zero 513 ja ja Fiat ja ja mangler Opel Zafira 485 ja ja Mercedes-Benz M-klasse 477 ja ja Peugeot ja ja Honda Civic 474 ja ja Mitsubishi Colt 457 ja noen modellvarianter mangler Opel Corsa 456 ja ja mangler Citroen DS3 433 ja ja Nissan X-Trail 418 ja ja mangler Peugeot ion 407 ja ja Mercedes-Benz A-klasse 395 ja ja Audi A5 385 ja ja mangler mangler mangler mangler Citroen C3 373 ja ja Lexus CT 373 ja ja MINI Countryman 372 ja ja Honda Jazz 372 ja ja MINI Mini 370 ja ja mangler Citroen DS5 351 ja ja

13 13 Tabell 7: Nye bilmodeller 2012 (ikke på markedet i 2011) Solgt Antiskrens Antiskrens Samlescore - EuroNCAP- EuroNCAP- EuroNCAP- Bilmodell 2012 tilgj. som standard ny 2009 voksen fotgjenger barn Volvo V ja ja Peugeot ja ja mangler mangler mangler mangler Citroen C4 Aircross 553 ja ja mangler mangler mangler mangler Citroen DS5 351 ja ja Tabell 8: Bilmodeller 2012 uten testresultat i Euroncap Bilmodell Solgt Antiskrens Antiskrens som EuroNCAP EuroNCAP Andre kollisjonstester 2012 tilgj standard samlescore voksen IIHS NHTSA ANCAP Peugeot ja ja mangler mangler nei nei nei Citroen C4 Aircross 553 ja ja mangler mangler nei nei nei Audi A5 385 ja ja mangler mangler nei nei nei

Statens vegvesen. Notat. Sikre biler 2011

Statens vegvesen. Notat. Sikre biler 2011 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 14.02.2012 Vår referanse: Sikre biler 2011 Sikrere biler er trolig blant de viktigste årsakene til

Detaljer

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 24 januar 2014 Sikre biler 2013 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

Sikre biler 2009. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen

Sikre biler 2009. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 11.03.2010 Vår referanse: Sikre biler 2009 Det ble i 2009 i alt

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen. Sikre biler 2006

Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen. Sikre biler 2006 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 29.01.2007 Vår referanse: Sikre biler Det følgende er en

Detaljer

Statens vegvesen. Tabell 1: Antall solgte nye personbiler i perioden 2000-2010

Statens vegvesen. Tabell 1: Antall solgte nye personbiler i perioden 2000-2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Guro Ranes Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 09.03.2011 Vår referanse: Sikre biler 2010 Det ble i 2010 i alt solgt 127

Detaljer

Sikre biler 2014. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2014. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 25 februar 2015 Sikre biler 2014 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

Sikre biler 2007. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen

Sikre biler 2007. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 28.03.2008 (rev) Vår referanse: Sikre biler 2007 Det ble

Detaljer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell eller ändrad/uppdaterad modell

Detaljer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell eller ändrad/uppdaterad modell

Detaljer

Bilåret 2016 status og trender

Bilåret 2016 status og trender Bilåret 2016 status og trender OFV Frokostmøte 10. januar 2017 10.01.2017 1 Nye personbiler 1960-2016 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Trendlinje 40000 20000 Liten forutsigbarhet og store

Detaljer

VIKTIG VED BESTILLING

VIKTIG VED BESTILLING VIKTIG VED BESTILLING VI TRENGER F LGENDE OPPLYSNINGER VED BESTILLING/FORESP RSEL: BILMERKE: MODELL: F RSTEGANG REG. REG.NR: TYPE ORGINAL STEREO (Usikker ta bilde og send oss) Spesifiser ogsе om du har

Detaljer

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 18.8.2017 Personbilsalget 2007-2016 180000 160000 144202 154603 140000 120000 129195 127754 138345 137967 142151 150686 100000 110617 80000 98675

Detaljer

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk OFV Frokostmøte 14. juni 2016 16.06.2016 1 Kjøretøyparken i Norge 1. kvartal 2016 16.06.2016 2 Kjøretøyparken fordelt på kjøretøygrupper 30.3.2016 Tilhengere;

Detaljer

BILSPECIFIK ANTENNE LISTE.

BILSPECIFIK ANTENNE LISTE. ALFA ROMEO ALFA 145 Tag 1994> 7651006 ALFA 156 Tag 1995> 7651006 ALFA ROMEO 156 Tag 2004> 7677908 ALFA 164 1987>1997 7677150 ALFA 33 Tag 1983 > 1995 7651006 ALFA 75 1985 >1992 7677150 ALFA GTV 1995>2006

Detaljer

Audi Årgang ID nr Vare nr.

Audi Årgang ID nr Vare nr. TYPELISTE 2017 Audi Årgang ID nr Vare nr. A3 fra 05/2003 til 05/2008 100702 102101 A3 (også Sportback) også model 2010 fra 06/08 til slut 2010 100708 102108 A3 (også Sportback) fra slut 2010 model 2011

Detaljer

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet Sammendrag Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet TØI rapport 1580/2017 Forfatter: Alena Høye Oslo 2017, 80 sider Rapporten presenterer resultater fra litteraturstudier

Detaljer

Bilåret OFV Frokostmøte 3. januar 2018

Bilåret OFV Frokostmøte 3. januar 2018 Bilåret 2017 OFV Frokostmøte 3. januar 2018 Rekordåret 2017 1. Ny rekord i antall registrerte personbiler (nye og bruktimp.) 2. Ny rekord i antall elbiler 3. Ny rekord i antall ladbare hybrider 4. Ny rekord

Detaljer

ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT

ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT Har du spørsmål ta kontakt med teknisk support på tlf 94 01 20 20 send mail til teknisk@relekta.no Audi 2 BMW 3 Citroen 4 Daewoo 4 Fiat 5 Ford 6 Honda 7 Hyundai 7 Jaguar 8

Detaljer

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Klosser 51001 BOS 0 986 424 569 Bremseklosser bak Porche 911 002 904,00 KLO 2045.32 BREMSEKLOSSER PEUGEOT 002 140,00 KLO 21050.02 BREMSEKLOSSER 012 450,00 KLO 21052.00 BREMSEKLOSSER 012 398,75 KLO 21056.02

Detaljer

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Klosser 51001 BOS 0 986 424 569 Bremseklosser bak Porche 911 002 904,00 KLO 2045.32 BREMSEKLOSSER PEUGEOT 002 140,00 KLO 21050.02 BREMSEKLOSSER 012 450,00 KLO 21052.00 BREMSEKLOSSER 012 398,75 KLO 21056.02

Detaljer

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no RENAULT Autoindex 2013 Fremgangen fortsetter www.renault.no DRIVE THE CHANGE DETTE ER AUTOINDEX 2012 Over 9.000 norske bileiere har sagt sin mening i Autoindex 2013. Svarene er delt inn i fire hovedkategorier:

Detaljer

OFFRE SPECIALE "DESTOCKAGE" VALABLE JUSQU À EPUISEMENT DE STOCK / ARTICLES NON REPRIS Qté en stock

OFFRE SPECIALE DESTOCKAGE VALABLE JUSQU À EPUISEMENT DE STOCK / ARTICLES NON REPRIS Qté en stock OFFRE SPECIALE "DESTOCKAGE" VALABLE JUSQU À EPUISEMENT DE STOCK / ARTICLES NON REPRIS Référence AUDI 1838 ATT STDB AUDI A3 de 05/03 à 08/09 sauf Sportback 3 42 BMW 1430 ATT STDB BMW SERIE 5 BREAK E39 Depuis

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BLA LS8011 BLADFJÆR 075 2 200,00 FJÆ 0 049177 FJÆRER DAIHATSU 011 535,00 FJÆ 1107 FORFJÆR AUDI 100 011 560,00 FJÆ 1116 AUDI A6 2,6/2,8 F.FJÆR6/94-4/97 075 625,00 FJÆ 124501 FJÆR OPEL KADETT BAK 67-7 011

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris rer BLA LS8011 BLADFJÆR 075 2 200,00 BLA LS8124 BLADFJÆR 012 3 000,00 BLA LS8148 BLADFJÆR 012 2 275,00 FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 075 221,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 075 272,00

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 530 209,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 530 259,00 FJÆ 7 780 2 U-BOLT 64x125xM14x90 FORM 1 530 259,00 FJÆ 7 780 3 U-BOLT 65x200xM14x140 FORM 1 530 259,00

Detaljer

Senkesett 02 Varenummer

Senkesett 02 Varenummer 1 3 esett 02 EIB 1004.120 esett Alfa Romeo 75/75Ts/Gtv U/T 670 1 790,00 EIB 10-10-001-0122 esett Alfa Romeo 147 Bensin 670 2 705,00 EIB 10-10-001-0222 esett Alfa Rom. 147 1,9Jtd & 3,2 670 2 705,00 EIB

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 16.3.29 Registreringsstatistikken for 28 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 28/9. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017

Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017 Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017 v/øyvind Solberg Thorsen ost@ofv.no Hva er en entusiastbil? Foto: Klassiker Foto: Hot Rod Network Foto: Netcarshow.com

Detaljer

Senkesett 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Senkesett 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris EIB 1004.120 Senkesett Alfa Romeo 75/75TS/GTV u/ 079 1 900,00 EIB 10-10-001-0122 Senkesett Alfa Romeo 147 bensin 079 3 265,00 EIB 10-10-001-0222 Senkesett Alfa Rom. 147 1,9JTD & 3,2 079 3 265,00 EIB 10-10-001-0322

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 075 221,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 075 272,00 FJÆ 7 780 2 U-BOLT 64x125xM14x90 FORM 1 075 272,00 FJÆ 7 780 3 U-BOLT 65x200xM14x140 FORM 1 075 272,00

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

importør av FELGKATALOGEN 2016 Alle priser er eks. mva.

importør av FELGKATALOGEN 2016 Alle priser er eks. mva. importør av FELGKATALOGEN 2016 Alle priser er eks. mva. Kontaktinfo ORDRE TELEFON FAKS ADRESSE Ordrekontor 62 96 69 20 62 96 69 21 2114 Disenå WEB E-POST Nettordre https://webordre.bridgestone.no ordre@bridgestone.no

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 13.04.2012 Registreringsstatistikken for 2011 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2011/12. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Profilrapport XX. Målgruppe x vs. Referansegruppe x. xx.xx 2010

Profilrapport XX. Målgruppe x vs. Referansegruppe x. xx.xx 2010 Profilrapport XX Målgruppe x vs. Referansegruppe x xx.xx 2010 Denne rapporten viser profiler for målgruppe x vs. Referansegruppe x Hvordan lese rapporten De geografiske fordelingene samt fordelingene for

Detaljer

BATTERI PLASSERING. Person og varebiler. Batteriplassering nye og gamle biler Pr KES. Side 1 av 14

BATTERI PLASSERING. Person og varebiler. Batteriplassering nye og gamle biler Pr KES. Side 1 av 14 BATTERI PLASSERING Person og varebiler Side 1 av 14 Alfa Romeo 164 Bagasjerom venstre side Alfa Romeo 166 Bagasjerom venstre side Alfa Romeo 156 Motorrom venstre side Alfa Romeo 155 Motorrom venstre side

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Extended Mobility Systems

Extended Mobility Systems 1 Motivasjon Når og hvor skades et bildekk Når skades dekk / Punktering: Land med dårlig veistandard: -> hvert 5 år/ 70.000 km Land med god veistandard: -> hvert 10 år/150.000 km Hvor skades bildekk: 12%

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund Bilavgifter i 2013-budsjettet BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund 1 Oversikt - anslåtte inntekter for 2013 Bruksavhengige avgifter (drivstoffavgiftene): Veibruksavgiftene 17 mrd. kroner CO

Detaljer

Prisliste. BG Nor as Rapport bestilt av: Odd Arild. Hovedgruppe Fra 50 Til 50 Leverandørnr Fra 25013 Til 25013 Klient = 1

Prisliste. BG Nor as Rapport bestilt av: Odd Arild. Hovedgruppe Fra 50 Til 50 Leverandørnr Fra 25013 Til 25013 Klient = 1 50 Frontguards 50.V1002 Frontguard, Toyota Hi-Lux/VW Taro, sort Stk 3650,00 4563,00 0 50.V1003 Frontguard, VW Taro, rustfri Stk 5450,00 6813,00 0 50.SO7100 Safarigrill, Nissan Patrol 260, black 50.H1001

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 23.02.2011 Registreringsstatistikken for 2010 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2010/11. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

FELGER 2015. Gjelder fra 1. oktober 2015. www.autogrip.no

FELGER 2015. Gjelder fra 1. oktober 2015. www.autogrip.no FELGER 2015 Gjelder fra 1. oktober 2015 www.autogrip.no 1 Borb CC 2 Borb F Søk med bilens reg. nr på www.autogrip.no for å finne riktig felg til din bil! 6,5-15 7-16 8-17 6-15 6,5-16 7-17 8-18 3 Borb TL5

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

AutoIndex 2014 Briefing May 8th

AutoIndex 2014 Briefing May 8th AutoIndex 2014 Briefing May 8th Basis for AutoIndex 2014 Detailed questions Car Sales Workshop Loyalty Image Attitude Next car Background information Cars registered between 2007-2013 Data collected in

Detaljer

VI HAR DIAGNOSETESTERE PÅ HØYDE MED ORIGINALTESTERE. www.autotek.se

VI HAR DIAGNOSETESTERE PÅ HØYDE MED ORIGINALTESTERE. www.autotek.se VI HAR DIAGNOSETESTERE PÅ HØYDE MED ORIGINALTESTERE Tel. 0730-591 911 www.autotek.se 1 KIA HYUNDAI ACURA HONDA INFINITI LEXUS MAZDA MITSUBISHI NISSAN SUBARU To FEILKODELESING REGENERERING KODING ADAPSJONER

Detaljer

TOYOTA Omnicom Media Group

TOYOTA Omnicom Media Group TOYOTA Omnicom Media Group INMA WEBTV-CASE Bakgrunn INMA case «Medlemmene i INMA s Web TV gruppe har lenge ønsket å få på plass et Norsk case som dokumenterer Web TV s effekt» 2 2 Bakgrunn Toyota «Toyota

Detaljer

ÅR Gruppe Merke Modell Betegnelse Karosseri Drivstoff S.Volum KW Egenvekt Driv Hjul. Gir. KmStand. Behandlet. BruktPris (justert) * Sittep lasser

ÅR Gruppe Merke Modell Betegnelse Karosseri Drivstoff S.Volum KW Egenvekt Driv Hjul. Gir. KmStand. Behandlet. BruktPris (justert) * Sittep lasser Priser i dette dokumentet er fastsatt av Kontor for verdivurdering av kjøretøy på et skjønnsmessig grunnlag og kan gi et veiledende utgangspunkt for tilsvarende kjøretøy.det tas forbehold om trykkfeil

Detaljer

Folkefrakt. Peugeot 5008 og to konkurrenter. Peugeot 5008

Folkefrakt. Peugeot 5008 og to konkurrenter. Peugeot 5008 22 24 Tirsdag 10. november 2009 Folkefrakt Peugeot 5008 FYLL OPP: 2500 liter er maks bagasjeplass i Peugeot 5008. Frank Vatne og Torill Middelbo i Peugeot Norge tror at 5008 vil appellere til storfamilier.

Detaljer

Islandspesialisten AS reise@islandspesialisten.no www.islandspesialisten.no tlf: +47 41457020

Islandspesialisten AS reise@islandspesialisten.no www.islandspesialisten.no tlf: +47 41457020 Vinter: 1.okt. 2012-30. apr 2013 1-2 dager 3-6 dager 7-13 dager 14+ dager Z Toyota Aygo 3 doors 500 470 410 380 A Toyota Yaris 5 doors 520 490 430 400 Y Toyota Yaris 5 doors Automatic 550 520 450 420 B

Detaljer

Dimensjon - Pris - Boltsirkel - Innpress... 4-14. Audi... 15

Dimensjon - Pris - Boltsirkel - Innpress... 4-14. Audi... 15 Kvalitetsmerking Japan Light Alloy Wheel (JWL) er en standard for personbiler. Det japanske departementet for land, infrastruktur og transport krever at aluminiumsfelger som selges til personbiler i Japan

Detaljer

Utleveringslager: Sarpsborg: Sarpsborg Bilgummi as www.sarpsborgbilgummi.no Industrivn. 17, 1725 Sarpsborg. Tlf.: 69 13 00 00

Utleveringslager: Sarpsborg: Sarpsborg Bilgummi as www.sarpsborgbilgummi.no Industrivn. 17, 1725 Sarpsborg. Tlf.: 69 13 00 00 FELGliste 2013 Breivollveien 27, Boks 154 Alnabru, 0614 Oslo Ordretelefon 23 06 96 66 Sentralbord 23 06 96 00 Faks 23 06 96 96 autogrip@autogrip.no www.autogrip.no Utleveringslager: Hamar: Sjølies Bilgummiforretning

Detaljer

Tilhenger reservedeler

Tilhenger reservedeler Tilhenger Spesialdeler HEN 1010000 Aksling AL-KO spesialmål 23212.000,00 HEN 1010001 750-1000 Brems:160x35 A:1400 B:1850 232 5.660,00 HEN 1010002 750-1000 Brems:160x35 A:1200 B:1700 232 5.660,00 HEN 1010003

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.3.28 Reistrerinsstatistikken for 27 Notatet tar for se bestanden av kjøretøy reistrert på taxiløyve ved årsskiftet 27/8. Videre behandles nyreistreriner o bruktimport av slike

Detaljer

Hella Diverse. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Pant Avg Pant Avg

Hella Diverse. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Pant Avg Pant Avg Hella varer 3M-Norge 8KV 705 123-004 3M klips blå-1000 pakning 141 7-pol-EH Metallfabr. 141,00 EH 01 Kontakt 7-polet aluminium 141 53,00 EH 03 Støpsel 7-polet aluminium 141 53,00 EH 05 Kontakt 7-polet

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Kjære felgkunde. Med vennlig hilsen. Hofstads A/S

Kjære felgkunde. Med vennlig hilsen. Hofstads A/S Oslo 22 10 10 50/22 21 55 75 Trondheim 73 80 21 80/73 80 21 70 Tromsø 77 67 13 74/77 67 18 91 Kjære felgkunde. NYTT FAKTURERINGSGRUNNLAG 2005/2006 Vi sender Dem herved vår nye felgkatalog med veil, utsalgspriser

Detaljer

RUTEBORD OG LØFTEVERKTØY SIDE 2 VINDUSVISKERVERKTØY SIDE 5 KLIPS- OG LISTVERKTØY SIDE 6 UTSKJÆRINGSVERKTØY SIDE 12 ROLL OUT 2000 SIDE 19

RUTEBORD OG LØFTEVERKTØY SIDE 2 VINDUSVISKERVERKTØY SIDE 5 KLIPS- OG LISTVERKTØY SIDE 6 UTSKJÆRINGSVERKTØY SIDE 12 ROLL OUT 2000 SIDE 19 INNHOLDSFORTEGNELSE: RUTEBORD OG LØFTEVERKTØY SIDE 2 VINDUSVISKERVERKTØY SIDE 5 KLIPS- OG LISTVERKTØY SIDE 6 UTSKJÆRINGSVERKTØY SIDE 12 ROLL OUT 2000 SIDE 19 RENSEVERKTØY SIDE 22 LIM- OG LIMPÅFØRING SIDE

Detaljer

forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen

forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Bilgarantiundersøkelse 2.0... 3 4 Fortsatt

Detaljer

4 5 6 7 8 9 AUDI MER 1000 059 109 022P AUDI BD AUDI V6 2.5 TDI CYL. 4-6 (EXH) - L MER 1001 059 109 022BC AUDI BC AUDI V6 2.5 TDI Cyl. 1-3 (EXH) - R MER 1002 059 109 021Q AUDI BP AUDI V6 2.5 TDI Cyl. 1-3

Detaljer

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris 1A2 003 247-101 Hovedlyskaster 090 730,00 1A3 001 120-001 Lysk. normallys u/park 5-3/4" f.innb. 090 730,00 1A3 001 120-132 Lyskaster 090 795,00 1A3 001 123-001 Lyskaster Forsvaret 090 12 780,00 1A3 001

Detaljer

Norgesdekk TPMS. Oktober 2015. www.norgesdekk.no

Norgesdekk TPMS. Oktober 2015. www.norgesdekk.no Norgesdekk TPMS Oktober 2015 www.norgesdekk.no NORGESDEKK AS, avd Bergen Nordre Toppe 6, 5878 Bergen Tlf. 55 39 16 50 bergen@norgesdekk.no NORGESDEKK AS, avd Jæren Jærvn. 338, 4322 Sandnes Tlf. 51 78 68

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Klosser 51001 KLO 21135.02 Bremseklosser KIA 075 319,00 KLO 21251.02 Bremseklosser Ford 075 545,00 KLO 21252.02 Bremseklosser Ford 075 430,00 KLO 221005 Bremseklosser 075 332,00 KLO 221026 Bremseklosser

Detaljer

FELGKATALOG 2013. www.bilprodukter.no

FELGKATALOG 2013. www.bilprodukter.no FELGKATALOG 13 www.bilprodukter.no INNHOLDSFORTEGNELSE APPLIKASJONSLISTE ALFA ROMEO..................... AUDI............................ BMW............................ CADILLAC........................

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

Trafikksikkerhet og sykkel

Trafikksikkerhet og sykkel Lars Christensen, Statens vegvesen Trafikksikkerhet og sykkel innhold Begreper & definisjoner Fakta & statistikk Informasjon om ulykker og tiltak Bilder Begreper & definisjoner Hva er en trafikkulykke?

Detaljer

Elektronikk. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Pant Avg Pant Avg

Elektronikk. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Pant Avg Pant Avg Hella aktivatorer 1(111) 6NU 010 171-001 EGR ventil 183 4.205,00 6NU 010 171-031 EGR ventil 183 4.350,00 6NU 010 171-041 EGR ventil 183 4.405,00 6NU 010 171-051 EGR Valve 183 4.535,00 6NU 010 171-061 EGR

Detaljer

Hemmelig liste avslørt: Disse bilene ruster mest og minst

Hemmelig liste avslørt: Disse bilene ruster mest og minst Hemmelig liste avslørt: Disse bilene ruster mest og minst SKJØR SKJØT: Flere bilmodeller sliter med rust, viser en svensk rapport bladet Vi Bilägare omtaler, som gjelder 2006-2009-modeller. Bildet viser

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Takstativ 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Takstativ 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris THU 001 Kit div. Audi/Passat/Peugeot 205 016 230,00 THU 002 Kit MB (W 201/202/210) 016 205,00 THU 003 Kit Nissan Prairie (M10) 016 230,00 THU 004 Kit Honda Civic '84-'87 016 211,00 THU 005 Kit Renault

Detaljer

Bli med i trekning av et reisegavekort à kr 5000,- ved prøvekjøring Tilbud på Packline skiboks

Bli med i trekning av et reisegavekort à kr 5000,- ved prøvekjøring Tilbud på Packline skiboks Gode priser på alle Continental dekk Pølser og vafler 2014-modellene til Opel har ankommet! Helt nye Nissan Note og Nissan Micra venter på deg! Gode tilbud på nye og brukte biler Bli med i trekning av

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

Brukerveiledning adaptere

Brukerveiledning adaptere Brukerveiledning adaptere Innholdsfortegnelse TF80 SC 6-trinns girkasse 2010-... 3 TF80 SC 6-trinns girkasse -2010... 4 TF80 GM 6-trinns girkasse*... 5 Audi A8 (1999-2001)*... 6 Audi A8 med varmeveksler

Detaljer

Gearkasser. Org nr 937 646 534. Gjenbruk Sparte kroner, sparer vårt miljø.kjøp brukte bildeler for miljøets tjeneste

Gearkasser. Org nr 937 646 534. Gjenbruk Sparte kroner, sparer vårt miljø.kjøp brukte bildeler for miljøets tjeneste Gearkasser Dele nr Merk Type Kode Mod Km st. 27350 n Alfa 1471.6i 16V 5S m.code 37203 2003 9000 18512 n Alfa 1551.8i TS 5S m.code 67102 1995 95000 29468 n Alfa Spider 2.0i 16V 5S m.code AR32301 2002 42000

Detaljer

ARTIKKELNR/PRISLISTE - SETETREKK FOR YRKESBILER

ARTIKKELNR/PRISLISTE - SETETREKK FOR YRKESBILER Med et slitsterkt setetrekk fra Pebe får du en meget god beskyttelse for bilens originale setetrekk, eller dekker på en pen måte et slitt originaltrekk. Det skreddersydde setrekket tåler røff bruk og gir

Detaljer

Raceweekend Vikersundbakken 2015 NMK Modum & Sigdal

Raceweekend Vikersundbakken 2015 NMK Modum & Sigdal Kl 6 Shortcar 1 82 Steinar Solibakke Klev NMK Kongsberg Shortcar Extreme 1:05.41 1:05.99 * 1:05.41 1:07.97 2 79 Gudbrand Løken NMK Gardermoen Shortcar Extreme 1:05.46 0.05 * 1:05.46 1:05.97 1:07.23 3 99

Detaljer

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris 1A2 003 247-101 Hovedlyskaster 090! 695,00 1A3 001 120-001 Lysk. normallys u/park 5-3/4" f.innb. 090! 695,00 1A3 001 120-132 Lyskaster 090! 755,00 1A3 001 123-001 Lyskaster Forsvaret 090! 12 125,00 1A3

Detaljer

Clu l t u c t h B t-clut u ch Vare r nu n m u m m e m r B sk s r k i r v i e v l e s l e Pri r s i Vare r nu n m u m m e m r

Clu l t u c t h B t-clut u ch Vare r nu n m u m m e m r B sk s r k i r v i e v l e s l e Pri r s i Vare r nu n m u m m e m r KAB 8140 69202 Clutchkabel 508 219,00 KAB 921946 Clutchkabel 508 377,00 KAB 922385 Clutchkabel 508 269,00 KAB 923636 Clutchkabel 508 177,00 KAB 923746 Clutchkabel 508 343,00 KAB 923749 Clutchkabel 508

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Takstativ 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Takstativ 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris THU 001 Kit div. Audi/Passat/Peugeot 205 016! 236,00 THU 002 Kit MB (W 201/202/210) 016! 210,00 THU 003 Kit Nissan Prairie (M10) 016! 236,00 THU 004 Kit Honda Civic '84-'87 016! 216,00 THU 005 Kit Renault

Detaljer

Vi gir d. Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Bestselgeren! Nyhet!

Vi gir d. Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Bestselgeren! Nyhet! VRAKPANT Årets vrakpantkampanje er nå igang på Ås! for bi for din gamle bil uansett stand * Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Vi gir d Vi gir inntil KR 25 000 VI FINANSIERER FRA KR 0,- KONTANT STORT UTVALG

Detaljer

Dette var litt i overkant av hva vi hadde turt å håpe på Bertel O. Steen-sjef Bjørn Maarud. Tidligere vinnere. Fornuft og følelser Neste side

Dette var litt i overkant av hva vi hadde turt å håpe på Bertel O. Steen-sjef Bjørn Maarud. Tidligere vinnere. Fornuft og følelser Neste side onsdag 1. oktober 01 Dagens Næringsliv Firmabiltesten Storeslem for Bertel O. Peugeot vinner årets firmabiltest. Importør Bertel O. Steen tar også sølv og bronse. Motor Embret Sæter Lørenskog For andre

Detaljer

Webasto 02. Brt-Webasto. Webasto 12001. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Webasto 02. Brt-Webasto. Webasto 12001. Varenummer. Pris. Beskrivelse WEB 100396 Holder DBW2020-300 Sens. 352 21,00 WEB 100548 Luftfordeler 80mm u/spjeld 352 441,00 WEB 100567 Luftfordeler m/spjeld 80/80/80 352 311,00 WEB 100672 Vannvarmer DBW2010.62 24V 350 24 075,00 WEB

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Installasjonsmanual V1.8

Installasjonsmanual V1.8 Installasjonsmanual V1.8 VIKTIG-(Ansvarsfraskrivelse) installasjonen av Common Rail Diesel Tuning modul (DTM) er helt på eget ansvar. ProDieselChip tar intet ansvar for feil/skader som følge av feil installasjon,

Detaljer

2010-mod. med inntil 20.000,- I tillegg har vi hevet utstyrsnivået! NYE cee d sw. Fra kun 199.900.- * Pr mnd 1.499,-*

2010-mod. med inntil 20.000,- I tillegg har vi hevet utstyrsnivået! NYE cee d sw. Fra kun 199.900.- * Pr mnd 1.499,-* KIA har satt ned prisene på 2010-mod. med inntil 20.000,- I tillegg har vi hevet utstyrsnivået! NYE cee d sw Norges beste stasjonsvognkjøp i klassen! Fra kun 199.900.- * Pr mnd 1.499,-* KIA har satt ned

Detaljer

Outlander PHEV. Rune Gjerstad. Managing Director

Outlander PHEV. Rune Gjerstad. Managing Director Outlander PHEV Rune Gjerstad Managing Director Share of market Market trends in Norway 100 % 90 % 91 % 87 % 82 % 80 % 77 % 72 % 74 % 72 % 73 % 75 % 76 % 70 % 61 % 64 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

Detaljer

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto - presseomtale Fabia / Fabia Scout / Roomster / Roomster Scout / Octavia / Octavia 4X4 / Octavia Scout / Yeti / Superb

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto - presseomtale Fabia / Fabia Scout / Roomster / Roomster Scout / Octavia / Octavia 4X4 / Octavia Scout / Yeti / Superb SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto - presseomtale Fabia / Fabia Scout / Roomster / Roomster Scout / Octavia / Octavia 4X4 / Octavia Scout / Yeti / Superb Škoda Presseomtale INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt Skoda... 2

Detaljer

NYHETER! Ekstralys og tilbehør 2006. Profi Face Lift. Compass 3000. Rallye 175 Xenon. Profi Face Lift. Les mer på side 9.

NYHETER! Ekstralys og tilbehør 2006. Profi Face Lift. Compass 3000. Rallye 175 Xenon. Profi Face Lift. Les mer på side 9. Ekstralys og tilbehør 2006 NYHETER! Rallye 175 Xenon Les mer på side 4 Profi Face Lift Les mer på side 8 Profi Face Lift Les mer på side 9 Compass 3000 Les mer på side 11 Bosch ekstralys Modeller for alle

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

RACEWEEKEND LARVIK 2016

RACEWEEKEND LARVIK 2016 Kl 1 Supernasjonal t.o.m 1600ccm Nr Stnr. Navn BIL Klubb Finale 1 Omgang 2 Omgang 3 Omgang Tid 1 103 Espen Isaksætre Citroen Saxo KNA Solør Motorsport 01:32.11 01:35.36 01:32.03 01:32.16 04:39.55 2 104

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

RELEER. Releer. Lysreleer Hjelperelee Blinkreleer Releesokler Kjørelysrelee

RELEER. Releer. Lysreleer Hjelperelee Blinkreleer Releesokler Kjørelysrelee RELEER 229 Releer Lysreleer Hjelperelee Releesokler Kjørelysrelee 230 RELEER Lysreleer REK 20200100 LYSRELE, 12V/30A, 4-STIKK 10 52.00 REK 20210100 LYSRELE, 12V, MOTSATT 30/86 10 52.00 REK 22200006 LYSRELE,

Detaljer

Norwegian Championship - Fluberg - 24 og 25 Juni

Norwegian Championship - Fluberg - 24 og 25 Juni Final result of the Supernasjonal klasse 1 1 122 KNA Eiker Marius Bermingrud (N) Citroen Saxo 2 102 NMK Melhus Asgeir Taraldsen (N) Renault Clio 3 101 KNA Solør Motorsport Espen Isaksætre (N) Citroën Saxo

Detaljer