Handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2014-2015"

Transkript

1 Handlingsplan

2 bbk

3 Innhold 1.0 INNLEDNING PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER Ernæring MEDCED Studien: Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care Demensarbeidslag DAL. Implementering av arbeidslag i to soner i hjemmetjenesten, Bergen kommune Trygg overføring av pasienter mellom sykehus og kommuner Forebyggende hjemmebesøk til eldre Velferdsteknologi Hverdagsrehabilitering Tannhelse til brukere av hjemmetjenester Nettverkskoordinator for LCP Sammen om kompetanseløft 5 års samhandlingsprosjekt mellom Etat for Alders og Sykehjem og Helse Bergen PÅDRIVER FOR VIDEREUTVIKLING AV PRAKSISTILBUDET TIL ELEVER, LÆRLINGER OG STUDENTER Veiledningsgrupper - StudentAktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i praksis i sykehjem Palliasjon i hjemmet Fagdag for lærere i videregående skole i Hordaland PÅDRIVER FOR KOMPETANSEUTVIKLING HOS ANSATTE VIPS opplæringsmodell Demensomsorgens ABC Internasjonale kontakter Pasientsikkerhetsprogrammet Kunnskapsbasert praksis TILRETTELEGGE FOR FORSKNING OG UTVIKLING I HELSE - OG OMSORGSTJENESTENE FORMIDLING OG SPREDNING SAMARBEIDSPARTER OG NETTVERK Vertskommunen Bergen kommune Helsedirektoratet Fag og samarbeidsråd USHT nettverk bbk

4 7.5 Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) Senter for OmsorgsForskning vest (SOF vest) Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) Kommunenes Sentralforbund (KS) Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (KLB) Fylkeskommunen Høgskoler / Universitet Kommuner i Hordaland Helseforetak USHT deltar på ulike arenaer ORGANISERING Ansatte bbk

5 1.0 INNLEDNING Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hordaland skal være pådriver i det lokale arbeidet med kunnskap og kvalitetsutvikling i Hordaland fylke. Helsedirektoratet (HD) har laget en overordnet strategi for USHT nasjonalt. Strategien tydeliggjør visjon, mål, nasjonale føringer og roller. Vertskommunenes, Fylkesmannens, utdanningsinstitusjonenes og HD `s samlede innsats er en avgjørende forutsetning for å lykkes med satsingen. I 2015 skal det gjennomføres en nasjonal evaluering av alle utviklingssentrene i Norge. Nasjonale styringsdokumenter for USHT: Stortingsmelding nr. 25 ( ) «Mestring, muligheter og mening.» Stortingsmelding nr. 47 ( ) «Rett behandling på rett sted til rett tid» Samhandlingsreformen. Stortingsmelding nr. 29 ( ) «Morgendagens omsorg» Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester en nasjonal satsing. Overordnet strategi Visjonen er: Utvikling gjennom kunnskap Hovedmål er: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskaps og kvalitetsutvikling i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Delmål er: Pådriver for fag og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene Krav til kompetansesentrene er: Klar forankring i relevant kommunalt organ Samarbeidsavtale med aktuelle helseforetak, utdannings og forskningsinstitusjoner Kvalitetssystem som oppfyller kravene til helselovgivningen Kompetanse og kapasitet til veiledning av elever, studenter og lærlinger Godkjent praksissted for elever og studenter for ulike fagområder bbk

6 For 2015 vil Helsedirektoratet gi stimuleringstilskudd som et rundsumstilskudd knyttet til generell aktivitet innenfor de målene HD definerer (Overordnet strategi , s 21). HD ser det som hensiktsmessig at alle Utviklingssentrene i landet likestilles. Oppgaver og ansvarsområder er tydeliggjort i Overordnet strategi Bergen kommune er vår vertskommune og tildeler senteret et rundsumstilskudd. USHT i Hordaland ønsker å skape engasjement i tjenestene. Et engasjement som bygger på etisk bevissthet. å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg hever etisk klokskap og et bevisst forhold til egne motiver og verdier. (Omsorgsplan 2015) Innsatsområder: Forbyggende hjemmebesøk til eldre Velferdsteknologi Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hverdagsrehabilitering Demens Ernæring og E-læring Erfaringsmodeller ad kompetansehevende tiltak herunder internasjonalisering Ny felles handlingsplan og nytt budsjett vil gjelde for Handlingsplanen bygger på delmålene i strategien for Utviklingssentrene. 2.0 PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER 2.1 Ernæring A) E læring ernæring Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Helse Bergen har etablert et tett samarbeid om å utvikle et e-læringsprogram i ernæring for å sikre at helsepersonell i de respektive tjenestene og samarbeidende instanser får en grunnleggende opplæring i ernæring. E-læringskurset har nasjonal overføringsverdi, og er gratis tilgjengelig. E læringsprogrammet retter seg mot helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenesten samt kjøkkenpersonalet på postkjøkken. Det er delt opp i flere moduler, noen for fagpersonell og noen for assistenter/ikke faglærte. bbk

7 Fremdrift Programmet ble ferdigstilt og implementert i Bergen kommune i Det ble gjort nasjonalt tilgjengelig i mai Programmet er plassert på Helse Bergen sin server (LMS) og er tilgjengelig nasjonalt via Ved kursets slutt kan man skrive ut kursbevis om man har gjennomført hele kurset og bestått alle modultestene underveis. I 2014 og 2015 blir kurset presentert for kommuner i Hordaland og nasjonalt via ulike konferanser. I 2015 foregår det undervisning lokalt i kommunene om formidling av denne kunnskapen. USHT er invitert til innlegg på nasjonal erfaringskonferanse. Det lages en sluttrapport i Prosjektansvarlig: USHT i Hordaland Prosjektleder: USHT Elona Zakariassen B) Riktig ernæring til personer med utviklingshemming Helsedirektoratet har gitt tilskudd til et prosjekt om riktig ernæring til utviklingshemmede. Prosjektet skal finne frem til god metodikk og spredning av kunnskap for å få til et bedre kosthold, ernæringsmessig status, bedret funksjonsnivå og livskvalitet hos utviklingshemmede. Ernæring skal sees i sammenheng med aktivitet. Prosjektet bygger på ervervet kunnskap gjennom et igangværende prosjekt i Bergen kommune, der en skal utvikle en strategi for å øke ernæringsmessig kompetanse både for bruker, ansatte og pårørende. Prosjektstart 2014 varighet 1 år Prosjekteier: Dette prosjektet utføres av kommunen i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Lindås kommune, delvis finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektleder USHT Elona Zakariassen 2.2 MEDCED Studien: Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care Dyktige ansatte glade beboere? I forskningsprosjektet MEDCED tar man sikte på å utvikle kunnskap om implementering av en beslutningsstøttemodell Tillit Framfor Tvang (TFT- modellen). TFT- modellen skal hjelpe personalet med å utvikle tillitsskapende tiltak heller enn tvang, når de yter omsorg til urolige og utagerende beboere med demens. bbk

8 Norges Forskningsråd finansierer studien som er forankret i Høgskolen i Bergen ved Senter for omsorgsforskning Vest. Studien gjennomføres i samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem i Vest, Senter for Eldremedisin og samhandling i Helse Vest og høgskolene Betanien, Sogn og Fjordane og Stord-Haugesund og SESAM i Stavanger. Formål MEDCED studien skal se nærmere på hvordan og i hvilken grad organisatoriske og kontekstuelle forhold i sykehjem innvirker på hvordan personalet lærer og anvender beslutningsstøttemodellen. Dette vil bli studert før, under og etter at undervisnings- og veiledningstiltakene gjennomføres. Studien er todelt: 1. Evaluere i hvilken grad en beslutningsstøttemodell basert på undervisning og veiledning fører til redusert bruk av tvang og psykofarmaka i et større antall sykehjem. 2. Utvikle og systematisere kunnskap om faktorer som kan fremme eller hemme implementering i sykehjemmene. Ressurs USHT inngår med facilitator/medforsker i intervensjonsteamet Fremdrift USHT deltar i studien i perioden Utviklingssentrenes rolle vil være knyttet til planlegging, forberedelse og gjennomføring av intervensjonen som vil bestå av 2 dagers undervisning og veiledning til personalet i 6 sykehjem i de respektive sentres nedslagsfelt. Intervensjonsperioden er stipulert til 9 mnd. og vil finne sted i : spredning ved deltakelse på internasjonale og nasjonale kongresser og konferanser, samt skriving av artikler. Prosjektansvarlig: Senter for Omsorgsforskning Vest Prosjektleder: PhD kandidat Tone Elin Mekki, SOFvest Prosjektdeltaker: USHT Bodil Berg Kristensen 2.3 Demensarbeidslag DAL. Implementering av arbeidslag i to soner i hjemmetjenesten, Bergen kommune. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland er samarbeidspart i dette prosjektet som eies av Etat for hjemmesykepleie, Bergen kommune. Etat for Hjemmesykepleie sin satsning på å etablere en bedre organisering av tjenestene til personer med demens. Kunnskap, informasjon og kompetanse er grunnleggende for en bedre tjeneste på dette omsorgsfeltet. Etaten vil derfor etablere en pilot for utvikling av demensarbeidslag (DAL) i to soner i hjemmesykepleien i Bergen kommune. I pilotprosjektet er vi også opptatt av å videreutvikle dagaktivitetstilbud. bbk

9 Organisering i arbeidslag er en modell som noen kommuner i landet har gode erfaringer med for ulike grupper av sykdommer. Bergen kommune er en stor kommune hvor hver av de ti sonene for hjemmesykepleie i størrelse kan sammenlignes med enkeltkommuner. Formål Det er ønske om et sterkt fokus på et sammenhengende og personsentrert omsorgstilbud til en gruppe personer med sykdommen demens, ved at vi «skreddersyr» personalkompetansen. Hovedmålet med prosjektet er å sikre at hjemmeboende pasienter med demensdiagnose/mistanke om demensutvikling får et helhetlig tjenestetilbud, som ivaretar den enkelte brukers behov for aktivitet og kontinuitet, ved at kommunen organiserer tjenester til denne brukergruppen i arbeidslag, DAL. Arbeidslag vil i større grad enn tradisjonell organisering, sikre at personer med demens ivaretas på en mer helhetlig måte. Fremdrift Prosjektet DAL etableres som en pilot i 2 av 10 soner; med og innbyggere. En vellykket pilot vil kunne implementeres i resterende soner. Planlegging september desember 2013 Implementering januar desember 2014 Evaluering januar juni 2015 Ressurs Søkbare midler fra Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) er tildelt prosjektet. Prosjektansvarlig: Bergen kommune, Etat for hjemmetjenester, Hilde Heggelien Prosjektdeltaker: USHT Bodil Berg Kristensen 2.4 Trygg overføring av pasienter mellom sykehus og kommuner Trygg overføring av pasienter mellom sykehus og kommune er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Os kommune i Hordaland, Haukeland universitetssjukehus, KS Hordaland og InnoMed. Formål Hensikten med prosjektet har vært 1) å innhente kunnskap om utfordringer knyttet til inn- og utskriving og oppfølging av pasienter 2) definere risikovariabler og kombinasjon av risikovariabler som er kritiske for valg av pasientens tilbud etter utskriving fra sykehus Fremdrift/Metode Spørreundersøkelse ble gjennomført som en prevalens for å kartlegge dagens erfaringer med rutiner og elektroniske pleie og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) i sykehus og kommune. Litteratursøk ble gjennomført for å definere risikovariabler. Resultatene viste at det er utfordringer knyttet til dagens praksis med PLO-meldinger og litteratursøket viser at bbk

10 risikovariabler er kjent og i tråd med noen av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygg hender. Sluttrapport sendt Helsedirektoratet januar/februar 2015 Vurdere grunnlag for hovedsøknad på bakgrunn av funn i forprosjektet våren 2015 Spredning av prosjektet. Ressurser Forprosjektet «Trygg overføring av pasienter mellom sykehus og kommune» ble godkjent av InnoMeds styringsgruppe og fikk i tråd med dette tildelt midler fra Helsedirektoratet. Forprosjektet er blitt gjennomført med en stor grad av egeninnsats. Prosjektleder/Kontaktpersoner: USHT Kari Sunnevåg 2.5 Forebyggende hjemmebesøk til eldre Helse- og omsorgsdepartementet etablerte i 2011/12 et nasjonalt tre-årig program for å sikre økt kunnskap om forebyggende arbeid innenfor eldreomsorgen. Programmet skulle prøve ut metodikk, og dokumentere og spre erfaringer om forebyggende hjemmebesøk til eldre. På Vestlandet ble programmet et forsknings og utviklingsprosjekt som har vært ledet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hordaland. Prosjektet har vært et regionalt felles prosjekt i samarbeid med utviklingssentrene i Førde, Haugesund, Stavanger, og Senter for omsorgsforskning Vest. Fremdrift og resultater Prosjektperiode -3 år med start april Det har pågått handlinger innenfor flere delprosjekter samtidig. 2012: Kartlegging av arbeidsmetodikk og utbredelse i forebyggende hjemmebesøk er utført i alle 85 kommuner.- Egen rapport utgitt : Samle brukererfaringer og utøvererfaringer : Erfaringsdeling på tvers av kommunene : Ferdigstillelse og publisering av idéhåndbok- artikkelskriving og Sluttrapport Det utarbeides nå en idehåndbok som en oppsummering av de funn og erfaringer som ble gjort i kartleggingsdeling og intervjuer av mottakere og utøvere. Idehåndboken trekker også veksler på erfaringer fra andre regionale prosjekter i det nevnte treårige programmet og på aktuell forskningslitteratur. Hensikten er å tilby begrunnede anbefalinger til kommuner som planlegger oppstart eller som allerede har forebyggende hjemmebesøk. Idéhåndboken er klar til publisering i løpet av vår-15. Det pågår også skriving av 3 ulike artikler fra prosjektet. Ressurs Prosjektet har fått tilført statlige tilskudd i 3 år (Helsedirektoratet) bbk

11 Prosjektansvarlig: USHT i Hordaland i samarbeid med i USHT`ene i Rogaland, Helse Fonna, Sogn og Fjordane og Senter for omsorgsforskning vest. Prosjektleder: USHT Sønneve Teigen 2.6 Velferdsteknologi USHT har flere engasjementer innen velferdsteknologi. Pågående aktiviteter i 2015 er: Deltager i styringsgruppen for Lindås prosjektet, ledet av Høgskolen i Bergen. Prosjektet avsluttes i Siktemål er videreføring av velferdsteknologi i vanlig drift. Koordinering av aktiviteter Lindås, Stord og Bergen kommuner i forhold til nasjonalt program for implementering av velferdsteknologi. De tre kommunene er ressurskommuner, og er med i det nasjonale programmet. Drifter prosjekt finansiert av Husbanken om utprøving av teknologi og spredning av kunnskap, i demobolig i Bergen / Landås. ( ByBo). Søker nye prosjekter med bakgrunn i de erfaringene en oppnår her. Det legges opp til en rekke visninger for både kommuner og utdanningsinstitusjoner. Planlegging av læringsnettverk for alle kommunene i Hordaland Representert i programkomite for velferdsteknologi i Bergen kommune, og rådgiver i forhold til flere delprosjekter. Forvalting av EU stipender til formål velferdsteknologi Prosjekt i Voss kommune om velferdsteknologi i boliger for utviklingshemmede Forsøk med telemedisinske løsninger innen flere områder, samarbeid med Orange Helse og Innovasjon Norge. Prosjektforberedende arbeider. Samarbeid med Århus kommune om utvikling og programmer Samarbeid med en rekke utviklingsmiljøer som Helsedirektoratet, SINTEF, Høgskolen i Bergen, Husbanken, NAV, HNO, KS. Frikjøper ressurser i hjemmesykepleien i Bergen kommune for å effektuere visninger og oppnå spredning av kunnskap. Arrangør og medarrangør av flere konferanser der velferdsteknologi er tema Arrangør av studieturer innen velferdsteknologi Prosjektdeltaker/Kontaktperson: USHT Per Waardal bbk

12 2.7 Hverdagsrehabilitering USHT har engasjementer i to kommuner innen hverdagsrehabilitering; A) Voss kommune. Leder av styringsgruppen for et 3- årig prosjekt som avsluttes i Prosjektet, som er forskningsbasert ved Høgskolen i Bergen, har gitt verdifulle erfaringer både lokalt og nasjonalt. Det er utarbeidet halvveisrapport i Selve forskningsprosjektet avsluttes sommeren 2015, men etterarbeid med bearbeiding og sammenstilling av data vil pågår frem til 1. kvartal Voss kommune arbeider aktivt for å videreføre og implementere hverdagsrehabilitering som en ordinær tjeneste. Tjenesten er organisert inn i den vanlige tjenesten, og ikke som et spesialteam. Øvrige samarbeidspartnere; Funksjonshemmedes fellesforbund, Senter for omsorgsforskning vest, Regionalt forskningsfond Vestlandet, Extrastiftelsen. Prosjektmedarbeider Voss kommune USHT Per Waardal B) Bergen kommune. Kommunen starter opp et større prosjekt i 2015 med iverksetting av hverdagsrehabilitering som tjeneste i 3 bydeler i første omgang. Satsingen er prosjektbasert, og USHT deltar i programkomite og direkte fasilitering. Tjenesten er etablert i form av eget team., og som supplement til de ordinære tjenestene. Øvrige samarbeidspartnere; Senter for omsorgsforskning vest. Ressurs: USHT- bidrar med egeninnsats som fasilitator i 30 % stilling samt deltar i prosjektgruppen. Bergen kommune finansierer hovedprosjektet Prosjektdeltagere Bergen kommune USHT Sønneve Teigen og Per Waardal 2.8 Tannhelse til brukere av hjemmetjenester USHT i Hordaland gjennomførte i et prosjekt omkring tannhelse til brukere av hjemmetjenestene i kommunene. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland, UiB, hjemmetjenestene i kommunene Os, Tysnes, Bergen og USHT. Sluttrapport er utarbeidet i Det er i 2015 sendt søknad til Regionalt forskningsfond om å gjennomføre et hovedprosjekt. Fokus er bedring av tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien. Prosjektansvarlig: USHT i Hordaland Prosjektleder: Universitet i Bergen bbk

13 2.9 Nettverkskoordinator for LCP USHT i Hordaland innledet et tett samarbeid med Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB) knyttet til vårt avsluttede prosjekt om Liverpool Care Pathway LCP. I etterkant har USHT og KLB hatt et prosjektsamarbeid med å prøve ut stilling for nettverkskoordinator for LCP. Prosjektperiode: august 2012 til utgangen av desember Ressurs Prosjektet fikk i 2012 og 2013 tilskudd fra Helsedirektoratet. Formål I prosjektet ønsket vi å prøve ut en stilling som nettverkskoordinator for LCP for å 1. fremme og koordinere innføring av LCP i Norge 2. kvalitetssikre bruken av LCP på nåværende og fremtidige brukersteder 3. koordinere opplæring, rådgivning og registrering av brukersteder 4. delta i det internasjonale LCP-nettverket 5. koordinere forskning og fagutvikling knyttet til LCP i Norge 6. være en pådriver for bedre omsorg ved livets slutt i den norske samfunnsdebatten Fremdrift Prosjektet har vært gjennomført som planlagt. Alle aktiviteter knyttet til koordinatorfunksjonen er oppsummert og synliggjør at koordinator i stor grad har blitt kontaktet for å bistå både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ved prosjektets utløp, ble det gjort en evaluering i form av elektronisk spørreundersøkelse til alle landets LCP-kontakter, samt telefonintervju med prosjektledere ol. Det kan i korte trekk konkluderes med positive tilbakemeldinger og et fortsatt behov for funksjonen, da det bl.a. sikrer kvalitet, likhet og kontinuitet. Samarbeidet om koordinatorstillingen fortsetter i Prosjektansvarlig: USHT i Hordaland og KLB Helseregion Vest Nettverkskoordinator: Grethe Skorpen Iversen 2.10 Sammen om kompetanseløft 5 års samhandlingsprosjekt mellom Etat for Alders og Sykehjem og Helse Bergen Pasienter blir skrevet ut tidligere fra sykehus. Kompleksiteten i sykdomsbildet til pasienter på sykehjem øker som følge av dette. Målet er å unngå unødige innleggelser i sykehus. Da må det sikres at pasienten får riktig og trygg utredning, behandling, pleie og omsorg uavhengig av tjenestenivå. Bergen kommune, etat for sykehjem vil gjennomføre et kunnskapsløft ved alle sykehjemmene i kommunen i samarbeid med Helse Bergen gjennom kompetanseutveksling. bbk

14 Målgruppen for kunnskapsløftet er sykepleiere, vernepleiere og leger i sykehjem i Bergen kommune og Helse Bergen. Fremdrift Planlegging høst 2014, Søknad om midler vår 2015 Ressurs Det søkes eksterne midler til finansiering av prosjektet Prosjekteier Etat for alders - og sykehjem, Bergen kommune Prosjektleder Etat for alders - og sykehjem Kjersti Valde Kontaktperson USHT Bodil Berg Kristensen 3.0 PÅDRIVER FOR VIDEREUTVIKLING AV PRAKSISTILBUDET TIL ELEVER, LÆRLINGER OG STUDENTER USHT skal være pådrivere for tverrprofesjonelle student miljø i praksis ved at der er ulike profesjoner representert i praksis som: lærlinger i helsearbeiderfaget, elever fra videregående skole, helsefagelever, sykepleierstudenter, tannpleierstudenter, medisinerstudenter, bachelor studenter i klinisk ernæring. Helse og Omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har bestemt at midler som tidligere ble brukt til praksisveiledning skal fordeles til helse- og sosialfaglige prosjekter og samarbeidstiltak som fremmer sterkere samarbeid mellom utdanning og praksis. Utviklingssenteret har vært sterkt deltakende i tilrettelegging, søknadsutforming, gjennomføring og rapportering av flere utviklingsprosjekter. I 2015 gjennomføres innvilgede prosjekter samtidig som det søkes om nye prosjekter. Utviklingssenteret er i de fleste prosjektene samarbeidspartner og bistår med veiledning. Samarbeidet omfatter ulike utviklingsprosjekter mellom Bergen kommune og de tre høyskolene i Bergen. USHT har fokus på opplæring i videregående skoler, helse og sosialfag i fylket: Vi bidrar med undervisning for elever Vi arrangerer fagdager for lærere. Vi arrangerer demonstrasjoner og visninger i Velferdsteknologiske løsninger. 3.1 Veiledningsgrupper - StudentAktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i praksis i sykehjem Et toårig utviklingsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Betanien Diakonale Høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole, Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og bbk

15 hjemmetjenester i Hordaland.. USHT har vært ledende i prosjektsøknaden i samarbeid med Etat for sykehjem, Bergen kommune. Toårig prosjekt Formål: Rette fokus på to forhold for å utvikle kvaliteten på sykepleierstudentenes praksisperiode i sykehjem. 1. Løfte veiledningskompetansen for praksisveilederne i sykehjem. 2. Prøve ut en StudentAktiv modell (SAM) med veiledningsgrupper for læring i praksis i sykehjem. Ressurs: Prosjektet fikk tildelt utviklingsmidler for to år. Fremdrift: Kartlegging Implementere kunnskap om veiledning Veilede veileder i praksis Rapport/evaluering Prosjektleder Bergen kommune, rådgiver Turid Hesjedal, Prosjektdeltaker USHT Bodil Berg Kristensen 3.2 Palliasjon i hjemmet Utviklingsprosjektet/Samarbeidsprosjektet mellom Bergen Kommune og Høgskolen i Bergen. Prosjektet startet høst 2013 og avsluttes juni 2015 og er en pilot i Ytrebygda bydel. Hvordan styrke hjemmesykepleien til bedre ivaretakelse av mennesker som ønsker å tilbringe siste tiden hjemme Formål: Utarbeide en modell for hvordan organisere og samordne tjenestene for å kunne i vareta mennesker som ønsker å tilbringe siste tiden hjemme, på en faglig og forsvarlig måte. Modellen skal kunne overføres, iverksettes og inspirere andre soner i hjemmesykepleien i Bergen kommune og andre steder i landet. Fremdrift - Kartlegge kompetansebehov undervisninger er gjennomført i aktuelle tema til ansatte og studenter sykepleierstudenter har gjennomført praksisperiode knyttet til prosjektet - Møteaktiviteter med fastleger - Registrere antall samt erfaringer etter dødsfall i hjemmet-eget skjema - legges inn i SPSS i samarbeid med Senter for OmsorgsForskning vest - Utarbeide modell på bakgrunn av suksessfaktorer i prosjektet Resultat Erfaringer så langt i prosjektet har vært svært vellykket. De ansatte opplever å ha økt kompetanse, godt samarbeid med fastlegene og flere får anledning til å dø hjemme død. Det er bbk

16 utarbeidet en modell på bakgrunn av suksessfaktorer i prosjektet. En utfyllende sluttrapport vil bli utarbeidet når alle data er registrert. Som en videreføring av prosjektet, søkes det om nye utviklingsmidler for å forankre erfaringer og bidra til implementering til andre soner. På bakgrunn av prosjektet i Ytrebygda er USHT også med i en søkeprosess om midler til flere prosjekter innen lindrende behandling i Bergen kommunen. Ressurs: USHT har vært representert i prosjekt/styringsgruppen. Ved en evt. videreføring skal USHT være representert med prosjektleder i % stilling, finansiert av prosjektmidlene. Kontaktperson USHT. Sønneve Teigen 3.3 Fagdag for lærere i videregående skole i Hordaland USHT arrangerer fagdag for lærerne i helse og sosialfag. Våren 2015: Februar: velferdsteknologi og pasientsikkerhet Mars: demens, ernæring Kontaktperson: USHT Per Waardal 4.0 PÅDRIVER FOR KOMPETANSEUTVIKLING HOS ANSATTE Sentrale føringer legger vekt på økt andel ansatte med høyere utdanning. Utviklingssenteret skal være pådrivere og tilrettelegge for at sykehjem og hjemmetjenester har den kompetansen som det er behov for. 4.1 VIPS opplæringsmodell Personsentrert omsorg En person med langt kommen demenssykdom trenger hjelp til å holde fast ved hvem han er. De grunnleggende psykologiske behovene, trøst, identitet, tiknytning, å bli inkludert og beskjeftigelse, forsvinner ikke når vi får en demenssykdom, de kan tvert i mot bli sterkere. En person med demens trenger mer hjelp og støtte enn før for å få dekket disse behovene. VIPS praksismodellen hjelper pleierne å gi denne støtten. VIPS - rammeverk for personsentrert omsorg: Brooker (2007) oppsummerer personsentrert omsorg for personer med demens slik det er beskrevet hos Kitwood (1997): V verdigrunnlag der en persons Verdi er uavhengig av alder og kognitive ressurser I Individuelt tilrettelagt omsorg P tar hensyn til Perspektivet til personen med demens S et Sosialt miljø der personen med demens er en del av fellesskapet bbk

17 Hvert element, V-I-P-S, må være med for at omsorgen skal være personsentrert. Hver bokstav i VIPS har 6 indikatorer. Pleierne bruker VIPS - indikatorene i et Fagmøte for å vurdere om de gir personsentrert omsorg til personen med demens i en konkret situasjon. Ansatt ved USHT har kurslederkompetanse og vil kunne gi 2 dagers opplæring til kommunene ved behov. Ressurs: Kommunenes egen kostnad for drift. USHT egeninnsats Fremdrift: Videre opplæring og implementering i Bergen kommune: 1. kurs 21. og 23. april 2015 og 2. kurs 13. og 15. oktober 2015 VIPS basiskurs i alle kommunene i Nordhordland oktober 2015 og kommunene Voss med omegn oktober 2015 Prosjektleder: USHT Bodil Berg Kristensen 4.2 Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et kompetansehevende tiltak utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH). De er ansvarlige for faglig utvikling og oppfølging. USHT er pådriver og koordinator for videre samarbeid med NKAH i arbeidet med å utvide og bedre deltakelsen i ABC èn i Bergen Kommune. Vi har godt samarbeid med Fylkesmannens kontor i Hordaland og Olaviken alderspsykiatriske sykehus. USHT har tett samarbeid med Bergen kommune, etat for sykehjem og etat for hjemmetjenester i videreutvikling av Demensomsorgens ABC. Perm 1: Hva er demens? Perm 2: Hva er miljøbehandling tiltak? Perm 3: hvordan arbeide personsentrert miljøbehandling Hovedmålet Å fremme kompetanse innen fagområdet demensomsorg i pleie - og omsorgstjenestene. Det er utarbeidet i fellesskap en modell for det videre samarbeidet og gjennomføringen av kompetansehevingen. Det er opprettet tre tverretatlige team som koordineres av fagansvarlig ved USHT. Målet er å få til en kontinuerlig drift av Demensomsorgens ABC som grunnleggende tverrfaglig kompetanse for personalet med omsorg for personer med demens. bbk

18 Ressurser Bergen kommune har søkt midler fra Fylkesmannen i Hordaland og bidrar med egne ressurser. USHT i Hordaland bidrar med egne ressurser. Fremdrift Tiltaket vil følge skoleåret. USHT vil være fagansvarlig for seminarene og samarbeide med kontaktpersoner i etatene. Fra 2015 overtar Kompetansesenter for demens ved Fyllingsdalen sykehjem ansvar for drift av ABCèn i samarbeid med USHT, som har fagansvaret. Oppstartseminar: hver høst for 3 kull a 40 personer på perm 1 går videre til perm 2 høsten året etter. Hver vår er det mellomseminar for perm 1 og perm 2 og perm 3 Hver høst er det avslutningsseminar for perm 2. Oppstartseminar: høst 2014 for nytt kull perm 3, første gang a 25 deltakere. Prosjektansvarlig: USHT i Hordaland Prosjektleder: USHT Bodil Berg Kristensen 4.3 Internasjonale kontakter USHT ønsker å stimulere til mobilitet og kunnskapsoverføring rettet mot ansatte direkte knyttet til tjenestene relatert til våre prosjekter. Vi har utviklet et godt samarbeid med Hordaland Fylkeskommune, internasjonal seksjon i flere søknadsprosesser om EU midler. Vi har de siste tre årene søkt og nyttiggjort oss Leonardo Da Vinci stipend og har nå søkt 10 nye mobilitet stipend i perioden Dette gir mulighet for ansatte i flere kommuner å reise på fullfinansierte opphold til andre land i Europa for å se hvordan de jobber, dele erfaringer og hente hjem modeller og ideer som er relevante i forhold til arbeidet de gjør her hjemme. Dette viser seg å være en inspirasjon og positiv læringsopplevelse for ansatte og involverte tjenestesteder. Vi stimulerer til partnerskap og læring på tvers av regioner. Gjennom deltakelse i disse internasjonale programmene ønsker man å styrke kvalitet i egen tjeneste og belyse felles utfordringer samt utvikle gode samhandlingsmodeller. USHT kan bistå kommuner som ønsker informasjon og hjelp til å søke stipender og programmer. Kontaktperson: USHT Kari Sunnevåg bbk

19 4.4 Pasientsikkerhetsprogrammet A) Læringsnettverk for forebygging av fall og sår Reduksjon av fall og trykksår er to av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I TRYGGE HENDER. Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg- konsekvensen er alvorlige skader Studier viser at mellom halvparten og 3/4 av sykehjemspasienten faller. Mellom % av disse fallene gir alvorlig skade. Trykksår bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verstefall tidlig død. En av fem pasienter i norske sykehus og sykehjem får trykk sår. Hovedmål At alle kommuner i Hordaland deltar i pasientsikkerhetsprogrammet med innsatsområdene forebygging av fall og/eller forebygging av sår innen høsten Formål Ved å delta i felles læringsnettverk sammen med andre kommuner fra resten av fylket, får en opplæring og tilgang til metoder og modeller for forbedringsarbeid, gjennomføring og spredning. Kommunene skal utarbeide egne forebyggende tiltak, gjøre risikovurderinger, registreringer og synliggjøre målinger. Målet er at det blir utarbeidet felles standard lokalt i kommunen tilpasset sykehjem, hjemmetjenester og botjenester. Læringsnettverkene arrangeres felles for forebygging av sår og fall. Fremdrift Kommunene deltar med tverrfaglige team: sykehjemslege, sykepleier, helsefagarbeider, og annet aktuelt helsepersonell, samt leder. Arrangeres 3 samlinger for teamene: Samling 1: Mandag 28 september 2015 Samling 2: Torsdag 3. desember 2015 Samling 3: Torsdag 8. mars 2016 Arrangeres 2 telefonkonferanser. Det arbeides lokalt mellom samlingene i henhold til fremdriftsplan med ledelsesforankring og personalinvolvering. Ressurs Læringsnettverket finansieres med midler fra Fylkesmannen i Hordaland og egeninnsats fra USHT Hordaland, Prosjektansvarlig: USHT i Hordaland Kontaktperson: USHT Kari Sunnevåg og Sønneve Teigen bbk

20 B) Læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem Formål: Pasientsikkerhetsprogrammet har satt i gang et pilotprosjekt på ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem i samarbeid med Sykehjems etaten i Oslo kommune, Utviklingssenter for sykehjem i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er påmeldt ca. 15 sykehjem (60-80 deltagere). Både offentlige og private sykehjem. Piloten blir gjennomført i form av et læringsnettverk over 3 4 samlinger i 2015 (evt. i 2016), og har som formål å implementere ledelsestiltak tilpasset sykehjem. Målgruppen er ledere på alle nivå i sykehjemsektoren og eventuelle team rundt lederne. Sekretariatet i pasientsikkerhetsprogrammet har invitert USHT Hordaland til å bistå som veiledere. Fremdrift Samlingene er planlagt: Første samling: januar 2015 Andre samling: 28. april 2015 Tredje samling: 20. oktober 2015 Telefonkonferanse 10. mars og 10. september kl Veilederrollen innebærer: å være tilgengelige for spørsmål fra deltagerne mellom samlingene å delta på læringsnettverksmøtene og telefonmøtene Ressurs Utgifter i forbindelse med reise og overnatting refunderes av pasientsikkerhet. USHT Hordaland er representert med veileder på samlingene og mellom samlingene for Økernhjemmet (offentlig) og Ammerudlunden sykehjem (privat). Kontaktperson USHT Hordaland Kari Sunnevåg 4.5 Kunnskapsbasert praksis Å utøve Kunnskapsbasert Praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon (M. Nortvedt et.al). Målet er å fremme bruk av den beste tilgjengelige kunnskapen i praksis. Det tas i bruk ulike modeller som gjør det enklere å bruke forskning i beslutninger om helse- og omsorgstjenester, i egen kompetanseutvikling og for faglig oppdatering. USHT som pådrivere for KBP er sterkt inne i følgende prosjekter: A) Fagprosedyre for bruk av LCP- tiltaksplan til døende Forespørsel fra Kunnskapssenteret om å utarbeide egen kunnskapsbasert fagprosedyre i LCP Prosedyren skal legges inn Helsebiblioteket. bbk

21 Fremdrift: Arbeidet startet høst -14 med plan om ferdig prosedyre sommer Det er opprettet en egen faggruppe som representerer Kompetansesenter i lindrende behandling, Haraldsplass diakonale sykehus, Haukeland universitets sykehus og kommunene Fjell, Samnanger og Bergen v/usht Parallelt pågår det kurs i utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer på Haraldsplass sykehus i samarbeid med Senter for kunnskapsbasert praksis. Medlemmene i faggruppen deltar også her. Ressurser: Haraldsplass diakonale sykehus og Senter for kunnskapsbasert praksis dekker kurset. Det enkelte arbeidssted dekker deltakernes egeninnsats i arbeidet. Kontaktperson: USHT Sønneve Teigen B) Oppdatering av fagprosedyren «Sikre eldre med diabetes på aldersog sykehjem en god behandling og oppfølging». Prosedyren ble publisert på nettsiden til Helsebiblioteket i 2013 og skal oppdateres. Fremdrift: Systematisk søk med bibliotekar ble utført høsten Artikkellesing gjennomføres høsten 2014, samt våren Ressurser: Endokrinolog Geir Hølleland, førsteforfatter, Kari Sunnevåg, andre forfatter og kvalitetsrådgiver i etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune bidrar med egeninnsats. Kontaktperson: Bergen kommune Kjersti Valde og USHT Kari Sunnevåg C) 2015 Utdanning i Kunnskapsbasert praksis Utviklingssenteret har i samarbeid med Bergen kommune og Senter for Kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen planlagt et skreddersydd videreutdanningsprogram i kunnskapsbasert praksis for 40 ansatte i Bergen kommune. Programmet gir 15 studiepoeng for fullført studie med bestått individuell hjemmeeksamen. Fremdrift: 7 dager fordelt på 3 samlinger Høsten 2015 Det planlegges oppstart av Fagringer Våren Ressurser: Bergen kommune støtter studiet med sentrale kompetansemidler. USHT fasiliterer med gjennomføring av programmet. Ansatt ved USHT er påmeldt som en av deltakerne. Kontaktperson: USHT Kari Sunnevåg bbk

22 5.0 TILRETTELEGGE FOR FORSKNING OG UTVIKLING I HELSE - OG OMSORGSTJENESTENE Flere prosjektdeltakere i prosjektene til USHT arbeider med sine PhDèr. USHT er partner i partnergruppen for SOFV og medfinansierer stipendiatstilling som er godt i gang med sitt arbeid. Vi legger til rette for at masterstudenter kan gjennomføre sine oppgaver knyttet til våre prosjekter: Riktig legemiddelbruk i sykehjem Forebyggende hjemmebesøk til eldre Demensarbeidslag (DAL) USHT deltar i direkte implementering i forskningsprosjektet MEDCED, se over pkt FORMIDLING OG SPREDNING Arrangere flere seminarer knyttet til prosjekter Arrangere konferanse i samarbeid med KS, Fylkesmannen i Hordaland og Senter for omsorgsforskning Vest mars 2015 Bruk av sentral og lokal nettsiden for USHT til spredning av prosjekter Undervisning på høgskolene, videregående skoler, fagskoler, ungdomsskoler og tjenestestedene i kommunen. Fremlegg og postere knyttet til våre prosjekter spres ved deltakelse på ulike lokale, regionale og nasjonale konferanser, samt internasjonale kongresser. Publisere artikler Rapporter fra prosjektene Utarbeider verktøy som har overføringsverdi Aktivt bruk av lokal nettside Arrangere seminar i etterkant av utviklingsprosjektene Medarrangør for Samordningsrådet for funksjonshemmede (SOR) konferanse i Bergen mai Økende etterspørsel regionalt og nasjonalt med invitasjon til å presentere/dele kompetanse og erfaringer i Nasjonale programmer. bbk

23 7.0 SAMARBEIDSPARTER OG NETTVERK 7.1 Vertskommunen Bergen kommune Bergen kommune er vertskommune for USHT i Hordaland, og vi er organisert inn i Byrådsavdeling for helse og omsorg. Mange prosjekter er forankret i kommunen. USHT er pådriver for kvalitet og samarbeid innen omsorgssektoren i kommunen. Kommunens verdigrunnlag er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert. USHT samarbeider med de ulike etatene i Byrådsavdeling for helse og omsorg. USHT deltar i ulike fora i vertskommunen. Vi gir råd, veiledning og hjelp i ulike oppdrag. 7.2 Helsedirektoratet Utviklingssenteret rapporterer til Helsedirektoratet, avdeling for omsorgstjenester. Helsedirektoratet arrangerer årlig nasjonal konferanse for alle utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge, samt alle sentrene for omsorgsforskning. Fokus for konferansen er fagutvikling, forskning og veien videre. 7.3 Fag og samarbeidsråd I overordnet strategi for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er det anbefalt at utviklingssentrene etablerer fag og samarbeidsråd som skal bidra med faglig kompetanse, råd og innspill i forhold til forvaltning av tilskuddsmidlene fra Helsedirektoratet. Rådet er opprettet med to møter i året. 7.4 USHT nettverk USHT i Hordaland samarbeider i nettverk med alle USHT i landet ledet av Helsedirektoratet. USHT i region vest har et eget nettverk og består av USHT Rogaland, USHT Helse Fonna, USHT Hordaland og USHT Sogn og Fjordane ledet av Senter for omsorgsforskning vest. 7.5 Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) Fylkesmannen i Hordaland inngår i nettverk med USHT Hordaland Nettverk for erfaringsdeling Læringsnettverk pasientsikkerhet Regionalt nettverk for USHT, SOF vest og KS Hordaland Regionalt nettverk innen Demensomsorg bbk

24 USHT samarbeider med FMHO om å arrangere omsorgskonferanse i mars Senter for OmsorgsForskning vest (SOF vest) USHT i Hordaland samarbeider med SOF vest. Vi er representert i styret for Senter for omsorgsforskning vest som ble etablert ved Høgskolen i Bergen Det er viktig for USHT å utveksle informasjon, utfordringer og finne gode samhandlingsformer i det videre arbeidet. Vi samarbeider og deltar i hverandres prosjekter. Samhandlingen med SOF vest er viktig for å etablere nye nettverk og kontakter innen fagutvikling og forskning, utveksle erfaringer og være til gjensidig inspirasjon. 7.7 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) USHT samarbeider tett med NKAH vedrørende fag og drift av det kompetansehevende tiltaket Demensomsorgens ABC. USHT deltar i samarbeid med NKAH, FM og Olaviken alderspsykiatriske sykehus her. 7.8 Kommunenes Sentralforbund (KS) KS i Hordaland er en sentral medspiller i ulike sammenhenger; Medarrangør av kurs, konferanser. Vi deltar sammen i ulike nettverk. 7.9 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (KLB) USHT i Hordaland har et tett samarbeid med KLB knyttet til prosjekter i lindrende behandling og videreføring i 2015 av nettverkskoordinator for LCP Fylkeskommunen USHT samarbeider med fylkeskommunen innen avdeling for tannhelse, avdeling for internasjonalt arbeid og opplæringsavdelingen. USHT arrangerer fagdager for lærere i videregående skole, helsefagutdanning Høgskoler / Universitet USHT samarbeider med Høgskoler/Universiteter om prosjekter, forskning og tilrettelegging for masterstudenter i praksis m.m. USHT er medlem i styringsgruppen og partner i partnerskapet for SOFvest bbk

25 7.12 Kommuner i Hordaland USHT har samarbeid med kommuner i fylket om ulike prosjekter, tjeneste og kompetanseutviklingstiltak og avtaler om erfarings og kunnskapsdeling. Vi har hatt konkret samarbeid med 27 av 33 kommuner i Hordaland Helseforetak USHT samarbeider med Helse Bergen / spesialisthelsetjenesten på flere områder. Olaviken psykiatriske sykehus innen Demensomsorgens ABC Kompetansesenter for lindrende behandling IT / Administrasjon om e læringsprogram innen ernæring og fall Voss sykehus i prosjektet Hverdagsrehabilitering 7.14 USHT deltar på ulike arenaer Styringsgruppen i SOF vest Partner i partnerskapet SOF vest Gruppen med Fagutviklingssykepleierne i Etat for alders og sykehjem, Bergen Kommune Sentral kvalitetsgruppe, etat for sykehjem i Bergen Kommune Nettverkssamling Vest: USHT i Hordaland, SOF vest, FMHO og KS Fagutvalget på masterutdanningen i Senter for Kunnskapsbasert praksis, HiB Samarbeidsmøte i Bergen mellom USHT, SOF vest, Fylkesmannen (FMHO), og Kommunenes sentralforbund (KS) Ledermøter i Etat for alders - og sykehjem samt for hjemmetjenester, Bergen kommune Råd for nasjonalt prosedyrenettverk Ressursgrupperåd for tverrfaglig videreutdanning i AOE, Høgskolen Betanien Fagråd Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram Nasjonalt og lokalt nettverk: Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse, FM, USHT, KS, Spesialisthelsetjenesten, Senter for omsorgsforskning, SESAM Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie. Nasjonalt forum for Velferdsteknologi bbk

26 8.0 ORGANISERING Senteret er lokalisert i Bergen sentrum med nærhet til Etat for alders og sykehjem, Etat for hjemmetjenester, Etat for forvaltning, Etat for tjenester til utviklingshemmede, sone Sentrum i hjemmetjenesten, ergo og fysioterapitjenester, helsestasjon og legesenter. 8.1 Ansatte Leder Kari Sunnevåg Telefon: , Mobil: Spesialrådgiver Bodil Margrethe Berg Kristensen Telefon: , Mobil: Spesialrådgiver Per Waardal Telefon: , Mobil: Rådgiver Sønneve Teigen Telefon: , Mobil: Midlertidig ansatte: Nettverkskoordinator for LCP Grethe Skorpen Iversen Telefon: LCP-mobil: Prosjektleder Elona Zakariassen Telefon: , Mobil: bbk

27 bbk

28 Handlingsplan Teatergaten 41, 4. etg Postboks Bergen Nasjonal nettside: Lokal nettside: bbk

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014 Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Årsrapport 2014 Innhold 1.0 Personer som var engasjert i UHT 2014:... 4 2.0 Pådriverrollen i Akershus... 5 2.1 Faglige nettverk for helse-

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest

Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Prosjektleder: Sønneve Teigen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland sonneve.teigen@bergen.kommune.no

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2009 IS-1848 Omsorgsplan 2015 Rappoertens tittel: Årsrapport 2009 - Omsorgsplan 2015 Utgitt: November 2010 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaksjonsgruppe:

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer