Handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2015-2018"

Transkript

1 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle samarbeidet mellom kommunene i sområdet, HBV, PHR og sykehus innen forskning, utdanning, innovasjon og gjensidig kompetanseutveksling. Partene skal sammen utvikle en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste der erfaring, brukerkunnskap og forskningsresultater implementeres. Strategiplanen bygger på inngått avtale mellom partene. I en rekke offentlige rammedokumenter fremheves viktigheten av høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Samhandlingsreformen har medført endrede oppgaver i kommunehelsetjenesten og dermed også endret behovet for kompetanse. Samarbeidet skal fremme opplæring av både faglærte og ufaglærte ansatte i helsetjenestene i kommunene i sområdet for å øke kvaliteten på tjenestene kommunene yter, samt fremme kunnskap om innbyggernes og kommunehelsetjenestens behov. Hensikt Handlingsplanen skal gi en oversikt over satsningsområder og begrunnelse for disse. Den er et langsiktig styringsdokument samtidig som den er et levende dokument som i en egen oversikt beskriver aktiviteter i nettverket. Aktivitetene er delt inn i gjennomførte tiltak, pågående tiltak og planlagte tiltak. FoU-arbeid FoU står for Forskning og Utvikling. Det er et stort behov for ny kunnskap i de kommunale tjenestene. Kommunene forventes å kunne delta i forskning. Utviklingsarbeid er viktig for å fremme implementering av eksisterende og ny kunnskap. Det er et mål å kunne arbeide kunnskapsbasert i betydningen anvendelse av både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap i tillegg til ivaretakelse av brukers verdier og preferanser:

2 Ill: Kunnskapsbasert praksis ( kunnskapsbasertpraksis.no) Planen omhandler i tillegg kompetanseutveksling og opplærings-/kompetansehevingstiltak. Samhandling FoU-samarbeidet består av et nettverk som ledes av koordinator. Nettverket representerer de ulike samarbeidspartene som har inngått en forpliktende FoU-avtale. I tillegg knytter samarbeidet seg til Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud (UHT) blant annet gjennom felles arbeidsgruppe. Samhandling gir ikke bare rom for kunnskapsoverføring, men også for samskaping å skape noe sammen. Fokusområder FOU-samarbeidet skal i følge inngått avtale bidra til et felles strategisk arbeid. Dette innebærer blant annet: å bistå med å fremskaffe og formidle ny kunnskap og stimulere til å ta denne i bruk i utøvelse av praksis å være behjelpelig med å dokumentere hva som fungerer og ikke fungerer, samt stimulere til felles utviklingsarbeid på områder med behov for forbedring å tilrettelegge for samarbeid knyttet til forskning og utvikling, herunder innen velferdsteknologi å ha oversikt over pågående og planlagt forskning på aktuelle fagfelt innen sområdet, og bidra til at slike prosjekt blir praksisrelatert og innenfor områder av interesse for samarbeidspartene

3 Strategiske grep: Strategisk kompetansestyring Felles kompetansehevende tiltak Felles fagnettverk Formalisert bruk av spisskompetanse på tvers Samarbeid knyttet til forskning og utvikling Hospitering, både internt i kommunene og eksternt mot andre kommuner og helseforetak samt gjensidig mellom helsetjenesten og høyskolen Referanser Kommunehelsesamarbeidet i sområdet FoU-avtale (rev. jan. 2015), Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Morgendagens omsorg. Meld. St. 29 ( ). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet Meld. St. 26 ( ). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Folkehelsemeldingen mestring og muligheter. Meld. St. 19 ( ). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Omsorg Regjeringens plan for omsorgsfeltet Oslo: Helse og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet. (2014). Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapport Oslo: Helse og omsorgsdepartementet Lenker: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-mal-og-prioriteringer-pa-helseog-omsorgsomradet

4 Handlingsplan GJENNOMFØRTE TILTAK Fokusområde / Strategiske grep Strategisk kompetansestyring Felles kompetansehevende tiltak Tiltak Fremdrift Ansvarlig Månedlige møter i FoUnettverksgruppe Samarbeidsmøter med ledergruppe i hver kommune, HBV og Vestre Viken Oppdatering for nettverket innen aktuelle satsningsområder: Velferdsteknologi Opplæring innen legemidler Lærings- og mestringssenter Menn i helse Kurs i vurderingskompetanse Røyken, Lier, Hurum, med tema: Hygiene og eliminasjon Aktivitet, søvn og hvile Ernæring og legemiddelhåndtering Respirasjon/sirkulasjon (Alert) Alkohol- og legemiddelavhengighet Psykososiale behov Implementering ALERT et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling og et verktøy for sikker kommunikasjon. Kursopplegg fra Vestre Viken videreutviklet til kommunal virkelighet Fordeling av økonomisk tilskudd fra Fylkesmannen Kreftomsorg og palliasjon, Undervisning i samlinger fra VV. I tillegg lokale samlinger. Helsepedagogikk Kurstilbud i samarbeid med LMS, VV og kommune. Seminar ved Vitensenteret Tema: Folkehelsearbeid løpende april i samarbeid med ressurspersoner. i samarbeid med vertskommuner sammen med instruktører i hver kommune Vestre Viken LMS, VV og LMS, kommune. / Vitensenteret

5 Felles fagnettverk Formalisert bruk av spisskompetanse på tvers Opprettet for Hverdagsrehabilitering LMS/folkehelsekoord. ALERT (ansv:vestre Viken) Kreftomsorg og palliasjon (ansv. Vestre Viken) Fagnettverk etablert i prosjektet Kompetanseutvikling og Nettverksbygging innen Psykisk Helse og rus Liv Elisabeth Havnerås, prosjektleder Samarbeid knyttet til forskning og utvikling Seminar ved Vitensenteret Tema: Folkehelsearbeid Hospitering Pågående tiltak Strategisk kompetansestyring Månedlige møter i FoUnettverksgruppe løpende FoUnettverskgruppe Og FoUkoordinator Aktiv bruk av hjemmeside løpende Felles kompetansehevende tiltak Felles vikarkurs for sommervikarer / opplæring av ufaglærte, Dette må jeg kunne som grunnlag for alle. Kursopplegg utprøves i. Legemiddelgjennomgang, LMG Etablere læringsnettverk for LMG både for institusjon og hjemmetjeneste Implementering ALERT: Følge opp instruktørene Pådriver for fortsatt implementering Fallforebygging. Deltakelse i læringsnettverk ved UHT ( Lier og ) Oppfølging sammen med farmasøyt i kommune og UHT Buskerud løpende Personlighetsforstyrrelse 8.mai og 21 august Prosjekt psykisk helse og rus

6 Felles fagnettverk Hverdagsrehabilitering For ledere/prosjektledere som har ansvar for kompetanseheving og implementering innen hverdagsrehabilitering. 16.sept kl Ansv. Hurum LMS/folkehelsekoord For Ledere/ansatte ved Lærings-og mestringssentre, Frisklivssentraler og Folkehelsekoordinatorer : 14.okt. kl 13 Sted? ALERT-superinstruktører (ansv:vestre Viken) Hvert halvår Kreftomsorg og palliasjon (ansv. Vestre Viken) For ressurspersoner i hjemmetjenester og sykehjem Velferdsteknologi Medarbeidere som har dette som sitt ansvarsområde er invitert inn i eksisterende nettverk knyttet til D-IKT Kompetanseutvikling og Nettverksbygging innen Psykisk Helse og rus. Består av ledere og rådgivere innen Psykisk helse og rus i alle kommunene og PHR Rus- psykisk helse Nettverk for KiD-instruktører (Kurs i Depresjonsmestring KiD) 14.okt.kl 12 Hurum Koordinatorer for fritidskontakter Utviklingshemming og psykisk helse Dagsenter innen psykisk helse Saksbehandlere som arbeider med tjenestetildeling innen psykisk helse Røyken 10.juni Lier kommune Formalisert bruk av spisskompetanse på tvers Felles klinisk etikk-komitè Fremmes for KHS-DO

7 Samarbeid knyttet til forskning og utvikling Seminar i samarbeid med Vitensenteret 2.ggr. i året Hospitering Planlagte tiltak Tilbud om hospitering ved diabetes poliklinikk Løpende FoUnettverskgruppe og FoUkoordinator Strategisk kompetansestyring møter i FoU-nettverksgruppe Hver annen måned FoUnettverskgruppe Og FoUkoordinator Felles kompetansehevende tiltak Kurs i vurderingskompetanse Øvre og Nedre Eiker med tema: Hygiene og eliminasjon Aktivitet, søvn og hvile Ernæring og legemiddelhåndtering Respirasjon/sirkulasjon (Alert) Alkohol- og legemiddelavhengighet Psykososiale behov Høsten 2015 i samarbeid med vertskommuner Helsepedagogikk Kurstilbud i samarbeid med LMS, VV og kommune. Migrasjon og helse Høsten 2015 Prosjektleder Brynjar Nyborg Retningslinjer for forebygging av selvmord Christina Elayne Krekling og Eli Julton Seminar ved Vitensenteret Okt/nov / Vitensenteret Felles fagnettverk Opprettes for Lærlingeansvarlig 2015 Formalisert bruk av spisskompetanse på tvers Samarbeid knyttet til forskning og utvikling Organisere innspill til bachelor- og master oppgaver. Kanalisere forskningsresultater til praksisfeltene. forskningsnytt? Nyheter innen velferdsteknologi Hospitering UHT Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud, vertskommune. FoUnettverskgruppe Og FoUkoordinator

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og Konsens 2014-2016 Delrapport 09.02.2015

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer