Protokoll fra landsstyremøtet mars 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005"

Transkript

1 Protokoll fra landsstyremøtet mars 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ane Nesje Grimsmo, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen, Vigleik M. Aas, Gøril Huse (sak 23, 24, 25, 27 og 35) RR-nemnda: Gisle Kolås Forfall: Jo Edvardsen og Bente Elton Jacobsen Under sak 34 Saker til representantskapsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon: Marianne Hov, Mary Anne Vestre og Øyvind Valen Fra administrasjonen: generalsekretær Grete Mugaas og ass. gen.sekr. Ole Inge Bekkelund Møtet fant sted på Nordtangen. Saker som ble behandlet: Sak 00/05 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes med følgende saker under Sak 36/05 Eventuelt: Endring av organisasjonsbestemmelsene Sak 23/05 Protokoller, referater og rapporter 1.1 Formelle protokoller til godkjenning Landsstyret Landsstyrets AU Landsstyrets AU Møtereferater og protokoller til orientering Møte i RR-nemnda Rapporter og orienteringer Kretsrapporter (LS-medl.) Fra administrasjonen (muntlig) Forelagte protokoller og referater ble godkjent eller tatt til orientering. Sak 24/05 Oppfølgingssaker Det ble orientert fra pågående saker som landsstyret tidligere har drøftet eller gjort vedtak i. Det ble spesielt fokusert på arbeidet med kretsmerkene. 1

2 Informasjon om pågående saker ble tatt til orientering. Landsstyret opprettholder tidligere vedtak om at kretsmerkene skal ha en ren og enkel strek. Sak 25/05 Godkjenning av nye ledere og grupper Forbundet har fått følgende nye ledere i perioden Buskerud krets: Richard Andreassen, Åssiden KFUK-KFUM-speidere Janne M. Hagen, Ål KFUK-KFUM-speidere Haugaland krets: Ellen Marie Andersen, Skjold KFUK-KFUM-speidere Inger Mortveit Listog, Skjold KFUK-KFUM-speidere Kari S. Kollbær, Skåre KFUK-KFUM-speidere Oslo krets: Kristin G. Vonheim, Fossum KFUK-KFUM-speidere Oddmund Døble, Grünerløkka KFUK-KFUM-speidere Marius L. Kristensen, Grünerløkka KFUK-KFUM-speidere Ellen Jenny Ravndal, Grünerløkka KFUK-KFUM-speidere Silje Torland, Grünerløkka KFUK-KFUM-speidere Simen W. Grue, Høybråten KFUK-KFUM-speidere Jon Henrik S. Ussberg, Høybråten KFUK-KFUM-speidere Simen H. Wright, Høybråten KFUK-KFUM-speidere Jostein Bjerke Fosse, Ris KFUK-KFUM-speidere Torbjørn Bjerke Fosse, Ris KFUK-KFUM-speidere Jan Erik Haugen, Ris KFUK-KFUM-speidere Anette Larsgård, Ris KFUK-KFUM-speidere Bastian Løe Pedersen, Ullern KFUK-KFUM-speidere Elin Reinertsen, Furuset KFUK-KFUM-speidere Elisabeth Opsjøn, Furuset KFUK-KFUM-speidere Rogaland krets: Truls J. Hagland, Tasta KFUK-KFUM-speidere Karl Inge Tjøstheim, Varden KFUK-KFUM-speidere Arild Vasshus, 1. Vardenenset KFUK-KFUM-speidere Sogn og Fjordane krins: Lillian Helen Sola Strand, Sandane KFUK-KFUM-speidere Sunnmøre krins: Mona Sunde, Solevåg KFUK-KFUM-speidere Dorthe S. Rasmussen, Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere John-Terje G. Rødal, Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere Thor Ingar Tholvsen, Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere Telemark krets: Bodil-M. Salvesen, Seljord KFUK-KFUM-speidere Johannes Lund, Seljord KFUK-KFUM-speidere Ny enhet: 2

3 Fossum KFUK-KFUM-speidere, familiespeiding, Oslo krets 30 nye ledere godkjennes. 1 ny enhet godkjennes Sak 26/05 Ekspansjon Det forelå et saksnotat fra ekspansjonsleder Kjetil Østnor. Dette ga informasjon om det pågående arbeidet i regionene og på sentralt hold i forbundet. Notatet inneholdt også en orientering om aktivitet som er en følge av vedtatte strategier for ekspansjonsarbeidet. Administrasjonen har sendt søknader til Trosopplæringssekretariatet om støtte til to prosjekt. Landsstyret tok informasjonen fra administrasjonen til orientering. Sak 27/05 Landsting 1. Fordeling av saker De enkelte sakene skal legges fram av styremedlemmer, og landsstyret drøftet en fordeling som er god og hensiktsmessig. Landsstyret informeres om fordeling av sakene. Administrasjonen utarbeider en mal i powerpoint som den enkelte evt. kan benytte til sin presentasjon. 2. Påvirkningstorget Administrasjonen la fram et forslag til gjennomføring av påvirkningstorget der det var tatt hensyn til tidsbruk og videre behandling av sakene. Styret drøftet metoden nærmere. Landstinget velger leder til hver av de fire torgbodene som skal ta opp saker som behandles på tinget. Disse gis en funksjon av å være redaksjonskomité, men landsstyret ønsker at nye forslag skal legges fram av forslagsstillere i plenum, ikke av leder av torgboden. Hver bod skal også bemannes med en skriver. Styremedlemmer følger opp boder som tar opp de sakene den enkelte skal legge fram for tinget. De som stiller til valg må også være tilgjengelig på valgboden. Administrasjonen utarbeider et standardark for nye forslag. AU gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer i opplegget. 3. Praktisk tilrettelegging Styret ble orientert om arbeidet i lokalkomiteen og administrasjonen. Det ble ikke gjort noen vedtak i denne saken. 4. Annet Styret drøftet aktuelle saker det bør gis en orientering om på landstinget. 3

4 Med utgangspunkt i diskusjonen i styret, gis AU fullmakt til å sette opp en endelig oversikt over saker det skal orienteres om. Sak 28/05 Hederstegn Administrasjonen la fram et forslag til retningslinjer for de hederstegn som forbundet ifølge Org.best. 13 skal ha. Disse bygger på retningslinjer og tradisjoner som de to tidligere forbund har hatt knyttet til sine hederstegn. Administrasjonen bes foreslå utforming av hederstegn for 10 år og 25 års aktiv ledertid, samt for særlig fortjenstfull innsats og hederstegn for ikke-medlemmer. Det må vurderes om hederstegnene for 10 og 25 år skal finnes både i stoff og som nål. Utmerkelsen for 10 og 25 år gis for aktiv tjeneste, og denne må nødvendigvis ikke være sammenhengende i tid. Det er kretsstyret som har ansvar for å se til at aktuelle ledere mottar hederstegnet. Det oppnevnes et hederstegnutvalg til å ta hånd om tildeling av Hederstegn for særlig fortjenstfull innsats og Hederstegn for ikke-medlemmer. Utvalget består av fire personer som velges for to år om gangen. Komiteen konstituerer seg selv og generalsekretæren bistår komitearbeidet. Alle hederstegntildelinger gjøres kjent i Lederforum. Følgende retningslinjer gjelder for hvert hederstegn: Hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste 1. Tegnet tildeles ledere som gjennom 10 år/25 år har gjort en aktiv tjeneste som ledere i gruppe, på krets- eller på forbundsplan. 2. Beslutning om tildeling foretas av kretsstyret. 3. Til hederstegnet følger et diplom som underskrives av kretsleder (10 år), landssjef og kretsleder for 25 år. 4. Hederstegnet overrekkes av kretsleder eller en annen i dennes sted, fortrinnsvis på et kretsarrangement eller på et større arrangement i gruppen. Hederstegn for særlig fortjenstfull innsats 1. Tegnet er forbundets høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer for særlig aktiv og fortjenstfull innsats i forbundet. 2. Beslutning om tildeling foretas av hederstegnsutvalget. 3. Kretser, grupper og enkeltpersoner kan foreslå kandidater til hederstegnet. 4. Hederstegnet overrekkes av landssjefen eller viselandssjefen, fortrinnsvis på et forbundsarrangement. Ved tildelingen bekjentgjøres utvalgets begrunnelse sammen med presentasjonen av vedkommende. Hederstegn for ikke-medlemmer 1. Tegnet tildeles personer som har gjort en betydelig innsats for KFUK-KFUMspeiderarbeidet, lokalt, regionalt eller sentralt. 2. Grupper og kretser sender søknad til hederstegnutvalget som gjør vedtak om tildeling. 3. Tegnet overrekkes av en representant for forbundet på krets- eller landsplan. 4

5 Sak 29/5 Stiftelsen Norsk Speidermuseum Det er innkalt til årsmøte i Stiftelsen Norsk Speidermuseum. Styret har tidligere oppnevnt styremedlem Mette K. Larsen som fast medlem av årsmøtet, men da forbundet har to plasser, bør deltakelsen suppleres med en person. Thorbjørn Geirbo oppnevnes som forbundets andre representant på representantskapsmøtet i Stiftelsen Norsk Speidermuseum 5. april. Forbundets representanter gis fullmakt til å ta stilling til saker som behandles på møtet. Sak 30/05 Særavtale Det er avholdt ett forhandlingsmøte med NOFU-klubben og det forelå et foreløpig utkast til særavtale. Styret drøftet de foreslåtte endringene. Forslag til endringer og presiseringer tas med til det videre arbeidet i forhandlingsutvalget. Sak 31/05 Gruppeplassering for statlig driftstilskudd Fordelingsutvalget har i forbindelse med tildeling av driftstilskudd for 2005 informert forbundet om at de vil følge opp henstillingen fra BFD der organisasjonen blir bedt om å se nærmere på hvordan man ytterligere kan tilpasse seg forskriftenes krav om medlemmer som har fylt 15 år skal ha lik rett til innflytelse. Det bes om et møte med saksbehandlere i Fordelingsutvalget for å få klargjort deres forståelse av innholdet i svarbrevet fra Barne- og familiedepartementet. Hvis dette viser seg å være av en annen karakter enn det styret mener departementet har gitt signaler om, tas det kontakt med BFD. Administrasjonen bes om til neste møte å kartlegge hvordan andre organisasjoner med et lederskap har løst spørsmålet om alder, ansvar og demokratiske rettigheter. Sak 32/05 Rutiner og retningslinjer Med utgangspunkt i tidligere rutiner og retningslinjer for økonomistyring, reising og representasjon for tillitsvalgte, la administrasjonen fram forslag til regler som skal gjelde i forbundet. Retningslinjer for reising og Retningslinjer for representasjon vedtas med de endringer som kom fram i møtet. Retningslinjene gjøres kjent for personer som velges til verv på forbundsplan og personer som er knyttet til komiteer. Rutiner for økonomistyring vedtas med de endringer som kom fram i møtet Sak 33/05 Eiendommer 5

6 Det er i de senere årene vært reist ulike spørsmål knyttet til eiendommer og eiendomsforvaltning i forbundet. Mange speidergrupper og kretser eier et hus eller ei hytte, og det vil være en fordel om man sentralt i forbundet har en oversikt over disse. Administrasjonen la fram for styret forslag om hvilke opplysninger man sentralt bør ha en oversikt over. Som en følge av fusjonen og nødvendig gjennomgang av eierforhold, ser styret det nødvendig at det lages en oversikt over alle eiendommer eid av grupper og kretser i Norges KFUK-KFUM-speidere. Oversikten må inneholde opplysninger det er hensiktsmessig at forbundet sentralt kjenner til. Administrasjonen bes utarbeide en standardavtale om sameie, til bruk for de gruppene som har andeler i eiendommer. Problemstillinger knyttet til sameie mellom hovedforeninger i Norges KFUK-KFUM og speidergrupper i disse foreningene, tas opp med ledelsen i Norges KFUK-KFUM. Sak 34/05 Sak 35/05 Saker til representantskapsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon Innkalling og sakspapirer til møtet i representantskapet var sendt ut fra sekretariatet (NSF) og tilstede under behandling av disse var tre av de valgte medlemmene i representantskapet. Internasjonale saker Administrasjonen foreslår, i samarbeid med IC WAGGGS, at det på hvert styremøte innledningsvis i denne saken gis en orientering om aktuelle internasjonale saker fra de fire verdensorganisasjonene. Det ble på dette møtet gitt informasjon fra de to IC-ene og generalsekretæren. 1. Tema på Nordisk speiderkonferanse Nordisk samarbeidskomite har oppfordret medlemslandene om å foreslå tema til konferansen i Landsstyret vil foreslå at mulige strategier knyttet til en tilnærming/sammenslåing av WAGGGS og WOSM drøftes. Det bør ellers legges opp til flere tema som kan drøftes i workshops. 2. Saker til verdenskonferansen i Jordan (WAGGGS) Gøril Huse orienterte om et forslag fra Finland der samarbeidet mellom/sammenslåing av de to verdensorganisasjonene er hovedsaken. Det foreligger også et forslag om at WAGGGS og WOSM avholder sine verdenskonferanser i 2011 samtidig i Sveits. Dette forslaget er støttet av Norge. Landsstyret ber IC-ene følge opp anmodningen fra WAGGGS om å få Finland til å moderere sitt forslag til verdenskonferansen ang. framtidig sammenslåing av WAGGGS og WOSM. Finland bør heller ikke invitere til verdenskonferanse i 2008 for på den måten å ødelegge for en ny verdenskonferanse lagt til Europa i Sak 36/05 Eventuelt Det var meldt en sak til 36/05 Evenutelt: 6

7 Endring av organisasjonsbestemmelsene Vigleik Aas tok opp til drøfting hvorvidt det er ønskelig å forelå endring i i Organisasjonsbestemmelsene; Sammensetning av landstinget. Slik bestemmelsene er nå, og med den størrelsen på tinget medlemstallet gir, vil styret utgjøre ca 11% av de stemmeberettigede. Dette kan i noen saker være uheldig at det sittende styret har så stor makt. Styret tar opp denne saken i neste periode og fremmer evt. forslag om endring i Oslo, Grete Mugaas 7

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid Aateigen, Solvor

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer