Protokoll fra landsstyremøtet september 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005"

Transkript

1 Protokoll fra landsstyremøtet september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud Larsen, Tove Iren Lea og Børre Skogvold. Mette S. Edvartsen hadde meldt forfall RR-nemnda: Gisle Kolås hadde meldt forfall Fra administrasjonen: generalsekretær Ole Inge Bekkelund, programkonsulent Gaute Brækken under sak 89 Møtet fant sted på forbundskontoret i Oslo. Ragnhild Nedrebø Iversen åpnet møtet. Saksliste 80/05 Protokoll, referater og rapporter 1.1 Formelle protokoller til godkjenning Landsstyret 3. juni Referat fra møte i AU 3. juni Referat fra møte i AU 24. august 1.2 Møtereferater og protokoller til orientering Referater fra hovedkomite landsleir, 9. mai, 28. mai og 6. juni Protokoll Ungdommens kirkemøte juni Referater fra RR-nemda juni og 2-4. september Referat fra styremøte i speidernes fellesorganisasjon 25. mai 05 Referat fra møte i KFUK-utvalget 23. august Referat fra møte ang ny ekspansjonssekr i nord, 2. september 1.3 Rapport fra kontakt med kretsene 1.4 Rapporter fra administrasjonen 81/05 Oppfølgingssaker 82/05 Godkjenning av ledere og grupper 83/05 Kretsforum /05 Hederstegn 85/05 Tiltaksplan /05 Halvårsregnskap 87/04 Kontorlokaler 88/05 Frinor 89/05 PL-LAB forslag til nye arbeidsgrener 90/05 Ekspansjon 91/05 Landsleir 92/05 Tjømeerklæringen 1

2 93/05 Internasjonale saker 94/05 Ledererklæring 95/05 Nordtangen 96/05 Eventuelt Saker som ble behandlet: Sak 00/05 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste var sendt ut pr e-post. Innkalling og saksliste godkjennes. Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt. Sak 80/05 Protokoll, referater og rapporter 1.1 Formelle protokoller til godkjenning Landsstyret 3. juni Referat fra møte i AU 3. juni Referat fra møte i AU 24. august 1.2 Møtereferater og protokoller til orientering Referater fra hovedkomite landsleir, 9. mai, 28. mai og 6. juni Protokoll Ungdommens kirkemøte juni Referater fra RR-nemda juni og 2-4. september Referat fra styremøte i speidernes fellesorganisasjon 25. mai 05 Referat fra møte i KFUK-utvalget 23. august Referat fra møte ang ny ekspansjonssekr i nord, 2. september 1.3 Rapporter fra kontakt med kretsene Styremedlemmene rapporterte fra siste tids kontakt med kretsene 1.4 Rapporter fra administrasjonen Det ble orientert fra følgende pågående oppgaver: Nedlagte gruppers konti: Det er gjort undersøkelser for å finne ut hvordan vi kan komme på spor av gamle bankkonti fra grupper som har vært nedlagt lenge Kontroll av beregningsgrunnlag for internasjonal driftsstøtte: kontrollen konkluderte at forbundet har gode rutiner og at alle innrapporterte opplysninger var riktig Andre pågående prosjekter som utvikles: - Speiderhåndboka - Diplomer, hederstegn - Seremonier for leder- og speiderinnsettelser - Reklamemateriell for Nordtangen - Landsleirartikler, og profilartikler - Kretshåndbok - Treklang sangbok - Temahefte pionering - Temahefte leker og konkurranser - Programstoff om familiespeiding Forelagte protokoller og referater ble godkjent eller tatt til orientering. 2

3 Sak 81/05 Oppfølgingssaker Generalsekretæren informerte om saker som er under behandling eller som er kommet fra medlemmer og samarbeidende organ. Informasjon om pågående saker ble tatt til orientering. Sak 82/05 Godkjenning av ledere og grupper Forbundet har fått følgende nye ledere i perioden Per Øyvind Engelberg, Slemmestad KFUK-KFUM-speidere Solfrid Gaard, Torvastad KFUK-KFUM-speidere Hilde Fauskerud, Bryn 1 KFUK-KFUM-speidere Randi Korsgaard, Bryn 1 KFUK-KFUM-speidere Cecilie Borgen, Østre Halsen KFUK-KFUM-speidere Maria Christiansen, Østre Halsen KFUK-KFUM-speidere Nye enhet: Dønna KFUK-KFUM-speidere, familiespeiding, Helgeland 6 nye ledere godkjennes 1 ny enhet godkjennes Sak 84/05 Kretsforum Det ble orientert om forberedelsene fra komiteen som består av Mette Edvartsen, Børre Skogvold og Ole Inge Bekkelund. Et foreløpig program ble gjennomgått og komiteen bes jobbe videre med tilpasning av de ulike temaene og øktene. Et program sendes kretsene snarlig. Sak 85/05 Hederstegn Landsstyret drøftet bestemmelser for hederstegn i forbundet. 1. Ved vurdering av hederstegn til ledere skal ledertid fra de gamle forbundene telle i beregningen. 2. Administrasjonen bes utarbeide hensiktsmessige skjema som kretsene kan fylle ut. 3. Tegn for særlig fortjenestefull innsats skal være et stoffmerke i lik utførelse som 10- og 25- årsmerke, men med forbundsmerke som symbol. I tillegg utdeles en metallnål. 4. Tegn for ikke-medlemmer skal være en metallnål med flamme og organisasjonsnavn på. 5. Administrasjonen forbereder sak om mandat og oppnevning av hederstegnskomite til LSmøtet i november Sak 86/05 Tiltaksplan Landsstyret drøftet administrasjonens forslag til tiltaksplan. Landsstyret inviterer kretsene til å komme med forslag til punkter i tiltaksplan for på kretsforum oktober

4 Sak 87/05 Halvårsregnskap Administrasjonen la fram tall fra halvårsregnskapet. Årsbudsjettet er på kroner i underskudd og prognosene fra administrasjonen viser at resultatet kan bli noe bedre enn budsjett hovedsakelig grunnet ekstra inngang av prosjektmidler og vakanser på forbundskontoret. Landsstyret tok halvårsregnskapet til orientering. Sak 88/05 Kontorlokaler Det er igangsatt forhandlinger med gårdeier om forlengelse av dagens leieavtaler for Osterhaus gt 7 B. Samtidig er en prosess påbegynt hvor en vurderer alternative kontorlokaler i Oslo sentrum. Landsstyret ble orientert om administrasjonens innsats for å søke etter nye alternative kontorlokaler fra 30. juni 2006 sammen med Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global. Administrasjonen bes vurdere både leie og evt kjøp sammen med Norges KFUK-KFUM. Sak 89/05 Innmelding i Frinor En superparaply for frivillighet i Norge, Frinor, er under etablering. Frinor erstatter blant annet den gamle ordningen Frisam. Norges KFUK-KFUM-speidere melder seg inn i Frinor. Sak 90/05 Forslag til nye arbeidsgrener Gaute la fram saken fra PL-LAB. Landsstyret diskuterte det framlagte forslaget. Siden arbeidsgrener er en landstingssak, ble det understreket betydningen av å involvere kretsene før endelig avgjørelse tas. 1. Følgende forslag legges fram til drøfting på Kretsforum: KFUK-KFUM-speiderne skal ved innføring av nytt program i 2007 ha følgende fire arbeidsgrener: 2. trinn og 3. trinn sammen 4. trinn og 5. trinn sammen 6., 7., 8., og 9. trinn sammen, der 8.- og 9. klassingene vil få utfordringer som patruljeførere og assistenter 10. trinn og oppover Det utvikles programmateriell på bakgrunn av denne modellen, men det vil fortsatt være speiderledernes ansvar å tilpasse inndelingen av arbeidsgrener til lokale forhold. Programmateriellet for arbeidsgrenen for de eldste lages slik at det skal egne seg opptil års alder, men det settes ikke en øvre aldersgrense for arbeidsgrenen. Forslag til navn på arbeidsgrenene legges fram for landsstyret når arbeidsgruppene som jobber med programinnhold har sagt sin mening. Forslag til endring av 8.2 Arbeidsgrener, i Organisasjonsbestemmelsene, legges fram for landsting

5 2. Spørsmål om familiespeiding og harespeiding utredes av administrasjonen til neste styremøte. Sak 91/05 Ekspansjon Forbundet har mistet 275 medlemmer fra til De ferskeste medlemstall ble gjennomgått på møtet. Videre ble det orientert om ekspansjonsarbeidet i regionene. Landsstyret tok ekspansjonsrapportene til orientering. Sak 92/05 Landsleir styrets oppgaver Styret drøftet hvilke oppgaver de vil ha under leiren. 1. Landsstyremedlemmene bør være mest mulig fri fra andre oppgaver under leiren. 2. Landsstyret vil besøke flest mulig av gruppene på leiren 3. Styret vil i tillegg ha følgende oppgaver: beredskapsfunksjon i tilfelle noe uforutsett skulle skje, arrangere en kretsledersamling, være tilgjengelig på visse tider i leirtorget for å drøfte aktuelle saker og i tillegg ha minst et styremøte. Sak 93/05 Tjømeerklæringen Tjømeerklæringen ble undertegnet 9. februar 2002 og var et uttrykk for en felles vilje til å etablere et tydelig, formelt fellesskap i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. Etter fusjonen har det utviklet seg et godt samarbeid om internasjonale KFUK-KFUMsaker, og KFUK-KFUM Internasjonalt har blitt stiftet. Nå har det internasjonale samarbeidet kommet godt i gang og det kan gi en anledning for å drøfte videre de andre intensjonene i erklæringen. Generalsekretær bes ta opp med generalsekretær i Norges KFUK-KFUM den videre prosess for å oppfylle intensjonene i Tjømeerklæringen. Intensjonene bør avklares innen landsmøte/landsting april Sak 94/05 Internasjonale saker Følgende saker ble tatt opp til orientering: 1. Verdenskonferansen WAGGGS, v Tove Iren Lea 2. Verdenskonferansen WOSM, v Torbjørn Geirbo års markeringen av YMCA, v Gaute Brækken Landsstyret tar informasjonen om internasjonale saker til orientering. Sak 95/05 Ledererklæring Styret gjennomgikk status i saken om å styrke ledererklæringens rolle i forbundet. 1. Veiledning til ledersamtale og ledererklæring bør være tema på alle forbundets lederkurs. 2. Basis for ledergodkjenning skal være kristen tro. 3. Det bør utvikles en særskilt veiledning til unge ledere, ledere i årsalderen. 5

6 Sak 96/05 Nordtangen Det ble orientert om møter med Gran kommune for å få til et samarbeid om utvikling av Nordtangen som et nasjonalt trenings- og kurssenter i forbundet. Formannskapet i Gran kommune ble 7. september vist rundt på eiendommen og det ble gjennomført drøftinger om hvordan stedet kan sikres ny og bedre adkomstvei for større kjøretøy. Komiteen arbeider videre med utviklingsplanene. Vedtak Landsstyret tar informasjonen om utvikling av Nordtangen til orientering. Oslo, 27. september Ole Inge Bekkelund 6