Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet. Skien Næringsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "07.04.2015. Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet. Skien Næringsforening"

Transkript

1 Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Skien Næringsforening

2 Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Innhold INNLEDNING... 2 DAGENS SITUASJON... 3 HVORDAN GJØRES DET ANDRE STEDER?... 5 Kontingenter... 5 HVORFOR TETTERE SAMARBEID?... 6 HVA KAN VI FÅ TIL I GRENLAND?... 7 Forholdet til andre foreninger og virkemiddelapparatene....7 MODELLER FOR GNF... 8 Veien videre?... 8 VEDLEGG UTDRAG FRA ANDRE NÆRINGSFORENINGER Haugesundsregionens næringslivsforening (HN) Næringslivsforeningen I Kristiansandsregionen (NK) Trondheimsregionens næringsforening Næringsforeningen i Tromsøregionen Bodø Næringsforum Hamarregionens næringsforening Kongsbergregionens næringsforening Drammen Næringslivsforening

3 Innledning Dette notatet tar for seg noen tanker om å få til et tettere samarbeid mellom ulike interesseforeninger som representerer næringslivet i Grenland. Dette kan gjøres gjennom ulike modeller og tilnærminger, og Skien Næringsforening ønsker å løfte diskusjonen opp til et nivå som gjør at vi kan komme videre med disse tankene. I årenes løp og gjennom dialog med ulike interessenter møter vi stadig et ønske om en felles forening for Grenland. Blant annet etterspørres dette blant politikere, kommuner, fylket og virkemiddelapparatet. Også flere medlemmer ser potensielle fordeler av en større og sterkere næringsforening i Grenland. Den åpenbare fordelene som fremheves er knyttet til en felles stemme fra næringslivet, på samme måte som innbyggerne ønsker en felles front fra politikerne. Ulike organisasjoner har ulike hensyn å ta i sitt medlemsarbeid dette må vi klare å ivareta selv i en ny og større forening bestående av flere interesseområder. Ser vi på noen av områdene som kan bli betydelig styrket som følge av en større og mer slagkraftig forening så kan vi nevne arbeid med næringspolitiske saker, påvirkning av beslutningstakere, deltakelse i utviklingen av Grenland som attraktiv region m.m. Vi vet i dag at mange regioner kjemper for å øke omfanget av næring, infrastruktur, tilflytting m.m. Dette er viktig også for dagens næringsdrivende og vi må stå sammen for å lykkes. Mange har gjort dette før oss, og blant annet Drammen har vært en foregangsforening i arbeidet med å bygge en solid og god næringsforening. Det vi ser er at de ved felles næringsforening kan samle sine ressurser under ett tak og bli mye sterkere administrativt og mindre avhengig av dugnadsånden. Dette vil også være mulig i Grenland samtidig som vi ivaretar særinteressene. Det er viktig at vi i næringslivet kan møtes og enes om utfordringene og diskutere hvordan vi i fellesskap skal møte dem. Hvordan kan vi i en felles næringsforening påvirke rammebetingelsene, være med å sette dagsorden og øke vår gjennomslagskraft? Det er dette vi skal søke å finne svar på. På veien mot en konklusjon vil det være nødvendig å involverer flere parter. Skien Næringsforening kan ikke alene gjøre dette og inviterer derfor til dialog med følgende spørsmål: «Hvordan kan foreningene i Grenland samarbeide om de store spørsmålene samtidig som vi tar vare på særinteressene til den enkelte?» I dette notatet tar vi for oss nåsituasjonen i Grenland, ser litt på hvordan det gjøres andre steder i landet, stiller spørsmålet om hva vi kan få til i Grenland og hvilke muligheter dette kan gi. Til slutt vil vi si noe om hva som kan være veien videre mot en felles næringsforening. 2

4 Dagens situasjon Grenland er en av mange regioner i Norge som representerer en sammenvoksing av flere mindre områder og sentra. Regionen er godt kjent også av mange som ikke holder til her, kanskje også takket være et aktivt og fremtidsrettet næringsliv med noen historiske forurensende bivirkninger. I dag er Grenland kjent for å ha et svært omstillingsdyktig næringsliv som evner å tilpasse seg nye tider, og ikke minst en frodig tilvekst av nyetableringer ettersom gamle arbeidsplasser fases ut. Et næringsliv i utvikling har behov for å ivareta sine interesser, finne sammen i felles fora og gjennom dialog være gode samfunnsspillere lokalt og regionalt. Også her har Grenland en rik og lang historie å vise til via en stor rekke lokale foreninger, organisasjoner, clustere, næringsparker, sammenslutninger og tidsavgrensede samarbeidsprosjekter. Flere av disse har historie langt tilbake i tid og har virket under de fleste forhold og rammebetingelser. Noen er avgrensede til å gjelde bransjer, geografisk avgrensede områder, særskilte fagområder eller konkrete formål og enkelte har operative daglige funksjoner i sin virksomhet. Dette er ikke unaturlig med tanke på at næringslivet har mange individuelle hensyn og særinteresser som er viktig å ta vare på. Samtidig ser vi også at det innenfor særinteressene finnes også et stort antall nasjonale og internasjonale organisasjoner og sammenslutninger som tilbyr aktørene i næringslivet et fellesskap. Det som er like viktig og bakgrunnen for tanken om Grenlandregionens Næringsforening er at de aller fleste næringslivsaktørene i en region, i tillegg til sine særinteresser, har en rekke helt eller delvis felles interesser å ivareta. Dette går gjerne på forhold som involverer andre samfunnsgrupper eller som stiller vårt lokale næringsliv i konkurranse med andre regioner i Norge. Dialog med det offentlige både lokalt, regionalt og sentralt, interaktivt arbeid for ivaretakelse og utvikling av rammebetingelser og fellesprosjekter om blant annet markedsføring kan være eksempler på dette. Utviklingen i Grenland gjør at vi i dag står med et stort antall helt lokale foreninger i tillegg til sentrale interesseorganisasjoner som NHO, VIRKE, bransjeforeninger og serviceorganisasjoner. Det er i dette perspektivet interessant å se på hva man har gjort andre steder i landet for å forene næringslivets interesser. Det eksisterer en rekke svært gode eksempler på at mulighetene er mange og begrensningene få. Det handler som i så mange andre sammenhenger om vilje og konkrete målsettinger. «En svært oppstykket struktur hvor alle mangler ressurser, penger og ildsjeler er i seg selv forsterkende for et passiviserende og individualiserende fremtids scenario.» I Skien Næringsforening har vi over en periode på to-tre år arbeidet med å se på mulighetene for et tettere samarbeid mellom de lokale aktørene. Vi har vært tydelige i det åpne rom med å flagge våre meninger om at arbeidet med å utvikle en felles næringslivsforening i Grenland er i gang. Den positive tilbakemelding fra praktisk talt alle kanter er et vesentlig bidrag for å ta prosjektet videre og sette i gang praktisk arbeid med å finne løsninger. I arbeidet med å kartlegge foreninger/organisasjoner/sammenslutninger/clustere som i en eller annen form har et formål om å arbeide for sine næringsdrivende medlemmer dukker det stadig opp flere og flere. Det er derfor ingen grunn til å konkludere med at vår opplisting av aktørene er uttømmende. Det vil være et prosjekt i seg selv å sørge for at alle som kan tenkes å falle inn under kategorien får samme informasjon om prosjektet som alle andre. Det må være et mål at så mange som mulig får være med i utformingen fra starten for å sikre at de konkrete formål hos den enkelte forening også blir ivaretatt og får sin plass. Eksempel på slike formål kan være håndverkerforeningenes konkrete oppgaver med 3

5 laugsarbeid, sentrumsforeningene og områdeforeningenes unike markedsføringsformål for sin konkrete gruppe, bransjeclusternes formål om utvikling og samarbeid, og så videre. En foreløpig kartlegging av situasjonen i Grenland, kan se omtrent slik ut: Kjørbekk & Rødmyr Interesseorganisasjon (KRIO) Porsgrunn min by Servicebyen Skien Porsgrunn Handelstandsforening IKT Grenland Skien Næringsforening Bamble Næringsforening Skien Gårdeierforening Senterforeningene på Down Town, Herkules. Lietorvet, Arkaden og Brotorvet Brevik Handels og Industriforening Skien Håndverker og Industriforening Porsgrunn Håndverker og Industriforening Solkysten Handelsforening Lokale landbrukslag (flere) Det betyr altså at vi uten en uttømmende og omfattende opplisting teller opp omkring 20 forskjellige aktører. Vi ser ikke bort fra at det finnes nesten like mange helt individuelle formål som skal ivaretas og utvikles og hvor foreningen har en helt sentral rolle for sine medlemmer i det daglige. Men like viktig er det å observere at det finnes en del grunnelementer som er felles for de aller fleste: Medlemsregister og håndtering av kontingenter Kontakt med medlemmer og andre Planlegging og gjennomføring av møter, arrangementer og konferanser Utarbeidelse av regnskaper og rapporter for virksomhetene Kontakt og kommunikasjon med kommuner og andre i reguleringssaker, høringssaker, infrastruktur prosjekter Næringspolitisk arbeid og samarbeid med næringsselskaper, næringsavdelinger etc. lokalt og regionalt. Organisert og profesjonell mediekontakt Markedsføring av regionens muligheter for nye virksomheter. løfteprosjekter hvor det er behov for å sette Grenland og våre behov på kartet overfor sentrale myndigheter Dette viser at det finnes et antall oppgaver som er felles og som krever omtrent den samme type kompetanse og rutiner/systemer. Dersom vi ser på utarbeidelse av høringssvar i saker som Areal og Transportplan for Grenland, en betydelig og omfattende sak, ble det avgitt nærmest identiske høringssvar fra flere av de foran nevnte aktører. Og enda viktigere er det å observere at flere av de som burde avgitt uttalelse ikke har kapasitet eller kompetanse til denne type aktivitet selv om de har det som formål. Kort oppsummert så antar vi at det brukes store ressurser fra mange hold på de samme oppgavene og at det er sannsynlig å oppnå en gevinst ved å samkjøre disse aktivitetene. 4

6 Hvordan gjøres det andre steder? Skien Næringsforening har gjennom flere år fulgt Drammen Næringslivsforening og det arbeidet som gjøres for næringslivet i Drammen, Øvre og Nedre Eiker, deler av Nordre Vestfold (Sande-Svelvik) og omegner. Vi har vært på besøk hos dem og fått presentert både bakgrunn og utvikling og videre fulgt utviklingen på nett. Siste nytt er at også Drammen Håndverker forening har inngått sekretariatssamarbeid med foreningen. Også Kristiansandsregionen, Stavangerregionen, Trondheimsregionen, Sandefjordsregionen, Haugesundsregionen m.fl. har sett den betydelige nytten det ligger i å stå samlet. Selv om vi i Grenland skal finne formen på næringslivets møteplasser selv, kan det ligge noen pekepinner og erfaringer i hva andre har gjort før oss. Det er helt tydelig at de aller fleste andre regioner har innsett at samarbeid på tvers av bransjer, kommuner, sentre og annet er en farbar og fornuftig vei å gå. Det er sannsynligvis også den eneste modellen som skaper tilstrekkelig ressursgrunnlag for å drifte en forening med en god og effektiv administrasjon. Vi har valgt å legge utdrag fra de ulike foreningenes hjemmesider m.m. som vedlegg til slutt i dette notatet. Vi tar med en tabellarisk oversikt over kontingentnivåer hos noen av de det er naturlig å sammenligne oss med: Kontingenter Oppsummering: Fellestrekk for alle næringsforeninger i andre regioner er utvilsomt engasjementet for å skape vekst og gode vilkår for sin egen region. Samtidig så ser vi at det er ulike modeller og ganske stor spredning i hvilke konkrete oppgaver som er lagt til de enkelte foreningene, og hvordan foreningene driftes. Det er likevel et forhold overskygger nesten alt om man sammenligner oss med de andre: de er langt flere faste ansatte som fungerer i et felles miljø enn hva situasjonen er i Grenland. Dette igjen ser også ut til å medføre en tydeligere spesialisering på oppgaver. Flere av foreningene ser også ut til å være proaktive i den forstand at de selv lager målsettinger, initierer prosesser for næringsutvikling, arrangerer konferanser, drifter servicefunksjoner for medlemmer og andre. Flere av miljøene har også det lokale handelskammer som en naturlig samarbeidspartner «in house». 5

7 Hvorfor tettere samarbeid? Vi i Skien Næringsforening ser flere grunner for å gå sammen, eksempelvis under følgende visjon: «GNF skal være næringslivets stemme og lede an utviklingen i et av Norges mest spennende og sentrale næringsområder» Dette kan videre føre oss inn på hva GNFs rolle kan være (ikke uttømmende): a) Skape attraktive møteplasser b) Håndtere næringspolitiske saker c) Jobbe for mer næring til Grenland d) Være sekretariat for næringslivets interessegrupper e) Arbeide strategisk for å utvikle regionens selvtillit som en av Norges beste regioner I arbeidet med å representere medlemmer i næringslivet gjennom mange år, er det vår erfaring at «næringslivets røst» ikke er så enkel å fange. I dialog og planlegging med og overfor omverden kan det åpenbart by på utfordringer at næringslivet i Grenland er lite samkjørt i våre meningsytringer og våre planer for fremtiden. Nå skal det ikke være slik at individualismen skal knebles eller at alle må være enige i alle saker men at vi kan diskutere oss frem til kloke løsninger som vil være bra for et fremtidsrettet næringsliv vil nok oppfattes som et stort fremskritt. Ikke minst finnes det masse ressurser og ideer som kan være byggeklosser slik at Grenland Næringsforening kan ta noen posisjoner og utarbeide noen langsiktige målsettinger på egen plattform. I dag har det lett for å bli slik at disse langsiktige planene i stedet presenteres fra omverden til oss. Ved å gå fra den mer passive til den aktive rollen med å ta posisjoner og legge premisser for utviklingen vil vi sannsynligvis også ende opp med en helt annen påvirkningskraft på store beslutninger. Vi har til tider fått høre at vi i Grenland er lite samkjørte når saker og prosesser skal diskuteres. Iveren etter å representere en helt egen, unik mening kan noen ganger overskygge evnen til å søke allianser for å lettere å få gjennomslag for de viktigste og felles forholdene. Det kan meget godt hende at dette gjelder også for aktørene i næringslivet og de enkelte organisasjoner og foreninger imellom. I dag er det ikke særlig grad av strategisk samarbeid mellom de enkelte foreninger, selv om det tid om annet tas noen initiativ fra kommunene, VIG og andre til å samles om saker som kan spenne over flere aktørers interessefelter. Blant annet er dette tilfelle rundt arbeidet med revitaliserings prosjektet Skien Sentrum 2020 hvor både Skien Næringsforening, Servicebyen Skien og Skien Gårdeierforening har deltatt i forskjellige deler av prosjektet. Ingen tvil om at det har gitt prosjektet mer kraft og oppmerksomhet enn om vi ikke hadde vært involvert og samstemt. I Skien Næringsforum samles 18 personer fra næringslivet og 18 politikere 2 ganger i året for å diskutere og orientere. Man kaller det for der politikk møter næringsliv. Her diskuteres viktige saker og det er slående hvor godt det jobbes og diskuteres på tvers av bransjer, geografisk plassering og interesser og hvor næringslivsaktørene ser ut å naturlig søke sammen i argumentasjonen. Det har ved flere anledninger kommet ønske om at næringslivet samler seg i en organisasjon og ikke i en hel flora som i dag. Dette er ønsker som først og fremst kommer fra de næringsdrivende selv, og i stor grad applauderes av politikerne, kommuneadministrasjon, banker og andre. Skien Næringsforening har medlemsmøter ca 1 gang pr. måned. Her møtes mellom 50 og 100 deltakere hver måned. Det er et faktum at medlemmene ser slike forum som viktig og at man i stor grad prioritere slik at det er mulig å delta. Anledningen til å treffe andre bedrifter står høyt på listen når vi spør, men også gode faglige foredrag betyr mye. Det er også interessant å observere at det hver eneste gang kommer kommentarer om at det burde bare være 1 forening i Grenland. Fra Vekst i Grenland, kommunene, fylket og politikere blir det også pekt på den styrken som vil ligge i en felles næringslivsorganisasjon i Grenland. 6

8 Hva kan vi få til i Grenland? Legger vi til grunn at vi klarer å definere hva Grenlandsregionen skal være, bør muligheten for å nå mange sterke målsettinger være gode. En rask sjekk av hvor mange bedrifter vi har i Grenland, med henholdsvis mer enn 1 million i omsetning/år viser følgende tall: til 1 MNOK Over 1 MNOK Skien Porsgrunn Bamble Kragerø Siljan Drangedal Sum I tillegg kommer alle de som er avdelinger av nasjonale aktører som ikke rapporterer egne tall for Grenland. Gårdsbruk kommer også i tillegg på samme måte som investeringsselskaper og noen andre mindre bransjer. Til sammenligning har Skien Næringsforening 350 medlemmer. Oversikten viser at det er et betydelig potensial dersom vi klarer å etablere en sterk felles forening som kan ivareta næringslivets fellesinteresser. For å lykkes med å trekke til seg flere medlemmer og sammen bli sterke er det viktig at det blir iverksatt en god prosess knyttet til struktur, strategi og mål. Forholdet til andre foreninger og virkemiddelapparatene. NHO har en tydelig posisjon i Grenland. I Skien Næringsforening opplever vi å ha et svært godt samarbeid med NHO Telemark på flere plan. Det vil være helt avgjørende at Grenlandsregionens Næringslivsforening og NHO Telemark utvikler et strategisk samarbeid på begge parters premisser. At Skien Næringsforening i dag er medlem i VIRKE anses ikke som et hinder for et slikt samarbeid. Men også overfor virkemiddelselskapet Vekst i Grenland, Ungt entreprenørskap, Innovasjon Grenland og Norges Bondelags lokale avdeling må det utvikles gjensidige og konstruktive samarbeid. Dette er viktige bidragsytere inn i arbeidet med næringsutvikling og verdiskapning. Det er ingen grunn til at noen av de overnevnte skal konkurrere med hverandre om næringslivets gunst, men tvert imot utvikle gode samarbeidsarenaer. 7

9 Modeller for GNF Det vil være flere mulige veier til mål i forbindelse med videre arbeid knyttet til GNF. I tabellen nedfor eksemplifiserer vi noen av disse. Skien Næringsforening omdannes til hovedforening ved å skifte navn og vedtekter Grenland Næringsforening stiftes av foreningene i fellesskap Skien Næringsforening tilbyr å bygge sekretariat for de foreningene som vil være med ViG modellen Medfører at alle andre foreninger blir avdelinger. Vil kunne sikre flere av oppgavene som skal løses, men samtidig kreve en finansieringsmodell hvor avdelingene betaler til hovedforeningen. Foreningen kan være overbygning for alle, eller bare et felles sekretariat. Endrer ikke dagens forhold med unntak av noen områder som høringssaker, medlemshåndtering m.m. Usikker på hvilken styrke dette vil gi. Krever også kontingentbetaling fra foreningene til Skien Næringsforening En etablert forening som utgangspunkt hvor ressursene samles, oppgavene reorganiseres og som igjen vil vi en større og mer slagkraftig forening sett opp mot de mulige oppgavene som er skissert i dette notatet. Organiseringen ivaretar også enkeltforeningenes interesser. Eksemplene over er ikke uttømmende, men viser noen mulige veier for videre arbeid. Uansett valg av modell er det flere hensyn som må tas. Dette gjelder hensynet til ansatte, medlemmer, underliggende formål i ulike foreninger, differensiering av kontingenter. Videre vil det også være viktig å fokusere på hensynet til samarbeidspartnere som eksempelvis ViG, NHO og kommunene. I enkelte regioner er næringsforeningene så sterke at de i stor grad ivaretar deler av virkemiddelapparatet. Målet må være at vi er komplementere til våre samarbeidspartnere, ikke konkurrerende. Det er ikke tid for konklusjon, men refleksjon. Fremdeles gjenstår mye arbeid for å finne endelig modell som gir oss svaret på «Hvordan foreningene i Grenland kan samarbeide om de store spørsmålene samtidig som vi tar vare på særinteressene til den enkelte?» Veien videre? Skien Næringsforening inviterer til medlemsmøte med temaet på agendaen i april Til dette møtet inviteres alle de identifiserte mulige partnere/aktører. Dersom det i etterkant av dette møtet er en felles interesse for å utvikle prosjektet videre, bør det etableres en praktisk arbeidende gruppe som skal skissere hvor man vil og med hvilke partnere. Deretter bør det opprettes en prosjektstilling for å ta saken videre i samarbeid med de som vil være med. Det bør søkes økonomisk støtte til denne prosjektstillingen både fra aktørene, Virkemiddelapparatet, Innovasjon Norge, lokale stiftelser, lokale fond og bankene i Grenland. April 2015 Styret i Skien Næringsforening 8

10 9

11 Vedlegg utdrag fra andre næringsforeninger Haugesundsregionens næringslivsforening (HN). Stor forening med over 1500 medlemmer hvor også en rekke mindre og lokale foreninger er tilsluttet som medlemmer. Det ser klart og tydelig ut til at HN er den aller viktigste møteplass og aktør for næringslivet på Haugalandet og omegn. Haugalandet omfatter kommunene Haugesund, Bokn, Etne, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Sauda. I alt omfatter regionen vel mennesker. Tar vi med Sunnhordland og Indre Hardanger bor det rundt mennesker i Haugesund-regionen. HN ble etablert I 1920 og er i dag svært aktiv med mange konferanser, møter og andre møteplasser. Om seg selv sier de: Visjon: «Vi skal bygge Vestlandets knutepunkt» Kommunikasjonene vil gjøre Haugesundregionen til Vestlandets knutepunkt. Det skal vi utnytte til å skape vekst og velstand i regionen midt mellom Bergen og Stavanger. Vi skal gjøre det ved å markedsføre regionens fortrinn og legge forholdene til rette for eksisterende bedrifter og virksomheter som vil investere her. Våre fortrinn er: Midt mellom Stavanger og Bergen Raskeste vei øst-vest: Hovedkorridoren over fjellet Vestlandets største næringsområde Norges maritime hovedstad Vestlandets eneste lavprisflyplass Gode havner De står hvert år for Haugalandskonferansen. I år er det påmeldt 650 deltakere og det er fullt med venteliste. Deltaker avgift med festmiddag: for medlemmer og for ikke medlemmer!! De står for utvikling av næringslivets planer og er høringsinstans for veldig mange saker. Er 4 ansatte inkludert administrerende direktør. Medlemsavgifter: Ansatte Beløp kr 1 995, kr 2 900, kr 5 990, kr 7 250, kr 9 450, kr , kr ,00 Omsetning I 2013 var 7,5 mnok og et overskudd på

12 Næringslivsforeningen I Kristiansandsregionen (NK) KLIPP FRA NETTSIDER VISJONER OG MÅL Næringsforeningen i Kristiansandsregionens visjon er: "Vi skal bli Norges mest attraktive næringsregion" Næringsforeningen har utformet et strategi gjeldene fra hvor følgende langsiktige mål er nedfelt: MÅL 1 Vi skal bidra til at regionen styrker sitt omdømme som bo- og arbeidsregion, og medvirke til økt nyskaping og etablering. MÅL 2 Vi skal ha tette relasjoner til offentlig sektor, være pådriver og den viktigste høringsinstansen i næringspolitiske spørsmål. MÅL 3 Gjensidige relasjoner mellom NIKR og regionens virksomheter skal styrkes og NIKR skal være den naturlige samlende partner. MÅL 4 Vi skal styrke foreningens økonomi og drift slik at vi skal være en attraktiv arbeidsplass. For tiden jobber vi blant annet med følgende saker: Deltakelse i offentlige og private samarbeidsprosjekter, herunder The Tall Ships Races. Europavei 39, firefelts vei mellom Kristiansand - Stavanger. Deltar i brukerforum for Kjevik, Kristiansand Lufthavn. Infrastruktur og byutvikling. Arbeid gjennom ressursgruppe for internasjonal handel - herunder oljemesssa i Houston og Stavanger. Strategisk Næringsplan. Synliggjøring av regionen. Kompetanseregionen Kristiansand. Fokus på samarbeid med randkommunene i Knutepunkt Sørlandet. Kristiansandsregionen: Lillesand, Birkenes, Iveland, Songdalen, Søgne, Kristiansand og Vennesla (Vest- og Aust-Agder). 650 medlemmer Antall årsverk Ant. stemmeberettigede Medlemskap eks.mva kr , kr , kr , kr , kr , kr ,- Over kr ,- 11

13 Trondheimsregionens næringsforening. KLIPP FRA NETTSIDER Medlemmer i Næringsforeningen i Trondheimsregionen Antall ansatte i virksomheten Antall virksomheter Årskon , , Pensjonister og studentmedlemskap 7 575, Enkeltmannsforetak (fra og med 2014) og personlige medlemmer , 15 mnok i omsetning. 0,5 mnok i resultat. 13 ansatte Svært høy aktivitet (se vedlagte årsrapport) 12

14 Næringsforeningen i Tromsøregionen KLIPP FRA NETTSIDER Det er godt næringsvett å være medlem hos oss! Næringsforeningen i Tromsøregionen er landsdelens største interesseforening for næringslivet. Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. I næringsforeningen finner du over 850 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer som hver eneste dag skaper verdier, arbeidsplasser og resultater for bedrift og samfunn. Som medlem får du tilgang til vår arena og kommersielle nettverk. Møt nye og eksisterende kunder. Skap nye muligheter, knytt allianser og snakk med andre som er opptatt av det samme som deg. Som medlem får du bl.a.: Næringspolitisk innflytelse og påvirkning Bistand og hjelp i næringsspørsmål Tilgang til vår møteplass og nettverk Medlemsaktiviteter, kurs og dagsaktuelle debatter Tilgang på kontaktpersoner og ressurser Mulighet til å møte nye kunder og interessenter Utvikle nye samarbeid og muligheter Gode tilbud på relevante kurs for næringslivet Sosiale og faglige arrangementer Profilering av dine nyansatte på vår nettside Tilgang på internasjonale nettverk Gunstig leie av møte- og selskapslokaler i Næringslivets Hus Medlemspriser fra 1. januar 2015 Medlemspris for Næringsforeningen: Ansatte Pris 1-2 ansatte: kr ansatte: kr ansatte: kr ansatte: kr ansatte: kr ansatte: kr Over 100 ansatte: kr Gründere 1. år: kr Enkeltmannsforetak: kr Medlemspris for Driftig Sentrum og Næringsforeningen: Ansatte Pris 1 2 ansatte kr ansatte kr ansatte kr ansatte kr ansatte kr ansatte kr Egen sats for kjøpesenter. 5 ansatte Høy næringspolitisk aktivitet. 13

15 Bodø Næringsforum KLIPP FRA NETTSIDER Vår visjon: Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen - på tvers av bransje og konkurranse! Vårt formål: BNF er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til samhandling og utvikling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen. Gjennom BNFs samordning av felles interesser styrkes muligheten til å bli hørt (lokalt, regionalt og nasjonalt) og til oppnåelse av ønskede resultater. Om du ønsker at Bodø/Bodøregionen skal stå sterkere i fremtiden, være synlig og videreutvikle næringslivet - bli medlem og vær med i Bodøs største næringslivsnettverk! BNFs medlemmer er den viktigste ressursen for organisasjonens påvirkningskraft i en positiv utviling for næringslivet, byen og regionen. BNF taler medlemmenes sak og er opptatt av næringslivets interesser. Vi gjennomfører relevante møteplasser som resulterer i nettverksbygging, dialog & samhandling. Alle næringer er like viktige og vi skal i årene fremover etablere ulike fagråd som representerer ulike sektorer som har felles behov. Det er viktig at næringslivsledere med spisskompetanse innenfor sine bransjer snakker sammen. Dette kan løse felles flaskehalser innenfor komptenase, behov for faglige møteplasser, arealutfordringer og ellers dialog med offentlige organer. Alt som kan tenkes i forhold til utvikling i de ulike sektorene. Allerede er Marint Forum på plass, det samme gjelder Gårdeierforeningen i Bodø sentrum. Medlemmene er verktøyet - BNF er verktøykassa. Jo flere vi er jo større slagkraft vil vi ha! Støtt opp under BNFs arbeid for Bodøregionens felles interesser, og bli medlem nå. BNF er også den organisasjonen som Bodø kommune (og øvrige offentlige organer) forholder seg til når det gjelder høringsuttalelser, og ellers i kommunens strategiske planarbeid. Gjennom å være medlem i BNF har man en større stemme og kan si i fra hva som påvirker utviklingen. Det samme gjelder Bodø Gårdeierforening gjeldende høringer i bykjernen. Som medlem støtter du opp under dette arbeidet og bidrar til en forutsigbar drift, som igjen gjør at BNF kan være en solid næringspolitisk aktør i det utviklingsbildet som Bodø og Bodøregionen konstant befinner seg i. Bodø Næringsforum er medlem i NHO og Hovedorganisasjonen Virke. Bodø Næringsforum er en av eierne og den største bidragsyteren til Bodøregionens Utviklingsselskap AS. BNF er også partner i Bodøregionen i vinden. Medlemmer Medlemsprofilering Bodø Næringsforum bidrar til a gjøre sine medlemsbedrifter synlige og tilgjengelige gjennom internettportalen pa nettsiden Medlemsbedriftene har anledning til a innhente medlemsoversikt og kontaktinformasjon na r de har bruk for det. Medlemsinformasjon / BNFs internett-side Nyheter og informasjon formidles gjennom artikler pa Bodø Næringsforums nettside i kombinasjon med elektronisk post til medlemmene. BNF lanserte ny nettside i august 2013 og har dermed ikke 14

16 statistikk over hele året, men statistikken de siste fire månedene av 2013 viser at man lå høyere enn tilsvarende måneder i Miniseminarer, arbeidsmøter, møter om konkrete temaer benyttes ellers for informasjon og innspill til gjensidig nytte. Gruppering av medlemskap 2013 Bank, finans & forsikring 10 Bygg og anlegg 14 Eiendom 11 Forretningsmessig tjenesteyting 84 IKT, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 16 Industri 16 Offentlig forvaltning og kompetanseforsyning 16 Privat tjenesteyting 17 Reiseliv, overnatting, kultur, servering 14 Transport, kommunikasjon og logistikk 11 Varehandel, bilsalg 48 Sum BNF Årsrapport 2013 Medlemsutviklingen Bodø Næringsforum hadde 257 direkte medlemskap pr , mot 245 i 2012 & 244 i Det er 53 handels- og servicebedrifter tilknyttet BNF som indirekte medlemmer gjennom to kjøpesentermedlemskap; Koch og Trekanten. City Nord meldte seg ut og betalte halv medlems- kontingent i Medlemskontingent Medlemskontingent er inntektsført med kr ,- i 2013, mot kr ,- i 2012, dvs. en økning på kr ,-. Budsjettmålet for 2013 ( ,-) ble ikke oppfylt. Vi har ikke bokført restanse på kontingentkrav. Fordeling medlemskontingent etter størrelse Antall årsverk Kroner i 2013 Kroner i 2012 Kroner i 2011 Kroner i 2010 Kroner i Over Sum

17 Hamarregionens næringsforening Klipp fra nettsider Medlemsfordeler Hamarregionen Næringsforum Hva gir et medlemskap i Hamarregionen Næringsforum din bedrift? Et medlemskap bidrar til å synliggjøre din bedrift eller organisasjon i vårt nettverk og i det regionale utviklingsarbeidet. Hamarregionen Næringsforum sitt nettverk består av alt fra enkeltmannsforetak til store konsern, fra nyetablerte til veletablerte foretak, og dekker de fleste bransjer, varer og tjenester. Det er dette mangfoldet som vil kunne gi deg økt lønnsomhet på sikt dersom du bruker Hamarregionen Næringsforum aktivt. Det vil si å delta på aktiviteter, kurs, veiledning m.m. Hos oss er ingen for liten og ingen for stor. Hamarregionen Næringsforening er en medlemsstyrt og partipolitisk nøytral næringsorganisasjon. Vårt formål er å bidra til en positiv næringsutvikling i Hamarregionen ved å være pådriver, et møtested, kontaktformidler og servicesenter for medlemmer og næringsdrivende. Medlemsfordeler Gratis deltakelse på temalunsjer for næringslivet Kompetanseheving gjennom møter og kurs tilpasset regionens næringsliv Tilgang til ulike næringslivsnettverk Tilgang til rådgivning, assistanse og veiledning rundt temaet bedriftsetablering Tilgang til nyttig informasjon som angår din bedrift/bransje Tilgang til møterom med plass til inntil 25 personer i våre lokaler. Første års medlemskap gratis for nyetablerere. Kontingent: Bedriftsmedlemskap 1 ansatt kr. 800,- Bedriftsmedlemskap 2-5 ansatte kr ,- Bedriftsmedlemskap 6-10 ansatte kr ,- Bedriftsmedlemskap ansatte kr ,- Bedriftsmedlemskap ansatte kr ,- Bedriftsmedlemskap ansatte kr ,- Bedriftsmedlemskap over 50 ansatte kr ,- Studentmedlemskap kr. 300,- 16

18 Kongsbergregionens næringsforening KLIPP FRA NETTSIDER Gjennom å være medlemsorientert og samfunnsbevisst, og en attraktiv samarbeidspartner for både næringsliv og offentlige aktører, vil vi arbeide for vår visjon om at Teknologibyen Kongsberg skal være Norges beste by å leve i! Vi skal forbedre Kongsbergs attraktivitet som sted å bo, jobbe, oppleve, lære og handle! Kongsberg Næringsforum er et objektivt, partipolitisk uavhengig og kompetansebasert talerør for alle deler av næringslivet i Kongsberg. Som medlem hos oss går du dra nytte av vår kontinuerlige jobb for bedre rammebetingelser og økt konkurransekraft gjennom engasjement i aktuelle og relevante saker! Gode grunner til å bli medlem - faglig utvikling og kompetanseheving - nettverk - påvirkningsmulighet i saker som engasjerer deg - oppdatert informasjon gjennom regelmessige nyhetsbrev om saker som angår deg i din jobb Pris for medlemskap 0 5 årsverk: kr , årsverk: kr. 602,- pr. årsverk <100 årsverk: kr. 120,- pr. Årsverk 6 ansatte. 17

19 Drammen Næringslivsforening Strategi og Handlingsplan 2014 Innledning: Drammen Næringslivsforening (DNF) er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv. DNFs fremste oppgave er å ivareta næringslivets interesser ved å legge til rette for vekst og nyskapning. Denne rollen fylles ved å ta ansvar for at næringslivets aktører utvikler næringssamarbeidet seg imellom, og ved at DNF påvirker prosesser og prosjekter som har betydning for næringslivets utviklingsmuligheter. DNF tilstreber et konstruktivt og faglig fundert samarbeid med det offentlige, samtidig som foreningen opptrer fritt og uavhengig for best mulig å fremme næringslivets interesser. DNFs visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» DNF ivaretar et næringsråds oppgaver i Drammen, og har organisert sin virksomhet geografisk i et samarbeid med næringsrådene i Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Tematisk i nettverkene: Bilbransjen (for nybilaktørene), nettverk for Byggenæringen, El-core (for elektrotekniske virksomheter), DNFs Helsefremmende kompetansenettverk, it arena (for ikt-aktører), Kreativ Arena (visuell kommunikasjon), nettverk for ledere, nettverk for logistikk, nettverk Markedsføring, Studio Drammen (nettverk film, lyd og musikk til bilde), Varehandelgruppen (senterlederne i regionen), nettverk for vekstbedrifter (med fokus på kvinner) og HR-nettverket. DNFs fokusområder: 1. Påvirke offentlige planer til beste for næringslivet i Drammensregionen 2. Medvirke til god tilgang på kompetent og riktig arbeidskraft til regionens næringsliv 3. Utvikle næringssamarbeidet i regionen 4. Synliggjøre fordelene for bedriftene i regionen av å være medlem i næringslivsforeningen, næringsrådene og nettverkene 5. Bidra til å utvikle Drammensregionen til en mer synlig og attraktiv region for næringsetablering og utvikling. De årlige handlingsplaner fokuserer den rollen, de målene og de oppgavene som DNF har som regional organisasjon for næringslivet. De enkelte næringsrådene og hvert enkelt nettverk utvikler egne planer som støtter og bidrar til at DNF når sine regionale mål for næringslivet. 18

20 1. Påvirke offentlige planer til beste for næringslivet i Drammensregionen Bakgrunn: En rekke nasjonale, regionale og lokale planer er vedtatt, og lokale planprosesser er i hørings- og beslutningsfasen. Dette er i hovedsak rullering av kommuneplaner og kommuneplanenes arealdel. Mål: Sikre en dynamisk utvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer, ved å bidra til de beste rammebetingelser for næringsutvikling i Norge i vår region. DNF skal betraktes som en tung høringsinstans som avgir kvalifiserte uttalelser. Hovedaktiviteter: Høringsuttalelser, kontaktmøter, medieutspill DNF skal arbeide for: - Nødvendige bo- og næringsområder ved å delta i kommunalt / regionalt planarbeid. - Rammebetingelser for et attraktivt og variert boligtilbud - Næringslivets behov for et bredt kollektivtilbud - Utvikling av effektive transportårer og knutepunkt - Bidra til styrking av Drammen havns fortrinn som intermodalt knutepunkt - En gjennomføring av regionens prioriteringer i NTP Medvirke til fylkeskommunens næringsplan 2. Medvirke til god tilgang på kompetent og riktig arbeidskraft til regionens næringsliv Bakgrunn: En rekke av regionens bedrifter opplever tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft som en betydelig utfordring. Behovet endrer seg også, og det er avgjørende at utdanningstilbudene tilpasses næringslivets etterspørsel og at det er god kontakt mellom regionens kunnskapsmiljøer. Mål: Iverksette trainee-ordninger, bidra til opprettelsen av nye utdanningstilbud. DNF skal ved utgangen av 2014 har minimum 25 studentmedlemmer. Hovedaktiviteter: Kontakt med og påvirkning av utdanningsinstitusjoner og tett kontakt med medlemmene for å avdekke behov og trender. Nettverkene vil være sentrale. DNF skal arbeide for: - Innovasjon, FoU og internasjonalisering - Utnytte regionens internasjonale fortrinn - Bedre utnyttelse av regionale utviklingsmidler - Drifte regional etablererveiledning 19

21 - Synliggjøre tilbudene og sikre en positiv utvikling av virkemiddelapparatet - Videreutvikle Kunnskapsprosjekt Drammen i prosjekt for gründere og etablerere - Styrke kontakten mellom studenter og næringsliv ved å verve høgskolestudentene som studentmedlemmer - I et tett samarbeid med HIBU bidra til å utvikle nye studietilbud - Drifte Trainee Drammen 3. Utvikle næringssamarbeidet i regionen Bakgrunn: For å oppnå gode rammevilkår, er det helt avgjørende at regionens næringsliv st5r samlet. Dagens kommune- og fylkesinndeling er ikke alltid de naturlige grenser ved næringsetablering og næringsutvikling. Næringsrådene og nettverkene er derfor sentrale i utviklingen av samarbeidet i regionen. Mål: Styrke score på medlemsundersøkelsen 2014 på spørsmålet som gjelder samarbeid. Vektlegge en videreutvikling og styrket samhandling i våre nettverk og næringsråd. Hovedaktiviteter: Arbeid i nettverk og næringsråd, påvirkning av politiske prosesser, skape møteplasser. DNF skal arbeide for: - Næringsutvikling på tvers av kommunegrenser og nettverk - Bidra til en videreutvikling av samarbeidet Ø. Eiker, N. Eiker, Lier, Svelvik, Sande og Drammen - Tettere samarbeid med Kongsberg Næringsforening og næringsr5dene i Røyken og Hurum - Mer næringsvennlig region ved en samordning av kommunenes servicetilbud for næringslivet i en felles portal - Videreutvikling av nettverkene ved å utveksle beste praksis - Stimulere til dannelse av næringsklynger - Bidra til at byggingen av et nytt sykehus i Drammensregionen skal gi vekst for regionens næringsliv - Påvirke programprosessene til kommune og fylkestingsvalgene Videreføre samarbeidet med Buskerudbenken på Stortinget 20

22 4. Synliggjøre fordelene for bedriftene i regionen av å være medlem i næringslivsforeningen, næringsrådene og nettverkene Bakgrunn: Medlemsundersøkelser viser at DNFs medlemmer er godt fornøyd med aktiviteten i foreningen. Samtidig er det viktig med fokus på videre vekst i medlemsantall for å sikre foreningens representativitet i regionens næringsliv. Og med dette sikre foreningens økonomiske grunnlag for å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetsnivå. Mål: Verve nye medlemmer slik at DNF ved utgangen av 2014 har 950 medlemmer. Utvikle en kommunikasjonsstrategi for DNF i løpet av Hovedaktiviteter: Medlemsverving, samlinger, informasjon og kommunikasjon med medlemmene, skape møteplasser. DNF skal arbeide for: - Utarbeidelse av kommunikasjonsplan for 2014, som synliggjør medlemsfordeler og verdien av fellesskapet - Videreutvikle faglige møteplasser og sosiale samlinger - Videreutvikle utgivelsen av Drammen24, ved sterkere involvering av nettverk og næringsråd 5. Bidra til å utvikle Drammensregionen til en mer synlig og attraktiv region for næringsetablering og -utvikling Bakgrunn: Konkurransen om næringsetableringer er hard, spesielt sterk er konkurransen fra Oslo og områdene nord og øst for hovedstaden. Drammensregionen har kvaliteter som må synliggjøres Mål: Sikre en vekst i antall arbeidsplasser, tilsvarende en arbeidsplass pr to innbyggere. Hovedaktiviteter: Medieprofilering, politisk påvirkning, omdømmearbeid, skape møteplasser DNF skal arbeide for: - Være pådriver i regionale og nasjonale utviklingsprosesser av betydning for vår region - Synliggjøre regionens kvaliteter - Bidra til lokal og regional medieprofil gjennom regionale og lokale medier, samt vårt eget næringsmagasin Drammen24 - Synliggjøre regionale konferanser - Delta i styringsgruppe for omdømmeprosjektet Drammen - å utvikle Drammen som kurs- og konferanseby - Videreføre samarbeidsavtalen med Buskerud fylkeskommune 21

23 22

Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet

Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Prosjektets fødsel Bakgrunn Startet i Skien Handelstand og Industriforening med Behovet for å ha tyngde bak næringslivets interesser Behovet for å samle

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter:

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: 295 av svarene fra bedrifter i Drammen (totalt 406 svar) 15 % av svarene fra konsulentvirksomheter 77 % foretrekker å møtes tidlig (frokostmøter)

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Næringsplan

Næringsplan Næringsplan 2015 2016 Hobøl kommune Politisk behandlet: Hovedutvalg for plan og utvikling 24.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015 Formål Denne næringsplanen er et strategisk plandokument for hvordan Hobøl

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Sørum Næringsforum. Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011

Sørum Næringsforum. Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011 Sørum Næringsforum Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011 Sørum Næringsforum, SNF En frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling Strategi 2020 Visjon Best på utvikling Formål Skogmo Industripark AS skal: Ivareta bedriftenes behov for felles tjenester Ivareta felles omdømmebygging og profilering Være nettverksbygger Være Motor i

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen?

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? - kåret til Norges mest attraktive sted i 2014 Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? Kongsberg? Hvor er det? Hva skjer der a? Næringsliv i mange bransjer

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen

Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen 1. Firmanavn 52 answered question 52 skipped question 8 2. Selskapsform AS 86,2% 50 ANS 3,4% 2 Enkeltmannsforetak 3,4% 2 Annet 6,9% 4 answered question 58

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Vrådalskonferansen 30.-31. oktober 2007

Vrådalskonferansen 30.-31. oktober 2007 Vrådalskonferansen 30.-31. oktober 2007 ViG presenterer: 1. Visjonsvideo 2013 (kort versjon) 2. Status og hovedinnhold Strategisk Næringsplan for Grenland 2008-2011 3. Status profileringsprogram for Grenland

Detaljer

Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode ( )

Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode ( ) Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode (2012 2014) Denne rapporten er en gjennomgang og rapportering av aktivitetene og prestasjonene til Gausdal Næringsforum

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Strategiplan Vedtatt i styremøte

Strategiplan Vedtatt i styremøte Strategiplan 2017-2019 Vedtatt i styremøte 20.12.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Overordnede rammer... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Strategiprosessen... 4 2 Visjon, mål og verdier 4 2.1 Forretningsidé...

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 med handlingsplan 2015-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Strategisk utviklingsanalyse en kort gjennomgang 29.11.2013 1 STRATEGI- OG FORANKRINGSFASEN Formålet med strategi- og forankringsfasen er: - å avdekke områdets sterke/svake

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Oppsummering av høringssvar på forslag til handlingsplan for oppfølging av regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Oppsummering av høringssvar på forslag til handlingsplan for oppfølging av regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Oppsummering av høringssvar på forslag til handlingsplan for oppfølging av regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Avsender: Generelle bemerkninger: Endringsforslag /Medvirkning: Oppfølging

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Vedtekter for Gjemnes Næringsforum

Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtatt under stiftelsesmøtet, 15.06.2009 1 Formål Gjemnes Næringsforum (her etter omtalt som GN) har som formål å være et samarbeids-,

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 91 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Bodø Næringsforums medlemmer. Undersøkelsen har som formål

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 139 Arkivsaksnr.: 17/817. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 139 Arkivsaksnr.: 17/817. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 139 Arkivsaksnr.: 17/817 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 06.03.2017 Kommunestyret 20.03.2017 HØRINGSUTTALELSE - UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN Rådmannens

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer