NATURBRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATURBRUK WWW.VALLEVGS.NO"

Transkript

1 VALLE VIDEREGÅENDE SKOLE NATURBRUK Velkommen til Valle videregående skole Foreldremøte 4.september 2012 Møteprogram Samling i festsalen Rektor Morten Kleven orienterer om arbeidet på skolen Årstrinnsleder Tore Arnesen informerer om valg for fagene naturfag og prosjekt til fordypning Nestleder Astrid Solberg Bekken orienterer om valg i matematikk og realfagsfordypning biologi og kjemi Lærer Ola Eid informerer om prosjekt til fordypning og andre VG2-fag Ca. Kl 2000 Gruppevise samlinger Kontaktlærerne samler foreldrene og elever og snakker sammen om skolesituasjonen 1

2 Skolestarten, m.m. Bli kjent -aktiviteter Førstehjelp og HMS Kartleggingsprøver Norsk Matematikk Engelsk Samtalegrupper i oktober 2

3 Hva inneholder Valle? Elever 145 elever - skolestart 2012/13 Internat 60 rom på fem enheter 56 elever Kantinedrift Ansatte Antall Skole 30 Gardsbruk 8 Administrasjon 4 Kantine 4 Renhold 3 Andre 3 SUM 52 Gardsbruk Fem eiendommer Dyrka jord 1126 dekar Korn og gras Produktiv skog 1243 dekar Husdyrproduksjoner Mjølkeproduksjon ku Sauehold Smågrisproduksjon Honningproduksjon Gartneri med to veksthus Blomster, tomater, m.m. Gartneriutsalg Klassene VG 1 Naturbruk VG 2 Hest og hovslager VG 2 Landbruk og gartneri VG 2 Skogbruk 14 9 VG 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag 8 11 VG 3 Studieforberedende naturbruk VG 3 Landbruk SUM

4 NATURBRUKSUTDANNINGA PÅ VALLE Vg1 Naturbruk Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag Vg2 Hest og hovslager Vg2 Skogbruk Vg 2 Landbruk og gartneri Alle programområdene Lærling anleggsgartner (2 år) Lærling idrettsanlegg (2 år) Lærling hestefaget (2 år) Lærling hovslager (2 år) Lærling skogoperatør (2 år) Vg3 Landbruk Vg3 Gartner * Vg3 Studieforberedende naturbruk Vg3 Påbygging til studiekompetanse * Tilbud annet sted enn Valle 7 Hva kan du bli etter utdanninga på Valle? Agronom Få fagbrev ( 2 år i videregående + 2 år i læretid) Lærekandidat ( 2 år i videregående + 2 år i læretid) Reduserte mål i forhold til fagbrev- kan bygge videre Få studiekompetanse 4

5 Målet til Valle er å skape en attraktiv utdanning for ungdommen og for samfunnet God kvalitet på undervisninga Godt læringsutbytte Samarbeid med næringslivet Moderne skole og oppdatert utstyr Helsefremmende skole Hva forventer vi av elevene på Valle? 1. At alle kommer tidsnok til timene. 2. At det er ro og orden i timene. 3. At alle har med seg bøker, PC, skrivesaker og annet nødvendig utstyr i samsvar med hva læreren har gitt beskjed om. 4. Lytter til læreren som lederen av klassen. 5. Viser hverandre respekt. Hensikten med disse punktene er å skape et godt miljø og et godt grunnlag for læring. 5

6 Sikkerheten i skolehverdagen 1. Skolen gir innføring ( aug.) til alle VG1-elever i Helse, miljø og sikkerhet (Lærer Einar Lehne Haug om KSL-Matmerk) Førstehjelp (Ambulansesjåfør Kai Espen Åsstuen) 2. Elevene må følge beskjeder og instrukser som blir gitt 3. Elevene må ha egnede klær, støvler i Skogbrukspraksis Verkstedpraksis Arbeid i stallen 4. Utstyrstipend for naturbrukselever Kr 2020 pr. år se 5. Nødvendig utstyr Vernesko/støvler/hjelm Arbeidsklær (ikke tillatt joggebukser, joggesko løse lisser o.l.) Tilbud om kjøp av arbeidsklær gjennom skolen brev før skolestart Komplett skogsutstyr for skogbrukselever Årshjul for dialog og elevvurdering, Valle : Hva Ansvar Når 1. Oppstartssamtale for alle årstrinn. Kontaktlærer 20.sept. 2. Underveisvurdering for å fremme læring Faglærer og elev Jevnlig 3. Egenvurdering. Vurdere eget arbeid og Elev og faglærer Jevnlig. kompetanse 4. Dialog om annen utvikling Kontaktlærer Jevnlig. 5. Første underveissamtale (foreldresamarbeid) Kontaktlærer 20. november. 6. Halvårsvurdering med og uten karakter i Faglærer og rektor 20.jan fag. Skal inneholde veiledning Kontaktlærer i de andre lærene til eleven. 7. Andre underveissamtale Kontaktlærer 16.april. (foreldresamarbeid) 8. Halvårsvurdering med og uten karakter i fag /standpunkt. Faglærer og rektor Juni Eleven skal ha skriftlig varsel snarest, dersom det er tvil om at det kan gis halvårsvurdering med karakter 6

7 Du kan få hjelp til leksene i datasalen, hver Mandag Leksehjelp Noen spesielle dager i høst Fårikåldagen: Foreldremøte: Torsdag 27. september Onsdag 7. november Operasjon Dagsverk:Fredag 2. november Jul på Valle: Lørdag 8. desember 7

8 Å bo på internatet, fortsetter Internatet, Skogen, Haugen, Stratos, Rektorboligen Internatboerne skal vise hensyn og kameratslig framferd seg i mellom, og sørge for at andre ikke blir forstyrra i utrengsmål. Elevene har sjølve ansvaret for å holde ro og orden på romma sine. Etter kl 23 skal det være nattero på internatet. Personer utenom skolen har ikke adgang til internatet uten tillatelse fra skolen. Det sosiale livet på Valle Vaffelkveld for elever på internatet og elever som bor på hybel. Et sted for prating, spilling, m.m. Tirsdager fra kl Nattvaktene Mona Lisa Pedersen, Nina Nybakke, m.fl. Aktuelle aktiviteter Elever med ansvar for egen hest, hund, smådyr Volleyballbane, basketballbane andre egenaktiviteter Swingkurs, motorsagtevling, ridning, verkstedkvelder, filmkvelder.. Tilbud i området Tilbud mandager kl 1700 på Godshuset for motorinteressert ungdom Svømmehall tirsdager og onsdager på Lena Ungdomsskole Kanotur på Totenåsen for Vg1-elever avreise torsdag 6.sept. Kl 1600 Helgene Ingen oppfølging av nattevakt eller andre på internatet 16 8

9 Fravær og ordenskarakter Elevene plikter å møte opp og delta Dersom de ikke møter opp er det fravær Dokument fravær når melding i forkant eller leveres snarest mulig Udokumenter fravær mye av dette kan føre til fare for nedsatt ordenskarakter eller ikke vurdering i fag. Innleveringer til rett tid, ha med utstyr er også viktig for ordenskarakter (se ordensreglene) Skriftlig varsel skal sendes dersom det er en slik fare Føring av fråvær i vidaregåande opplæring forts. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. 9

10 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring forts. a) helse- og velferdsgrunnar For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova 1 gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. 10

11 Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (12 timer/uke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk (P eller T) 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/uke) eller 3 Naturfag 2 T- Matte (teoretisk) 1 Prosjekt til fordypning Totalt 35 timer/uke Totalt 981 årstimer Fag- og timefordeling Naturbruksfaglige utdanningsprogram Prosjekt til fordypning kan du bruke til å forberede deg til et programområde på Vg2 å forberede deg til et ønsket lærefag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Hva er Prosjekt til fordypning? Årstrinnsleder Tore Arnesen Eget fag med egen vurdering, 6 timer pr uke Elevens mulighet til å fordype seg i et emne, og bli kjent med fagopplæring og lærebedrifter Elevenes mulighet til å velge felles programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram Utplassering eller opplegg på skolen. 11

12 Prosjekt til fordypning 3 uker i løpet av året + 4 timer onsdag/fredag Egen plan utarbeides pr. elev De som velger naturfag bruker vanligvis onsdag/fredag 4. og 5. økt til dette Egen plan Hver elev skal utarbeide en plan for Prosjekt til fordypning. Mål skal hentes fra læreplanene for lærlinger eller VG3 Karakter. 12

13 Tre uker utplassering... Høstuke, vinteruke og våruke I utgangspunktet brukes tiden til utplassering. De som ikke finner utplasseringsplass kan få et tilbud på skolen. Utplasseringsplass Må ordnes selv! Kan være hjemme. Ta kontakt med arbeidsgivere Må ha konkret arbeidsoppgave Plan lages av lærer og elev ut fra info om arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver Skolen dekker ikke skyss til arbeidsplassen Alltid mulig å ordne spesielle avtaler 13

14 PtF kan brukes til Naturfag og Matte Naturfag: 3 t/uke ekstra på Vg1 Timene på VG3s blir frigjort og må brukes til realfag. Matte: De som velger matte T bruker 2 timer av PtF til dette. I VG3s må de frigjorte timene brukes til fordypning i realfag (kjemi/biologi) Vurdering i PtF Vurdering med karakter En karakter fra hver uke + onsdager/fredager Naturfag og matte gir egen karakter 14

15 Karakter fra utplassering (PtF) For å oppnå høyeste måloppnåelse må eleven levere: Skjema med arbeidsgivers vurdering Din egen logg/rapport fra dagene Kort refleksjon over læringsarbeidet (hva har du lært, hvordan påvirker dette deg og dine valg videre) Svar på oppgaver Realfagsval 15

16 Kva kan du bli etter utdanninga på Valle? Agronom Få fagbrev ( 2 år i videregående + 2 år i læretid) Lærekandidat ( 2 år i videregående + 2 år i læretid) Reduserte mål i forhold til fagbrev Få studiekompetanse Generell studiekompetanse Nok til dei fleste høgskoleutdanningar Får det etter vg3 studieførebuande naturbruk (vg3 S her på skulen) 16

17 Dei ulike universitets- og høgskolestudia har eigne opptakskrav (Sjå søkerhandboka) Mange universitets- og høgskolestudium krev berre generell studiekompetanse Opptakskrav til UMB (Ås) og NVH (veterinærhøgskolen) I tillegg til generell studiekompetanse krevst: Veterinærhøgskolen: R1 + Kjemi 1 + Kjemi 2 Dei fleste studiar ved UMB (Ås): R1 + Kjemi 1 + Kjemi 2 eller R1 + Biologi 1 + Biologi 2 eller R1 + Fysikk 1 + Fysikk 2 o.s.v. (altså R1 + full fordjuping i eitt realfag) 17

18 Meir enn generell studiekompetanse tilbod på Valle Matematikk: Dei som har valt 1T på vg1, kan ta R1 på vg2 Biologi: Kan velja Biologi 1 på vg2 Kan velja Biologi 2 på vg3 S Kjemi: Kan velja Kjemi 1 på vg2 Kan velja Kjemi 2 på vg3 S Val på vg1 Kan ta 3 timar P-matte eller 5 timar T-matte Kan ta 2 timar naturfag eller 5 timar naturfag 18

19 Dei 5 timane (2 t naturfag og 3 t matte) som du kan velja i tillegg til det obligatoriske, går av faget prosjekt til fordjuping Dersom ein ikkje vel ekstra matte og/eller naturfag, har ein utplassering/praktisk arbeid i prosjekt til fordjuping For å kunne ta R1 på vg2, må du ta T-matte på vg1 For å kunne velja kjemi 1 eller biologi 1 på vg2, bør du ta 5 t naturfag på vg1 19

20 Val på vg2 Kan ta R1 på vg2 (for dei som har hatt 1T på vg1) Kan ta Biologi 1 eller Kjemi 1 På vg3 S Må ta 5 t matte P påbygging dersom ein ikkje har hatt 1T og R1. Må ta 3 t naturfag påbygging dersom ein berre har hatt 2 t naturfag på vg1 Dersom ein har hatt all matte og naturfag ein treng før, må ein ta realfagsfordjuping på vg3 S for å få nok timar Kan altså ikkje bruke ledig tid på vg3 S til praktisk fordjuping (for eksempel utplassering) 20

21 Fag- og timefordeling Vg2 Yrkesfaglige utdanningsprogram Ola Eid Fellesfag (9 timer/uke) 2 Norsk 2 Engelsk 3 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Entreprenørskap inngår i felles programfag Prosjekt til fordypning (9 timer/uke) Fordypning i matte (R1) (bygger på T-matte) Fordypning i kjemi (K1) Fordypning i biologi (B1) Totalt 35 timer/uke Totalt 981 årstimer Fagopplæring - Valle LUT Hest og hovslager LUT Anleggsgartner og idrettsanleggsfag LUT Skogbruk LUT Landbruk og gartneri 21

22 Aktuelle kontaktpersoner Kontaktlæreren Årstrinnsleder VG1 Tore Arnesen Nestleder Astrid Solberg Bekken Rådgiver Siv Reppen Rektor Morten Kleven Helserådgiver Astrid Senstad Alund PP-rådgiver Kristin Gilje Dere finner navn og telefonnumre på vår hjemmeside: Fordeling av elever på kontaktlærere Lærere Klasse 2012/2013 Rom Anette Sand 1A Sal 5 Kai Byfuglien 1B Sal 4 Predrag Prodanovic 1B Sal 3 Tore Arnesen 1A Sal 5 Arne Bull 1C Sal 7 (Lesesalen) Trond Nordraak 1D Sal 8 (Klasserom i verkstedgangen) Hans Olav Egge 2AI Anleggsgartnerrom Øyvind Nereng 2HH Festsalen Kjersti L. Brevig 2HH Sal 1 Paul Sukkestad 2LG Datasalen Espen Hagen 2LG Sal 2 Ola Eid 2S Sal 10 (2.etg Haugen) 22

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Skjetlein vgs Sør-Trøndelag fylkesjordbruks -skole fra 1900 Ordinær videregående skole fra 1990 Om Skjetlein vgs

Detaljer

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver 1 Agenda Skolen, fag, fagvalg, eksamener Læreplaner og vurdering Ordensreglement, IKT-reglement og Internatreglement

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog 3 år i skole eller 2 + 2 modellen? Yrkeskompetanse Yrkesfaglige løp ved skolen Naturbruk: 3 år i skole:

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

Foreldremøte 7.november 2012

Foreldremøte 7.november 2012 Velkommen til Foreldremøte 7.november 2012 1. 2. 3. 4. Nestleder Astrid Solberg Bekken orienterer om arbeidet på skolen Avdelingsleder Siv Reppen orienterer om veien videre fra VG1 til VG2, fra VG2 til

Detaljer

ELEVINFORMASJON 2015-2016

ELEVINFORMASJON 2015-2016 ELEVINFORMASJON 2015-2016 INNHOLD Velkommen til Malakoff videregående v/rektor side 3 Den gode timen side 4 God vurdering side 5 Nyttig og viktig informasjon side 6-9 Rutine ved brannalarm side 10 Skoledagen

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Skolehefte 2015/2016

Skolehefte 2015/2016 Skolehefte 2015/2016 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2015/2016... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE!...2 SKOLENS KURSTILBUD 2011/2012...3 Utdanningsprogram Naturbruk...3 Utdanningsprogram Design- og håndverk...3 Utdanningsprogram Bygg- og

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Praktisk informasjon Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Fronter Skolearena www.wang.no - Tønsberg - Oppslagstavle Praktisk informasjon Fronter

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Skolehefte 2014/2015

Skolehefte 2014/2015 Skolehefte 2014/2015 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2014/2015... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. VG2 og VG3 høst 2013/2014

Velkommen til foreldremøte. VG2 og VG3 høst 2013/2014 Velkommen til foreldremøte VG2 og VG3 høst 2013/2014 Hva skjer i dag? Orientering ved rektor 18:00 18:20 Orientering ved toppidrettssjef 18:20 18:30 Orientering ved studierådgiver 18:30 18:45 Kaffepause

Detaljer

Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5

Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5 1 Innholdsliste SEU perm skoleåret 2014-2015 Plan for første skoleuke 3 Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4 Oversikt klasseteammøter første halvår 5 Kontaktlærerens

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Gode opplevelser. og kunnskap for livet GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJONSBROSJYRE

Gode opplevelser. og kunnskap for livet GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJONSBROSJYRE 2014 2015 Gode opplevelser og kunnskap for livet GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJONSBROSJYRE Greveskogen videregående skole Eikveien 2, 3122 TØNSBERG www.vfk.no 1 Innhold: Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok Kragerø videregående skole www.kragero.vgs.no Elevhåndbok SKOLEÅRET 2011 2012 1 www.sor.no Vi ønsker å holde kontakten med deg! Sjekk vårt studentprogram på www.sor.no 2 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer