Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog"

Transkript

1

2 Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

3 3 år i skole eller modellen? Yrkeskompetanse

4 Yrkesfaglige løp ved skolen Naturbruk: 3 år i skole: Agronom Naturbruk: 2+2 modellen: Anleggsgartner, idrettsanleggsoperatør Hestefag. Hovslagerfag Bygg- og anleggsteknikk: 2 år i skole + 2 år i lære Tømrer Anleggsgartner, idrettsanleggsoperatør (kryssløp) Design og håndverk: kun vg1 ved Skjetlein vgs

5 Studiekompetanse: Studieforberedende vg3 innen naturbruk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: 30t etter vg2 Yrkesfag Påbygging etter yrkes-kompetanse eller fagbrev: 23 t

6 Agronom eller agronom + påbygning til generell studiekompetanse Næringsvirksomhet: landbruk- og gartnernæring og tilgrensende næringer Industri Rådgivning Forvaltning Utdanning Forskning

7 Skole og gårdsbruk

8 Gode opplevelser med dyr

9 Mestring i praktisk arbeid kan gi god motivasjon for arbeidet med teori

10 Verktøy og maskiner I agronomutdanningen lærer elevene også å håndtere store maskiner og farlig verktøy. Helse-, miljø og sikkerhet med blant annet riktig bruk av verneutstyr er viktig tema her som på alle våre utdanningsprogram.

11 Design og håndverk kan føre fram til over 50 yrker

12 Hus for framtida bygges av byggfagelever ved Skjetlein vgs Passivhus på Melhus Skole Næringsliv Forskning Elever på vg2 byggfag skal bygge et passivhus hvert år i 4 år. Blir kommunale boliger i Melhus Et samarbeid med Melhus vgs, Melhus kommune, NorgesHus, Husbanken, Byggforsk

13 Skole Næringsliv Forskning

14 Kompostreaktor Skjetlein Grønt Kompetansesenter (SGK), Skjetlein videregående skole (SVGS) Elever som forskningsassistenter: gjør målinger som brukes i undervisningen Global Green Energy (GGE) Bioforsk Økologisk (Bioforsk) SINTEF Energi (SINTEF) Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelag (NLR)

15 Bevaring av storsalamander Prosjekt gjennom «Den naturlige skolesekken» Samarbeid med miljøetaten i Trondheim kommune

16 Samarbeid med kompetansesenter Samarbeid med Skjetlein grønt kompetansesenter gir nye muligheter for våre elever! Elevene får opplæring i et kompetansemiljø der synergier mellom skole-, nærings- og forskningsmiljø i langt større grad vil kunne forberede elevene på å møte behovet for å skape nye virksomheter innen grønne næringer.

17 Skjetlein grønt kompetansesenter Satsingsområder: Fornybar energi Økologisk landbruk Tjenesteproduksjon Lokal mat

18 Hvilke yrker kan en utdanning ved Skjetlein vgs legge grunnlaget for? Anleggsgartner, hovslager, agronom, tømrer, maler, rørlegger, frisør, blomsterdekoratør, veterinær, forsker, ingeniør, sivilingeniør, sykepleier, vernepleier, før-skolelærer, lærer og mye mer.

19 Fag Programfag: t pr. uke Prosjekt til fordypning: 6 t pr. uke Fellesfag: 12 t pr. uke Norsk: 2t Engelsk: 3t Matematikk: 3t Naturfag: 2t Kroppsøving: 2t

20 Prosjekt til fordypning Prøve ut sider av aktuelle lærefag innen utdanningsprogrammet Få erfaring med innhold og arbeidsmåter som karakteriserer ulike yrker innen utdanningsprogrammet Fordype seg i kompetansemål fra læreplaner på vg3 Ta relevante fellesfag fra vg3 Ta programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

21 Valg av tema innen Prosjekt til fordypning på naturbruk Sports- og familiedyr/hund Hest Landbruk, skogbruk Fordypning i realfag

22 Kompetansemål og læringsmål Kompetansemål: Læringsmål: Utvikles lokalt i skolens fagmiljø, gjerne i samarbeid med elevene Periodeplan, kompetansemål og læringsmål for alle fag ligger på It s learning. Elevene gjøres kjent med vurderingskriterier

23 Læringsprosessen Læringsutbytte Halvårs- Sluttvurdering Læringsutbytte underveisvurdering Kompetansemål Læringsutbytte underveisvurdering Læringsmål 3 Læringsutbytte underveisvurdering Læringsmål 2 Læringsmål 1

24 Samtaler en del av underveisvurderingen Type samtale Hensikt Skolestartsamtalen Kontaktsamtalen med foreldre Elevsamtale 1 og 2 Relasjon, kartlegging. Legge et godt grunnlag for skoleåret Forberede et godt samarbeid med hjemmet Er forskriftsfestet, 1 gang pr. termin. Om elevens kompetanse. Også noe om mål i generell del av læreplanen og prinsipper for opplæringa Foreldresamtalen Fagsamtalen Forskriftsfestet, 1 g/år En del av underveisvurderingen u/karakter

25 Vurderingsforskriften Formålet med vurdering i fag: fremme læring Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen uttrykke kompetansen til eleven Elevens egenvurdering: Eleven skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling

26 Pc /mobil og læringsarbeid

27 Nasjonale kartleggingsprøver Lesing, regning og engelsk Hensikt: Kartleggingsprøvene skal brukes som et pedagogisk verktøy for å identifisere elever med særskilte utfordringer Under bekymringsgrensen Tiltak: Intensivkurs Elever og foreldre har fått brev, så langt 20/30 som har takket ja. Hvis flere ønsker å ta tilbudet, snakk med Stefan!

28 Elevmedvirkning Dette er forskriftsfestet Elevene er med i en rekke utvalg og har muligheter for å påvirke sitt eget læringsmiljø

29 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring Samarbeid mellom foreldre og skole er forskriftsfestet og formalisert Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for at vi sammen skal få elevene gjennom videregående skole på best mulig måte Samtale med foreldre om elevens trivsel og utbytte av opplæringen

30 Foreldra til ikke myndige elever skal få muntlig eller skriftlig: a) fravær b) vurdering i fag, c) orden og oppførsel

31 Fravær Stort fravær gjør elevene lite attraktiv for en framtidig arbeidsgiver De mister helheten i fag Mangel på vurderingsgrunnlag Det kan bli veldig tungt å ta igjen fagstoff

32 Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkeren har bestått i alle fag Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkeren har bestått i alle fag

33 Fri til ferietur i skoleåret Eleven kan ikke kreve å få fri til ordinære feriereiser. Utgangspunktet til skolen skal, i tråd med ordensreglementet, alltid være å avslå denne type søknader. Unntak er vesentlige sosiale årsaker eller andre særlige forhold, der skolen bør ha muligheten til å foreta en individuell vurdering.

34 Hva er viktig? 1. Lite fravær! 2. Lite fravær! 3. Lite fravær! 4. God orden og god oppførsel! 5. Karakterer!

35 Fratrekk av fravær For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

36 Fravær pga helsegrunner For at fråvær som skyldast helsegrunnar ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

37 Tobakksfri skoletid Skolen og skoletiden ble fra 1. juli i år lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område. Tobakksforbudet på skolens inne- og uteområder gjelder både for elever, lærere og andre ansatte på skolene. Besøkende er også omfattet. For elevene gjelder tobakksforbudet i skoletiden, også utenfor skolens område. Forbudet mot å bruke røyk og snus gjelder i friminutter og på skoleturer, og selvsagt i skoletimer. I det daglige er det rektor som har ansvar for at loven håndheves.

38 Godt skole- og arbeidsmiljø Orden på klasserom Søppel og rot Ute- og innesko fra

39 Romfordeling Klasse rom kontaktlærer 1 NAA 314/315 Henrik S. Aune 1 NAB 317 Gjertrud Jenssen 1 NAC 219 Vigdis Jonsen Raymond 1 NAD 308 Korsnes 1 NAR 208 Dagrun Bliksås 1 BAA 215 Knut Hølås 1 DHA 218 Sonja Olaussen 1STA 2. Etg messanin Anna O. Olsen