Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver"

Transkript

1

2 Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

3 Skjetlein vgs Sør-Trøndelag fylkesjordbruks -skole fra 1900 Ordinær videregående skole fra 1990

4 Om Skjetlein vgs Stor trivsel blant elever og ansatte Jakten på enkeltelevens potensiale for å gi mestringsopplevelser Fokus på trivsel og læringsutbytte En skole som gir mange gode opplevelser Elevene lærer å jobbe praktisk Vi jobber kontinuerlig med utvikling av skolen Nye Skjetlein vgs blir en skole med helt andre muligheter enn denne skolen har hatt før.

5 Skolestarten Bli kjent aktiviteter Forventningssamtale med kontaktlærer Antimobbedag med konfliktrådet Rektors møte med alle vg1-klassene Elevenes arbeidsmiljø; handlingsplaner og varsling Fravær Trafikk Utdeling av div utstyr og skjema

6 Første kontakt med foresatte I løpet av de første skoleukene har kontaktlærerne vært i kontakt med foresatte.

7 Skole og gårdsbruk Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Naturbruk Påbygging til studiekompetanse 750 mål økologisk produksjon av korn, gress mm. 295 tonn økologisk melk Økologisk sauekjøtt Konvensjonell egg- og svineprod. Elevene deltar i alle arbeidsoperasjoner på gården.

8 Fag Programfag: t pr. uke Prosjekt til fordypning: 6 t pr. uke Fellesfag: 12 t pr. uke Norsk: 2t Engelsk: 3t Matematikk: 3t Naturfag: 2t Kroppsøving: 2t

9 Mange muligheter innen naturbruk: Naturbruk kan føre til: Yrkeskompetanse 3 år Fagkompetanse 4 år Generell studiekompetanse (3 år) Spesiell studiekompetanse innen realfag : Energi og miljø Dyr med realfag

10 Studiekompetanse: Studieforberedende vg3 innen naturbruk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: 30t 4. år: Påbygging etter yrkeskompetanse eller fagbrev: 23 eller 25t Spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag

11 Ulike typer kompetanse Bygg- og anleggsteknikk Fagkompetanse: Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk Fagbrev etter to år som lærling Studiekompetanse: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 30t 4. år: Påbygging etter yrkeskompetanse eller fagbrev: 23 eller 25t

12 Ulike typer kompetanse Design- og håndverk Fagkompetanse Vg 1 Design- og håndverk, Vg2 Blomsterdekoratør, Fagbrev etter to år som lærling Studiekompetanse: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: 30t 4. år: Påbygging etter yrkeskompetanse eller fagbrev: 23 eller 25t

13 Prosjekt til fordypning Prøve ut sider av aktuelle lærefag innen utdanningsprogrammet Få erfaring med innhold og arbeidsmåter som karakteriserer ulike yrker innen utdanningsprogrammet Fordype seg i kompetansemål fra læreplaner på vg3 Ta relevante fellesfag fra vg3 Ta programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

14 Valg av tema innen Prosjekt til fordypning Hest Sports- og familiedyr/hund Landbruk Fordypning i realfag

15 Hvilke yrker kan en utdanning ved Skjetlein vgs legge grunnlaget for? Anleggsgartner, hovslager, agronom, tømrer, maler, rørlegger, frisør, blomsterdekoratør, veterinær, forsker, ingeniør, sivilingeniør, sykepleier, vernepleier, før-skolelærer, lærer og mye mer.

16 Samarbeid med Grønt kompetansesenter gir nye muligheter for våre elever!

17 Samarbeidspartnere:

18 Elevmedvirkning Elevrådsstyrets drøftingsmøter med rektor Skoleutvalg Skolemiljøutvalg Skolens arbeidsmiljøgruppe I lærings- og vurderingsarbeidet Oppl.loven Kap. 11

19 Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova 1-1 og 13-3d Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring.

20 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring, Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren

21 Samtalen med foreldre om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. om utviklinga til eleven, både faglig og som menneske Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med elevsamtalen om underveisvurdering

22 Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: a)varsling om eleven sitt fråvær b)varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. 3-7 c)informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter opplæringslova og forskrifta d)anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving

23 Fravær Stort fravær kan gjøre elevene lite attraktiv for en framtidig arbeidsgiver De mister helheten i fag Mangel på vurderingsgrunnlag Det kan bli veldig tungt å ta igjen fagstoff Oppmøte kroppsøving som er periodisert

24 Fri til ferietur i skoleåret Eleven kan ikke kreve å få fri til ordinære feriereiser. Utgangspunktet til skolen skal, i tråd med ordensreglementet, alltid være å avslå denne type søknader. Unntak er vesentlige sosiale årsaker eller andre særlige forhold, der skolen bør ha muligheten til å foreta en individuell vurdering.

25 Fratrekk av fravær For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

26 Fravær pga helsegrunner For at fråvær som skyldast helsegrunnar ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

27 Vurderingsforskriften Formålet med vurdering i fag: fremme læring uttrykke kompetansen til eleven Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen Elevens egenvurdering: Eleven skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling

28 Standard-/kriteriebasert vurdering Prestasjonen verdsettes i forhold til faste faglige standarder som sier noe om kvaliteten på kompetansen som kreves for oppnå de ulike karakterene 6 3 God 4 5 Svært god Fremragende 2 Nokså god 1 Lav Svært lav 28

29 Ny giv Hva: Nasjonalt treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Hvem: Elever som er plukket ut i 10. klasse og som har underskrevet en forpliktende erklæring og elever som skårer lavt på kartleggings-prøvene på vg1 og som ønsker å være Ny-giv elev Hvordan: Ny-giv lærere og Ny- giv pedagogikk og mer yrkesretting av fellesfagene

30 Byggesaken Nye realfagslaboratorier Nytt bibliotek Moderne klasserom Ny idrettshall Ny kantine Ny stall Nytt uteanlegg med ballspillbaner Nytt internat Gang- og sykkelvei

31 Nye Skjetlein

32 Skjetlein grønt kompetansesenter Satsingsområder: Fornybar energi Økologisk landbruk Tjenesteproduksjon Lokal mat 32

33 Skolens hjemmeside

34 Registrering av foreldre i skolens datasystem Skolen må ha foresattes personnummer, 11 siffer - Kunne registreres i datasystemet - Foreldre får tilgang til It s learning

35 ElevPC-ordningen Elev-PC er et obligatorisk og viktig hjelpemiddel i undervisningen. Pc-en betales av eleven (stipendmidler) over inntil 3 år. Pr i dag utgjør dette 1950 kroner. Fylket betaler resten (ca 3000 kr.)

36 Signering og betaling For elever under 18 år må foresatte signere kontrakten. Dette kan gjøres via Internett på siden kontrakter.stfk.no. Eleven har fått passord. Betaling kan skje på samme sted. Både signering og betaling gjøres med nettbank-løsningen.

37 Manuell løsning Det kan også taes utskrift av kontrakten for signering. Regning kan også fås på papir. Dette er eneste løsning om eleven ønsker å betale over fler avdrag (år). Vi har med blanke kontrakter slik at dette kan ordnes i kveld.

38

39 Rådgiver og kontaktlærere: Rådgiver: Gunn Waage Teamkoordinator naturbruk: Evelyn Stene Klasse Kontaktlærer 1NAA: Linda Myren 1NAB: Tor Haugan 1NAC: Jan Nordsteien 1NAD: Elisabet Selås 1NAR: Sølvi Heim 1DHA: Sonja Olaussen 1BAA: Knut Hølås 39

40 Klassemøter - Rom 7 klasserom: Paviljong, 1.etg. til venstre: 1NAA, 1NAC Paviljong, 1.etg. til høyre: 1NAB Paviljong, 2.etg. til venstre: Paviljong, 2. etg. Til høyre: 1NAD Administrasjonsbygg, 1.etg. klasserom 1: 1 1NAR Hovedbygg, 2. etg. Klasserom 4: 1DHA Hovedbygg, 2.etg. klasserom 6(innerst i gangen): 1BAA

41 BRUK REFLEKS! 41

42 42

43 1NAR Elever som ønsker å få spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag Muligheter for å jobbe tverrfaglig med programfagene i naturbruk Fordeler med å være samlet i et større realfagsmiljø Elevene er noen lunde på samme nivå når det gjelder inntakspoeng, kompetanse og motivasjon Mange elever med samme mål: utdanning på høyskole eller universitet etter videregående skole

44 Energi og miljø

45 Beregning av realfagspoeng

46 Naturbruk: Energi og miljø NYHET 2012/2013 Skjetlein har et tilbud for deg som har stor interesse for klima og miljø spørsmål og sikter mot studier innen energi og miljø (f.eks. NTNU) Noen av våre samarbeidspartnere:

47 Naturbruk: Energi og miljø NYHET 2012/2013 Elevene får allerede på vg1 direkte kontakt inn til forsknings- og innovasjonsmiljø ved NTNU Undervisningsopplegg og prosjekter utvikles sammen med forskere på fornybar energi Elevene skal gjennomføre prosjekter i samarbeid med miljøer for innovasjon og entreprenørskap ved NTNU. Klassen vil bli utfordret til å være med på å utvikle elektroniske læringsressurser i samarbeid med forskningsmiljø. Dette vil kunne gi uante muligheter

48 Dyr med realfag

49 Beregning av realfagspoeng

50 Dyr med realfag er et tilbud for deg som er interessert i dyr og tenker videre studier innen veterinærfaget eller tilsvarende studier som husdyrvitenskap eller hestefag. Skolen har samarbeid med flere veterinær- Kontor. Dette vil gi deg praktisk opplæring i fôring, stell, trening og håndtering av ulike dyreslag en unik mulighet for deg som ønsker en praktisk tilnærming til realfagene. Fordypningsfag: Kjemi 1 + 2, R1 Matematikk, Biologi 2

51 Krav til generell studiekompetanse Norsk: 14 uketimer Engelsk: 5 uketimer Matematikk: 8 uketimer (ikke R1 matte) Naturfag: 5 ujketeimer Samfunnsfag: 3 uketimer Historie: 5 uketimer

52 Spesiell studiekompetanse Medisin: Matematikk R1, Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2 Veterinær: Matematikk R1 og kjemi 1 og kjemi 2 Studieprogram energi og miljø (Siv.ing) Inntakskrav, Kode: ING4R2 (R1+R2) og FYS 1 + Karakterkrav 4 i matematikk R2.

53

54

55 4-1. Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver 1 Agenda Skolen, fag, fagvalg, eksamener Læreplaner og vurdering Ordensreglement, IKT-reglement og Internatreglement

Detaljer

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta KONTAKT MED HJEMMET - En planlagt og strukturert samtale mellom kontaktlærer og foresatte Elevens navn: Skoleår: Kontaktlærer: Dato og tid for samtalen: Dag og dato: Klokkeslett: Foreldresamarbeid i grunnskolen

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer