Hvordan kan vi ha nytte av medlemskapet i Norsk HPH nettverk for helsefremmende arbeid/ Health Promoting Hospitals and Health Services?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan vi ha nytte av medlemskapet i Norsk HPH nettverk for helsefremmende arbeid/ Health Promoting Hospitals and Health Services?"

Transkript

1 Hvordan kan vi ha nytte av medlemskapet i Norsk HPH nettverk for helsefremmende arbeid/ Health Promoting Hospitals and Health Services? Inger Kari Nerheim og Espen Enoksen 13. desember 2010

2 Fakta om HPH Et WHO-affiliert nettverk. Etablert i nasjonale og regionale nettverk. 777 sykehus er medlemmer. Nettverket er spredt over 30 land I 2007 ble det besluttet at også annen helsetjeneste enn spesialisthelsetjeneste kunne søke om medlemskap. En tok navnet Health Promoting Hospitals and Health Services, men beholdt forkortelsen HPH.

3 HPH Visjoner Reorientering av helsetjenestene Arbeide for å virkeliggjøre visjonene for helsetjenester slik de kommer til uttrykk i Ottawa-Charteret (1986), Budapest-deklerasjonen (1991), Wien-anbefalingene (1996), Bankok-Charteret (2006) og Standarder for helsefremmende sykehus (2004). Medlemmene i nettverket søker å innarbeide en helsefremmende kultur i sin organisasjon gjennom implementering av helsefremmende verdier, strategier og standarder i sitt arbeid.

4 HPH har mange likheter med en grasrotbevegelse Grasrotbevegelse er en politisk eller kulturell aksjonsform som har sitt utspring i folket. Også slike bevegelser kan ha sine ideologer, talskvinner og talsmenn, og grasrotbevegelser kan gjerne gi støtte til ledere eller selv få en samlende person, men selve organisasjonsformen er likevel flat. Aksjonsformen med flat struktur har sin styrke i at det ikke er så lett for autoritetene å kneble den, ettersom organisasjonen ikke kan rammes ved at en arresterer eller likviderer ledergruppen, slik myndighetene i enkelte tilfeller har lyktes i å ramme de hierarkisk oppbygde organisasjonene (Kilde: Wikipedia).

5 Nettverkets norske medlemmer 2010 Akershus Universitetssykehus HF Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus Rogaland A-senter Helse Nord-Trøndelag HF Høgskolen i Akershus Stavanger Universitetssykehus HF Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum Sykehuset Buskerud Sørlandet sykehus HF

6 Nettverksgrupper: Røykfritt sykehus og tobakksforebyggende arbeid for sykehusenes ansatte og brukere. Standarder og indikatorer for helsefremmende og forebyggende innsats i sykehus. Ikke aktiv 2009 Forebygging av rusmisbruk: Somatikk Rusvern Psykiatri, barn- unge- voksne. Psykisk helse fra 2011 Innvandrervennlige/ kulturkompetente sykehus ( i samarbeid med NAKMI, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse)

7 HPH som kvalitetsutvikling Nettverket har utviklet en manual for å implementere helsefremmende arbeid i helsetjenestene. Fem standarder med delstandardere og indikatorer som en kan bruke i implementering og i evaluering av arbeidet. Standard 1: Ledelse Standard 2: Vurdering av pasienter Standard 3: Pasientinformasjon og intervensjon Standard 4: Tilrettelegging av en helsefremmende arbeidsplass Standard 5. Kontinuitet og samarbeid

8 HPH som kvalitetsutvikling Kvalitetssatsinga i Helse Vest har lagt til grunn følgjande definisjon av kvalitet og visjon for kvalitetsarbeidet: Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer. (Nasjonal helseplan og styresak 117/05) Utgangspunktet for kvalitetssatsinga er at ei god helseteneste kan bli enda betre. For å oppnå det, vil kvalitetssatsinga understøtte dei pasientnære tenestene, dvs. kjerneverksemda, slik at kvalitetsarbeidet kan vere ein integrert del av den daglege verksemda.

9 HPH som kvalitetsledelse Standard 1: Ledelse Organisasjon har overordnede skriftlige retningslinjer for forebyggende og helsefremmende arbeid. Retningslinjene inngår i den overordnede strategi for kvalitetsutvikling. Målet er å oppnå økt helsegevinst. Retningslinjene gjelder for pasienter, pårørende og ansatte. Formål: Formålet med denne standarden er å beskrive rammene for organisasjonens aktiviteter innen forebyggende og helsefremmende arbeid som en integrert del av organisasjonens kvalitetssystem.

10 HPH som Total kvalitetsledelse En kvalitetsstyrt helsetjeneste karakteriseres ved at den fokuserer på kvalitet først. Økonomiske mål er nødvendig for enhver bedrift, men kvalitetsmål får lettere oppslutning fra alle ansatte. Kvalitetsstyrte helsetjenester lar derfor kvalitet få prioritet over kortsiktige økonomiske mål. Filosofien er at inntektene vil komme som en følge av at kvalitetsmålene nåes. Hovedelementene i TKL: = Pasientfokus = Oppmerksomhet på prosesser = Kontinuerlig forbedring = Måling av resultater og dataanalyse = Menneskelige faktorer, planlegging og ledelse

11 HPH som en skattekiste fra grasroten: 2010: Mer enn 500 presentasjoner og postere knyttet til dette emnet ble lagt frem. 2011:

12 HPH som ideutvekslingsverksted og en mulighet for alliansebygging «En må bygge allianser for å lykkes. Fremfor alt viser forskningen at innovasjon skjer oftere mellom bedrifter enn innen bedrifter.» (Håkan Håkansson, Professor ved Handelshøyskolen BI. Vinner av forskningsprisen «Herbert Simon Award» Får den for forskning på nettverk i næringslivet. Kilde: Dagens Næringsliv).

13 HPH som kvalitetsutvikling Standard 2: Vurdering av pasienter Organisasjonen sørger for at helsepersonell i samarbeid med pasienten foretar en systematisk vurdering av behovet for forebyggende og helsefremmende tiltak. Formål: Formålet med denne standarden er å støtte opp om pasientbehandlingen for å bedre prognosen og fremme pasientenes helse og velvære.

14 HPH som kvalitetsutvikling Standard 3: Pasientinformasjon og intervensjon Organisasjonen sørger for at pasienten informeres om faktorer som har betydning for sykdom eller helsetilstand og muligheter for forebyggende og helsefremmende tiltak. Slike tiltak skal integreres i alle behandlingslinjer. Formål Formålet er å sikre at pasienten er informert om planlagte aktiviteter samtidig som pasienten settes i stand til å være en aktiv medspiller. Forholdene legges til rette for at forebyggende og helsefremmende tiltak integreres i alle behandlingslinjer.

15 HPH som kvalitetsutvikling Standard 4: Tilrettelegging av en helsefremmende arbeidsplass Ledelsen tilrettelegger for utvikling av sykehuset som en helsefremmende arbeidsplass. Formål: Formålet med denne standarden er å støtte tiltak som gjør arbeidsplassen sunn og sikker og støtter forebyggende og helsefremmende aktiviteter for ansatte

16 HPH som kvalitetsutvikling Standard 5. Kontinuitet og samarbeid Organisasjonen har en planlagt strategi for et løpende samarbeid med andre nivåer i helsevesenet, andre institusjoner og sektorer. Formål: Formålet med denne standarden er å sikre samarbeid med relevante partnere og å initiere partnerskap for å optimalisere integrering av forebyggende og helsefremmende arbeid i all pasienbehandling.

17 HPH som tillitsskaper Så i en verden hvor stadig mer av arbeidet skjer i komplekse arbeidsfellesskap hvor mange arbeidere og organisasjoner er involvert; hvordan skal en møte disse utfordringene? Svaret er at innenfor og mellom organisasjoner må en stole på hverandre og gi hverandre tillit. På samme måte som autoritet er det styrende prinsippet i hierarkier og pris er det styrende prinsippet i markedstransaksjoner, blir tillit det styrende prinsippet når aktører er samtidig avhengige av og sårbare for handlinger og beslutninger som utføres av andre (McEvily et al. 2003).

18 HPH som grasrotbevegelse Bottom up Jo flere som vil bruke og delta i HPH jo større effekt!

19 HPH forskning, praksis, luftslott, drømmer? HPH stimulerer til forskning Presentere forskning på HPH konferanser KORFOR leder Task force: Alkohol og alkoholintervensjoner i sykehus Forskning nært knyttet til de kliniske miljøene Komparative studier «Health and the need for health promotion in hospital patients» Oppedal et al The European Jounal of Public Health HPH kan trigge nysgjerrigheten Det regionale kompetansesenteret for eldremedisin og samhandling Felles problemstillinger på tvers av kulturer og etnisitet

20 Flere grunner til at vi kan ha nytte av HPH: Samarbeid med inspirerte og utålmodige mennesker Partnere i å utvikle bærekraftige sykehustjenester morgendagens helsetjenester vil bli skapt i driften, i et nært samarbeid mellom brukerne og klinikerne. Styrke fokuset på behandlingsresultater Fokus på innhold i behandlingen Bygge ned motstand mot endring: sammen bygge opp modeller for gode løpende endringsprosesser Synliggjøre syntesen mellom høy kvalitet på det kurative og på det forebyggende.

21 Veien videre Helse- og livsstilskoordinator i Helse Stavanger for et enda mer aktivt engasjement i HPH Tobakksfritt SUS Helse og livsstil i psykiatri og somatikk Sunn arbeidsplass aktiv bedrift Samarbeide med Helse Bergen i Helse Vest Samarbeide i nettverksgrupper nasjonalt og internasjonalt

22 Veien videre Helse- og livsstilskoordinator i Helse Stavanger for et enda mer aktivt engasjement i HPH. Vise frem alt det gode arbeidet som blir gjort, i HPHsammenhenger.

23 Veien videre Bruke HPH medlemskapet til refleksjon over eget arbeid (ettertanke). Videreutvikle partnerskap og samhandling gjennom bruk av HPH i hele vårt optaksområde.

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest FRA STRATEGI TIL HANDLING Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest Rapport fra arbeidsgruppe november 2006 Innhold: Forord... 3 1. Innledning... 4 1.1 Hvorfor ha fokus på systematisk kvalitetsarbeid...

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Helsefremmende. arbeidsplasser. i helseinstitusjoner. Québec. Veileder for. Vinnerstrategier for helsegevinst. Skape helsefremmende settinger

Helsefremmende. arbeidsplasser. i helseinstitusjoner. Québec. Veileder for. Vinnerstrategier for helsegevinst. Skape helsefremmende settinger l Agence de la santé et des services sociaux de Montréal Veileder for Helsefremmende arbeidsplasser i helseinstitusjoner Vinnerstrategier for helsegevinst Et arbeid fra det internasjonale nettverket av

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG SLUTTRAPPORT Klinisk utvalg for samarbeid om forebygging Avgitt: 04.06.2015 Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalgs behandling av sluttrapporten:

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer