ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET

2 1 1. INNLEDNING Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av nr. 107) gir bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Gjeldende forskrift om kontrollutvalg, som trådte i kraft , sammen med tilhørende endringer i kommuneloven, gir nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av kontrollutvalget, utvalgets ansvar og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat. 2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING 2.1 Formål Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, jf. 76. For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal "forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. 77 nr. 1. Dette er gjentatt i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (av ) Valg - sammensetning Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske beslutningsprosessen. For at utvalgsmedlemmene skal få en uavhengig status i forhold til forvaltningen (underordnede politiske organer og administrasjonen), er det gitt strenge valgbarhetsregler som innebærer at valgte representanter i utøvende politiske organer (organer med beslutningsmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervet som kontrollutvalgsmedlem. I praksis er det kun kommunestyrerepresentanter, som ikke blir tillagt andre politiske oppgaver, som kan inneha dette vervet, samt valgte personer utenom de folkevalgte. Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem også av kommunestyret. Kontrollutvalget har 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret. For inneværende valgperiode ( ) består kontrollutvalget av: Leder: Nestleder: Medlem: Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen Benedikte Figenschou Medlem: Kari Workinn *) Medlem: Tor Zachariassen

3 2 Varamedlem: Åshild Fause Varamedlem: Hans Petter Kvaal Varamedlem: Bodil Andersen Varamedlem: Tor Johansen **) Varamedlem: Jens Revold *) Kari Workinn ble valgt som fast medlem i kontrollutvalget av kommunestyret i møte Hun erstattet Kristian P. Wilsgård. I samme møte ble Kari Workinns personlige varamedlem Hans Tore Vang valgt. **) Tor Johansen ble valgt som varamedlem til kontrollutvalget av kommunestyret i møte Han erstattet Hans Tore Vang. 3. SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift av møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og oppdragsansvarlige revisorer. Møtetidspunktene for kontrollutvalgets møter har blitt fastsatt av utvalget selv. Kontrollutvalget besluttet i møte den 29. juni 2009 at møtene i utvalget for ettertiden holdes for åpne dører. Samtlige av kontrollutvalgets møter i 2012 ble holdt for åpne dører. Innkalling til møtene har vært sendt medlemmer/varamedlemmer, ordfører, rådmann og oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene som skulle behandles samt saksdokumentene. K-Sekretariatet IKS har i 2012 sørget for saksutredning og øvrig sekretariatsbistand. 4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I Oppgaver Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av Forskrifter om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 3-7: Tilsyn og kontroll: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Innhenting av opplysninger: Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Regnskapsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Uttalelse om årsregnskapet: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret.

4 3 Oppfølging av revisjonsmerknader: Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4 (nummererte revisjonsbrev), skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Rapporter om forvaltningsrevisjon: Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om funnene i disse. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter: Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Selskapskontroll: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Selskapskontrollens innhold: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Kontrollutvalget har rett til å være til stede i generalforsamling, representantskap og andre eierorgan i heleide kommunale selskap. Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon. Rapportering om selskapskontrollen: Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse. Valg av revisjonsordning og valg av revisor: Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.

5 4 Budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontrollog revisjonsarbeidet skal følge rådmannens innstilling til kommunestyret. 4.2 Aktiviteter gjennom året Kontrollutvalget har i 2012 til sammen avholdt 13 møter, hvorav to etatsbesøk. Møtene har vært lagt til rådhuset i Tromsø og fylkeshuset i Troms, med unntak av de to møtene i forbindelse med etatsbesøkene som ble avholdt i lokalene til de besøkte enhetene. Utvalget har behandlet 108 saker. Det ble fremmet 12 saker til kommunestyret. Utvalget er gjennom året blitt holdt underrettet om revisjonens virksomhet, og har ført tilsyn med at revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. Representanter fra Tromsø kommunes administrative ledelse har møtt i kontrollutvalget ved flere anledninger for å gi orientering til utvalget. Medlemmene i kontrollutvalget deltok på Norges Kommunesrevisorsforbunds kontrollutvalgskonferanse. I tillegg deltok noen av medlemmene på fagkonferansen til Forum for Kontroll og Tilsyn. Kontrollutvalget har i 2012 vedtatt informasjonsstrategi for utvalgets virksomhet. Kontrollutvalget skal være synlig, uavhengig og ha høy integritet. Informasjonsstrategien skal styrke forståelsen for utvalgets oppgaver og bidra til at utvalget når sine mål. Informasjonsstrategiens mål er som følger: Kontrollutvalget skal informere om sitt arbeid, både i forkant og i etterkant av møtene. Kontrollutvalget skal ha en bevisst holdning til hvordan utvalget fremstår utad. Kontrollutvalget uttaler seg på faglig grunnlag, og går ikke inn i politiske diskusjoner. 4.3 Etatsbesøk o RE Vann og avløp Kontrollutvalget gjennomførte den 16. april 2012 etatsbesøk ved RE Vann og avløp. Kontrollutvalget fikk under besøket orientering om enheten fra enhetsleder med flere, og fikk en omvisning i enhetens renseanlegg i Strandgata. I kontrollutvalgets referat fra etatsbesøket oppsummeres besøket som følger: Kontrollutvalget fikk et meget godt inntrykk av det interne arbeidsmiljøet i enheten som virket godt organisert og ledet. Representantene for enheten var godt forberedt til møtet og ga en ryddig framstilling. o Langnes skole Den 8. oktober 2012 gjennomførte kontrollutvalget etatsbesøk ved Langnes skole. Kontrollutvalget fikk under besøket orientering om enheten fra rektor og inspektører, og fikk

6 5 en omvisning i skolebygget. I kontrollutvalgets referat fra etatsbesøket oppsummeres besøket som følger: Kontrollutvalget fikk under besøket etter utvalgets vurdering en grundig orientering, blant annet om Langnes skoles organisering, oppgaver og arbeidsområder. Representantene fra skolen var godt forberedt til møtet og ga en ryddig framstilling. 4.4 Forhold behandlet i 2012 I 2012 behandlet kontrollutvalget 108 saker. De forhold som er behandlet kan oppsummeres som følger: Regnskapsrevisjon: Tromsø kommunes regnskap for 2011 Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap for Tromsø Parkering KFs regnskap for 2011 Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til foretakets årsregnskap for Tromsø Havn KFs regnskap for 2011 Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til foretakets årsregnskap for Pasientregnskap Kontrollutvalget har behandlet revisjonsberetningene for beboer og pasientregnskap. Revisjonen har påpekt et tilfelle angående manglende legevedtak på en av beboerne. Kontrollutvalget har anmodet om at tilstrekkelige rutiner etableres på området. Saken er ikke avsluttet. Rapporteringer fra revisor Revisjonen har orientert kontrollutvalget om revisjonsstrategien for årsregnskapene til foretakene og kommunens årsregnskap. I tillegg har revisor orientert om løpende revisjonsarbeid i året. Kontrollutvalget har oppfylt sitt påseeransvar overfor revisjonen gjennom disse rapporteringene som har funnet sted i 2012, og utvalgets vurdering er at revisjonen har utført sine oppgaver på en forsvarlig måte. Nummererte revisjonsbrev: Revisjonsbrev nr. 14 Mortensnes sykehjem pasientregnskap Revisjonen har i revisjonsbrev nr. 14 kommet med endelig innberetning til kontrollutvalget for misligheter tilknyttet pasientregnskap både vedrørende vedtaktsordningen og den frivillige ordningen. Kommunens ledelse har satt i gang tiltak som har medført endringer i rutinene for pasientregnskap. I møte redegjorde revisjonen for oppfølgingen som er gjort i ettertid, og revisjonen vurderer at tiltakene som er iverksatt er en forbedring, og eventuelle avvik skal nå kunne fanges opp tidligere. Saken er avsluttet.

7 6 Revisjonsbrev nr. 15 Tromsø kommune budsjettoverskridelse utlån av startlån Revisjonen har i revisjonsbrev nr. 15 tatt opp mangler i interne rutiner i forbindelse med oppfølging av posten utlån av startlån. Forholdet er tilfredsstillende redegjort for fra kommunen, og saken er avsluttet. Revisjonsbrev nr. 16 Tromsø kommunes ansvar for gjeld i Remiks Miljølpark AS Revisjonen har i revisjonsbrevet tatt opp kommunens ansvar for lån i Remiks Miljøpark AS, der revisor opplyser at heftelsen er i strid med kommunelovens bestemmelse på området. Saken er videre behandlet av kommunestyret i møte Revisjonen konkluderer i ettertid med at det synes som om vedtaket i kommunestyret sikrer at Tromsø kommunes ansvar for gjeld i Remiks Miljøpark AS kan opphøre, og forholdet vil bli fulgt opp ved revisjon av Tromsø kommunes regnskap for Saken er avsluttet fra kontrollutvalgets side. Revisjonsbrev nr. 17 Tromsø kommune bundne driftsfond pr Revisjonen har i revisjonsbrevet tatt opp kommunens dokumentasjon av bunde driftsfond bokført i balansen pr , der revisor konkluderer med for balansepostene bundne driftsfond pr hefter det usikkerhet med hensyn til at en vesentlig del av midlene reelt sett ikke er bundet. Videre tok revisjonen opp at de etablerte rutinene ikke var tilfredsstillende med hensyn til å fremskaffe god nok dokumentasjon som bekrefter denne delen av kommunen balanse. Kommunen har redegjort for forholdet og tiltak er iverksatt for etablering av tilfredsstillende rutiner samt oppklare usikre poster. Revisjonen følger opp forholdet ved revisjonsarbeidet for Saken er avsluttet fra kontrollutvalgets side. Forvaltningsrevisjon: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Farlig avfall Revisjonens rapport fra prosjektet ble behandlet av kontrollutvalget i møte den og av kommunestyret i møte den Iht. kommunestyrets vedtak punkt 2 og 3 skal rådmannen og Remiks AS gi tilbakemelding til kontrollutvalget for tiltak som er iverksatt for å følge opp anbefalingene i rapporten som følger: 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten som følger: a) Tromsø kommune bør oppdatere rutinene for byggesaksbehandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser slik at de er i henhold til gjeldende regelverk, samt gjennomføre tilsyn med byggesaker i henhold til tilsynsplan. b) Tromsø kommune bør vurdere hvordan de skal følge opp delegeringsvedtak omhandlende næringsavfall. 3. Kommunestyret anmoder Remiks AS om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene som er gitt i rapporten som følger: a) Remiks AS bør sørge for at ordninger med ubetjente mottak praktiseres i henhold til regelverket og sikre at de ubetjente mottakene er tilstrekkelig tilgjengelig også om vinteren.

8 7 b) Remiks AS bør utarbeide en informasjonsplan og en kompetanseplan i henhold til kravene i regelverket. Remiks Husholdning AS v/daglig leder og Tromsø kommune v/byråd for utvikling har i brev gitt tilbakemelding til kontrollutvalget i henhold til anmodningen i vedtaket fra kommunestyret. I brevene gis det punktvis tilbakemelding i forhold til hvilke tiltak som er iverksatt, eller planlagt iverksatt, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten som er referert i kommunestyrets vedtak. Tiltakene nevnt i brevene er i samsvar med anbefalingene i kommunestyrets vedtak. Saken er behandlet av kommunestyret. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid i Tromsø kommune Revisjonens rapport fra prosjektet ble behandlet av kontrollutvalget i møte den og av kommunestyret i møte Iht. kommunestyrets vedtak punkt 3 skal rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget for tiltak som er iverksatt for å følge opp anbefalingene i rapporten som følger: a) Tromsø kommune bør i større grad legges til rette for aktivitetstilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser. b) Tromsø kommune bør sørge for et skjermet botilbud for unge med både psykisk lidelse og rusproblem. c) Tromsø kommune bør sørge for at gjennomføring/oppfølging av brukerundersøkelser foretas som planlagt i Rus- og psykiatritjenesten. d) Tromsø kommune bør vurdere tiltak mht. å forbedre samhandlingen med spesialisthelsetjenesten ved utskriving av pasienter, samt tilrettelegge for et bedre samarbeid om samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tromsø kommune v/byrådsleder har i brev gitt tilbakemelding til kontrollutvalget. I brevet gis det punktvis tilbakemelding i forhold til hvilke tiltak som er iverksatt, eller planlegges iverksatt, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten som er referert i kommunestyrets vedtak. Tiltakene nevnt i brevet er i hovedsak i samsvar med anbefalingene i kommunestyrets vedtak. Saken er behandlet av kommunestyret. Forvaltningsrevisjonsprosjektet Eldreomsorg orienteringer Kontrollutvalget vedtok i møte den å bestille et prosjekt vedrørende Tromsø kommunes tjenestetilbud innen eldreomsorg, og i møte vedtok utvalget forslag til overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD for gjennomføring av prosjektet. Videre i møte valgte kontrollutvalget på bakgrunn av ønske om avklaring fra revisjonen om prosjektets videre utforming og gjennomføring å foreta en avgrensning når det gjaldt respondenter i undersøkelsen, basert på ett av de anbefalte alternativene skissert av revisjonen. I møte redegjorde prosjektansvarlig forvaltningsrevisor for status og fremdrift i prosjektet. På dette tidspunkt møtte revisjonen på en rekke utfordringer, problemer med svar i forbindelse med spørreundersøkelsen samt at dokumentasjon manglet oversendt. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte 15.5.: 1. Kontrollutvalget viser til notat av fra KomRev NORD, og ber byrådsleder sørge for at Tromsø kommune oversender dokumentasjonen revisjonen etterspør i prosjektet så snart som mulig. 2. Kontrollutvalget er orientert om forvaltningsrevisors videre fremdrift i prosjektet, og slutter seg til det.

9 8 Byrådsleder ble i brev av gjort kjent med kontrollutvalgets vedtak. I møte ble det på nytt gitt en orientering av revisjonen for status i prosjektarbeidet, der det fortsatt viser seg at revisjonen har møtt på en rekke utfordringer for å kunne ferdigstille prosjektarbeidet. Kontrollutvalget fattet vedtak som følger i møte : 1. Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 46/12 som er oversendt byrådsleder i brev av I notat av fra KomRev NORD beskrives fremdriften i prosjektet, og her fremgår at revisjonen har møtt på store utfordringer fra kommuneadministrasjonen for å kunne holde planlagt fremdrift i prosjektet. Utvalget synes at det uakseptabelt at saken har tatt så lang tid, og ber byrådsleder sørge for at revisjonen får de tilbakemeldinger fra kommuneadministrasjonen som er nødvendig for å få ferdigstilt prosjektet. 2. Kontrollutvalget gjør for øvrig oppmerksom på at bestilling av forvaltningsrevisjon skjer etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret. Byrådsleder er i brev av gjort kjent med kontrollutvalgets vedtak. Bestilling forvaltningsrevisjonsprosjektet Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom Kontrollutvalget fattet vedtak i møte å bestille prosjekt innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom. I møte vedtok utvalget forslag til overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD for gjennomføring av prosjektet. Plan for forvaltningsrevisjon i Tromsø kommune Plan for forvaltningsrevisjon med prioritert liste over forvaltningsrevisjonsprosjekter ble behandlet av kontrollutvalget i møte og av kommunestyret i møte Selskapskontroll: Kontrollutvalgets tilsyn deltakelse på generalforsamlinger/representantskapsmøter og gjennomgang av innkallinger og protokoller fra generalforsamlinger/ representantskapsmøter. I forbindelse med selskapskontrollen har kontrollutvalget iht. kommunelovens 80 benyttet retten til å være tilstede på representantskapsmøter, generalforsamlinger og bedriftsforsamling i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der Tromsø kommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene, og heleide datterselskap til slike selskaper. Plan for selskapskontroll i Tromsø kommune Kontrollutvalget behandlet i møte plan for selskapskontroll med oversikt for priorterte selskaper som er valgt ut for selskapskontroll. Saken er oversendt kommunestyret til behandling.

10 9 Andre saker: Tromsø kommunes gjennomføring av byggeprosjektet Tromstun skole kostnadsoverskridelser og tapte spillemidler På bakgrunn av mediaoppslag om store overskridelser ved byggingen av Tromstun skole tok kontrollutvalget saken opp til behandling. Byrådet bestilte - på eget iniativ fra KomRev NORD en undersøkelse av saken. Rapporten fra undersøkelsen Tromstun skole kommunens prosjektgjennomføring, datert , ble behandlet av kontrollutvalget i møte I møtet var byrådet tilstede og orienterte. Kontrollutvalget fattet vedtak som følger i saken: 1. Kontrollutvalget viser til byrådets redegjørelse i møtet, herunder KomRev NORDs funn, vurderinger og konklusjoner i rapporten Tromstun skole kommunens prosjektgjennomføring. 2. Kontrollutvalget konstaterer at det under gjennomføringen av byggeprosjektet Tromstun skole har forekommet omfattende systemsvikt knyttet blant annet til rutiner for prosjekt- og økonomistyring, kvalitetssikring og kontroll. Videre viser kontrollutvalget til at prosjektets kostnadsoverskridelser i forhold til vedtatt budsjett per nå ligger an til å bli 58,4 millioner kroner. Disse overskridelsene mangler finansiering. Samtidig framgår det at prosjektet så langt ligger an til å oppnå om lag 12 millioner kroner mindre i ekstern finansiering enn forutsatt i vedtatt budsjett (dette gjelder spillemidler og mvakompensasjon). Det er imidlertid knyttet usikkerhet til begge disse beløpene. 3. Kontrollutvalget vurderer det som positivt at byrådet på eget initiativ hurtig fikk iverksatt gransking av prosjektgjennomføringen straks det fikk kjennskap til omfanget av de mulige overskridelsene. 4. Kontrollutvalget registrerer at Tromsø kommune v/byrådet har igangsatt et arbeid med gjennomgang og forbedring av kommunens systemer og rutiner for organisering av byggeprosjekter, og at byrådet vil fremme sak vedrørende dette til kommunestyret høsten Kontrollutvalget tar byrådets redegjørelse for øvrig til orientering. 6. Saken oversendes kommunestyret til orientering. Saken er oversendt fra sekretariatet den til kommunestyret for behandling. Tromsø kommunes engasjement i idrettsanlegg/-anlegg garantistillelser og eierskap Kontrollutvalget behandlet sak angående Tromsø kommunes rutiner for oppfølging og ivaretakelse av garantiansvar gitt til idrettslag/-foreninger. Saken var tatt opp med bakgrunn i ønske om å sette fokus på kommunens rutiner for oppfølging og ivaretakelse av garantiansvaret. Byrådsleder har i brev til kontrollutvalget redegjort for kommunens vurdering i forhold til garantiansvar overfor idrettslagene, og i brevet opplyses også at det i hver enkelt garantisak foretas en økonomisk risikovurdering som legges til grunn for byrådets innstilling. Avslutningsvis i brevet står følgende:

11 10 Byrådet ønsker å sette økt fokus på kommunens høye garantiansvar og skal i løpet av året fremme en politisk sak hvor det foretas en helhetlig gjennomgang av kommunens garantistillelser, og utarbeide retningslinjer og rutiner for innvilgelse og oppfølgning av fremtidige kommunale lånegarantier. I tillegg vil byrådet i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2013 vurdere muligheten for å øke avsetninger til disposisjonsfond for å være bedre rustet til å håndtere eventuelle mislighold av kommunale lånegarantier. Kontrollutvalget har ikke avsluttet saken. Foreldet momskompensasjon Kontrollutvalget har fått forelagt fra revisjonen oversikt over foreldet momskompensasjon for 2011 og pr. 4. termin Ved revisors rapportering til kontrollutvalget for foreldet momskompensasjon for 2011 viste deg seg at tapt momskompensajon for 2011 utgjorde kr ,16, herav tapt momskompensasjon vedrørende Tromstun skole kr ,61. Kommunens ledelse har redegjort for tiltak som planlegges iverksatt for å forhindre tap av momskompensasjon. Revisjonen har pr. 4. termin 2012 rapportert til kontrollutvalget, og registrerer at kommunen jobber med de tiltak som er opplyst om og som skal være på plass innen utgangen av Saken er avsluttet. Orienteringer m.m.: Henvendelse fra kommunalt råd for funksjonshemmede Tromsø kommunes tilskudd til Fløyahallen Tromsø kommunes involvering i forbindelse med utvikling av Strandvegen 8 Akkumulert husleiefordring på Aurora Kino IKS Komiteleders/kommunestyrerepresentanters adgang til kommunale enheter Vurdering av revisorers uavhengighet Tromsø, den 22. januar 2013 Elisabeth Steen sign. Edmund Kristoffersen sign. Benedikte Figenschou sign. Kari Workinn sign. Tor Zachariassen sign.

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET. Kontrollutvalgets. årsrapport for 2016

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET. Kontrollutvalgets. årsrapport for 2016 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 2 1. INNLEDNING I henhold til Lov om Svalbard 44 får kommunelovens kapittel 12 om internt tilsyn, kontroll og revisjon tilsvarende

Detaljer

ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET

ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET 1 1. INNLEDNING Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107) gir bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Troms Krafts hovedkontor, Tomasjord 20.3.2012 12.05 14.00

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Troms Krafts hovedkontor, Tomasjord 20.3.2012 12.05 14.00 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Troms Krafts hovedkontor, Tomasjord 20.3.2012 12.05 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Elisabeth Steen Edmund

Detaljer

ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET

ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET 1 1. INNLEDNING Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107) gir bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Benedikte Figenschou. Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Benedikte Figenschou. Varamedlem TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen 16.4.2012 14.30 16.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen 15.5.2012 10.00 15.20 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen 17.1.2012 13.00 15.30 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 14.5.2013 12.00 15.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 10.9.2013 13.00 14.55

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 10.9.2013 13.00 14.55 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 10.9.2013 13.00 14.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset, fylkesrådssalen

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset, fylkesrådssalen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset, fylkesrådssalen 4.9.2012 13.00 14.35 Tilstede på møtet Medlemmer Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 21.1.2014 13.30 18.00 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 9.9.2014 13.30 14.35 Tilstede på møtet Medlemmer Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Kari Workinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 22.4.2015 14.30 18.30 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 4.3.2015 15.15 19.00 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Kari Workinn Benedikte Figenschou. Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Kari Workinn Benedikte Figenschou. Varamedlem TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 20.1.2015 13.00 15.15 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom Biblioteket

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom Biblioteket TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom Biblioteket 17.1.2017 10.00 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Rolleiv O. Lind (leder)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 12.5.2011 11.00 16.05 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom Videokonferanserommet 9.6.2015 13.10 15.45

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom Videokonferanserommet 9.6.2015 13.10 15.45 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom Videokonferanserommet 9.6.2015 13.10 15.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 12.5.2015 13.00 16.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av kontrollutvalget i Alvdal 27. mars 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 3 Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 8.4.2014 14.30 17.00 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2016 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 09.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 23.11.2011 15.00 19.00

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 23.11.2011 15.00 19.00 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 23.11.2011 15.00 19.00 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2015 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 18.02.16, sak 03/16 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Kari Workinn Benedikte Figenschou

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Kari Workinn Benedikte Figenschou TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 17.6.2014 13.00 14.35 Tilstede på møtet Medlemmer Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Kari Workinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje)

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) 15.11.2016 11.00 14.15 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 10.2.2010 15.30 17.30 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Britt Sofie Illguth Rolleiv

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget

Levanger kommune Kontrollutvalget Vedlegg 1 sak 00x/07 Levanger kommune Kontrollutvalget! " ### Innledning Kommuneloven er blitt gjort gjenstand for en del endringer de senere år. Kommunene fikk økt handlefrihet ved reformen i 1992. Samtidig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Rolleiv O Lind Åshild Fause Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth. Varamedlemmer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Rolleiv O Lind Åshild Fause Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth. Varamedlemmer TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 20.08.08 15.00 16.35 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Rolleiv O

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Åshild Fause. Varamedlemmer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Åshild Fause. Varamedlemmer TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 3C02 11.1.2011 11.00 13.25 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 9.4.2013 14.30 17.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 9.4.2013 14.30 17.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 9.4.2013 14.30 17.10 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 25.2.2014 13.00 16.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

Folldal kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Folldal kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Folldal kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 1. april 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.12.2011 15.00 18.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.12.2011 15.00 18.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.12.2011 15.00 18.10 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.10.2010 14.30 15.50 Tilstede på møtet Medlemmer Tor Zachariassen (nestleder) Britt-Sofie Illguth

Detaljer

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal 25.01.17, sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Innhold Innledning...3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)...3

Detaljer

Årsrapport Kontrollutvalget i Lørenskog kommune

Årsrapport Kontrollutvalget i Lørenskog kommune Årsrapport 2015 Kontrollutvalget i Lørenskog kommune Innhold 1. Innledning... 2 2. Kontrollutvalgets virksomhet... 2 2.1 Medlemmer... 2 2.2 Møter og saker... 2 3. Kontrollutvalgets oppgaver... 3 3.1. Gjennomført

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 16.01.08 15.30 18.00

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 16.01.08 15.30 18.00 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 16.01.08 15.30 18.00 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen Britt Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE Årsrapport 2012 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 Tilsyn og kontroll...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen Gudrun Hansen Jon Arne Jørstad

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen Gudrun Hansen Jon Arne Jørstad TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 10.11.2015 13.00 16.40 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Innherred samkommune Kontrollutvalget

Innherred samkommune Kontrollutvalget Innherred samkommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport 2007 til samkommunestyret Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.10.2014 14.40 15.45 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Kari Workinn Benedikte Figenschou

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av Kontrollutvalget i Alvdal 14.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 4 Innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann

MØTEPROTOKOLL. Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 15.4.2009 15.30 18.00 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen Rolleiv

Detaljer

RØROS KOMMUNE. Årsmelding

RØROS KOMMUNE. Årsmelding RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2016 BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 7. FEBRUAR 2017 SAK 3/17 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tor Zachariassen (tilstede i sakene og 85/09) Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind

MØTEPROTOKOLL. Tor Zachariassen (tilstede i sakene og 85/09) Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 16.9.2009 15.30 18.30 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørnar Østgård Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Åseral kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Vedtatt 20. april 2016 Agder Sekretariat Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 14.2.2017 10.00 13.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen Jon Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 08.313 15.10.2008 15.30 17.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørnar Østgård Bjørn-Gunnar

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, byrådsalen

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, byrådsalen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, byrådsalen 16.2.2016 12.00 15.40 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen

Detaljer

Årsrapport Kontrollutvalget i Ullensaker kommune

Årsrapport Kontrollutvalget i Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Kontrollutvalget i Ullensaker kommune Innhold 1. Innledning... 2 2. Kontrollutvalgets virksomhet... 2 2.1 Medlemmer... 2 2.2 Møter og saker... 2 3. Kontrollutvalgets oppgaver... 2 3.1 Tilsyn

Detaljer

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan 2017 Jnr 16/xxx Ark 412 1.4 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 3 LOVVERK SOM REGULERER KONTROLLUTVALGETS VIRKE 4 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Kari Workinn Benedikte Figenschou

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen Kari Workinn Benedikte Figenschou TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 9.12.2014 15.00 15.45 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje)

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) 19.4.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 1 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen Møtedato: 7.11.2014 Varighet: 9.30 12.55 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 17.6.2013 15.00 17.00

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 17.6.2013 15.00 17.00 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 17.6.2013 15.00 17.00 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019 Gjemnes kommune Vedtatt av Gjemnes kontrollutvalg 20.9.2017, sak 25/17 1. INNLEDNING Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 er Gjemnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 6, 2. etasje

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 6, 2. etasje TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 6, 2. etasje 20.3.2014 10.30 15.25 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje)

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje) TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje) 10.5.2016 12.00 16.05 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje)

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) 6.9.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 08.313 1.12.2008 15.30 18:15

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 08.313 1.12.2008 15.30 18:15 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 08.313 1.12.2008 15.30 18:15 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Årsmelding 2013 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Saker til behandling... 2 Innkalling av administrative

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 30.11.2010 15.30 16.20 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2015 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 15. februar 2016 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 23.5.2017 12.00 16.00 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen Kari Workinn

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 08.02.2006 Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

TORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 8.5.2012 Varighet: 1000-1300 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Helge Leikvik Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer Helge

Detaljer