Det sivile samfunn. Fritt og mangfoldig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det sivile samfunn. Fritt og mangfoldig"

Transkript

1 Det sivile samfunn Fritt og mangfoldig

2 Innhold 1. Kristendemokrati og sivilsamfunn... Sivilsamfunnet... Personalismen og sivilsamfunnet... Subsidiaritetsprinsippet og sivilsamfunnet.... Sivilsamfunn for en rettferdig verden... Bistand og utvikling... Innvandring, asyl og integrering... Miljøvern og klima.... Helse, omsorg og ideell sektor... Folkehelse... Rusomsorg... Eldreomsorg.... Den nye frivilligheten... Frivillighet i endring... Nye rammer for frivillighet.... Frivillighet i kunst, kultur og idrett... Kunst... Idrett... Kultur.... Livssyn og sivilsamfunnet... Tro i skolen... Religiøse organisasjoners frihet.... Barn, unge og familie i sivilsamfunnet... Ideelle barnehager og skoler... Barnefattigdom... Frivillig hjemmeværende... Partier, grupper og organisasjoner... Grupper og organisasjoner...

3 Kristendemokrati og sivilsamfunn KrFU bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.. Kristendemokratiet kan defineres som ideen om et demokratisk samfunn med basis i de kristne verdiene. Kristendemokratiet vektlegger grunnleggende normer og verdier, som igjen får avgjørende betydning for tenking om individ, fellesskap og samfunn. Sentralt i den kristendemokratiske ideologi står derfor ideen om et sterkt, fritt og mangfoldig sivilsamfunn. Sivilsamfunnet Det sivile samfunn kan defineres som den sfæren som eksisterer uavhengig av offentlig autoritet og markedet. Det sivile samfunnet er ikke profittbasert, men skapes og opprettholdes av og for hele befolkningen, med utspring i hverdagsliv og folks interesser. Et sterkt sivilsamfunn handler om at folk har makt over sine egne liv, og at viktige avgjørelser ikke nødvendigvis må bli tatt av staten eller markedet. Et velfungerende demokrati kan bare eksistere dersom det i tillegg til folkevalgte strukturer har et mangfoldig og dynamisk sivilt samfunn. Sivilsamfunnet handler om innbyggere som i fellesskap løser oppgaver utenfor den statlige sfæren, slik som i familien, religiøse organisasjoner, menigheter, frivillige organisasjoner og politiske partier. Dette er områder hvor befolkningen fritt kommer sammen og organiserer seg i prepolitiske fellesskap, uten statlig innblanding. Her fremmes interesser og synspunkter på egne eller andres vegne. Statens oppgave er ikke å styre sivilsamfunnet, men å lage rammer som gjør at sivilsamfunnet kan blomstre fritt. For å sikre et velfungerende sivilt samfunn må et mangfold av aktører ha kapasitet til å bidra konstruktivt i samfunnet og den offentlige debatten. Personalismen og sivilsamfunnet Gjennom personalismebegrepet kan man utdype det kristendemokratiske menneskesynet, og KrFUs ideologiske syn på sivilsamfunnet. Personalismen som menneskesyn tar nemlig utgangspunkt i mennesket sin relasjonelle natur og kapasitet til å handle moralsk med ansvar for sine egne handlinger. Da mennesket er et sosialt vesen kan det ikke løsrives fra dets fellesskap, engasjement og åndelige behov. Mennesker søker relasjoner med andre mennesker. Derfor skal fellesskapet være til for enkeltmennesket, ikke motsatt. Med et personalistisk menneskesyn, er et sterkt, fritt og mangfoldig sivilsamfunn et selvstendig mål. Mennesker er mangfoldige og derfor trenger man et mangfoldig sivilsamfunn som ivaretar en bredde av tilbud slik at mennesker kan delta i aktiviteter som er meningsfulle for seg. Subsidiaritetsprinsippet og sivilsamfunnet Subsidiaritetsprinsippet er et prinsipp som sier at alle bestemmelser må tas på lavest mulig hensiktsmessige nivå. Enkeltmennesket og de naturlige fellesskapene i samfunnet er frie og de har i utgangspunktet selv ansvaret for å løse egne utfordringer. Samfunnet skal bygges nedenfra og opp, og det er urett å ta fra et fellesskapsnivå ansvar dersom det håndhever dette ansvaret på en god måte. Derfor vil KrFU verne sivilsamfunnet mot statlige inngrep, reguleringer og tvang. Bevisbyrden må alltid ligge hos den som argumenterer for at en oppgave må løftes fra sivilsamfunnet til et høyere nivå. KrFU tror på et samfunn der borgerne kan organisere seg, engasjere seg og bygge mellommenneskelige felleskap uten statlig innblanding. Politikk trenger grenser og sivilsamfunnet kan løse flere og større oppgaver på egenhånd, uten statlig innblanding. Politikk handler også om å begrense statens makt og pengebruk til en hensiktsmessig størrelse.

4 Sivilsamfunn for en rettferdig verden Kristendemokratiet kan aldri akseptere den urettferdigheten som ekstrem fattigdom, manglende demokrati eller menneskerettighetsbrudd, representerer. Det er heller ikke mulig for kristendemokratiet å akseptere at klimaendringene ødelegger livene for fattige verdensborgere. Norge bør gjøre mer for å stoppe denne urettferdigheten. I arbeidet for en mer rettferdig verden er det sivile samfunn en uvurderlig del av løsningen. Både implementører som har sin base i donorland, og frivillige organisasjoner som er organisert i mottakerlandene sitter på kunnskap og erfaring som er viktig for å bidra til utvikling i de landene de arbeider i. KrFU anerkjenner at det sivile samfunn er et viktig verktøy til å løse de utfordringene verden står ovenfor når det gjelder urettferdighet. Bistand og utvikling KrFU ønsker å legge til rette for at frivillige organisasjoner skal kunne fortsette å bidra i kampen mot fattigdom. Norsk utviklingspolitikk er tjent med at en betydelig del gjennomføres av frivillige og ideelle organisasjoner. I visse tilfeller vil dette være mer effektivt enn annen bistand. En av statens oppgaver er å legge til rette for at de frivillige og ideelle organisasjonene kan ha rom og økonomiske rammer til å drive sitt arbeid på en best mulig måte. Derfor bør staten innrette ordningen med skattefradrag for gaver på en måte som lar de frivillige bistandsorganisasjonene få gode økonomiske rammer til å drive sitt arbeid. tredoble beløpsgrensen på skattefradrag for gaver fra privatpersoner fra kroner til 000 kroner. øke beløpsgrensen på skattefradrag for gaver fra bedrifter fra kroner til kroner. At en betydelig del av Norges bistandsmidler blir kanalisert gjennom frivillige organisasjoner. at informasjonsstøtten opprettholdes. Innvandring, asyl og integrering Et flerkulturelt samfunn er en berikelse. Det er en forutsetning for å oppnå god integrering i Norge at de frivillige og ideelle organisasjonene får støtte til å drive arbeid for integrering blant innvandrere. KrFU tror møtet med den norske frivillighets- og organisasjonskulturen kan være blant de beste måter å tilegne seg kunnskap om norsk kultur og norsk språk. at frivillige og ideelle aktører skal få mer støtte til å drive integreringstiltak på norske asylmottak. Miljøvern og klima Kampen mot de menneskeskapte klimaendringene er en av de største utfordringene på veien mot en rettferdig verden. I dag rammer de mest katastrofale klimaendringene de aller fattigste på verdensbasis, og arbeidet med utvikling risikerer å bli satt mange tiår tilbake i tid. I kampen mot klimaendringer og miljøødeleggelser har de frivillige klima- og miljøorganisasjonene spilt en spesielt viktig rolle. Uten dem er det lite sannsynlig at vi i dag hadde hatt en like stor bevissthet rundt disse problemstillingene.. Helse, omsorg og ideell sektor Frivilligheten i samfunnet vårt har en stor og viktig rolle i forebygge sykdom og skade, fremme helse og hjelpe mennesker som på grunn av fysisk eller psykisk sykdom ikke klarer å ta vare på seg selv. De kristne verdiene har i århundrer inspirert frivillige til å hjelpe de svakeste i samfunnet. Mange kristne organisasjoner har gått i bresjen for dette i lang tid, og samfunnet består nå av et mangfold frivillige organisasjoner med ulik ideologisk og livssynsorientert forankring.

5 Folkehelse En god folkehelse er avgjørende for et sunt og bærekraftig samfunn. Frivilligheten i idretts-norge er en viktig bidragsyter til å opprettholde en god folkehelse. KrFU ønsker å legge til rette for flere lavterskelog breddeidrettstilbud ved å bedre tilgjengeligheten på ballbinger, volleyballbaner, svømmeanlegg og lån av haller og gymsaler. Rusomsorg Å være rusmiddelavhengig er forbundet med mye skam, og livsstilen kan ofte være svært vanskelig å endre på kort sikt. Mange frivillige bidrar med alt fra å lage mat, dele ut reine sprøyter, gi gratis overnatting og hjelpe dem videre inn i en behandlingsplan. Det trengs offentlig støtte til frivillige organisasjoner som hjelper mennesker med et rusproblem enten som lavterskeltilbud for å dekke de mest sentrale fysiske behovene, eller som hjelper personer med nettverk, behandling eller inn på arbeidsmarkedet. KrFU understreker viktigheten av tiltak som fører til at mennesker blir rehabilitert på vei mot rusfrihet, og om mulig kan komme inn i arbeid. Ideelle organisasjoners behandlingsinstitusjoner og attføringsbedrifter som har dette satsningsområdet bør få mer statlig støtte enn i dag for å forbedre og øke kapasiteten. Vi mener de ideelle organisasjonene sine institusjoner har en stor egenverdi, da de er et viktig supplement til det offentlige tilbudet og bidrar til valgfrihet. ha egne anbudsrunder for ideelle organisasjoners behandlingsinstitusjoner og attføringsbedrifter. Sørge for at alle får tilstrekkelig ettervern og la frivillige og idelle aktører ta større del av dette arbeidet endre finansieringsordningene for rusbehandling for å sikre variasjon, kvalitet og kapasitet. Eldreomsorg Mange frivillige aktører gjør en strålende innsats for våre eldste. Alt fra å ta vare på sine egne pårørende til frivillige aktivitører rundt om i kommunenes tjenester, viser hvilket bredt frivillig engasjement som finnes. KrFU ønsker å takke alle som hver dag gjør en fremragende innsats for vår godt voksne befolkning. øke omsorgslønnen til de som tar vare på sine syke og trengende. ha lukkede anbudsrunder for sykehjem drevet av ideelle aktører. legge til rette for økt samhandling mellom barnehagesektoren og eldreomsorgen, for å tette det voksende generasjonsgapet Den nye frivilligheten Frivillig arbeid og organisasjonsliv er i ferd med å skille lag. Deltakelseskulturen og frivilligheten som folkebevegelse er på vikende front. Likevel er Norge fremdeles i verdenstoppen i prosentvis deltakelse innen frivillighet. Frivillig sektor i Norge produserer tjenester i langt mindre grad enn de fleste andre land. I stedet dreier frivillighet i Norge seg mer om kultur, deltakelse og påvirkning. Den nye frivilligheten preges av spontanitet, organisk struktur, tidsbegrensede konkrete engasjement, muligheten for meningsytring, økende grad av selvrealisering og en pågående revolusjon innen kommunikasjonsteknologi. Frivillighet i endring KrFU ønsker en oppdatert frivillighetspolitikk som til en hver tid tar hensyn til behovene og utfordringene som finnes, og ser med bekymring på de økende sosiale skillelinjene mellom dem på innsiden og utsiden av organisasjonslivet. Vi ønsker å verne om tradisjonsrike ideelle organisasjoner og

6 deres demokratiske funksjon. KrFU ønsker at økonomisk støtte til frivilligheten vris mer mot driftsmidler fremfor prosjektmidler, for å avbyråkratisere og selvstendiggjøre norsk frivillig sektor. Arbeidslivet må i større grad tilrettelegges slik at det fremdeles er praktisk mulig å bruke tid på frivillig arbeid. I møte med ett frivillighetsmønster i endring, trenger Norge en helhetlig politikk på området. 1 At staten legger samme praksis og prinsipper til grunn for samarbeid med frivillige organisasjoner i samtlige departementer. Videreutvikle satellittregnskap for frivillig sektor. Videreutvikle og forenkle frivillighetsregisteret for både frivillige organisasjoner og offentligheten. Ha en styrket samhandling mellom ideell sektor, stat og kommune. Vedtatte avtaler om samarbeid må reflekteres i offentlig anskaffelsespolitikk Nye rammer for frivillighet KrFU mener de antatt 0 millioner kronene som årlig etterlates av personer uten arvinger og testament bør tilfalle frivilligheten. Verdiene er oppspart av privatpersoner og bør komme sivilsamfunnet til gode gjennom en fordelingsnøkkel uten krav til søknad. Frivillig sektor skaper verdier for mer enn 0 milliarder norske kroner. I tillegg skapes stadig gode oppvekstmiljøer, tillit, helse og velferd. Derfor trenger vi en ny og helhetlig frivillighetspolitikk. Blant hovedelementene i denne nye helhetlige frivillighetspolitikken bør være bedre rammebetingelser, forskning, forenkling og samhandling. at økningene i offentlig støtte til organisasjonene skjer gjennom økte rammer for driftstilskudd. at all offentlig pengebruk over kroner gjøres tilgjengelig for offentligheten, for å i større grad stimulere ideelle aktører til å konkurrere med statlige tjenester. Ha på plass en fordelingsnøkkel uten krav om søknad for herreløs arv, som fordeler arv fra personer uten arvinger på frivillige organisasjoner. Videreutvikle ordningen for momskompensasjon Frivillighet i kunst, kultur og idrett Kunst, kultur og idrett spiller en viktig rolle i den norske frivilligheten. Disse har en høy verdi i samfunnet fordi det bidrar med mening, livskvalitet og fellesskap i befolkningen. Det er viktig at staten legger til rette for at alle borgere kan delta i aktiviteter knyttet til kunst, kultur og idrett. Kunst Kunst er utgangspunktet for kulturbegrepet og hviler i stor grad på frivillig innsats og engasjement. Kulturens sentrale plass i norsk frivillighet skal gjenspeiles i omfanget av statlige bevilgninger og støtteordninger til profesjonell- og amatør kultur. Kulturinstitusjonene må få beholde sin kunstneriske og kulturpolitiske uavhengighet og frihet til selv å definere sine roller i samfunnet. Norsk kultur skal kvalitetssikres, men ikke utsettes for samme krav om effektivisering som næringslivet. KrFU mener at tippenøkkelen må endres, slik at kulturen ikke taper i forhold til idretten. Reglementet for grasrotandelen skal til enhver tid være optimalt sikret mot juks. Norsk Tipping bør videreføres, men stadig oppmerksomhet på kundenes generelle spillemønster og gjennomgang av reglene er nødvendig for å sikre at frivilligheten aldri skor seg på spilleavhengighet.

7 Sikre ny og tradisjonell kunst gode rammevilkår. 1 1 Idrett Idretten har stor verdi. Norsk idrett skal favne både topp og bredde, og er et politisk anliggende pga. Norges idrettsforbunds rolle som en sentral og stor medlemsbasert organisasjon og tilrettelegger for god folkehelse og verdifulle sosiale fellesskap bygget på frivillighet og dugnadsånd. satse på en bred norsk toppidrett, som hele folket har glede av, gjennom videreutvikling av Olympiatoppen, toppidrettsfaglig forskning og treningsfasiliteter på internasjonalt nivå. Breddeidretten må styrkes gjennom bred ungdomssatsning, ledertrening og kompetanseheving. Idrettens gode aktivitetstilbud må sikres gjennom hele grunnskolen både for de store talentene og de som først og fremst ønsker å ha det gøy. KrFU ønsker at det oppmuntres til stadig fornyet frivillig innsats og aktivitet gjennom kontinuerlig utbygging av helårsidrettsanlegg over hele landet, både for nye og tradisjonelle idretter. Idretten gjør et viktig arbeid for integrering og funksjonshemmede, og det må satses videre på tilrettelagt aktivitet, blant annet i samarbeid med asylmottak og behandlingsinstitusjoner At statlig finansiering av idretten i større grad enn i dag bør kanaliseres til de lokale idrettslagene og direkte komme det frivillige fotfolket til gode. Etterslepet i vedlikehold av hundrevis av kirkebygg og idrettsanlegg løses over statsbudsjettet gjennom ekstrabevilgninger til kommunenes kirkelige fellesråd og NIF. Hindre skattelegging av frivillig innsats på stevner, leirer og festivaler Kultur Vi mener at alle kommuner skal sikres et fullverdig kulturskole-tilbud, med tilstrekkelig kapasitet til å holde ventelistene nede på maks ett år. Tilbudet må eksistere uavhengig av SFO, for å sikre alle like forutsetninger og foreldres ansvar og frihet til selv å velge evt. kulturskole-tilbud for sine barn. KrFU kjemper for et løft for folkebibliotekene ved økt bruk av frivillig arbeidskraft. Bibliotekenes innkjøpsordninger må styrkes, særlig i områder med høy innvandring. Lesestoff på innvandreres morsmål sørger for økt kunnskap og integrering gjennom økt samfunnsdeltakelse. KrFU mener bygging og oppgradering av nasjonale og lokale signalbygg, som teater, opera, kulturhus, museer, biblioteker, konsertscener m.m, må skje med hensyn til lokal kultur og hva lokalbefolkningen har behov for. Norsk frivillighet i kulturskoler, korps, kirker, kor, orkester, dans, kunst, idrett, drama m.m. gjør en uvurderlig innsats for barn og unge og beriker samfunnet som helhet. KrFU ønsker å bevare frivillighetens selvstendighet gjennom en finansieringsmodell som gir større andel av tilskuddene som grunnstøtte og mindre andel av tilskuddene gjennom begrensede ordninger med detaljerte formål og kompliserte søknadsprosesser. KrFU ønsker et finansieringssystem som legger godt til rette for at de engasjerte øker eierskapet ved også å forplikte seg økonomisk. Samtidig er det behov for gode grunnbevilgninger slik at medlems-, og deltakeravgiftene ikke skal bli så høye at deler av befolkningen ikke har anledning til å delta. Skattefradrag for gaver en god god måte å organisere dette på. Eierskap til frivilligheten forutsetter at engasjerte forplikter seg økonomisk. Vi ønsker også å gjøre det enkelt å samle inn penger til ideelle formål, og kommer derfor til å kjempe mot alle krav om registrering for alle som samler inn penger. Øke tilskuddene til organisasjonenes opplæringsaktiviteter, et formål hvis bevilgning har gått ned i senere år. Tredoble beløpsgrensen på skattefradrag for gaver fra personer fra kroner til 000 kroner. Øke beløpsgrensen på skattefradrag for gaver fra bedrifter fra kroner til kroner.

8 Livssyn og sivilsamfunnet Et godt samfunn har rom for hele mennesket med det livssyn hver enkelt har. For at enhver skal få reell mulighet til å leve ut sin tro må staten være villig til å legge til rette for et åpent og pluralistisk sivilsamfunn. KrFU mener et mangfoldig sivilsamfunn har en stor verdi, og ønsker en livssynsåpen stat som legger til rette for dette. Minst mulig statlig innblanding i den frivillige sfære vil kunne bidra til å sikre et bærekraftig sivilsamfunn. Tro i skolen jobbe for at skoler legger til rette for alt frivillig og ideologisk elevengasjement. Offentlige skoler skal, så sant det er praktisk mulig, tilby rom til livssynsaktivitet blant elevene. KrFU mener det er viktig at skolene ikke bare aksepterer elevens tro, men også støtter aktivt opp under den. : at skolene skal legge til rette for elevers frivillige og ideologiske engasjement. at rom på skolen skal kunne brukes til livssynsaktivitet blant elevene, hvis det er behov for det Religiøse organisasjoners frihet Et sterkt sivilsamfunn er avhengig av trygge økonomiske rammer. Reell trosfrihet forutsetter åpenhet og gode rammebetingelser for trossamfunnene. Prinsippet om likebehandling av trossamfunn bør veie tungt når statlige midler fordeles mellom ulike frivillige organisasjoner. Likevel er det viktig for å sikre selvstendighet at hvert enkelt trossamfunn er mest mulig økonomisk uavhengig av staten. For å oppnå dette må det bli lettere og mer lønnsomt å gi for privatpersoner. Trossamfunn, inkludert den Norske Kirke, skal fortsatt ha full ansettelsesfrihet og ha rett til å bestemme over egen intern organisering. : styrke gaveordningene og gi et større statlig incentiv til private givere. at statlige tilskudd skal skje mest mulig uten forbehold eller øremerking. at trossamfunn og religiøse organisasjoner skal ha rett til å bestemme selv i ansettelsesspørsmål. frita trossamfunn og religiøse organisasjoner fra kvoteringsbestemmelser Barn, unge og familie i sivilsamfunnet Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet, og derfor en viktig del av sivilsamfunnet. Familien er en viktig arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap, og familien skal sørge for den trygge rammen rundt barns oppvekst. I familien møter barnet omsorg, bygger de første relasjoner og lærer om den nødvendige samhandlingen mennesker imellom. Samfunnet har ansvar for å ta vare på og beskytte familien. For KrFU er det å skape gode oppvekstsvilkår barn viktig. Et godt samfunn for barna er et godt samfunn for alle. Familiens rolles i samfunnet kan ikke erstattes av statlige institusjoner. Alle familier er forskjellige og har forskjellige behov, og et mangfoldig tilbud er viktig. Sivilsamfunnet har derfor en viktig rolle når det gjelder tilbud som kan avlaste og hjelpe familiene. Ideelle barnehager og skoler For å kunne imøtekomme de mange ulike behov ulike familier har er en avhengig av et mangfoldig utvalg av uavhengige aktører. I et mest mulig åpent marked er det staten sin rolle å sikre at ikke store kommersielle aktører skyver ut de ideelle barnehagene og skolene.

9 Friskoler er et godt alternativ til det offentlige utdanningsløpet og har en viktig og utfyllende samfunnsrolle. De bidrar til mangfold og valgfrihet, og kan også utfordre og utfylle den offentlige skole på en positiv måte. Stabile rammer og gode tilskuddsordninger er viktig for at friskolene skal klare å oppfylle kravene i opplæringsloven og gi et godt tilbud til elevene sine. : sikre valgfriheten til barnefamilier. sikre et mangfoldig utvalg aktører innen barnehage og skole. øke statsstøtten til friskoler til 0 prosent av driften, og staten må gå aktivt inn med støtte til bygging og rehabilitering av friskoler. åpne for at ideelle organisasjoner kan involveres mer i SFO-ordningen. Barnefattigdom Fattigdom i Norge er noe annet enn fattigdom i verden. Selv om de aller fleste får mat å spise hver dag, er fattige barn i Norge i en situasjon der de for eksempel ikke har muligheter til å være med på fritidsaktiviteter. Barn i Norge skal ikke føle seg utenfor eller bli ekskludert fra viktige fellesskap fordi foreldrene har dårlig råd. Det trengs målrettede tiltak for å hjelpe denne gruppen. Løsningen ligger ikke bare i økonomiske tiltak, men det handler også om å bygge opp rimelige fritidstilbud. : bygge opp gode og rimelige fritidstilbud for alle samfunnsgrupper. oppmuntre til samarbeid mellom stat og sivilsamfunn for å kunne finne best mulig løsninger. Inntektsgradere barnetrygden, knytte den til grunnbeløpet i folketrygden og doble den for de som trenger det mest. Frivillig hjemmeværende KrFU mener det er like verdifullt å være hjemme med små barn som å arbeide, og at det skal være en reell valgmulighet for småbarnsforeldre. Reell valgfrihet kan best oppnås ved å styrke kontantstøtteordningen, utvide foreldrepermisjonen og legge til rette for åpne barnehager med tilbud til barn og foreldre. : styrke ordningene med åpne barnehager, og generasjonsarbeid. øke kontantstøtten til 000 kroner pr måned for ettåringer og 000 kroner pr måned for toåringer. Partier, grupper og organisasjoner Sivilsamfunnet bruker i dag ulike organisasjoner som instrument til å påvirke og forme sine omgivelser. Friheten til å organisere seg i interessefellesskap er en bærebjelke for at alle grupper i samfunnet finner seg til rette med et folkestyre, og folkestyret blir i seg selv bedre av innspill og påvirkning fra alle de ulike perspektivene som finnes i befolkningen. derfor aktivt støtte og gi stor frihet til foreningsmangfoldet som finnes. Partiene er en viktig byggestein i den norske frivilligheten, samfunn og demokrati. Det er en god mulighet for alle innbyggere være med og delta i politikken også mellom valgårene. Spesielt er ungdomspartiene viktig for å inkludere ungdommer i politikken og gi dem medbestemmelse i samfunnet. Ungdomspartier gjør ungdommer mer bevist på politikk og mobiliser. De gjør en viktig jobb. Dersom en person stemmer ved første valget han eller hun har stemmerett, er sjansen mye større for at denne personen deltar i alle valg. Videre mener vi også at deltakelse i partiaktiviteter og liknende har en samfunnsverdi og en næringsmessig verdi. Derfor bør skolene ha gode og fleksible muligheter for å få godskrevet politisk fravær.

10 ha gode og fleksible muligheter for å få politisk fravær godskrevet, blant annet ved å doble antallet fraværsdager fra til 0. åpne for politisk fravær ved høyskole/universitet Grupper og organisasjoner I den norske frivilligheten finner vi mange ideelle og religiøse organisasjoner og grupper som gjør et umistelig arbeid på sitt felt. Det kan være Røde Kors som deltar i leteaksjoner, Frelsesarmeen som bistår med praktisk hjelp til de som trenger det mest, eller andre grupper og organisasjoner. De opparbeider seg fagkunnskaper på sine områder. Derfor mener KrFU at nå politikere skal vedta politikk er det essensielt at slike grupper og organisasjoner får muligheten til å komme med meninger og synspunkter. Dette kan være gjennom høringsrunder, men bør også gis mulighet til å ta direkte kontakt med de ulike representantene. derfor fortsatt ha et åpent Storting og lett tilgjengelige politikere. I slike tilfeller er det også viktig med kritiske røster. Derfor bør ikke støtteordninger være ideologiske førende og "nyttige og kritiske organisasjoner begge møter samme krav og samme vilkår fra myndighetene. : ha gode høringsmuligheter for ideelle organisasjoner og støtteordninger som ikke er ideologisk førende.

Det sivile samfunn. Fritt, mangfoldig og uavhengig

Det sivile samfunn. Fritt, mangfoldig og uavhengig Det sivile samfunn Fritt, mangfoldig og uavhengig 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse 1. Kristendemokrati og sivilsamfunn... Sivilsamfunnet... Personalismen og sivilsamfunnet... Subsidiaritetsprinsippet

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Norges Musikkorps Forbund Foto: Ilja C. Hendel Forord Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Andel som har deltatt i frivillig arbeid siste år Land Norge Sverige Island Danmark Storbritannia USA Nederland Frankrike Australia Andel deltakere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland. Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi

Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland. Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi KrFU bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 1 2 STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 Frivillighet Norges organisasjon er et verktøy for å realisere de politiske målene medlemmene har vedtatt at Frivillighet

Detaljer

Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. 23. august 2013

Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. 23. august 2013 Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 23. august 2013 Høringssvar - NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn Vi viser til høringsbrev datert 11.02. 2013 Høring NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE Opplegg Frivillighet Norge Fakta om frivilligheten Utviklingstrender De største utfordringene/mulighetene for frivillig

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK 2017-2020 Klipping av fotballbanen på Funnefoss stadion, 1962. Foto: Ukjent Høringsu tkast, Plattform for helhetli g frivillighetspolitikk 2017-2020

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Frivilligheten i fremtiden

Frivilligheten i fremtiden Frivilligheten i fremtiden HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Ulike støtteordninger. Stiftelser og sponsorater

Ulike støtteordninger. Stiftelser og sponsorater Ulike støtteordninger Stiftelser og sponsorater Stortingsmelding og statsbudsjett Meldinga: mange gode tanker om friluftslivet som skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer Forslag til statsbudsjett

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Frivillighet Norge Interessepoli:sk samarbeidsforum 280 medlemmer - mer enn 50 000 lokallag

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN Frivillighetspolitikk i kommunene TEMA FOR PRESENTASJONEN Avtalen mellom Nes kommune og Frivillighet Norge Hva er frivillighet Norge?

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund

FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund Framveksten av de frivillige organisasjonene Organisasjonslandskapet i dag Hvem deltar i de frivillige organisasjonene? Trender

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

IPD idrettspolitiske utfordringer

IPD idrettspolitiske utfordringer IPD idrettspolitiske utfordringer 7. november 2016 Tom Tvedt Idrettspresident Foto: Orienteringsforbundet, Ivar Haugen Visjon: Idrettsglede for alle! Norges største frivillige- og medlemsbaserte organisasjon

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Politisk program. Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell.

Politisk program. Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell. Politisk program Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell. Introduksjon Hyperion jobber aktivt for et samfunn hvor fantasi, kreativitet og spill er en sentral del av samfunnet. De

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Omformulert spørsmål Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Idretten inn på statsbudsjettet? Svaret avhenger av

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Frivillighetskonferansen 2017 "Frivillighet og fellesskap" 7. desember 2017 Hva vi snakker om når vi snakker om frivillighetspolitikk Meld. St.

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011 Endringsforslagene redigert av Idrettsstyret 31. mai 2011 Visjon: Idrettsglede

Detaljer