Regionrådet 31. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet 31. januar 2012"

Transkript

1 MØTEREFERAT! Regionrådet 31. januar 2012 Sted: Notodden kommune Brattrein Hotell Tid: 11:30 17:00 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Sakliste Sak 001/12: Godkjenning av møtebok/-referat...3 Sak 002/12: Referatsaker...3 Sak 003/12: Regionalt næringsfond - Buskerud...4 Sak 004/12: Regionale utviklingsmidler...5 Sak 005/12: Regionale planstrategier...6 Sak 006/12: NTP prosess Sak 007/12: Arrangements- og aktivitetskalender...9 Sak 008/12: Skjønnsmidler - orientering...10 Sak 009/12: Kongsberg kunnskap og kulturpark...11 Sak 010/12: Uttalelse vedr. utbygging av mobilnett dekning, kvalitet og beredskap...12 Sak 011/12: Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark...14 Sak 012/12: KID Telemark Sak 013/12: Kollektivtransportplan Buskerud - Høring...16 Sak 014/12: Eventuelt...18 Mulig flere saker! Vedlegg utsendt sammen med innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 Brev fra BFK datert til sak 003/12 2. Vedl Kongsbergregionens uttalelse til NTP til sak 006/12 3. Vedl 3 NIBR rapport 2010:24 til sak 008/12 4. Vedl 4 NIVI rapport 2011:3 til sak 008/12 5. Vedl 5 Rapport mulighetstudie des 2011 til sak 011/12 6. Vedl 6 SD om søknad KID 2012 til sak 012/12 7. Vedl 7 Statusrapport KID Telemark til sak 012/12 8. Vedl 8 Utkast til prosjektspesifikasjon for KID Telemark 2012 til sak 012/12 9. Vedl 9 Høringsutkast til kollektivtransportplan Buskerud til sak 013/12 Tilstede: Regionrådets medlemmer: Thomas Fosen (Flesberg) Sven Tore Løkslid (Hjartdal) Torgeir Fossli (Notodden) Dag Lislien (Rollag) Arvid Lyngås (Kongsberg) Steinar Bergsland (Tinn) Rådmannsutvalget: Astrid Sommerstad (Kongsberg) Jon G Pedersen (Flesberg) Magnus Mathisen (Notodden) 2

3 Andre møtedeltagere: Jan Erik Innvær / Kongsbergregionen Terje Vegard Kopperud / Buskerud Fylkeskommune Roger Ryberg / Buskerud Fylkeskommune Kristin Audestad / Buskerud Fylkeskommune Ingebjørg Trandum / Kongsberg kommune Torkil Bjørnson / NCE SE Kongsberg Olaf Steff-Pedersen / Kongsbergregionen og Numedalsutvikling IKS Sak 001/12: Godkjenning av møtebok/-referat Møtebok/-referat fra Regionrådets møte den 6. desember 2011 Opplysninger i saken: Møtet ble avholdt på Vandrerhjemmet i Kongsberg kommune Møtereferat ble sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Referat fra møtet den 6. desember 2011 godkjennes Regionrådets vedtak sak 001/12: Referat fra møtet den 8. november 2011 godkjennes Sak 002/12: Referatsaker Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 27. januar 2011 Opplysninger i saken: Møtereferat fra rådmannsutvalgets møte i august er tilsendt regionrådets medlemmer og lagt ut på under fanen «referater». Regionrådet tar referatsaken til orientering Regionrådets vedtak sak 002/12: Regionrådet tar referatsaken til orientering 3

4 Sak 003/12: Regionalt næringsfond - Buskerud Tildelingsbrev regionale næringsfond Buskerud 2012 Møte med BFK Brev fra BFK datert (Vedlegg 1) Rådmannsutvalget sak 016/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Regionene i Buskerud har drøftet vilkår / retningslinjer med repr fra Buskerud fylkeskommune senest i møte den Som oppfølging av dette har fylkeskommunene i brev av redgjort for at de har fastsatt retningslinjer for disse midlene. I utgangspunktet er vel retningslinjene greie nok og vi har ikke gitt vesentlige merknader til disse fra regionens side. Regional koordinator har likevel stilt flere spørsmål i sin tilbakemelding til fylkeskommunen, blant annet disse: det er bevilgede midler som står i 3 år? ikke bevilgede midler avsettes til "fortløpende" behandling av de prosjekt regionrådet vil støtte/initiere uavhengig av tildelingsår? Dvs at rådet kan velge å la pengene stå på bok til aktuelle prosjekter ønskes iverksatt / gitt tildeling senere år? hvis ja - så vil fk ha pengene på bok som "fond"? hvis ja - skal rådet fatte noen form for vedtak om at man ønsker å dsiponere midlene på slik måte? Følgende svar foreligger fra fylkeskommunen i mail pr : Hovedpoenget i dette er at BFK tar ansvar for tildeling og registrering av midler som går ut av potten som er vedtatt av FU, dvs at Regionrådet melder til BFK om bruken av midlene; prosjektnavn, sum som avsettes til prosjektet, kategori, en kort målsetting og BFK utbetaler til regionrådet hele summen. Midler som ikke regionrådet har bedt om( etter vilkårene) vil stå som fond hos BFK i 3 år Og regionrådet følger opp prosjekt(ene) videre: godkjenner budsjett med krav til finansiering (ev. egenandel), utbetaler til prosjekteier, bestemmer hvor mye av summen som utbetales 1.gang, sluttrapportering og effekt av prosjektet i henhold til retningslinjenes krav til innhold i tilsagnsbrev. I tillegg redgjør fylkeskommunen for pågående og etterfølgende evaluering: Når prosjektene er avsluttet vil det ganske sikkert som nå f.eks at Rambøll Management Consulting AS (RMC) på oppdrag fra KRD bli bedt om å evaluere kommunale og regionale næringsfonds bidrag til lokal nærings- og samfunnsutvikling. I den evalueringen som nå pågår skal Rambøll Managm.etc se på hva midlene fra fondene bidrar til og hvordan midlene brukes for å oppnå positive resultater og effekter. Hensikten er å avdekke forskjeller i kommunenes forutsetninger, fondenes merverdi i lokalt utviklingsarbeid, og resultater og effekter av fondene. Evalueringen gjennomføres som en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. Disse detaljene vil altså prosjekteierne måtte svare for når prosjektet er avsluttet. Det er to hensikter med å fremme denne saken nå: 1. Orientere de regionale organ og kommunene om de nye retningslinjene 2. Initiere en drøfting knyttet til videre strategi for anvendelse av næringsfondsmidlene 4

5 Saken legges fram til drøfting og orientering Rådmannsutvalgets konklusjon sak 016/12 (innstilling til regionråd): 1. Utkast til nye retningslinjer tas til orientering 2. Regionale næringsfondsmidler tas inn som en del av grunnlaget for arbeidet med tiltak/handlingsplaner for oppfølging av regionale satsingsområder Regional koordinator redegjorde for saken Rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 003/12: 1. Utkast til nye retningslinjer tas til orientering 2. Regionale næringsfondsmidler tas inn som en del av grunnlaget for arbeidet med tiltak/handlingsplaner for oppfølging av regionale satsingsområder Sak 004/12: Regionale utviklingsmidler Partnerskapsavtale mellom Kongsbergregionen og Buskerud Fylkeskommune Opplysninger i saken/vurderinger: Buskerud fylkeskommune og Kongsbergregionen har midler til rådighet som kan brukes til finansiering av utviklingsprosjekter i Buskerud. Fylkeskommunen og regionrådene skal vurdere forslag til prosjekter. Sekretariatet legger fram saken til regionrådets orientering. Ved vurderingen av hvilke prosjekter som skal gjennomføres vil det bli lagt vekt på at prosjektene har et innhold som er i tråd med Regional planstrategi for Buskerud og Kongsbergregionens satsingsområder. Mer informasjon finnes på kongsbergregionen.no Saken tas til orientering Regional koordinator gjorde rede og rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 004/12: Saken tas til orientering 5

6 Sak 005/12: Regionale planstrategier Gjeldende planstrategier i Buskerud og Telemark Invitasjon til deltagelse / møter i forbindelse med oppstart av rullering Rådmannsutvalget sak 020/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Begge fylkeskommunene (Telemark og Buskerud) er nå i startfasen på rullering av sine planstrategier. Regional koordinator ønsker å legge til rette for orientering og evt drøfting knyttet til igangsatte prosesser i regionrådet gjennom å fremme denne saken En regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Fokuset rettes mot samfunnsutfordringer som krever planavklaring på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, fylkes- og kommunegrenser. Videre skal planstrategien inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet. Den regionale planstrategien skal utarbeides minst én gang i hver valgperiode i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Når den regionale planstrategien er vedtatt av regional planmyndighet gjenstår godkjenning av Kongen i statsråd. Begrunnelsen for å utarbeide en regional planstrategi springer ut fra plan- og bygningslovens (PBL) krav om regional planlegging med det formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionene. Litt enkelt sagt skal altså en plastrategi gjøre rede for viktige utviklingstrekk, utfordringer ug utviklingsmuligheter på den ene side og ta stilling til hvilke spørsmål eller tema som skal arbeides videre med i form av videre planarbeid. Den regionale planstrategien erstatter det som før var kjent som fylkesplan. Telemarks planstrategi for bærer navnet «Bærekraftige Telemark», og ble vedtatt i desember 2009 etter en prosess med mange involverte. Planstrategien skal rulleres en gang pr valgperiode. Kongsbergregionen deltok aktivt i dette arbeidet. I Telemark ble «Telemark Utviklingsforum» etablert, og var et sentralt samarbeidsforum, i forbindelse med utviklingen av gjeldende plan. Nå starter altså arbeidet opp igjen og Telemark Utviklingsforum er innkalt til oppstartsmøte 26 januar. Fylkeskommunen forutsetter at kommuneregionene representeres med politisk leder utpekt av rådet. Lise Wiik ble i 2008 valgt som vår regions representant og møtte sammen med regional koordinator. Kongsbergregionen har valgt å organisere seg med leder og nestleder fra hvert sitt fylke for å kunne ivareta bla denne type representasjon. I gjeldene strategi er følgende hovedtema i Telemark: Kunnskap, nyskaping og næringsutvikling Klima og miljø Attraksjonskraft og livskvalitet Infrastruktur og transport Buskerud planstrategi har overskriften «Buskerud mulighetenes region», og ble vedtatt i juni Det er også laget en «kortversjon». Kongsbergregionen deltok også i arbeidet med denne planen. Fylkeskommunen arrangerte i november 2011 oppstartsmøte for arbeidet med ny planstrategi, og inviterer nå kommunene til regionale møter. For Kongsbergregionens del er første møte fastsatt til 14 februar. Det vil være aktuelt med arbeidsgruppe (rådgivende gruppe) der en representant fra hver region skal delta. 6

7 Fylkeskommunen melder at de ser for seg administrativ representant i arbeidsgruppen. Gjeldende planstrategi har følgende hovedtema/satsingsområder: Klima og energi Samferdsel og kollektivtransport Livslang læring Kommuner med nedgang i folketallet Næringsutvikling Hardangervidda Vassdrag/vannbruk Folkehelse Saken drøftes og tas til orientering Som regionens representanter velges: Telemark Utviklingsforum: nestleder Sven Tore Løkslid Arbeidsgruppe Buskerud: det utpekes en representant Rådmannsutvalgets konklusjon sak 020/12 (innstilling til regionråd): Saken drøftes og tas til orientering Som regionens representanter velges: Telemark Utviklingsforum: nestleder Sven Tore Løkslid Arbeidsgruppe Buskerud: regional koordinator utpekes til regionens representant Koordinator gjorde rede rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 005/12: Saken drøftes og tas til orientering Som regionens representanter velges: Telemark Utviklingsforum: nestleder Sven Tore Løkslid Arbeidsgruppe Buskerud: regional koordinator utpekes til regionens representant Sak 006/12: NTP prosess Kongsbergregionens uttalelse til NTP (Vedlegg 2) Rådmannsutvalget sak 012/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Det er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS som utarbeider grunnlagsmateriale basert på retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. NTP fremmes så i form av stortingsmelding. NTP rulleres hvert fjerde år. Gjeldende NTP er St meld 16 ( ) og beskriver plan for perioden Planen utgis også i en kortversjon. 7

8 Ny NTP skal legges fram våren 2013, og skal i hovedsak videreføre gjeldende transportplan, men skal også fange opp nye utviklingstrekk og utfordringer som gjelder utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Ny NTP presenteres som en plan for perioden Forut for arbeidet med forslag til ny NTP er det en utredningsfase. De fire nevnte etater utarbeider en hovedrapport fra dette arbeidet. Denne rapporten ble overlevert departementene 1. februar I de fire etatenes arbeid med å forberede forslag til ny NTP er det mange aktiviteter. Feks: Jerbaneverket utarbeider strekningsvise utviklingsplaner, vegvesenet arbeider med sine KVU er og kvalitetssikring av disse. Det gjennomføres reisevaneundersøkelser og ulike seminarer, feks om fremtidens byer og godstransport. Høyhastighetsutredningen legger fram sin endelige rapport i slutten av januar og er også ment for å danne grunnlag til endrelig NTP. De fire fremmer stamnettutredninger og sektorplaner sammen (lagt fram i april 2011). Kongsbergregionen deltar og er representert i alle de delutredninger og prosesser som er viktig/relevant for vårt område. Og fremmer uttalelser undervegs i prosessene både administrativt og politisk. Når forslag til NTP presenteres i mars, vil den bli lagt ut til høring. I fylkene er det fylkeskommunene som har rolle i forhold til å samordne høringsuttalelser. En lang rekke aktører vil dog fremme sine innspill/uttalelser både til fylkenes uttalelser, men også direkte til departement og NTP sekretariat mv. Prosess i Buskerud fylke: Fylkeskommunen vil distribuere høringsforslaget til kommunene så snart dette foreligger BFK melder at de ikke pt har avklart alle deler av prosessen, men NTP vil bli tema på Buskerudtinget (møte mellom alle ordførerne, fylkespolitikere og stortingsbenk) den 5. mars i år Prosess i Telemark fylke: Fylkeskommunen vil distribuere høringsforslag når det foreligger Det er nedsatt en administrativ arbeidsgruppe der de 4 regionene er representert sammen med ledelse for samferdsel i fylkeskommunen. Det er pt planlagt 2 møter i denne gruppen (9 mars og 17 april) Det arbeides med å etablere et politisk «stormøte» i fylke med representanter for fylkeskommune, kommuner og regionen mfl den 28 mars 2012 Kongsbergregionen har ved tidligere anledninger avgitt uttalelser knyttet til NTP. Og sekretariatet regner med at hovedfokusområdene fra tidligere vedtak ligger fast. Disse har vært: Økt ramme til investering og vedlikehold, spesielt på veg og jernbane Jernbane: hovedfokus på frekvens og kortere reisetid Drammen Kongsberg Her har dobbeltspor og innlemming i IC-strategi vært aktuelle innspill Flytog til Kongsberg er mulig dersom dobbeltspor realiseres Lyntog: Kongsbergregionen har uttalt støtte til utredningen, og krevd at trase der minimum Kongsberg som aktuelt stoppested utredes og prioriteres Veg: ny E134 Vedlagt saken ligger regionens høringsuttalelse ved forrige rullering kopi av brev datert til orientering. Vi må anta at det i år må kunne komme innspill fra fylkeskommunene knyttet til ramme til fylkesveger. Noe regionen antagelig vil/bør støtte. 8

9 Sekretariatet ber regionale organ drøfte aktuelle hovedpunkter forut for kommende prosess Saken drøftes og tas til orientering Rådmannsutvalgets konklusjon sak 012/12 (innstilling til regionråd): Saken drøftes og tas til orientering Regional koordinator gjorde rede for saken Rådet drøftet og ga signal til administrasjonen. Noen av de aktuelle innpill i møtet: E134 Tog til Kongsberg! Stoppested Gomsrud i Kongsberg i påvente av ny trase, dobbeltspor jernbane Buskerudpakke 2 Bratsbergbanen statlig drift/kjøp Regionrådets vedtak sak 006/12: Saken tas til orientering Sak 007/12: Arrangements- og aktivitetskalender Rådmannsutvalget sak 015/12 Opplysninger i saken: I forbindelse med at Kongsbergregionen deltar i prosjektet «det digitale Telemark», har regional koordinator sett nærmere på et prosjekt som Vest Telemark regionen har brakt fram. Det handler om tilrettelegging for felles aktivitets- og arrangementskalender for regionen, hvor poenget er at hvem som helst med et lavt brukergrensesnitt kan publisere aktiviteter og arrangement og få dette publisert i flere kanaler automatisk. Bla på/via den nasjonale databasen Tellus. Regional koordinator ser dette i sammenheng med det regionale prosjektet knyttet til bygdeutvikling, og har presentert prosjektinitiativet for SNKR som er svært positive i sine tilbakemeldinger. Vi vil legge til rette for en «lufting» av dette mulige prosjektet også i samling for «ildsjeler» i regi av bygdeutviklingsprosjektet den 30 januar og orientere rådet den 31. januar. Det vil bli laget prosjektspesifikasjon/-plan og forberedt søknad om utviklingsmidler til delfinansieres dersom det besluttes initiert. 9

10 Rådmannsutvalget slutter seg til initiering av prosjekt med målsetting om felles regional aktivitets- og arrangementskalender slik den er presentert Rådmannsutvalgets konklusjon sak 015/12 (innstilling til regionråd): Regionrådet slutter seg til initiering av prosjekt med målsetting om felles regional aktivitets- og arrangementskalender slik den er presentert Regional koordinator regjorde for saken og rådet samtalte om saken Regionrådets vedtak sak 007/12: Regionrådet slutter seg til initiering av prosjekt med målsetting om felles regional aktivitets- og arrangementskalender slik den er presentert Sak 008/12: Skjønnsmidler - orientering NIBR rapport 2010:24 (Vedlegg 3) NIVI rapport 2011:3 (Vedlegg 4) Rådmannsutvalget sak 014/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Alle fylker i landet har arbeidet med modernisering/omstilling/fornying med midler i form av skjønnsmidler til prosjekt i enkeltkommuner og/eller regioner. I både Buskerud og Telemark er disse midlene formidlet gjennom kommuneregionene. Dette er da også «normalen» i Norge. Kongsbergregionen mottar nå tilsammen rett i underkant av 2 mill kr tilsammen via de to fylkesmennene hvert år. Hos oss legges disse midlene inn som del av finansieringsplanen når sekretariatet fremmer sitt budsjettforslag. Midlene blir da delfinansiering i aktuelle prosjekt i vår region som tilfredstiller kriteriene for slikt prosjektskjønn. Så meldes de aktuelle prosjektene inn til fylkesmennene og avrapporteres hvert år. Fylkesmennene står for rapportering til KRD. Det har vært reist spørsmål om flere forhold ved ordningen. Bla om nytte/effekt og overføringsverdi mellom regionene. Det samme også om dette er organisert på slik måte kommunene ønsker det. I NIBR sin rapport (som omhandler Telemarksregionene) slås det fast i konklusjonen at aalt tyder på at skjønnsmidlene blir benyttet i tråd med retningslinjene. At måten fylkesmannen i Telemark organiserer arbeidet på blir godt mottatt i kommunene og kan ses på som et positivt grep i kommunedialogen. Videre at denne strategien gir kommunene økt mulighet for effektiv tjenesteproduksjon og kvalitativt bedre tjenester. Det ble i undersøkelsen ikke avdekket at kommunene opplevde problem knyttet til demokratiunderskudd i tilknytning til dette men uttalt positivt at det bidro til å bygge regionidentitet. Det ble i undersøkelsen trukket fram en utvikling av profesjonalisering i regionene som skjønnsmidlene hadde bidratt til. Men samtidig understreket rapporten at regionen er ulike og stadig i utvikling. Resultatet av undersøkelsen er innføring av et nytt åttende punkt i regionens rapportering, som er ment tydeligjøre gevinster av prosjektene 10

11 I NIVI s rapport er blant annet forskjellene i fylkenes forvaltning av skjønnsmidler vist. I form av 4 hovedmodeller. Begge fylkene vår region samhandler med, har innført en type rammemodell. Fylkesmennene gir uttrykk for tilfredshet med tiltaket, og påpeker særlig at den har positiv effekt i fht å stimulere til og bidra i kommunenes utviklingsprosesser. Fylkesmennenes støtte til små og løpende prosjekter vurderes av kommunene som et viktig virkemiddel som kan utløse betydelige omstillinger på ulike fagområder. Kommunene vurderer tilgang til utviklingsmidler som viktig og forvaltning av midler til prosjektskjønn er av betydning for fylkesmannens løpende utviklingsdialog med kommunene. NIVI påpeker vide retningslinjer og svak erfaringsoverføring (mellom regioner). Teamet har vært og er omtalt i regionens kontakt med fylkesmennene de siste månedene. Både i møter og i korrespondanse. Slik regional koordinator vurderer tilbakemeldingene legger de dog vekt på at ordningen slik den praktiseres i våre fylker syns ha både resultater og oppslutning som argumenterer for en videreføring. Dog vil fylkesmannen (iallefall i Telemark) følge opp saken med å be om ytterligere administrative oversikter og vurderinger av gevinster knyttet til aktuelle tiltak/prosjekter som er gjennomført og vil gjennomføres. Fordi kommunene her har vært respondenter, og fordi temaet er aktuelt, legger sekretariatet fram denne orienteringen og vedlegger de to nevnte rapporter. Saken tas til orientering Rådmannsutvalgets konklusjon sak 014/12 (innstilling til regionråd): Saken tas til orientering Regional koordinator gjorde rede for saken Regionrådets vedtak sak 008/12: Saken tas til orientering Sak 009/12: Kongsberg kunnskap og kulturpark Ingen Opplysninger i saken/vurderinger: I Kongsberg arbeides det med plan/strategi for utvikling som har fått navnet KKP (Kunnskapsog kulturpark). Sekretariatet mener saken er av regional interesse og mulig stor betydning. Regionrådet har også tidligere med bakgrunn i dette støttet finansiering av prosjektet gjennom partnerskapsavtalen med Buskerud fylkeskommune. Ingebjørg Trandum fra Kongsberg kommune deltar i møte og presenterer arbeidet. Torkil Bjørnson fra NCE SE på Kongsberg deltar også. Presentasjonen i møtet vil ha to hovedfokus/-tema: KKP som strategi for sentrumsutvikling i Kongsberg og sentrums betydning for regionale utvikling i Kongsbergregionen KKP som betydning for utvikling av utdanning og samhandling næring - utdanning og livslang læring. 11

12 Saken tas til orientering Ingebjørg Trandum fra Kongsberg kommune og Torkil Bjørnsson fra NCE SE deltok og orienterte. Rådet samtalte om saken. Regionrådets vedtak sak 009/12: Saken tas til orientering Sak 010/12: Uttalelse vedr. utbygging av mobilnett dekning, kvalitet og beredskap Rådmannsutvalget sak 013/12 Saksbehandler Olaf Steff-Pedersen/Halvor Rostad Opplysninger i saken: Telenor, Netcom, Ice.net og Mobile Norway eier og driver mobilnett i Norge. Øvrige mobilselskaper (virtuelle mobiloperatører) tilbyr sine tjenester ved å leie kapasitet i disse nettene. Telenor, Netcom og Ice.net har egne mobilnett i kommunene i Kongsbergregionen. Ice.net tilbyr bare mobilt bredbånd og ikke samtaletrafikk over sitt nett. Mobile Norway er i ferd med å bygge sitt mobilnett og skal dekke 75 % av befolkningen innen årsskiftet 2012/13. Det er mobildekning de fleste steder, men det finnes fortsatt en del mindre områder som mangler dekning, også i hytteområder. Hovedproblemet er mangelfull kvalitet på grunn av manglende oppgradering av utstyret på basestasjonene og at det ikke bygges nok basestasjoner. Det er god dekning med 2G (2. generasjons teknologi) inkl. EDGE, mens 3G-dekningen (i alle fall de siste 3G-variantene med høyere hastigheter) er nokså mangelfull. Dette skaper problemer for de som er avhengig av mobilt bredbånd og mer krevende mobile tjenester, for eksempel ved bruk av mobile løsninger i kommunale hjemmetjenester. Også lokalt næringsliv opplever dårlig dekning og kvalitet som en begrensende faktor. Problemet er manglende tilgang til produktivitetsfremmende tjenester og mangelfull tilgjengelighet i forhold til kunder og leverandører. På grunn av topografi og avstand fra basestasjonen kan det i mange områder bli svake signaler, særlig inne i bygninger og i bil. 3G benytter høye frekvenser som har liten rekkevidde og er derfor lite egnet i distriktene da det kreves mange basestasjoner. Konsekvensen er begrenset tilgang til de nyere og stadig mer omfattende mobile tjenestene og løsningene. Dette gjør området mindre attraktivt for ungdom og andre grupper som ønsker å ta i bruk slike tjenester til nytte og adspredelse. Videre begrenser det offentlige og private virksomheters muligheter til å bruke mobile tjenester for å øke kvalitet og effektivitet i sin produksjon. Dårlig dekning og mangelfull kvalitet er en utfordring sett fra et beredskapsmessig ståsted. Vi har hatt flere alvorlige hendelser i 2011 hvor mobilnettet ikke har fungert, eller har fungert svært dårlig for mobilbrukere. Dette gjelder 2 utfall i Telenors nett i mai og juni, samt under terroraksjonen 22. juli. 12

13 Nye muligheter 9. juni 2011 vedtok Stortinget at Nødnett skal bygges ut i hele landet. Det er stilt strenge dekningskrav til nødnettet: Det forutsettes nær 100 prosent geografisk dekning. Det skal være nødnettdekning også i områder der de vanlige mobilnettene ikke har dekning. Nødnettsendere vil bli matet via fibertilknytning og radiotilknytning. Det analoge TV nettet ble slått av i 2009, og de frekvensene som ble ledige er blitt kalt Den Digitale Dividende. Samferdselsdepartementet har invitert til en auksjon over den digitale dividende i 2. kvartal Den Digitale Dividende består av frekvenser i 800Mhz båndet, men det er nå blitt gjort kjent at også 900 og 1800Mhz båndene vil bli auksjonert ut da lisensperioden er gått ut. Disse lave frekvensene passer spesielt godt for distriktene, da de har lang rekkevidde, og god evne til å trenge igjennom bygninger. En vil da kunne nå flere med færre basestasjoner. Ser man Nødnett og den Digital Dividende i sammenheng, åpnes det nye muligheter for at distriktene kan få bedre mobildekning. Dersom Samferdselsdepartementet bestemmer at mobiloperatører som vinner auksjonen om den Digitale Dividende skal benytte Nødnetts master for montering av mobilsendere, så vil mobilsendere i de lave frekvensområdene gi nærmere 100 % geografisk dekning. Dette vil spesielt komme distriktene til gode, da de vil få både god teknisk kvalitet og god dekning i grisgrendte områder. Utbygging vil bli mindre kostbart da Nødnetts master, strøm og fibertilknytning i deler av landet allerede er etablert og for resten av landet pågår utbyggingsplanlegging. Departementet kan også bestemme at mobiloperatørene skal bruke Nasjonal Roaming (gjesting i en annen mobiloperatørs nett, slik som vi opplever bruk av mobiltelefon i utlandet). Dette vil innebære at mobiltelefonen alltid knytter seg til den sterkeste sender. Dette er teknologi som eksisterer og benyttes i dag. Fra et beredskapssynspunkt er dette en meget viktig beslutning. Mobiltrafikken i distriktene er lavere enn i tettbygde strøk og fra et samfunnsøkonomisk ståsted kan det derfor vanskelig forsvares at det er nødvendig å bygge 3 parallelle mobilnett. Nasjonal Roaming vil bety lavere utbyggingskostnader for mobiloperatørene og gi bedre dekning for mobilbrukeren. Neste generasjons mobilnett (4G / LTE) bør bygges med lavere frekvenser i distriktene og høyere frekvenser i tettbebygde strøk. Staten kan gripe muligheten nå, når 800Mhz, 900Mhz og 1800Mhz båndene skal legges ut for tildeling til mobiloperatørene. Samferdselsdepartementet har sagt at den Digitale Dividende skal brukes til mobile kommunikasjonstjenester over hele landet og spesielt komme distriktene til gode. En samordnet beslutning om bruk av Nødnetts master, bruk av den Digitale Dividende, tildeling av lave frekvenser til distriktene og Nasjonal Roaming for utbygging i distriktene, vil sikre vesentlig bedre mobildekning for distrikts-norge. Da dette vil være betingelser for deltagelse i auksjonen, vil det kunne gjennomføres uten kostnader for Staten. Kongsbergregionen ber Samferdselsdepartementet legge til rette for en samordnet beslutning om bruk av Nødnetts master, bruk av den Digitale Dividende, tildeling av lave frekvensområder og Nasjonal Roaming for utbygging av nye generasjoner mobilnett i distriktene. Dette for å sikre vesentlig bedre dekning og kvalitet i mobilnettene i distrikts- Norge. Vi ber Staten stille dette som betingelser for deltagelse i auksjonen om den digitale dividende, samt at muligheten for å tildele de laveste frekvensområdene til distriktene også blir utnyttet ved de seinere auksjonene i 900 og MHz båndene. 13

14 Rådmannsutvalgets konklusjon sak 013/12 (innstilling til regionråd): Kongsbergregionen ber Samferdselsdepartementet legge til rette for en samordnet beslutning om bruk av Nødnetts master, bruk av den Digitale Dividende, tildeling av lave frekvensområder og Nasjonal Roaming for utbygging av nye generasjoner mobilnett i distriktene. Dette for å sikre vesentlig bedre dekning og kvalitet i mobilnettene i distrikts-norge. Vi ber Staten stille dette som betingelser for deltagelse i auksjonen om den digitale dividende, samt at muligheten for å tildele de laveste frekvensområdene til distriktene også blir utnyttet ved de seinere auksjonene i 900 og MHz båndene. Olaf Steff-Pedersen fra Numedalsutvikling IKS / Kongsbergregionen orienterte Saken ble drøftet Regionrådets vedtak sak 010/12: Kongsbergregionen ber Samferdselsdepartementet legge til rette for en samordnet beslutning om bruk av Nødnetts master, bruk av den Digitale Dividende, tildeling av lave frekvensområder og Nasjonal Roaming for utbygging av nye generasjoner mobilnett i distriktene. Dette for å sikre vesentlig bedre dekning og kvalitet i mobilnettene i distrikts-norge. Vi ber Staten stille dette som betingelser for deltagelse i auksjonen om den digitale dividende, samt at muligheten for å tildele de laveste frekvensområdene til distriktene også blir utnyttet ved de seinere auksjonene i 800, 900 og MHz båndene. Sak 011/12: Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Rapport mulighetstudie des 2011 (Vedlegg 5) Rådmannsutvalget sak 018/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Kommuneregionene i Øvre Telemark, med Midt -Telemarkregionen i spiss, stod sammen bak et innspill til Telemark fylkeskommune om å initiere denne mulighetsstudien. Bla på bakgrunn av tro på og sterke signal om at Eidangerparsellen ville bli bygd og at gjennomføring ville skje slik planlagt gjennom Vestfold. Dette ville / vil kunne antas ha effekt eller konsekvens for eksisterende Sørlandsbane, og kunne utfordre jernbane som viktig del av (person)transporttilbudet i Øvre Telemark og Kongsbergregionen ellers. Regionenes innspill har vært at det må være muligheter for å se jernbane som en fortsatt del av utviklingen av et bedre kollektivtransport i Telemark og ut og inn av våre regioner. Høsten 2010 vedtok derfor også fylkeskommunen å iverksette slikt mulighetsstudioe som det var bedt om. Og RailConsult fikk oppdraget. Regionene (også Kongsbergregionen) har deltatt i prosessen. I desember 2011 ble så mulighetsstudien ferdig. Og den legges med dette fram for de regionale organ for drøfting og orientering. Av hovedkonklusjonene i rapporten er dette noe av det som er beskrevet: Beregningene i denne rapporten tyder på at det kan være trafikkgrunnlag for et regionalt lokaltogtilbud Tilbudet må imidlertid fremstå som helhetlig og robust hvor togets ruteplan er premissgiveren for det øvrige kollektivtilbudet i fylket slik at korrespondanser på knutepunkter kan gjennomføres. 14

15 Regionen/ kommunene bør gjennom samordnet areal- og transportplanlegging arbeide for å øke markedsgrunnlaget rundt stasjonene slik at det potensielle markedet for persontrafikk på jernbanen økes Regionen/ kommunene bør arbeide aktivt for økt kollektivtrafikk i dagens situasjon slik at det skapes reisevaner/ transportmengder som danner grunnlag for et persontogtilbud Kollektivtilbudet på Bratsbergbanen bør ses i sammenheng med utvikling av Bybane i Grenland med hensyn til flatedekning av viktige arbeidsplasslokaliseringer og tunge bosettinger i Grenland. Regionen kan gjerne innlede et samarbeid med Kongsberg/ Buskerud og med Arendal/ Aust-Agder om fremtidig kollektivbetjening langs hele denne pendelen. Det bør legges til rette for stopp på flere stasjoner og stoppesteder med etablering av nødvendige sikringssystemer, og fasiliteter for publikum som høvelige plattformer, leskur, ruteinformasjon mm. Rassikring, sikring av farlige planoverganger og rydding av sikthindrende trær og busker langs linja er også tiltak som bør gjennomføres. Dagens buss- og togtilbud supplert med noen manglende avganger bør ha et potensiale for betydelig økt trafikk dersom det settes inn i et større system og markedsføres i større grad enn i dag. Det anbefales å gjennomføre en samlet ruteplanprosess for kollektivtilbudet med tog og buss i Telemark. I samarbeid mellom TFK, VKT, SD og NSB AS burde det være mulig å komme frem til et bedre tilbud enn i dag om man ser Sørlandsbanen og Bratsbergbanen under ett og i et regionalt perspektiv. Regional koordinator mener det er laget et kunnskapsgrunnlag i dette, som bør bringes videre i arbeid med konkret oppfølging av tiltak/prosjekt, men også være innspill til de politiske prosesser som foregår knyttet til å lykkes med økt kollektivandel og tilrettelagte arbeidsreiser Saken drøftes og tas til orientering Rådmannsutvalgets konklusjon sak 018/12 (innstilling til regionråd): Saken drøftes og tas til orientering Koordinator innledet saken ble drøftet Regionrådets vedtak sak 011/12: Saken tas til orientering Sak 012/12: KID Telemark 2012 SD om søknad KID 2012 (Vedlegg 6) Statusrapport KID Telemark (Vedlegg 7) Utkast til prosjektspesifikasjon for KID Telemark 2012 (Vedlegg 8) Rådmannsutvalget sak 019/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Kommuneregionen i Telemark har arbeidet sammen om KID (Kollektivtransport i distriktene) i flere år. I 2011 er flere prosjekter realisert. Bla ekspressbuss Tinn Skien/Porsgrunn for vår region. Men hovedfokus i prosess som har vært gjennomført i 2011 har vært knyttet til å 15

16 samordne informasjon om kollektivtrafikktilbudet i Telemark. Det vises til vedlagte statusrapport. Kongsbergregionen har deltatt aktivt i dette arbeidet. Det kan innen 6 februar søkes om nye prosjektmidler. Med utgangspunkt i målsetninger i kollektivtrafikkplanen for Telemark og viktige funn i den gjennomførte mulighetsstudien om framtidens togtilbud i Telemark har Telemarksregionene gått sammen om et innspill til Telemark fylkeskommune om etablering av et nytt prosjekt. Initiativet dreier seg om et forsudie/forprosjekt som skal forberede et hovedprosjekt der målsettingen er å få etablert et kollektivnett som består av togruter og bussruter som et stamnett i Telemark og som henger sammen - og som alle bestillingsruter og lokalruter knyttes opp mot. Sammenhengende billettering på alle kollektivruter i Telemark. Fylkeskommunens samferdselsavdeling har vært positiv til regionenes initiativ, og ønsker arbeide dette fram som en søknad om midler til KID Telemark 2012 innen gitte søknadsfrist. Det må i den forbindelse tas forbehold om at utkast til prosjektspesifikasjon kan endres noe. Kongsbergregionen støtter presenterte utkast til søknad om KID prosjekt 2012 Rådmannsutvalgets konklusjon sak 019/12 (innstilling til regionråd): Kongsbergregionen støtter presenterte utkast til søknad om KID prosjekt 2012 Regional koordinator innledet rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 012/12: Kongsbergregionen støtter presenterte utkast til søknad om KID prosjekt 2012 Sak 013/12: Kollektivtransportplan Buskerud - Høring Høringsbrev Høringsutkast til kollektivtransportplan Buskerud (Vedlegg 8) Rådmannsutvalget sak 019/12 sak 011/12 Opplysninger i saken: Fylkesutvalget har vedtatt å legge fram forslag til Kollektivtransportplan for Buskerud til offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er satt til 1. februar 2012 Kollektivtransportplanen er en langsiktig strategisk plan for utvikling av kollektivtransporten i Buskerud. Planen er utarbeidet som en del av vedtatt regional planstrategi for Buskerud og med bakgrunn i planprogram vedtatt i fylkesutvalget 9. juni 2010 Kommunene/regionen har vært invitert til deltagelse på aktuelle arbeidsseminar mv undervegs i prosessen. Målsettingene for kollektivtransporten i planforslaget er offensive og gode. Planforslaget viser sammenhenger mellom målsettinger og virkemidler. Forslaget inneholder imidlertid forslag om innføring av trafikkbetaling. Dette mener saksbehadler må ses i sammenheng med at Buskerudbyen har satt igang et arbeide med å utrede dette tema. Bla må dette, og evt konsekvenser av dette, ses i sammenheng med planlagt innføring av bompenger i/gjennom Kongsberg. Arbeidsreiser er et svært viktig anliggende i vår region. Og det må være en 16

17 målsetting å finne fram til kollektivløsninger som faktisk konkurrerer med privatbil. Dette gjelder kanskje spesielt mellom Kongsberg og Drammen/Oslo men er viktig internt i Kongsbergregionen også til/fra Telemark og Numedal. Evt forslag om at kommuner i regionen skal bidra til tilleggsfinansiering synes lite realistiske. Og det syns være riktig å påpeke fylkeskommunens økonomiske ansvar for kollektivtransport, og at dette ansvaret bør prioriteres som økende i tiden framover. Planretningslinjer kan anses være viktig i arbeid med å lykkes med utvikling innenfor planområdet, men setter også store krav til fylkeskommunens vilje og evne til å delta aktivt i arbeid som ivaretar kommunenes utbyggings- og utviklingsbehov. Kongsbergregionen støtter hovedtrekkene i forslag til kollektivtrafikkplan for Buskerud ved å todele målsettinger og virkemidler i forhold til byer/tettsteder og distrikter Regionen har merknader til noen punkter i forslaget og forutsetter at disse vektlegges: 1. Buskerudbyens arbeide med utredning av trafikantbetaling må legges til grunn for kollektivtrafikkplanen for Buskerud. Det forutsettes at det finnes løsninger som er akseptable og som tar hensyn til situasjonen med bompenger i/gjennom Kongsberg til ny E134 og trafikantbetaling for å finansiere kollektivtrafikksatsing 2. Det er nødvendig å ha et godt kollektivtransporttilbud for arbeidsreiser i og til/fra regionen. Særlig peker Kongsbergregionen på behov mellom Kongsberg og Drammen/Oslo, som må være konkurransedyktig med privatbil inntil jernbanen kan tilby dobbeltspor. Dette med en form for ekspressbusstilbud. 3. Planen bør vektlegge arbeidsreiser med buss mellom til/fra byer/tettsteder sterkere enn i det foreliggende forslag 4. Buskerud fylkeskommune har et stort ansvar for kollektivtrafikk og bør delta med økende økonomisk ansvar også ved evt innføring av tilleggsfinansiering. Kongsbergregionen anser det som lite aktuelt at kommunene deltar med finansiering utover evt ansvar som veiholder 5. Kongsbergregionen støtter innføring av planretningslinjer. Dette forutsetter imidlertid at fylkeskommunen deltar aktivt innenfor sine ansvarsområder med å finne løsninger og løse målkonflikter slik at kommunene får løst sine utbyggingsbehov. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 011/12 (innstilling til regionråd): Kongsbergregionen støtter hovedtrekkene i forslag til kollektivtrafikkplan for Buskerud ved å todele målsettinger og virkemidler i forhold til byer/tettsteder og distrikter Regionen har merknader til noen punkter i forslaget og forutsetter at disse vektlegges: 1. Buskerudbyens arbeide med utredning av trafikantbetaling må legges til grunn for kollektivtrafikkplanen for Buskerud. Det forutsettes at det finnes løsninger som er akseptable og som tar hensyn til situasjonen med bompenger i/gjennom Kongsberg til ny E134 og trafikantbetaling for å finansiere kollektivtrafikksatsing 2. Det er nødvendig å ha et godt kollektivtransporttilbud for arbeidsreiser i og til/fra regionen. Særlig peker Kongsbergregionen på behov mellom Kongsberg og Drammen/Oslo, som må være konkurransedyktig med privatbil inntil jernbanen kan tilby dobbeltspor. Dette med en form for ekspressbusstilbud. 3. Planen bør vektlegge arbeidsreiser med buss mellom til/fra byer/tettsteder sterkere enn i det foreliggende forslag 4. Buskerud fylkeskommune har et stort ansvar for kollektivtrafikk og bør delta med økende økonomisk ansvar også ved evt innføring av tilleggsfinansiering. Kongsbergregionen anser det som lite aktuelt at kommunene deltar med finansiering utover evt ansvar som veiholder 5. Kongsbergregionen støtter innføring av planretningslinjer. Dette forutsetter imidlertid at fylkeskommunen deltar aktivt innenfor sine ansvarsområder med å finne løsninger og løse målkonflikter slik at kommunene får løst sine utbyggingsbehov. 17

18 Regional koordinator innledet til drøfting Regionrådets vedtak sak 013/12: Kongsbergregionen støtter hovedtrekkene i forslag til kollektivtrafikkplan for Buskerud ved å todele målsettinger og virkemidler i forhold til byer/tettsteder og distrikter Regionen har merknader til noen punkter i forslaget og forutsetter at disse vektlegges: 1. Buskerudbyens arbeide med utredning av trafikantbetaling må legges til grunn for kollektivtrafikkplanen for Buskerud. Det forutsettes at det finnes løsninger som er akseptable og som tar hensyn til situasjonen med bompenger i/gjennom Kongsberg til ny E134 og trafikantbetaling for å finansiere kollektivtrafikksatsing 2. Det er nødvendig å ha et godt kollektivtransporttilbud for arbeidsreiser i og til/fra regionen. Særlig peker Kongsbergregionen på behov mellom Kongsberg og Drammen/Oslo, som må være konkurransedyktig med privatbil inntil jernbanen kan tilby dobbeltspor. Dette med en form for ekspressbusstilbud. 3. Planen bør vektlegge arbeidsreiser med buss mellom til/fra byer/tettsteder sterkere enn i det foreliggende forslag 4. Buskerud fylkeskommune har et stort ansvar for kollektivtrafikk og bør delta med økende økonomisk ansvar også ved evt innføring av tilleggsfinansiering. Kongsbergregionen anser det som lite aktuelt at kommunene deltar med finansiering utover evt ansvar som veiholder 5. Kongsbergregionen støtter innføring av planretningslinjer. Dette forutsetter imidlertid at fylkeskommunen deltar aktivt innenfor sine ansvarsområder med å finne løsninger og løse målkonflikter slik at kommunene får løst sine utbyggingsbehov. Sak 014/12: Eventuelt Det er gitt mulighet for rådsmedlemmene å ta opp saker utenom sakskart under eventuelt Innspill fra Notodden kommune: Ny base Norsk Luftambulanse Bakgrunn Generalsekretær i Norsk Luftambulanse, Åslaug Haga, opplyste i et møte med politikere i kommuner, fylkeskommune og Telemarksbenken på Skagerak Arena den 31.august 2012, at de ønsker seg en base i Telemark. Initiativet ligger nå på det politiske nivå da en slik etablering fordrer en økonomisk bevilgning på anslagsvis 35 mill. kroner pr år over statsbudsjettet til regionalt helseforetak, som er den som kjøper tjenesten. Telemark har svært dårlig dekning og er et såkalt «hvitt» område på kartet. For best mulig dekning og responstid i det «hvite» feltet, vil en etablering i vår region være gunstig da det herfra kan dekke store deler av Telemark innenfor en radius på 20 min. En etablering langs f.eks. Telemarkskysten vil derimot føre til at halve radiusen vil slå ut i Skagerak. Det bør i det videre også påpekes den infrastruktur som allerede forefinnes og som vil være strategisk betydning for en baseetablering. 18

19 Forslag til vedtak: Kongsbergregionen vil arbeide for etablering av en Luftambulansebase i Øst-Telemark / Notodden. Notodden kommune v/torgeir Fossli presenterte innspillet. Olaf Flåterud deltok og orienterte. Rådet drøftet saken. Vedtak: Kongsbergregionen vil arbeide for etablering av en Luftambulansebase i Øst- Telemark / Notodden Innspill fra Notodden kommune: Gaustatoppen som arena for Vinterlekene 2022 Bakgrunn I likhet med Trysil og Krødsherad (Norefjell) har idrettsstyret avvist Rjukan og Gaustatoppen som samarbeidspartnere i et eventuelt vinter-ol i De ønsker i stedet å samarbeide videre med Kvitfjell og kommunene rundt. Årsaken til dette hevdes å være at arrangøren i størst mulig grad vil bruke eksisterende anlegg. Kongsbergregionen ser det naturlig at et nytt vinter-ol til Norge og Oslo vil utnytte de naturgitte mulighetene som ligger nært til Oslo og legge alpine grener til Gaustaområdet. I 2022 vil E-134 med de nye traseene ferdigbygd, ha stor kapasitet og gjøre den tidsmessige avstand til hovedarenaene i Oslo betraktelig mindre enn i dag. Det er hevet over tvil at Telemark er en merkevare i skisammenheng og vil bli giret av de spektakulære bildene som kan produseres fra Gaustaområdet. Et eventuelt OL vil kunne være med å utvikle hele Kongsbergregionen slik man så skjedde i Lillehammer-regionen da man sist hadde OL her. For og lykkes må Kongsbergregionen arbeide hardt og målrettet mot relevante samarbeidspartnere og beslutningstakere. Forslag til vedtak: Kongsbergregionen vil arbeide for at Rjukan og Gaustaområde blir arena for alpine grener i et eventuelt vinter-ol i Notodden kommune v/torgeir Fossli presenterte innpillet Vedtak: Kongsbergregionen vil arbeide for at Rjukan og Gaustaområde blir arena for alpine grener i et eventuelt vinter-ol i

20 Innspill fra Numedalskommunene: Omstilling i Rollag / prosess KA Bakgrunn Det pågår prosess mht videre investering og satsing ved Kongsberg Automotive ASA sin bildelfabrikk i Rollag i Numedal. Det vises også til omstillingsprosessen som Rollag kommune vedtok 5. mai 2011 og som Buskerud fylkeskommune ga sin tilslutning til 9. juni 2011, der hjørnesteinsbedriften KA Rollag er av den største betydning for Rollag kommune og Numedal i sin helhet, med sine over 100 arbeidsplasser. SINTEF rapporten av beskriver ringvirkningene og konsekvensene av en nedleggelse av KA Rollag. Denne rapporten understreker alvoret i den prosessen som pågår ved KA Rollag der ett alternativ er flytting av bedriften til Polen. De tre formannskapene i Numedal har vedtatt en felles uttalelse og ber rådet om støtte Forslag til vedtak: Rådet for Kongsbergregionen vil med dette signalisere sin støtte til prosessen som går ut på videre investering og satsing ved Kongsberg Automotive ASA sin bildelfabrikk i Rollag i Numedal. Det vises også til omstillingsprosessen som Rollag kommune vedtok 5. mai 2011 og som Buskerud fylkeskommune ga sin tilslutning til 9. juni 2011, der hjørnesteinsbedriften KA Rollag er av den største betydning for Rollag kommune og Numedal i sin helhet, med sine over 100 arbeidsplasser. SINTEF rapporten av beskriver ringvirkningene og konsekvensene av en nedleggelse av KA Rollag. Denne rapporten understreker alvoret i den prosessen som pågår ved KA Rollag der ett alternativ er flytting av bedriften til Polen. Regionrådet henstiller derfor overfor Nærings og Handelsdepartementet, Kommunal og Regionaldepartementet, Innovasjon Norge og LO om å gi den nødvendige politiske og økonomiske støtte, slik at KA Rollag kan oppgraderes til fortsatt å være en moderne og konkurransedyktig eksportbedrift med produksjonsanlegg i Rollag. Rollag kommune v/dag Lislien presenterte innspillet som kommer fra de tre Numedalskommunene. Rådet drøftet saken Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Innspill fra regionrådsleder: saksordfører i rådet Spørsmål om å søke litt mer dynamikk i rådet feks gjennom ordning med saksordførere Vedtak: Det fremmes en sak i senere møte for nærmere å avklare endring av arbeidsform 20

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 14. juni 2011

Regionrådet 14. juni 2011 MØTEINNKALLING! Regionrådet 14. juni 2011 Sted: Rollag kommune kommunehuset Tid: 09:00 15:00 for Kongsbergregionen 07.06.11 Lise Wiik regionrådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Regionrådet 06. september 2016

Regionrådet 06. september 2016 Referat Regionrådet 06. september 2016 Sted: Rjukanhuset, Tinn Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 021/16: Godkjenning

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Rådmannsutvalget 31. mai 2013

Rådmannsutvalget 31. mai 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 31. mai 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Regionrådet 4. april 2014

Regionrådet 4. april 2014 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. april 2014 Sted: Flesberg kommune Lampeland hotell Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Kongsbergregionen 28.03.14 Sven Tore Løkslid rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Regional planstrategi Nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? 2 Miljøverndepartementet, oktober 2008 Planlegging på fylkesnivå Gjeldende

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Statsråden Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 15/1354-1 29.04.2015 Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Vi er i gang med en kommunereform som skal gi større

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Intensjonen med regional planstrategi

Intensjonen med regional planstrategi Intensjonen med regional planstrategi Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Oslo, 11.november 2010 Politiske føringer Klimaforliket: reduksjon 15-17 mill tonn CO 2 nasjonalt innen 2020 Transport:

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Innhold og krav til regionale planstrategier

Innhold og krav til regionale planstrategier Innhold og krav til regionale planstrategier Maylinn Stomperud Hell 26.november 2010 HVA ER REGIONAL PLANSTRATEGI? Nytt planverktøy i ny plan og bygningslov Eneste obligatoriske plandokument på regionalt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Regional planstrategi for Buskerud Sigurd Fjøse Teamkoordinator

Regional planstrategi for Buskerud Sigurd Fjøse Teamkoordinator for Buskerud 2009-2012 Sigurd Fjøse Teamkoordinator Gjeldane fylkesplan går ut i 2008 St. meld. nr. 12 region-/ forvaltningsreformen Skildrar innhaldet i regional planlegging Sak til FU vinteren 2007 om

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

NTP minus kollektiv = ntp Sant i 2008 hva nå?

NTP minus kollektiv = ntp Sant i 2008 hva nå? NTP minus kollektiv = ntp Sant i 2008 hva nå? Presentasjon NHO Transport, 14.06,2012 Frode Longva, flo@toi.no Avdelingsleder TØI I disse EM-tider Ø I 2008 ble TØI bedt av NHO Transport å vurdere forslaget

Detaljer

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt og prosess Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale

Detaljer

Regionrådet 6. desember 2011

Regionrådet 6. desember 2011 MØTEREFERAT! Regionrådet 6. desember 2011 Sted: Kongsberg kommune Kongsberg vandrerhjem Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. REFERAT Rådmannsutvalget i Lister. SAKER: Møtested Møtetidspunkt Dato: 12.01.16 Kl: 0900 1300 Sted: Kvinesdal møterom Knaben Ansvar for oppfølgning Tilstede Bernhard Nilsen Flekkefjord Ivan Sagebakken

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK

OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Saknr. 10/6013-3 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Siri H. Venstad Lonkemoen OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012

Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 11. januar kl 11:30 til 12. januar kl 13 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Møtereferat! Sted: Kongsberg Vandrerhjem Vinjesgate 1-3616 Kongsberg Tid: 09:00 15:20 Møteleder:

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 16. Februar 2010 Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 1. Bakgrunn og formål I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer