Langsua. Villmark med urskogpreg og langstrakte vidder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langsua. Villmark med urskogpreg og langstrakte vidder"

Transkript

1 Langsua Villmark med urskogpreg og langstrakte vidder

2 2 3 Lundsætra (tø) Urskog, langstrakte vidder og kulturlandskap I Langsua Nasjonalpark finner du lavfjellsnatur med gamle barskoger, frodige bjørkelier, rasmarksområder og store vidder med myrer og våtmark. Her kan du oppleve villmark som praktisk talt ikke er berørt av moderne tekniske inngrep, hvor skogen kan kalles urskog. De mange vide, åpne myrene og våtmarkene, som ligger langt unna veier, kraftlinjer og bebyggelse, kan gi helt spesielle naturopp levelser. Folk har brukt disse områdene i uminnelige tider. Mange steder bærer landskapet spor etter beitebruk gjennom setring og fédrifter. Endelig på toppen av Skaget (tø)

3 4 5 Skitur mot Langsua (gh) Fiskefangst ved Fjelldokka (gh) NATUROPPLEVELSER Det rolige landskapet i Langsua-området utgjør et viktig og lett tilgjengelig friluftsområde hele året. Jakt, fiske, fotturer og skiturer er populære aktiviteter. Det finnes et godt utbygd og velbrukt sti- og løypenett. På tur til fots eller på ski kan du oppleve stillheten i naturen. Trår du varsomt kan du oppleve det spesielle fugle- og dyrelivet som disse områdene har å by på. Fjellstyrene har mange hytter og åpne buer. Det ligger også sju turistforeningshytter (DNT) innenfor verneområdene, med Liomseter som den eneste betjente. Det finnes egne løyper for hundekjøring og flere steder kan du delta i organisert hesteridning. Området er populært for sykkelturister. Flere vassdrag i området har godt ørretfiske, særlig i større vann og elver. Vil du oppleve vassdragsnaturen, kan du leie båt eller kano av reiselivsbedriftene i området. Husk jakt- og fiskekort.

4 6 7 Naturskjønt ved Tjyruverket mellom Mjødokka og Dokkvatnet (tø) Vid utsikt over langstrakte vidder (tø) LANDSKAP Villmark med urskogpreg Bratt opp fra Dokkvatnet ligger flere topper som utgjør den tidligere nasjonalparken Ormtjernkampen. I disse hellingene og rasmarkene ligger gran- og furuskoger som ikke er berørt av hogst og annen utnytting. Her står levende og døde trær i et alpint klima med kjølige somre og kalde vintre. På lune steder med høy luftfuktighet og på gamle, døde trær trives mange mose-, lav- og sopparter som er knyttet til urskog, og som derfor har blitt relativt uvanlige i Norge. Store vidder Mellom Skaget-Langsua og Ormtjernkampen overtar et rolig, bølgende viddelandskap med myrer og våtmarker, rik fjellbjørkeskog og tilstøtende rasmarker. De endeløse myrene er svært varierte. Myrkanter og mindre myr partier kan bestå av rikmyr med mange spesielle planter. Store, urørte myrområder og våtmarker er i dag en sjelden naturtype, som ofte er rammet av oppdyrking og drenering. I Langsua-området kan du derimot oppleve et svært rikt fugleliv knyttet til myr og våtmark, blant annet storlom, stjertand, svartand, småspove, svømmesnipe, trane og jordugle.

5 Slangen Dalseter H. Hotel Espedalen Oskampen Formgiving og digital kartografi: Gåsvatn kart-tjenester, Digitale kartdata: Statens kartverk N250. Tillatelse nr. MAD12002-R Storhøliseter Espedalen LVO Hersjømyrin NR Kaldfjorden Skriurusten Ongsjøfjellet Storkvelvbu Nordre Skreddalsfjellet Langsua Skaget LANGSUA NASJONALPARK Søre Storeskag Haldorbu Hynna NR Liomseter Haldorbu LVO Dokkfaret LVO Kjølaåne NR Tjyruverket Mjødokka Dokkvatnet Ormtjernkampen Yddin Fullsenn Vangsjøen Kittilbu Op psj øm Svarthammer yra NR Synnseter Storlægeret LVO Moane Røssjøen NR Dokkfløyvatnet Lenningen Skardberga NR Spåtind TEGNFORKLARING Nasjonalpark Landskapsvernområde Servering Naturreservat Campingoppstilling Parkering sommer Betjent turisthytte Parkering vinter Selvbetjent turisthytte Overnatting Ubetjent turisthytte M = 1: Km

6 10 11 Brudespore (tø) Skjeggklokke (tø) Myrhauk (tø) Småspove (tø) PLANTE- OG DYRELIV Naturlig furuskog og granskog som ikke er blitt hogd eller ryddet danner urskoglignende forhold. Trærne i en slik skog har ulik alder, og døde trær kan finnes i alle grader av nedbryting. Dette er bakgrunnen for at det enkelte steder innenfor nasjonalparken forekommer mange sjeldne hattsopper i skogbunnen og flere såkalte urskogskjuker på liggende eller stående døde trær. På lysåpne og kulturpåvirkete steder i vokser skjeggklokka. Dette er skjeggklokkas eneste forekomster i Nord-Europa, med Alpene og Karpatene som nærmeste voksesteder. I områder som er preget av setring/stølsdrift eller fédrifter kan du også finne andre sjeldne planter, som håndmarinøkkel og fjellnøkleblom. Et stort antall ulike fugler er registrert i området. Blant truete fuglearter finnes det bergand, myrhauk, brus hane, fjellmyrløper og dobbeltbekkasin, som alle er knyttet til myrer og våtmark. Flere sjeldne planter trives også i myrområdene. Langsua-området er landets viktigste vokse plass for finnmarksstarr. I rikmyrene kan du finne ulike orkidéer og den sårbare huldrestarren. Mogop (tø)

7 12 13 Seterbruk/stølsdrift har lang tradisjon i Langsua-området. Den dag i dag møter du kyr og andre beitedyr i fjellet, og det er tydelig at husdyrbeite og sanking av fôr og ved har preget landskapet i uminnelige tider. Tilgrensende verneområder Restaurert fangstgrav for elg (gh) Historie Langvarig bruk av fjellet Folks bruk av Langsua går flere tusen år tilbake. De eldste kulturminnene er spor av fangst- og veidekultur. En rekke fangstanlegg og dyregraver viser hvordan veidefolket utnyttet terrenget for å skaffe seg bytte lenge før skytevåpnene gjorde sitt inntog. Senere fant folk ut hvordan man kunne utvinne jern av myrmalm. De enorme myrflatene ble et viktig område for jernframstilling, og jern fra slike myrer i Sør-Norge fant veien langt ut i verden som eksportvare. Mange steder er landskapet preget av utstrakt husdyrhold. Tidligere var det vanlig at store fédrifter med storfé ble drevet opp hit for å utnytte de frodige fjellbeitene. Tilholdsplassene for fédriftene kalles felægre, og har gitt opphav til mange stedsnavn i området. Fortsatt brukes områder som sommerbeite for hest, og du kan møte store hoppefølger med hingst. Haldorbu landskapsvernområde (58,6 km 2 ) har store myr- og våtmarkspartier. Stølsdriften har påvirket naturen og skapt beitemarker og slåttemyrer. Storlægeret landskapsvernområde (23,3 km 2 ) er stølsområder med åpne slåtte- og naturbeitemarker, myrer, vann og elver. Dokkfaret landskapsvernområde (19,2 km 2 ) følger øvre deler av Dokka-vassdraget, med bekker, elver og vann, gammel furuskog og seterlandskap. Espedalen landskapsvernområde (183,4 km 2 ) er et stort og variert område med fattig- og rikmyr, gammel barskog, setervoller, seterslåtter og naturbeitemark. Kjølaåne naturreservat (19,1 km 2 ) består av myr og våtmark med kilder, meandrerende elver, rikmyr og spesielle myrutforminger. Røssjøen naturreservat (24,1 km 2 ) har større og mindre vann, store myrer og tørre rygger med gammel bar- og høgstaudebjørkeskog. Området er beitepåvirket. Skardberga naturreservat (11,6 km 2 ) har kupert terreng med gammel fjellgranskog. Her vokser sjeldne planter, sopp og lav. Oppsjømyra naturreservat (14,8 km 2 ) er et stort myrområde med rikmyr, naturbeitemark, gammel granskog og høgstaudebjørkeskog. Flere sjeldne fuglearter hekker her. Hynna naturreservat (64,3 km 2 ) består av myrer, sumper, vann, tjern, bekker, elver og skogholt med gammel granskog. Her lever mange sjeldne fugler. Hersjømyrin naturreservat (44,9 km 2 ) har myrer og våtmark som huser mange truede og sjeldne fuglearter. Totalt vernet areal i Langsua-området er på 1000 km 2.

8 14 15 Kort om Turmulighetene er mange i området, her fra Liomseter (TØ) I en nasjonalpark er du naturens gjest Gå hvor du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt. Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem. Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved. Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletida. Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra ett vassdrag til et annet. Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august. ISBN (Trykt) ISBN (pdf) Layout: Guri Jermstad AS. Tekst: Tanaquil Enzensberger Foto: Geir Høitomt (GH) og Thor Østbye (TØ). Forsidebilde: Fra Ormtjernkampen (TØ) og svart/hvit: Utsikt over viddene (TØ). Bakside: Sommerstid nytter store hestefølger området (TØ) Trykk: GRØSET Hvor: Gausdal, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i Oppland fylke. Slik kommer du til : Fv. 204, mellom Fagernes og Gausdal ved Holsbru Kafé og Kittilbu Utmarksmuseum er viktige innfallsporter. Fra Holsbru går det veg til Liomseter. Langs Rv. 51 er det sommeråpen stølsveg fra Robølegrenda i Øystre Slidre til Yddin og Storeskag. Jotunheimvegen, som tar av fra Rv. 51 ved Vinstervatn, tangerer nasjonalparken. Veger som tar av fra Fv. 255 i Espedalen og Fv. 250 fra Dokka mot Synnfjell fører inn i området. Informasjon om overnattings- og servicetilbud: Beitostølen Turistinformasjon, tlf , Gausdal Turistkontor, tlf , Hytter: Det er flere overnattingstilbud du kan benytte deg av. Hyttene har ulike eiere. Den Norske Turistforening (DNT) har én betjent og seks selvbetjente hytter, mens Gausdal Fjellstyre har flere utleiehytter og buer du kan benytte i området. Undersøk på forhånd hvem som eier hytta og om den er åpen. Tips: Lettførte stier til toppen av Ormtjernkampen og Skaget gir gode naturopplevelser og flott utsikt over nasjonalparken og nærliggende verneområder. Kart: Espedalen 1: , Fullsenn 1: , Synnfjell 1: , Turkart Huldreheimen 1: Opprettet: 2011 Areal: 537,1 km 2 Tilgrensende verneområder: Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Kjølaåne naturreservat Røssjøen naturreservat Skardberga naturreservat Oppsjømyra naturreservat Hynna naturreservat Hersjømyrin naturreservat Forvaltning: styre, tlf , Oppsyn: Statens naturoppsyn, tlf Mer informasjon:

9 NORGES NASJONALPARKER Norges nasjonalparker vår felles naturarv Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder fra hav til fjell. For naturens egen skyld, for oss og for kommende generasjoner. Nasjonalparkene rommer storslagen natur med variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye fjell, endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder og kystområder. I tillegg finner du kulturminner som viser hvordan områder ble brukt tidligere. I nasjonalparkene finnes et mangfold av muligheter for gode og spennende naturopp levelser. Bruk den flotte naturen vår på naturens premisser. Velkommen til Norges nasjonalparker!

Sjunkhatten. barnas nasjonalpark

Sjunkhatten. barnas nasjonalpark Sjunkhatten barnas nasjonalpark 2 3 Fra fjord til fjell i salten I sykkelavstand fra Bodø by ligger Sjunkhatten nasjonalpark. Sjunkfjorden og Mistfjorden er en del av nasjonalparken, og det varierte landskapet

Detaljer

DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA

DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA NASJONALPARK DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA Enige og tro til dovre faller 2 3 Norges tak med omkringliggende verneområder dekker et areal på ca 4367 km 2 og er et av de største sammenhengende verneområdene

Detaljer

VARANGERHALVØYA. Arktisk og urgammelt landskap

VARANGERHALVØYA. Arktisk og urgammelt landskap VARANGERHALVØYA Arktisk og urgammelt landskap 2 3 Kysttavla fra Syltefjordstauran (SSo) Høisletten, som har et traurig udseende af graa stenurer, enkelte brune strøg og derimellem snepletter, gaar uden

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark

Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark Konsekvenser for reiseliv Hogne Øian 415 NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Olav Olstad Leder Liv Solveig Alfstad

Detaljer

aturen er for alle! Et par ganger per måned En gang per uke

aturen er for alle! Et par ganger per måned En gang per uke N aturen er for alle! Nordmenn flest er glad i naturen. Fra vi var små, har vi klatret i trær, gått på ski, plukket bær i skogen og fisket i bekken. Noen av oss har hatt denne muligheten rett utenfor kjøkkendøra,

Detaljer

Bli med på tur. Klart barna skal bli med!

Bli med på tur. Klart barna skal bli med! Norges nasjonalparker en del av vår naturarv FOTO: ØYSTEIN SØBYE/SAMFOTO Den europeiske nasjonalparkdagen 24. mai markerer at det er 94 år siden den første nasjonalparken ble opprettet i Europa. Rondane

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Eventyrskogene i I spålenområdet. Marka på sitt beste

Eventyrskogene i I spålenområdet. Marka på sitt beste Eventyrskogene i I spålenområdet Marka på sitt beste Velkommen til EVENTYRSKOGENE Denne brosjyren kan du bruke til å finne en eller flere av 14 poster rundt Spålen. Postene er ikke poster i orienteringssammenheng,

Detaljer

Allemannsretten og reiselivsnæringen

Allemannsretten og reiselivsnæringen Allemannsretten og reiselivsnæringen Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no 2 Reiselivet må gjerne bruke naturen Reiselivsaktører arrangerer ofte ulike aktiviteter i naturen, men mange er usikre på hva de egentlig

Detaljer

HUNDEKJØRERNE INNTAR TORPA!

HUNDEKJØRERNE INNTAR TORPA! 02. 04. JANUAR 2015 HUNDEKJØRERNE INNTAR TORPA! MUSH Synnfjell er årets første løp. Mange av hundesportens norske profiler stiller til start. 70 hundespann og nærmere 700 bikkjer møtes til spennende konkurranse

Detaljer

TROLLHEIMEN EVENTYRRIKET

TROLLHEIMEN EVENTYRRIKET TROLLHEIMEN EVENTYRRIKET Trekanten Hytteguide Barnas favoritter Kristiansund R65 Fjordruta E39 Trondheim Værnes lufthavn Tromsø Surnadal Trollheimen E6 Molde/Ålesund R70 Dovrefjell Illustrasjon: Kjetil

Detaljer

Friluftsliv i. Norge. Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur. Foto: Midt-Agder friluftsråd

Friluftsliv i. Norge. Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur. Foto: Midt-Agder friluftsråd Friluftsliv i Norge Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur Foto: Midt-Agder friluftsråd Friluftsliv i Norge Vandring (gå tur) Selv om ikke alle fra Norge er interessert i friluftsliv,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Vestre Kvaknes og Jonsvika Kalvøysund festning Korshavn midtre (Korshavn) og Måkeholmene Buøya med Skarsholmen

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

destinasjon røros turistguide

destinasjon røros turistguide 2015 røros - holtålen - os - tolga - tynset - alvdal destinasjon røros turistguide La deg bergta www.roros.no 1 velkommen Velkommen til Destinasjon Røros opplevelser som setter spor! Med stolthet gir vi

Detaljer

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Revidering av forskrifter for Tekssjøen og Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservater Høringsforslag Rapport Miljøvernavd. nr. 2012/5 Fylkesmannen

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Handel og kunsthåndverk

Handel og kunsthåndverk velkommen 4 12 26 38 48 52 59 66 67 Om destinasjon røros attraksjoner Aktiviteter Overnatting Handel og kunsthåndverk lokalmat og spisesteder Hva skjer? kurs og konferanse Praktisk informasjon Kart Bruk

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

Bli med til Færder nasjonalpark!

Bli med til Færder nasjonalpark! Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd li med til Færder nasjonalpark! Vinter 2013/14 www.oslofjorden.org 1 Kultur og natur Kvalitetsskilt Landsdekkende montering Lokale tilpasninger Kreativ utforming

Detaljer

SVALBARD. Opplev Svalbard på naturens premisser

SVALBARD. Opplev Svalbard på naturens premisser SVALBARD Opplev Svalbard på naturens premisser Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen. En av etatens viktigste oppgaver er forvaltning av Svalbards natur- og kulturmiljø.

Detaljer

100 år. Hva skjer? Løypekart. Hyttedrøm fra Dokka Berg&Wien Massivtre har suksess med hytter i laft og massivtre. Skute kirke.

100 år. Hva skjer? Løypekart. Hyttedrøm fra Dokka Berg&Wien Massivtre har suksess med hytter i laft og massivtre. Skute kirke. magasinet NR 1 2015 Hva skjer? Oversikt over aktiviteter i Land Skute kirke 100 år Ku fra Torpa på bankkortet Midten: Løypekart Alle løypene i Synnfjell Hyttedrøm fra Dokka Berg&Wien Massivtre har suksess

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Torstein Myhre NOF rapport 3-2009 Norsk Onitologisk Forening e-post: nof@birdlife.no Rapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Detaljer