Dypere innsikt og bedre læring erfaringer fra bruk av nye granskingsmetoder i Statoil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dypere innsikt og bedre læring erfaringer fra bruk av nye granskingsmetoder i Statoil"

Transkript

1 Dypere innsikt og bedre læring erfaringer fra bruk av nye granskingsmetoder i Statoil Granskingskonferansen, Stavanger 2013

2 2 - Statoil s virksomhet

3 Læring og forbedring gjennom aktiv hendelsesrapportering HMS-hendelsesrapporter (skader, tilløp og tilstander) 390 dybdestudier gjennomført av Statoil, leverandører og kontraktører 16 granskinger gjennomført av Statoil konserngransking anbefalte tiltak Synergitall for

4 4 - Develop investigations into a learning tool for the organisation as a whole

5 5 - Styringssystem - erfaringsbærer

6 6

7 7

8 8 Stengt ventil. Trykklasse 16 bar

9 9

10 10

11 [Tittel på hendelsen] Hva skjedde - MTO hendelsesforløp Faktaopplysning Informasjon om fakta. Hendelseselement Årsak Antatt hendelseselement Antatt årsak En handling, teknisk feil eller tilstand som inngikk i hendelsesforløpet. Et forhold som førte til at en eller flere utløsende og bakenforliggende årsaker oppsto. Manglende barriere Brutt barriere Barriere som fungerte og som begrenset omfanget av hendelsen Barrierer; teknisk eller organisatorisk foranstaltning som kunne ha stanset hendelsesforløpet eller begrenset omfanget av hendelsen. Barriere som fungerte og som stanset hendelsen Tap / konsekvens Fare eller ulykkessituasjon 11

12 [Tittel på hendelsen] Fakta Faktaopplysning dd.mm.åå tt.mm dd.mm.åå tt.mm dd.mm.åå tt.mm Hendelsesforløp Hendelseselement Hendelseselement Hendelseselement Årsak Årsaksanalyse Årsak Årsak Årsak Barriereanalyse Brutt barriere Manglende barriere Tap / konsekvens Barriere som fungerte 12

13 Utløsende årsaker Handlinger Påvirkende forhold Bakenforliggende årsaker Arbeidsledelse Organisatorisk påvirkning Årsakskart: Hvorfor skjedde det? - Årsakskart Implementering av A-standard Gruppesammensetning i beslutningsprosess ikke tilstrekkelig UTILSTREKKELIG PLAN Ops gruppe land hadde ikke oversikt over plattform status. Ufullstendig planlegging av ventiltestene Ville spare tid i etterarbeid med kommende NAS test Risiko og samtidige operasjoner ble ikke vurdert da Ops gruppe besluttet å endre planene for ventiltesting. Operatør I fikk begrenset tid til å forberede seg til jobben. Operatør I var ikke med på førjobbsamtale. Operatør I hadde forståelse av at det kun var EN ventil som skulle åpnes Feil Antagelser Ufullstendig kommunikasjon SVIKT I OPERASJONEL UTFØRELSE Stengeventil nedstrøms HCV blir ikke åpnet Utilstrekkelig planlegging av oppgaven og prioriteringer hos operasjonelt systemansvarlig og utførende Trykkavlastning av denne linjen ble ikke klargjort, og åpnet, av operatør II SKR- operatør begynte å få dårlig tid i forhold til avtale med Gassco. Utviklet seg til et selvpålagt tidspress Styring av anleggsspesifikk kompetanse Funn ved systemgjennomganger kunne vært tolket av AI som indikasjon på feil ved specskifte også i ikke sikkerhetskritiske systemer. Systemgjennomganger og verifikasjoner ikke oppdaget feil i design Design (1984) av rørspool og ventil nedstrøms HCV ikke i henhold til krav SVIKT I TEKNISK INTEGRITET Linje sjelden i bruk. Linje for manuell trykkavlastning. Ikke definert som Ikke sikkerhetskritisk. Lekkasje i HCV og stengeventilene oppstrøms Hendelse & tap Framskynder ventiltesting i forhold til opprinnelig plan Trykkavlastning mot stengt ventil 129 Bar slippes inn på system med 16 bars trykklasse Overtrykking av rørspool og ventil GASS - LEKKASJE Planlegging Operasjonell utførelse Anleggsintegritet

14 Årsakskart - metodebeskrivelse Årsakskartet er et verktøy for gransking og presentasjon av årsakene til en hendelse. Årsakskartet er utviklet basert på Taps- årsaksmodellen (Bird 1986), Sveitserostmodellen (Reason 1997) og AcciMap (Rasmussen 2002, Hopkins 2009). Merk at opplæring i metoden og kompetanse mht. analyse menneskelige og organisatoriske årsaker kan være nødvendig for å få full nytte av metoden. Årsakskartet har to formål: Analyseverktøy. Verktøy for å analysere årsaker i tillegg til MTO-analyse. I MTO analysen er årsakene beskrevet for hvert hendelseselement i sekvensiell rekkefølge. I årsakskartet er hovedårsakene fra MTO-analysen arrangert hierarkisk over hverandre med piler som viser sammenhengen mellom årsakene på forskjellig nivå og til skade/tap. Dette gjør det mulig for granskningsgruppen å se avhengigheter og sammenhenger bedre og å avdekke eventuelle svakheter i årsaksbeskrivelsen. Kartet er et verktøy for å forstå hvordan årsaker på ulike nivåer i organisasjonen påvirker hverandre. Sammen med aktiv bruk av metoder for å analysere menneskelige og organisatoriske forhold styrker dette systemperspektivet i gransking. Presentasjonsverktøy. Verktøy for å fortelle historien om hvorfor hendelsen skjedde. Det gir god læring å se sammenhengene mellom årsak og virkning på de ulike organisatoriske og operasjonelle nivåene. Mal og veiledning for å lage årsakskart er vist på de neste sidene. 14 -

15 Utløsende årsaker Handlinger Påvirkende forhold Årsakstråd 1 Årsakstråd 2 Bakenforliggende årsaker Arbeidsledelse Organisatorisk påvirkning Årsakskart: [Navn på hendelse, Synergi nummer & dato ] Årsak til bakenforliggende årsak Usikkert innhold Ikke av praktisk betydning Årsak til bakenforliggende årsak Årsak til bakenforliggende årsak Årsak til bakenforliggende årsak Årsak til bakenforliggende årsak Årsak til utløsende årsak Årsak til utløsende årsak Årsak til Hendelse 1 Usikker kobling Usikkert innhold Årsak til Hendelse n Hendelse & tap Hendelse 1 som inntreffer før hendelse 2 Hendelse 2 som inntreffer før hendelse n Hendelse n som inntreffer før skade/tap Tap/ konsekvens 15

16 Årsakskart - veiledning Årsakene i årsakskartet hentes fra MTO-analysen og skal tilfredsstille følgende kriterier: Årsak av praktisk betydning", årsaker som selskapet kan gjøre noe med. [firkantede bokser] Årsaker som ikke er av praktisk betydning men som er nødvendig å ha med for å forstå hendelsen", dvs. årsaker som må være med for å forstå årsaksbildet. [Bokser med runde hjørner] Dersom-ikke sjekk (But-for check)", dvs. Årsakene og pilene mellom årsakene må være slik at dersom årsaken eller sammenhengen mellom to årsaker (eller hendelseselementer) ikke hadde skjedd så hadde heller ikke årsaken som pilen peker på skjedd. Heltrukne bokser eller linjer må ha sannsynlighetsovervekt (dvs. > 50%). Prikkede bokser og piler betyr lavere sannsynlighet (<50%). Merk at dette ikke er matematikk med tre desimaler Årsakene bør beskrives kort og presist og slik at det fremgår hva som er feil/mangel. Vær presis og ikke generaliserende. Bruk metoder for analyse av menneskelige handlinger og organisasjon for å identifisere påvirkende årsaker, ledelsesmessige forhold og organisatorisk påvirkning. Utløsende årsaker/ handlinger" er hovedsakelig usikre handlinger (menneskelig feil) i den skarpe enden, men kan også være naturkrefter og variabilitet innen normale prosesser inkludert teknisk. 16

17 Årsakskart - kvalitetsikring Er årsakene gyldige (valide), verifiserte og pålitelige? Kan det begrunnes hvorfor en årsak fører til en annen når det er pil mellom dem? Er andre mulige årsaker vurdert og bekreftet ikke relevante for hendelsen? Er det samsvar mellom MTO-analysen og årsakskartet? Kan vi forklare hvorfor årsakskartet stopper der det gjør og at vi ikke stiller flere hvorfor-hvorfor spørsmål? Stoppe når årsakene ikke lenger kan kontrolleres av selskapet (Reason 1997) For selskaper er det fornuftig å finne de bakenforliggende årsakene som selskapet kan gjøre noe med, dvs. årsaker som kan forutsees og som kan praktisk forebygges (Hopkins Pragmatisme prinsippet ) Vi analyserer ikke/forklarer ikke årsaker som ikke er av praktisk betydning. Eksempel: Sving i veien. 17 Classification: Internal

18 18 Hva kunne stoppet hendelsen? - Barriereanalyse 1. Identifisere hvilke barrierer som kunne forhindret hendelsen 2. Foreslå tiltak for å forsterke de barrierene som ikke fungerte tilfredsstillende

19 Hva kunne skjedd? - Konsekvensanalyse Under ubetydelig endrede omstendigheter? Storulykkesrisiko? Gjennomgang av tilstand på de konsekvensreduserende barrierene i forhold til hendelsen 19

20 20 - Lærer Statoil?

21 HMS satsingområder

22 Kultur og læringsprosjektet

23 Hvordan lærer vi? 4-årig forskningsprosjekt ved UiS og Universitetet i Lodz med feltarbeid på Mongstad og raffineri i Gdansk, finansiert av Lotos og Statoil. Foreløpige observasjoner med implikasjoner for gransking: Umiddelbar læring etter hendelsen Gransking som ferskvare Mer formelle læringsprosesser etter fremleggelse av rapport Sikre forståelse for tiltak hva skal oppnås Grunnlag for refleksjon i arbeidslaget - bruk av korte animasjoner, billedserier med spørsmål for refleksjon tilpasset målgruppen Kompetanse = Kunnskap x Ferdigheter x Holdninger

24 Eksempel

25 Arild Førland Chief investigator Accident QA tel:

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Rev 02 Undersøkelse og Gransking Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Utarbeidet av SfS Arbeidsgruppe: 28. August 2014 Gjelder

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Innhold. Klassifisering: Open Status: Endelig Gransking av: Gasslekkasje på Heimdal

Innhold. Klassifisering: Open Status: Endelig Gransking av: Gasslekkasje på Heimdal Innhold 1 Sammendrag... 4 1.1 Hendelsen... 4 1.2 Konsekvenser... 5 1.3 Årsaker... 6 1.4 Positive forhold... 7 1.5 Anbefalte tiltak... 7 2 English summary... 9 2.1 The Incident... 9 2.2 Consequences...

Detaljer

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning 1. Formål 2. Definisjoner 3. Klassifisering av hendelser 4. Kriterier for valg av nivå 5.

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

Hydrokarbonlekkasje Oseberg A 17.6.2013 001053028. Begrenset Fortrolig

Hydrokarbonlekkasje Oseberg A 17.6.2013 001053028. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Hydrokarbonlekkasje Oseberg A 17.6.2013 001053028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Den

Detaljer

Basisstudie vedlikeholdsstyring

Basisstudie vedlikeholdsstyring Oljedirektoratet Basisstudie vedlikeholdsstyring Metode for egenvurdering av vedlikeholdsstyring Revisjon 0, - 1.5.1998 Innhold Beskrivelse av prosjektet s. 3 Formål med studien s. 5 Gjennomføring s. 6

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning IFE/HR/F 2009/1406 Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning Postadresse Telefon Telefax KJELLER HALDEN Tilgjengelighet NO-2027 Kjeller NO-1751 Halden +47 63 80 60 00 +47 69 21

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien

Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 1 Innledning: Vi har fått god respons på undersøkelsen

Detaljer

Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker

Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker 2010 Oppdragsgiver: (Blank side) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Monica Hovden Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Masteroppgave 2010 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 1.1 Hendelsen...3 1.2 Konsekvenser...3 1.3 Årsaker...3 1.4 Beredskap...4 1.5 Nattarbeid...4 1.6 Tiltak...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 1.1 Hendelsen...3 1.2 Konsekvenser...3 1.3 Årsaker...3 1.4 Beredskap...4 1.5 Nattarbeid...4 1.6 Tiltak... Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 1.1 Hendelsen...3 1.2 Konsekvenser...3 1.3 Årsaker...3 1.4 Beredskap...4 1.5 Nattarbeid...4 1.6 Tiltak...4 2 Mandat for granskingen...5 2.1 Mandat...5 2.2 Granskingsarbeidet...5

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer