Møteinnkalling : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: Tidspunkt: 13:00 Orienteringer: Kommunestyresalen, Rødberg : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven : Kommuneplanlegger Grete Blørstad presenterer: Utkast til planrapport Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda. Vedlegg. Link til planen, rapport og kart: Saksbehandlingen starter kl Sak nr. 67/10 deles ut i møtet, saken behandles i lukket møte. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 60/10 PS 61/10 PS 62/10 PS 63/10 PS 64/10 PS 65/10 PS 66/10 PS 67/10 Sakstittel Samhandlingsreformen, St.m 47 ( ), innstilling til Stortinget 212s/ 2010 og stortingsvedtak av Oppsummering og vurderinger Felles saksframlegg: Felles samarbeidsavtale med Vestre Viken HF Tomtefestesak. Dom i Kongsberg tingrett. Arkivsenter Østafjells Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg HØRING - Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud fylkeskommune. Organisasjonsutvikling NMK-avdelingen. Ny prosjektplan. Søknad om ettergivelse av lån og renter. Ny behandling. U. Off. Off.lovens 13, Forv. Lovens Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : G00 Saksmappe : 2009/1076 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Samhandlingsreformen, St.m 47 ( ), innstilling til Stortinget 212s/ 2010 og stortingsvedtak av Oppsummering og vurderinger MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken Sekretariatet, Kommunegården i Bærum, N-1338 Sandvika Saken gjelder: Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken informasjon om, oppsummering og vurderinger av vedtatt samhandlingsreform. Fakta: Det vises til tidligere behandling og informasjon om samhandlingsreformen. Denne ble som kjent behandlet i stortinget i april 2010 og stortingsmeldingen godkjent i statsråd i juni Vi har valgt å fremsende et saksfremlegg, se vedlegg, knyttet til faglig/administrative vurdering av reformen, men det er naturligvis opp til hver enkelt kommune å velge formell behandling av saken. Vi anbefaler likevel at formannskap/kommunestyre (fylkesutvalg/-ting) får saksfremlegget tilsendt, og at man tar saken til orientering..

4 Saksbehandlers vurdering: Som det fremgår er saksfremlegget en sammenfatning av det som konkret ligger i stortingsmeldingen, i tillegg er det gjort noen faglige vurderinger av mulige kommunale konsekvenser. Saksfremlegget er således et godt og dekkende dokument som synliggjør de uffordringer og muligheter som ligger innbakt i og som fremkommer som en konsekvens av reformen. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune tar informasjonen gitt i saksfremlegget til orientering. Vedlegg: Saksframlegg utarbeidet av Vestregionens sekretariat, Saksbehandler: Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : G00 Saksmappe : 2009/1076 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Felles saksframlegg: Felles samarbeidsavtale med Vestre Viken HF MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken Sekretariatet, Kommunegården i Bærum, N-1338 Sandvika Saken gjelder: Overordnet samarbeidsavtale mellom 26 kommuner i helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF Fakta: Bakgrunn Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken mellom de 26 kommunene i helseområde Vestre Viken har tre hovedstrategier hvorav den ene er å koordinere kommunenes aktiviteter opp mot Vestre Viken HF. En målsetting for kommunehelsesamarbeidet er at kommunene skal framstå som en samordnet og solid aktør i samarbeidet med helseforetaket. Fra ble de tidligere sykehusene i helseforetakene, Sykehuset Asker og Bærum, Sykehuset Buskerud, Ringerike Sykehus og Kongsberg sykehus fusjonert til helseforetaket Vestre Viken endret helseforetaket sin organisering fra stedlig ledelse ved hvert sykehus til gjennomgående klinikkorganisert ledelse. På bakgrunn av kommunenes

6 behov for samordning og styrke og helseforetakets nye organisering er det derfor nødvendig å inngå en ny overordnet samarbeidsavtale med en ny samhandlings og avtalestruktur mellom kommunene og helseforetaket. Opplysninger Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og Kommunenes Sentralforbund (KS) utarbeidet i 2007 en Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse og omsorgsområdet med en veileder for inngåelse og videreutvikling av lokale samarbeidsavtaler. Der anbefales det at politisk nivå i kommunene og styrende nivå i helseforetak er avtaleparter. I november 2009 inngikk KS ved fylkesstyrene i helseregion Sør Øst og Helse Sør Øst RHF en rammeavtale om samhandling. I st. m 47 ( ), Samhandlingsreformen, er det varslet at regjeringen vil lovfeste krav til at kommuner/samarbeidende kommuner inngå samarbeidsavtaler. Samhandlingsreformen ble vedtatt av Stortinget Regjeringen vil komme med forslag til ny helse og omsorgslov i løpet av høsten Anbefalt samarbeidsavtale mellom de 26 kommunene i helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF er bygget på disse overordnede avtalene og føringene i St. m 47. Saksbehandlers vurdering: Alle kommunene i Vestre Viken helseområde har hatt samarbeidsavtaler med sitt lokalsykehus. Samarbeidsavtalene er ulikt formulert og samhandling har hatt ulike tradisjoner ved de forskjellige sykehusene startet styringsgruppen for Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og ledelsen i Vestre Viken HF opp arbeidet med en felles overordnet samarbeidsavtale. I møte mellom styringsgruppen for Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og Vestre Viken HF ledelse ble forslag til overordnet samarbeidsavtale behandlet. I prosessen med å utarbeide en overordnet samarbeidsavtale er det innhentet erfaringer fra samarbeid mellom kommuner og helseforetak andre steder i landet. Første utkast til overordnet samarbeidsavtale ble sendt bredt ut for innspill til kommuner på rådmannsnivå på tjenesteledernivå og til kommuneoverleger. I tillegg er brukerorganisasjoner gitt mulighet for innspill til avtaleinnhold. For at befolkningen skal erfare en god og sammenhengende helsetjeneste må tjenesteyterne med ansvar for ulike deler av helsetjenesten samarbeide på strategisk nivå og på operativt nivå. Samarbeidet skal bygge på likeverd, forpliktelse og må bidra til en omforent oppgave og rolleforståelse mellom tjenesteyterne på en slik måte at pasientenes behov og interesser er ivaretatt. Helseforetaket og kommunene har ulike oppgaver, kulturer og beslutningssystemer. Å få til god samhandling basert på god forståelse for hverandres ulike kulturer, oppgaver og systemer tar tid. Denne forståelsen utvikles best i dialog preget av respekt og likeverd. En samarbeidsavtale og definerte samarbeidsfora skal ivareta at dialoger føres på riktige arenaer, og at samhandlingen er systematisk og forutsigbar. En av de største ulikhetene mellom partene er at Vestre Viken HF er en juridisk person mens kommunene består av 26 juridiske personer med kommunestyrene som øverste beslutningsorgan. Det er derfor mer krevende å samordne prosesser og beslutninger som skal være forankret i alle 26 kommuner enn i helseforetak.

7 Undersøkelser gjort i kommunene viser at svært mange kommuner opplever å være en mindreverdig part i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten bl.a. p.g.a. ulikhet i størrelse, faglig robusthet og ulike faglige og organisatoriske kulturer (St. m 47). Fra kommunenes side er det ønskelig at kommunene skal være en sterk, robust og likeverdig part i samarbeidet. Det vil være med på å sikre befolkningen gode og sammenhengende helsetjenester. Å ha et overordnet samarbeidsorgan og en felles avtale gjeldende for alle 26 kommunene i helseområdet vil være et middel til å nå målet om likeverd, styrke og robusthet. Samhandling om helsetjenester til befolkningen i Vestre Viken helseområde omfatter ledelsen i alle kommunene og i helseforetaket og mer enn helsearbeidere. Den overordnede samarbeidsavtalen skal sikre og ivareta at dialogene føres på riktig nivå. Det anbefales derfor et overordnet samarbeidsutvalg på det strategiske nivå som omfatter hele helseområdet og helseforetaket. I tillegg må det videreføres/etableres gode samarbeidsavtaler og samhandlingsarenaer på operativt og utviklende nivå lokalt. Det anbefales at dette knyttes til det enkelte sykehus og de kommunene det betjener. Mange kommuner og sykehus har i dag gode samarbeidsrelasjoner basert på etablerte avtaler og fora. I den videre prosessen med lokale avtaler må det bygges på disse allerede gode samhandlingsarenaer og relasjoner. Det anbefales at det på strategisk nivå opprettes fast møtestruktur mellom rådmenn og direktørnivået i helseforetaket. Det har vært vurdert å ha med medisinsk faglig kompetanse fra kommunenes side i overordnet samarbeidsutvalg. Det ville ha gitt mer symmetri i faglig kompetanse, men asymmetri i ledelsesnivå. Styringsgruppen mener symmetri på ledelsesnivå er viktigst. Mange av sakene som drøftes i overordnet samarbeidsutvalg vil kreve innsikt i medisinsk fag. For å kompensere for asymmetrien i fagkompetanse anbefaler styringsgruppen at kommunenes rådmannsgruppe knytter til seg en medisinsk faglig rådgivingsgruppe bestående av fire kommuneoverleger og en fastlege. For å forankre saker på det styrende nivå er det anbefalt at det er årlige dialogkonferanser med politisk ledelse i kommunene og helseforetakets styre. Et samarbeidsutvalg må ha en håndterlig størrelse for å være tilstrekkelig dynamisk. I arbeidet har det også vært ansett som viktig at det er like mange representert fra kommunene og fra helseforetaket. For at utvalget ikke skal bli for stort er det anbefalt en representasjon på 6 fra helseforetaket og 6 fra kommunene basert på etablert regionssamarbeid og en geografisk fordeling. For å sikre brukerinnflytelse og at brukererfaringer på systemnivå løftes inn i det overordnede samarbeidsutvalget er det ønskelig at 2 brukerrepresentanter og en representant for pasient og brukerombud kan møte i utvalget. I og med at hver kommune er egne juridiske personer kan ingen av rådmannsrepresentantene forplikte de andre kommunene. Det er derfor valgt å ha en møtestruktur der beslutninger normalt treffes i påfølgende møte etter saksframlegget. Dette for at medlemmene i overordnet samarbeidsutvalg skal være gitt muligheten til å drøfte saken med sine rådmenn i delregionen. Rådmannens forslag til vedtak:

8 1. Nore og Uvdal kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene i Helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF, og at denne inngås med virkning fra Avtalen signeres av alle ordførerne i de 26 kommunene i helseområde Vestre Viken (Asker, Bærum, Drammen, Gol, Flesberg, Flå, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker, Ål), og av styret for Vestre Viken HF. Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom kommunene i VestreViken helseområde og Vestre Viken HF

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 27/4/24 T138 Saksmappe : 2007/975 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Tomtefestesak. Dom i Kongsberg tingrett. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Saken gjelder: Krav fra kommunen som bortfester om å øke festeavgift etter at fester har boret etter vann og lagt ned avløpstanker på hyttetomten, gnr. 27 bnr. 4, fnr. 24 i Iminglia. Fakta: Fester har avvist kommunens krav om øking av festeavgiften som følge boring etter brønnvann, og saken har vært til behandling i Kongsberg tingrett. Retten har avsagt slik dom: 1. Etablering av borehull, med tilhørende nedlegging av gråvannrenseanlegg og tett tank til svartvann, medfører ikke tillegg i festeavgift for Dag Bjørndalen som fester av gnr. 27 bnr. 4, fnr. 24 i Nore og Uvdal kommune. 2. Nore og Uvdal kommune betaler til Dag Bjørndalen sakens omkostninger med kr ,50 fjortentusensyvhundreogfemtikronerogfemtiøre innen to uker fra forkynnelsen av denne dom. Kommunens advokat Inge Hetland opplyser i kommentarer til dommen at det ville kanskje vært naturlig å anke avgjørelsen til lagmannsretten, men vil totalt likevel ikke anbefale en anke. Kopi av adv. Hetlands brev dat vedlegges.

10 Vurdering: Rådmannen har ingen spesielle kommentarer til saken eller til adv. Hetlands brev, og følger rådet om ikke å anke avgjørelsen i Kongsberg tingrett. Formannskapet har iflg. delegasjonsreglementet fullmakt til å ta ut rettslig stevning på vegne av kommunen. En tolker dette til også å omfatte evt. anke av rettsavgjørelsen. Dersom det evt. ankes til høyere rett, må dette kostnadsvurderes i forhold til formannskapets fullmakt i budsjettsaker Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune anker ikke dom av i Kongsberg tingrett i sak om økning av vederlag for anleggelse av brønn i tomtefesteforhold. Vedlegg: Brev dat fra adv. Inge Hetland. Saksdokument: Kongsberg tingretts dom av

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2010/94 Avd. : Sentralarkiv Saksbehandler : Vidar Skreprud Arkivsenter Østafjells MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Styret i IKA Kongsberg foreslår å bygge Arkivsenter Østafjells, blant annet for å gi eierne en rimelig løsning når det gjelder å oppfylle den vesentlige skjerpingen av kravene som stilles til kommunene i håndtering av egne arkiver. Etter planen skal arkivesenteret ferdigstilles og tas i bruk av IKA Kongsberg i Arkivsenteret skal inneholde felles depotløsning for eierne, kontorlokaler formidlingsarealer og arealer for kurs og seminarvirksomhet. Fakta: Kommunestyret har tidligere (i kommunestyresak 13/10) behandlet saken om etablering av Arkivsenter Østafjells. Nytt årlig eiertilskudd ble anslått til kr ,- i 2013 med årlig indeksregulering videre. Vedtaket i kommunestyret 1. mars 2010 lyder: Nore og Uvdal kommune går inn for etablering av Arkivsenter Østafjells. Det årlige eiertilskuddet innarbeides i økonomiplaner og årsbudsjett med virkning fra Nore og Uvdal kommune vil be om å få vurdert en fordelingsnøkkel med større vektlegging av innbyggertallet. Saken ble behandlet i ordinært representantskapsmøte 22. april 2010 (se vedlegg 1).

12 Etablering og finansiering av Arkivsenter Østafjells skal opp til ny behandling i ekstraordinært representantskapsmøte i IKA Kongsberg 23. september Til denne behandlingen foreligger det en utredning om prosjektet bestilt av IKA Kongsbergs representantskap på møtet 22. april 2010 (vedlegg 2). I forhold til tidligere forslag til finansieringsmodell er det gjort noen endringer. Grunnbeløpet er senket og beløpet per innbygger er økt. For Nore og Uvdal kommune vil det bety at nytt anslått eiertilskudd i 2013 reduseres fra ,- til ,-. En reduksjon på ,-. Finansieringsmodellen representerer situasjonen i 2013, den vil øke i takt med eventuell bemanningsøkning. Saksbehandlers vurdering: Se vurdering i kommunestyresak 13/10 (vedlegg 3). Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune går inn for etablering av Arkivsenter Østafjells slik IKA Kongsbergs styre foreslår for representantskapet. Det årlige eiertilskuddet innarbeides i økonomiplaner og årsbudsjett med virkning fra Vedlegg 1 Arkivsenter Østafjells - etablering og finansiering 2 Arkivsenter Østafjells - Utredning om prosjektet bestilt av IKA Kongsbergs representantskap på representantskapsmøtet 22. april Etablering av Arkivsenter Østafjells - kommunestyresak 13/10

13 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2006/232 Avd. : Sentralarkiv Saksbehandler : Vidar Skreprud Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Utvidelse av Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) med flere eiere. Fakta: IKA Kongsberg ble opprett i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens 27. Den gang med 15 medlemmer. Selskapet ble omorganisert til et IKS, da med 34 eiere. IKA har nå fått tre søknader om medeierskap i selskapet. Saken ble behandlet av representantskapet 22. april 2010 med følgende enstemmig vedtak: Endringer i selskapsavtalens i 1 og 5 om nye eiere og eierandel godkjennes. Saksbehandlers vurdering: For kommunen vil utvidelsen av eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke ha noen pratisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, hvor hver eier har en stemme jf selskapsavtalens 8, 2. ledd.

14 Oversikt over forslag til ny eierandel (2010) og tidligere vedtatt eierandel (2008): Eier Eier Eier Andebu kommune 1,85 1,7 Kongsberg kommune 0 3,15 Røyken kommune 3,14 2,88 Asker kommune 4,2 3,86 Kviteseid kommune 1,28 1,13 Sande kommune 2,3 2,11 Buskerud fylkeskommune 5,3 4,87 Lardal kommune 1,19 1,09 Sauherad kommune 1,67 1,53 Bø kommune 1,91 1,75 Larvik kommune 3,91 3,6 Seljord kommune 1,33 1,22 Flesberg kommune 1,22 1,12 Lier kommune 3,36 3,08 Sigdal kommune 1,48 1,36 Flå kommune 1,17 1,07 Nedre Eiker kommune 3,35 3,08 Siljan kommune 1,18 1,08 Fyresdal kommune 1,17 1,07 Nes kommune 1,47 1,35 Stokke kommune 0 2,55 Gol kommune 1,69 1,55 Nissedal kommune 1,17 1,07 Svelvik kommune 2,1 1,93 Hemsedal kommune 1,17 1,07 Nome kommune 2,13 1,96 Telemark fylkeskommune 3,82 3,51 Hjartdal kommune 1,17 1,07 Nore og Uvdal kommune 1,27 1,16 Tinn kommune 2,1 1,93 Hof kommune 1,35 1,24 Notodden kommune 2,87 2,63 Tjøme kommune 1,74 1,59 Hol kommune 1,7 1,57 Nøtterøy kommune 3,31 3,04 Tokke kommune 1,21 1,11 Hole kommune 1,88 1,73 Porsgrunn kommune 3,7 3,4 Tønsberg kommune 3,78 3,47 Holmestrand kommune 0 2,49 Re kommune 2,43 2,23 Vinje kommune 1,53 1,41 Horten kommune 3,45 3,16 Ringerike kommune 3,54 3,25 Øvre Eiker kommune 3 2,79 Hurum kommune 2,37 2,31 Rollag kommune 1,1 1,07 Ål kommune 1,67 1,62 Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune gir sin tilslutning til at kommunene Holmestrand, Kongsberg og Stokke inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) på de vilkår som fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. Vedlegg 1 Selskapsavtale

15 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : A40 Saksmappe : 2010/678 Avd. : Ordfører Saksbehandler : Kirsten Gj. Hovda HØRING - Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud fylkeskommune. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Saken gjelder: Høringsuttalelse fra Nore og Uvdal kommune til Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud fylkeskommune. Fakta: Hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylkeskommune gjorde vedtak om å sende Utkast til Helhetlig og langsiktig plan for skoletilbud i Buskerud ut på høring. Høringsfristen ble satt til , men kommunen har etter henvendelse fått forlenget denne fristen til Høringsdokumentet omtaler blant annet grunnleggende prinsipper, mulige strukturendringer, utdanningsprogram, nettbaserte løsninger og opplæring av elever med ulike tilretteleggingsbehov. Saksbehandlers vurdering: Numedal videregående skole er av meget stor betydning for hele øvre Numedal. Både for ungdommen, for arbeidslivet og for samfunnet generelt. Planen har en oppstilling over mulige sammenslåinger. Planen foreslår at det settes i gang en konsekvensutredning med sikte på en styrking av Numedal vgs i samarbeid med Kongsberg vgs. En sammenslåing med felles ledelse vurderes ikke som et godt alternativ til egen stedlig ledelse. Ordfører og fagsjef for skole, -barnehage og kultur har avholdt møte med Numedal videregående.

16 Vedlegg: 1. Forslag til høringsuttalelse fra Nore og Uvdal kommune. Ordførerens forslag til vedtak: Det vedlagte forslag til høring om Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud fylkeskommune vedtas og sendes Buskerud fylkeskommune som Nore og Uvdal kommune sin uttalelse Brev dat fra Buskerud fylkeskommune, utdanningsavd. med utkast til Helhetlig og langsiktig plan for skoletilbudet i Buskerud.

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 031 Saksmappe : 2010/113 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Oddbjørn Fønnebø Organisasjonsutvikling NMK-avdelingen. Ny prosjektplan. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Saken gjelder: Framlegg av ny prosjektplan for organisasjonsutvikling ved fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk. Fakta: Utkast til prosjektplan for OU-prosessen ved NMK-avdelingen, datert februar 2010, ble behandlet av formannskapet i F-sak 19/10. Planen ble lagt ut på høring blant ansatte og arbeidstakerorganisasjonene. Det kom to innspill til saken, ett fra de ansatte og ett fra Naturviterne. Formannskapet behandlet saken på nytt i F-sak 30/10, der det bl.a. ble vedtatt at det skulle leies inn ekstern kompetanse til den videre prosessen. I samråd med Invida prosjektledelse, rådgivning og rettshjelp AS er det utarbeidet ny prosjektplan for det avsluttende arbeidet med OU-prosessen. Planen er datert 18.august Saksbehandlers vurdering: Ny prosjektplan tar høyde for en bredere medvirkning fra de ansatte og tillitsvalgte. Planen ivaretar også de forhold som formannskapet i tillegg ba om å få belyst. Det er lagt opp til en framdrift som tar sikte på politisk behandling i kommunestyret i november d.å.

18 Prosjektplanen anbefales lagt til grunn i den videre prosessen. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet legger ny prosjektplan av 18. august 2010 til grunn for det avsluttende arbeidet med OU-utviklingen på fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. Kostnadene med prosessarbeidet og innleid prosjektledelse dekkes over fagavdelingens eget budsjett. Vedlegg: - Prosjektplan av 18. august Saksdokumenter: - Prosjektplan av februar F-sak 19/10 - Høringsuttalelse ansatte av Høringsuttalelse Naturviterne av F-sak 30/10 - Oppdragsbekreftelse Invida prosjektledelse, rådgivning og rettshjelp AS.

19 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 252 Saksmappe : 2009/986 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om ettergivelse av lån og renter. Ny behandling. U. off. i h.h. til Off lovens 13, Forv. Lovens MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /10 Kommunestyret IKKE slett denne linjen her slutter innstillingen

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser.

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering om følgende tema: Nullkonsesjon etter gjennomgang

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 11.09.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/13 Meldinger, 11.9.13 PS 19/13 Høring

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Arkivsenter Østafjells

Arkivsenter Østafjells Arkivsenter Østafjells Utredning om prosjektet bestilt av IKA Kongsbergs representantskap på representantskapsmøtet 22. april 2010. På 1930-tallet gjorde Riksarkivaren framlegg om eit forpliktande samarbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 6/10 PS 7/10 PS 8/10 Sakstittel

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER

GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER Rapport GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER MAI 2013 KARIANNE RESARE DAGLIG LEDER AV GRENLANDSSAMARBEIDET «Regionen er ikke noe annet enn kommunene men kommunene i fellesskap!»

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Andebu kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Andebu Herredshus, Formannskapsalen Møtetid: Kl.18.30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf.: 33

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer