MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte mandag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar Eira AP Medlem Astrid Myrland Hansen AP Medlem Adrian Dybvik AP Medlem Jorunn H. Mikkelsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret,biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 13/13 13/211 GODKJENNING AV PROTOKOLL 14/13 13/212 REFERAT LANDBRUK / NÆRING 15/13 13/216 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN "ROLFSTAD", GNR. 8, BNR. 140 SØKER: ROLF SUNDBY, HAMMERFEST 16/13 12/1116 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN "HAMMERNESSLETTEN", GNR. 14, BNR. 16 SØKER: HÅKON ARNE PEDERSEN, HANSELV 17/13 11/940 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I NATURFORVALTNINGSUTVALGET 18/13 13/229 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYTTING AV MOTOR OG GIR I FISKEBÅT F-209-KD 19/13 13/223 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNENS NÆRINGSFOND 20/13 13/188 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STRATEGISK PLATTFORM 2013

3 21/13 13/80 SPONSORAVTALE SKAIDI XTREME /13 13/128 HØRING-FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PLIKTIG ORGANISERING OG DRIFT AV VASSDRAG 23/13 13/236 REFFERATSAKER PLAN OG UTBYGGING 24/13 13/175 HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLANARBEIDET, PLANPROGRAMMET PORSANGER KOMMUNE 25/13 12/647 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPRETTING AV GRUNNEIENDOM GNR. 14, BNR /13 09/808 PLANPROGRAM, BJØRNLIA NORD, ADKOMSTVEI I HYTTEFELT 27/13 06/22 REGULERINGSPLAN FOR GOTTERIK HYTTEFELT - GNR. 17 OG BNR. 13 I ERDAL EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 13/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/211 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Utviklingsutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Møteprotokoll fra Utviklingsutvalgets møte nr. 1/2013, den godkjennes.

5 Sak 13/13 SAKSGRUNNLAG: - Hovedutskrift Utviklingsutvalgets møte nr. 1/ Rådmannens tilråding: Møteprotokoll fra Utviklingsutvalgets møte nr. 1/2013, den godkjennes. Arne Hansen rådmann

6 Sak 14/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/212 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/13 Utviklingsutvalget REFERAT LANDBRUK / NÆRING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

7 Sak 14/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Kommunestyret Hovedutskrift møte nr. 1/ Personal- og økonomiutvalget Hovedutskrift møte nr. 2/ Naturforvaltningsutvalget Møtebok møte den Møtebok møte den Finnmark Fylkeskommune - Mainstream Norway AS Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbue-ørret i sjøvann på lokaliteten Segelnes med maksimal tillatt biomasse på 2700 tonn. - Hurtigruten kanselleringer av anløp i Finnmark 5. Finnmark Jordskifterett Årsmelding Finnmark Landbruksrådgiving Innvilget økonimisk støtte for Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen Stimuleringstilskudd til kliniske veterinærtjenester i 2013 utbetalt til Hammerfest kommune. Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

8 Sak 15/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: G/B 8/140-K Arkivsaksnr.: 13/216 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN "ROLFSTAD", GNR. 8, BNR. 140 SØKER: ROLF SUNDBY, HAMMERFEST Leders innstilling: I medhold av konsesjonslovens 1 gir Utviklingsutvalget konsesjon til Rolf Sundby, Hammerfest for erverv av eiendommen Rolfstad, gnr. 8, bnr Det stilles imidlertid følgende vilkår: Eventuelle gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr

9 Sak 15/13 SAKSGRUNNLAG: Søknad om konsesjon datert Kartutsnitt M 1:1500 Kopi av kjøpekontrakt SAKSOPPLYSNINGER: Rolf Sundby, Hammerfest søker om konsesjon for erverv av eiendommen Rolfstad, gnr.8, bnr. 140 i Neverfjord.. Søker eier naboeiendommen gnr. 8, bnr. 121 og formålet med ervervet er en eventuell hyttetomt til sine barn. Eiendommen er fradelt fra eiendommen gnr.8, bnr. 121 i Omsøkte eiendom er ca. 3,3 dekar og ubebygd. Konsesjonsgrensa for ubebygd eiendom er 2 dekar. Derfor er overdragelsen konsesjonspliktig. Omsøkt eiendom ligger i et etablert byggeområde i Neverfjord som er etablert med nærliggende boliger, fritidsboliger og infrastruktur. Eiendommen Rolfstad kan ikke betraktes som annet enn tomtegrunn på grunn av eiendommens størrelse. Den omsøkte eiendommen berører ikke dyrka eller dyrkbar mark på eiendommen og fører ikke til verken drifts- eller miljømessige ulemper for eventuell landbruk i området. Kjøpesummen er kr ,-. LOVGRUNNLAG: Saken behandles etter konsesjonslovens 1. Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn

10 Sak 15/13 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Iflg. konsesjonslovens 11 kan konsesjon gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan også lempes på vilkårene etter søknad. SAKSVURDERING: Søknaden gjelder konsesjon for erverv av eiendommen Rolfstad, gnr. 8, bnr. 140 i Neverfjord. Samtidig med at konsesjonssaken behandles, bør en avklare forholdet til annen lovgivning. Det er nødvendig å samordne behandlingen av konsesjonssaker etter andre lover, for eksempel jordloven, skogbruksloven, plan- og bygningsloven eller jordskifteloven. En må imidlertid påse at den enkelte sak undergis en individuell behandling slik at ikke lovverkene blandes sammen på en uheldig måte. Utredningen av saken må konsentreres om konsesjonssøkers interesser, sammenhold med samfunnets interesser knyttet til en forsvarlig utnyttelse av eiendommen sett i forhold til konsesjonsloven formål. Den må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjons-søkers formål med ervervet gir mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Omsøkte eiendom utgjør ingen selvstendig driftsenhet for landbruk da eiendommen inneholder kun noe uproduktiv skogarealer, samt åpen jorddekt fastmark. Eiendommen har heller ingen landbruksrelaterte bygninger. Det er pr. i dag ikke jordbruksproduksjon på omsøkte eiendom. Landbruksforvaltningen ser ingen hindringer ut fra konsesjonsloven som skulle forhindre konsesjon. Det bør imidlertid settes vilkår for konsesjonen. Det anbefales satt vilkår om at eventuelle gjerder som settes opp, må holdes godt ved like eller fjernes helt, dette av hensyn til eventuelle beitedyr i området.

11 Sak 15/13 Rådmannens tilråding: I medhold av konsesjonslovens 1 gir Utviklingsutvalget konsesjon til Rolf Sundby, Hammerfest for erverv av eiendommen Rolfstad, gnr. 8, bnr Det stilles imidlertid følgende vilkår: Eventuelle gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Arne Hansen rådmann

12 Sak 16/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: G/B 14/16-K Arkivsaksnr.: 12/1116 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Utviklingsutvalget /13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN "HAMMERNESSLETTEN", GNR. 14, BNR. 16 SØKER: HÅKON ARNE PEDERSEN, HANSELV Leders innstilling: Utviklingsutvalget tilrår i henhold til jordlovens 12 til fradeling av eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16 i to parseller, henoldsvis nordsiden og sørsiden av RV94.

13 Sak 16/13 SAKSGRUNNLAG: Kartutsnitt M 1:2.500 og 1: Søknad om deling Vedlegg til søknaden Matrikkelutskrift SAKSOPPLYSNINGER: Håkon Arne og Sissel Anna Pedersen, Hanselv søker om deling av eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16 på Hanselv. Eiendommen er ifølge Skog og landskap på 48,9 dekar totalt og består av 14,1 dekar over-flatedyrka jord og resten åpen jorddekt fastmark. Eiendommen ligger på begge sider av RV 94 og er oppdelt med følgende areal: Jordsmonn Nordsiden Sørsiden Totalt overflatedyrket 8,2 dekar 5,9 dekar 14,1 dekar åpen jorddekt fastmark 30,3 dekar 4,3 dekar 34.6 dekar Totalt 38,5 dekar 10,1 dekar 48,6 dekar Søker ønsker å fradele eiendommen i to parseller med 1 sør for RV 94 og 1 nord for RV 94. Formålet er å bygge ny bolig på nordsiden av RV 94. På nordsiden av denne parsellen er det et plantefelt med ca nåletrær (sibirsk lerk og grantrær). Denne parsellen er bebygd med et lagerbygg. Parsellen sør for RV 94 ønskes å selges eller leies ut. Denne parsellen har 6 bygninger; bolighus, fjøs, garasje, annen landbruksbygning og 2 naust. Det har iflg. gårdsarkivet vært drevet gårdsbruk på eiendommen til 1997.

14 Sak 16/13 Eiendommen er innenfor LNF-område hvor reindrift er dominerende (LNF-R). Området er uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Det tillates ikke tiltak som er til skade eller hinder for utøving av reindriftsnæring. Lovgrunnlag: Saken behandles etter jordlovens 12. Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikke delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). SAKSVURDERING: Foreliggende sak gjelder fradeling av eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16 på Hanselv. Samtykke til deling kan gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Ved avgjørelse skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Videre skal det legges vekt på godkjente planer om arealbruken i området og hensynet til kulturlandskapet. Eiendommen har totalt 14 dekar overflatedyrket jord. Landbruksmyndighetene anser at eiendommen ikke har særlig stor betydning for jordbruket da det ikke er nok arealressurser for selvstendig drift. Ut fra dette vil en fradeling være forsvarlig ut fra hensynet til eiendommens avkastning. Det kan settes vilkår for fradelingen. Landbruksmyndighetene har ingen innvendinger til omsøkte fradeling av 1 bebygd parsell på 38,5 dekar fra eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16 (jfr. jordlovens 12).

15 Sak 16/13 Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget tilrår i henhold til jordlovens 12 til fradeling av eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16 i to parseller, henoldsvis nordsiden og sørsiden av RV94. Arne Hansen rådmann

16 Sak 17/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/940 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/11 Utviklingsutvalget /13 Utviklingsutvalget /13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I NATURFORVALTNINGSUTVALGET Leders innstilling: Steve Aslaksen gis fritak for sitt verv som nestleder i naturforvaltningsutvalget, jfr. hans begrunnelse. Utviklingsutvalget bes finne nytt medlem til utvalget.

17 Sak 17/13 SAKSGRUNNLAG: Søknad om fritak fra verv SAKSOPPLYSNINGER: Steve Aslaksen søker i e-post av om fritak fra verv i Naturforvaltningsutvalget. Han søker i første omgang i allefall ut året 2013, eventuelt fra vervet ut perioden. Steve Aslaksen ble valgt som medlem i Naturforvaltningsutvalget i møte i Utviklingsutvalget den I møte i Naturforvaltningsutvalget den ble han valgt som nest-leder. Steve Aslaksen skriver i sin søknad om fritak at han har begynt i jobb i Statens Naturoppsyn og føler at det ikke er riktig av han å sitte i et politisk utvalg som skal behandle motorferdsel-søknader for så å utføre kontroll av disse i ettertid. Kommuneloven som lyder: Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for kortere tidsrom (permisjon) eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

18 Sak 18/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYTTING AV MOTOR OG GIR I FISKEBÅT F-209-KD Leders innstilling: Legges frem uten innstilling.

19 Sak 18/13 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Yngve Nilsen SAKSOPPLYSNINGER: Yngve Nilsen søker om tilskudd til bytte av motor og gir i båten Joakim med fiskerimerke F-209-KD. Vedlagt finnes tilbud fra De Wilde Slipp & Mek. AS på utstyr og arbeide. Det er også vedlagt skatteattest. Yngve Nilsen Fikk i UU møte innvilget et tilskudd på kr ,- og et lån på kr ,- i forbindelse med anskaffelse av F-209-KD. Båten kostet totalt kr ,- og egenkapitalen utgjorde kr ,- (56%). Han har videre i UU møte fått innvilget et tilskudd på kr ,- til kjøp av garngreier (80% av kr ,-). Yngve Nilsen skriver i sin søknad at motoren er 27 år gammel ( timer gangtid) og at det nå er vanskelig å fremskaffe reservedeler. Han ser det som tilnærmet uforsvarlig å starte ut på fiskefeltet uten tilgang på nødvendige reservedeler. Han søker dermed om et investeringstilskudd på kr ,- fra næringsfondet. Dette tilsvarer ca 88% av total investeringsramme på kr ,- eks mva. Spesifisert tilbud fra leverandør: Yanmar 4jH4-HTHE 107Hk m/slureventil kr ,- Demontering/montering kr ,- Totalt kr ,- eks mva SAKSVURDERING: Ynge Nilsen har utvilsomt rett i at det vil være forbundet med stor risiko å drive fiske med en motor i fiskefartøyet som det nå ikke lenger kan skaffes reservedeler til.

20 Sak 18/13 Fisker yrket er risikoutsatt og man må kunne stole på at utstyret om bord fungerer som det skal. Det er viktig at kystfiskefartøyer vi har i kommunen blir modernisert for å skape en trygg hverdag for de som satser på fiskeryrket. Det handler også om å sikre videre rekruttering til yrket. For fisken er en evigvarende ressurs dersom den forvaltes riktig. Mottaksanleggene på land har behov for leveransene fra kystfiskeflåten for å sikre arbeidsplassene på anleggene. Verden har et stadig økende behov for trygg og god sjømat fra Finnmark. Statuttenes punkt 2.4 stiller krav til egenkapital på minimum 20%. Dette kravet kan reduseres i og med at det kan gis opptil 100% tilskudd. Søker skisserer en egenkapital på 12% ifm anskaffelseskostnadene. Det er viktig for søker å få utført arbeidet snarest for å kunne ta del i vårtorskefisket. Næringsfondet kan støtte eksisterende bedrifter som vil bidra til å opprettholde sysselsettingen. Det kan gis inntil 100% i tilskudd og max. kr ,- i fysiske investeringer. I næringsfondets vedtekter heter det bl.a.: Det er ikke anledning til å gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang Yngve Nilsen har tidligere fått tilskudd til anskaffelse av båt (2007) samt tilskudd til kjøp av garngreier (2012). Det skal nå skiftes motor i båten det ble gitt tilskudd til i Rådmannen er i tvil om dette da kommer inn under vedtektenes ordlyd om likelydende tiltak, bl.a. at i fra at investeringen i båt i 2007 også omfatter motor. Dersom dette er tilfelle er det iflg statuttene ikke anledning til å gi støtte til dette formålet. Et ytterligere element er hvorvidt grensen på kr ,- i fysiske investeringer gjelder pr søknad eller total investering i samme likelydende tiltak.

21 Sak 18/13 Søker har til nå fått innvilget: 2007: kr , ,- i lån (av ,-) 2012 : kr ,- (av ,-) kr , ,- i lån av ,- Rådmannen er sterkt i tvil i forhold til tolking av vedtektene i denne saken. Revidering av vedtektene bør gjøres. Imidlertid ut i fra en totalvurdering av saken og den praksis som hittil har blitt ført, vil rådmannen i denne saken tilrå støtte som følger: Rådmannens tilråding: 1. Yngve Nilsen innvilges et investeringstilskudd i forbindelse med investering i ny motor og gir på fartøyet F-209-KD. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som der er beskrevet. Arne Hansen rådmann

22 Sak 19/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/223 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNENS NÆRINGSFOND Leders innstilling: 1. Quality System Manager A/S innvilges inntil 50% tilskudd til bedriftsutvikling i forbindelse med oppstart av selskap i Kvalsund kommune. Øvre grense for tilskuddet settes til k r ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

23 Sak 19/13 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling fra QSM SAKSOPPLYSNINGER: Quality System Manager QSM søker om et tilskudd fra næringsfondet til bedriftsutvikling. Jan Sundby etablerte bedriften i Kvalsund kommune i 2012 og fikk i UU møte innvilget et etableringstilskudd på kr ,-. Jan Sundby skriver at bedriften ønsker å utvikle en egen hjemmeside hvor potensielle kunder kan få informasjon om hvilke tjenester QSM kan levere. Han skriver videre: Produktutviklingen går også ut på å knytte samarbeid med andre foretak i samme bransje, men med kunnskap og fokus på andre markedssegment og med en geografisk spredning i landet. Dette er tenkt som paraplyorganisasjon som vil utfylle hverandre slik at en potensiell kunde som har virksomhet flere steder kan dekkes bedre og mer utfyllende. Dette vil også utvide markedsmuligheten for QSM. Markedsføring i tradisjonell forstand slik som logo, synliggjøring i fagblader, internett, sosial medier, synliggjøring på klær og kjøretøy, Direct mail, brosjyremateriell og lignende. Prosjektet består av Forprosjekt Planlegging Utarbeide unik logo Registrere logo i Patentregisteret webside - Hjemmeside utvikling Tjenesteutvikling i samarbeid med andre i samme bransje Markedsundersøkelse for å få indikasjon på hvilke markedsføringskanaler som vil virke best Markedsføring Produksjon av fysiske merkevarer

24 Sak 19/13 Oversikt over kostnader: Planlegging 20 timer a kr 750,- kr ,- Hjemmeside kr 6.500,- Logo kr ,- Reklamemateriell kr ,- Registrering logo i patentregisteret kr ,- Domene kr ,- Leie av WEB hotell kr ,- Tjenesteutvikling, kjøp av veiledning kr ,- Sum eks mva kr ,- Jan Sundby søker om 50% av totalt finansieringsbehov: kr ,- eks mva SAKSVURDERING: I henhold til statuttene for næringsfondet vurderes innholdet i søknaden som følger: Finansieringsplan Beløp Statuttene Mulig tilskudd Planlegging kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% Hjemmeside, domene, WH kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% Logo + registrering kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% Reklamemateriell kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% Tjenesteutvikling kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% Søker skriver at bakgrunn for søknaden er følgende: Quality System Manager AS er nå etablert, men kontrakter om oppdrag uteblir hittil. Selv etter direkte henvendelser til en rekke foretak i forskjellig bransjer. Mitt foretak mangler økonomiske muskler til å iverksette tilstrekkelig tiltak for og nå et bredt marked som helt tydelig finnes der. Saksbehandler er enig i at nyetablerte bedrifter bør få drahjelp til markedsføring via egen hjemmeside på internett.

25 Sak 19/13 Det er viktig for et nyetablert firma å bli sett i markedet og markedsføringstiltaket virker fornuftig. Søknaden er innenfor statuttene til næringsfondet. Rådmannens tilråding: 1. Quality System Manager A/S innvilges inntil 50% tilskudd til bedriftsutvikling i forbindelse med oppstart av selskap i Kvalsund kommune. Øvre grense for tilskuddet settes til k r ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. Arne Hansen rådmann

26 Sak 20/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/188 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL STRATEGISK PLATTFORM 2013 Leders innstilling: 1. Kvalsund kommunes andel i Vest-Finnmark Regionråds strategisk plattform 2013 på kr ,- utbetales Vest-Finnmark Regionråd. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes å innarbeide Kvalsund kommunes bidrag til dette formål i økonomi-planen dersom prosjektet fortsetter utover 2013.

27 Sak 20/13 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd til Strategisk plattform 2013 fra Vest-Finnmark Regionråd Strategisk plattform SAKSOPPLYSNINGER: Regiontinget i Vest-Finnmark regionråd vedtok juni 2012 Strategisk plan , og startet med det en regional endringsreise for å utvikle en framtid som formulert i visjonen «Vest-Finnmark 2040». Strategisk plattform 2013 konkretiserer mål og kostnader ved målrealisering for 2013 innenfor utviklingsområdene: hovedsatsingen, regionale utviklingsprogrammer og regionrådets organisasjon og styringssystemer. Hovedsatsingen I Hovedsatsingen er det identifisert fire utviklingsområder som oppfattes som særlig viktig for måloppnåelse i Strategisk plan : a) bolyst og program for befolkningsutvikling, b) videreutvikling av regional næringssamarbeid, c) utvikling av effektive interne samarbeidssystemer i regionen, og d) kompetanse og rekruttering av kompetent arbeidskraft. Det vises ellers til vedlagte dokument Strategisk plattfor 2013 for detaljerte opplysninger om de enkelte delprosjekt.

28 Sak 20/13 Prosjektøkonomi 2013 Vest-Finnmark regionråd ordinære virksomhet finansieres av alliansekommunene gjennom et tilskudd til organisasjonen. I tillegg har kommunene et regionfond som skal finansiere regionrådet som prosjektorganisasjon. Det legges til grunn en total prosjektaktivitet anslått til kroner. Disse fordeler seg mellom regionfondet, kommunale egenandeler, regionrådet og ekstern finansiering Regionfond Kommuner Regionråd Ekstern Totalt P0_1 Generelt ,00 p1_1 Bolyst ,00 p21_1 Fisk ,00 p21_2 Mineraler ,00 P22_1 Olje og gass ,00 P22_2 Vind ,00 p23_1 Reiseliv ,00 p23_2 Kultur ,00 p24_1 Entreprenørskap ,00 p3_1 Samferdsel 0,00 p4_1 Kompetanse ,00 p3_1 Folkehelse ,00 p3_2 Kultur ,00 p4/1 Organisasjon , ,00

29 Sak 20/13 SAKSVURDERING: Rådmannen mener at det er positivt at Vest-Finnmark Regionråd har et velfungerende og aktivt næringsnettverksarbeid. For å nå målsettingene er det viktig at man samarbeider om prosjekter, og rådmannen viser til prosjektene som er skissert i strategisk plattform I Kvalsund kommunes statutter for næringsfondet, dater 17.desember 2008, står det ingenting om interkommunale strategi- og næringsprosjekter. Rådmannen mener derfor at dersom dette strategiske samarbeidet fortsetter i Vest-Finnmark Regionråd, bør Kvalsund kommunes andel innbakes i kommunens økonomiplan for neste periode. Finansieringen av Kvalsund kommunes andel for 2012 (kr ,-) ble gjort over næringsfondet (UU SAK 33/12, 12.juni 2012). Rådmannen foreslår derfor at Kvalsund kommune gjør det samme for inneværende år. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommunes andel i Vest-Finnmark Regionråds strategisk plattform 2013 på kr ,- utbetales Vest-Finnmark Regionråd. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes å innarbeide Kvalsund kommunes bidrag til dette formål i økonomi-planen dersom prosjektet fortsetter utover Arne Hansen rådmann

30 Sak 21/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Utviklingsutvalget SPONSORAVTALE SKAIDI XTREME 2013 Leders innstilling: 1. Hammerfest Sykkelklubb gis tilsagn om kr ,- i støtte i forbindelse med arrangementet Skaidi Xtreme 7. september Beløpet belastes konto næringsfondet jfr statuttenes punkt 2.1 reiselivsmessig infrastruktur. 2. Tilsagnet effektueres når sponsoravtale er inngått. Avtalen bør inneholde elementer jf referat fra oppsummeringsmøte Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

31 Sak 21/13 SAKSGRUNNLAG: Referat fra møte vedr. Skaidi Xtreme Søknad om sponsormidler fra Skaidi Xtreme SAKSOPPLYSNINGER: Historikk: 01 september 2012 ble tidenes første Skaidi Xtreme arrangert. 107 deltakere stilte på start i Skaidi Xtreme eller Adventure, mens 120 barn stilte opp i Skaidi Barn. Skaidi Hotel var fullbooket hele helgen under arrangementet. Arrangementet defineres som en opplevelseshelg i Finnmark med innlagt offroad sykkelløp. Det ble på et tidlig tidspunkt tatt kontakt med reindriftsadministrasjonen og berørt reinbeitedisktrikt for å avklare løypetrase. RBD 21 Gearretnjarga ble invitert og bidro også under selve arrangementet. Kvalsund kommune støttet opp om arrangementet med kr ,-. Midlene ble bevilget fra næringsfondet med hjemmel i statuttenes punkt 2.1 reiselivsmessig infrastruktur. Regnskapet for Skaidi Xtreme 2012 følger vedlagt og viser et overskudd på kr ,-. Overskuddet tilføres planlagt arrangement i Det ble den 8 okt 2012 avholdt et møte mellom kommunen og repr. fra Skaidi Xtreme. Referat fra møtet vedlegges saken. Skaidi X-treme søker om et bidrag fra Kvalsund kommune for 2013 på kr ,- og knytter dette opp mot en sponsoravtale (vedlagt). SAKSVURDERING: Skaidi X-treme er en flott nyskaping hvor kommunen det første året har bidratt økonomisk og fått igjen noe via sponsoravtalen. På evalueringsmøtet var det bred enighet om at arrangementet var en ubetinget suksess, men likevel med mulighet for forbedringer. Sett i reiselivsmessig sammenheng og i forhold til bedriftsutvikling vil økonomiske bidrag i en oppstartsfase være viktig, før arrangementet kan stå på egne bein.

32 Sak 21/13 I vedlagte referat gis det uttrykk for at kommunen ønsker en sterkere profilering. Det kreves etter rådmannens vurdering en nærmere dialog og samarbeide med arrangøren, utover det som er skissert i utkastet til sponsoravtale dersom kommunen skal gå inn med midler for Rådmannens tilråding: 1. Hammerfest Sykkelklubb gis tilsagn om kr ,- i støtte i forbindelse med arrangementet Skaidi Xtreme 7. september Beløpet belastes konto næringsfondet jfr statuttenes punkt 2.1 reiselivsmessig infrastruktur. 2. Tilsagnet effektueres når sponsoravtale er inngått. Avtalen bør inneholde elementer jf referat fra oppsummeringsmøte Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. Arne Hansen rådmann

33 Sak 22/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 13/128 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/13 Utviklingsutvalget HØRING-FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PLIKTIG ORGANISERING OG DRIFT AV VASSDRAG Leders innstilling: Utviklingsutvalget vedtar høringsuttalese fra Kvalsund kommune som beskrevet i saksvurderingen. Høringsuttalelsen oversendes Direktoratet for naturforvaltning.

34 Sak 22/13 SAKSGRUNNLAG: Høring forslag til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag Oppslag om Kvalsund Jeger og fiskeforening i Finnmark Dagblad Oversikt over hjemmelshavere langs Kvalsundelva SAKSOPPLYSNINGER: I Kvalsund kommune har vi 5 vassdrag som er definert som lakseførende. Det enkelte vassdrag forpaktes av en jeger og fiskeforening. Lakseførende vassdrag Forpakter Fisketider Laks og Ørret Brendsvikelva Brendsvik JFF Fredet Kvalsundelva (til Korselvbru) Kvalsund JFF L: Ø: Repparfjordelva Vest-Finnmark JFF L: Ø: Russelva Refsbotn DL L: Ø: Skaidielva Vest-Finnmark JFF L: På vegne av Miljøverndepartementet har Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendt ut et høringsforslag til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag. Dette følger som vedlegg i saken. Her skal det i alle vassdrag med gytebestandsmål > 100 kg ho laks organiseres et grunneierlag som skal forvalte vassdraget i fremtiden. Det skal velges et interrimsstyre som skal utarbeide forslag til vedtekter, innstille styrerepresentanter og fastsette den enkelte grunneiers andel. Andelen skal fordeles slik at gjennomsnittlig kilo fangst de siste 5 årene vektlegges med 75 % og lengden på strandlinje vektlegges med 25%. Dersom en fiskerettshaver ikke møter selv kan denne la seg representere med skriftlig fullmakt. Interrimsstyret innkaller til stiftelsesmøte etter de samme regler som gjelder for innkalling til forberedende møte. Inkallingen skal bl.a inneholde fastsatt andelsfordeling, forslag til vedtekter, samt innstilling til styrerepresentanter.

35 Sak 22/13 Det legges altså opp til en endring i forvaltningsmodellen for lakseførende vassdrag i forhold til den modellen som praktiseres i vår kommune i dag. Finnmarkseiendommen Fefo er største grunneier i vår kommune. Fefo har en forpaktningsavtale vedr. Repparfjordelva med VJFF som har forpaktet elva siden 17 april 1931 dvs i 82 år! Gjeldende lovverk: Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). 16. Grunneierens rett til fiske etter anadrome laksefisk. Med de innskrenkninger som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, sedvane, alders tids bruk eller annen hjemmel, gjelder følgende: a. I vassdrag har grunneieren enerett til fiske etter anadrome laksefisk. 24. Særlige rettigheter i Finnmark Denne lov medfører ingen endringer i de særlige regler som gjelder for den lokale befolknings rett til fiske i Finnmark etter kgl. res. av 27. mai 1775 angående Jorddelingen i Finnmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds, og finnmarksloven kapittel 4 (Tana og Neiden) 25. Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag For å fremme en forsvarlig og rasjonell forvaltning av fiskeressursene skal fiskeforvaltningen arbeide for felles organisering. I vassdrag med selvreproduserende bestander av anadrome laksefisk plikter fiskerettshaverne å gå sammen om felles forvaltning. Fellesforvaltningen skal omfatte regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og bestandsovervåking. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om utøvelsen av fellesforvaltningen. Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds. Resolusjonens 1, 2, 7 og 8 er opphevet ved lov 22 juni og 9-12 er opphevet ved lov 12 mars Jf. lover 23 juni 1888 nr. 1, 17 juni 2005 nr De Herligheder, som hidindtil have været tilfælles for hele Bygder eller Almuen i Almindelighed, være sig Fiskerie i Havet og de store Elve, samt Landings-Steder og deslige, forblive fremdeles til saadan almindelig Brug. Opphevet ved lov 8 apr 1905 nr. 1 47, forsåvidt den strider mot lovgivningen om laks- og sjøørretfiskeriene

36 Sak 22/13 LOV nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven). Kapittel 3. Fornybare ressurser på Finnmarkseiendommens grunn 21. Hovedprinsipper for forvaltningen Finnmarkseiendommen skal forvalte de fornybare ressursene på sin grunn i samsvar med lovens formål og innenfor de rammer som følger av viltloven, lakse- og innlandsfiskloven og annen lovgivning. Naturens mangfold og produktivitet skal bevares. Reglene i kapittelet her gjelder ikke i den utstrekning annet følger av særlige rettsforhold. SAKSVURDERING: En overgang fra dagens ordning med forvaltning basert på frivillig arbeide til eierstyrt forvaltning vil sansynligvis medføre dyrere fiskekort priser i vår kommune. En grunneierforening vil måtte leie inn alle ressurser til administrasjon og vakthold. På den annen side kan det medføre næringsutvikling jfr. ALI i Altaelva og Porsanger Grunneier- forening i Lakselv. Forskriften synes ikke å ha tatt hensyn til de særlige forhold vi har i Finnmark med Fefo som største grunneier. Høringsuttalelse fra Kvalsund kommune: 4 Forberedende møte Ved valg til interimsstyre har hver rettighetshaver en stemme Kommentar: I Repparfjorddalen er Fefo største grunneier, eier milevis med elvestrekning og får 1 stemme i interrimsstyre. Så kan det være en privat eiendom med 100 meters elvestrekning som har 10 hjemmelshavere og de får 10 stemmer i interrimsstyret. I Finnmark bør antall stemmer i interrimsstyret settes i forhold til % vis andel av elvestrekning og med minimum 1 stemme pr grunneiendom. Fefo må fortsatt gis anledning til å inngå forpaktningsavtaler for sin grunn og la seg representere i interrimsstyre med de som har forpaktningsavtale. 6 Fastsettelse av andeler i fisket

37 Sak 22/13 Andelene skal fastsettes slik at gjennomsnittlig kilo fangst de siste 5 årene vektlegges med 75 prosent og lengden på strandlinjen vektlegges med 25 prosent. Kommentar: Her er vi nødt til å få en overgangsordning for Kvalsund kommune. I Repparfjordelva er det ikke definert grunneierkort og innrapportert fangst pr. grunneiendom. Elva er oppdelt i soner. Vi må be om at andelene i første omgang er basert i forhold til lengde på strandlinje. Dernest at det innføres grunneierkort og at nye andeler fastsettes 5 år etter at det er innført grunneierkort og rapportert fangst for hver grunneiendom. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget vedtar høringsuttalese fra Kvalsund kommune som beskrevet i saksvurderingen. Høringsuttalelsen oversendes Direktoratet for naturforvaltning. Arne Hansen rådmann

38 Sak 23/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/236 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Utviklingsutvalget REFFERATSAKER PLAN OG UTBYGGING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

39 Sak 23/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Nøytral byggeadministrasjon Ang. faktura nr overtredelsesgebyr overtredelsesgebyr i denne sak vil bli satt på vent til saken er ferdig behandlet. 2. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Gnr. 2, bnr. 1, fnr. 20 Leudun Høringsutalelse søknadom godkjenning av eksisterende hytte til næringsformål etter reindriftslovens 21 boligen trenger ikke godkjenning fra hytte til næringsformål da bygningen har bygningtype 199 annen boligbygg (sekundærbolig for reindrift). 3. Aurora Vindkraft AS Fàlesràssa søknad om midlertidig plassering av nødvendig utstyr for vindmåling på Fàlesràssa det gis ihht pbl 20-1 bokstav j å sette opp inntil 3 målemaster med tilhørende byggverk og konstruksjoner innenfor planområde som omsøkt. Tillatelsen gis i 2 år med muligheter for utvidelse på inntil 1 år av gangen. 4. Knur Larsen gnr. 24, bnr. 90 Skaidi Hyttefelt Manglende dokumentasjon til ferdigmelding Innsendt dokumentasjon opphever fyringsforbudet f.o.m Hansen Eiendomselskap Gnr. 24, bnr. 22 Skaidiplassen Tilsynsrapport Ulovlig tiltak, ombygging av butikk og kaffe Kommunen gir tiltakshaver pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning. 6. Tore Olsrud gnr. 24, bnr. 1, fnr. 106 Hofsethøgda Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 oppføring av tilbygg til fritidsbolig på 109 m2 - Vedtak: I medhold av pbl 20-1 og politisk vedtak av godkjennes søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på 109 m2. 7. Herbert Pedersen Vedrørende kjøp av gnr. 23, bnr. 68 Haugtun (slalombakken) Eiendommen er i dag bortfestet og ikke til salg. 8. Edmund Mikkelsen jr. Tildeling av boligtomt i Kokelv på hovedeiendommen gnr. 21, bnr. 88 Riddoveien Det tildeles herved omsøkt boligtomt på ca 2250 m2 på nordsiden av Riddoveien 16.

40 Sak 23/13 9. Thomas Arild Mølmann gnr. 26, bnr. 1, fnr. 32 Skaidilia Søknad om utslippstillatelse for gråvann Utslippstillatelse gis for gråvann jf pbl 20-1 bokstav f og Forurensingsforskriften Fylkesmannen I Finnmark gnr. 24, bnr. 1, fnr. 134 Skaidiåsen Klage på overtredelsesgebyr saken sendes til Fylkesmannen i Finnmark. 11. Ørjan Bock gnr 24, bnr 85 Skaidi Hyttefelt Søknad om byggetillatelse, oppføring av garasje - Vedtak: I medhold av pbl 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett mottatt for oppføring av garasje på 35 m2 bebygget areal. 12. Edith Isaksen gnr. 24, bnr. 47 Hofsethbakken søknad om utvidelse av tomtegrense Det gis tillatelse til deling av tillegsareal på ca 140 m2 til eiendom gnr. 24, bnr. 47 jf pbl 20-1 bokstav m. Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

41 Sak 24/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Trondar Lien Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 13/175 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/13 Utviklingsutvalget HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLANARBEIDET, PLANPROGRAMMET PORSANGER KOMMUNE Leders innstilling: Kvalsund kommune tar varsel om oppstart av kommuneplanarbeid i Porsanger til etteretning Kvalsund kommune åpner for fortsatt interkommunalt samarbeid der det er naturlig og viktig mellom de to kommunene, jfr. saksutredningen.

42 Sak 24/13 SAKSGRUNNLAG: Brev av fra Porsanger kommune, Varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet. SAKSOPPLYSNINGER: Porsanger kommune har varslet oppstart av kommuneplanarbeid etter PBL og 11-13, der målet er å utarbeide en førende samfunnsdel til det videre planarbeidet. Porsanger har til hensikt å bygge den nye samfunnsplanen på gjeldene plan fra Kvalsund kommune står i den samme prosessen, og har nylig vedtatt sitt planprogram der kommunestyret valgte fire hovedfokusområder: Levekår og folkehelse Kultur og oppvekst Næringsliv og kompetanse Kulturell forankring og identitet Alt videre planarbeid i den tiden planen er gyldig skal ha disse fire punktene som overordnet hovedfokus. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal også gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål skal gjennomføres og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. SAKSVURDERING: Medvirkning og samhandling er to viktige verktøybegrep for at små kommuner i distriktet skal få en bærekraftig utvikling. Porsanger og Kvalsund har ikke bare felles kommunegrense, men også felles kvaliteter og utfordringer som må løses. Kommunesamarbeid Overordnet ønsker Kvalsund kommune å være en aktiv part i et interkommunalt samarbeid der dette er naturlig, og der felles interesser er på samme kurs.

43 Sak 24/13 En god samfunnsplan for Porsanger kommune er viktig både for et interkommunalt samarbeid, men også i forståelsen for den retningen utviklingen går i regionen. Ikke minst at den er tuftet på en felles kulturell identitet og aksept. Ikke minst bør interkommunalt samarbeid som en del av kommunal beredskap og samfunnssikkerhet, vies særskilt oppmerksomhet, jfr PBL 4-2. Også innspillet om sektorvis bistand og felles arenaer bør drøftes som en del av et framtidig interkommunalt samarbeid. Spørsmål knyttet til arealbruk, folkehelse og og friluftsliv vil bli tatt med inn i det videre planarbeidet. Arealbruk I de vedtatte arealplaner i Porsanger er noen tilgrensende områder mot Kvalsund avsatt til LNFR. Det kan være viktig å ha avklart felles forvaltningsregler og praksis for disse områdene. Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger strekker seg helt opp mot fjellområder på Sennalandet som forvaltes av Kvalsund. Dette er viktige områder å ta vare på slik at nasjonalparken får gode forutsetninger for å være så bærekraftig som nødvendig er. Folkehelse og friluftsliv Mange Porsangerværinger bruker utmarksområder i Kvalsund kommune aktivt til friluftsformål, og vica versa. Kvalsund kommune ser viktigheten av at tilgangen til disse områdene opprettholdes i et folkehelseperspektiv. Det gjelder både områdene fra Skaidi og over mot Porsanger, men også på Hatter og andre utmarksområder. Kommunal beredskap og samfunnssikkerhet Ved katastrofer og ulykker i områder som grenser til Porsanger kommune, vil uttrykningskjøretøy fra brann- og redning i mange tilfeller kunne nå raskere og med større kapasitet fram til ulykkessted fra Porsanger enn fra Kvalsund tettsted. Særlig med tanke på E6 over Hatter mener Kvalsund kommune det kan være aktuelt å se på systemer for felles varsling og for felles utrykning i samarbeid med berørte blålysetater. Dette bør sees i en enda større sammenheng der også Alta og Hammerfest bør inngå ettersom det administrative ansvaret for brann og redning i Kvalsund nå ivaretas av søsteretaten i Hammerfest.

44 Sak 24/13 Interkommunalt samarbeid Kvalsund kommune er åpen for interkommunalt samarbeid både i regionen og til kommuner som står dem nær. Samarbeid feltvis og prosjektvis i små og mellomstore kommuner gir god effekt alle veier. Kvalsund kommune er åpen for å drøfte dette nærmere og legge til rette for felles arenaer, og det åpnes for slikt samarbeid både formalisert og gjennom nettverkskontakt i egnede fora. Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune tar varsel om oppstart av kommuneplanarbeid i Porsanger til etteretning Kvalsund kommune åpner for fortsatt interkommunalt samarbeid der det er naturlig og viktig mellom de to kommunene, jfr. saksutredningen. Arne Hansen rådmann

45 Sak 25/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: G/B 14/16 Arkivsaksnr.: 12/647 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPRETTING AV GRUNNEIENDOM GNR. 14, BNR. 16 Leders innstilling: Utviklingsutvalget gir dispensasjon ihht 9 og plbl 19-1, fra arealplan bestemmelsene til fradeling av gnr. 14, bnr. 16 med formålet om bygging av ny bolig.

46 Sak 25/13 SAKSGRUNNLAG: Søknad deling av eiendom gnr. 14, bnr. 16 for boligformål Anmodning om høringsuttalelse Høringsuttalelse Fylkesmannen i Finnmark Høringsuttalelse Statens vegvesen Høringsuttalelse Naturforvaltningsutvalget Høringsuttalelse Sametinget Høringsuttalelse Finnmark Fylkeskommune Høringsuttalelse Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Høringsuttalelse Næringsavdelingen. De som ikke har svart er Finnmarkseiendommen og landbrukskontoret i Kvalsund. SAKSOPPLYSNINGER: Håkon Arne og Sissel Pedersen ønsker å fradele eiendommen gnr. 14, bnr. 16 i 2 parseller med parsell 1 sør for Rv 94 og parsell 2 nord for RV 94. Parsell 1 har i dag 6 bygninger der av våningshus, fjøs, annen landbruksbygning, 2 stk naust, garasje og har et areal på 10,1 dekar. Parsellen vurderes solgt eller utleiet. Parsell 2 har i dag 1 bygning for foredling av fisk og har i nord av parsellen et plantefelt med ca 8000 nåletrær (sibirsk lerk og grantrær) dette utgjør ca 50 % av parsell 2, arealet til denne eiendommen er 38,7 dekar. Hele eiendommen gnr 14 bnr 16 er i dag inngjerdet. Planstatus i området er LNF 60, område uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Det tillates ikke tiltak som er til skade eller hinder for utøving av reindriftsnæring jf. kommuneplanens arealdels retningslinjer ledd. Søknaden ble sendt ut om anmodning om uttalelse, hvor følgende uttalelser er innkommet:

47 Sak 25/13 Fylkesmannen viser til brev av 13. desember Håkon Arne og Sissel Anna Pedersen søker om tillatelse til å fradele boligtomt i Hammarnesbukta. Videre søkes det om tillatelse til å omdisponere den delen av eiendommen som ligger mellom veg og sjø til næringsvirksomhet. I kommunens arealplan er omsøkt areal avsatt til LNF-område uten bestemmelser om spredt utbygging. Deler av eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Omsøkt tiltak krever dispensasjon fra både kommuneplanens arealdel og forbudet mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i plan- og bygningslovens 1-8, ev. endring av kommuneplanens arealdel. Som det fremkommer av lovkommentaren til plan- og bygningsloven er kommunens adgang til å gi dispensasjon avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Formålet med å ha en plan som grunnlag for arealdisponeringen er å beskytte arealene mot inngrep som i ettertid viser seg å være uheldige. Vedtak i dispensasjonssak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 1-9 i plan- og bygningsloven slår fast at forvaltningsloven gjelder for saker som behandles etter loven. Det innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtak om å gi eller å avslå søknad om dispensasjon. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig med at vedtaket treffes, jf. 24 i forvaltningsloven. Det skjønn kommunene skal utøve når de vurderer om dispensasjon skal gis er underlagt omfattende begrensninger. Det er derfor viktig at kommunen gir en utfyllende begrunnelse for vedtak om dispensasjon. Naturmangfoldloven krav til offentlige etaters beslutninger Naturmangfoldlovens 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht. lovens 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder også dette for Kvalsund kommunes vedtak i denne saken. Utover dette har vi ingen merknader til søknaden. Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. Statens vegvesen har ingen kommentarer til deling av eiendommen 14/16 for etablering av ny bolig på nordsiden av RV 94.

48 Sak 25/13 Det forutsettes at eksisterende avkjørsel til eiendommen 14/16 fra RV 94 HP 03 KM 4,95 skal benyttes. For riks- og fylkesveg er generell byggegrense 50 meter fra vegmidten. Det forutsettes at også denne følges. Når det gjelder delingen på sørsiden av RV 94 så denne ikke få noen konsekvenser i forhold til vegvesenets interesser. Naturforvaltningsutvalget har behandlet saken i mote den , sak 4/13 og kommer med følgende uttalelse: Naturforvaltningsutvalget har ingen merknader til omsøkte deling av eiendommen gnr. 14, bnr. 16. Sametinget og Finnmarks Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk freda kulturminne innafor det aktuelle område, skulle det under arbeid i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktiviteter må arbeidet stanses omgående og meldes til Sametinget eller Finnmarks Fylkeskommunen areal og kulturvernavdelinga. Avhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med en mindre planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for dispensasjon. En reguleringsplan sikrer forutberegnelighet for eiendommen. Finnmark fylkeskommune mener at det beste for tiltakshaver vil være å få utarbeidet en detaljplan for det omsøkte område. Saken har vært sendt til høring til Reinbeitedistrikt 20 til uttalelse. Distriktet ved leder har kommet med følgende uttalelse til saken, sitat: Distriktet går imot søknaden. Området er et særdeles viktig område for Reindrifta på Fala. Reinen oppholder seg i området hele sommeren. På hasten samles reinen til området og må ha mest mulig ro og fred i området på vent om vær og strømforholdene sjøen til svømming kan gjennomføres til fastlandet. Om våren svømmer flokken til øya til samme område og en del av de svakeste rein og del av okserein etter vår svømming blir igjen i dette området da det er tidlig vår beite der og lite menneskelig aktivitet og reinen får beite ro der. På grunn av dette vil vi ikke ha mer bebyggelse der. Sitat slutt. Områdestyret i Vest Finnmark ved Reindriftsagronomen vil uttale: Omsøkte område til boligformål ligger i et LNFR område uten bestemmelse om spredt bebyggelse. I kommunens planstatus er det oppført at ikke tillates tiltak som er til skade eller hinder for utøving av reindriftsnæring jf. kommuneplanens arealdels retningslinjer ledd.

49 Sak 25/13 En boligtomt i omsøkte område vil begrense beitemulighetene i området. Tiltaket vil dermed innskrenke sommerbeitene til aktuelle distrikt som har sine sommerbeiter i dette området. Reindriftsagronomen viser til at ethvert tiltak som innskrenker reindriftas minimumsbeiter må vurderes spesielt. Reinbeitedistrikt 20 har allerede nådd tålegrensen hva gjelder tap av reinbeitearealer som følge av større behov for arealer til andre formål de senere år. Erfaring viser at de negative konsekvensene både for reindriftsnæringen i området og også for eventuelle tilflyttere til området vil bli store på grunn av interessekonflikt i ettertid som følge av boliger i området. Områdestyret vil derfor fraråde at det gis tillatelse til boligtomt i området slik som søkt, og går imot søknaden på grunn av overfor nevnte. Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjonsvedtak i sak 65/12. Næringsavdelingen i Kvalsund kommune er positiv til at det gis tillatelse til fradeling av boligtomt på eiendommen som skissert. Og har gitt følgende uttalelse til saken: Det drives i dag næringsvirksomhet på eiendommen. Firma KVALØYA FISK Sissel Pedersen er registrert som et enkeltmannsforetak i Brønnøysundregistrene. Firma ble registrert i 2006 og har adresse Hanselv. Firma står oppført med næringskode Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer. Kvaløya Fisk holder til i lokaler på nordsiden av RV 94. Eiendommen er inngjerdet. Å fradele en boligparsell innenfor det inngjerdede område vil ikke medføre tap av beiteland for reindriften. Det vil også kunne frigjøre dagens bolig/småbruk til nye interesserte næringsaktører. Utviklingsutvalget vil behandle denne saken ihht jordloven 12 i møte 8. april. SAKSVURDERING: I dag bor det 3 familier på Hanselva i Kvalsund kommune, for å styrke dette bostedet må kommunen ha tilflyttere og adgang til flere boliger. Tiltaket vil ikke forandre infrastrukturen eller areal som ikke er i bruk. Transport til skole og barnehage vil gå etter dagens skolerute. Begge parsellene vil benytte de eksisterende avkjørslene som i dag. Håkon Arne Pedersen må passere RV94 for å kunne komme til sitt arbeidssted som er et godkjent produksjonslokale til foredling av fisk som ligger på nordsiden av RV 94.

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 07.05.2013 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen, AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 06.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 22.02.2011 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 23.03.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl.13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 11.05.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Osen kommune Utvikling og Miljø Astrid Jakobsen 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5447-6 11.12.2014 1633/37/4 - Søknad om fradeling av hyttetomt Ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer